Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Drept administrativ


Drept administrativ
DREPT ADMINISTRATIV

1) Administratia publica se caracterizeaza prin aceea ca:

- este constituita pe criterii politice si urmareste realizarea unui interes general

- acea ramura a stiintei juridice, care cerceteaza administratia publica si abordeaza fenomenul administrativ prin prisma normelor de drept care reglementeaza organizarea si functionarea administratiei publice.

2) Sunt principii ale administratiei publice:
- principiul legalitatii , continuitatii, operativitatii,

- principiul ierarhiei, oportunitatii, revocabilitatii, deconcentrarii

- principiul transparentei decizionale;

3) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite intre:

- structurile sistemului administratiei publice, in activitatea realizata pentru organizarea si executarea legii

- Guvern exercita conducerea generala a administratie publice care se realizeaza fie in cadrul unor raporturi ierarhice fata de ministere, alte structuri subordonate, etc, fie in cadrul unor raporturi de colaborare cu autoritaile administrative autonome, fie in cadrul unor raporturi de tutela administrativa in cadrul administratiei locale

4) Nu sunt principii ale administratiei publice:

ce nu este la intrebarea 3

5) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:

- administratia publica se afla din punct de vedere organizatoric si functional de puterea legiutoare si puterea executiva

- intre sistemul administratie publice si partidele politice exista relatii speciale, in raport de sistemul de guvernare

- sistemul administratie publice se afla in relatii si cu grupurile de presiune, ca elemente ale sistemului politic, fie ca este vorba de grupuri sociale sindicate, patronate, confesionale, ale minoritatilor, etc

6) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:

- Parlamentul adopta legi in care sunt incorporate valorile politice, iar sistemul administratie publice actioneaza pe baza si pentru executarea legilor. Guvernul exercita conducerea si controlul intregului sistem al administratie publice

-in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv;

- in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.

- functiile de demnitate publica din ministere si cele de conducere a serviciilor publice deconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare;

- oamenii politici sunt cei care au competenta de a elabora proiecte de decizii pe care sistemul administratiei le ia pentru restructurarea puterii executive, cum ar fi, de exemplu, proiectele de legi sau de ordonante

7) Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

- dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei;

- stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice;

- intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptul public si dreptul privat, intre administratia publica si administratia privata.

8) Principiul fundamental al administratiei publice este:

- principiul legalitatii;

- principiul organizarii ierarhice;

- principiul realizarii programului de Guvernare.

9) Sunt izvoare directe ale dreptului administrativ:

- constitutia

- legile organice

- legile ordinare

10) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:

- decretele prezidentiale;

- ordinele si instructiunile emise de ministri si de alti sefi ai structurilor apartinand administratie ministeriale sau autoritatilor administrative autonome

- ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale;

- hotararile, deciziile si duspozitiile emise de autoritatile administratiei publice locale, C J, C L, presedintii C J, primari

- doctrina si jurisprudenta.

11) Raporturile de drept administrativ au in continutul lor:

- subiectul raportului

-obiectul raportului

- continutul raportului

12) Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate:

- numai in activitatea organelor administratiei publice;

- in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public.

- numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.

13) Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:

- categoria raporturilor juridice administrative de subordonare ierarhica;

- categoria raporturilor juridice administrative colaborare

- categoria raporturilor juridice administrative de participare.

14) Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu:

- calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora;

15) Resursele financiare extrabugetare ale organelor administratiei publice pot proveni si din:

- din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse in cadrul activitattii lor specifice;

- din prestatiile realizate prin activitati cu caracter economic.

16) Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa

actioneze:

-in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii.

17) Competenta organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice:

-ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatiuni materiale

18) Atributia publica este definita ca fiind:

- investirea legala cu anumite prerogarive, iar perogativa ca reprezentand dreptul de a lua o anumita decizie si de a actiona intr-un anumit mod , dar si obligatia de a face aceste lucruri

19) Capacitatea de drept administrativ reprezinta:

- un atribut al copetentei constant in dreptul pe care il au subiectele de drept organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ

20) Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice:

- existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare

- un patrimoniu propriu, deosebit de cel al altor persoane juridice si de a persoanelor care formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica

- un anumit scop, in acord cu interesele generale ale societatii

21) In cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta:

22) Organele administratiei de stat se infiinteaza prin urmatoarele acte administrative:

- decizie a organului de conducere, numit de organul ierarhic superior;

- actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei;

- actul de dispozitie al puterii din care face parte, respectiv legislativa,executiva sau judecatoreasca.

23) Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:

- capacitatea juridica de drept civil;

- personalitatea juridica;

- competenta.

24) Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se intelege:

- clasificarea organelor administratiei publice in functie de unitatea administrativ teritoriala in raza careia isi au sediul;

- temeiul de drept al impartirii organelor administratiei publice in organe centrale, organe locale si autoritati autonome;

- organizarea sistemului administratiei publice in raport cu teritoriul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

25) Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice:

- criteriul teritorial;

- criteriul functional.

26) Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in:

- organe centrale, cand competenta lor se intande pe tot teritoriul tarii

- organe locale, cand competenta lor se intande asupra unei unitati administrativ teritoriale

27) Atributiile generale ale Presedintelui Romaniei privesc:

- atributii privind legiferarea, organizarea di sfunctionarea puterilor publice

- atributii prind alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati publice

- atributii in domeniul politicii externe,

- alte atributii ca : conferirea decoratiilor, titulurilor de onoare, gratieri individuale, acordarea gradelor militare

28) Atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc:

- de a desemna candidatul pentru functia de Prim ministru

- de a numi guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament

- de a numi si de a revoca unii membri ai guvernului in caz de remaniere

- de a se consulta cu guvernul cu privire la unele probleme urgente si de importanta deosebita

- de a participa la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national

29) Pot fi atacate in contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romaniei care privesc:

- decretele emise de catrePresedintele Romaniei pentu aplicarea regimului starii de asediu, sau de urgenta dar numai pentru exces de putere

30) Limita maxima a mandatului Guvernului este data de:

- este data de durata mandatului Parlamentului care ia acordat votul de incredere

- in mod exceptional aceasta poate coincide si cu data demiterii sale, adica la data retragerii de catre Parlament a increderii acordate ca urmare a adoptarii motiunii de cenzura cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor

- cand Prim ministru se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile ori si-a pierdut calitatea de membru al guvernului ca urmare a demisiei sau a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva

31) Guvernul isi exercita mandatul pana la data:

- Guvernul isi exercita mandatul pana la data validarii alegerilor parlamentare generale, adica cu validarea mandatelor deputatilor si senatorilor, moment in care se considera ca Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar

32) Guvernul este alcatuit din urmatorii demnitari:

- prim ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica

- ministri delegati cu insarcinari speciale pe langa Prim ministru prevazuti in lista Guvernului prezentata la Parlament pentru acordarea votului de incredere

33) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

- exercitarea altei functii publice de autoritate cu exceptia celei de senator sau deputat

- exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial

- exercitarea de acte de comert, cu exeptia vanzarii sau cumpararii de actiuni sau ori alte titluri de valoare

- exercitarea functiei de cenzor sau administrator la societatile comerciale sau de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale sau membru in cosiliul de administratie ale regiilor autonome, companii nationale si societati nationale

- exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte

34) Mandatul de membru al Guvernului nu inceteaza in una dintre urmatorele situatii:

- durata mandatului unui membru al Guvernului se intinde pe durata mandatului acordat de Parlament , dar poate lua sfarsit oricand, ca urmare a incetarii functiei de membru al Guvernului

35) Actele Guvernului se adopta astfel:

- prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului, iar in lipsa consensului decide Prim ministru;

- cu majoritate calificata, in cazul participarii la sedinta a Presedintelui Romaniei;

36) Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de:

- majoritatea membrilor;

37) Proiectele de hotarari si de ordonante supuse adoptarii Guvernului pot fi initiate de:

- ministere si alte organe de specialitate ale administratieipublice centrale;

- prefecturi;

- consiliile judetene si consiliul general al municipiului Bucuresti

38) Autoritatile administrative autonome se pot infiinta prin unul din urmatoarele acte normative:

- ordinul ministrului sau al conducatorului organului de specialitate in subordinea caruia isi desfasoara activitatea la propunerea prefectului

39) Din punct de vedere al limitelor autonomiei lor, institutiile autonome ale administratiei publice centrale isi desfasoara activitatea:

- in raporturi de subordonare, de coordonare sau sub autoritatea ministerelor, potrivit actului ormativ de organizare si functionare

40) Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au urmatoarele

caracteristici:

41) Au statutul de autoritati administrative autonome:

- consiliul concurentei  - comisia nationala a valorilor mobiliare - comisia de supraveghere a asigurarilor

- banca nationala a romaniei - consiliul economic si social - consiliul national al audiovizualului

- consiliul national de formare profesionala a auditilor -- societatea romana de radiodifuziune

- autoritatea electorala permanenta - serviciul de informatii externe - serviciul de paza si protectie

- serviciul de telecomunicatii speciale - consiliul national pentru studierea arhivelor securitatii

- comisia de supraveghere a sistemului de pensii private - agentia nationala de integritate

- consiliul national pentru combaterea discriminarii 

- autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal

42) Institutia prefectului reprezinta:

- un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea facand legatura dintre administratia publica guvernamentala si administratia publica locala;

43) Prefectul este numit si revocat de:

- este numit de Guvern la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor;

- este revocat numai de guvern

44) Institutia prefectului isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii:

- legalitatii  - impartialitatii - obiectivitatii - transparentei

- eficientei - responsabilitatii. orientarii catre cetatean

45) Prefectul si subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici:

- inaltilor functionari publici;

- persoanelor care ocupa functii de demnitate publica;

- personalului autoritaŃilor administratiei publice locale.

46) Intre altele, sunt atributii ale prefectului si urmatoarele:

- numirea si eliberarea din functie a sefilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratie publice centrale din unitatile administrativ teritoriale

- poate ataca in fata instantei de contencios administrativ, actele administrative ale autoritatilor administratiei publice ori judetene, in situatia in care le considera pe acestea ca fiind nelegale, cu cexecptia actelor de gestiune, caz in care actul atatcat este suspendat de drept pana la solutionarea sa definitiva

- in vederea evaluarii prefesionale prezinta anual un raport de activitate cu privire la stadiul indeplinirii programului de guvernare, la verificarea legalitatii actelor administrative ale autoritatilor locale si judetene, la rezultatul structurilor pe care le conduce, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora

47) In exercitarea atributiilor legale ce ii revin, prefectul emite:

- ordine.

48) Intre altele, sunt principii ale administratiei publice locale si urmatoarele:

- principiul descentralizarii serviciilor publice;

- principiul deconcentrarii serviciilor publice de interes local;

- principiul autonomiei locale;

- principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;

- principiul legalitatii;

- principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit;

49) Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati:

- autoritati reprezentative ale administraŃiei publice locale;

- autoritati deconcentrate cu caracter eligibil, colegial si deliberativ;

- autoritati cu competenta speciala in limitele unitatii administrativ-teritoriale.

50) Consiliile locale si primarii sunt au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt:

- autoritati administrative autonome;

- autoritati intre care se stabilesc si raporturi de subordonare;

- autoritati intre care se stabilesc raporturi de colaborare si participare.

51) Consiliul judetean este o autoritate:

- autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

- autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale;

- autoritate deconcentrata a administratiei publice locale.

52) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel:

- prin vot universal, egal, secret si liber exprimat

53) Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen in una din

urmatoarele situatii:

- se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datoriyta unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp fr 6 luni pe parcursul unui an calendaristic

daca acestia nu isi exercitat, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 zile consecutiv

- a fost revocat

54) Consiliul local isi desfasoara activitatea in cadrul unor sedinte:

- unor sedinte ordinare, lunar, sau in sedinte extraordinare la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor;

55) Sedintele consiliului local se desfasoara astfel:

- sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora la sedinta fiind obligatorie;

- sunt publice;

- sunt conduse de un presedinte de consiliu.

56) Din punct de vedere al numarului de voturi, hotararile consiliului local se adopta astfel:

- se adopta cu votul majoritaŃii membrilor consiliului;

cand legea cere o alta majoritate, criteriul fiind importanta pe care legea o acorda domeniului in care se adopta hotararea

57) Consiliul local poate fi dizolvat in una din urmatoarele situatii:

- numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti

- nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv

- nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.

58) Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele:

- organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean

- dezvoltarea economico sociala a judetului

- gestionarea patrimoniului judetului

- gestionarea serviciilor publice din subordine

- cooperarea internationala

- alte atributii prevazute de lege

59) Consiliul judetean isi desfasoara activitatea in una dintre urmatoarele forme:

- in sedinte ordinare lunare,

- la convocarea presedintelui CJ

- in sedinta extraordinara la cerera presedintelui sau a cel putin 1/3 din nr.membrilor CJ sau la solicitarea prefectului in caz de calamitati, catastrofe naturale, etc

60) Intre altele, Consiliul judetean se dizolva de drept in una dintre urmatoarele situatii:

- nu se intruneste timp de 3 luni consecutive;

- nu a adoptat, in 2 sedinte ordinare, nici o hotarare;

- numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti.

61) Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu una dintre urmatoarele functii: - functia de consilier local; - fct de prefect sau subprefect - calitatea de comerciant persoana fizica

- functia de conducere la societati comerciale, banci, regii autonome, etc

- fct de presedinte sau secretar al adunarilor generale al actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala

- fct de reprezentant al unitatii adm. teritoriale in adunarile generale ale soc comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati de interes national

- orice functie in cadrul unei asociatii neguvernamentale. deputat sau senator

- calitatea de membru al unui grup de interes economic

- ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie similara acestora

- orice alte functii publice sau activitati renumerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia fct de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale

62) Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii:

63) Mandatul primarului nu inceteaza inainte de termen in una dintre situatiile urmatoare:

- in situatia in care isi schimba domiciliul intr-o alta unitate administrativteritoriala, dar in acelasi judet;

- ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume in acest scop, la cererea a cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot din localitate;

64) Intre altele, sunt atributii ale primarului si urmatoarele:

- asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in unitatea administrativ-teritoriala;

- acordarea de sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale;

- asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului local.

- aprobarea bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

- exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si in executarea bugetului aprobat de consiliul judetean;

- luarea de masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.

65) In exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de acte

administrative:

- dispozitii cu caracter normativ sau individual;

- ordine si instructiuni;

- decizii.

66) Actele emise de primar se contrasemneaza de catre:

- presedintele de sedinta al consiliului local;

- secretarul comunei sau orasului;

- secretarul consiliului local.

67) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie prin unul din urmatoarele acte

administrative:

- dispozitie a primarului;

- hotarare a consiliului local;

- ordin al prefectului.

68) Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii principale:

Sunt atributii principale

avizeaza pentru legalitate, dispozitiile primarului, ale presedintelui CJ, hotararile CL respectiv CJ

- participa la sedintele CL respectiv CJ

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre CL si primar si respectiv CJ si presedinte CJ precum si intre acestia si prefect

- organizeaza arhiva si evidenta statistica a HCL, dispoziotiile primarului, respectiv HCJ si dispozitiile presedintelui CJ

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritati, institutii publice si persoane intertesate a dispozitiilor primarului ale presedintelui CJ. Hotararile CL si CJ

asigura procedurile de convocare a CL / CJ si efectueaza lucrarile de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste p.v. al sedintelor si redacteaza hotararile CL/CJ

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii CL/CJ si comisiilor de specialitate ale acestora

- alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date CL, de primar, de CJ sau de presedintele CJ

69) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe urmatoarele:

- avizarea proiectelor de hotarari ale consiliului local;

- asumarea raspunderii pentru legalitatea hotararilor consiliului local;

- contrasemnarea hotararilor consiliului local pe care le considera legale.

- legalizarea semnaturii primarului de pe hotararile consiliului local;

- avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate;

- pregatirea lucrarilor consiliului local supuse aprobarii consiliului judetean.

70) Primaria nu este:

Primaria este

- primarul, viceprimarul, secretarul primariei si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire hotararile CL si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale

- o structura funcŃionala, fara personalitate juridica si fara competenŃa proprie;

- o structura funcŃionala care nu emite si nu adopta acte juridice administrative, ci savarseste doar operaŃiuni administrative si acte materiale.

71) Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmatoarele:

- este o situatie juridica reglementata legal,

- reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii

- are caracter continuu - are un caracter obligatoriu

- are un caracter proriu - drepturile si obligatiile sunt exercitate in regim de putere publica

72) Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi:

- este o situatie juridica reglementata legal,

- reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii

- are caracter continuu - are un caracter obligatoriu

- are un caracter proriu - drepturile si obligatiile sunt exercitate in regim de putere publica

73) Sunt principii ale exercitarii functiei publice, intre altele, si urmatoarele:

- principiul transparentei - principiul eficientei si eficacitatii, - principiul impartialitatii.- principiul legalitatii, - principiul obiectivitatii, - principiul orientarii catre cetatean

stabilitatii in exercitarea functiei - subordonarii ierarhice, - responsabilitatii in conformitate cu legea

74) In raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase:

- clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licentta sau echivalenta;

- clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, absolvite cu diploma de licenta;

- clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii, absolvite cu diploma.

75) Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale:

- pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant;

- pe 3 grade profesionale: superior, principal si debutant;

- pe 3 grade profesionale: superior, principal si asistent.

76) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici:

debutanti si definitivi

77) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici:

- categaoria inaltilor functionari publici

- categaria functionarilor publici de conducere

- categopria functionarilor publici de executie

78) Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri:

pot beneficia de statute speciale

- aparatul de lucru al Guvernului;

- structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;

- structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.

79) Categoria inaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii:

Inaltii functionari publici sunt

- secretar general si secretar general adjunct al guvernului .

- secretar general si secretar general adjunct din ministere si din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

- prefect, subprefect

- inspector guvernamental

80) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele

functii publice:

- director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al organelor de specialitate ale administratie publice centrale

- director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome al ministerelor si al organelor de specialitate ale administratie publice centrale

- secretarul unitatii administrativ teritoriale

- director executiv si director executiv adjunct al serviciilor publice deconcentrate al ministerelor si al organelor de specialitate ale administratie publice centrale

- sef serviciu precum si in functiile specifice asimilate acesteia

- sef birou precum si in functiile specifice asimilate acesteia

81) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele:

cetatenie romana si domiciliul in Romania

-cunoasterea limbii romane scris si vorbit

-varsta minima 18 ani

-capacitate deplina de exercitiu

-stare de sanatate corespunzatoare functiei publice

-nu are condamnari

-nu a facut politie politica

-nu a fost destituita in ultimii 7 ani din functie publica

82) Calitatea de functionar public este compatibila cu una din urmatoarele calitati:

- este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte sau sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii sau institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare

83) Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

-rezolva cereri, ia decizii cu privire la persoane fizice sau juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial

-participa intr-o comisie cu functionarii publici care au calitate de sot sau ruda gr.I

-interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor de gr.I influenteaza deciziile pe care le ia in exercitarea functiei publice

84) Organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza si pe baza unuia din principiile

urmatoare:

-competentei -competitiei -egalitatii de sanse

-profesionalism -motivarii -transparentei

85) Sunt drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele:

- dreptul la opinie, - de a nu fi dsiscriminat - dreptul functionarului public de a fi informat

- dreptul la greva. - dreptul de asociere sindicala - dreptul la greva

- dreptul la uniforma gratuita; - dreptul la protectie sociala - dreptul de a beneficia de protectia legii

- dreptul de a fi despagubit - de a-si imbunatati continuu abilitatile si pregatirea profesionala

86) Sunt, potrivit legii, intre altele, indatoriri ale funcŃionarilor publici:

-obligatia de indeplinire a atributilor -sa se abtina

-de a respecta normele de conduita - de a pastra secretul de stat sau de servici

-de a se abtine sau manifesta public cu privire la convingerile politice

-de a nu solicita sau accepta daruri -de a depune declaratie de avere

- de a nu ocupa functii de conducere in structurile sau organele de conducere ale partidelor

- de a raspunde potrivit legii fr indeplinirea atributiilor de serviciu

- de a se conforma dispozitiilor

- de a respecta intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatii

- de a rezolva intocmai si la timp luicrarile repartizate

87) Modificarea raportului de serviciu are loc prin una dintre urmatoarele operatiuni:

- detasare, - transfer

- delegare, -mutarea in cadrul altui compartiment sau structuri

- exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.

88) Din punct de vedere al interesului, delegarea functionarului public se realizeaza:

- in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga;

- pe o perioada de cel mult 60 de zile intr-un an;

89) Detasarea functionarului public se dispune:

- in interesul autoritatii sau institutiei publice care dispune detasarea;

- pentru o perioada de cel mult 6 luni;

90) Transferul functionarului public se poate face:

- in interesul serviciului,

- la cerere

91) Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc in una din urmatoarele situatii:

-este numit sau ales in functie de demnitate publica  

-este incadrat la cabinetul unui demnitar

-este desemnat de institutia publica sa desfasoare activitati in misiuni diplomatice

-desfasoara activitate sindicala

-efectueaza stagiul militar, este concentrat sau mobilizat

-este arestat preventiv

-face tratament medical in strainatate - concediu medical

-in caz de forta majora -carantina -concediu materniate -este disparut

- trimiterea in judecata ptru infractiuni contra umanitatii, etc

92) Raportul de serviciu al functionarului public inceteaza de drept in una din urmatoarele situatii:

-de drept - prin acordul partilor, consemnat in scris - prin eliberarea din functia publica

- prin demisie

93) Incetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia publica, pentru motive neimputabile functionarului public, in unul din urmatoarele cazuri:

- incetarea activitatii unitatii sau s-a mutat in alta localitate

institutia publica si-a redus activitatea

- admiterea cererii de reintegrare a unui functionar public eliberat saau destituit ilegal

- pentru incompetenta profesionala

- nu mai indeplineste conditiile specifice functiei

- starea sanatatii nu ii mai permite sa isi indeplineasca atributiile

refuzului neintemeiat al inaltilor fct publici de acceptare a numirii intr-o alta fct

94) Raportul de serviciu va inceta prin destituirea functionarului public in urmatoarele cazuri:

- ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare;

- daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 5 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

95) Nu constituie abateri disciplinare savarsite de functionarii publici:

96) Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept:

-legalitatii -prezumtiei de nevinovatie -unicitatii raspunderii disciplinare

-proportionalitatii raspunderii -celeritatii si operativitatii -garantarii dreptului la aparare

-contradictorialitatii procedurii de cercetare prealabila

97) Din punct de vedere al statutului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este:

- un organ de specialitate al administratiei publice centtrale, cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru creearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionisti stabili si impartiali;

98) Sunt izvoare ale dreptului administrativ: 

- decretele prezidentiale,

- actele emise de Guvern

- ordinele si instructiunile emise de ministrii

- ordinele emise de sefii serviciilor publice decentralizate

- hotararile, deciziile si dispozitiile adoptate si emise de autoritatile administrative publice locale.

99) Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si institutii:

- organe cu o competenta teritoriala generala la nivelul intregii tari;

- organe cu o competenta teritoriala locala, la nivelul unui judet sau al unei localitati.

100) Centralizarea administratiei publice presupune:

- concentrarea unor sarcini de pe teritoriul tarii intr-o administratie ierarhizata, unificata;

- autoritatile locale sunt autonome si adopta toate masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor asumate la nivel central;

- ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de stat.

101) Presedintele Romaniei, conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri:

- este sef al puterii executive, alaturi de Guvern;

- are rolul de mediator intre stat si societate;

- este garantul respectarii Constitutiei.

102) Caracteristic decretelor emise de Presedintelui Romaniei, este faptul ca:

ele se publica in Monitorul Oficial, iar nepublicarea lor atrage inexistenta lor din punct de vedere juridic

103) Mandatul Guvernului poate inceta prin:

- retragerea de catre Parlament a increderii acordate in urma unei motiuni de cenzura

- Prim-ministrul se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile mai mult de 45 zile

- si-a pierdut calitatea de membru al Guvernului in urma demisiei sau a condamnarii printr-o hotatrare judecatoreasca definitiva.

104) Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel:

- o structura interna si centrala care formeaza aparatul propriu al ministerului

- o structura externa care cuprinde :servicii publice decentralizate din teritoriu, alte organe de specialitate si institutii publice sau unuitati economice, medicale, etc. Aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor

- in compartimente de specialitate, compartimente functionale, compartimente auxiliare, compartimente interne, birouri, servicii, directii si directii generale, departamente

105) Revocarea membrilor Guvernului apare in situaŃia:

- prin remaniere guvernamentala la propunerea Prim-ministrului- prin decret prezidential

- prin motiune simpla xare a vuzat activitatea sa, iar Parlamentul si-a exprimat pozitia in sensul retragerii increderii acordate

106) Indicati care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor scrise ale dreptului administrativ

sunt izvoare scrise : constitutia, legile organice si legile ordinare

107) Dreptul administrativ are stranse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept:

- dreptul constitutional;

- dreptul civil

- dreptul comuinitar european

- alte discipline juridice: penal, procesual, civil, comercial, al muncii.

108) Prin deconcentrare administrativa se intelege:

- redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministere la celelalte organe de specialitate ale administratie publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu

109) Prefectul conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale:

- prefectura.

110) Prin statutul sau, prefectul se gaseste intr-o situatie de:

- cooperare cu Guvernul;

- colaborare cu Guvernul;

- subordonare ierarhica in raport cu Guvernul.

111) In calitatea sa de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritatile locale, prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ:

- actele administrative ale autoritatii publice ori judetene in situatia in care le considera ca fiind nelegale, cu exceptia actelor de gestiune, caz in care actul atacat este suspendat de drept pana la solutionarea lui definitiva

112) In exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:

- ordine;

113) Consiliile locale sunt:

- consiliile comunale, oarsenesti, municipale, inclisin Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile subdivizionilor administrativ teritoriale ale municipiilor care au regim de autoritate deliberatoare cu putere de decizie in rezolvarea treburilor publice locale, in conditiile legii

114) In exercitarea atributiilor ce-i revin consiliul local adopta:

- hotarari;

115) Consiliul local este considerat dizolvat de drept cand:

- nu se intalneste timp de doua luni consecutiv;

- nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare;

- numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti;

116) Consiliul judetean este dizolvat de drept daca:

- nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv;

- nu a adoptat in 3 sedintele ordinare consecutive nici o hotarare;

- numarul consilierilor a scazut sub jumatate plus unu si nu se poate completaprin supleanti.

117) Vicepresedintele Consiliului judetean este numit/ales de:

- prin vot secret de majoritatea consilierilor in functie, pe o perioada de 4 ani

118) Calitatea de primar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii:

119) In exercitarea atributiilor sale primarul emite:

- hotarari

120) Mandatul primarului inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii:

- se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita bolii, certiciate, care nu permite desfasurarea activitatii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic

- daca nu isi exercita in mod nejustificat mandatul timp de 45 zile consecutiv .

121) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza la cererea:

- 25 % din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ teritoriale se adreseaza in scris in acest sens prefectului ca urmare a nesocotirii acestuia a intereselor generale a colectivitatii locale sau neexercitarii atributiilor ce ii revin, inclusiv a acelor pe care le exercita ca reprezentant al statului

122) Mandatul primarului este suspendat de drept in una din urmatoarele situatii:

- daca a fost arestat preventiv,  si dureaza pana la incetarea masurii de arestare preventiva

123) Viceprimarul este ales de catre:

- prin vot indirect din randul consilierilor locali cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, pastrandu-si statutul de consilier fara a beneficia de indemnizatia aferenta

124) Primarul indeplineste, intre altele, si urmatoarele atributii:

- reprezentant al statului

- .atributii referitoare la relatia cu Consiliul Local

125) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de:

consiliul local prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul de consilieri locali in functie

126) Guvernul nu raspunde politic in una din urmatoarele situatii:

- in fata Parlamentului Romaniei.

127) Functia de membru al Guvernului nu inceteaza:

128) In exercitarea atributiilor sale ministrul emite :

-ordine si instructiuni, altele (norme metodologice, precizari, regulamente)

129) Din punct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este:

inalt functionar public

130) Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de catre:

- de presedintele tarii din cadrul partidului sau formatiunii politice ce a castigat alegerile;

131) Functia de membru al Guvernului este compatibila cu una din urmatoarele functii:

este incompatibila cu

- exercitarea altei functii publice de autoritate cu exceptia celei de senator sau deputat

- exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial

- exercitarea de acte de comert, cu exeptia vanzarii sau cumpararii de actiuni sau ori alte titluri de valoare

- exercitarea functiei de cenzor sau administrator la societatile comerciale sau de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale sau membru in cosiliul de administratie ale regiilor autonome, companii nationale si societati nationale

- exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte

132) Presedintele Romaniei isi exercita mandatul pana la:

-Data depunerii juramantului de catre presedintele nou ales

133) Presedintele Romaniei are rolul:

- reprezentare  - de garant - de mediere

134) Presedintele Romaniei depune juramantul in fata:

- Parlamentului

135) Sedintele Guvernului la care participa Presedintele Romaniei sunt prezidate de:

presedintele tarii

136) Prefectul este numit de:

- guvern la propunera  Ministrului Internelor si Reformei Administrative;

137) Sunt atributii ale consiliului judetean:

- organizarea si functionarea aparatului de specialitate al CJ, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean, ale soc comerciale si regiilor autonome de interes judetean

- dezvoltarea economico sociala a judetului

- gestionarea patrimoniului judetului

- gestionarea serviilor publice aflate in subordine

- cooperarea interinstitutionala

- alte atributii prevazute de lege

138) Intre altele, sunt atributii ale secretarului unitaŃii administrativ-teritoriale si urmatoarele:

avizeaza pentru legalitate, dispozitiile primarului, ale presedintelui CJ, hotararile CL respectiv CJ

- participa la sedintele CL respectiv CJ

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre CL si primar si respectiv CJ si presedinte CJ precum si intre acestia si prefect

- organizeaza arhiva si evidenta statistica a HCL, dispoziotiile primarului, respectiv HCJ si dispozitiile presedintelui CJ

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritati, institutii publice si persoane intertesate a dispozitiilor primarului ale presedintelui CJ. Hotararile CL si CJ

asigura procedurile de convocare a CL / CJ si efectueaza lucrarile de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste p.v. al sedintelor si redacteaza hotararile CL/CJ

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii CL/CJ si comisiilor de specialitate ale acestora

- alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date CL, de primar, de CJ sau de presedintele CJ

139) Promovarea proiectelor de hotarari propuse de cetateni, consiliilor locale si judetene poate fi initiata de:

140) Cand poate avea loc eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului judeŃean:

- daca se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unor boli grave care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic

- nu isi exercita in mod nejustificat mandatul timp de 45 xile consecutive

141) Sunt atributii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucuresti:

- avizeaza studii, prognoze si programe de dezvoltare economica

- aproba bugetul local, imprumuturi, virari de credite si modul de utilizare a rezervelor bugetare

- aproba organigrama. Statul de functii, nr de personal si ROF

- administreaza bunurile proprietate publica sau privata

- hotarasc aupra concesionarilor sau inchirierilor de servicii publice

- infiinteaza institutii. Societati comerciale si servicii publice, instituie norme de functionare pentru acestea

- hotarasc impreuna cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti cooperarea sau asocierea cu autoritatile administratiei publice locale din tara sau strainatate

142) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a :

- cererii adresate prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului

143) Primarul isi desfasoara activitatea ca reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala unde a fost ales, in exercitarea atributiilor de :

- autoritate tutelara si de ofiter de stare civila.

- la luarea masurilor de protectie civila.

- la organizarea si desfasurarea alegerilor.

144) Hotararile consiliului local se semneaza de:

presedinte sau in lipsa acesuia de cel care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul judetului

145) Precizati cui revine atributia de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru.

- Presedintelui Romaniei;

146) Precizati in ce categorie intra atributia de a numi Guvernul pe baza votului de incredere acordat de catre Parlament.

- atributii in raport cu guvernul

147) In calitatea sa de comandant al fortelor armate, Presedintele Romaniei poate declara mobilizarea

partiala sau totala, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara:

- a Parlamentului

148) Decretele emise de catre Presedintele Romaniei, care sunt acte administrative, sunt supuse controlului

- instantelor de contencios administrativ

149) In judeŃul in care este numit, prefectul :

- este reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

150) Potrivit dispozitiilor constitutionale, atributiile prefectului se stabilesc:

- de guvern

151) Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte :

152) Prefectul, care are calitatea de inalt functionar public, este numit de catre Guvern :

- la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

153) In exercitarea atributiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar:

154) Actele emise de catre prefect, care vatama drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi

atacate :

- instantelor de contencios administrativ

155) In cadrul Prefecturii se organizeaza si functioneaza Cancelaria Prefectului care:

- este coordonata de un directorPolitica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate