Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HADICAP


PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HADICAP
Curs de protectie speciala

Anul II, Psihopedagogie speciala

TEMA 5 PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HADICAP

Baza juridica
Constitutia Romaniei, din 1991 si 2003

Legea nr. 519 publicata in M.O. nr. 555 din data: 29/07/2002
Legea din 519/ 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu hadicap

5.1 Prevederi generale

Pana in anul 1990 nu existau prevederi legale adecvate pentru persoanele (inclusiv copiii) cu handicap in Romania.

Acestea apar incepand cu anul 1991, printr-un articol din Constitutie

care se regaseste, partial schimbat si in Constitutia Romaniei din 2003

Constitutia din 1991 Constitutia din 2003

Articolul 46 – Protectia persoanelor handicapate

Persoanele handicapate se bucura de protectie speciala. Statul asigura realizarea unei politici nationale de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a handicapatilor, respectand drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.

ARTICOLUL 50 – Protectia persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap se bucura de protectie speciala. Statul asigura

realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire

si de tratament ale handicapului, in vederea participarii efective a

persoanelor cu handicap in viata comunitatii, respectand drepturile si

indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.

COMENTATI PARTEA MARCATA, ASEMANARILE SI DEOSEBIRILE DINTRE CELE DOUA ARTICOLE DE CONSTITUTIE.

Legea noua are un articol introductiv foarte important care explica in buna masura si elementul fundamental de noutate in spiritul acestei legi: ‘Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.’

Definitia handicapului (dizabilitatii)

In legea veche  In cea noua

‘Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitand masuri de protectie speciala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale.’

‘Persoanele cu handicap in intelesul prezentei legi sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitatile pentru a desfasura in mod normal activitatile cotidiene necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale’ (art.2)

DIN NOU COMENTARII, LA CELE DOUA DEFINITII!

COMPARATIE CU DEFINITIA DIN REGULILE STANDARD SI

DIN CONVENTIA ONU 2006

PRINCIIPIILE (legea noua)

a)      Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

b)      Prevenirea si combaterea discriminarii

c)      Egalizarea sanselor

d)     Egalitatea de tratament in ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca

e)      Solidaritatea sociala

f)       Subsidiaritatea

g)      Responsabilizarea comunitatii

h)      Adaptarea societatii la persoana cu handicap

i)        Interesul persoanei cu handicap

j)        Abordarea integrata

k)      Parteneriatul

l)        Abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii

m)    Protectie impotriva neglijariii si abuzului

n)      Alegerea alternativei celei mai putin restrictive in determinarea sprijnului si asistentei necesare

o)      Libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza

p)      Integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.

Articolul 3 prevede obligatia autoritatilor si a altora de a respecta legislatia europeana si internationala, cu mentionarea expresa a Cartei sociale europene, revizuita in 1996, ratifcata de Romania in 1999.

Expresii si termeni (de studiat din legea noua)

- Accesul neingradit al persoanei cu handicap

- Accesibilitate (fizica, informationala si comunicationala)

- Adaptare

- Adaptare rezonabila la locul de munca

- Angajare asistata

- Asistent personal al persoanei cu handicap grav

- Asistent personal profesionist

- Asistenta vie

- Atelier protejat

- Buget personal complementar

- Cai si mijloace de acces

- Cerinte educative speciale (vezi TV si EV)

- Cladiri de utilitate publica

- Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

- Contractare

- Dizabilitate (CIF 2001)

- Incluziune sociala

- Indemnizatie lunara

- Integrare sociala

- Insotitor

- Loc de munca protejat

- Manager de caz

- Planul individual de servicii

- Program individual de reabilitare si recuperare

- Reprezentant legal

- Sanse egale

- Tehnologie asistiva de acces

- Unitate protejata autorizata

Atestatarea calitatii si incadrarea ca persoana cu handicap (art.84 si 85)

Exista 4 grade (ca si in legislatia veche): usor (fost IV, mediu (fost III), accentuat (fost II) si grav (fost I).

Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Decizia de incadrare se ia:

Pentru copii de catre Comisia de protectie a copilului (ca si pana acum);

Pentru adulti de catre comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

(pana acum se facea de catre de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti)

Drepturile generale ale persoanelor cu dizabilitati au in vedere:

a)      Ocrotirea sanatatii

b)      Educatie si formare profesionala

c)      Ocupare si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala

d)     Asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale

e)      Locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational

f)       Petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport si turism

g)      Asistenta juridica

h)      Facilitati fiscale

i)        Evaluare si reevaluare, prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile, de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin in principal

autoritatilor administratiei publice locale si in subsidiar (complementar) celor centrale.

5.2 Drepturile sectoriale (selectiv)

a)      Sanatatea

Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap autoritatile

publice au obligatia:

- sa includa aceste persoane si familiile lor in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala

- sa creeze conditii de infrastructura, transport, comunicare si servicii medicale si socio-medicale necesare

- sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare, specializate pe tipuri de handicap

- sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces

- sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului

- sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare

- sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.

In asigurarea asistentei de recuperare si reabilitare persoanele cu handicap au dreptul la (art.11);

- dispozitive de protezare si echipamente diverse de adaptare (inclusiv a autovehiculelor) – gratuit din Fondul National Unic pentru Asigurari Sociale de Sanatate.

- servicii de cazare si masa – la facilitati medicale - gratuite pentru insotitorul copilului sau adultului cu handicap grav accentuat

- un bilet de tratament gratuit anual

Persoana care are in ingrijire un copil cu handicap are ca drepturi:

- concediu platit si indemnizatie pana la varsta de 7 ani a copilului si program de lucru redus la 4 ore in cazul afectiunilor intercurente, pana la varsta de 18 ani a copilului
- concedii medicale, in cazul afectiunilor intercurente, pana la varsta de 18 ani a copilului;

- alocatie de intretinere majorata cu 50%

De aceste drepturi beneficiaza si tutorele, persoana care adopta sau careia i se incredinteaza un copil cu handicap, inclusiv prin plasament familial.

b)     Educatia

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie,

indiferent de varsta, in conformitate cu tipul si gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora (art. 13).

Persoanelor cu handicap li se asigura educatie permanenta si formare profesionala de-a lungul intregii vieti.

Persoana cu handicap sau reprezentantul legal este principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, a unitatii de invatamant.

Formele de invatamant in care au acces sunt in linii mari cele precizate in HG 1251/2005, mai putin detaliate insa (lipsesc centrele logopedice interscolare si centrele de educatie incluziva si centrele judetene/ale municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala), dar in plus sunt mentionate ‘educatia la patul de spital, pe durata spitalizarii’.  

Decizia si orientarea scolara se face de catre Comisia de Protectia Copilului, mai putin pentru servicii educationale (CDS), scolarizare la domiciliu sau la spital, unde se face pe baza recomandarii comisiei interne de evaluare continua din scoli si a cererii parintilor.

In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia persoanele cu handicap au dreptul la:

- servicii educationale de sprijin

- dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap

- adaptarea mobilierului din salile de curs

- manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii cu deficiente de vedere

- utilizarea echipamentelor si softurilor asistive la examene

- prescolarii, elevii si studentii cu handicap, dupa caz impreuna cu insotitorii au dreptul la locuri gratuite in tabere.

Obligatiile autoritatilor privind accesul in institutiile de invatamant

sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala pentru persoanele cu handicap

sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile precum si pregatirea scolara a persoanelor cu hadicap, indiferent de locul in care se afla, inclusiv prin cadre didactice de sprijin/itinerante

sa asigure accesul la formele de educatie permanenta adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap

sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanei cu handicap

sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit

sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale

sa asigure accesul in unitatile de invatamant.

sa asigure practicarea unui sport de orice persoana cu handicap

La art. 75 (in sectiunea de pregatire pentru si incadrare in mnca) sunt mentionate

responsabilitati ale MEC privind educatia permanenta a persoanelor cu handicap adulte.

c)      Locuinta, cultura, sport turism

Se acorda prioritate la inchirierea unei locuinte care apartine domeniului public

al statului, la etaje inferioare(art. 18)

Persoanele cu handicap grav (fostele grade I si II), reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap grav beneficiaza de o camera suplimentara(in conditiile de inchiriere) precum si de stabilirea chiriei la nivel minim. De ultima prevedere beneficiaza si persoanele cu handicap accentuat.

Autoritatile competente au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber.

d)     Transportul

Autoritatile au obligatia sa asigure privitor la transportul in comun :

- achizitionarea unor mijloace de transport adaptate

- adaptarea mijlocelor aflate in circulatie

- realizarea unor rograme de transport in parteneriat

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe mijloacele

de transport in comun urban, pe intreg teritoriul tarii. De aceeasi prevedere

beneficiaza si unii insotitori si asistenti personali (art. 21)

Persoanele cu handicap grav (si unii insotitori sau asistenti personali) beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere (tren, autobuz, nava fluviala) in limita a 12 calatorii pe an.

e)      Accesibilitatea (la mediul fizic, informational si comunicational) – cap.IV

Art 60-70) - studiu individual – se refera in esenta la:

- promovarea si implementarea conceptului “Acces pentru toti’

introducerea in pregatirea initiala a elevilor si studentilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului si a nevoilor acestora .

- accesul la informatiile publice, inclusiv prin interpreti autorizati

- accesibilizarea cladirilor de utilitate publica, a cladirilor de locuit din fonduri publice, a mijloacelor de transport, a parcarilor, telefoanelor, a statiilor, trecerilor de pietoni, a spatiilor hoteliere etc.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate