Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
Prezentarea Consiliului Judetean Vrancea


Prezentarea Consiliului Judetean Vrancea


Prezentarea Consiliului Judetean Vrancea

Consiliul Judetean Vrancea este autoritatea administratiei publice locale constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul Judetean Vrancea isi desfasoara activitatea in baza legii 215/ 2001 a administratiei publice, care cuprinde printre altele, urmatoarele

a) alege din randul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti;b) aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, numarul de personal in limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean;

c) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia ;

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

e) aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar;

f) hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in conditiile legii;

II.    Obiectul de activitate al Consiliul Judetean Vrancea deriva din faptul ca aceasta este o autoritate deliberativa.

Procesele de management in cadrul Consiliului Judetean Vrancea se desfasoara conform specificului proceselor de management in administratia publica locala. In legatura cu procesul de fundamentare a deciziilor administrative sunt prezentate urmatoarele perspective:

Abordarea manageriala a procesului decizional din administratia publica care insista pe necesitatea permanentei rationalizari a acesteia in conditiide eficienta si eficacitate;

Modul rational conprenhensiv de fundamentare a deciziilor administrative a carui caracteristici sunt:derularea procesului decizional in trei etape(determinarea obiectivelor, formularea alternativelor, alegerea celei mai bune, maximizarea eficientei si eficacitatii, elaborarea unui program bazat pe eficienta, eficacitate si rationalitate, necisitatea specializarii a functiionarilor publici implicati, se ia in considerare costul total si se subliniaza necesitatea precizarii clare, concise si necontradictorii a obiectivelor decizionale;

Abordarea politica a procesului decizional: ia in considerare sistemul de obiective ale politicii si pledeaza pentru formarea unei coalitii politice. Se parcurg trei etape: verificarea obiectivelor, obtinerea consensului si fundamentarea unei decizii acceptabile.

Abordarea legala a procesului decizional. Are doua forme: prospectiva si retrospectiva. Printre caracteristici retinem: identificarea factorilor situationali, corelarea intereselor politice cu legislatia, considerare interesului public pe termen lung.

Exista astfel manageri publici, functionari publici care nu fac parte din esalonul managerial si personal de executie.

Consiliul judetean Vrancea organizeaza comisii de specialitate in principalele domenii de activitate: economic, urbanism, administrarea bunurilor domeniului public si privat, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura , servicii publice si comert, activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport si agrement, administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si protectie sociala.

Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu pe care il conduce si il controleaza.

Atributiile vicepresedintilor consiliului judetean sunt delegate, prin dispozitie, de presedintele consiliului judetean.

Consiliul judetean stabileste, cu votul deschis al majoritatii consilierilor, numarul, denumirea si componenta numerica a comisiilor pe domenii de activitate.

Componenta nominala a acestora se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliu in functie de optiuni , avandu - se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

Modalitatile de organizare a activitatii in cadrul Consiliului Judetean Vrancea sunt prevazute in Legea 215/2001 privind administratia publica locala si vor fi detaliate in prezentarea Regulamentului de organizare si functionare.

Particularitatile serviciilor publice oferite de Consiliului Judetean Vrancea sunt date de particularitatile serviciilor publice din administratia publica locala din Romania. Acestea se desfasoara sub principiul descentralizarii teritoriale si tehnice.

Serviciile publice oferite de Consiliului Judetean Vrancea sunt :

Servicii publice cu caracter statal

Servicii publice edilitare

Servicii publice pentru activitati comerciale

Ca exemplu Corpul gardienilor publici care se afla in subordinea Consiliului Judetean Vrancea, isi desfasoara activitatea ca un serviciu public comercial, pe baza de contracte incheiate cu administratia publica locala, cu agenti economici publici sau privati, cu institutiile publice, precum si cu alte persoane fizice sau juridice.

Serviciul public de paza prin intermediul gardienilor realizeaza mai multe atributii:

 • Incheierea contractelor cu beneficiarii serviciilor de paza oferite de gardienii publici;
 • Incadrarea cu personalul necesar, instruirea lui si echiparea corespunzatoare;
 • Participarea la apararea ordinii si linistii publice;
 • Prevenirea si combaterea infractiunilor si faptelor ilicite etc.

In cursul anului 2002, in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiiie de interes public, la nivelul Consiliului Judetean Vrancea a fost infiintat Biroul de informare si relatii publice .

In vederea desfasurarii in cele mai bune conditii a celor doua componente obligatorii ale activitatii de asigurare a accesului la informatiile de interes public s-au intreprins urmatoarele masuri :

Tinand cont de faptul ca accesul direct al persoanelor la informatiile de interes public reprezinta o componenta esentiala a dialogului dintre autoritatile statului si cetateni, Biroul de informare si relatii publice infiintat la nivelul Consiliului Judetean Vrancea a pus la dispozitia persoanelor interesate un Buletin informativ cuprinzand urmatoarele categorii de informatii publice :

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vrancea

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente

Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Coordonatele de contact ale Consiliului Judetean

Sursele financiare ,bugetul si bilantul contabil

Programele si strategiile proprii

Lista cuprinzand documentele de interes public

Modalitatile de contestare a deciziei Consiliului Judetean Vrancea de catre persoanele care se considera vatamate in privinta accesului lainformatiile de interes public

O alta masura intreprinsa in vederea facilitarii accesului la informatiile de interes public a fost aceea de a se stabili, zilnic, un interval orar in interiorul caruia, persoane interesate pot depune o cerere sau pot obtine verbal informatiile de care au nevoie.

De asemenea, incepand cu luna octombrie, a fost pus la dispozitia cetatenilor un nou site al Consiliului Judetean Vrancea, site ce contine informatii deosebit de utile cum ar fi:

organigrama institutiei

agenda activitatilor desfasurate de catre Consiliului Judetean Vrancea

comunicate de presa

coordonate de contact.

II.    Obiectivele fundamentale pentru urmatorii doi ani sunt:

Crearea unui mediu favorabil de afaceri in vederea relansarii productiei cu accent pe valorificarea potentialului intreprinderilor mici si mijlocii si a sectorului cooperatist;

Dezvoltarea durabila a agriculturii, capabila sa asigure o calitate ridicata a vietii pentru intreaga populatie prin protejarea patrimoniului agricol si a functiilor acestuia, constituie un obiectiv strategic fundamental al Programului de guvernare in domeniul agricol.

Intrucat o buna aprovizionare a populatie presupune, pe langa asigurarea produselor de origine vegetala, asigurarea si a celorlalte componente de baza (lapte, carne, oua, unt), va fi acordata o atentie sporita sectorului zootehnic din judet.

Politici coerente de relansare a silviculturii;

Aplicarea programului SAPARD, obiectivul general al aplicarii acestui program fiind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, prin solutionarea problemelor prioritare si specifice pentru adaptarea durabila a sectorului agricol si a zonelor rurale.

Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurilor si celorlalte utilitati publice: cai de comunicatii rutiere, drumuri judetene si comunale, retele tehnico-edilitare;

Valorificarea potentialului turistic;

Promovarea unor politici coerente pentru valorificarea resurselor umane;

Promovarea unor politici coerente in consens cu exigentele integrarii europene in domeniul protectiei sociale cu accent prioritar pe protectia copiilor;

Sanatatea, familia, educatia, cultura si sportul constante ale prioritatilor administratiei publice din judet;

Dezvoltarea constructiei de locuinte;

Protectia mediului si gospodarirea rationala a apelor;

Adaptarea si perfectionarea managementului administrativ la optiunile strategice definite;

Elaborarea si promovarea unor programe eligibile de dezvoltare locala si regionala, pentru atragerea unor surse de finantare extrabugetare interne si externe;

Accelerarea reformei in administratia publica.

II.    Consiliului Judetean Vrancea are in subordine o serie de institutii:

 • Inspectoratul de protectie civila
 • Serviciul Public de Protectia Plantelor
 • Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului
 • Regia Autonoma de Drumuri si Poduri Vrancea
 • Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu
 • Institutia Culturala Muzeul Vrancei
 • Scoala Populara de Arta
 • Corpul Gardienilor Publici
 • S.C. DOM Proiect S.A
 • Centrul Judetean de Consultanta Agricola
 • Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala
 • Serviciul Public de Interes Judetean 'Exploatarea sitemelor rurale de alimentari cu apa'
 • Serviciul de Resurse a Apelor

Sub aspectul exercitarii functiei de control al actelor emise de Consiliul Judetean Vrancea si de catre Presedintele acesteia de catre Prefect exista un raport de control cu privire la legalitatea acestora.

II.    Modalitatile de finantare ale Consiliului Judetean Vrancea sunt prevazute in Legea 189/1998 privind finantele publice locale la capitolul "Veniturile proprii care se prevad in bugetele proprii ale judetelor":

A. VENITURI CURENTE

1. Impozitul pe profit

2. Alte impozite directe

2.1. Alte incasari din impozite directe

3. Varsaminte din profitul net

4. Varsaminte de la institutiile publice

4.1. Alte venituri de la institutiile publice

5. Diverse venituri

5.1. Venituri din amenzile si sanctiunile aplicate, potrivit dispozitiilor legale, de organele proprii

5.2. Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti

5.3. Venituri din concesiuni si inchirieri

5.4. Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii

5.5. Incasari din alte surse

B. VENITURI DIN CAPITAL

6. Venituri din valorificarea unor bunuri

6.1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

C. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

7. Taxe speciale

8. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

9. Venituri din fondul pentru drumurile publice

10. Venituri din fondul de interventie

11. Venituri din fondul pentru locuinte

12. Venituri din amortizarea mijloacelor fixe

13. Donatii si sponsorizari

14. Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii

II.    Analiza in Dinamica a Principalilor Indicatori

Economico - Financiari

Nr. Crt.

Indicator

An2003

(X0)

An 2004

(X1)

X1-X0

I=X1/X0

I-100%

Mijloace fixe, ob. de inventar si investitii

Bugetul institutiei

Disponibilul institutiei

Mijloace banesti

Cheltuieli

Cheltuieli pentru investitii

Materiale

Venituri proprii

Venituri din anii precedenti

Total fonduri

Fondul mijloace fixe

Decontari, creditori si alte surse

Venituri de la buget

Finantare institutiei

Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare

Nr. Crt

Indicator

An2003 (X0)

An 2004 (X1)

X1(Pct.)

X1/Pct-X0/Pc

I=X1Pct/ X0Pc

I-100%

Mijloace fixe,ob. de inventar si investitii

Bugetul institutiei

Disponibilul institutiei

Mijloace banesti

Cheltuieli

Cheltuieli pentru investitii

Materiale

Venituri extrabugetare

Venituri din anii precedenti

Total fonduri

Fondul mijloace fixe

Decontari, creditori si alte surse

Venituri de la buget

Finantare institutiei

Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare

Sumele sunt exprimate in mii Lei. **Pc- preturi curente; Pct- preturi constante

Analiza evolutiei principalilor indicatori

In urma analizei generale, in preturi curente, a evolutiei indicatorilor se observa o crestere a nivelului tuturor indicatorilor, insa cresterile acestea nu comporta o curba ascendenta spectaculoasa. In procente acestea se situeaza in marea lor majoritate intre 0.66% si 2.02%, dar exista si cateva exceptii a caror crestere in procente este formata din doua cifre.

In urma analizei in preturi constante remarcam faptul ca institutia publicaare o evolutie relativ constanta, neinregistrandu-se cresteri sau diminuari majore, ele situandu-se intre 0.01% si 0.8% .

In urma unei comparatii intre indicatorii in preturi curente si cei in preturi constante se observa ca in preturi curente aproximativ toti indicatorii suporta o diminuare evidenta cu exceptia celui de "Mijloace fixe, obiecte de invetar si investii" care are o crestere deosebita de 77%, aceasta datorandu-se in special investitiilor facute, precum si programelor de dezvoltare aflate in derulare, care au primit si aportul financiar extern din cadrul programelor SAPARD si PHARE si care se constituie intr-un punct forte al conducerii Consiliului Judetean Vrancea si un punct de reper pentru viitor.

In schimb la celelalte rubrici toti indicatorii inregistreaza cote negative intre -77% si -99%, ceea ce constitue un minus pentru aceeasi institutie, datorita proastei colectari de impozite si taxe la bugetul institutiei, precum si o imprecisa corelare a cheltuielilor cu veniturile in etapa de alcatuire a bugetelor institutiilor subordonate ale Consiliului Judetean Vrancea

In compensatie, indicatorii in preturi constante se prezinta sub aspect pozitiv, insa nici acestia nu sunt evidenti. Asa cum am aratat mai sus acestia se situeaza intre 0.1% si 0.8%, ceea ce sugereaza ca acestia comporta o evolutie liniara.

Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate

Indicator

Anul 2003

Anul 2004

Cheltuieli Totale

Cheltuieli Investitii in Continuare

Cheltuieli materiale

1.35%

Indicator

Anul 2003

Anul 2004

Venituri Totale

Sursele bugetului local

Bugetele institutiilor

II.    Sistemul Decizional in Consiliul Judetean Vrancea

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consiliul Judetean Vrancea la nivelul sistemului decizional isi desfasoara activitatea conform legii 215/2001,si isi exercita atributiunile in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin Hotararea Nr.9 din 20 februarie 2002, dupa cum urmeaza :

Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Consiliul judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

Pana la constituirea noilor autoritati ale administratiei publice locale , ca urmarea a noilor alegeri generale pentru autoritatile administratiei publice locale , Consiliul Judetean Vrancea este compus din 39 consilieri.

Consiliul judetean Vrancea alege din randul membrilor sai , pe toata durata mandatului, un presedinte si doi vicepresedinti. Presedintele si vicepresedintii isi pastreaza calitatea de consilieri pe toata durata mandatului. Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie , dupa declararea ca legal constituit a consiliului judetean si validarea mandatelor tuturor consilierilor.

Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Sedintele consiliului judetean sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.Sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte

In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

Hotararile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul general al judetului.

Consiliul judetean Vrancea organizeaza comisii de specialitate in principalele domenii de activitate: economic, urbanism, administrarea bunurilor domeniului public si privat, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura , servicii publice si comert, activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport si agrement, administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si protectie sociala.

Prezentarea continutului deciziilor luate in cadrul Consiliului Judetean Vrancea:

 1. Hotararea nr.2 din 19.01.2004 privind repartizarea pe localitati a transferurilor din bugetele de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2004.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - repartizarea pe localitati a transferurilor din bugetele de stat catre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2004.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.4 din 19.01.2004 privind modificarea Hot.32/23.04.2002 a Consiliului Judetean Vrancea privind adoptarea planului judetean de gestionare a deseurilor.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - modificarea Hot.32/23.04.2002 a Consiliului Judetean Vrancea privind adoptarea planului judetean de gestionare a deseurilor.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.5 din 19.01.2004 privind avizarea infiintarii unei structuri de politie in satul Lepsa comuna Tulnici.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - avizarea infiintarii unei structuri de politie in satul Lepsa comuna Tulnici
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.3 din 27 februarie 2004 privind Validarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vrancea.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - Validarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vrancea.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.6 din 27 februarie 2004 privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin servicii regulate pentru anul 2004.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - aprobarea Programului judetean de transport public de persoane prin servicii regulate pentru anul 2004.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.13 din 31 martie 2004 privind infiintarea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - infiintarea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.14 din 31 martie 2004 privind infiintarea Serviciului Public Judetean de Asistenta Sociala.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - infiintarea Serviciului Public Judetean de Asistenta Sociala.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.19 din 31 martie 2004 privind modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al D.G.P.D.C. Vrancea.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al D.G.P.D.C. Vrancea.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.22 din 31 martie 2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia "Sistem informatic integrat" al ad-tiei publice din judetul Vrancea.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia "Sistem informatic integrat" al ad-tiei publice din judetul Vrancea.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial
 1. Hotararea nr.32 din 22 aprilie 2004 privind vanzarea imobilului din strada Revolutiei nr.17 proprietatea privata a Consiliului Judetean Vrancea.
 • Decident - Consiliul Judetean Vrancea
 • Nivel ierarhic - 1
 • Scopul deciziei - vanzarea imobilului din strada Revolutiei nr.17 proprietatea privata a Consiliului Judetean Vrancea.
 • Termen de adoptare- de la data publicarii in Monitor Oficial

Decizia

Functii ale managementului

Previziune

Organizare

Administrare

Antrenare

Control-evaluare

Manag. in ansamblu

Decizia

Fundamentata stiintifica

Imputernicita

Integrata in ansamblul deciziilor

Oportuna

Completa

Decizia

Tipuri de decizii

Certe

Managerial superioare

Imprevizibile

Individuale

Risc

Anticipate

II. Sistemul Organizatoric al Consiliului Judetean Vrancea

Modul de organizare al Consiliului Judetean Vrancea este stabilit de Legea 215/2001 privind administratia publica.

Structura organizatorica a Consiliului Judetean Vrancea, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare se aproba prin hotarare a Consiliului Judetean , in conformitate cu legislatia in vigoare

Regulamentul de Organizare si Functionare reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatilor in cadrul institutiei.

Regulamentul se aplica tuturor persoanelor care lucreaza in cadrul institutiei, persoanele delegate ale altor unitati fiind obligati sa cunoasca si sa respecte regulile de functionare stabilite.

Regulamentul de Organizare si Functionare contine 8 capitole referitoare la:

Constituirea Consiliului Judetean Vrancea , alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a comisiilor pe domenii de activitate.

 • Atributiile consiliului judetean si ale comisiilor pe domenii de activitate.

Atributiile presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean, presedintilor si secretarilor comisiilor de specialitate si ale secretarul general al judetului.

 • Functionarea consiliului judetean si a comisiilor pe domenii de activitate.
 • Procedura de vot.
 • Exercitarea mandatului de consilier.
 • Intrebari, interpelari, informarea consilierilor, petitii.
 • Dispozitii tranzitorii si finale.

Consiliul judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, este prezidata de un presedinte, ales din randul consilierilor pe o perioada de 4 ani.

Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean.

Sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.

Consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

Hotararile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul general al judetului.

Ca o particularitate a modului de organizare, conform organigramei, aflata in vigoare, in cadrul Consiliului Judetean Vrancea activiatea se desfasoara pe cinci directii, constituite pe domenii de specialitate, dupa cum urmeaza :

 • Directia Relatii Interne si Internationale, subordonata direct Presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, are misiunea de a :

Contribui la realizarea strategiei, a planurilor anuale si multianuale, a programelor de dezvoltare ale judetului si ale judetului si ale regiunii

Oferii consultanta consiliilor locale, organizatiilor, institutiilr si agentilor economice in intocmirea cererilor de finantare pentru proiecte de dezvoltare ce sunt eligibile pentru finantare din diferite fonduri si prin diverse instrumente (FNDR, PHARE, SAPARD, ISPAetc. )

 • Directia Administratie Publica si Juridica, subordonata Secretarului General, are misiunea de a :

Asigura pregatirea documentelor necesare emiterii hotararilor Consiliului Judetean Vrancea

Asigura asistenta juridica a compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judetean Vrancea , a institutilor subordonate

 • Directia Economica, subordonata unui Vicepresedinte, are misiunea de a :

-Organiza, indruma si raspunde de activitatea directiei, stabilind pentru

personalul din subordine sarcinile, competentele si responsabilitatile

corespunzatoare postului ocupat.

-Stabili masurile necesare si urmari indeplinirea in bune conditii a obiectivelor care revin directiei.

-Participa la elaborarea sau realizarea de lucrari de complexitate sau importanta deosebita.

-Colabora si cu celelalte directii ale Consiliului Judetean

-Elabora bugetul propriu al Consiliului Judetean si al institutiilor subordonate

-Asigura evidenta contabila a institutiei Consiliului Judetean

-Intocmi bilantul contabil la sfarsitul anului finaciar atat la aparatul propriu cat si al institutiilor subordonate

 • Directia Tehnica, subordonata celuilalt Vicepresedinte, are un director functionar public si are in subordine:

Serviciul drumuri si poduri

Compartimentul gospodarire comunala

 • Arhitect Sef, are misiunea de a :

-Coordona activitatea serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Tehnice

-Colaboreaza cu comisiile de specialitate ale judetului

Fiecare directie este condusa de un director executiv, respectiv un arhitect sef, si au scopul de a realiza sarcinile ce revin Consiliului Judetean Vrancea in domeniul de activitate specific fiecarei directii. Aceste persoane au studii superioare delunga durata, absolvite cu diploma de licenta de specialitate, au o vechime de minimum 5ani si dupa cum reiese din fisele de post ale fiecaruia au absoolvit cursuri de perfectionare in domeniu.

Compartiment

Functie

Nivel pregatire

Conducere

Executie

Superior

Mediu

Total C.J.Vrancea

Serviciul relatii publice

Compartimentul programe si managementul proiectelor

Compartimentul integrare europeana

Serviciul administratie publica, coordonare

Compartimentul juridic

Compartiment monitorul oficial al judetului

Birou buget, bilanturi contabile

Birou financiar, contabilitate

Compartiment resurse umane

Compartiment informatica

Compartiment administrarea patrimoniului, achizitii bunuri si servicii

Compartiment audit public intern

Serviciul drumuri si poduri

Compartiment gospodarie comunala

Compartiment amenajarea teritoriului si urbanism

* 1 inalt functionar public

Incadrarea cu personal detaliata este continuta in cadrul organigramei anexate capitolului.

Modalitatile de determinarea a numarului de personal se stablilesc prin lege.

Exemple de fise de post:

1.Functie de conducere

Nume si prenume: Dan Raluca

Nivelul ierarhic: 4

Ponderea ierarhica: 6

Compartimentul : Directia Relatii Interne si Internationale

Postul : Director Executiv

Functia : Director Executiv

2. Functie de executie

Nume si prenume: Ionica Serea

Nivelul ierarhic:5

Ponderea ierarhica:7

Compartimentul : Compartimentul Proiecte Finanatare Externa

Postul : Inspector clasa I gradul profesional principal

Functia : Inspector

II. Sistemul Informational in Consiliului Judetean Vrancea

Pornind de la premisa ca sistemul informational este o componenta a sistemului management al oricarei firme, il definim ca totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor existente in cadrul firmei, avand drept scop sa asigure suportul informational pentru asumarea si indeplinirea obiectivelor programate.

Deci sistemul informational general al unitatii este un ansamblu integrat de subsisteme interconditionate pe domeniu. Delimitarea subsistemelor se face in functie de profilul, dimensiunile, nivelul tehnic, dispersia teritoriala si pot fi localizate in sfera productiei, cercetarii, aprovizionarii, calitatii, financiarului, personalului.

La fel ca si sistemul informational general, subsistemul informational al calitatii si controlului tehnic de calitate are urmatoarele componente de baza:

a).date si informatii

b).circuite si fluxuri informationale

c).proceduri informationale

d).mijloace de tratare a informatiilor

Data constituie o descriere letrica si/sau cifrica a unui fenomen, proces, obiect, fapt, eveniment sau a unei actiuni din cadrul sau din afara firmei.

Ea poate fi considerata componenta primara a sistemului informational (sistemul informational culege date despre sistemul condus si furnizeaza informatii sistemului de management).

Informatia este acea data care aduce un plus de cunoastere si serveste pentru luarea unei decizii sau la traducerea in viata a acesteia prin actiunea ce urmeaza.

Informatia constituie materia prima de baza in elaborarea si fundamentarea deciziilor.

Informatiile din cadrul unei firme prezinta o tripla dimensiune:

-social - generala

-organizationala

-individuala

Fluxul informational reprezinta un ansamblu de informatii necesare desfasurarii unei anumite operatii, actiuni sau activitati ce se transmite intre emitent si destinatar, cu precizarea punctelor intermediare de trecere. El este caracterizat prin continut, volum, frecventa, calitate, directie, forma, etc.

Circuitul informational este constituit de catre drumul (traiectoria) pe care circula o informatie de la generarea pana la arhivarea sau distrugerea sa, functie de caracteristicile organizatorice ale emitatorilor si beneficiarilor de informatii.

Prin dinamica, lungimea si viteza lor, circuitele si fluxurile informationale dau forma sistemului informational, fiind esentiale pentru functionalitatea sa.

Procedura informationala consta dintr-un ansamblu de elemente prin care se stabilesc suportii de informatii utilizati, ordinea operatiilor si mijloacele de tratare a informatiilor impreuna cu modelele si formulele de calcul utilizate la prelucrarea acestor informatii.

Mijloacele de tratare a informatiilor constituie componenta tehnico-materiala a sistemului informational, incluzand toate instrumentele si echipamentele care sunt implicate in tratarea si stocarea informatiilor, incepand cu cele simple si incheind cu cele mai complicate sisteme automate de calcul.

Cele mai moderne mijloace de tratare a informatiilor, sunt calculatoarele electronice integrate in sisteme automate de calcul.

Elementele cadru ale sistemului informational general au particularitati si forme concrete de manifestare pe subsisteme.

In cadrul Consiliului Judetean Vrancea s-a trecut la analiza sistemului informational, respectiv al circuitului documentelor

In acest sens a fost intocmit urmatorul tabel:

Document

Nr.exemplare

Felul

Perioada

E/B

Volum inform.

Bilant

T

Semestrial

Compart.Financiar/Adm.finan.Director

general

Mare

Balanta

N

Lunar

Financiar/ Dir .Econ

Mare

Dispozitie de plata

T

Ori de cate ori e nevoie

Financiar / Casierie

Mic

Extras de cont

N

Zilnic

Banca / Serv.finan.

Mic

Factura

T

Ori de cate ori e nevoie

Compartimentul financiar/ Beneficiar ,serv fin-contabil

Mic

Ordin de deplasare

T

Ori de cate ori e nevoie

Sef compart/ Secretariat Angajat

Mediu

Nota de contabilitat

T

Lunar

Financiar / El insusi

Mare

Nota de predare

N

Zilnic

Sectie/ Fin-contabil, depozite

Mic

Ordin de plata

T

Ori de cate ori e nevoie

Financiar/banca, Furnizori

Mediu

Registru de casa

N

zilnic

Casieria / Cenzori, Serv,finan

Mediu

Registru de cumparari

T

Lunar

Serv fin/ El insusi

Mare

Registru de vanzari

T

Lunar

Serv fin./ El insusi

Mare

State de plata

N

Bilunar

Compat salarizare/ Financiar,Casierie

Mare

Bon de consum

T

Ori de cate ori e nevoie

Mic

Un sistem informatic ineficient duce la manifestarea unor deficiente cu un rol foarte important in cadrul institutului:

-evidenta si gestiune precara

-organizare deficitara

-birocratie-fenomen prezent in majoritatea institutiilor din tara.

In vederea introducerii unui sistem informational performant trebuie sa se tina seama de urmatoarele urmari, pe care adoptarea informatiilor, le poate avea:

-impactul asupra calitatii fundamentarii deciziilor

-efectele asupra structurii organizatorice

-informatii corecte, complete si la timp.

-cosecintele asupra gamei de metode si tehnici manageriale.

Resursele necesare introducerii unui sistem informational performant sunt de mai multe tipuri:

1.resurse materiale-consumabile, calculatoare, cablaj, imprimante, scanere, mobilier.

2.resurse umane-personal de conducere si executie, informaticieni, traineri

3.resurse informationale-metodologii, instructii, carti, studii

4.resurse financiare-necesare platii onorarilor realizatorilor studiului, achitionarii de echipamente electronice si consumabile

Resursele financiare se vor aloca din fondurii proprii si /sau fonduri de la buget

Deficiente care trebuie evitate in cazul implementarii unui sistem informatic performant:

Nr Crt

Tipul deficientei informationale

Consecinte

Distorsiunea

Diferente in pregatirea personalului

Filtrajul

Dezinformarea beneficiarului informatiei, deteriorarea climatului de munca

Redundanta

Risipa de timp si mijloace materiale, insuficienta pregatirii managerilor, tendinta acestora de a-si influenta realizarile

In cadrul acestui compartiment activeaza 3 angajati subordonati Directiei Economice, unul dintre acestia detine studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta si doi angajati cu studii superioare de lunga durata fara licenta.

In ceea ce priveste dotarea materiala, putem spune ca in aceasta privinta Consiliului Judetean Vrancea detine calculatoare de ultima generatie, toate birourile si toate compartimentele benficiind de cel putin un calculator la care se adauga si alte periferice precum imprimante, scannere,copiatoare xerox etc.. In ceea ce priveste mentinerea acestei baze materiale Consiliul Judetean Vrancea a incheiat un contract de service cu o societate comerciala specializata in domeniu care de altfel a si asigurat baza materiala.

In cadrul acestui compartiment angajatii au printre atributii si administrarea retelei, toate calculatoarele fiind conectate la un server suficient de performant ca sa deserveasca intreaga institutie. De asemenea trebuie sa asigure protectia informatiilor existente in retea deoarece Consiliul Judetean Vrancea este conectat la Internet si mai au ca obligatie sa intretina, protejeze si sa update-ze continutul informatiilor de pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Vrancea.

Alte atributii :

Participa la cursurile de instruire care prezinta importanta pentru activitate curenta.

Instruieste personalul ce urmeaza a exploata aplicatiile proiectate.

Modifica programele conform legislatiei in vigoare si intretine urmatoarele aplicatii pe calculator : salarii pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Judetean Vrancea, concediile medicale, concediile de odihna, lista de plata pentru darea de seama .

Ca elemente de referinta in acest compartiment putem spune ca prin Programul de informatizare a Consiliului Judetean Vrancea s-au realizat urmatoarele:

Achizitionare soft - Sistem de management a documentelor;

Achizitionarea de licente soft

Informatizarea administratiei publice locale, un pas spre Integrare prin realizarea unei retele INTRANET si VPN intre Consiliul Judetean si institutiile subordinate, respective consiliile locale si serviciile publice locale.

II. Resurse Umane in Consiliul Judetean Vrancea

Legislatia folosita in cadrul Directiei de Resurse Umane este data de legea 188/1999, republicata in 23martie 2004, Ordonanta Guvernului 123/2003, Hotararea 1209, privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici care face referire la modul de selectie, recrutare, promovare, motivare a functionarilor publici.

Selectarea functionarilor publici:

Intrarea in corpul functionarilor publici se face numai prin concurs organizat de autoritatea sau institutia publica interesata.

Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante. Persoanele nemultumite de rezultatul concursului se pot adresa instantei de contencios administrativ.

Functiile publice vacante, pentru care se organizeaza concurs pentru intrarea in corpul functionarilor publici, se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului.

Intrarea in corpul functionarilor publici de cariera, direct dupa absolvirea studiilor se face numai pe o functie publica de debutant.

Conditiile de organizare si de desfasurare a concursului, precum si conditiile de validare a rezultatelor acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Pentru participarea la concurs in vederea ocuparii functiei publice ca debutant candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 6.

Candidatii reusiti la concurs sunt numiti functionari publici debutanti prin ordin sau, dupa caz, prin dispozitie a conducatorului autoritatii ori institutiei publice in a carei organigrama se afla postul vacant.

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C.

Perioada de stagiu este luata in considerare la calculul vechimii in functia publica.

Numirea in functii a functionarilor publici:

La sfarsitul perioadei de stagiu functionarul public debutant este numit ca functionar public definitiv gradul 2, clasa a III- a, treapta a 3- a in categoria corespunzatoare nivelului de studii absolvite sau, dupa caz, obligat sa repete stagiul ori concediat pentru incompetenta profesionala. Stagiul poate fi repetat o singura data.

Numirea ca functionar public definitiv, precum si in functii publice de conducere se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective.

Functionarul public definitiv depune juramantul de credinta in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice si in prezenta a doi martori, dintre care unul va fi conducatorul compartimentului in care este numit, iar celalalt, un alt functionar public din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii Juramantul are urmatorul continut:

'Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic, in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit si sa pastrez secretul profesional. Asa sa- mi ajute Dumnezeu!'

Juramantul se poate depune si fara formula religioasa de incheiere.

Refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie.

Ca modalitati de motivare amintim:

Avansarea in trepte, clase, grade si categorii

In cariera profesionala functionarul public beneficiaza, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa in treapta, clasa sau grad ori in categorie in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute.

Fiecarei trepte ii corespunde un nivel al salariului de baza care se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator perioadei pentru care s- a facut evaluarea.

Avansarea in treapta urmatoare se face in cadrul aceluiasi grad si al aceleiasi clase.Avansarea in treapta se face anual si produce efecte pentru toti functionarii publici care au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale cel putin calificativul 'bun'.

Motivarea materiala

Functionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%,calculat la salariul de baza, corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru.

Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru,isi desfasoara activitatea in timpul noptii,intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal lunar de lucru.

Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de functionarii publici incadrati in functii de executie se vor plati cu un spor din salariul de baza,astfel:

 • 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
 • 100% din saiariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda in cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici.

In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici, metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici stabileste cadrul general pentru:

corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice;

aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;

asigurarea unul sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale;

identificarea neceslitatilor de instruire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Evaluarea activitatii functionarilor publici se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale, pe baza criteriilor elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Evaluarea activitatii functionarilor publici se face tinandu- se seama de criteriile de performanta pe baza carora se definesc si gradele existente in interiorul aceleiasi categorii.

La inceputul anului conducatorii de compartimente vor comunica fiecarui functionar public, in scris, criteriile de performanta stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, corespunzatoare categoriei, gradului si clasei functiei publice ocupate de acesta.

Anual conducatorii compartimentelor din cadrul unei autoritati sau institutii publice completeaza si noteaza in fisa de evaluare performantele profesionale individuale, obtinute in ultimele 12 luni de catre functionarii publici din subordine.

In urma evaluarii performantei profesionale individuale functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: 'exceptional', 'foarte bun', 'bun', 'satisfacator', 'nesatisfacator'.

Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si de contestare a calificativelor acordate se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Functionarul public notat in ultimul an cu calificativul 'nesatisfacator' sau 'satisfacator' nu poate fi avansat in anul urmator.

In situatia in care, in ultimii 2 ani, functionarul public a fost notat cu calificativul 'nesatisfacator', conducatorul institutiei publice va propune acestuia trecerea intr- o functie inferioara. Daca propunerea nu este acceptata, se procedeaza la eliberarea din functie:

In situatia in care are loc restrangerea numarului de posturi la o autoritate sau la o institutie publica, conducatorul autoritatii sau institutiei publice va avea in vedere rezultatele obtinute de functionarii publici la evaluarea anuala a activitatii.

Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Compartimentul din structura Consiliului Judetean Vrancea specializat in domeniul activitatilor de personal este Compartimentul de resurse umane din cadrul Directiei economice. Acesta isi desfasoara activitatea conform prevederilor legilor in vigoare referitoare la resursele umane.

II. 11. Diagnosticarea Globala a Consiliului Judetean Vrancea

In urma analizarii Consiliului Judetean Vrancea global, aceasta insemnand analiza fiecarui subsistem in parte, respectiv organizatoric, decisional, resurse umane si informational, am depistat unele deficiente si in acelasi timp unele puncte forte ale institutiei.

In continuare vom evidentia punctele forte si punctele slabe ale Consiliului Judetean Vrancea impreuna cu oportunitatile si amenintarile acestora.

PUNCTE FORTE

Nr. Crt.

Puncte Forte

Cauze

Efecte

Deconcentrarea actiunii administrative de la nivelul administratiei centrale la niveiul directiilor specializate ale  ministerelor organizate in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale

concentrarea atentiei asupra cetateanului in dubla sa calitate de beneficiar al serviciilor si contribuabil;

ameliorarea calitatii serviciilor publice in judetul Vrancea

Existenta unui sistem informatic si informational integrat al administratiei publice stand la baza unei decizii corecte si eficiente

va finaliza reforma completa a administratiei publice

culegerea de date va micsora timpul pierdut in luarea deciziilor.

Generalizarea sistemului deja implementat al ,,ghiseului unic" si o rationalizare a procedurilor administrative.

activitati de eliminare a paralelismului

micsorare a birocratiei prin excluderea multiplelor formalitati.

Dezvoltarea unui program de formare si perfectionare continua a pregatirii functionarilor publici

asigurarea succesului politicilor de reforma si a strategiei Consiliului Judetean Vrancea

cresterea competentelor profesionale si manageriale ale grupurilor tinta

Elaborarea si implementarea unor programe de amploare privind dezvoltarea infrastructurii judetului

implementarea strategiei durabile a Regiunii 2 Sud-Est

cresterea nivelului de trai al cetatenilor din mediul rural

devoltarea unor programe de turism si agroturism

PUNCTE SLABE

Nr. Crt.

Puncte Slabe

Cauze

Efecte

Slaba identificare a cazurilor de transferuri ilegale de capital catre sectorul privat.

coruptia din randul inaltilor functionari publici

o imagine proasta a institutiei

Slaba operativitate in activitatea proprie fiecarei structuri institutionale

slaba motivare a functionarilor publici;

implicarea redusa a intregului corp de functionari in realizarea proiectelor

eficenta relative in activitatea institutiei

Slaba delimitare si gestionare a patrimoniului public si privat al comunitatilor locale fata de patrimoniul public de interes national.

legislatie neclara;

slaba colaborare intre administratia centrala sic ea locala

gestionarea ineficienta a patrimoniului local

Lipsa implementarii si desfasurarii de servicii in parteneriat public-privat

forta de munca slab calificata si rezistenta la schimbare

calitate relativ scazuta servciilor catre populatie

Risipa de resurse si printr-o activitate ineficienta a functionarului

slaba gestionare a fondurilor institutiei;

alcatuirea unui buget nerealist cu cheltuielile

cresterea deficitului bugetar;

intarzieri in realizarea proiectelor

OPORTUNITATI

Nr. Crt.

Oportunitati

Cauze

Efecte

Posibilitatea obtinerii de finantari prin

ISPS, PHARE, SAPARD precum si prin fonduri

guvernamentale

realizarea programului de aderare

realizarea programului de dezvoltarea durabila a judetului

punerea in aplicare a strategiei de dezvoltare a judetului vrancea

Sustinerea de programe de investitii in zonele declarate defavorizate din judet

aplicarea strategiei Consiliului Judetean Vrancea

reabilitarea zonelor respective, declarate defavorizate

Aplicarea unor programe de dezvoltare prin incurajarea initiativelor locale si investitii;

existenta programelor guvernamentale de

sustinere a sectorului IMM.

cresterea initiativei individuale;

incurajarea aparitiei ,,afacerilor de familie"

Diminuarea birocratiei

implementare unui program informational integrat

micsorarea timpului de raspuns la cererile cetatenilor

scaderea costurilor

Sustinere puternica pentru programele turistice cu finantare comunitara(Programul de dezvoltare si amenajare turistica a zonei montane Lepsa - Soveja)

aplicarea strategiei Consiliului Judetean Vrancea

cresterea nivelului de trai in mediul rural;

dezvoltarea unei ramuri, turismul, a economiei putin dezvoltata

AMENINTARI

Nr. Crt.

Amenintari

Cauze

Efecte

Cresterea coruptiei

salarizarea necorespunzatoare cu munca depusa de functionarii publici

realizarea deficitara a reformei in administrastia publica

Cresterea dezechilibrului bugetar

slaba colectare a impozitelor si taxelor la bugetul consiliului judetean

implementarea cu intarziere a proiectelor de devoltare;

Cadrul legislativ care mentine

monopolul de stat pentru furnizarea anumitor

tipuri de servicii din infrastructura de utilitati

rezistenta la schimbare din partea functionarilor publici de conducere din administratia centrala

calitatea scazuta a servciilor publica ca urmare a lipsei concurentei

Insuficienta capitalurilor

slaba colectare de venituri la bugetul local

realizarea proiecteclor cu intarizerii si cu pierderii financiare

Insuficienta fondurilor destinate protectiei

mediului;

coruptia de la nivelul functionarilor din cadrul institutiilor de specialitate;

slaba colectare a veniturilor al bugetele institutiilor locale

aparitia unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecari de teren, inundatii);

RECOMANDARI

Nr. Crt.

Recomandari

Cauze

Efecte

Realizarea unei strategii de investii pe termen lung, luand in considerare si programul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana

posibilitatea obtinerii de finantari prin

ISPS, PHARE, SAPARD precum si prin fonduri

Guvernamentale;

sustinerea de programe de investitii in zonele declarate defavorizate din judet

cresterea nivelului de trai al cetatenilor judetului Vrancea;

punerea in aplicare a unui programd dezvoltare durabila

Realizarea descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice prin incheierea de parteneriate public - privat

continuarea si definitivarea reformei in administratia publica locala

aparitia concurentei;

cresterea calitatii serviciilor publice

O mai mica implicare a politicului de la nivelul administratiei centrale privind continuare proiectelor

schimbarea partidului de guvernamant si a politicii de guvernare a acestuia

incalcare termenlor finale de realizare a proiectelor aflate in derulare;

pierderea fondurilor de la Uniunea Europeana

Crearea unor programe si/sau servicii de consultanta pentru dezvoltarea afacerilor in judetul Vrancea

pregatirea IMM din

regiune pentru accesul produselor si

serviciilor lor pe Piata Unica a UE si

cresterea atractivitatii acestora in fata

partenerilor de afaceri europeni.

promovarea identitatii firmelor din judet si a produselor si

serviciilor oferite de catre acestea;

dezvoltarea de centre de afaceri si parcuri industriale

Realizarea de catre departamentul de marketing a unui program de promovare a potentialului turistic

realizarea unui proiect de dezvoltare si amenajare turistica a zonei Lepsa - Soveja

cresterea gradului de success al acestei investitii de mare amploare;

aducerea de noi posibili investitori in judet

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate