Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Introducerea cererii de chemare in judecata


Introducerea cererii de chemare in judecata


Introducerea cererii de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata se depune la instanta competen­ta, personal de catre reclamant sau printr-un reprezentant al acestuia.

La cererea de chemare in judecata se vor alatura copii cati parati sunt, precum si anexele lor, daca acestea sunt necesare, in cazul proceselor si cererilor in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte (art. 720 indice l alin. l C. proc. civ.)12. alin. 2 al aceluiasi articol prevede ca,in scopul aratat la alin. l, reclamantul va convoca partea adversa, comunicandu-i in scris pretentiile si temeiul lor legal, precum si actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului sau confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de primire, inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii la alin. 2, dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 30 de zile, se anexeaza la cererea de chemare in judecata. Nedepunerea inscrisului despre rezultatul concilierii echivaleaza cu nerespectarea obligatiei concilierii iar sanctiunea consta in respingerea cererii ca inadmisibila13.

Potrivit art. 109 alin. 2 C. proc. civ., in cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile in conditiile stabilite de acea lege. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata.

Taxa judiciara de timbru (anexa ce se alatura cererii de chemare in judecata) este reglementata de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile ulterioare, si se distinge de timbru judiciar, care este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 cu modificarile ulterioare.

Taxa judiciara de timbru se datoreaza atat de persoanele fizice, cat si de persoanele juridice, cu exceptia cazurilor in care legea dispune altfel14, platindu-se anticipat, deci inainte de primirea cererii.

in cazuri exceptionale, cererea poate fi primita si fara dovada taxei judiciare de timbru, insa partea va fi obligata sa o plateasca pana la primul termen de judecata.

Sanctiunea care intervine in cazul in care reclamantul nu a achitat taxa judiciara de timbru este nulitatea cererii15.

Acelasi regim juridic il au si cererile pentru care se datoreaza timbru judiciar.

Daca mai multi parati au un singur reprezentant sau daca paratul are mai multe calitati juridice, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe inscrisuri si se va inmana o singura citatie (art. 113 alin. 2 C. proc. civ.).

La primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa completeze16 sau sa modifice cererea si sa depuna cererea si copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea (art. 114 alin. l C. proc. civ.). Dispozitiile art. 114 alin. l C. proc. civ. se aplica numai la instantele la care nu exista un sistem computerizat de repartizare aleatorie a dosarelor, in caz contrar se incalca prevederile art. 56 alin. l din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.

Potrivit art. 114 alin. 2 C. proc. civ., reclamantul va completa cererea de indata. Atunci cand completarea nu este posibila, cererea se va inregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt, in cazul in care cererea a fost primita prin posta, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile ei, cu mentiunea ca, pana la termenul acordat, urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare. Acordarea termenului in conditiile alin. 2 al art. 114 C. proc. civ. se face in toate cazurile, cu mentiunea ca neindeplinirea in termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii atrage suspendarea judecatii potrivit art. 155 indice l C. proc. civ.

Dispozitiile art. 155 indice l C. proc. civ. prevad ca, atunci cand se constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege sau stabilite la primirea cererii de chemare in judecata ori in cursul judecatii, instanta poate suspenda judecata aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate.

Apreciem ca dispozitiile legale mentionate au q aplicare generala in cadrul procesului civil, instanta avand posibilitatea sa suspende judecata cauzei in orice situatie in care reclamantul nu respecta obligatiile impuse de lege.

in art. 114 alin. 5 C. proc. civ. se prevede ca, in procesele in care, in conditiile art. 47, sunt mai multi reclamanti sau parati,

avand ca efect doar respingerea acelei cereri, si nu intregii actiuni. Curtea de Apel Cluj, Decizia civila nr. 1066/10.05.2002, Ministerul Justitiei, Culegere de practica judiciara 2002, Editura AII Beck, p. 137-138; judecarea cererii completatoare peste termenul prevazut de art. 132 alin. l C.proc. civ., poate fi facuta in cazul in care paratul nu a invocat depunerea cererii peste prima zi de infatisare pentru a se antrena judecarea ei separata. Curtea de Apel Iasi, Decizia civila nr. 1254/07.06.2000, Jurisprudenta Curtii de Apel Iasi in materie civila pe anul 2000, p. 176.

presedintele instantei, tinand cont de numarul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dupa caz, prin unul sau mai multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art. 68 si 1141 C. proc. civ. fiind aplicabile in mod corespunzator. Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamant in conditiile prevazute de art. 114 alin. 2 C. proc. civ., iar de catre parat odata cu intampinarea.

Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la alege­rea mandatarilor de catre reclamant sau parati este suspendarea judecatii in conditiile art. 155 indice l C. proc. civ17.

Presedintele sau judecatorul de serviciu, prin rezolutie, va dispune citarea paratului si sa se comunice acestuia odata cu citatia copii de pe cerere si inscrisuri. De asemenea, potrivit art. 114 alin. 2, i se va pune in vedere paratului, prin citatie, obligatia de a depune la dosar intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul sorocit pentru judecata. Daca paratul locuieste in strainatate, presedintele va putea fixa un termen mai indelungat. Prin citatie, paratul va fi informat ca are obligatia de a-si alege domiciliul in Romania unde urmeaza a i se face toate comunicarile privind procesul, in situatia in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii, comunicarile se vor face prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii (art. 1141 alin. 4 C. proc. civ.).

Daca reclamantul a solicitat prin cerere, presedintele, sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare, cu ocazia fixarii terme­nului, va putea dispune citarea paratului la interogatoriu, precum si orice alte masuri pentru administrarea probelor.

Aceste masuri sunt justificate pentru solutionarea cu celeritate a cauzelor.

in conditiile legii, presedintele va putea incuviinta prin incheiere executorie masuri asiguratorii, precum si masuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate