Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
DREPT ADMINISTRATIV - definitii


DREPT ADMINISTRATIV - definitii


DREPT ADMINISTRATIV - definitii

A

- Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza: - prin emiterea de autorizatii, avize, certificate, adeverinte, diplome, atestate, etc., precum si prin fapte materiale si operatiuni administrative, pe baza si in executarea legii

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici este: - un organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigura managementul functiei publice si al functionarilor publici

- Au statutul de autoritati administrative autonome: - Avocatul Poporului- Autoritatile administrative autonome se pot infiinta prin unul din urmatoarele acte normative: - prin lege organica

Autoritatile administrative autonome se pot infiinta: - prin lege organica

ACTELE

- administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome: - sunt sustrase controlului Guvernului; pot fi sustrase, uneori, oricarei forme de control

- administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au urmatoarele caracteristici: - sunt sustrase controlului Guvernului

- cu caracter normativ emise de prefect: - se publica potrivit legii; devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica; pot fi anulate de Guvern la cererea Ministerului Administratiei si Internelor

- emise de primar se contrasemneaza de catre: - secretarul comunei sau orasului

- emise de primar se contrasemneaza de catre: - secretarul comunei sau orasului

- emise de catre prefect, care vatama drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi atacate : - in fata instantelor de contencios administrativ

- Guvernului se adopta: - prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului

-Guvernului se adopta astfel: - prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului

ADMINISTRATIA PUBLICA

- Administratia publica: - se identifica cu administratia de stat

- Administratia publica: - manifesta influenta asupra mediului social, prin actiuni cu caracter de dispozitie si prin actiuni cu caracter prestator de servicii

- Administratia publica este: - activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legii, care se realizeaza prin sistemul organelor administratiei publice si prin organe aflate in alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin unele organizatii particulare

- Atributia publica este definita ca fiind: - investirea legala cu anumite prerogative

- Administratia publica in acceptiunea de activitate prin activitatile pe care le realizeaza, are drept scop satisfacerea interesului general al colectivitatii, prin organizarea executarii si executarea in concret a legii; este constituita din ansamblul activitatilor executive cu caracter de dispozitie si activitatilor executive cu caracter de prestatie.

- Administratia publica se caracterizeaza prin aceea ca include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, precum si a altor institutii publice

- Administratia publica inseamna: - totalitatea actiunilor de organizare a executarii si de executare in concret a legii in cele mai diverse domenii ale vietii sociale; totalitatea organelor si institutiilor administrative, structurate din punct de vedere al competentelor, functional si teritorial

ATRIBUTIA/ATRIBUTIILE

publica este definita ca fiind: - investirea legala cu anumite prerogative

- generale ale Presedintelui Romaniei privesc: - domeniul politicii externe

- generale ale Presedintelui Romaniei privesc: - legiferarea; domeniul politicii externe;

-Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: - revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, in caz de remaniere

- Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: - consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita; declararea mobilizarii partiale sau totale, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara a Parlamentului; infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

- Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: - revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, in caz de remaniere

C

- Ca activitate, administratia publica este formata din: - activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati executive cu caracter de prestatie

- Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de catre: - Presedintele Romaniei

- Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de catre: - Presedintele Romaniei

- Capacitatea de drept administrativ reprezinta: - dreptul pe care il au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ.

- Capacitatea de drept administrativ reprezinta: - dreptul pe care il au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ

- Caracteristic decretelor emise de Presedintelui Romaniei, este faptul ca: - sunt inexistente fara publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei

- Cand poate avea loc eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului judetean: - mai putin in ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului judetean

- Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este: - categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fata de organele administratiei publice

- Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este: - categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fata de organele administratiei publice

- Centralizarea administratiei publice presupune: - ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de stat

- Centralizarea administratiei publice presupune: - ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de stat

- Comisiile de disciplina: - Au competenta de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz

- Comisiile de disciplina isi desfasoara activitatea cu respectarea urmatoarelor principii: - Legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege

- Comisiile de disciplina isi desfasoara activitatea cu respectarea urmatoarelor principii: - Garantarea dreptului la aparare, conform caruia functionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat

- Constituie abateri disciplinare savarsite de functionarii publici: - intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora;

- Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de: - majoritatea membrilor

- Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de: - majoritatea membrilor

CALITATEA DE

- functionar public este compatibila cu una din urmatoarele calitati: - calitatea de reprezentant al institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare

- functionar public este incompatibila cu: - exercitarea unei functii neremunerate in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; exercitarea unei functii in cadrul cabinetului demnitarului; exercitarea oricarei activitati in calitate de persoana fizica autorizata.

- functionar public este incompatibila cu: - calitate de membru al unui grup de interes economic; calitatea de mandatar al unei persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.

- primar este incompatibila cu: - orice functie de conducere din cadrul societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ - teritoriala este actionar majoritar ori in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome; orice alte activitati sau functii publice.

- primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii functia de consilier local;

- primar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii: - functii didactice

- primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii: - functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local; . functia de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national.

- presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu urmatoarele functii: - functia membru al consiliului de administratie la societatile comerciale; functia membru al consiliului de administratie la regiile autonome de interes local; calitatea de comerciant persoana fizica.

CATEGORIA

functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice: - sef de serviciu si sef de birou.

functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice: - sef de serviciu si sef de birou

- inaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii: - secretar de stat

- inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice inspector guvernamental

- inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii consilier de stat; secretar al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti

COMPETENTA

- este de trei feluri: - competenta materiala, competenta teritoriala si competenta temporal; rationae materiae, rationae loci si rationae temporis

- generala a organelor administratiei publice este acea competenta: - care revine Guvernului; pe care o autoritate administrativa o are in toate domeniile de activitate ale administratiei publice

- organelor administratiei publice este: - ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale

- organelor administratiei publice:- are caracter permanent, legal si obligatoriu;se exercita in mod continuu in perioada de functionare a organului administratiei publice caruia i-a fost conferita;nu reprezinta o facultate, ci o obligatie a carei neindeplinire constituie temeiul tragerii la raspundere a organului administratiei publice

- organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa actioneze: - acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii

- organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice: - ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale

- organelor administratiei publice este: - acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii

CONSILIILE

locale sunt autoritati ale administratiei publice locale;

- locale si judetene sunt acele autoritati: - autoritati reprezentative ale administratiei publice locale

- locale si primarii au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt: - autoritati administrative autonome

- locale si consiliile judetene se aleg astfel: - potrivit principiului reprezentarii proportionale

- locale sunt: - autoritati ale administratiei publice locale

- locale si judetene sunt: - autoritati reprezentative ale administratiei publice locale;

- locale si consiliile judetene se aleg: - pe baza scrutinului pe lista; potrivit principiului reprezentarii proportionale.

- locale si primarii sunt: - autoritati administrative autonome; autoritati intre care se stabilesc raporturi de colaborare si participare

CONSILIUL

local, ca autoritate publica: - hotaraste, cu respectarea legii, in toate problemele de interes local; adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

local este considerat dizolvat de drept cand: - nu se intalneste timp de doua luni consecutiv; numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti;

- local isi desfasoara activitatea in cadrul unor sedinte: - unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului

- local poate fi dizolvat in una din urmatoarele situatii: - nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive

-local isi desfasoara activitatea in cadrul: - unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului; unor sedinte extraordinare, la cererea primarului;

- local este considerat dizolvat de drept cand: - nu se intalneste timp de doua luni consecutiv

- local poate fi dizolvat in situatia in care: - nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive

judetean este: - autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale;

- judetean isi desfasoara activitatea: - in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cand acesta se afla in imposibilitate temporara de a-si indeplini atributiile

judetean este dizolvat de drept daca: - nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv

- judetean este dizolvat de drept: - nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv; numarul consilierilor a scazut sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti.

-judetean este o autoritate: - autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale

-judetean isi desfasoara activitatea in una dintre urmatoarele forme: - in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cand acesta se afla in imposibilitate temporara de a-si indeplini atributiile

- judetean se dizolva de drept in una din urmatoarele situatii: - numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti

D

- Decretele emise de catre Presedintele Romaniei, care sunt acte administrative, sunt supuse controlului : - instantelor de contencios administrativ

- Decretele Presedintelui Romaniei: - sunt inexistente fara publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei

- Definitia functiei publice: - este data de din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; este aceea, potrivit careia functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia centrala si locala; in sens larg, se refera la functia publica exercitata in cadrul oricarui organ al statului; in sens restrans, se refera in mod exclusiv la functia publica administrativa.

- Delegarea functionarului public se realizeaza: - in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga;

- Delegarea functionarului public se poate dispune: - pe o perioada de cel mult 60 de zile intr-un an; pentru cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an, cu acordul functionarului public; pentru o perioada de cel mult 120 de zile in cursul a doi ani calendaristici consecutivi

- Delegarea reprezinta Delegarea reprezinta o schimbare temporara a locului de exercitare a functiei, de regula intr-o alta localitate si la o alta autoritate sau institutie publica

- Detasarea reprezinta: - Masura care se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea functionarul public

- Detasarea functionarului public se dispune: - pentru o perioada de cel mult 6 luni

- Detasarea functionarului public se dispune: - pentru o perioada de cel mult 6 luni; pentru o perioada de 12 luni, cu acordul functionarului public.

- Din personalul organelor administratiei publice pot face parte: - demnitari sau inalti functionari asimilati ai acestora; functionari cu functii publice de decizie si functionari cu funtii publice de executie; personal contractual

- Din structura organizatorica a ministerelor fac parte: - compartimentele de specialitate; compartimentele functionale; compartimentele auxiliare.

- Dreptul administrativ are stranse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept: - dreptul constitutional; dreptul financiar;

- Dreptul administrativ are stranse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept: - dreptul constitutional

- Dreptul administrativ este: - o ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele de drept care se refera si la modalitatile de exercitare a competentei cu care au fost investite organele administratiei publice

- Dreptul administrativ reprezinta: - acea ramura a stiintei juridice, care cerceteaza administratia publica si abordeaza fenomenul administrativ prin prisma normelor de drept care reglementeaza organizarea si functionarea administratiei publice

- Dupa nivelul atributiilor titularului, functiile publice se impart in trei categorii: - functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici; functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;

DIN PUNCT DE VEDERE AL

- competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si institutii: - administratia ministeriala deconcentrata in teritoriu

limitelor autonomiei lor, institutiile autonome ale administratiei publice centrale isi desfasoara activitatea: - sub controlul exercitat prin diverse forme de Parlament

- numarului de voturi, hotararile consiliului local se adopta astfel: - prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie

- statutului sau, secretarul general al Guvernului este: - inalt functionar public

- statutului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este: - un organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigura managementul functiei publice si al functionarilor publici

- interesului, delegarea functionarului public se realizeaza: - in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga

- competentei teritoriale pot exista: - administratia ministeriala deconcentrata in teritoriu; administratia publica locala.

E

- Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice: - competenta

F

- Faptul administrativ: - este o activitate care se realizeaza si poate exista numai in cadrul unei grupari sociale, fiind generat fie de diviziunea sociala a muncii, fie de evenimente aparute in viata colectivitatii

- Functia publica: - se exercita numai in baza unei investiri legale si in limitele atributiilor conferite; este o situatie juridica obiectiva si impersonala, reglementata de lege, ce exista independent de titularul sau, care se poate schimba in conditiile legii; nu se poate manifesta in afara unui titular care sa fi fost investit legal cu realizarea ei, cu exceptia functiei publice exercitate prin delegare

- Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi: - apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte

- Functia publica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: - apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte; drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice sunt exercitate in regim de putere publica

- Functiile publice de executie sunt structurate pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant;

- Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale: - pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant

- Functiile publice pot fi clasificate dupa criteriul: - gradului de disciplina; nivelul studiilor cerute; gradul de acces.

- Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: - interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice

- Functionarul public este : - persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica

- Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.

FUNCTIA DE MEMBRU AL GUVERNULUI

este compatibila cu: - exercitarea functiei de deputat sau senator

- este incompatibila cu: - exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial

este compatibila cu una din urmatoarele functii: - exercitarea functiei de deputat sau senator

- este incompatibila cu: - exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial

inceteaza prin: - demisie; revocare; pierderea drepturilor electorale.

nu inceteaza: - la cererea primului ministru

inceteaza: - in urma demisiei; a pierderii drepturilor electorale; a demiterii

G

- Guvernul este alcatuit din urmatorii demnitari: - primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica

- Guvernul este alcatuit din: - primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica

- Guvernul este: - o institutie politica; o institutie administrativa; o institutie politica a puterii executive

- Guvernul isi exercita mandatul pana la data: - validarii mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare camera in parte, moment in care se considera ca Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar; validarii alegerilor parlamentare generale.

- Guvernul isi exercita mandatul pana la data: - validarii mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare camera in parte, moment in care se considera ca Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar

- Guvernul indeplineste: - sarcini nationale; sarcini de conducere si organizare.

- Guvernul nu raspunde politic in una din urmatoarele situatii: - in fata Presedintelui Romaniei

- Guvernul numeste secretarul general adjunct al Guvernului

- Guvernul poate adopta: - acte politice; acte juridice; hotarari si ordonante, simple sau de urgenta

Pe baza si in executarea legii Guvernul adopta: - acte normative de reglementare a relatiilor sociale din diverse domenii de activitate; acte administrative cu caracter normativ; acte administrative cu caracter individual.

- Guvernul raspunde politic in fata: - in fata Parlamentului Romaniei

H

- Hotararile adoptate de consiliul local: - pot avea caracter normativ; pot avea caracter individual; sunt acte juridice administrative care pot fi atacate pentru nelegalitate in fata instantelor de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

- Hotararile consiliului local se semneaza de: - de presedintele de sedinta

- Hotararile consiliului local: - prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie

I

- Indicati care dintre actele juridice cu caracter normativ, fac parte din categoria izvoarele scrise ale dreptului administrativ: - legile; Constitutia.

- Indicati care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor scrise ale dreptului administrativ: - cutuma

- Institutia prefectului este: - un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea

- Institutia prefectului reprezinta: - un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea

- Institutia prefectului isi desfasoara activitatea: - potrivit principiului subordonarii ierarhice fata de Guvern si Ministerul Administratiei si Internelor; potrivit principiului legalitatii

- Institutia prefectului isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii: - potrivit principiului subordonarii ierarhice fata de Guvern si Ministerul Administratiei si Internelor

- Institutia publica: - are drept scop ca, prin aplicarea legii, sa se obtina satisfacerea cerintelor sociale de interes public

- Institutiile publice: - functioneaza nu numai in cadrul administratiei publice, ci si in cadrul puterii legislative si puterii judecatoresti; au resurse umane, care reprezinta elementul cel mai important, indiferent de natura juridica a activitatii pe care o desfasoara

- Institutiile autonome ale administratiei publice centrale isi desfasoara activitatea: - sub controlul exercitat prin diverse forme de Parlament ; in afara unui control constitutional reglementat in mod expres, cum este cazul Consiliului Superior al Magistraturii

I

- Intotdeauna, unul dintre subiectele raportului de drept administrativ este: - fie un organ al administratiei publice; fie un functionar public

- Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte : - exista raporturi de tutela administrativa

IN

- cadrul Prefecturii se organizeaza si functioneaza Cancelaria Prefectului care: - este coordonata de catre un director

- judetul in care este numit, prefectul : - este reprezentant al Guvernului

- raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase: - clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

- raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase: - clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- realizarea atributiilor ce ii revin, prefectul poate: - emite acte cu caracter normativ sau individual; incheia contracte de munca pentru personalul contractual, care nu are calitatea de functionar public; incheia acte civile sau/si comerciale, necesare bunei functionari a aparatului prefecturii

- sens material, administratia publica reprezinta: - organizarea executarii legii; executarea in concret a legii prin actiuni cu caracter de dispozitie sau prestatie

INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU:

- are loc prin eliberarea din functia publica, pentru motive neimputabile functionarului public, in unul din urmatoarele cazuri: - starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute- are loc prin demisia functionarului public: - In situatia in care a fost notificata in scris persoanei care are competenta legala de numire in functia publica

are loc prin eliberarea din functia publica, pentru motive neimputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri: - starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

poate surveni Prin eliberare din functia publica

va avea loc prin eliberarea din functia publica Autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public

va avea loc prin eliberarea din functia publica Autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public

IN CAZUL:

- membrilor Guvernului Romaniei se poate discuta de urmatoarele tipuri de raspundere: - administrativ-patrimoniala; penala a membrilor sai

- organelor administratiei publice: - lipsa calitatii de subiect de drept civil nu echivaleaza cu lipsa unei capacitati juridice in dreptul constitutional sau in dreptul administrativ

organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta: - lipsa calitatii de subiect de drept civil nu echivaleaza cu lipsa unei capacitati juridice in dreptul constitutional sau in dreptul administrativ

IN CALITATEA SA:

- de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritatile locale, prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ: - actele administrative nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale

- de comandant al fortelor armate, Presedintele Romaniei poate declara mobilizarea partiala sau totala, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara: - a Parlamentului

- de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritatile locale, prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ: - actele administrative nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale

IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR:

- ce-i revin, Consiliul local adopta: - hotarari

- ce-i revin consiliul local adopta: - hotarari

conferite de lege, primarul emite: - dispozitii cu caracter normativ sau individual

- conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de acte administrative: - dispozitii cu caracter normativ sau individual

legale ce ii revin, prefectul emite: - ordine

- sale legale, prefectul emite acte juridice, iar: - aceste acte administrative se numesc ordine

sale Prefectul emite: - ordine

- sale primarul emite: - dispozitii; dispozitii cu caracter individual;

- sale primarul emite: - dispozitii

sale ministrul emite : - instructiuni

sale ministrul emite: - instructiuni; ordine;

- sale ministrul emite: - instructiuni; ordine

- sale Prefectul emite: - ordine; alte acte juridice.

INTRE ALTELE

- calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu una dintre urmatoarele functii: - functia de consilier local

- calitatea de primar sau viceprimar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii: - functia de membru al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala

- Consiliul judetean se dizolva de drept in una dintre urmatoarele situatii: - numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti

- sunt principii ale administratiei publice locale si urmatoarele: - principiul descentralizarii serviciilor publice

- sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele: - stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente

- sunt atributii ale prefectului si urmatoarele: - exercitare controlului de tutela administrativa

- sunt atributii ale primarului si urmatoarele: - luarea de masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta

sunt atributii ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale si urmatoarele: - asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect

L

- Limita maxima a mandatului Guvernului este data de: - durata mandatului Parlamentului

- Limita maxima a mandatului Guvernului este data de: - durata mandatului Parlamentului; adoptarea unei motiuni de cenzura;

M

- Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen in una din urmatoarele situatii: - prin pierderea drepturilor electorale

- Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen: - prin pierderea drepturilor electorale

Mandatul Guvernului poate inceta prin: - nedepunerea juramantului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta reunita, a noului Guvern

- Mandatul Guvernului poate inceta prin: - demisia primului-ministru; motiune de cenzura adoptata de Parlament, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului;

- Mandatul de membru al Guvernului nu inceteaza in una dintre urmatorele situatii: - in urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia

- Mandatul primarului nu inceteaza inainte de termen in una dintre situatiile urmatoare: - in situatia in care este revocat din functie de ministrul administratiei si internelor

- Mandatul primarului inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii: - schimbarea domiciliului intr-o alta unitate teritorial - administrativa

- Mandatul primarului este suspendat de drept in una din urmatoarele situatii: - arestarea preventiva

- Mandatul primarului inceteaza inainte de termen: - in situatia in care isi schimba domiciliul intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, dar in acelasi judet; ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume in acest scop, la cererea a cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot din localitate;

- Mandatul primarului inceteaza de drept: - punerea sub interdictie judecatoreasca; schimbarea domiciliului intr-o alta unitate teritorial - administrativa.

- Mandatul primarului este suspendat de drept in una din urmatoarele situatii: - arestarea preventiva

- Mandatului de membru al Guvernului inceteaza: - in urma demisiei; in urma pierderii drepturilor electorale; in urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia, iar Parlamentul si-a exprimat pozitia in sensul retragerii increderii acordate cu ocazia votului de investitura.

- Mijloacelor materiale ale organelor administratiei publice li se poate aplica, de la caz la caz: - regimul juridic de drept public; regimul juridic de drept comun

- Ministerele, ca organe centrale de specialitate: - pot avea in subordine servicii publice deconcentrate

- Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel: - pot avea in subordine servicii publice deconcentrate

- Modificarea raportului de serviciu are loc prin una dintre urmatoarele operatiuni: - prin schimbarea definitiva sau temporara a unora dintre atributiile ce revin functionarului public

- Modificarea raportului de serviciu are loc prin: - prin schimbarea definitiva sau temporara a unora dintre atributiile ce revin functionarului public

N

- Notiunea de organ al administratiei publice: - in sens restrictiv, este sinonima cu notiunea de organ de conducere si cu aceea de autoritate publica; desemneaza, in sens larg, personalul, mijloacele materiale si financiare si personalitatea juridica, ca structuri componente ale unei structuri administrative

- Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri: - aparatul de lucru al Guvernului

NU CONSTITUIE

abateri disciplinare savarsite de functionarii publici: - neglijenta in rezolvarea lucrarii

drepturi pe care le au functionarii publici Dreptul la greva pe care il au procurorii si judecatorii

drepturi pe care le au functionarii publici Dreptul de asociere sindicala pe care il au inaltii functionari publici, precum si functionarii publici de conducere

- indatoriri pe care le au functionarii publici Obligatia inaltilor functionari publici de a fi membri ai partidelor sau organizatiilor politice

indatoriri pe care le au functionarii publici Obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu

NU SUNT

fapte care sa constituie abateri disciplinare : - Absentele de la serviciu

fapte care sa constituie abateri disciplinare: - Nerespectarea programului de lucru

principii ale administratiei publice: - principiul discontinuitatii

- sanctiuni disciplinare: - Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de 1-6 luni

O

- Organele administratiei de stat se infiinteaza prin urmatoarele acte administrative: - actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei

- Organele administratiei de stat se infiinteaza prin: - actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei

- Organele si autoritatile administratiei publice care au capacitate juridica administrativa: - pot intra in raporturi juridice in functie de atributiile care formeaza competenta lor legala; pot sa participe in proces in legatura cu actele administrative pe care le-au emis ori erau obligate sa le emita si au refuzat in mod nejustificat sa o faca

- Organele de specialitate ale administratiei publice centrale se caracterizeaza prin: - competenta materiala specializata; personalitate juridica; capacitatea juridica de drept administrativ

- Organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza si pe baza unuia din principiile urmatoare: - principiul egalitatii de sanse

P

- Pe baza competentei ce le-a fost conferita prin lege, autoritatile administratiei publice: - pot stabili, in mod unilateral, drepturi pentru celelalte subiecte ale raportului juridic administrativ, aflate in afara sistemului administratiei publice; pot stabili, in mod unilateral, obligatii pentru celelalte subiecte ale raportului juridic administrativ, aflate in afara sistemului administratiei publice;

- Pentru a ocupa functia de prefect, o persoana trebuie sa indeplineasca cel putin conditia: - sa aiba varsta de cel putin 30 de ani; sa aiba o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani; sa fi absolvit programe de formare si perfectionare in administratia publica, organizate, dupa caz, de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, din tara sau din strainatate, ori sa fi dobandit titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau administrative sau sa fi exercitat cel putin un mandat complet de parlamentar

- Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul emite: - ordine

- Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu: - calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora;

- Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu: - calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora

- Precizati cui revine atributia de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru: - Presedintelui Romaniei

- Precizati in ce categorie intra atributia de a numi Guvernul pe baza votului de incredere acordat de catre Parlament: - in raporturile cu Guvernul

- Primaria este: - o structura functionala cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, respectiv viceprimari, secretarul localitatii si aparatul propriu de specialitate al consiliului local; o structura functionala, fara personalitate juridica si fara competenta proprie; o structura functionala care nu emite si nu adopta acte juridice administrative, ci savarseste doar operatiuni administrative si acte materiale.

- Primaria nu este: - o structura functionala care emite si adopta acte juridice administrative, si nu doar operatiuni administrative si acte materiale

- Prin deconcentrare administrativa se intelege: - transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine ce functioneaza in teritoriu

- Prin deconcentrare administrativa se intelege: - transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine ce functioneaza in teritoriu

- Prin statutul sau, prefectul se gaseste intr-o situatie de: - subordonare ierarhica in raport cu Guvernul

- Prin statutul sau, prefectul se gaseste intr-o situatie de: - subordonare ierarhica in raport cu Guvernul.

Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se intelege: - organizarea sistemului administratiei publice in raport cu teritoriul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

- Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se intelege: - organizarea sistemului administratiei publice in raport cu teritoriul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

- Principiul fundamental al administratiei publice este: - principiul legalitatii

- Principiul fundamental al administratiei publice este: - principiul legalitatii

- Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite intre: - Guvern si ministere, in cadrul unor raporturi de subordonare

- Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite intre: - organele administratiei publice centrale si organele administratiei publice locale

- Proiectele de hotarari si de ordonante supuse adoptarii Guvernului pot fi initiate de: - ministere

- Proiectele de hotarari si de ordonante supuse adoptarii Guvernului pot fi initiate de: - ministere

- Promovarea proiectelor de hotarari propuse de cetateni, consiliilor locale si judetene poate fi initiata de: - unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii administrativ-teritoriale respective

POATE/POT

intra in raporturi juridice de drept civil: - un organ al administratiei publice care are personalitate juridica; un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate

intra in raporturi juridice de drept administrativ: - un organ al administratiei publice care nu are buget propriu si nici dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate; un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate; un organ al administratiei publice care are personalitate juridica.

-sa aiba capacitate de drept administrativ: - un organ al administratiei lipsit de un buget propriu; un organ al administratiei lipsit de dreptul de a dispune independent de alocatiile bugetare acordate; un organ al administratiei, chiar daca, din punct de vedere civil, nu are calitatea de persoana juridica.

- beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri: - structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei; structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.

- fi atacate in contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romaniei care privesc: - aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al starii de urgenta, in cazul in care au fost emise cu exces de putere

- fi atacate in contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romaniei care privesc: - aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al starii de urgenta, in cazul in care au fost emise cu exces de putere

POTRIVIT

- competentei care le este acordata prin lege, organele administratiei publice, in vederea indeplinirii sarcinilor pentru care au fost infiintate sau care le-au fost repartizate, realizeaza: - acte administrative; operatii materiale

criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in: - organe centrale si organe locale

- criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in: - organe centrale si organe locale

- dispozitiilor constitutionale, atributiile prefectului se stabilesc: - prin lege organica

PREFECTUL

- care are calitatea de inalt functionar public, este numit de catre Guvern : - la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale: - judetul; Municipiul Bucuresti

conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale: - judetul

- este numit: - de Guvern; la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor

- este numit de: - Guvern

- este numit si revocat de: - de Guvern

si subprefectul fac parte din categoria: - inaltilor functionari publici

si subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici: - inaltilor functionari publici

PRESEDINTELE ROMANIEI

are rolul: - de a reprezenta statul roman

- are rolul: - de a reprezenta statul roman; de a veghea la respectarea constitutiei si la buna functionare a autoritatii publice;

conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri: - este sef al puterii executive, alaturi de Guvern

- conform prevederilor constitutionale: - este sef al puterii executive, alaturi de Guvern; are rolul de mediator intre stat si societate; este garantul respectarii Constitutiei

depune juramantul in fata: - Camerei Deputatilor si Senatului in sedinta comuna

- depune juramantul in fata: - Camerei Deputatilor si Senatului in sedinta comuna

emite: - acte politice si actele juridice; decrete; decrete cu caracter normativ si decrete cu caracter individual.

isi exercita mandatul pana la: - data depunerii juramantului de catre presedintele nou ales

- isi exercita mandatul pana la: - data depunerii juramantului de catre presedintele nou ales;

PREVEDERILE LEGII NR.188/1999 PRIVINDE STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICUI

se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici: - functionarilor publici din administratia publica

- se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici: - functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului

-se aplica functionarilor publici din administratia publica;

-nu se aplica functionarilor publici din structurile de specialitate ale Parlamentului; functionarilor publici din structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale; functionarilor publici din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.

- nu se aplica: - functionarilor publici din autoritatea vamala; functionarilor publici din politie

PRIMARUL

- indeplineste urmatoarele atributii: - ordonator principal de credite; ofiter de stare civila;

- indeplineste, intre altele, si urmatoarele atributii: - ordonator principal de credite

nu isi desfasoara activitatea ca reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala unde a fost ales, in exercitarea atributiilor de : - conduce serviciile publice locale

R

- Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept: - principiul unicitatii raspunderii disciplinare; principiul celeritatii si operativitatii tragerii la raspundere disciplinara.

- Raspunderea civila a functionarilor publici presupune ca : - Fapta trebuie sa reprezinte o incalcare a indatoririlor de serviciu

- Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept: - principiul unicitatii raspunderii disciplinare

- Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza la cererea: - a 25% din locuitorii cu drept de vot

- Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a : - nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale

- Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza la cererea: - a 25% din locuitorii cu drept de vot

- Resursele financiare extrabugetare ale organelor administratiei publice pot proveni: - din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse in cadrul activitatii lor specifice; din prestatiile realizate prin activitati cu caracter economic

- Resursele financiare extrabugetare ale organelor administratiei publice pot proveni si din: - din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse in cadrul activitatii lor specifice

- Revocarea membrilor Guvernului apare in situatia: - remanierii guvernamentale

- Revocarea membrilor Guvernului apare in situatia: - remanierii guvernamentale

RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV

- au in continutul lor: - acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii

se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate: - in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public

- se stabilesc: - in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public

sunt: - acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii

RAPORTUL DE SERVICIU

- al functionarului public inceteaza de drept in una din urmatoarele situatii: - la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public

- al functionarului public inceteaza de drept: - la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public; la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica.

al functionarului public poate inceta: - de drept; prin acordul partilor, consemnat in scris; prin eliberare din functia publica

nu inceteaza de drept: La data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public

va inceta prin destituirea functionarului public in urmatoarele cazuri: - ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare

- va inceta prin destituirea functionarului public, ca sanctiune disciplinara Daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia in termenul prevazut de lege

va inceta prin destituirea functionarului public in urmatoarele cazuri: - ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare;

RELATIA DINTRE MEDIUL

juridic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - toate actiunile care formeaza activitatea administratiei publice se intemeiaza pe lege, fiind expresia si instrumentul acesteia

- politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respective

politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - functiile de demnitate publica din ministere si cele de conducere a serviciilor publice deconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare

- social si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - sociabilitatea sistemului administratiei publice este determinata de permeabilitatea sistemului fata de stimulii transmisi de mediul social

- politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - sistemul administratiei publice actioneaza pe baza si pentru executarea legilor adoptate de Parlament si in care sunt incorporate valorile politice

politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectivpolitic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: - functiile de demnitate publica din ministere si cele de conducere a serviciilor publice deconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare

RELATIA DINTRE

- stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: - stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice

- stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: - stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice

S

- Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de: - Consiliul local

- Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de: - consiliul local

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie prin unul din urmatoarele acte administrative: - ordin al prefectului

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii : - contrasemnarea hotararilor consiliului local pe care le considera legale

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe urmatoarele: - avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie prin: - ordin al prefectului

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale: - avizarea proiectelor de hotarari ale consiliului local; asumarea raspunderii pentru legalitatea hotararilor consiliului local; contrasemnarea hotararilor consiliului local pe care le considera legale.

- Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale: - avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate

- Secretarul general al Guvernului este: - inalt functionar public

- Structura organizatorica a unui organ al administratiei publice: - reprezinta organigrama acestui organ; este formata din compartimentele acestui organ, care sunt grupuri compacte de persoane unite sub o comanda unica, alcatuite in raport cu competentele acestora in scopul realizarii eficiente a atributiilor stabilite; consta in dispunerea relationala a compartimentelor care formeaza structura interna a acestui organ

- Structura functionala a sistemului administratiei publice: - reprezinta organizarea administratiei publice intr-un sistem construit din organe formate in raport cu domeniile si sectoarele de activitate in care isi desfasoara activitatea;exprima numarul de organe distincte carora li s-au incredintat sarcinile administratiei publice

- Suspendarea din functia publica reprezinta: - O situatie de intrerupere temporara a executarii raportului de serviciu cand functionarul public se afla in concediu de maternitate, in conditiile legii

- Suspendarea din functia publica nu poate surveni, cand functionarul public : - Se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pentru o perioada mai mica de o luna

- Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc in una din urmatoarele situatii: - desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii

- Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc in una din urmatoarele situatii: - desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii; este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

SUNT

- autoritati administrative autonome: - Avocatul Poporului; Curtea Constitutionala

- categorii de atributii ale Guvernului: - atributiile privind conducerea generala a administratiei publice locale; atributiile privind conducerea generala a administratiei ministeriale subordonata direct sau indirect; realizarea politicii interne si externe a tarii

- categorii de raporturi de drept administrativ: - raporturile de participare; raporturile de colaborare; raporturile de utilizare a serviciilor publice

- criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice: - criteriul teritorial; criteriul functional.

- criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice: - criteriul teritorial

drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege: - . dreptul la greva.

- drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege dreptul la salariu; dreptul la uniforma gratuita; dreptul functionarului publici de a fi despagubit de autoritatea sau institutia publica din culpa careia a suferit un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.

- drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele: - dreptul la greva

fapte care constituie abateri disciplinare Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor

- functii publice de stat: - functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, in cadrul autoritatilor administrative autonome

- norme juridice care formeaza ramura dreptului administrativ: - norme care reglementeaza statutul functionarilor publici, raspunderea autoritatilor administratiei publice, raspunderea administrativa a persoanei fizice si juridice sau contenciosul administrative; normele care reglementeaza relatiile sociale care se formeaza in cadrul exercitarii competentei organelor administratiei publice si formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul administrativ, operatiunile administrative si operatiunile materiale prin care se realizeaza executarea in concret a legii; normele care reglementeaza relatiile sociale referitoare la infiintarea si organizarea structurilor care compun sistemul administratiei publice, raporturile dintre aceste structuri, functionarea lor

- mijloace materiale ale organelor administratiei publice: - cladirile in care acestea isi au sediile; mijloacele auto; rechizitele, calculatoarele.

- organe ale administratiei publice: - Guvernul; ministerele; organele de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor

- persoane juridice: - organele centrale si locale ale administratiei, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate; organele puterii de stat, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate

- potrivit legii, intre altele, indatoriri ale functionarilor publici: - obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici

- potrivit legii, indatoririle ale functionarilor publici: - obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici; obligatia de a nu solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.

SUNT ATRIBUTII ALE

- consiliului judetean: - cele privind administrarea patrimoniului judetului

- consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucuresti: - asigura, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, de interes local; urmaresc si controleaza activitatea acestora

- consiliului local: - adoptarea hotararilor privind concesionarea serviciilor publice de interes local; infiintarea de institutii si servicii publice de interes local.

- consiliului local: - adoptarea hotararilor privind infiintarea si reorganizarea regiilor autonome de interes local; exercitarea, in numele unitatii administrativ-teritoriale, a tuturor drepturilor actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat;

- consiliului local: - analizarea activitatii gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila; aprobarea, in limitele competentelor sale, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes national realizate in raza unitatii administrativ-teritoriale; adoptarea de hotarari privind acordarea, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, care pot fi acordate si personalului didactic.

- consiliului local: - infiintarea si organizarea de targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigurarea bunei functionari a acestora; . asigurarea libertatii comertului si incurajarea liberei initiative, in conditiile legii.

-consiliului judetean: - coordonarea activitatii consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; adoptarea de hotarari privind repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse; adoptarea de hotarari privind concesionarea a serviciilor publice de interes judetean.

- consiliului judetean: - stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente;

- consiliului judetean: - asigurarea de sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive; adoptarea de hotarari privind cooperarea cu autoritati ale administratiei publice locale din strainatate in vederea promovarii unor interese comune; adoptarea de hotarari privind asocierea cu persoane juridice straine in vederea finantarii si realizarii in comun a unor lucrari de interes public judetean.

- Guvernului: - poate infiinta, cu avizul Curtii de Constitutionale, organe de specialitate, in subordinea sa, necesare realizarii sarcinilor sale; exercita un control de tutela asupra autoritatilor administratiei publice locale, prin prefecti;

- prefectului: - exercitare controlului de tutela administrativa

- prefectului: - acordarea unei atentii constante prevenirii tensiunilor sociale; dispunerea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; asigurarea realizarii planului de masuri pentru integrare europeana si intensificarea relatiilor externe.

- primarului: - asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in unitatea administrativ-teritoriala; acordarea de sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale; asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului local.

- primarului luarea de masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.

SUNT CONDITII

- ale raspunderii disciplinare a functionarilor publici: - existenta unei abateri disciplinare; urmarea savarsirii faptei ilicite trebuie sa constea intr-o atingere adusa prestigiului autoritatii sau institutiei publice; functionarul public trebuie sa fi actionat cu vinovatie, sub forma intentiei sau a culpei, iar in favoarea acestuia nu opereaza un caz de exonerare de raspundere.

ale raspunderii disciplinare Trebuie sa existe o abatere disciplinara

cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele: - sa cunoasca limba romana, scris si vorbit

- cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice: - sa cunoasca limba romana, scris si vorbit.

- cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; sa nu fi fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei; sa nu fi desfasurat activitate de politie politica.

SUNT ELEMENTE

- ale raporturilor de drept administrativ: - subiectele raportului; obiectul raportului

- constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice: - existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice

constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice: - existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice

SUNT IZVOARE

- ale dreptului administrativ: - ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor

- ale dreptului administrativ: - hotararile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de catre autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii consiliilor judetene, primarii; Constitutia

- ale dreptului administrativ: - hotararile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de catre autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii consiliilor judetene, primarii

- ale dreptului administrativ: - ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor

-directe si indirecte ale dreptului administrativ: - decretele prezidentiale; ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale; doctrina si jurisprudenta

- directe ale dreptului administrative - Hotararile Guvernului

SUNT PRINCIPII

- ale raspunderii disciplinare: - Principiul legalitatii, in sensul ca raspunderea disciplinara va opera numai in cazurile prevazute in mod expres de lege

- ale administratiei publice: - principiul transparentei decizionale

- ale administratiei publice: - principiul operativitatii

ale administratiei publice : - principiul transparentei decizionale

- ale organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica: - principiul competitiei; principiul egalitatii de sanse; principiul motivarii.

- ale exercitarii functiei publice, intre altele, si urmatoarele: - principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate

- ale administratiei publice locale principiul descentralizarii serviciilor publice; principiul autonomiei locale;

- ale administratiei publice locale: - principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale; principiul legalitatii; principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit;

ale exercitarii functiei publice: - principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate

ale exercitarii functiei publice: - principiul obiectivitatii, potrivit caruia exercitarea functiei publice trebuie facuta cu respectarea adevarului si a prevederilor legale aplicabile in cauza aflata spre solutionare; principiul orientarii catre cetatean, in sensul ca exercitarea functiei publice trebuie sa aiba ca scop satisfacerea drepturilor legale si intereselor legitime ale membrilor colectivitatii

- care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica principiul competitiei, potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen

SUNT RAPORTURI

- de drept administrativ care se formeaza in cadrul administratiei publice raporturi de utilizare a serviciilor publice; raporturi de subordonare ierarhica; raporturi de colaborare si participare.

- de drept administrativ: - raporturile care se nasc in cadrul sistemului administratiei publice; raporturile de subordonare ierarhica; raporturile de participare

juridice de drept administrativ: - raporturile juridice de folosire a serviciilor publice;

raporturile juridice administrative in cadrul carora organele administratiei publice, pe baza si in executarea legii, actioneaza ca servicii publice infiintate pentru a realiza activitati cu caracter de prestatie, iar subiectele pasive au dreptul sa pretinda executarea prestatiilor respective;

SUNT TRASATURI

- caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmatoarele: - are caracter continuu in sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atata timp cat dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara intermitente

- caracteristice ale consiliului local si judetean: - faptul ca sunt organe cu competenta generala; faptul ca sunt organe colegiale; faptul ca sunt organe deliberative

- caracteristice ale functiei publice urmatoarele: - are caracter continuu in sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atata timp cat dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara intermitente

S

- Sedintele consiliului local se desfasoara astfel: - sunt publice

- Sedintele consiliului local: - sunt publice

- Sedintele Guvernului la care participa Presedintele Romaniei sunt prezidate de: - Presedintele Romaniei

Prefectul este numit de: - Guvern

- Sedintele Guvernului la care participa Presedintele Romaniei sunt prezidate de: - Presedintele Romaniei

T

- Transferul functionarului public se poate face: - in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public

- Transferul functionarului public se poate face: - in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.

- Transferul reprezinta o situatie juridica survenita O modalitate de modificare a raportului de serviciu, fie in interesul serviciului, fie la cererea functionarului public

V

- Vicepresedintele Consiliului judetean este numit/ales de: - este ales de consiliul judetean

- Vicepresedintele Consiliului judetean este ales de consiliul judetean;

- Viceprimarul este ales de catre: - consilierii locali

DREPT ADMINISTRATIV

16.01.10 - SALA 3

Definirea notiunilor fundamentale ale dreptului administrativ : - Etimologic, termenul administraŃie provine din limba latina, din doua cuvinte: ad, insemnind la, catre (aratind directia, sensul) si minister insemnind servitor, supus,

sensul dorind sa se refere la o activitate subordonata, pusa in slujba cuiva; , administratie inseamna totalitatea organelor prin care se desfasoara actiunea de a administra, iar DEX-ul defineste administratia drept totalitatea autoritatilor administrative existente intr-un stat, sectie sau serviciu care se ocupa de problemele administrative ale unei institutii sau agent economic, pe cand a administra iseamna a conduce, a gospodari o intreprindere, o organizatie economica, un patrimoniu; preocuparile teoreticienilor s-au axat pe clarificarea notiunii de administratie publica luata (inteleasa) ca forma de exercitare a puterii de stat (mai ales datorita importantei pe care o reprezinta cunoasterea ei si modul in care se realizeaza practic); O definitie de ansamblu a administratiei publice o gasim in tratatul profesorului Antonie Iorgovan, si anume: "ansamblul activitatilor Presedintelui Romaniei, Guvernului, autoritatilor administratiei centrale autonome, autoritatile autonome locale si dupa caz structurilor subordonate acestora, prin care, in regim de putere publica se aduc la ideplinire legile, sau, in limitele legii, se presteaza servicii publice"

Notiunea de serviciu public reprezinta activitatea organizata sau autorizata de o autoritate a administratiei publice pentru satisfacerea unor necesitati de interes public, sau intr-o alta conceptie, organismele sociale instiintate pentru satisfacerea cerintelor membrilor unei colectivitati umane.

Dreptul administrativ, ramura a dreptului public Dreptul administrativ este ramura dreptului public care reglementeaza raporturile din sfera administratiei publice active, raporturile acesteia cu alte autoritati publice, cu particularii si pe cele de natura conflictuala dintre administratie pe de o parte si cei administrati pe de alta parte11

Obiectul dreptului administrativ : - Obiectul dreptului administrativ il formeaza raporturile sociale care constituie

obiectul activitatii administrative a statului si a colectivitatilor locale, realizata de catre autoritatile administratiei publice potrivit normelor legale, cu exceptia raporturilor sociale care sunt reglementate de alte ramuri ale dreptului.

Definitia dreptului administrativ. Opinii exprimate in literatura juridica teoria unicitatii - conform careia dreptul administrativ este singura ramura de drept aplicabila administratiei publice; teoria dublei naturi juridice - conform careia administratiei publice i se aplica normele dreptului administrativ precum si norme apartinind altor ramuri de drept; teoria subsidiaritatii - dreptul administrativ se aplica nu numai activitatilor autoritatilor administratiei publice ci si activitatilor de natura administrativa realizate de alte organe de stat.

Trasaturile dreptului administrativ: - dreptul administrativ este o ramura a dreptului public; este dominat de principiul legalitatii (regula fundamentala intr-un stat de drept); intreaga activitate a autoritatilor administratiei publice se desfasoara in baza legii si in conformitate cu legea; . caracterul de mobilitate fata de dreptul privat reiese din transformarile rapide care au loc in administratie si care, automat, se reflecta prin schimbari corespunzatoare in plan juridic;. primeaza interesul public fata de interesul privat chiar daca particularul este protejat de lege in fata autoritatii (prin drepturile garantii stabilite chiar de legea fundamentala), in statul de drept interesele colectivitatii

(deci ale statului) sunt prioritare in fata intereselor particulare; raspunderea in dreptul administrativ atat autoritatile administratiei publice cat si functionarii publici raspund pentru actiunile lor; protectia juridica a administratilor realizandu-se prin mai multe acte normative: legea contenciosului administrativ, legea responsabilitatii ministeriale care a fost adoptata in virtutea aplicarii textelor constitutionale referitoare la raspunderea politica a Guvernului.

Izvoarele dreptului administrativ : - in perioada interbelica erau impartite in izvoare creatoare (obiceiul si legea) care creau reguli juridice noi si obligatorii si izvoare interpretative (doctrina si jurisprudenta) cu rol de a interpreta sau completa regulile juridice; izvoare scrise; izvoare nescrise

Izvoarele nescrise Cutuma (sau obiceiul); Jurisprudenta instantelor de contencios administrativ este reprezentata de totalitatea hotararilor judecatoresti date de instantele de contencios administrativ; Principii generale ale dreptului administrativ - reprezinta izvoare importante ale dreptului administrativ, respectate si impuse adminsitratiei

Izvoarele scrise : - Sunt reprezentate de normele juridice materializate in acte juridice cu caracter normativ. Izvoarele scrise sunt ierarhizate in functie de forta lor juridica, aceasta fiind data de pozitia autoritatii publice de la care emana actul respectiv: Constitutia si legile constitutionale; Legile ordinare si legile organice; Actele normative ale Guvernului; Actele administratiei publice ministeriale; Decretele prezidentiale in masura in care au caracter normativ si reglementeaza raporturi din sfera executivului; Ordinele Prefectului; Hotararile Consiliului Judetean; Hotararile Consiliului Local; Dispozitiile Primarului devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost communicate persoanelor interesate; Tratatele internationale pot constitui izvoare ale dreptului administrativ daca: sSunt ratificate de Parlament; cuprind reglementari referitoare la relatii sociale din sfera de reglementare a dreptului administrativ;

Principii generale ale dreptului administrativ : - reglementeaza raporturile sociale care apar intre autoritatile administratiei publice sau intre acestea si particulari; se caracterizeaza printr-o mare diversitate; au un grad diferit de generalitate; prezinta, ca orice norma juridica, o structura interna - logico-juridica (alcatuita din ipoteza, dispoziie, sanctiune) si o structura externa tehnicojuridica (exprimate prin articole si aliniate); se emit in baza si in vederea executarii legii cu exceptia celor prevazute in Constitutie, in legi si ordonante de urgenta

Elemente comune ale legilor organice si ordinare : obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial prevazuta de art. 78; intrarea in vigoare a legii ( art.78 din Constitutia revizuita "legea intra in vigoare la trei zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei); ) calitatea de izvor de drept administrativ atata vreme cat prin obiectul lor de reglementare se vizeaza materii care constituie parti din ramura dreptului administrativ.

Actele normative ale Guvernului : - Ordonantele de Guvern consacrate de Constitutie (simple Hotarari de Guvern (art. 108 din Constitutie) care se emit sau de urgenta); pentru organizarea executarii legilor

Normele de drept administrativ : - Normele de drept administrativ sunt acele norme care reglementeaza raporturile

sociale care apar intre autoritatile administratiei publice in realizarea sarcinilor executive, intre acestea si particulari; normele de drept administrativ prezinta urmatoarele trasaturi: reglementeaza raporturile sociale care apar intre autoritatile administratiei publice sau intre acestea si particulari; se caracterizeaza printr-o mare diversitate; au un grad diferit de generalitate; prezinta, ca orice norma juridica, o structura interna - logico-juridica (alcatuita din ipoteza, dispozitie, sanctiune) si o structura externa tehnicojuridica (exprimate prin articole si aliniate); se emit in baza si in vederea executarii legii cu exceptia celor prevazute in Constitutie, in legi si ordonante de urgenta

Structura normei de drept administrativ : - o structura tehnico - juridica - conform careia norma de drept administrativ este compusa din articole si alineate; o structura logico-juridica - conform careia norma este structurata in trei parti: ipoteza (determinata sau relativ determinata),dispozitia(dispozitii cu caracter onerativ prin care se impune o anumita conduita subiectului de drept, dispozitii cu caracter prohibitiv prin care se interzice o anumita conduita subiectului de drept, dispozitii cu caracter permisiv prin care se permite o anumita actiune subiectului de drept dar nu se impune); sanctiunea normei de drept administrativ

Clasificarea normelor de drept administrativ: - in functie de obiectul de reglementare norme de drept material al normei, deosebim: care cuprind drepturile si obligatiile subiectilor participanti la norme de drept procesual raportul de drept administrativ; care cuprind procedura de realizare a activitatii norme administrative; in functie de caracterul dispozitiei normei deosebim: norme prohibitive; nNorme permisive; onerative; Dupa criteriul sferei de cuprindere a normei, norme cu caracter general acestea se impart in: norme care au o sfera larga de reglementare; cu caracter special care reglementeaza o grupa de raporturi sociale bine norme cu caracter exceptional care reglementeaza situatii aparute determinate; in mod exceptional

Raporturile juridice de drept administrativ : - Raporturile de drept administrativ reprezinta relatiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adica prin interventia unor fapte juridice, de catre normele dreptului administrativ

Elementele raportului juridic administrativ : - subiectele raportului de drept administrativ - unul dintre ele este

intotdeauna o autoritate publica investita cu putere publica, un serviciu public care actioneaza cu inputernicirea unei autoritati sau un functionar public aflat in exercitiul functiei; al doilea subiect al raportului poate fi de asemenea o autoritate publica sau un particular, persoana fizica sau juridica; intr-un raport juridic, subiectul titular de drepturi se numeste subiect activ, iar subiectul titular de obligatii se numeste subiect pasiv

Clasificarea raporturilor juridice de drept administrativ : - cind ambele subiecte participante la raportul juridic sunt reprezentate de autoritati publice, atunci raporturile nascute pot fi: raporturi de subordonare sau raporturi de colaborare; cand la raportul juridic participa un subiect privat, persoana fizica sau juridica si un subiect purtator al autoritatii publice (raporturi care, de altfel sunt cele mai numeroase) in aceasta situatie raporturile pot fi: raporturi de subordonar si raporturi de colaborare; in doctrina mai intalnim: raporturile de utilizare a serviciilor publice, raporturi le tutela administrativa

Codificarea dreptului administrativ: - in sprijinul utilitatii adoptarii unui cod administrativ apar urmatoarele argumente: simplificarea si corelarea legislatiei in domeniul administrativ; eliminarea riscului denaturarii unor concepte, principii si a unor supraruneri in reglementarile din domeniul administartiv; cercetarea dispozitiilor unei singure reglementari, ar permite cetatenilor o mai buna intelegere a normelor administrative si in consecinta chiar ar ajuta la fluidizarea activitatii administratiei; simplificarea, sistematizarea, normalizarea si unificarea activitatii administratiei publice

Notiunea de organ al administratiei publice : - in sistemul juridic roman dupa aparitia codului civil, jurisprudenta mentiona ca persoanele juridice pot "fiinta" numai printr-un act de putere publica dat de catre stat intr-o definitie acoperitoare, organul administratiei publice reprezinta acea structura organizationala care, potrivit Constitutiei si legii, are personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice, in limitele legii, sub controlul direct sau indirect al Parlamentului

Personalul administratiei publice: - personalul administratiei: importanta deosebita acordata acestei componenete a autoritatii administrative este data de existenta unor reglementari speciale (Statutul functionarului public, Codul deontologic al functiei publice, etc.) in conformitate cu care personalul administratiei publice isi desfasoara activitatea;

Mijloacele materiale ale administratiei publice : - mijloacele materiale sunt puse la dispozitia organelor administratiei publice din bugetul de stat sau pot avea alte proveniente stabilite de lege

Competenta organelor administratiei publice: - competenta notiune fundamentala pentru dreptul administrativ este definita ca fiind ansamblul atributiilor stabilite de Constitutie sau de lege ce confera drepturi si obligatii pentru a desfasura in nume propriu, si in realizarea puterii publice o anumita activitate administrativa. Aceasta poate fi

clasificata astfel: competenta materiala care desemneaza sfera si natura atributiilor unui organ (sau unei autoritati) al administratiei publice; generala cand organul poate interveni, in principiu, in orice domeniu sau sector de activitate din sfera administrayiei publice ex. Guvernul, Consilul judetean; speciala cand un organ poate interveni numai in anumite domeniii, sectoare de activitate, strict determinate prin lege ex.ministere; competenta teritoriala care desemneaza limitele teritoriale in care autoritatea administrativa isi poate exercita atributiile prevazute de

lege. Ea poate fi centrala cand exercitarea atributiilor are loc la nivelul intregii tari (Guvernul, ministerele) sau locala cand atributiile sunt exercitate la nivelul unei unitati administrativ teritoriale (Consiliul Local, Primar); competenta temporala desemneaza limitele timp, in care o autoritate publica isi poate indeplini atributiile conferite de lege

Presedintele Romaniei : - atributiile conferite Presedintelui apar ca si componente ale unui regim parlamentar, cu singura deosebire ca Presedintele este ales direct de catre popor, prin vot universal, direct, secret si liber exprimat. Analizad prevederile constitutionale referitoare la institutia Presedintelui, putem conchide ca acesta indeplineste trei functii care contureaza de fapt rolul Presedintelui si anume: functia de sef de stat caracterizata prin reprezentarea statului roman atat in interior cat si in exterior si concretizata prin atributii specifice; functia de sef al exeutivului rezultata din atributiile pe care legea fuundamentala le acorda Presedintelui in aceasta directie; functia de garant al Constitutiei si de mediator intre puterile statului care reiese, in special, din alegerea acestuia prin vot universal, secret deschis si liber exprimat, atribut care ii confera Presedintelui o legitimitate crescuta,precum si neaparteneta acestuia la vreun partid politicRaspunderea penala a functionarilor publici : - Este cea mai grava forma de raspundere si intervine pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa si se angajeaza potrivit legii penale. In cazurile cand s-a pus in miscare actiunea penala, conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine. Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum si in cazul in care instnata judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv va fi reintegrat in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei e suspendare. In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta

Alegerea Presedintelui Romaniei : - Ales prin vot uninominal, in cadrul unei circumscriptii ce cuprinde intreaga tara. Presedintele Romaniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, de catre toti cetatenii cu drept de vot din Romania.

Mandatul Presedintelui Romaniei : - Durata mandatului este de 5 ani si se exercita de la data depunerii juramantului. Nici o persoana nu poate indeplini functia de Presedinte al Romaniei pentru mai mult de doua mandate, care pot fi si succesive.

Atributiile Presedintelui Romaniei in raport cu puterea legislativa si in situatii exceptionale : - Atributiile Presedintelui Romaniei sunt stabilite de Constitutie, avandu-se in vedere, in primul rand, rolul acestuia de reprezentare a statului pe plan intern si extern, rolul ce ii revine pentru apararea tarii, si prerogativele de care dispune pentru asigurarea respectarii Constitutiei si a bunei functionari a administratiei publice.

Clasificarea atributiilor Presedintelui : - din punct de vedere al functiilor sale: atributii specifice sefului de stat; atributii de realizare a functiei de sef al executivului; atributii de aparare a Constitutiei si a bunei functionari a autoritatilor publice; din punct de vedere al subiectelor fata de care se exercita atributiile: atributii exercitate in raport cu Parlamentul; atributii exercitate in raport cu Guvernul; atributii exercitate in raport cu celelalte autoritati ale administratiei publice in vederea realizarii serviciilor publice nationale; atributii exercitate in raport cu justitia; atributii exercitate in raport cu poporul; din punct de vedere al frecventei: atributii obisnuite; atributii exercitate in situatii exceptionale; din punct de vedere al procedurii: atributii exercitate fara conditionari ; atributii conditionate de termene, propuneri , promulgarea legii in termen de 20 de zile, decretele contrasemante de primul ministru, etc.; din punct de vedere al formelor tehnico-juridice: atributii care se realizeaza prin emiterea de decrete; atributii care se realizeaza prin efectuarea de operatii administrative; atributii care se realizeaza prin emiterea de acte exclusiv politice; din punct de vedere al continutului: atributii privind legiferarea; atributii privind organizarea si functionarea puterii publice; atributii privind alegerea, formarea, numirea sau revocarea unor autoritati publice; atributii in domeniul apararii si asigurarii ordinii publice; atributii in domeniul politicii externe.

Atributiile Presedintelui in raport cu puterea legislativa : - Presedintele poate dizolva Parlamentul, dupa consultarea presedintilor celor doua camere si a liderilor grupurilor parlamentare, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile; Presedintele convoaca Parlamentul in cel mult 20 de zile de la alegeri sau in sesiune extraordinara, convocarea putand fi realizata pentru o singura camera sau pentru camerele reunite; Presedintele promulga legea promulgarea reprezentand investirea legii cu formula executorie

Atributiile Presedintelui Romaniei care necesita interventia Parlamentului : - atributiile Presedintelui in domeniul apararii in exercitarea prerogativelor constitutionale de comandant al fortelor armate; in virtutea rolului de comandant al armatei ia masuri pentru respingerea agresiunii inpotriva tarii, pe care le aduce neintarziat la cunostinta Parlamentului printr - un mesaj. Daca Parlamentul nu este in sesiune se convoaca de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii;

Atributiile Presedintelui Romaniei in raport cu puterea executiva numeste Guvernul; in caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, Presedintele revoca si numeste pe unii membrii ai Guvernului; Presedintele poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita.; poate lua parte la sedintele Guvernului, in care se dezbat probleme de interes general privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului ministru, in alte situatii; in raport cu autoritati ale administratiei publice, Presedintele Romaniei poate indeplini urmatoarele atributii: propune numirea conducatorilor unor autoritati ale administratiei publice, astfel propune Parlamentului, spre numire, pe directorii serviciilor de informatii; in raport cu autoritati ale administratiei publice, Presedintele Romaniei poate indeplini urmatoarele atributii: propune numirea conducatorilor unor autoritati ale administratiei publice, astfel propune Parlamentului, spre numire, pe directorii serviciilor de informatii

Atributiile Presedintelui Romaniei in raport cu justitia : - acorda gratieri individuale; participa la sedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM); numeste in functie magistratii (judecatorii si procurorii), cu exceptia celor stagiari, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Presedintele Romaniei va putea refuza numirea unei persoane, dar nu va putea adauga nici un nume pe lista celor primite de la CSM; numeste trei judecatori ai Curtii Constitutionale (art. 142 alin.3); poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legii inainte de promulgarea acesteia sau pentru solutionarea altor conflicte juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice

Atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul politicii externe: - Atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul politicii externe incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului; acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei la propunerea Guvernului prin decrete prezidentiale care trebuie contrasemnate de primul ministru; aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice, la propunerea Guvernului

Atributiile Presedintelui in relatiile cu poporul. Referendumul : - referendumul national constituie forma si mijlocul de consultare directa si de exprimare a vointei suverane a poporului cu privire la : revizuirea Constitutiei, demiterea Presedintelui, probleme de interes national. Conform art. 90 din Constitutia Romaniei: "Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national

Actele si raspunderea Presedintelui Romaniei : - acte juridice , decrete care se publica in MO, nepublicarea lor atragand inexistenta acestora; acte exclusiv politice , acte care prin continutul lor nu produc efecte juridice; mesaje, declaratii, discursuri, interviuri; fapte materiale juridice, activitati ale caror efecte juridice nu se produc ca o consecinta a unei manifestari de vointa, ci iau nastere ca urmare a unei actrivitati materiale; operatii administrative, activitati desfasurate in vederea realizarii unor atributii, dar care nu produc prin ele insele efecte juridice, cu alte cuvinte nu se concretizeaza in manifestari de vointa destinate sa produca efecte juridice ; primirea in audienta de catre Presedintele Romaniei a unui ambasador al unui stat strain, prezenta Presedintelui la diferite ceremonii oficiale, participarea la conferinte internationale

Raspunderea Presedintelui Romaniei : - raspunderea politica a Presedintelui Romaniei in cazul savarsirii unor fapte grave prin care Presedintele incalca Constitutia, este reglementata de legea fundamentala sub forma suspendarii din functie , art. 95 Constitutie., Constitutia prevede trei niveluri pe care se dezvolta raspunderea politica a Presedintelui Romaniei, si anume: initiativa parlamentara; pozitia Curtii Constitutionale; votul poporului, raspunderea penala a Presedintelui Romaniei , sub forma punerii sub acuzare , art. 96 din Constitutia revizuita ; Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna pot hotara, cu votul a cel putin 2/3 din numarul deputatilor si senatorilor, punerea sub acuzare a Presedintelui pentru inalta tradare

Evolutia institutiei Guvernului: - Izvoarele istorice ale Guvernului, ca autoritate publica, se regasesc in fostele Consilii ale regelui din perioada absolutismului monarhic (curia regis), iar in Tarile Romane, in Sfatul Domnesc. in timp, pe masura ce la nivelul administratiei centrale au inceput sa apara departamentele, responsabile pentru administrarea unor domenii de activitate pe intreg teritoriul tarii, a inceput sa se contureze un organism cu competente majore in problemele executive ale statului. In łarile Romane, ministerele au fost create prin Regulamentele Organice (1831 in Muntenia si 1832 in Moldova) dar Guvernul, ca institutie, apare abia dupa Unirea

Principatelor. Evolutia pe care a avut-o institutia Guvernului a fost una ascendenta pana la instaurarea dictaturii regale (prin Constitutia din 1938), cand rolul Guvernului s-a diminuat. In perioada dictaturii comuniste, Constitutia in vigoare la acea data prevedea ca "Guvernul este organul suprem, executiv si administrativ" si ca el se compune din Presedintele Consiliului de Ministri, unul sau mai multi vicepresedinti si din ministri, care inpreuna alcatuiesc Consiliul de Ministri. Acesta avea un rol definitoriu in conducerea si planificarea economiei, toata activitatea sa fiind in concordanta cu regimul comunist din Romania acelor vremuri, subordonandu-se total partidului unic, condus de seful statului. Dupa decembrie 1989, primele dispozitii cu privire la Guvern apar odata cu Decretul-Lege nr.2/1989 privind constituirea, organizarea si functionarea Consiliului Frontului Salvarii Nationale, iar dupa cateva zile a fost adoptat Decretul-Lege nr.10/1989 privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei (primul Guvern

democrat din Romania post-decembrista a fost condus de Petre Roman).

Rolul Guvernului: - Guvernul are sarcina de a realiza politica natiunii, el este initiatorul, modelatorul si executantul masurilor de redresare economica, scadere a inflatiei si stabilitate

economica, raspunde de ordinea publica, de apararea nationala sau de raporturile statului pe care-l guverneaza cu alte state. Guvernul indeplineste un dublu rol: politic in asigurarea politicii interne si externe a tarii; administrativ in exercitarea conducerii generale a administratiei publice

Structura Guvernului Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica" si L90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului care, in dezvoltarea normei constitutionale prevede: "Guvernul este alcatuit din primul-ministru si ministri. Din Guvern pot face parte si ministri delegati, cu insarcinari speciale pe langa primul-ministru, prevazuti in lista Guvernului prezentata Parlamentului pentru acordarea votului de incredere"

Investirea Guvernului : - Prin investitura Guvernului intelegem complexul de fapte juridice, cu procedurile corespunzatoare prevazute de constitutie, care definnesc legalitatea si fundamenteaza

legitimitatea instalarii la carma tarii a unie echipe guvernamentale. Procedura de investire a Guvernului parcurge urmatoarele etape: desemnarea candidaturii pentru functia de prim-ministru , este o prerogativa constitutionala a Presedintelui; solicitarea votului de investitura; Candidatul desemnat de Presedinte are la dispozitie o perioada de 10 zile pentru a-si forma o echipa guvernamentala si a isi elabora un program de guvernare; acordarea votului de icredere de catre Parlament; Candidatul se prezinta in fata Parlamentului cu doua elemente: lista membrilor cabinetului si programul de guvernare. Acestea vor fi dezbatute de Camera deputatilor si Senat in

sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Candidatii la functiile de ministri vor fi audiati in comisiile de specialitate ale celor doua camere, in vederea obtinerii unui aviz consultativ. Acest aviz, prin caracterul lui facultativ, Trebuie mentionat ca votul de incredere va fi acordat intregii liste guvenamentale, inclusiv primului-ministru. Conform regulamentului celor doua camere, dezbaterea programului si a listei cabinetului va avea loc in cel mult 15 zile de la prezentarea acestora in sedinta comuna a celor doua camere. Investirea cabinetului se face prin vot secret cu bile, fiind necesar votul majoritatii parlamentarilor. Constitutia ii lasa Parlamentului un termen de 60 de zile pentru acordarea votului de incredere viitorului Guvern, autoritatea legiuitoare nefiind obligata sa accepte prima varianta propusa de candidatul la functia de prim-ministru. In aceasta perioada, Parlamentul poate sa refuze doua solicitari de ivestitura. Conform Constitutiei, daca au trecut 60 de zile de la prima solicitare si parlamentul a respins ce putin doua solicitari de investitura, Presedintele poate dizolva Parlamentul, confiorm art. 89 din Constitutie; numirea Guvernului de catre Presedintele tarii si depunerea juramantului in fata acestuia. Hotararea Parlamentului prin care s-a acordat votul de incredere se va comunica Presedintelui Romaniei care va emite un decret de numire a noului Guvern, acesta find publicat in Monitoul Oficial al Romaniei, impreuna cu programul de guvernare.

Durata mandatului Guvernului : - Mandatul Guvernului, in intregul sau, si al fiecarui membru in parte incepe de la depunerea juramantului si dureaza pana la data validarii alegerilor parlamentare generale, in mod normal, ea fiind similara cu durata mandatului parlamentar, aceasta fiind regula. Ca si exceptii pot aparea in practica urmatoarele situatii: Retragerea increderii acordate unui cabinet prin introducerea unei motiuni de cenzura in Parlament sau in cazul angajarii raspunderii Guvernului, daca s-a introdus o motiune de cenzura si aceasta a fost aprobata;

Incetarea functiei de membru al Guvernului : - incetarea functiei de membru al Guvernului prin aparitia unei din situatiile prevazute de lege (demisie, pierderea drepturilor electorale, deces,

incompatibilitate); daca primul ministru nu isi poate exercita atributiile pentru o perioada de

peste 45 de zile. Revocarea se face de Presedintele Romaniei, prin decret prezidential, la

propunerea primului ministru, urmare a unei remanieri guvernamentale. Demiterea unui membru al Guvernului apare in situatia in care acesta a fost condamnat penal printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau averea sa a fost declarata, in tot sau in parte, ca fiind dobandita in mod ilicit. Demiterea se va face tot prin decret prezidential si numai la propunerea primului ministru

Statutul membrilor Guvernului. Incompatibilitati privind functia de membru al Guvernului : - sa aiba cetatenia romana si domiciliul in tara; sa se bucure de exercitiul drepturilor electorale; sa nu fi suferit condamnari penale; sa nu se gaseasca in nici unul din cazurile de incompatibilitate

. incompatibilitati de ordin constitutional ( exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibila cu exercitarea unei functii de

reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial" ); incompatibilitati de ordin legal prevazute de L90/2001 ( exercitarea de acte de comert, cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de valoare; exercitarea functiei de administrator ori de cenzor la societatile comerciale sau de reprezentant al statului in adunarile generale ale unor asemenea societati ori de membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale; exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.)

Primul Ministru : - Institutia Primului ministru este reglementata constitutional in art.107 care se

refera exclusiv la functia care "simbolizeaza" Guvernul Primul-ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atributiilor legale care le revin. Primul-ministru reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Parlamentul, Presedintele Romaniei, Curtea Suprema de Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul

Public, celelalte autoritati si institutii publice, partidele si aliantele politice, sindicatele, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si in relatiile internationale. Primul-ministru este vicepresedintele Consiliului Suprem de Aparare a łarii si exercita toate atributiile care deriva din aceasta calitate.

Organizarea si funcŃionarea Guvernului: - Guvernul Romaniei isi desfasoara activitatea prin aparatul de lucru, constituit in conformitate cu L90/2001 din: Corpul de consilieri al Primului Ministru; Corpul de Control al Primului Ministru; Aparatul tehnic al corpului de consilieri; Cabinetul Primului Ministru; Cancelaria Primului Ministru; Compartimentul cu probleme speciale; Compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse in programul de guvernare; Compartimentul documente secrete; Compartimentul care asigura protocolul Primului Ministru. La nivelul Guvernului exista si functioneaza un Secretariat general condus de

un secretar general, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai multi secretari generali adjuncti cu rang de secretar de stat, numiti prin decizie a Primului Ministru. Guvernul lucreaza in sedinte cu caracter saptamanal sau ori de cate ori este nevoie. Convocarea si conducerea sedintei se face de catre Primul Ministru, cu exceptia sedintelor la care participa Presedintele care sunt prezidate de acesta

Atributiile Guvernului : - modul de reglementare a statutului celor doi sefi ai executivului, determina concluzia ca toate atributiile cu caracter executiv care nu revin potrivit Constitutiei Presedintelui, urmeaza sa intre in competenta materiala a Guvernului.

Atributiile prevazute de Constitutie : - Exeercitarea initiativei legislative , majoritatea legilor adoptate fiind initiate de parlament (art. 73, al.3); Negocirea tratatelor internationale (art.91); Propune Presedintelui acreditarea si rechemarea reprezentantilor diplomatici ai Romaniei in alte state (art.91al.2); Propune Presedintelui infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romaniei; Prezinta Parlamentului informatiile si documentele solicitate de cele doua camere si de comisiile parlamentare prin intermediul presedintilor lor; Participarea la sedintele Parlamentului , obligatoriu cand li se solicita prezenta; Sesizeaza Curtea Constitutionala cu privire la aspectele de neconstitutionalitate pe care considera ca le prezina legile, inainte ca acestea sa fie promulgate de catre Presedinte; Exercita o putere normativa primara, rod al delegarii legislative, materializata prin emiterea de acte normative care inlocuies legile (OG, OUG); Numeste in functie pe Prefectul Judetului si al Municipiului Bucuresti; in termen de trei luni de la data la care a intervenit vacanta functiei de Presedinte ia masuri pentru organizarea de noi alegeri prezidentiale; Guvernul si ministerele, cu avizul Curtii Constitutionale, pot infiinta organe de specialitate, in subordinea lor, numai daca legea le recunoaste expres aceasta competenta.

Atributiile prevazute de legea cadru L 90/2001 : - Exercita conducerea generala a administratiei publice; Initiaza proiecte de lege si le supune spre aprobare Parlamentului; Emite hotarari pentru organizarea executarii legilor, ordonante in temeiul unei legi speciale si ordonante de urgenta potrivit Constitutiei; Asigura executarea de catre organele administratiei publice a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora; Elaboreaza proiectele de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat si le supune spre adoptare Parlamentului; Aproba strategiile si programele de dezvoltare economica a tarii pe ramuri si domenii de activitate; Asigura realizarea politicii in domeniul social potrivit programului de guvernare; Asigura apararea ordinii de drept, a linistii publice si sigurantei cetateanului, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor in conditiile prevazute de lege; Aduce la indeplinire masurile adoptate, potrivit legii, pentru apararea tarii, scop in care organizeaza si inzestreaza fortele armate; Asigura realizarea politicii externe a tarii si, in acest cadru, integrarea Romaniei in structurile europene si internationale; Negociaza tratatele, acordurile si conventiile internationale care angajeaza statul roman; negociaza si incheie, in conditiile legii, conventii si alte intelegeri internationale la nivel guvernamental; Conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa; Asigura administrarea proprietatii publice si private a statului; Acorda si retrage cetatenia romana, in conditiile legii; aproba renuntarea la cetatenia romana in aceleasi conditii; infiinteaza, cu avizul Curtii de Conturi, organe de speaialitate in subordinea sa; Coopereaza cu organismele sociale interesate in indeplinirea atributiilor sale; indeplineste orice alte atributii pervazute de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.

Actele Guvernului : - acte exclusiv politice ( motiuni, declaratii, mesaje prin care se face cunoscuta pozitia Guvernului fata de unele evenimente politice interne sau internationale. Ele pot fi sau nu intarite de acte juridice sau de un intreg program guvernamantal, putandu-se referi la o problema concreta sau la un ansamblu de evenimente); acte juridice ( hotarari si ordonante, care exprima o decizie politica, dau nastere, modifica sau sting drepturi si obligatii; ) Actele juridice se bucura de reglementari in Constitutia Romaniei: art 108 si 114 si legea 90/2001 - art. 27: "Guvernul adopta hotarari si ordonante. Hotararile de Guvern reprezinta actele prin care Guvernul exercita conducerea generala a administratiei publice. Principalele caracteristici ale acestora sunt urmatoarele: sunt adoptate pentru organizarea executarii legilor; sunt adoptate in baza legii, in limitele acesteia, numai dupa ce domeniul respectiv a fost supus unei reglementari legale, ele neputand dispune decat masuri administrative pentru asigurarea executarii legilor;; Ordonantele de Guvern sunt acte prin care Guvernul isi depaseste sfera atributiilor legate de conducerea generala a administratiei publice, fiind vorba despre un transfer de competente din partea unicei autoritati legiuitoare din Romania, Parlamentul

Delegarea legislativa : - Delegarea legislativa pe care o primeste Guvernul poate fi realizata astfel: prin intermediul unei legi speciale de abilitare emisa de Parlament Are urmatoarele caracteristici: poate interveni numai in domeniile care nu fac obiectul legii organice , deci in domeniul legii ordinare; legea de abilitare va cuprinde obligatoriu domeniul si data pana la care se pot emite ordonante si facultativ, posibilitate ca ordonanta sa fie supusa aprobarii Parlamentului. In functie de situatia prezentata Ordonantele de Guvern simple se inpart in doua categorii: Ordonante de Guvern care se supun aprobarii Parlamentului; Ordonante de Guvern care nu se supun aprobarii Parlamentului. Pe perioada delegarii, Guvernul poate sa modifice, completeze sau abroge propriile ordonante. Dupa expirarea acestei perioade, Guvernul nu mai poate emite ordonante in domeniul in care a fost abilitat si nu mai poate sa revina asupra celor deja adoptate. Prin delegare de ordin constitutional - art 115 - emiterea de Ordonante de Urgenta ale Guvenrnului. Acestea prezinta urmatoarele caracteristici: intervin in situati extraordinare, care nu mai necesita existenta unei delegari speciale; Ordonantele de Urgenta ale Guvernului pot interveni si in domeniul legilor organice daca din vechiul text al Constitutiei doar concluzionam acest lucru prin lipsa restrictiei de interventie a ordonantei asupra unui domeniu, in textul revizuit al Constitutiei problema se clarifica la art 115 al5 '"..Ordonanta de urgenta cuprinzand norme de natura legii organice se aproba cu majoritatea prevazuta de art 75 al.1, adica cu majoritatea membrilor fiecarei camere

Controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului : - Trebuie mentionat ca rolul controlului deriva si din principiul separatiei puterilor statului; Constitutia consacra intreg capitolul al IV-lea Raporturilor Parlamentului cu Guvernul, instituind urmatoarele forme de control ale Parlamentului asupra Guvernului: obligatia Guvernului de a informa Parlamentul - art 111, reprezinta o forma de control politic exercitat asupra administratiei publice; Numai presedintii camerelor sau cei ai comisiilor au dreptul de a solicita informatii si documente; Solicitarile celor doua camere nu pot depasi sfera activitatii guvernamentale si a adminstratiei publiice; Obiectul controlului trebuie sa fie reprezentat de situatii care tin, in mod obiectiv de natura controlului parlamentar si trebuie sa constea in informatii si documente care pot fi facute publice si care nu au un caracter secret;

Forme de control parlamentar asupra Guvernului : - intrebarile reprezinta forma cea mai simpla si mai folosita de control; Interpelarea nu presupune simple raspunsuri, ci explicatii cu privire la politica Guvernului in anumite probleme ale activitatii interne si externe ale Guvernului. Controlul prin anchetele parlamentare, caracteristici: fiecare camera isi poate infiinta comisii de ancheta sau alte comisii speciale la cererea unei treimi din numarul parlamentarilor cu votul majoritatii deputatilor sau senatorilor; Motiunea reprezinta o hotarare a Parlamentului prin care acesta isi exprima pozitia fata de Guvern, in cadrul raporturilor Parlamentului cu Guvernul si in virtutea dreptului pe care legiuitorul il are in controlul activitatii Guvernului ( doua tipuri de motiuni: motiunea simpla (art. 112 alin.2) si motiunea de cenzura(art. 113 din Constitutie).

Raspunderea politica a Guvernului: - Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului pentru intreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului raspunde politic solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia

Angajarea raspunderii Guvernului Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica

generala sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113

Raspunderea penala a membrilor Guvernului : - Este reglementata constitutional de art. 109: numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirrea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor. Daca s-a cerut urmarirea penala, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestora din functie. Trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din functie. Competenta de judecata apartine Innaltei Curti de Casatie si Justitie. Cazurile de raspundere si pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministeriala" Un membru al Guvernului poate raspunde penal in urmatoarele situatii: pentru infractiuni prevazute de legea speciala in materie; pentru alte infractiuni prevazute in Codul penal sau in legi penale speciale, savarsite in exercitiul functiei sale; pentru infractiuni savarsite in afara exercitiului functiei, potrivit dreptului comun. Pentru membrii Guvernului, Constitutia nu a instituit imunitatea

Administratia centrala de specialitate: - in Romania, administratia centrala de specialitate este alcatuita din administratia ministeriala, reprezentata de ministere (organe centrale care conduc si coordoneaza administratia publica in diferite domenii de activitate) si administratia extraministeriala formata din autoritatile administrative subordonate Guvernului sau ministerelor si autoritatile administrative autonome

Notiunea de autoritati administrative autonome: - existenta lor este reglementata constitutional (art.116, 117). Unele din aceste autoritati sunt prevazute expres de legea fundamentala (Consiliul Suprem de Aparare a łarii, Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Economic si Social), iar altele se pot infiinta prin lege organica (Consiliul National al Audiovizualului, Consiliul Concurentei, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Serviciul Roman de Informatii, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica, Societatea Romana de Televiziune, Societatea Romana de Radiodifuziune, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale). Unele dintre autoritatile administrative centrale autonome au organizate structuri si la nivelul judetelor (Curtea de Conturi, Avocatul Poporului) altele sunt organizate numai la nivel central (Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Aparare a tarii).

Administratia publica locala: - La baza organizarii si functionarii administratiei publice locale se afla principiul constitutional al autonomiei locale alaturi de principiile descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice. In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unor minoritati nationale au o pondere semnificativa se asigura folosirea limbii minoritatii nationale respective in scris si oral in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, in conditiile prevazute de legea organica

Autonomia locala Autonomia locala reprezinta dreptul recunoscut unitatilor administrative teritoriale de a-si satisface interesele proprii dupa cum considera oportun, cu respectarea legalitatii dar fara interventia puterii centrale.

Descentralizarea administrativa Descentralizarea administrativa presupune existenta unor persoane publice desemnate de comunitatea teritoriului, cu atributii proprii, ce intervin direct in gestionarea si administrarea problemelor colectivitatii, implicand autonomia locala

Deconcentrarea : Deconcentrarea constituie o masura intermediara in procesul descentralizarii, reprezentand un transfer de atributii de la centru la agentii puterii centrale aflati la conducerea diferitelor organisme locale. Ea presupune recunoasterea unei anumite puteri de decizie in favoarea agentilor statului repartizati pe intreg teritoriul tarii ,( prefectul, serviciile exterioare ale ministerelor )

Principii de organizare si functionare a administratiei publice locale: - principiile pe care se intemeieaza organizarea si functionarea administratiei publice locale. Precizarea acestor principii in actul normativ asigura fundamentul juridic de la care pornesc celelalte dispozitii ale legii si in conformitate cu care se realizeaza activitatea administrativa in plan local.

Principii constitutionale : - Principiile regasite in Constitutie, care fundamenteaza organizarea si functionarea administratiei publice locale sunt: autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice. Pentru asigurarea unei garantii suplimentare in ceea ce priveste aplicarea acestor principii, s-a rezervat domeniului legilor organice

Principiul autonomiei locale : - intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice de a solutiona si gestiona in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta treburile publice, in conditiile legii48 . Autonomia locala se manifesta prin alegerea autoritatilor administratiei publice locale de catre populatia cu drept de vot care domiciliaza in unitatea administrativ teritoriala, prin posibilitatea recunoscuta consiliilor locale de a adopta statutul localitatii, organigramele si numarul de personal, a organizarii serviciilor publice locale si a infiintarii unor persoane juridice de drept public. Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice dreptul de a avea initiative in toate domeniile care nu sunt date in mod expres de catre lege in competenta altor autoritati. Autonomia locala presupune determinarea atributiilor autoritatilor locale prin consacrarea plenitudinii de competenta in solutionarea problemelor de interes local si exclude implicarea altor autoritati in luarea acestor decizii. Autonomia locala vizeaza competentele autoritatilor locale de a administra propriul patrimoniu prin intermediul oragnelor reprezentative. Aceste competente se stabilesc numai prin lege

Principiul descentralizarii serviciilor publice : - Descentralizarea este sistemul ce are la baza recunoasterea interesului local, distinct de cel national, localitatile dispunand de structuri organizatorice, functionale si un aparat propriu, afectat realizarii interesului local

Principii legale: - prevederile Legii 215/2001, la Art.2 alin.1 se prevede ca: "Administratia publica si unitatile administrativ - teritoriale se organizeaza si functioneaza ib temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit"

Principiul eligibilitatii administratiei publice locale: - Este consacrat in mod expres si prin textul din lege Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat".

Principiul legalitatii : - este un principiu caruia i se subordoneaza intreaga activitate de organizare si functionare aadministratiei publice, in sensul desfasurarii tuturor activitatilor in stricta conformitate, in primul rand cu prevederile constitutiei, dar si cu ale celorlalte acte normative in vigoare. Conform acestui principiu, autoritatile administratiei publice locale nu pot avea decat competentele prevazute de lege, incercarea de extindere a acestora prin invocarea autonomiei situatdu-se in afara principiului legalitatii

Principiul consultarii cetatenilor in probleme locale de interes deosebit ; - Este consacrat expres de Legea 215/2001 existand posibilitatea consultarii populatiei prin referendum cu privire la problemele locale de interes deosebit

Consiliul Local : - Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive . Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Alegerea si mandatul Consiliului Local : - Pentru ca o persoana sa poata candida la functia de consilier, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii prevazute de legea 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale: sa aiba drept de vot; sa fi indeplinit pana in ziua alegerilor, inclusiv, varsta de 23 de ani; sa nu aiba functia de magistrat, militar activ sau alt functionar caruia ii este interzisa asocierea in partide politice; sa aiba domiciliul pe raza unitatii administrativ teritoriale in care doreste sa candideze;in situatia in care o persoana candideaza ca independent pentru un post de consilier local, acesta trebuie sa fie sustinut de cel putin 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi pe listele electorale permanente din circumscriptia respectiva, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, 100 in cazul localitatilor urbane de gradul II si III si de 1000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de gradul I. Consiliul local se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

Atributiile Consiliului Local : - atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local; atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului; atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

Actele Consiliului Local : - Actele pe care le adopta consiliul local in exercitarea atributiilor ce ii revin se numesc hotarari. Acestea se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate. Exista anumite domenii considerate a fi de o importanta deosebita, pentru care este necesar ca hotararile adoptate de consiliul local sa intruneasca votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor . Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica (in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect), iar cele individuale, de la data comunicarii.

Dizolvarea Consiliului Local : - Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Se dizolva de drept: in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutiv; in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare; in situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti. Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suporta din bugetul local. Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot

Alegerea, mandatul si atributiile Primarului: - Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a judecatoriei in a carei raza teritoriala. Potrivit legii, primarul indeplineste o functie de autoritate publica, el fiind seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. De reprezentare, reprezeita unitatea administrativ teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. De executiv al consiliului local , are atributii pentru pregatirea deciziei consiliului local, pentru punrea in aplicare a hotararilor adoptate de consiliul local; Sef al administratiei locale si al aparatului sau, atributii legate de personalul administratiei, de mijloacele materiale si financiare sau de serviciile publice locale. Conform legii, primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii; atributii referitoare la relatia cu consiliul local; atributii referitoare la bugetul local; atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; alte atributii stabilite prin lege.

Incetarea de drept a mandatului : - Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa. Mandatul inceteaza de drept in unul dintre urmatoarele cazuri: demisie; incompatibilitate; schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala; imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege; cand se constata, dupa validarea mandatului, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; a fost condamnat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privata de libertate; punerea sub interdictie judecatoreasca; pierderea drepturilor electorale; cand, in exercitarea atributiilor ce ii revin prin lege, a emis 3 dispozitii cu caracter normativ intr-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila; deces; ca urmare a rezultatului uni referendum local, organizat in conditiile legii. Daca locuitorii unitatii administrativ teritoriale considera ca primarul a actionat inpotriva intereselor generale ale colectivitatii sau nu si-a exercitat atributiile care ii revin conform legii, pot cere prefectului, in scris organizarea unui referendum pentru demiterea primarului.

Actele Primarului: - in exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Raporturile dintre Primar si Consiliul Local : - Conform prevederilor constitutionale, primarul si consiliul local sunt autoritati administrative autonome, intre ele neexistand raporturi de subordonare, ci numai de colaborare, primarul fiind o autoritate executiva, iar consiliul local o autoritate deliberativa. Instanta a mai retinut ca actele emise de consiliul local si primar au caracter independent, nici una dintre aceste autoritati neputand exercita direct o cale de atac inpotriva actului celeilalte autoritati simetrice, singura autoritate publica investita cu acest atribut fiind prefectul

Constituire, atributii, actele consiliului judetean. Presedintele Consiliului Judetean : - Mandatul consiliului poate fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa; Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, dar se poate intruni ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la cererea Presedintelui sau a cel putin o treime din consilieri sau a delegatiei permanente sau la solicitarea prefectului. Convocarea se face de Presedinte, prin grija secretarului general, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea sedintelor extraordinare sau de indata in caz de forta majora sau de maxima urgenta. Convocarea se face in scris prin invitatia de sedinta , in care se precizeaza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi si se consemneaza in procesul verbal al sedintei. In desfasurarea activitatii sale, Consiliul judetean adopta hotarari, cu votul majoritatii consilierilor prezenti, care se semeneaza de catre Presedintele sau vicepresedintele care a condus sedinta si se contrasemneaza de catre secretarul general al judetului. In desfasurarea activitatii sale, Consiliul judetean emite hotararii, cu votul majoritatii membrilor prezenti , cu exceptia cazurilor in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean cere o alta majoritate, care sunt acte administrative cu caracter unilateral si executoriu. Hotararile Consiliului Judetean se semneaza de Presedinte sau de vicepresedintele Consiliului Judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretarul general al judetului; Hotararile Consiliului Judetean au caracter normativ

Raspunderea Consiliului Judetean : - Desi in multe situatii legea face analogii intre cele doua autoritati deliberative din sistemul administratiei publice locale, consiliul local si consiliul judetean, in situatia dizolvarii avem de-a face cu doua situatii distincte. Astfel, spre deosebire de dizolvarea consiliului local (in situatiile mentionate anterior), consiliul judetean se dizolva de drept daca: numarul consilierilor se reduce sub 2/3 si nu se poate completa prin supleanti; nu se intruneste timp de 6 luni consecutive; timp de trei sedinte consecutive nu a adoptat nici o hotarare. Incetarea de drept a mandatului de Consilier in urmatoarele situatii: demisie; incompatibilitate; schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala; in cazul imposibilitatii exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de sase luni consecutive; la constatarea, dupa validarea mandatului, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale; condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate; punerea sub interdictie judecatoreasca; pierderea drepturilor electorale; lipsa nemotivata de la trei sedinte consecutive ale consiliului; deces. Suspendarea mandatului de consilier are loc in situatia in care acesta a fost arestat preventiv.

Presedintele Consiliului Judetean : - Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti. Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie. Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face in ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean. Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie. El raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene. Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului judetean, pe care il conducePolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate