Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
» Cadrul institutional de functionare a pietei de capital din Romania


Cadrul institutional de functionare a pietei de capital din Romania


Cadrul institutional de functionare a pietei de capital din Romania

Functionarea eficienta a mecanismului de finantare a economiei prin piata de capital presupune satisfacerea in cele mai bune conditii a intereselor tuturor participantilor pe aceasta piata: solicitatori de fonduri, investitori, guverne, intermediari etc. Din aceasta cauza, este necesara reglementarea si supravegherea intregii activitati de intermediere a valorilor mobiliare, in vederea eliminarii oricaror abuzuri de pe piata si a mentinerii increderii publicului in piata de capital.

Cadrul general reglementator al pietei de capital din Romania este dat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care se afla in subordinea Parlamentului.1. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) - a fost infiintata prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori in anul 1994 ca unitate administrativa autonoma, avand personalitate juridica. Ea se afla in subordinea Parlamentului Romaniei si are, la randul ei, in subordine toate institutiile pietei, mentionate anterior. Aceasta institutie a fost creata in scopul de a administra, de a pune in aplicare, precum si de a supraveghea si controla respectarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori. Principalele atributii ale acestei institutii sunt:

asigurarea functionarii normale si corecte a pietei valorilor mobiliare;

asigurarea protectiei investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

asigurarea transmiterii catre investitori de catre societatile comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe pietele organizate a tuturor informatiilor cu privire la activitatea desfasurata de acestea, astfel incat investitorii sa poata lua decizii in cunostinta de cauza asupra investitiilor pe care le fac;

stabilirea cadrului si a limitelor in care se poate desfasura activitatea de intermediere.

CNVM este compusa din 5 membri (inclusiv, presedintele si vicepresedintele) care.sunt numiti si pot fi revocati de catre Parlament, in sedinta comuna a Camerelor. Durata mandatului unui membru CNVM este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data. CNVM poate emite regulamente, instructiuni, decizii, ordonante, atestari si avize.

Regulamentele emise de CNVM se refera la:

organizarea si functionarea burselor de valori si a altor piete de valori mobiliare;

autorizarea si functionarea organismelor colective de investitii si de plasament in valori mobiliare, precum si a societatilor care le administreaza;

organizarea si functionarea sistemelor de depozitare colectiva a valorilor mobiliare;

functionarea Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare;

autorizarea si exercitarea activitatii de intermediere de valori mobiliare;

activitatea cenzorilor externi independenti si a consultantilor de plasament;

promovarea si derularea ofertelor publice de valori mobiliare;

aprobarea si modificarea regulamentelor de operatiuni bursiere;

functionarea oficiilor de compensatii si lichidare a tranzactiilor cu valori mobiliare;

orice alte organisme si operatiuni specifice pietelor de valori mobiliare reglementate, controlate ori supravegheate, conform legii, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Instructiunile fixeaza reguli cu privire la:

constituirea si functionarea asociatiilor profesionale de intermedieri pentru valori mobiliare si de agenti pentru valori mobiliare;

situatiile, datele si informatiile de comunicat catre CNVM si cele de publicat pentru informarea publicului de catre emitenti, detinatorii de valori mobiliare si intermediarii pentru valori mobiliare, modul de tinere a evidentelor, procedurile, cazurile si termenele de comunicare si/sau publicare;

regimul informatiilor confidentiale si al celor privilegiate;

tranzactiile care implica actionari semnificativi si efectuarea tranzactiilor private cu valori mobiliare;

dispensele ce pot fi acordate de CNVM;

Deciziile sunt acte prin care CNVM infiinteaza sau dizolva institutii si organisme, acorda sau retrage autorizatii, anuleaza ori confirma acte ale agentilor sai, acorda dispense, delega ori retrage puteri, aproba regulamente .ale institutiilor si organismelor pietei de valori mobiliare.

Ordonantele sunt acte prin care CNVM da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii si informatii, impune restrictii sau suspendari de autorizatii sau activitati, dispune anchete sau alte investigatii, indisponibilizeaza bunuri sau fonduri sau aplica sanctiuni disciplinare sau administrative.

Atestarile sunt acte prin care CNVM avizeaza prospectele de oferta publica, confirma ori recunoaste situatii sau calitati, raportari ori comunicari de date sau informatii.

Avizele sunt acte prin care CNVM formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii, a normelor sau a regulamentelor.

2. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost infiintata in baza Deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Aceasta decizie a fost data in urma solicitarii a 24 de societati de servicii de investitii financiare membre ale Asociatiei Bursei de a negocia actiunile emise la acea vreme de 6 societati comerciale. Decizia CNVM a fost data in baza Legii nr. 52/1994 cu privire la valorile mobiliare si bursele de valori, care prevede faptul ca "CNVM poate decide infiintarea unei burse de valori dupa ce minimum 5 societati de valori mobiliare au solicitat si primit autorizatia de negociere in bursa'. Activitatea BVB se desfasoara in baza Legii nr. 52/1994 si are drept scop crearea unei piete organizate pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota. In ceea ce priveste resursele materiale necesare infiintarii, BVB a primit finantare de la bugetul statului in primul an de activitate, aceste resurse urmand a fi restituite esalonat la bugetul de stat, incepand cu cel de-al treilea an de functionare a bursei, pe parcursul a trei ani consecutivi. BVB se autofinanteaza din comisioanele percepute in conformitate cu reglementarile bursiere.

Structura organizatorica a BVB este formata din urmatoarele organe si organisme:

organe decizionale (Asociatia Bursei si Comitetul Bursei);

organe executive (Directorul General al Bursei);

organisme de supraveghere (Comisarul General al Bursei);

organisme consultative (Camera Arbitrala si Comisiile speciale).

Asociatia Bursei este organul suprem de decizie privind activitatea BVB. Ea incredinteaza conducerea bursei Comitetului Bursei.

Asociatia Bursei de Valori Bucuresti (ABVB) este o institutie formata din membrii Bursei si functioneaza pe baza comunitatii si complementaritatii de interese ale membrilor sai. Membrii Asociatiei Bursei sunt societatile de servicii de investitii financiare autorizate de Comisia Nationala a. Valorilor Mobiliare sa negocieze la Bursa de Valori Bucuresti si care au fost acceptate de ceilalti membri ai Asociatiei. Calitatea de membru al Asociatiei Bursei este dobandita la data inscrierii in Registrul de asociati. Asociatia reprezinta organul suprem de decizie cu privire la activitatea Bursei.

Membrii Asociatiei Bursei se bucura in mod egal de toate drepturile conferite de calitatea de membru, indiferent de momentul dobandirii acestei calitati. Pentru aceasta, ei trebuie sa respecte Statutul Asociatiei Bursei si Regulamentele Bursei si sa desfasoare activitatea de intermediere a valorilor mobiliare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. In Adunarea Generala a Asociatiei Bursei, fiecare membru are un singur drept de vot. Deciziile care se iau cu aceste ocazii se refera la apararea intereselor lor comune, care sunt urmatoarele:

■ asigurarea executiei continue, ordonate, eficiente, echitabile si transparente a tranzactiilor cu valorile mobiliare inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti;

asigurarea unei protectii adecvate a investitiilor;

buna functionare a mecanismelor de inregistrare, compensare si decontare a tranzactiilor, in conditii de minimizare a riscurilor;

asigurarea unei bune administrari a Bursei de Valori Bucuresti.

in desfasurarea activitatii lor, membrii Asociatiei Bursei trebuie sa manifeste corectitudine si buna credinta, sa respecte confidentialitatea informatiilor, sa aiba capacitate profesionala, sa-si cunoasca bine clientii si sa ii informeze corect si sa nu intre in conflict de interese. De asemenea, ei sunt obligati sa nu exercite presiuni asupra personalului bursei, de natura sa perturbe functionarea normala a pietei, sa nu furnizeze informatii false despre societatile cotate, sa nu exercite operatiuni de manipulare a pietei, sa asigure transparenta acesteia, sa-si onoreze in mod corect obligatiile fata de clienti si fata de ceilalti membri ai Asociatiei cu care intra in relatii de intermediere in cadrul Bursei si sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la operatiunile derulate in numele clientilor lor.

Atributiile Asociatiei Bursei se refera la:

alegerea membrilor in Comitetul Bursei de Valori;

aproba bugetul adoptat de Comitetul Bursei de Valori;

aproba bilantul adoptat de Comitetul Bursei de Valori;

desemneaza persoanele care urmeaza a fi inscrise pe lista de atributii ale camerei arbitrale a Bursei de Valori.

Activitatea membrilor Asociatiei Bursei este supusa neconditionat controlului si supravegherii bursei. Acestia raspund, de asemenea, in mod exclusiv pentru repararea pagubelor survenite ca urmare a folosirii de catre agentii de bursa a mecanismelor si sistemelor de tranzactionare din cadrul bursei.

Conducerea Bursei este realizata de Comitetul Bursei, compus din 9 reprezentanti alesi de Asociatia Bursei. Comitetul Bursei asigura conducerea unitara si eficienta a Bursei si are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Asociatiei Bursei si Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare raportul anual cu privire la activitatea acesteia. Cele mai importante atributii ale Comitetului Bursei sunt urmatoarele:

numirea si demiterea directorului general al Bursei;

adoptarea si modificarea regulamentelor de organizare si functionare a Bursei de Valori Bucuresti;

adoptarea proiectului de buget al Bursei de Valori Bucuresti, care este supus aprobarii Asociatiei Bursei;

prezentarea si supunerea aprobarii Asociatiei Bursei a bilantului insotit de raportul cenzorilor;

stabilirea nivelului si a plafoanelor comisioanelor in Bursa;

stabilirea garantiilor ce trebuie constituite de intermediarii de bursa si agentii lor, in vederea asigurarii lichidarii integrale la scadenta a tranzactiilor cu valori mobiliare negociate la Bursa, precum si regimul de utilizare si reconstituire a acestor garantii.

Directorul General al Bursei este numit de Comitetul Bursei, dar nu este reprezentant al vreunui membru al bursei. El este reprezentantul legal al Bursei, ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si reprezinta institutia in relatiile acesteia cu tertii (persoanele fizice si juridice, romane sau straine). El angajeaza patrimonial Bursa ca persoana juridica si exercita competentele de administrare a activitatii curente a acesteia, inclusiv angajarea de personal, stabilirea unor masuri de aplicare a normelor emise de CNVM etc.

Comisarul General al Bursei este numit de CNVM ca reprezentant propriu si are sarcina de a asigura supravegherea si controlul activitatilor Bursei. El participa fara drept de vot la toate adunarile Asociatiei Bursei, asista la sedintele Comitetului Bursei, supravegheaya operatiunile de bursa avand acces liber in toate incintele acesteia si la toate documentele, informatiile si evidentele BVB si transmite catre CNVM eventualele neajunsuri constatate. El transmite trimestrial catre CNVM un raport cu privire la activitatea BVB.

Camera Arbitrala are ca sarcina solutionarea eventualelor diferende dintre membrii Asociatiei Bursei, dintre acestia si agentii pentru servicii de investitii financiare, precum si dintre clienti si membrii Asociatiei Bursei.

Comisiile speciale sunt Comisia de Etica si Conduita a Bursei de Valori Bucuresti si Comisia de inscriere la Cota Bursei:

Comisia de Etica si Conduita a Bursei de Valori Bucuresti urmareste respectarea si solutionarea incalcarilor Codului de Etica si Conduita si a reglementarilor Bursei, precum si solutionarea reclamatiilor cu privire la activitatea Bursei, a membrilor Asociatiei Bursei si a agentilor pentru valori mobiliare;

Comisia de inscriere la Cota Bursei urmareste toate aspectele legate de inscrierea, promovarea, suspendarea, retrogradarea sau retragerea de la Cota Bursei a Valorilor Mobiliare.

Operatiunile curente ale BVB sunt asigurate de personalul acesteia, care este organizat intr-o structura ce cuprinde cinci directii si un Compartiment de control intern, care exercita controlul intregii activitati: economico-financiare a Bursei. Cele sase structuri sunt urmatoarele:

Directia Operatiuni Bursiere si Informatica

Directia Membri si Emitenti

Directia Relatii cu Publicul

Directia Juridica

Directia Economica

Compartimentul Control Intern

1. Directia Operatiuni Bursiere si Informatica coordoneaza activitatea de tranzactionare si supraveghere a pietei, de depozitare si inregistrare a valorilor mobiliare, de compensare si control al decontarii, precum si de administrare si intretinere a intregului sistem informatic al Bursei.

Aceasta directie cuprinde patru servicii, si anume:

a) Serviciul Tranzactii si Supraveghere a Pietei, care asigura desfasurarea activitatii de tranzactionare si supraveghere a pietei, urmarind furnizarea continua a informatiilor de catre societatile emitente. Responsabilitatile acestui serviciu sunt urmatoarele:

asigura pregatirea participantilor pentru desfasurarea operatiunilor bursiere;

asigura organizarea sedintelor de tranzactionare;

desfasoara activitati necesare dezvoltarii sistemelor de tranzactionare;

supravegheaza desfasurarea tranzactiilor si a fluctuatiilor pietei;

supravegheaza furnizarea de informatii continue;

colaboreaza la investigatiile desfasurate in legatura cu activitatea de tranzactionare;

pregateste materialele necesare reglementarii integrale a activitatii de tranzactionare;

b) Serviciul Registrului Bursei asigura tinerea evidentei valorilor mobiliare inscrise in Registrul Bursei, precum si efectuarea transferului de proprietate asupra valorilor mobiliare inregistrate, avand urmatoarele responsabilitati:

realizeaza pregatirea Registrului;

asigura efectuarea activitatilor specifice de operare in Registru;

asigura transmiterea de rapoarte catre societatile inscrise la Cota Bursei si catre societatile membre ale Asociatiei Bursei;

pregateste materialele necesare reglementarii activitatii de registru si efectueaza activitatile de cercetare aferente acestei activitati.

c) Serviciul Compensare si Control al Decontarii asigura compensarea sumelor rezultate in urma tranzactiilor efectuate in cadrul Bursei, precum si urmarirea desfasurarii in conditii optime a activitatii de decontare, avand urmatoarele responsabilitati:

asigura initializarea procesului de decontare;

asigura desfasurarea activitatilor de decontare;

asigura administrarea Fondului de Garantare;

pregateste materialele necesare reglementarii activitatii de decontare si efectueaza activitatile de cercetare aferente acestei activitati.

d) Serviciul Informatica asigura functionarea soft-ului de bursa, a retelei de calculatoare, a sistemului informatic de comunicare a Bursei cu societatile membre, precum si cu alte sisteme. Responsabilitatile acestui serviciu sunt:

administrarea soft-ului de bursa;

administrarea calculatorului AS/400;

administrarea retelei;

administrarea comunicatiilor.

2. Directia Membri si Emitenti coordoneaza activitatea legata de functionarea societatilor membre ale Asociatiei Bursei, precum si a societatilor emitente inscrise la Cota Bursei. Activitatea acestei directii se deruleaza prin intermediul a doua servicii:

a) Serviciul Membri, care are rolul de a asigura mentinerea unei legaturi permanente cu membrii Asociatiei Bursei, de a coordona activitatea de reglementare a activitatii membrilor si de a urmari activitatea si conduita acestora. Responsabilitatile acestui serviciu sunt:

organizeaza Secretariatul Asociatiei Bursei si a Comitetului Bursei;

urmareste activitatea bursiera a societatilor membre ale Asociatiei Bursei;

intretine programul de evidenta tehnico-operativa si contabila utilizat de societatile membre;

colaboreaza la efectuarea activitatilor de investigare a societatilor membre ale Asociatiei Bursei si a agentilor;

pregateste materialele de reglementare a activitatii bursiere a societatilor membre ale Asociatiei Bursei.

b) Serviciul Emitenti asigura facilitatile necesare inscrierii si mentinerii la Cota Bursei a valorilor mobiliare apartinand societatilor emitente in vederea tranzactionarii respectivelor valori, asigurand cadrul necesar functionarii unei piete transparente. Responsabilitatile acestui serviciu sunt:

efectueaza activitatile si operatiile necesare inscrierii la Cota Bursei;

efectueaza activitatile si operatiile necesare mentinerii la Cota Bursei;

colaboreaza la efectuarea activitatilor de investigare a societatilor emitente si a personalului acestora;

pregateste materialele de reglementare a activitatii emitentilor.

3) Directia Relatii cu Publicul coordoneaza activitatile referitoare la relatiile Bursei cu publicul si cele privind cercetarea si dezvoltarea activi­tatilor bursiere. Activitatea acestei directii se desfasoara prin intermediul a doua servicii:

a) Serviciul Relatii cu Publicul, care are rolul de a asigura planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor de relatii cu publicul si a relatiilor de comunicare. Responsabilitatile acestui serviciu sunt:

efectueaza activitatea de informare a publicului;

efectueaza activitatea de educare a publicului;

efectueaza activitatea de promovare;

efectueaza activitatile aferente pregatirii si integrarii personalului Bursei.

b) Serviciul de Cercetare-Dezvoltare stabileste strategia de dezvoltare a pietei bursiere, avand urmatoarele responsabilitati:

stabileste formula de calcul si componenta indicelui bursier;

realizeaza analize si studii de piata pentru societatile membre si publicul larg;

elaboreaza buletine semestriale si rapoarte trimestriale privind activitatea bursei, redacteaza si urmareste editarea Buletinului Bursei;

elaboreaza strategia de dezvoltare a Bursei in ceea ce priveste mecanismul de tranzactionare, instrumentele tranzactionate, sistemul informatic etc;

asigura integrarea cu alte sisteme de tranzactionare.

Directia Juridica asigura cadrul legal necesar desfasurarii activitatii membrilor Asociatiei Bursei si a personalului acestei institutii. Responsabilitatile acesteia sunt:

asigura asistenta juridica Bursei in raporturile acesteia cu tertii;

asigura asistenta juridica cu privire la raporturile de munca ale personalului Bursei;

efectueaza activitatile juridice necesare domeniului bursier;

efectueaza activitatea de informare juridica.

Directia Economica asigura premisele desfasurarii in mod optim a activitatii Bursei cu privire la evidenta financiar-contabila, selectarea personalului si achizitionarea dotarilor materiale. Responsabilitatile acestei directii sunt:

efectueaza activitatile aferente organizarii Bursei;

efectueaza activitatile financiare ce privesc Bursa;

efectueaza activitatile de contabilitate pentru Bursa;

efectueaza activitatile de organizare a personalului;

efectueaza activitatile administrative.

Compartimentul Control Intern realizeaza activitatile de control intern al activitatii economico-financiare a Bursei de Valori Bucuresti. Atributiile acestui compartiment se stabilesc prin decizie a Directorului General, in baza dispozitiilor legale in vigoare.

Incepand cu anul 2005 Bursa de Valori Bucuresti a devenit o societate pe actiuni cu capital integral privat. Ulterior acestei transformari a avut loc fuziunea cu Bursa Electronica RASDAQ, la sfarsitul anului 2005.

3. Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM) ( in prezent Asociatia Brokerilor) a fost infiintata prin avizul dat de CNVM in anul 1995 ca asociatie profesionala, neguvernamentala, independenta si non-profit. Aceasta asociatie a fost constituita din societatile de valori mobiliare membre in scopul crearii unei piete de tranzactionare (Bursa Electronica RASDAQ), ca un sistem care sa asigure crearea unei piete secundare a actiunilor rezultate din Programul de Privatizare in Masa (PPM).

Societatile membre ANSVM au infiintat societatea RASDAQ SRL care avea drept scop buna functionare a sistemului de tranzactionare (Sistemul de Operare Portal, conceput de firma Nasdaq Stock Market din S.U.A.). In septembrie 1996 a avut loc inaugurarea Bursei Electronice RASDAQ si a institutiilor sale, iar pe 25 octombrie 1996 s-au inregistrat primele tranzactii pe aceasta piata. ANSVM a fost infiintat ca organism de autoreglementare a Bursei Electronice RASDAQ. in acest sens, aceasta institutie a elaborat si a supus spre aprobare CNVM Regulile de Practica Onesta, care stabilesc codul de conduita al brokerilor cu privire la regulile de tranzactionare la Bursa Electronica RASDAQ, normele de publicitate si procedurile disciplinare aplicabile acestei piete. Ca structura organizatorica, ANSVM este compus din Comitetul Director, Comisiile speciale de lucru si Secretariatul.

Comitetul Director este format dintr-un Presedinte si cinci Vicepresedinti, care decid cu privire la societatile membre, regulile de tranzactionare, formularea strategiilor, monitorizarea si supravegherea pietei, disciplina, societatile tranzactionate pe piata etc. Comisiile speciale de lucru sunt:

Comisia de arbitraj si disciplina;

Comisia de configurare RASDAQ;

Comisia de monitorizare si supraveghere piata;

Comisia de reglementare, strategie si implementare;

Comisia de legatura cu Bursa de Valori Bucuresti;

Comisia de pregatire profesionala si autorizare agenti;

Comisia de relatii internationale.

Comisia de monitorizare si supraveghere a pietei are un rol deosebit de important in asigurarea transparentei pietei, protejarea intereselor investitorilor si asigurarea respectarii de catre societatile de servicii de investitii financiare a Regulilor de practica onesta. in cazul in care se constata abateri grave, Comisia de disciplina poate proceda la audierea partilor si la adoptarea unor masuri corective si/sau a unor sanctiuni.

Asociatia Brokerilor este o organizatie profesionala si patronala a societatilor de servicii de investitii financiare si a institutiilor de credit active pe piata de capital din Romania. In prezent, Asociatia numara 59 de membri, fata de 25 la infiintarea sa, care a avut loc in data de 10 ianuarie 1995. La constituirea Asociatiei, calitatea de membru putea fi dobandita numai de catre societatile de servicii de investitii financiare. Recent, Asociatia s-a deschis si pentru institutiile de credit active pe piata de capital, evolutie fireasca, tinand cont de convergenta intereselor in ceea ce priveste consolidarea pietei financiare in Romania, in scopul unei pozitionari cat mai favorabile in contextul globalizarii serviciilor financiare.

Fondul de Compensare a Investitorilor este constituit conform Legii 297/20004 si a Regulamentului CNVM 8/2004 ca o societate pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, ai carei actionari pot fi intermediarii financiari, societatile de administrare a investitiilor, operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de CNVM iar capitalul social trebuie sa fie de cel putin 20000 de euro varsat la momentul semnarii actului constitutiv (legea prevede ca fondul nu distribuie dividende si nu acorda imprumuturi).

In prezent, Fondul de compensare a investitorilor functioneaza pe piata de capital din Romania conform Legii 297/2004 si a regulamentelor CNVM (Regulamentul nr. 3/2006, 10/2006, 31/2006, Regulamentul 8/2004 a fost abrogat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului 3/2006).

Fondul a fost constituit prin participarea societatilor de servicii de investitii financiare, institutiilor de credit inscrise in Registrul C.N.V.M., societatilor de administrare a investitiilor care aveau in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii si S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Fondul de Compensare a Investitorilor a avut un numar de 73 de actionari fondatori iar capitalul social initial a fost de 109.500 RON. La sfarsitul anului 2007 numarul actionarilor era de 81, din care cea mai mare detinere o are BVB Bucuresti cu un procent de 56,9275% , 5 actionari depasesc 1% iar restul au detineri mai mici de 1%.

In vederea protejarii investitorilor pe piata de capital din Romania orice intermediar autorizat sa presteze servicii financiare si orice Societate de Administrare a Investitiilor trebuie sa fie membru al FCI, iar pentru a primi si mentine calitatea de membru trebuie sa achite contributia initiala si contributia anuala.

Inca din anul 2002, cand s-a propus prima data infiintarea acestui fond si s-a stabilit plafonul maxim de compensare pentru un investitor 20000 euro s-a considerat ca aceasta limita este disproportionat de mare comparativ cu capitalul social al intermediarilor financiari si s-a obtinut de la Comisia Europeana a amanare a termenului pana la care sa se atinga acest plafon - 1 ianuarie 2012.

Limita plafonului de compensare pe investitor individual va creste gradual pana la 31 decembrie 2011astfel:

2000 euro

4500 euro

7000 euro

9000 euro

11000 euro

15000 euro

20000 euro

Compensatia acordata investitorului asupra aceluiasi membru al Fondului se va aplica totalului creantelor indiferent de numarul de conturi deschise sau de moneda in care a fost facuta investitia.

Depozitarul central

Depozitarul Central a fost infiintat in anul 2006 ca societate pe actiuni cu un capital de 3 milioane de euro avand ca actionari: : B.V.B.- 54,51%, Banci- 8,15%, Emitenti 17,15%, Alti actionari 20,19%. Infiintarea acestuia a avut loc prin externalizarea activitatii si a mecanismelor post-tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, pe structura Regisco S.A., prin infuzia de capital a B.V.B. (aport in natura si numerar) si transferul personalului specializat

Depozitarul Central este autorizat atat de CNVM cat si de BNR urmand a-si majora capitalul social pana la nivelul de 5 milioane Euro si a devenit complet operational pe data de 10 aprilie 2007.

Depozitarul Central este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, modificat si completat prin Regulamentul BNR nr. 9/2005, angajandu-se sa asigure tratament egal si nediscriminatoriu tuturor participantilor.

6. Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC) a fost infiintata in anul 1996 in baza Legii nr. 52/1994. Ea este o asociatie profesionala non-profit, neguvernamentala si este subordonata CNVM. UNOPC este un organism de autoreglementare creat in scopul promovarii conceptului de investitie colectiva in valori mobiliare, al aplicarii unor norme de etica si conduita profesionala specifice domeniului, al dezvoltarii standardelor profesionale in activitatea membrilor sai si al informarii investitorilor in Organismele de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare asupra avantajelor si riscurilor la care se expun prin efectuarea de investitii colective in valori mobiliare. Normele specifice emise de catre aceasta institutie in domeniul fondurilor mutuale si al societatilor de investitii sunt Codul deontologic si Codul de sanctiuni si proceduri disciplinare, ambele fiind aplicabile membrilor Uniunii.

7. BMFMS - bursa de instrumente derivate din Romania

Bursa Monetar - Financiara si de Marfuri Sibiu este prima institutie din Romania

unde se pot tranzationa instrumente financiare derivate si anume contractele futures pe actiuni si optiunile pe contractele futures. Cu o experienta de 12 ani in domeniu, BMFMS a ajuns la ora actuala o institutie de forta in cadrul pietei de capital, ascensiunea sa dand masura reusitei misiunii pe care bursa sibiana si-a propus-o inca din prima zi de activitate in acest domeniu. Aducand in prim planul mediului de afaceri o noutate absoluta pentru Romania, BMFMS si-a trasat ca obiectiv major dezvoltarea acestuia si ridicarea lui la standardele occidentale, modelul preferat fiind cel american. Implicit, odata cu stabilirea acestei misiuni, au fost determinate alte obiective de maxima importanta, printre care implementarea in peisajul bursier a unor noi modalitati de investitii care sa diversifice sansele de castig, strategiile, si de ce nu, sa duca la inmultirea "jucatorilor" din ringurile bursiere. Treptat, aceste obiective s-au transformat in certitudini, in reusite.

Prin urmare, de la an la an, bursa sibiana s-a "catarat" in topul institutiilor financiare de renume, ajungand in varf. Acestea sunt coordonatele pe care se inscrie si acum activitatea bursiera de la Sibiu, celor doua calitati alaturandu-li-se si experienta acumulata. In prezent BMFMS isi orienteaza eforturile spre pastrarea climatului de performanta, spre cresterea impactului a tot ceea ce inseamna futures si options in randul unor categorii diverse, de la companii mari, pana la firme de dimensiuni medii sau mici, dar si in randul populatiei, indiferent de mediul de provenienta.

Pe bazele unei credibilitati castigate in timp, BMFMS isi propune ridicarea stadardelor pietei bursiere si atingera unui nivel care sa-i permita sa-si mentina locul castigat langa tarile avansate in acest domeniu unde instrumentele derivate au inregistrat o adevarata explozie si s-au dezvoltat necontenit in ultimii ani. Sintetizand, misiunea de baza a BMFMS este sa invete oamenii sa faca bani prin intermediul tranzactiilor la termen.

Istoricul Bursei Monetar-Financiara Sibiu

In urma cu mai bine de 14 ani, in data de 14 decembrie 1994, un grup de 11 oameni infiintau Bursa de Marfuri Sibiu S.A, institutie care avea ca obiect principal de activitate tranzactiile cu marfuri pe piata spot. Inceputul a stat sub semnul experientei marcante in acest domeniu a d-lui. Thomas Curtean, trader timp de 40 de ani la doua dintre cele mai mari burse din lume - Chicago Board of Trade si Chicago Mercantile Exchange.

In februarie 1997 a fost facut un prim mare pas spre ceea ce reprezinta azi bursa sibiana, prin decizia organizarii actiunilor societatii pe carti de membru dupa sistemul burselor futures din Statele Unite ale Americii. Dupa cateva luni, la data de 11 iulie bursa sibiana a devenit prima bursa de instrumente derivate din Romania, prin implementarea primelor contracte futures valutare si pe indici bursieri..Inaugust a fost data la care noul obiect de activitate al bursei a devenit cel de intermediere monetar-financiara, fiind schimbata totodata si denumirea bursei in vederea adaptarii la caracteristicile noii activitati. Astfel, Bursa de Marfuri Sibiu devenea Bursa Monetar - Financiara si de Marfuri Sibiu.

In noiembrie 1998 a fost infiintata Casa Romana de Compensatie S.A. Sibiu fapt ce a dus la externalizarea activitatilor de compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente derivate. In aceeasi luna, a fost completata intreaga gama de instrumente derivate prin lansarea optiunilor pe contracte futures.

In anul 2000, la puntea dintre milenii, a fost introdus sistemul electronic de tranzactionare. Este vorba de platforma electronica Sagitarius participantii de pe piata la termen, avand posibilitatea sa tranzactioneze de la orice distanta. In septembrie 2003, platforma amintita este inlocuita cu o noua platforma - ELTRANS.

In 5 februarie 2004, BMFMS devine prima bursa de marfuri din Romania autorizata de CNVM. prin Decizia 623/05.02.2004

In luna iunie 2006 sunt lansate scadentele de 9 si 12 luni pentru contractele futures si cu optiuni tranzactionate pe piata BMFM SIBIU. Contractele futures pe actiunile SSIF BROKER SA CLUJ NAPOCA si BIOFARM SA BUCURESTI tranzactionate pe 3 iulie. La 1 noiembrie sunt lansate contractele futures si optiunile pe indicii bursieri SIBEX09 si SIBEX18.

La inceputul anului 2007 a fost lansata platforma de order routing "Web Trader", menita sa asigure o eficienta ridicata actului investitional. La 1 iulie este lansat contractul futures SIBGOLD avand ca activ suport raportul spot USD/AUR si contractul options OPSIBGOLD ce are ca activ suport contractul futures SIBGOLD. La 12 octombrie capitalul social al Bursei din Sibiu este majorat la 6.475.600 Ron, respectiv 32.378 actiuni. In urma operatiunii de majorare a capitalului social, Bursa de Valori din Varsovia devine actionar al Bursei din Sibiu dobandind un numar de 586 actiuni reprezentand 1,81% din capitalul social al societatii.

In ianuarie 2008 Bursa din Sibiu devine membru al Association of Futures Markets - organizatie internationala care reuneste burse si instituii financiare din Europa, Asia, America de Sud si Africa.

Pe viitor BMFMS isi propune intarirea pozitiei bursei la termen in piata de capital, cresterea lichiditatii pana la nivelul de 7 milioane de contracte pe parcursul anului 2008 si atragerea de noi intermediari, cel mai ambitios proiect fiind insa implementarea unei piete a actiunilor la Sibiu, in parteneriat cu Bursa din Varsovia.

Organizare

SC BMFM SA SIBIU s-a infiintat ca persoana juridica de drept privat si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni conform Legii 31/1990 avand ca obiect de activitate 'administrarea pietelor financiare' - cod CAEN 6711.

Este autorizata ca operator de piata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania prin decizia 356/31.01.2006 fiind inscrisa in Registrul CNVM, Sectiunea 11 - Operatori de piata cu nr. PJR11OPPR/320002.

Regulamentele SC BMFM SA SIBIU si ale BMFMS sunt aprobate de catre CNVM prin deciziile nr. 357/31.01.2006 si 358/31.01.2006. Cadrul normativ aplicabil activitatii cuprinde Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea 297/2004 privind piata de capital, regulamentele CNVM si regulamentele proprii ale SC BMFM SA SIBIU si BMFMS.

Capitalul social este de 6.475.600 Ron, respectiv 32.378 actiuni. Un actionar nu poate detine, direct sau prin persoane implicate sau afiliate, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii.

Elementul specific al societetii il constituie organizarea capitalului social in 'carti de bursa' (sau carti de membru) acelasi sistem putand fi intalnit in Statele Unite ale Americii la cele mai importante burse de instrumente derivate (Chicago Mercantile Exchange si Chicago Board of Trade). In prezent capitalul social al SC BMFM SA SIBIU numara 104 carti de bursa din care 31 carti mici (pachet de 20 actiuni) si 73 carti mari (pachet de 50 actiuni) care confera detinatorilor lor drept de tranzactionare pe pietele dezvoltate de SC BMFMS si acces gratuit la platforma electronica de tranzactionare ELTRANS.

Calitatea de actionar se dobandeste prin cumpararea uneia sau mai multor carti de bursa, in cadrul unei licitatii publice la sediul societatii, in conformitate cu dispozitiile

Regulamentului nr. 1 de organizare functionare a S.C. BMFM S.A. SIBIU

ORGANIGRAMA S.C. BMFM S.A. SIBIU

Casa Romana de Compensatie

Prezentare generala. si cadrul legal

Casa Romana de Compensatie SA Sibiu (CRC) este una din institutiile centrale ale pietei futures si de optiuni; de o importanta egala cu aceasta.CRC se ocupa cu gestionarea riscului participantilor, activitatea sa avand reguli proprii. Casa Romana de Compensatie este constituita ca societate pe actiuni din august 1998, avand un capital social de 3.604.500 lei, impartit in 16.020 de actiuni a 225 lei fiecare, detinute la ora actuala de 74 de actionari.

CRC a preluat din septembrie 1998 activitatea fostului Departament de Compensare al BMFM Sibiu. Evidenta, compensarea si decontarea tranzactiilor se realizeaza cu un program de conceptie proprie, care a fost integrat in platforma de tranzactionare ELTRANS si executa aceste operatii in timp real. Astfel gradul de siguranta al pietei este extrem de inalt, orice eventuala problema fiind detectata chiar inainte sa apara.

Casa Romana de Compensatie este o societate de compensare din Romania autorizata de CNVM, conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 13/2005. Ca urmare, CRC este o entitate romaneasca ce garanteaza, deconteaza si compenseaza tranzactiile cu instrumente derivate. S.C. CRC S.A. a fost inscrisa in Registrul public al CNVM cu nr. PJR18CCC/320001 in calitate de casa de compensare prin atestatul CNVM nr. 19/31.01.2006 . Regulamentele nr.1 si 2 ale CRC au fost aprobate prin decizia CNVM nr. 362/31.01.06.

Rolul .si functiile Casei Romane de Compensare

Intre operatorii din pietele futures si options apar permanent drepturi si obligatii generate de cumpararea si vanzarea de contracte futures. Datorita amplorii mari a tranzactiilor si numarului mare de contracte vandute si cumparate (la Chicago Board of Trade se cumpara si se vinde de cateva ori pe zi toata recolta agricola de anul viitor a Statelor Unite), este imperios necesar ca pentru evitarea haosului sa existe o Casa de Compensatie (Clearing House). Aceasta se interpune intre vanzator si cumparator in momentul tranzactiei si cumpara de la primul si ii vinde celui de-al doilea, la pretul stabilit de cele doua parti. Astfel, relatia directa dintre cei doi dispare, fiind inlocuita cu doua relatii, dintre acestia si CRC.

Functiile CRC sunt compensarea, garantarea si decontarea tranzactiilor din pietele futures si options ale BMFM Sibiu. Un prim aspect il constituie evidenta tranzactiilor futures si options si a sumelor necesare pentru realizarea acestora. Un contract initiat, cumparat sau vandut, reprezinta o pozitie deschisa, adica o obligatie fata de CRC, pentru care este necesara o garantie numita marja initiala. El poate fi compensat oricand, pe timpul duratei sale de viata, printr-o tranzactie pe acelasi contract, dar de sens opus, iar suma existenta in contul de marja poate fi retrasa.

Al doilea aspect tine de siguranta pietei. Casa Romana de Compensatie stabileste regulile financiare pe care trebuie sa le respecte toti participantii. Aceste reguli cuprind modalitatile de acces in piata, marjele minime obligatorii initiale si de mentinere ale contractelor, precum si garantiile suplimentare. CRC garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de toti operatorii, dar numai in conditiile respectarii de catre acestia a respectivelor reguli.

In al treilea rand, CRC compenseaza si deconteaza zilnic rezultatele tranzactiilor cu contracte futures si optiuni, operand modificari in conturile acestora dupa cum acestea inregistreaza profit sau pierdere.

8. Organismele de plasament colectiv

Piata de capital a Romaniei ofera detinatorilor de disponibilitati banesti posibilitatea efectuarii de plasamente in fonduri de investitii si alte organisme de plasament colectiv. in conformitate cu standardele si practica europeana, piata organismelor de plasament colectiv cuprinde:

a)   organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (fonduri deschise de investitii si societati de investitii armonizate cu directivele Uniunii Europene);

b)   organismele de plasament colectiv altele decat cele de plasament in valori mobiliare (denumite abreviat AOPC) si care includ atat fondurile inchise de investitii, cat si societatile de investitii de tip inchis (in care pot fi incluse si SIF-urile).

Un fond deschis de investitii este autorizat sa realizeze emisiunea si ascumpararea continua de unitati de fond (titluri de participare), fiind administrat de o societate de administrare a investitiilor (SAI) a carei principala misiune este aceea de a asigura performanta fondului si de a reduce gradul de risc. Un fond deschis isi orienteaza investitiile cu precadere spre valori mobiliare, limitand plasamentele in instrumente financiare cu risc crescut sau cu lichiditate scazuta.

Prospectul de emisiune si prospectul simplificat contin informatiile necesare investitorilor pentru ca acestia sa poata aprecia in deplina cunostinta de cauza investitia care le este propusa si in special riscurile pe care aceasta le implica. Prospectul include o descriere clara si usor de inteles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele in care acesta investeste.

Regulile unui fond deschis de investitii se refera la:

a)      modalitatile de emitere, vanzare, rascumparare si anulare a titlurilor de participare;

b)     calculul valorii activului unitar net;

c)      identitatea societatii de administrare a investitiilor, a depozitarului si relatia acestora cu investitorii;

d)     conditiile de inlocuire a societatii de administrare, a depozitarului si regulile pentru asigurarea protectiei investitorilor in astfel de situatii;

e)      comisioanele de administrare percepute de SAI si cheltuielile pe care aceasta este imputernicita sa le efectueze pentru fond, precum si metodele de calcul al acestora.

Avand in vedere natura plasamentelor unui fond deschis de investitii, performantele acestuia sunt comparabile cu cele ale pietei monetare, in conditiile unui risc mai ridicat pentru investitori.

Acesta este unul dintre motivele pentru care industria fondurilor de investitii nu este inca suficient de dezvoltata.

Fondurile deschise de investitii isi orienteaza plasamentele indeosebi spre depozite bancare, certificate de depozit, certificate de trezorerie si obligatiuni municipale, toate acestea avand un grad de risc redus.

Performantele fondurilor deschise de investitii sunt determinate nu numai de randamentul plasamentului in diferite tipuri de instrumente financiare, ci si de managementul investitional al societatii de administrare a fondului.

Fondurile inchise de investitii sunt organisme de plasament colectiv cu o politica de investitii mai permisiva decat cea a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, dar pentru care reglementarile in domeniu trebuie sa stabileasca reguli de tranzactionare, obligatii de transparenta, reguli de conduita, cerinte privind calificarea si experienta administratorilor. O particularitate a fondurilor inchise de investitii data de legislatia actuala se refera la faptul ca atat emisiunea, cat si rascumpararea titlurilor de participare pot fi realizate periodic, la intervale de timp specificate in documentele de constituire a fondului. Ca si fondurile deschise, fondurile inchise de investitii sunt administrate de o societate de administrare a investitiilor.

Din categoria fondurilor inchise de investitii fac parte si fondurile cu capital de risc. Promotorii unui fond cu capital de risc initiaza constituirea acestuia prin semnarea contractului de societate civila si prin varsarea unui aport in numerar de cel putin 50000 de lei pentru constituirea capitalului initial al fondului si incheie un contract cu o societate de administrare a investitiilor. Autorizarea unui fond cu capital de risc se realizeaza in doua etape: autorizarea prealabila obtinuta pe baza avizului consultativ si autorizarea definitiva dupa 12 luni, timp in care se realizeaza subscrierea certificatelor de investitor. Autorizarea definitiva se acorda daca numarul investitorilor la sfarsitul perioadei de 12 luni este de cel putin 50, in conditiile in care valoarea minima a unui titlu de participare este de 10000 de lei. in intervalul de 12 luni, societatea de administrare a investitiilor are obli­gatia sa asigure un grad corespunzator de lichiditate a fondului, astfel incat, in eventualitatea neindeplinirii conditiilor legale de constituire a acestuia si a revocarii autorizatiei prealabile^sa poata fi efectuata rambursarea, in termen de 15 zile, a sumelor subscrise de catre detinatorii de certificate de investitor.

Societatile de investitii financiare

Societatile de investitii financiare (SIF) sunt societati comerciale pe actiuni, tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, constituite in baza Legii nr. 133/1996 prin transformarea celor cinci fonduri ale proprietatii private si asimilate fondurilor inchise de investitii. Entitati specifice pietei de capital a Romaniei, SIF-urile au o structura a actionariatului extrem de diversa. Administrarea SIF-urilor se poate realiza de catre consiliile de administratie sau poate fi extemalizata catre o societate de administrare a investitiilor, cum este cazul SIF Muntenia. in administrarea SIF-urilor se urmareste diversificarea portofoliilor prin realizarea de plasamente cu o rentabilitate cat mai ridicata si cu risc scazut, astfel incat valoarea unitara a activului net sa inregistreze un trend ascendent.Potrivit deciziei CNVM din decembrie 2006, Depozitarul Central SA este continuatorul de drept al obligatiilor de prestare a serviciilor de depozitare si registru si de efectuare a oricaror operatiuni legate de acestea ce reveneau Societatilor de Registru, SNCDD si SC Bursa de Valori Bucuresti SA in baza contractelor incheiate cu societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau intr-un sistem alternativ de tranzactionare.

BNR a autoriuzat in prealabil sistemul de plati care asigura compensarea fondurilor - Ro Clear - administrat de Depozitarul Central

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate