Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Formele dreptului de proprietate


Formele dreptului de proprietate
Formele dreptului de proprietate.

Proprietatea privata.

Potrivit art. 135 alineat 2, din Constitutie "proprietatea este publica sau privata".

Referindu-se la proprietatea statului, Codul civil precizeaza in art. 475-489 ca acesta poate fi publicata sau privata.

Legea 18/1991, referindu-se la fondul funciar prevede ca terenurile pot apartine, fie domeniului public, fie celui privat.
Din textele mai sus citate, rezulta ca legiutorul se refera la doua ipostaze ale proprietatii, si anume proprietatea privata si proprietatea publica.

Art. 41, alineat 1, Constitutie, referindu-se la fondul funciar prevede ca terenurile pot apartine, fie domeniul public, fie celui privat.

Cu toate acestea, Codul civil ofera cadrul juridic cel mai complet de reglementare a proprietatii private sub toate aspectele.

Definitia doctrinara a proprietatii private este urmatoarea:

Dreptul de proprietate privata este dreptul ce apartine persoanelor fizice, juridice, statului sau unitatilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile, exercitand asupra lor atributele dreptului de proprietate, in mod exclusiv si perpetuu, in limitele legii.

A.     CARACTERLE JURIDICE ALE PROPRIETATII PRIVATE

Caracterele juridice ale proprietatii private sunt urmatoarele:

Alienabilitatea consta in caracterul dreptului de a putea fi instrainat sub orice forma prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte. Acest caracter este o consecinta generala a faptului ca bunurile aflate in circuitul civil indiferent de titularul lor pot fi instrainate.

Prescriptibilitatea este caracterul dreptului de proprietate, in virtutea caruia aceasta este supusa prescriptiei achizitive. Modurile de dobandire a proprietatii private sunt aplicabile tuturor titularilor, astfel incat, asupra unui bun, indiferent de proprietarul sau poate fi dobandit dreptul de proprietate prin efectul uzucapiunii.

Sesizabilitatea consta in aceea ca bunurile care formeaza obiectul proprietatii private pot fi urmarite de creditori pentru realizarea creantelor lor, potrivit regulilor de drept comun.

in acest sens, drpetul comun il constituie articolul 1718 Cod civil, potrivit caruia "orice este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare".

De asemenea, art. 1719 Cod civil prevede ca "Bunurile unui debitor servesc spre asigurarea comuna a creditorilor sai".

in mod exceptional, s-a apreciat ca bunurile din proprietatea privata a statului nu pot fi sechestrate, deoarece statul este intotdeauna solvabil.

Despre caracterul exclusiv si perpetuu al dreptului de proprietate privata s-a discutat intr-un capitol anterior.

B.     SUBIECTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

Titulari ai dreptului de proprietat privata pot fi persoanele fizice, persoanele juridice, statul, comunele, orasele, municipiile si judetele.

Potrivit Legii 69/1991 (art. 4), comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice.

in calitate de persoane juridice de drept civil, unitatile administrativ teritoriale, au in proprietate bunuri din domeniul privat. Dimpotriva, in calitate de persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate a bunurilor domeniului public de interes local.

in ceea ce priveste societatile comerciale organizate, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1990, titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor fostelor intreprinderi sunt acestea, in vreme ce statul este doar proprietarul actiunilor.

O situatie speciala o au in prezent fostele I.A.S.-uri transformate in societati comerciale si care nu au fost inca integral privatizate: actionari ai acestora, pot fi persoanele fizice, care au dobandit actiuni in temeiul art. 36 din Legea 18/1991.
C. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA

1) Persoanele fizice pot avea in proprietate orice bun mobil sau imobil aflat in circuitul civil. Sub aspectul obiectului, dreptului de proprietate privata este in principiu nelimitat in sensul ca o persoana fizica poate avea oricate locuinte, teren arabil, actiuni etc.

Persoanele fizice pot dispune liber de bunurile din patrimoniul lor, le pot instraina sub orice forma, pot crea drepturi reale prin dezmembrarea proprietatii lor, cladirile pot fi inchiriate iar terenurile arendate.

2) Persoanele juridice

in prezent in Romania sunt multe categorii de persoane juridice.

Sub titlu de exemplu -societati comerciale infiintate potrivit Legii 31/1991, societatile comerciale si regiile autonome infiintate potrivit Legii 15/1990, societatile agricole infiintate potrivit Legii 36/1992 etc.

Tuturor acestora le este comun faptul ca trebuie sa aiba un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor, afectat realizarii unui scop social licit

in patrimoniul acestora se gasesc bunuri mobile sau imobile asupra carora exercita un drept de proprietate privata.

in afara acestor categorii de persoane juridice, societatile comerciale agricole sau civile cu scop lucrativ mai sunt si persoane juridice cu scop nelucrativ, cum este cazul fundatiilor, sindicatelor sau a asociatiilor obstesti, care pot fi titulare ale dreptului de proprietate privata.

in aceeasi masura sunt titulare ale dreptului de proprietate privata, cultele religioase precum si asezamintele bisericesti.

Acestea sunt autonome fata de stat, care se limiteaza doar la sprijinirea activitatii lor. Asupra terenurilor din patrimoniul lor, cultle si asezamintele bisericesti exercita in exclusivitate atributele dreptului de proprietate privata, avand totodata legitimare procesuala in procesele ce au ca obiect dreptul lor de proprietate.

Statul si unitatile administrative, exercita prerogativele proprietatii private asupra bunurilor ce fac parte din domeniul privat al statului si unitatilor administrative teritoriale.

Aceasta proprietate, numita si dominiala , si-a gasit consacrarea in Legea 18/1991, Legea 31/1991, Legea 69/1991, Legea 15/1990 sau Legea 58/1991 cu privire la privatizarea societatilor comerciale.

Codul civil nu reglementeaza expres domeniul privat al statului. Art. 477 Cod civil prevede ca averile vacante si fara stapan precum si ale persoanelor ce mor fara mostenitori sau ale caror mosteniri sunt lepadate, apartin statului.

Art. 6 din Legea nr. 18/1991 prevede ca in domeniul privat al statului intra terenurile din componenta societatilor comerciale cu capital de stat.

Art. 73 din Legea 69/1991 dispune ca domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile, aflate sau intrate in proprietatea acestor unitati prin caile si mijloacele prevazute de lege, exceptand bunurile apartinanr domeniul public.

in principiu, bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale, nu sunt limitativ prevazute de lege, carcterul limitativ fiind specific doar domeniul public.

Bunurile din aceasta categorie, pot fi concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune, prin licitatie publica.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate