Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU


SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU


SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU

Compartimentul calitatea aerului si legislatie orizontala

1. Directiva 2003/87/CE care stabileste o schema a comertului cu certificate pentru emisiile de gaze cu efect de seraHG nr. 780/2006 privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

APM Tulcea a realizat inventarul instalatiilor cuprinse in Anexa I a Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera . In judetul Tulcea au fost identificati urmatorii operatori economici care intra in prima faza de tranzactionare a certificatelor de emisie gaze cu efect de sera :

SC ALUM SA Tulcea;

● SC ENERGOTERM SA Tulcea;

● SC TREMAG SA Tulcea.

In acest sens , s-au realizat verificari la operatorii economici pentru a urmari evidenta datelor privind monitorizarea si raportarea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera (date de activitate, date cu privire la instalatii, factori de emisie, de oxidare, etc) .

De asemenea , s-au colectat datele in vederea realizarii Inventarului National al Emisiilor Gazelor cu Efect de Sera (INGES), pentru perioada 1989 - 2006 si s-au realizat actiuni de constientizare a publicului cu privire la schimbarile climatice .

Au fost notificati agentii economici din judetul Tulcea, ca incepand cu data de 01.01.2007 se vor aplica direct prevederile Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera si ca au obligatia de a respecta prevederile cuprinse in acest regulament.

S-au realizat verificarile documentatiilor depuse de operatorii care emit gaze cu efect de sera (SC ALUM SA TULCEA si SC ENERGOTERM SA TULCEA ) in vederea obtinerii autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008 - 2012. Documentatiile au fost transmise catre ARPM Galati

2. Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera

In vederea construirii optime a sectorului Procese industriale al Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera 2008, s-a realizat inventarul agentilor economici care folosesc substante care produc emisii de gaze cu efect de sera .

De asemenea , in vederea construirii optime a sectorului Procese industriale al Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera 2008, subsectorul "Pavarea cu asfalt a drumurilor", s-a realizat inventarul suprafetelor asfaltate in judetul Tulcea pentru perioada 1989- 2006 .

Directiva Consiliului nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service transpusa in legislatia romaneasca prin :

HG nr. 568/14.06.2001 (M.Of. nr. 348/29.06.2001) privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina cu modificarile si completarile ulterioare ( HG 893 din 04/08/2005 ; HG nr. 360/2007)

In 2007 s-a realizat reinventarierea instalatiilor din judetul Tulcea care intra sub incidenta Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili .

Pe parcursul perioadei mentionate s-a urmarit respectarea conformitatii instalatiilor COV cu prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, prin:

-realizarea reinventarierii instalatiilor COV

-realizarea verificarilor la urmatorii agentii economici: SC ROMPETROM DOWNSTREAM SA, SC DONSCO SRL, SC BUSSACHE SRL, SC PETROM SA, SC ZOELEN SRL.

-intocmirea situatiei evaluarii emisiilor totale anuale de compusi organici volatili de la instalatiile COV din judetul Tulcea pentru anul 2006

- intocmirea de rapoarte periodice privind inventarul instalatiilor COV si stadiul conformarii acestora la prevederile Directivei 94/63/CE

Au fost urmarita respectarea realizarii conformarii cu angajamentele asumate in cazul instalatiilor care au obtinut perioade de tranzitie si a celor care nu au obtinut perioada de tranzitie . S-au transmis atentionari si notificari agentilor economici care nu au obtinut perioada de tranzitie, privind obligatia conformarii la prevederile Directivei 94/63/CE .

Au fost colectate si transmise datele necesare realizarii Registrului National privind compusii organici volatili rezultati de la depozitarea si distributia benzinei (baza de date, instalatii, autorizatii, inspectii, rapoarte);

S-a participat la seminariile realizate pe tematica implementarii legislatiei COV

La 31.12.2007, in judetul Tulcea toate statiile de benzina sunt prevazute cu echipamente de recuperare COV .Exceptie fac cele care au perioada de tranzitie 2009 si cele care tranziteaza sub 100 mc/an.

4. Directiva 2002/49/CE privind Evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator

In vederea implementarii prevederilor Directivei 2002/49/CE , s-au realizat urmatoarele activitati :

Colaborarea cu Autoritatea de Sanatate Publica privind realizarea unor masuratori ale nivelului de zgomot in cazul unor sesizari , avand in vedere ca este necesara achizitionarea unui sonometru in cadrul APM pentru determinarea nivelului de zgomot .

Intrucat Municipiul Tulcea nu intra in categoria aglomerarilor cu mai mult de 250000 de locuitori, in conformitate cu prevederile HG nr. 321/2005, hartile de zgomot, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente acestora se vor realiza incepand cu anul 2011.

Reprezentatul APM Tulcea in Comisia Tehnica Regionala de Zgomot a participat la intrunirile organizate pentru analiza si evaluarea hartilor strategice din Regiunea 2 Sud- Est. De asemenea , s-a participat la sesiunile de instruire din cadrul proiectului de asistenta tehnica Phare 2004/016-772.03.03/02.02 " Intarirea capacitatii institutionale pentru implementarea si transpunerea directivelor de zgomot" .

Datorita lipsei unui sonometru , nu au fost organizate de actiuni de monitorizare a nivelului de zgomot pentru traficul rutier si zonele industriale din municipiul Tulcea .

5. Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management ecologic si audit (EMAS)

In vederea implementarii masurilor regulamentului , in anul 2007 s-a actualizat baza de date privind agentii economici care au implementat un sistem de management de mediu (ISO 14001) .

APM Tulcea a promovat participarea organizatiilor la schema EMAS prin informarea agentilor economici interesati si publicarea informatiilor privind regulamentul EMAS pe site-ul APM .

Compartimentul Gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase

1.Directiva Consiliului 99/31/CEE privind depozitarea deseurilor si Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor si procedurilor pentru acceptarea deseurilor la depozite transpusa in legislatia romaneasca prin :

Hotararea de Guvern nr. 349/ 2005 (MO nr. 394/2005) privind depozitarea deseurilor;

Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.757/2004, (MO nr.86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

Depozite de deseuri menajere si industriale

Obiectivele specifice implementarii Directivei privind depozitarea deseurilor menajere si asimilabile la nivelul judetului Tulcea , sunt :

inchiderea celor sase depozite orasenesti neconforme conform calendarului de mai jos

Depozite existente

An inchidere

Vararie

Babadag

Isaccea

Aghigiol - Tulcea

Macin

Sulina

construirea unui depozit ecologic zonal la nivelul judetului Tulcea pana cel tarziu la 16.07.2009

inchiderea si ecologizarea celor 185 depozite din zonele rurale pana la 16.07.2009, perioada in care se vor stabili punctele de colectare pentru aceste zone, puncte care vor fi racordate la statiile de transfer.

realizarea statiilor de transfer arondate depozitului zonal Tulcea , pana cel tarziu la 16.07.2009

extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate

extinderea colectarii selective a deseurilor

reducerea cantitatii de deseu biodegradabil depozitat la 75 % ( fata de cantitatea depozitata in anul de referinta 1995 ) pana la data de 16.07.2010, la 50 % pana in 2013

In acest context , obiectivele generale pe care le-a urmarit APM Tulcea sunt :

urmarirea situatiei depozitarii deseurilor menajere la nivelul judetului si colectarea datelor necesare realizarii bazelor de date

impunerea de masuri pentru restrangerea si/sau inchiderea unor depozite menajere la nivel rural

monitorizarea implementarii masurilor cuprinse in PRGD

declansarea procedurilor pentru elaborarea de catre Consiliul Judetean a PJGD

urmarirea realizarii sistemelor de colectare selectiva a deseurilor atat in localitatile urbane cat si in cele rurale

Ca obiective specifice realizate de catre APM Tulcea in acest domeniu , sunt:

Pentru implementarea masurilor cuprinse in Directiva privind depozitarea deseurilor , respectiv HG 349/2005 , s-au realizat verificari privind respectarea calendarului de sistare a activitatii de depozitare in depozitele neconforme .

In conformitate cu Anexa 5 , tabel 5.1 " Depozite neconforme clasa b din zona urbana care sisteaza depozitarea , a HG 349/2005 depozitul de deseuri inerte Vararie apartinand Primariei Tulcea a sistat depozitarea la 31.12.2007 . In acest sens , pe langa verificarile realizate , APM Tulcea a notificat permanent operatorul depozitului - Consiliul Local Tulcea privind solicitarea avizului de inchidere in conformitate cu Ordinul1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare . Consiliul Local Tulcea , SC SERVICII PUBLICE SA a solicitat in luna noiembrie 2007 avizul de inchidere pentru depozitul vararie , si se afla in procedura de obtinere a avizului de mediu la incetarea activitatii.

In conformitate cu Anexa 5 , tabel 5.7 " Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza/inceteaza depozitarea intre 1 ianuarie 2007 si 16.07.2009 , a HG 349/2005 , SC Ferom SA Tulcea sisteaza activitatea de depozitarea in depozitul de zgura .

Halda de zgura care a apartinut fostei societati SC Ferom SA , constituie un depozit de deseuri nepericuloase in suprafata de 4,73 ha .Halda de zgura a fost infiintata in anul 1976 , odata cu punerea in functiune a Fabricii de Feroaliaje si contine aprox 2.400.000 tone de zgura si pulberi provenite din procesul de fabricatie al feroaliajelor . Depozitarea deseurilor in depozitul de zgura al SC Ferom SA a fost sistata incepand cu anul 2003 .

Halda de zgura a SC Ferom SA prin practician in insolventa Anton Stefan ( lichidator ) are ca an de sistare a activitatii de depozitare 16.07.2009. Societatea lichidatoare a incheiat un contract de asociere in participatiune nr.2/22.12.2003 denumit"FEROM -ATOLL" cu APIC TOLL HOLDING LIMITED prin care pune la dispozitie zgura din halda ca materie prima pentru recuperarea metalelor din zgura prin procesarea acesteia .Investitia a fost realizata de firma SC Apic Toll , investitie constand intr-o instalatie compusa din elemente mobile , care pot fi comutate in functie de exploatarea haldei.

Incepand cu luna mai 2007 SC Ferom SA a obtinut autorizatie de mediu pentru Instalatie MRP - Fabricarea de recuperare a metalului cu o capacitate de 200.000 tone/an .

In conformitate cu Anexa 5 , tabel 5.8 " Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide , a HG 349/2005 , SC ALUM SA Tulcea siteaza activitatea de depozitare a slamului in halda de slam la 31.12.2010 .

Ca solutie pentru conformarea la Directiva 99/31/CE privind depozitarea , SC Alum SA are ca obiectiv analiza mai multor variante de amplasament pentru amenajarea unei noi halde pina la data de 31.12.2010 si lucrari corespunzatoare de inchidere si conservare a haldei existente .

In luna noiembrie 2007 , IPROLAM Bucuresti a prezentat la ALUM Tulcea , un studiu de solutie comandat de catre ALUM cu denumirea " Studiu pentru stabilirea solutiei de inchidere ecologica a haldei de slam rosu si deschiderea unei halde noi de slam la SC ALUM SA Tulcea " . Acest studiu contine propunerea privind sistarea depozitarii deseurilor lichide si propunerea pentru amenajarea unui depozit de slam in stare solida , in conformitate cu legislatia in vigoare .

Incepand cu februarie 2007 SC Alum SA a incetat activitatea pentru desfasurarea unor activitati de retehnologizare. In primele luni ale anului s-au generat urmatoarele cantitati de deseuri :

Situatia gestiunii slamului rosu cod deseu 01.03.09 se prezinta astfel :

Anul

Cantitate generata

(tone)

Cantitate recuperata

(tone)

Cantitate depozitata

(tone)

21.770

59.000

21.770

Recuperarea slamului depozitat se realizeaza prin intermediul SC Prosidex SA Constanta , posesor al autorizatiei de mediu nr. 7600/01.11.2007 si este utilizat ca agent de flotare a minereurilor .

In ceea ce priveste prevederile Anexei 5 , tabel 5.1" Depozite neconforme clasa b din zona urbana care sisteaza depozitarea , a HG 349/2005 , au fost verificate masurile luate de administratia publica locala pentru respectarea termenelor de sistare a depozitarii si ecologizare a depozitelor de deseuri menajere neconforme .

La nivelul judetului Tulcea exista urmatoarele depozite municipale : Tulcea - Agighiol , Babadag , Isaccea si Macin, depozite pentru care conform cerintelor HG 349/2005 s-au intocmit Bilanturi de mediu nivel I si II. Aceste depozite au obtinut Autorizatie de mediu in baza Bilanturilor de mediu, cu masuri in vederea inchiderii care cuprinde conditii de pregatire a depozitelor in vederea inchiderii . Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, cu conditia vizarii anuale si realizarii conditiilor de pregatire in vederea inchiderii la termenele prevazute.

Situatia depozitelor de deseuri municipale si termenele prevazute pentru inchidere sunt prezentate in tabelul urmator .

Denumire depozit

Operator

Autorizatie de mediu

An inchidere

( HG 349/2005 )

Agighiol-Tulcea

SC Ecorec SA Popesti Leordeni

7235/28.06.2006

2015

Babadag

SC Ecorecycling SRL Bucuresti

7346/05.10.2006

2009

Macin

SPGCL- Primaria Macin

7368/13.11.2006

2016

Isaccea

SC Compania Romprest Service SA Otopeni

7288/23.08.2006

2009

In ceea ce priveste realizarea depozitului ecologic zonal de deseuri menajere si industriale stabile, situatia se prezinta astfel :

SC Ecorec SA Popesti Leordeni - punct de lucru Tulcea a obtinut Acordul integrat de mediu nr 4 /29.05.2007 pentru proiectul " Depozit zonal pentru deseuri nepericuloase si periculoase stabile nereactive - judetul Tulcea " amplasat in zona Vararie, dealul Ciuperca, zona N - NV a municipiului Tulcea. Suprafata totala a depozitului este 220 000 mp, care va fi divizata in 8 celule de depozitare din care 4 celule pentru deseuri municipale, menajere si asimilabile, iar 4 celule pentru depozitarea deseurilor industriale nepericuloase.

Capacitatea totala de depozitare va fi de 1,7 milioane mc, pentru o perioada de exploatare de minim 20 ani. Depozitul va deservi cca 260 000 locuitori , respectiv populatia judetului Tulcea.

In luna iunie a fost demarata prima etapa de constructie pentru realizarea a 2 celule (din care una pentru deseuri municipale cu suprafata de 27.776 mp si capacitate de 19.500 mc iar cea de a doua pentru deseuri industriale nepericuloase cu suprafata de 18.228 mp si capacitate de 125.000 mc) si echipamentele si instalatiile speciale necesare deservirii depozitului . Punerea in functiune a primelor celule se preconizeaza a se realiza la sfarsitul anului 2007.

 

Imagini - noiembrie 2007 la investitia SC Ecorec SA - depozit ecologic zonal Tulcea

1.6 In localitatile rurale, deseurile menajere sunt eliminate prin depozitare in depozitele existente , depozitarea deseurilor menajere realizandu-se neorganizat de catre populatie prin mijloace proprii. Deseurile depozitate sunt constituite preponderent din deseuri animaliere (dejectii, resturi de natura vegetala), deseuri biodegradabile si in cantitati reduse ambalaje, hartie, sticla, plastic sau metale.

Depozitarea deseurilor in aceste zone nu este controlata, depozitarea este deschisa, fara nivelare si acoperire, iar procedeul cel mai utilizat pentru neutralizarea deseurilor este arderea necontrolata .

Datorita lipsei serviciilor de salubritate si inexistentei unei evidente a cantitatilor depozitate , pentru aprecierea cantitatilor de deseuri generate si depozitate la nivelul localitatilor rurale , se utilizeaza un indice de generare , utilizat la nivel national si anume 0,4 kg/locuitor x zi .

In verificarile efectuate pe parcursul anului 2007, s-a adus la cunostinta autoritatilor locale obligatia masurilor de implementare a Directivei 1999/31/CE privind reducerea numarului de depozite rurale si corelarea cu dezvoltarea colectarii selective a deseurilor, precum si initierea stategiei de parteneriate comunale in vederea arondarii la statiile de transfer prin puncte de colectare deseuri pentru aceste zone. In cursul anului 2007 a fost sistata depozitarea in 10 depozite de deseuri rurale .

1.7 In ceea ce priveste statiile de transfer a deseurilor , prin PRGD s-au prevazut realizarea a sase statii de transfer pentru judetul Tulcea .Locatiile exacte ale acestora au fost stabilite prin "Studiul privind gestionarea deseurilor in judetul TULCEA ~ realizat si finantat la initiativa Consiliului Judetean Tulcea ca fiind : Macin , Isaccea , Babadag , Topolog , Mahmudia si Sulina .

Acest studiu a scos in evidenta urmatoarele necesitati :

Realizarea unui numar de 5 statii transfer cu functiuni multiple (BABADAG, ISACCEA, MACIN, MAHMUDIA si TOPOLOG) si a unei statii de transfer cu functiuni limitate ( Sulina) . Intre statiile de transfer cu functiuni multiple se apreciaza necesitatea dimensionarii pe doua categorii de capacitati de procesare: cca 15 - 25 tone/zi (MAHMUDIA si TOPOLOG) si respectiv 30 - 40 tone /zi (BABADAG, ISACCEA si MACIN).Prin acest studiu s-a realizat si arondarea fiecarei localitati la statiile de transfer propuse.

Administratia publica locala din judetul Tulcea manifesta un interes deosebit pentru rezolvarea problemelor privind gestiunea deseurilor menajere , acest lucru fiind vizibil si prin interesul manifestat in depunerea de proiecte la diferite forme de finantare , asfel :

In cadrul programului PHARE CES 2005 Componenta Schema de Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu au depus proiecte pentru finantare investitii privind Statii de transfer a deseurilor asociatiile de comune Isaccea si Macin . De asemenea in sesiunea de proiecte la Fondul pentru mediu a depus proiect pentru realizarea unei statii de transfer comunitatea Mahmudia.

In anul 2007 , in cadrul programului PHARE CES 2005 privind Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Protectiei Mediului , Primaria Babadag a depus o solicitare de finantare pentru "Studiu de fezabilitate pentru Statia de transfer a deseurilor ".

Pana la sfarsitul lunii noiembrie , a fost declarat castigator Proiectul depus de catre Consiliul Local Macin in asociere cu zece comune cu denumirea " Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere din orasul Macin si comunele partenere " - in cadrul Programului Phare CES 2005 - schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu . Proiectul in valoare de 990.000 euro , cuprinde si realizarea unei statiei de transfer a deseurilor .

Verificarile realizate pentru urmarirea extinderii serviciilor de salubritate in toate localitatile judetului si extinderea colectarii selective a deseurilor au scos in evidenta urmatoarea problematica :

In anul 2007, salubrizarea la nivelul judetului Tulcea s-a realizat organizat pe baza de servicii specializate de colectare si transport deseuri municipale si asimilabile acestora, cu precadere in mediul urban .

Pe raza judetului Tulcea exita 6 agenti de salubritate care deservesc 42,48% din populatia judetului, respectiv 84% din populatia urbana si 2.2% din populatia rurala.

Nr.crt.

Denumire agent salubritate

Date contact

Localitati deservite

Populatie deservita(locuitori)

urban

rural

Directia de Servicii Publice - Consiliul local al municipiului Tulcea

Str. Progresului nr.28 0240/515541

TULCEA

SC Rer Salubris Service SRL Tulcea

Str.Sabinelor,Nr.23 Bl.E4,Sc.C,Ap.6 0240/510037

TULCEA

agenti

economici

Serviciul Public de Gospodarie Comunala-Consiliul local Macin

Str. Victoriei nr.21 Macin

MACIN

SC Ecorecycling SRL-punct lucru Babadag

Str. Avram Iancu nr.1  Babadag

BABADAG

SC Compania Romprest Service SA- punct lucru Isaccea

Str.N.Grigorescu nr.1

Isaccea

ISACCEA

Serviciu de salubritate - Consiliul local Mahmudia

Loc.Mahmudia

MAHMUDIA

Total

1.8.2 In ceea ce priveste extinderea colectarii selective a deseurilor la nivelul judetului Tulcea , situatia se prezinta, astfel :

In municipiului Tulcea, colectarea selectiva a deseurilor municipale in vederea valorificarii materialelor reciclabile se realizeaza intr-o mai mare masura prin continuarea desfasurarii programului pilot de colectare selectiva a deseurilor denumit " Eracolect " - proiect derulat de catre Primaria Tulcea - Directia de Servicii Publice in parteneriat cu SC EcoRom Ambalaje SA Bucuresti. In cadrul acestui proiect s-a realizat inca din 2006 amenajarea tuturor celor 13 puncte de colectare selectiva a deseurilor propuse pentru o populatie de 10965 locuitori . Directia de Servicii Publice a Primariei Tulcea a amenajat in anul 2007 inca 12 puncte de colectare selectiva a deseurilor in mun. Tulcea in zona Pelican , cartierul E3, 1300 case in cartierul Monument si zona centrala a municipiului. Punctele de colectare sunt dotate cu cate 4 eurocontainere de 1,1 mc inscriptionate pentru : PET/ plastic, hartie-carton; 5 eurocontainere din metal si plastic de 1,1 mc pentru deseuri menajere.

In cadrul verificarilor realizate la nivelul consiliilor locale , s-au impus masuri pentru infiintarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor reciclabile . In acest domeniu au facut pasi importanti primariile : Macin - achizitie conteinere speciale pentru colectare selectiva hirtie si PETsi amplasare in zona blocurilor de locuinte ; Mahmudia amenajare si dotare zona blocurilor de locuinte cu recipienti pentru colectare selectiva si Murighiol amplasare conteinere pentru colectare PET in zona camping si centrul comunei .

In anul 2007 MMDD implementeaza proiectul Campanii de educare si informare privind managementul deseurilor , finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare, Europe Aid/121478/D/SV/RO. Proiectul isi propune dezvoltarea capacitatii tehnice si practice a autoritatii de mediu din Romania in scopul implementarii si aplicarii legislatiei referitoare la managementul deseurilor. Se urmareste, de asemenea dezvoltarea participarii si a sprijinului partenerilor din domeniu dar si al societatii civile/publicului larg prin realizarea unor campanii de informare si educare privind managementul deseurilor.

Tinand cont de infrastructura existenta, in cadrul regiunii 2 Sud-Est, municipiul Tulcea a fost selectat pentru desfasurarea campaniei de colectare a deseurilor de ambalaje.

Avand in vedere ca o campanie de informare si pregatire a populatiei nu poate avea succesul contat in lipsa unei colaborari intre factorii implicati, APM Tulcea a organizat in data de 23.08.2007 o intalnire cu consortiului care implementeaza acest proiect (Fichtner, Ramboll, Mercury Promotions) la care au participat si reprezentanti ai Primariei Tulcea, Consiliului Judetean Tulcea, firme de salubritate (Directia de Servicii Publice - Tulcea, SC RER SALUBRIS SERVICE SRL), societati autorizate pentru colectarea deseurilor de ambalaje (SC JT GRUP SRL, SC REMAT TULCEA SA) .

In cadrul acestei intalniri, consortiului care implementeaza acest proiect a facut o scurta prezentare a campaniei.

Campania locala din Tulcea s-a adresat urmatoarelor categorii de persoane :

  • femei, 30-59 ani, locuiesc in Tulcea

o      casatorite, cu copii, active, angajate

o      esantion = aproximativ 20.000 femei

Campania avand tematica Colectarea selectiva a ambalajelor , s-a desfasurat in perioada

1 octombrie - 25 octombrie 2007 . Campania s-a desfasurat <<din usa in usa >> . Persoanele care colecteaza separat deseurile (folosesc saci separati de depozitare a diferitelor tipuri de ambalaje) au fost premiate. Celor care nu realizeaza acest lucru , li s-au oferit pliante informative .

Intre 2-7 octombrie s-a desfasurat perioada de preanuntare iar in perioada 8-25 octombrie perioada de executie. Programul campaniei locale la nivelul judetului Tulcea s-a desfasurat prin intermediul a 5 promoteri care a distribuit materialele informative si au monitorizat colectarea selectiva adeseurilor la punctele de colectare .

Materialele informative au constat in fluturasi Elimina monstrul deseurilor si a brosurilor privind selectarea , reciclarea si gestionarea deseurilor . Activitatea s-a desfasurat prin monitorizarea a 203 blocuri de locuinte din municipiul Tulcea .

2. Directiva Cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC, amendata de Directiva nr. 91/156/EEC si Directiva nr. 91/689/EEC privind deseurile periculoase transpusa in legislatia romaneasca prin :

LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. privind regimul deseurilor

- HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Pentru implementarea prevederilor acestei directive , APM a actionat pentru realizarea - Bazelor de date privind cantitatile de deseuri generate, valorificate si eliminate la nivel judetean si a bazei de date despre agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor si publicarea acestora pe pagina web a APM;

In domeniul deseurilor periculoase , in judetul Tulcea nu exista depozite de deseuri periculoase insa sunt agenti economici care gestioneaza astfel de deseuri , dupa cum urmeaza :

SC AKER TULCEA SA a predat in anul 2007 in vederea eliminarii urmatoarele tipuri de deseuri periculoase:

amestec solvent - 67.04 tone - la SETCAR SA Braila- (cod deseu 08.01.19*)

vopsea solidificata - 9,1 tone - la SETCAR SA Braila- (cod deseu - 08.01.11*)

deseu cianuric neutralizat - 0,253 to la SETCAR SA Braila- (cod deseu - 11.03.01*)

deseu pasivizare - 67,04 to - la SETCAR SA Braila - (cod deseu - 11.01.98*)

solutie fixator - 306.5 litri la Argirex Bucuresti - ( cod deseu 09.01.04 *)

In ceea ce priveste monitorizarea implementarii masurilor prevazute in Planul Regional de Gestiune a Deseurilor , s-a realizat draftul primului raport de monitorizare in urma instruirii organizata in luna octombrie de catre ARPM . PRGD pentru Regiunea 2 Sud Est a fost aprobat prin ORDINUL MMGA nr. 1364 din 14/12/2006 . Odata cu aprobarea acestui plan si publicarea in monitorul oficial , APM Tulcea a adus la cunostinta autoritatilor locale obligatiile privind implementarea masurilor cuprinse in plan. In luna octombrie APM a desfasurat o campanie de constientizare privind PRGD , care a cuprins si o conferinta de presa pe aceasta tema .

Odata cu aparitia Legii 27/2007 privind aprobarea OUG nr. pentru modificarea si completarea OUG nr. privind regimul deseurilor , s-a schimbat competenta de elaborare a Planurilor Judetene pentru Gestiune Deseurilor . Astfel, planurile judetene de gestionare a deseurilor se realizeaza, de catre consiliul judetean, in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului .

La baza intocmirii PJGD stau principiile si obiectivele din Planul national de gestionare a deseurilor si cadrul general al metodologiei de elaborare a planurilor regionale . APM Tulcea a notificat Consiliul Judetean Tulcea cu privire la prevederile legale si Metodologia de elaborare PLANURILOR REGIONALE SI JUDETENE DE GESTIONARE A DESEURILOR , metodologie aprobata prin Ordinul MMDD 951/06.06.2007 .

Avand in vedere ca APM Tulcea a realizat in perioada iunie - august 2006 Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor conform noului Ghid de realizare, a pus la dispozitia Consiliului Judetean draftul acestui document si a nominalizat persoana din cadrul compartimentului Gestiune Deseuri care face parte din Grupul de Lucru pentru intocmirea PJGD. APM Tulcea a participat in cadrul Grupurilor de lucru la CJ Tulcea pentru elaborarea PJGD si a furnizat toate datele necesare intocmirii acestui plan.

3.Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB/PCT) transpusa in legislatia romaneasca prin :

Hotararea de Guvern nr.173/2000 (MO nr. 131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si a altor compusi similari, modificata cu Hotararea de Guvern nr. 291/2005 (MO nr. 330/19.04.2005)

Obiectivele specifice implementarii Directivei constau in :

eliminarea tuturor echipamentelor cu continut de compusi desemnati pana la termenul limita 2010

respectarea de catre agentii economici a planurilor proprii de eliminare

La nivelul judetului Tulcea exista la nivelul anului 2007 , 6 agenti economici care detin un numar de 2338 echipamente sau materiale ce contin compusi desemnati in concentratii cuprinse intre 50 si 500 ppm, din care 885 scosi din functiune si 1453 in functiune .

Activitatile desfasurate de APM in acest domeniu au constat in :

Actualizarea inventarului echipamentelor scoase din functiune si solicitarea actualizarii Planurilor de eliminare a echipamentelor cu continut de PCB precum si aprobarea acestora de catre APM .

Au fost verificate amplasamentele spatiilor de depozitare a condensatorilor cu PCB scosi din uz si a starii acestora la cei 6 agenti economici care detin echipamente sau materiale ce contin compusi desemnati:SC ALUM SA ;SC AKER TULCEA SA ;ANIF - Sucursala teritoriala Dobrogea - Unitatea de administrare Tulcea ;SC PLASTEX SA ;SC DFEE Electrica Dobrogea SA Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Tulcea si Directia de Inalta tensiune Constanta .

In anul 2007 in judetul Tulcea au fost eliminate in conformitate cu Planurile de eliminare 499 buc de echipamente cu continut de PCB scoase din functiune , astfel :

122 buc de la SD FEE

80 buc de la Directia Inalta Tensiune Constanta

69 buc de la AKER TULCEA

228 buc de la ANIF

De asemenea SC Aker SA a scos din functiune 237 buc echipamente cu continut de PCB pe care urmeaza sa le elimine .

4. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor transpusa in legislatia romaneasca prin :

Hotararea de Guvern nr.128/2002 (MO nr. 160/ 06.03.2002) privind incinerarea deseurilor, completata si modificata de Hotararea de Guvern nr. 268/2005 (MO nr. 332/20.04.2005)

Ordinul MMMGA nr.756/2004 (MO nr. 86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

Incinerarea deseurilor generate din activitati medicale

In conformitate cu calendarul de inchidere al crematoriilor spitalicesti , in anul 2007 in judetul Tulcea nu trebuie sa se inchida crematorii . Inchiderea crematoriilor din unitatile medicale care nu au inchis crematoriile in 2006 se va realiza astfel :

Amplasament

An inchidere

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea

Spitalul Orasenesc Macin

Pentru realizarea anajamentelor asumate in acest domeniu , s-au intreprins urmatoarele activitati :

Notificarea institutiilor de sanatate privind obligatiile ce le revin privind inchiderea instalatiilor de incinerare existente si privind demersurile legale necesare si deasemenea notificarea Directiei Judetene de Sanatate Publica privind obligatiile de mediu ale institutiilor de sanatate subordonate

Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, Spitalul orasenesc Babadag si Spitalul Orasenesc Macin au organizat sistemul de colectare al deseurilor medicale in mod selectiv, pe tipuri de deseu, in ambalaje si recipienti specifici - sac negru pentru deseuri menajere, sac galben sau cutie galbena cu sac interior pentru deseuri infectioase si cutii galbene cu pereti rigizi pentru deseuri intepatoare-taietoare iar , depozitarea temporara a acestora se realizeaza in spatii special destinate acestui scop. Transportul deseurilor in incinta unitatilor se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si vizitatorilor folosind carucioare pana la locul de depozitare temporara.

La Spitalul Judetean Tulcea, eliminarea finala se face in functie de tipul deseului astfel:

- deseurile infectioase si cele intepatoare - taietoare se supun procesului de sterilizare in 3 instalatii de tip Medister 160 , devenind prin neutralizare deseuri asimilabile celor menajere si sunt eliminate prin depozitare finala la depozitul Agighiol .

- deseurile anatomo - patologice periculoase sunt eliminate prin incinerare (contract incheiat cu SC ECO FIRE SRL Constanta)

La Spitalul orasenesc Babadag si Spitalul Orasenesc Macin eliminarea deseurilor medicale infectioase si taietoare - intepatoare se face prin predare in vederea incinerarii la SC PROD IMPORT CDC SRL Altan Tepe .

Tipurile si cantitatile de deseuri rezultate din activitati medicale in anul 2007 sunt prezentate in tabelul urmator :

Tipul de deseuri - tone

2007

Cantitatea de deseuri rezultata din activitatea medicala,

44,128

Incineratoare existente in judetul Tulcea

In judetul Tulcea functioneaza o instalatie de incinerare a materialelor de abatorizare si a deseurilor spitalicesti in doua fluxuri distincte , instalatie apartinind SC PROD IMPORT CDC SRL , loc. Altan Tepe. Incineratorul de tip Caloris IE 1000 utilizeaza drept combustibil GPL , si functioneaza la o temperatura de incinerare de 1150 grade .

In perioada analizata au fost incinerate urmatoarele cantitati de deseuri :

deseuri de abatorizare 828,865 tone

deseuri medicale 12,32 tone .

In urma incinerarii au rezultat 19,905 tone cenusa din care :

1,6 tone de la deseurile medicale

18,305 tone de la deseurile de abatorizare 

Din cantitatea de 19,905 tone de cenusa obtinuta in urma incinerarii deseurilor de abatorizare a fost valorificata 6,54 tone la SC THOT SRL Marasesti pentru obtinerea produselor ceramice .

5. Directiva Consiliului 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice transpusa in legislatia romaneasca prin :

Hotararea de Guvern nr. 448/19.05.2005 (MO 491/10.06.2005) privind deseurile de echipamente electrice si electronice

In vederea continuarii implementarii Directivei Consiliului 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 448/2005, APM Tulcea a actionat pentru punerea in practica a obiectivelor directivei in acest domeniu prin verificarea agentilor economici producatori de EEE, a punctelor de colectare DEEE si a primariilor din judet . La nivelul municipiului Tulcea functioneaza un depozit DEEE autorizat care preia de la populatie prin serviciul public de salubritate aceste tipuri de deseuri.

APM Tulcea a actionat prin organizarea desfasurarii in bune conditii a campaniei nationale de colectare DEEE , din data de 03.11.2007 . Astfel , in cadrul actiunii desfasurate in mun. Tulcea au fost colectate 4 to , DEEE .

Cantitatea de deseuri electrice si electronice colectata in 2007 este de 5,6 to.

6. Directiva 2000/53/CE privind vehiculele uzate transpusa in legislatia romaneasca prin :

Hotararea de Guvern nr. 2406/2004 (MO nr. 32/11.1.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 1313/2006 (MO nr. 829/9.10.2006)

In vederea continuarii implementarii Directivei 2000/53/CE privind vehiculele uzate si a Deciziei Comisiei 2005/293/CE, transpuse in legislatia nationala prin HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificata si completata de HG nr. 1313/2006, APM Tulcea a realizat verificarea celor doi agenti economici autorizati sa colecteaze si/sau dezmembreze VSU de pe raza judetului Tulcea .

In urma verificarilor s-au constatat ca in judetul Tulcea s-au colectat 406 buc vehicule scoase din uz si au fost tratate 267 buc .

7. Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje transpusa in legislatia romaneasca prin :

-Hotararea de Guvern nr. 621/2005 (MO nr. 639/20.06.2005) privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

-HG nr. 1872 din 21/12/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

In vederea implementarii Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje , APM Tulcea a desfasurat urmatoarele activitati :

La nivelul judetului Tulcea, in anul 2007, au fost inventariati 35 agenti economici producatori de ambalaje, respectiv produse ambalate. Acestia precum si societatile autorizate pentru preluarea deseurilor de ambalaje (6 unitati - respectiv: SC REMAT TULCEA SA, SC REMAROM INTERNATIONAL SA, SC DOVIPET SRL, SC IORGUS SRL, SC RER SALUBRIS SERVICE SRL, DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE Tulcea ) si consiliile locale care au servicii de salubritate (4 unitati), au raportat datele aferente anului 2006 conform Ordinului nr.927/2005.

S-au realizat verificari ale agentilor economici care produc ambalaje si/sau produse ambalate, in vederea realizarii bazei de date cu producatorii de ambalaje si deseuri de ambalaje aferenta anului 2006. S-a realizat baza de date cu cantitatile de deseuri de ambalaje produse si reciclate in 2006 si s-au introdusa datele in programul national " Ambalaje 2006 '

Au fost verificati agentii economici care produc ambalaje si/sau produse ambalate, au fost colectate informatii pentru intocmirea bazei de date cu producatorii de ambalaje si deseuri de ambalaje aferenta anului 2006 si s-a realizat baza de date judeteana cu cantitatile de deseuri de ambalaje produse si reciclate in 2006 , date care au fost introduse in programul national " Ambalaje 2006 ' .

In vederea implementarii Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje , APM Tulcea a organizat o campanie de constientizare a elevilor din mun. Tulcea privind colectarea selectiva a deseurilor sub deviza " Colectarea selectiva - te implica si pe tine " .

In cadrul verificarilor realizate la nivelul consiliilor locale , s-au impus masuri pentru infiintarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor reciclabile . In acest domeniu au facut pasi importanti primariile : Macin - achizitie conteinere speciale pentru colectare selectiva hirtie si PET si amplasarea in zona blocurilor de locuinte ; Mahmudia amenajare si dotare zona blocurilor de locuinte cu recipienti pentru colectare selectiva si Murighiol amplasare conteinere pentru colectare PET in zona camping si centrul comunei .

La nivelul municipiului Tulcea, se realizeaza in proportie de 20 % colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje provenite de la populatie .

In judetul Tulcea, valorificarea deseurilor de hartie-carton, metal, materiale plastice se realizeaza prin unitati tip Remat, iar deseurile colectate selectiv sunt predate agentilor economici valorificatori. Agentii economici autorizati pentru colectarea deseurilor reciclabile din jud. Tulcea sunt :

11 agenti economici pentru colectare deseuri de hartie carton cu 20 puncte de lucru

13 agenti economici pentru colectare deseuri de PET si materiale plastice cu 23 puncte de lucru

Cantitatile de deseuri colectate si valorificate de catre agentii economici autorizati pentru activitati de colectare -valorificare deseuri reciclabile si agentii de salubritate in perioada ianuarie - noiembrie 2007 , se prezinta astfel:

Denumire material

Cantitate (tone)

Colectata

Valorificata

Sticla

PET

PE

Hartie/carton

8. Directiva nr.86/278/CE privind protectia mediului si in particular a solului, atunci cand namolul de la statiile de epurare este utilizat in agricultura transpusa in legislatia romaneasca prin :

Ordin comun nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura

In cursul anului 2007 a fost reactualizata baza de date privind statiile de epurare a apelor uzate existente la nivelul judetului Tulcea si cantitatile de namoluri produse in anul 2006 si s-a realizat baza de date privind namolurile prin incarcarea datelor in programul " Namoluri 2006 " , astfel :

Namoluri provenite de la epurarea apelor uzate orasenesti

La nivelul judetului Tulcea , aceste namoluri sunt retinute si colectate din decantoarele primare si secundare ale statiilor de epurare mecano-biologice din localitatile : Babadag , Baia si Isaccea . Statia de epurare ape uzate orasenesti Isaccea este nefunctionala in proportie de 90%,urmand a fi modernizata si retehnologizata. Cantitatea de namol generata in cursul anului 2006 a fost de 20,5 to .

Namoluri provenite de la epurarea apelor uzate industriale

Principalii generatori de namoluri provenite de la epurarea apelor uzate industriale de pe raza judetului Tulcea sunt : SC Carniprod SRL, SC Pigcom SA, SC Tabco-Campofrio SA Tulcea. Cantitatea de namoluri generata de acestia s-a ridicat la 11700 tone namol primar, 945 tone namol chimic si 16000 tone namol mixt. Namolurile primare se deshidrateaza pe paturi de uscare ,dupa care se depoziteaza pe platforme.

In 2007 nu au fost solicitari pentru emiterea avizului de imprastiere a namolului si utilizarea acestuia in agricultura conform Ordinului 344/2004 .

9. Directiva 75/439/CE privind gestionarea uleilurilor uzate modificata si completata de Directiva 87/101/CE

Pentru implementarea masurilor privind gestionarea uleiurilor uzate , APM a realizat urmatoarele activitati :

Au fost inventariati agentii economici producatori , generatori si colectori de uleiuri uzate si au fost realizate verificari la agentii economici cu activitate de intretinere/reparatii, statii de distributie carburanti si comercianti de uleiuri.

S-a realizat baza de date privind cantitatile de uleiuri generate, colectate, valorificate, eliminate in semestrul I .

10. Directiva 87/217/CE privind prevenirea si reducerea poluarii cauzate de azbest

Pentru implementarea prevederilor directivei s-au desfasurat activitati de inventariere a agentilor economici privind respectarea masurilor de gestionare si eliminare a deseurilor de azbest si a fost intocmita baza de date care cuprinde cantitatile de produse care contin azbest ramase in stocul agentilor economici cat si a cantitatilor de deseuri de produse cu azbest .

11. Ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor

In anul 2007, au fost distribuite spre completare cu datele din 2006 , astfel: 37 chestionare statistice PRODDES , 7 chestionare statistice MUN si 8 chestionare statistice TRAT . Chestionarele privind statistica deseurilor au fost colectate de catre APM si introduse in programul national RENVSTAT.

12. Directiva Consiliului nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide

In judetul Tulcea au fost colectate date si informatii privind agentii economici importatori, producatori, utilizatori de biocide si produse biocide. Astfel , in judet nu exista agenti economici importatori si producatori de produse biocide ci numai utilizatori .

13. Directiva nr. 91/157/EEC privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase si Directiva nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor

Pentru implementarea prevederilor directivei s-au desfasurat activitati de inventariere a agentilor economici privind respectarea masurilor de gestionare si eliminare a bateriilor de acumulatori . In judetul Tulcea nu au fost identificati producatori sau importatori de baterii de acumulatori .

A fost verificat circuitul bateriilor de acumulatori la comerciantii de astfel de produse cat si la auto service-uri.

14. Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CE) nr. 2037/2000 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

Pentru implementarea prevederilor regulamentului , s -a realizat reinventarierea agentilor economici care utilizeaza substante care distrug stratul de ozon (ODS).

De asemenea , au fost notificati agentii economici din judetul Tulcea, ca incepand cu data de 01.01.2007 se vor aplica direct prevederile Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CE) nr. 2037/2000 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon si ca au obligatia de a respecta prevederile cuprinse in acest regulament.

15. Regulamentul 259/93 privind supravegherea si controlul transportului deseuri

In vederea implementarii prevederilor acestui regulament s-a urmarit respectarea conditiilor legale privind transportul deseurilor,in special al celor periculoase . Pentru judetul Tulcea nu nu au fost eliberate formulare de transport deseuri periculoase .

APM Tulcea a monitorizat si a tinut evidenta cantitatilor de deseuri transportate din judetul tulcea catre alte judete la instalatiile de eliminare autorizate .

In judetul Tulcea , exista un singur transportator de deseuri periculoase - deseuri medicale - acesta isi transporta deseurile destinate incinerarii in incineratorul propriu .

In judet nu sunt agenti economici care desfasoara activitati de transport deseuri in si inspre si dinspre CE cu privire la Ordinul comun nr. 1371/2225/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93 privind supravegherea si controlul transportului de deseuri .

De asemenea , in anul 2007 in judet nu au fost importate deseuri .

Directiva Consiliului 76/769/CE privind armonizarea dispozitiilor legale, de reglementare si administrative ale statelor membre cu privire la restrictiile de comercializare si utilizare a anumitor substante si preparate periculoase

Pentru implementarea prevederilor directivei , au fost inventariati agentii economici importatori, producatori si utilizatori de substante si preparate chimice periculoase interzise sau restrictionate .

Au fost centralizarea datele la nivel judetean privind cantitatile de substante/preparate chimice periculoase restrictionate .

17. Regulamentul 793/93 privind evaluarea si controlul riscului substantelor chimice periculoase

Pentru implementarea prevederilor regulamentului , au fost inventariati agentii economici importatori, producatori si utilizatori de substante/preparate chimice periculoase existente. In judetul Tulcea nu au fost identificati importatori si producatori de substante chimice periculoase .

Au fost notificati agentii economici care utilizeaza substante chimice/preparate chimice periculoase privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru populatie si mediu prezentate de anumite substante existente, in conformitate cu Regulamentul CEE nr.793/93

18. Regulamentul 304/2003/CE privind importul si exportul anumitor chimicale periculoase- PIC

Pentru implementarea prevederilor regulamentului , au fost inventriati agentii economici importatori/exportatori, producatori, utilizatori de pesticide . In judetul Tulcea nu au fost identificati importatori / exportatori de chimicale supuse procedurii PIC .

In domeniul Protectiei naturii si a organismelor modificate genetic

1. Directiva 92/43/CEE asupra conservarii habitatelor naturale si a speciilor salbatice de flora si fauna transpusa in legislatia romaneasca prin :

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice .

Ordinul 776/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

Pentru implementarea prevederilor directivei , s-au realizat urmatoarele activitati :

APM Tulcea a realizat trei propuneri de Situri de Importanta Comunitara pentru includerea acestora in reteaua Natura 2000 :

  • Muntii Macinului ,
  • Dealurile Bestepe 
  • Muntele Consul 

Aceste zone au stat la baza dezvoltarii unor propuneri ulterioare de situri cu suprafete mai mari si care au fost validate in urma procesului de evaluaresi aprobate prin acte normative ca "Muntii Macinului" - SCI , respectiv "Macin -Niculitel"- SPA si "Bestepe- Mahmudia"- SPA.

La nivelul judetului Tulcea , propunerea siturilor eligibile (Situri de Importanta Comunitara) pentru includerea in reteaua Natura 2000 a avut ca rezultat aprobarea prin Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 776 / 5.05.2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania , care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 615/05.09.2007 a urmatoarelor situri SCI pentru judetul Tulcea :

Situri SCI conform Ordinului MMDD 776_06.09.2007

Nr.crt

Nume sit

Suprafata

(ha)

Cod Natura 2000

Delta Dunarii

ROSCI0065

Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe

ROSCI0237

Dealurile Agighiolului

ROSCI0060

Podisul Nord Dobrogean

ROSCI0201

Delta Dunarii - zona marina

ROSCI0066

Muntii Macinului

ROSCI0123

Bratul Macin

ROSCI0012

DENIZ TEPE

ROSCI0067

Suprafata ocupata de siturile SCI pe teritoriul judetului Tulcea ( excluzand Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe si Delta Dunarii - zona marina , precum si suprafete ocupate in judetul Constanta ) este de aproximativ 537.350 ha , respectiv 63 % din suprafata judetului .

2. Directiva 79/409/CEE privind protejarea pasarilor salbatice transpusa in legislatia romaneasca prin :

HOTARARE nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice .Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29/06/2007

Identificarea ariilor naturale protejate si a altor areale care intrunesc conditiile desemnarii Ariilor de Protectie Speciala Avifaunistica conform Directivei "Pasari' s-a finalizat prin desemnarea a 9 situri de tip SPA prin HG 1284/ 24.10.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania publicata in monitorul Oficial nr.739/31.10.2007 , dupa cum urmeaza :

Situri SPA conform HG 1284/24.10.2007

N.

Nume sit

Suprafata

(ha)

Cod Natura 2000

Bestepe - Mahmudia

ROSPA0009

Delta Dunarii si Complexul Razim - Sinoie

ROSPA0031

Denis Tepe

ROSPA 0032

DUNAREA Veche - Bratul Macin

ROSPA0040

Lacul Beibugeac

ROSPA0052

Marea Neagra

ROSPA0073

Macin - Niculitel

ROSPA0076

Padurea Babadag

ROSPA0091

Stepa Casimcea

ROSPA0100

Suprafata ocupata de propunerile de situri SPA pe teritoriul judetului Tulcea ( excluzand Marea Neagra si suprafete ocupate in judetul Constanta ) este de aproximativ 582.000 ha , respectiv 68 % din suprafata judetului .

Pentru implementarea celor doua directive respectiv habitate si pasari , APM Tulcea a actionat in urmatoarele directii :

Au fost realizate harti pentru identificarea perimetrelor siturilor Natura 2000 instituite in conformitate cu prevederile legale si au fost analizate propunerile pentru planuri , programe si proiecte de investitii care urmeaza sa se desfasoare in interiorul acestor arii protejate .

Odata cu intrarea in vigoare a actelor legislative cu privire la instituirea retelei ecologice Natura 2000 , autoritatile publice locale au fost notificate sa prevada in mod obligatoriu incadrarea siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie speciala avifaunistica in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism.

3. Continuarea implementarii prevederilor legislatiei specifice asupra conservarii habitatelor naturale si a speciilor salbatice de flora si fauna

Ca activitati specifice in acest domeniu APM Tulcea a realizat:

Supravegherea starii habitatelor si a speciilor protejate din cadrul ariilor naturale protejate si a siturilor Natura 2000 si verificarea modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele de administrare/custodie:

- 5 actiuni de verificare a starii de conservare a habitatelor specifice existente in Parcul National Muntii Macinului;

- 39 de actiuni pentru verificarea starii biodiversitatii din rezervatiile naturale Enisala, Ghiunghiurmez, Peceneaga, Dealurile Bestepe, Padurea Babadag , Casimcea , Razboieni , Coltanii Mari , Valea Oilor, Fantana Mare, Locul Fosilifer Dealul Bujoarele , Padurea Valea Fagilor, Rezervatia botanica Korum Tarla, Rezervatia geologica Agighiol, Varfu Secaru, Dealul Bujorului, Lacul Traian, Muchiile Cernei-Iaila, Beidaud, Valea Mahomencea, Chervant-Priopcea, Calugaru-Iancina, Muntele Consul, Dealul Sarica, Carasan-Teke, Valea Ostrovului, Uspenia, Edirlen, Magurele, Dealul Denistepe, Dealul Mandresti, Manastirea Cocos, Lacul Plopu-Beibugeac ;

- 10 actiuni in siturile Natura 2000 (SCI si SPA)

S-a actualizat baza de date privind ariile naturale protejate atribuite in custodie, situatie care a fost transmisa la ANPM.

- APM Tulcea a desfasurat in perioada 30.08-4.09.2007 o campanie de verificare a ariilor naturale protejate preluate in custodie de catre DS Tulcea, in conformitate cu obligatiile ce-i revin prin conventiile de custodie incheiate cu APM Tulcea. S-a constatat faptul ca DS Tulcea nu a intocmit raportul anual obligatoriu pentru nici una dintre ariile naturale protejate aflate in custodia acesteia. Prin urmare, campania de verificare s-a finalizat cu stabilirea unui Plan de masuri cu termene precise, pentru toate activitatile nerealizate sau aflate in intarziere, plan asumat de catre DS Tulcea.

- APM Tulcea a notificat DS Tulcea asupra nerespectarii termenelor de realizare a regulamentelor de organizare si functionare si a planurilor de management pentru ariile naturale protejate preluate in custodie.

In cursul anului 2007 Primaria comunei Bestepe a inaintat APM Tulcea o adresa prin care solicita preluarea in custodie a suprafetei din aria protejata 'Dealurile Bestepe' instituita prin HG 2151/2004, care ii apartine administrativ teritorial. Pana in prezent nu a fost finalizata si trimisa la APM Tulcea documentatia care trebuie intocmita la solicitarea de preluare in custodie a unei arii protejate, conform prevederilor legale.

Au fost organizate campanii de informare si de constientizare a publicului in domeniul protectiei mediului cu prilejul sarbatoririi unor evenimente de mediu - 6 actiuni (Ziua Mondiala a Zonelor Umede, Luna Padurii, Ziua Pamantului, Ziua Internationala a Biodiversitatii, Ziua Mediului si Ziua Internationala a Stratului de Ozon); Pentru desfasurarea acestor actiuni au fost realizate materiale informative si anume pliante , afise , prezentari , comunicate de presa.

In perioada 22-23 mai 2007 APM Tulcea impreuna cu reprezentanti ai ARPM Galati si experti din cadrul proiectului de Twinning RO04/IB/EN-07, a unor actiuni de informare/consultare avand ca obiectiv prezentarea modelului retelei Natura 2000 in Sicilia si masuri de conservare specifice pentru SCI si SPA puse in aplicare in zona respectiva, precum si metodologii de realizare a planurilor de management si posibile surse de finantare pentru siturile Natura 2000 (prin POS, FEADR si FEDR).

. Reprezentantii APM au participat in cursul anului 2007 la 5 actiuni de instruire pentru implementarea celor doua directivelor habitate si pasari :

a. 'Rolul institutiilor implicate in implementarea retelei Natura 2000', Bucuresti

b. Conferinta Internationala Natura 2000, Sibiu

c. Simpozionul national 'Avem o delta. Cum procedam?'

d. Lansarea regionala schema Phare CES 2005 'Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectorul prioritar de mediu'

e. Proiectul Phare 2004 'Implementarea retelei Natura 2000 in Romania', Brasov

Desfasurarea de actiuni comune de verificare impreuna cu GNM-CJ Tulcea: in cursul anului 2007 au fost realizate doua actiuni:

- Verificare in urma sesizarii adresata APM Tulcea de catre un grup de cetateni ai comunei Carcaliu care semnalau neplacerile produse de activitatea de apicultura desfasurata de doi localnici in zona rezidentiala a comunei. In urma controlului s-a incheiat o nota de constatare prin care s-au stabilit masuri si termene pentru evacuarea stupilor din zona rezidentiala, masura supravegheata de catre conducerea primariei Carcaliu.

- Verificarea centralelor eoliene din zona com. Topolog in urma sesizarii Fundatiei Eco-Pontica. In urma verificarii in teren s-a constatat ca lucrarile efectuate de SC Ecoprod Energy SRL respecta acordul de mediu emis de catre APM Tulcea.

. Verificarea sesizarilor primite din teritoriu cu privire la actiuni de distrugere a florei si faunei salbatice - o actiune:

- Verificare in urma sesizarii adresata APM Tulcea de catre primaria Cerna prin care se semnalau sustrageri de material lemnos din islazul impadurit ce apartine com. Cerna, si care se afla in perimetrul ariei protejate Chervant-Priopcea. In teren au fost identificate patru cioate de copaci rezultate in urma taierilor cu drujba. Nota de constatare incheiata a stabilit ca primaria Cerna va populariza ariile protejate din zona comunei Cerna si prevederile legislative legate de protectia acestora, de obligatiile si indatoririle cetatenilor.

Personalul compartimentului Protectia Naturii a efectuat 9 deplasari in teren in scopul verificarii amplasamentelor solicitarilor de proiecte de investitii si dezvoltare fata de ariile naturale protejate si siturile Natura 2000.

4. Regulamentul (CE) nr.1497/2003 care amendeaza Regulamentul Parlamentului european si al Consiliului nr.339/97 referitor la protectia speciilor de fauna si flora salbatice prin reglementarea comertului cu acestea si Regulamentul (CE) nr.349/2003 privind suspendarea introducerii in Comunitatea Europeana a anumitor specii de fauna si flora salbatica transpuse prin Ordinul 647/2001pentru aprobarea procedurii de autoarizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora.

Ca activitati specifice pentru implementarea acestui regulament APM Tulcea a realizat :

Eliberarea a 14 autorizatii de mediu la solicitarea persoanelor fizice si juridice pentru desfasurarea de activitati de recoltare , capturare si/sau achizitie si comercializare din flora si fauna salbatica din care 3 pentru recoltare plante (una pentru persoana fizica si doua pentru persoane juridice) si 11 pentru vanatoare.

Verificari la agentii economici si persoane fizice privind modul de respectare a obligatiilor ce decurg din autorizatiile de mediu:

- APM Tulcea a efectuat controale la Ocoalele Silvice Niculitel, Cerna, Ciucurova, Babadag, Rusca care au in custodie arii naturale protejate, pentru verificarea conformitatii cu obligatiile din conventiile de custodie incheiate de catre DS Tulcea si APM Tulcea.

De asemenea, s-au efecutat verificari la O.S. Niculitel, Macin, Cerna, Ciucurova, Babadag privind modul de respectare a obligatiilor ce decurg din autorizatiile de mediu eliberate pentru activitatea de exploatare forestiera.

In cursul anului 2007 s-a reactualizat baza de date cu efectivele speciilor salbatice de interes cinegetic sau cu valoare economica, respectiv la pisica salbatica - situatia fiind transmisa spre centralizare la ANPM;

In vederea instruirii in domeniul legislatiei specifice europene, reprezentantii APM Tulcea au participat in cursul anului 2007 la workshopul organizat de ANPM in perioada 24-25 iulie 2007 cu privire la Conventia CITES - masuri necesare in vederea implementarii.

5.Propunere de Directiva Cadru pentru Sol COM(2006)232 aflata in dezbatere publica

Ca obiective specifice in acest domeniu APM a realizat :

Instruirea personalului APM in domeniu prin participarea la urmatoarele seminarii:

Recuperarea siturilor industriale contaminate si gestionarea deseurilor industriale - Seminar privind protectia solului si subsolului ecologizarea siturilor contaminate

Metode de decontaminare a solului si subsolului

Un reprezentant al APM Tulcea, a facut parte din comisia organizata la nivelul judetului Tulcea pentru identificarea, delimitarea terenurilor degradate si constituirea acestora in perimetre ameliorative, in baza Ordinului Prefectului nr.139/28.03.2005. In acest sens au fost analizate, in vederea identificarii si delimitarii terenurilor degradate, suprafete din teritoriul administrativ al comunelor: Macin, Luncavita, Casimcea, Mihail Kogalniceanu, Nufaru, Ostrov.

6.Directiva18/2001 CEE privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a Organismelor modificate genetic

In anul 2007 , in judetul Tulcea nu au fost cultivate plante modificate genetic .

7.Directiva Consiliului 99/22/CE privind animalele salbatice din gradinile zoologice

Pentru implementarea prevederilor ecestei directive , APM a analizat solicitarea Institutului de Cercetare Eco-Muzeala Tulcea privind autorizarea acvariului care functioneaza in cadrul Muzeului de Stiintele Naturii Delta Dunarii . Analiza documentatiei , anumarului de exemplare si a codului CAEN sub care se desfasoara acesta activitate a condus la concluzia ca nu se impune aplicarea procedurii specifice de autorizare conform prevederilor Legii nr.191/2002 si a Ord. 742/2004.

In concluzie, la nivelul judetului Tulcea nu exista obiective care sa se incadreze ca gradini zoologice sau acvarii publice.

In cursul anului 2007 reprezentantii APM Tulcea au participat la Seminarul privind gradinile zoologice din Romania organizat la Bucuresti de ANPM.

Problematica implementarii Retelei Ecologice Natura 2000 in judetul Tulcea

In anul 2007 , APM Tulcea s-a confruntat cu probleme deosebite privind implementarea retelei ecologice europene Natura 2000 pe de o parte prin lipsa cadrului legislativ de reglementare a acestor arii protejate ( Ordinul 776 privind SCI a fost publicat in septembrie iar HG 1284 privind SPA a fost publicat in noiembrie ) iar pe de alta parte lipsa unor reglementari care sa lamureasca activitatile permise/nepermise in ariile naturale protejate/situri Natura 2000 .

Cele mai multe solicitari de investitii la nivelul judetului sunt pentru dezvoltarea de parcuri eoliene, motiv pentru care APM Tulcea a solicitat MMDD si ANPM sprijin atat pentru parcurgerea etapelor procedurale in reglementarea activitatilor economice , cat si pentru definirea concreta a unor termeni precum:

- parc eolian (capacitatea unui parc eolian si numarul maxim de instalatii eoliene incluse in acest parc si care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)

- amplasament (zonele in care se pot sau nu amplasa centrale eoliene, distantele minime fata de localitati, de ariile protejate, cursuri de ape, drumuri nationale etc.)

- conditii constructive (centrale noi sau second-hand, parametrii de functionare etc)

- conditii privind amplasarea unor turbine eoliene in arii protejate.

Lipsa structurilor de administrare pentru ariile protejate conduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor legale privind obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activitati conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate

Lipsa delimitarii in teren a ariilor naturale protejate precum si lipsa incadrarii cadastrale a acestor arii naturale protejate , creaza distorsiuni in aprecierea corecta a amplasamentelor obiectivelor de investitii si dezvoltare la nivelul judetului .

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate