Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A UNUI PROGRAM CU FINANTARE NERAMBURSABILA


PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A UNUI PROGRAM CU FINANTARE NERAMBURSABILA


PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A UNUI PROGRAM CU FINANTARE NERAMBURSABILA

1. Importanta programului

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 758/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei aplica politicile de dezvoltare economica si sociala pe ansamblul tarii, pe regiuni, si zone de dezvoltare. Pentru realizarea acestor obiective, alaturi de alte actiuni intreprinse, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei elaboreaza si implementeaza programe multianuale de sprijin financiar al dezvoltarii economice si sociale ale regiunilor.

Prin implementarea Programului se urmareste cresterea capacitatii consiliilor judetene de a detine proiecte care sa fie competitive in diversele licitatii organizate pentru accesarea de fonduri nerambursabile sau cu dobanda redusa. Acest program de finantare urmareste totodata, stimularea initiativei judetene de a realiza proiecte de amploare, intarind capacitatea administratiei publice de a solutiona si de a gestiona interesele colectivitatilor pe care le reprezinta, prin dezvoltarea unor actiuni la nivel regional. Programul este conceput pentru a finanta numai proiectele care ofera certitudinea implementarii, asigurand astfel, succesul acestei masuri guvernamentale.Specificul acestui Program de dezvoltare consta in asistenta financiara acordata consiliilor judetene pentru achizitionarea serviciilor de proiectare pentru propuneri de investitii realizate la nivelul unei regiuni sau al mai multor regiuni. In acest context, autoritatile locale sunt stimulate pentru:

. identificarea corecta a prioritatilor in materia investitiilor regionale de interes public;

. achizitionarea celor mai bune servicii specializate in proiectare;

. aplicarea masurilor necesare pentru a respecta conditiile impuse de finantatori.

2. Obiectivele programului

- stimularea cooperarii consiliilor judetene de a implementa in parteneriat programe de dezvoltare regionala;

- atragerea fondurilor externe prin cresterea competitivitatii proiectelor elaborate la nivel regional;

- armonizarea masurilor implementate la nivel regional sau inter-regional;

- reducerea disparitatilor regionale existente si prevenirea aparitiei de noi dezechilibre;

- stimularea implementarii proiectelor inter-judetene de amploare;

reducerea diferentelor dintre consiliile judetene in ceea ce priveste capacitatea de a achizitiona proiecte de dezvoltare regionala.

3. Bugetul programului

Sursa de Finantare

Total

Ajutor financiar nerambursabil

Ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru elaborarea proiectelor care sunt implementate in doua judete, nu poate depasi 2 miliarde lei reprezentand maxim 30% din valoarea totala eligibila a acestora.

Pentru elaborarea proiectelor care sunt implementate in trei sau mai multe judete dintr-o regiune sau mai multe regiuni de dezvoltare, ajutorul financiar nerambursabil acordat nu poate depasi 4,5 miliarde lei reprezentand maxim 70% din valoarea eligibila a acestora.

Diferenta trebuie sa fie finantata din sursele proprii ale solicitantului, integral, in numerar. Nu se admit contributii in natura.

4. Cadrul institutional al programului

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (MDP) este Autoritatea Contractanta, in numele Guvernului Romaniei, care raspunde de implementarea programului si stabileste regulile de depunere si selectie a cererilor de finantare.

Mecanismul de implementare al Programului este urmatorul:

- dupa publicarea in Monitorul Oficial al prezentelor Proceduri, orice solicitant poate depune cerere de finantare, la sediul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei;

- cererile se analizeaza in ordinea depunerii lor;

- conformitatea si eligibilitatea sunt analizate de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii si Prognozei;

- evaluarea tehnica, financiara si selectia cererilor se realizeaza de Comisia de evaluare constituita in acest scop;

- fiecare cerere este analizata de membrii Comisiei de evaluare, care o propune spre aprobarea Ministrului Dezvoltarii si Prognozei;

- daca cererea de finantare este aprobata, se incheie un contract de finantare intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si beneficiar;

- beneficiarul achizitioneaza serviciul de proiectare, conform legislatiei din domeniul achizitiilor publice;

- dupa incheierea fazei de proiectare, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei efectueaza plata, dupa ce beneficiarul dovedeste ca a achitat contributia proprie;

beneficiarul trebuie sa implementeze proiectul elaborat in conditiile asumate de acesta in cererea de finantare.

5 Criterii de eligibilitate

1. Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa fie consilii judetene indiferent de regiunea de dezvoltare din care face parte judetul respectiv;

b. obiectivele de investitii/lucrarile de interventie comune in doua sau mai multe judete rezultate in urma implementarii proiectului sa faca parte din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale.

Potentialii solicitanti nu sunt in drept sa participe la licitatia deschisa sau sa primeasca finantare nerambursabila daca sunt declarati intr-o situatie de incalcare contractuala prin neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract incheiat cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei sau un alt contract finantat din fonduri bugetare sau ale Comisiei Europene.

2. Eligibilitatea cererilor de finantare

- Valoarea cererii: Nu exista limita maxima a cheltuielilor totale pentru proiectare. Pentru elaborarea de proiecte care se vor implementa in doua judete, cererea de finantare trebuie sa prevada contributia solicitantului, de cel putin 70% din costurile eligibile admise. Pentru elaborarea de proiecte care se vor implementa in trei sau mai multe judete, cererea de finantare trebuie sa prevada contributia solicitantului, de cel putin 30% din costurile eligibile admise.

Indiferent de costul total eligibil, solicitarea de ajutor financiar nerambursabil nu trebuie sa depaseasca valoarea de 2 miliarde pentru primul caz mentionat si respectiv 4,5 miliarde lei pentru cel de-al doilea caz.

- Durata realizarii proiectului: prezentul Program se incheie la sfarsitul anului ; nu exista limita maxima de implementare a proiectului.

- Servicii finantate: elaborarea fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie) pentru obiective de investitii comune in doua sau mai multe judete.

Urmatoarele servicii sunt finantate, definite conform Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor (CPSA), aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999 si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN:

742 - SERVICII DE PROIECTARE, URBANISM, INGINERIE SI ALTE SERVICII TEHNICE

420 - Servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice

7420.2 - Servicii de arhitectura;

7420.21 - Servicii de studii si consultatii arhitecturale prealabile;

7420.22 - Servicii de proiectare arhitecturala;

7420.23 - Alte servicii arhitecturale;

7420.3 - Servicii de inginerie specializata;

7420.31 - Servicii de studii si consultatii tehnice prealabile;

7420.32 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia cladirilor;

7420.33 - Servicii de proiectare tehnica de instalatii mecanice si electrice

pentru dotarea cladirilor;

7420.34 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructii civile;

7420.35 - Servicii de proiectare tehnica pentru instalatii industriale;

7420.36 - Servicii de realizare a proiectelor de restaurare a monumentelor si

cladirilor istorice;

7420.37 - Alte servicii de proiectare tehnica n.c.a;

7420.38 - Alte servicii de inginerie specializate.

Zone geografice: sunt eligibile judetele din toate regiunile Romaniei, inclusiv Municipiul Bucuresti.

Numarul cererilor de finantare depuse de un solicitant: Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru proiecte diferite.

Sunt finantate si studiile de prefezabilitate si fezabilitate din care rezulta ca investitiile nu sunt justificate.

Nu este finantata elaborarea proiectelor a caror procedura de achizitie publica a fost incheiata inaintea intrarii in vigoare a prezentelor proceduri.

3. Costuri

In sensul prezentului Program, prin cheltuieli pentru proiectare se cuprind cheltuielile pentru:

- studii de teren;

- obtinere avize, acorduri si autorizatii;

- elaborarea tuturor fazelor de proiectare;

- plata verificarii tehnice a proiectarii;

- elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor;

- documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice;

- studii de impact;

- studii/expertize de amplasament.

Cheltuielile pentru proiectare sunt formate din costuri eligibile pentru finantare din cadrul programului si costuri neeligibile. Fiecare categorie de costuri este detaliata in continuare.

Prin costuri eligibile se intelege valoarea estimata, in moneda nationala a cheltuielilor pentru elaborarea urmatoarelor fazelor de proiectare:

- studiu de prefezabilitate;

- studiu de fezabilitate;

- proiect tehnic, detalii de executie.

Costurile eligibile sunt singurele costuri luate in considerare pentru finantarea nerambursabila.

Sunt ne-eligibile urmatoarele costuri:

- Studii de teren;

- Verificarea tehnica a proiectarii;

- Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie;

- Documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism;

- Documentatii urbanistice;

- Studii de impact;

- Studii/expertize de amplasament;

- Obtinere avize, acorduri si autorizatii;

- Organizarea procedurilor de achizitie publica;

- Consultanta;

- Asistenta tehnica;

- Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare;

Taxa pe valoarea adaugata.

6. Promovarea programului

Pentru a permite informarea clara si unitara a potentialilor solicitanti, va fi sustinuta o campanie de promovare la nivel national, regional si judetean de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, impreuna cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala si cu sprijinul Consiliilor Judetene.

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala vor organiza sesiuni de informare cu aceasta tematica in fiecare municipiu resedinta de judet cu invitarea reprezentantilor Consiliilor judetene, prefecturii si Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.

7. Distribuirea procedurii de implementare

Procedura de implementare va fi utilizata si drept "Ghidul solicitantului", si se distribuie gratuit celor interesati, la cerere, de catre Ministerul Dezvoltarii si prognozei si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, pe suport de hartie, prin e-mail sau pe suport magnetic.

8. Completarea formularului "Cerere de finantare nerambursabila"

Pentru completarea Cererii de finantare nerambursabila, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei precum si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala furnizeaza toate informatiile cerute, in mod gratuit, potentialilor solicitanti.

In scopul asigurarii unor sanse egale tuturor solicitantilor, se va respecta confidentialitatea datelor si informatiilor mentionate in Cereri si nu se va face nici o apreciere cu privire la sansele de finantare a cererilor depuse.

Cererea de finantare va fi semnata de toti reprezentantii Consiliilor judetene

implicate in proiect.

Solicitantii trebuie sa respecte strict formularul Cererii de finantare nerambursabila precum si ordinea paginilor.

Cererea trebuie indosariata, paginile numerotate, iar documentele cerute sa fie separate prin despartitori. Copiile trebuie sa fie lizibile. Cererea de finantare, completata in limba romana, trebuie depusa impreuna cu toate anexele. Nu sunt acceptate cereri completate de mana.

Documente care insotesc Cererea de finantare nerambursabila:

Pentru proiectele a caror implementare solicitantul are surse certe de finantare:

1. Copie dupa hotararea fiecarui Consiliu judetean implicat in proiect, privind aprobarea finantarii obiectivelor de investitii sau a lucrarilor de interventie;

2. Copie dupa hotararea fiecarui Consiliu judetean implicat in proiect, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciului care va administra obiectivele de investitii.

Pentru proiectele a caror implementare solicitantul nu are surse certe de finantare:

1. Copie dupa hotararea fiecarui Consiliu judetean implicat in proiect, privind aprobarea co-finantarii obiectivelor de investitii sau a lucrarilor de interventie;

2. Copie dupa hotararea fiecarui Consiliu judetean implicat in proiect, privind participarea la licitatie deschisa pentru propuneri de proiecte.

9. Depunerea formularului "Cerere de finantare nerambursabila"

Cererile de finantare trebuie trimise in plic sigilat, prin posta cu confirmare de

primire, sau depuse la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex.: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

Cererile de finantare (formularul de cerere si anexele) vor fi depuse in original, insotite de 2 copii.

10. Termenul limita

Cererile de finantare se pot depune la sediul Ministerul Dezvoltarii si Prognozei incepand cu data publicarii proceduri in Monitorul Oficial, pana la termenul limita

Avand in vedere faptul ca Cererile de finantare vor fi deschise, analizate, evaluate si selectate in ordinea primirii lor la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, valoarea totala a bugetului pentru Program se va diminua progresiv functie de numarul cererilor primite si selectate pentru finantare. De aceea, este in interesul solicitantilor sa prezinte Cereri cat mai bine fundamentate intr-un termen cat mai scurt de la lansarea licitatiei.

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va publica periodic pe pagina de Internet sumele contractate si sumele ramase disponibile, pe masura incheierii fiecarui contract.

Daca sumele prevazute in Cererile de finantare depuse in anul curent depasesc bugetul alocat, atunci Cererile de finantare aprobate dar care nu pot fi onorate, vor fi finantate in anul urmator in limita bugetului aprobat pentru acest Program.

11. Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabila

11.1. Conformitatea si eligibilitatea

Conformitatea reprezinta prima etapa in analiza Cererii de finantare si presupune verificarea existentei tuturor documentelor solicitate pentru licitatie.

Eligibilitatea reprezinta a doua etapa in analiza Cererii de finantare si presupune verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate .

Verificarea prevazuta in cele doua etape mentionate mai sus, va fi realizata de catre Directia Zone Asistate. Cererea nu poate fi inaintata comisiei de evaluare atata timp cat nu este conforma si eligibila. Daca Cererea nu este conforma, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei poate cere documente suplimentare. Solicitantul trebuie sa raspunda la cererea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in termen de 3 zile. Daca raspunsul este transmis mai tarziu, Cererea de finantare este respinsa.

Persoanele care realizeaza verificarea conformitatii si eligibilitatii completeaza Fisa cererii de finantare daca sunt/nu sunt indeplinite criteriile de conformitate/eligibilitate.

Solicitantii care au fost respinsi in urma verificarii conformitatii si/sau eligibilitatii vor fi anuntati in scris.

11.2. Evaluarea tehnica, evaluarea financiara si selectia cererilor

Cererile de finantare sunt analizate de Comisia de evaluare care stabileste daca vor fi propuse spre finantare sau vor fi respinse. Dupa fiecare sesiune, Comisia de evaluare intocmeste un raport prin care propune cererile selectate in vederea finantarii indicand, pentru fiecare, suma prevazuta pentru finantare.

Criteriile de evaluare si selectie sunt aceleasi pentru toate cererile ajunse in faza de evaluare tehnica, evaluare financiara si selectie.

Comisia de evaluare va analiza daca Cererile de finantare indeplinesc urmatoarele criterii:

- obiectivul/obiectivele proiectului raspund prioritatilor regionale;

- exista necesitatea elaborarii proiectului;

- se demonstreaza viabilitatea financiara;

- exista o legatura cu alte obiective de investitie/lucrari de interventie;

- certitudinea implementarii.

Pentru orice neclaritati ale Comisiei de evaluare, se admite, pentru clarificari, contactarea solicitantului prin intermediul secretarului Comisiei. Orice comunicare, solicitare, notificare intre Comisie si solicitant trebuie sa se transmita sub forma de document scris. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme: scrisoare transmisa prin posta cu aviz de primire, telegrama, telex, telefax.

Solicitantul are obligatia de a transmite documentele respective in cel mult 3 zile.

Daca raspunsul la solicitare nu se primeste in termen de 3 zile, Cererea de finantare este respinsa.

Pentru Cererile de finantare respinse, solicitantului ii vor fi prezentate motivele care au dus la luarea acestei decizii.

12. Comisia de evaluare

Membrii Comisiei de evaluare sunt alesi dintre specialisti cu experienta in domeniu, si sunt numiti prin ordin al ministrului dezvoltarii si prognozei. Vor fi nominalizate cel putin doua rezerve, pentru cazurile in care se identifica un conflict de interese sau apar evenimente neprevazute.

Secretariatul si presedintia comisiei vor fi asigurate de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.

Componenta Comisiei: Comisia va fi formata din cinci membrii, dintre care:

a) trei cu drept de punctare:

. doi reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii si Prognozei;

. un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice;

b) doi membrii fara drept de punctare, respectiv Presedintele si Secretarul Comisiei de evaluare. Secretarul va redacta Raportul de evaluare si procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de evaluare.

Sedintele comisiei - Comisia de evaluare se intalneste in sesiuni, compuse din una sau mai multe sedinte, la convocarea presedintelui. La sfarsitul fiecarei sesiuni, comisia elaboreaza un raport.

In prima sesiune, toti membrii Comisiei de evaluare semneaza Declaratia de confidentialitate si impartialitate. Orice membru al Comisiei de evaluare implicat intr-un conflict de interese va fi recuzat si exclus din Comisie.

In aceasta sedinta, Comisia stabileste:

. regulile si programul de desfasurare a sesiunilor Comisiei in procesul de evaluare, inclusiv cazurile in care se pot cere clarificari din partea solicitantilor;

. modalitatile in care Comisia va comunica cu solicitantii.

13. Evaluarea calitatii cererilor de finantare

Evaluarea si selectia cererilor este realizata pe baza criteriilor prevazute, fiecare membru cu drept de punctare al Comisiei evaluand toate Cererile de finantare.

Fiecare membru cu drept de punctare va completa in Fisa cererii de finantare daca sunt/nu sunt indeplinite criteriile de evaluare.

Evaluatorul apreciaza indeplinirea sau neindeplinirea unui criteriu, cu DA sau NU.

Nota unui evaluator este stabilita prin calcularea ponderii criteriilor indeplinite in totalul criteriilor evaluate.

Vor fi propuse spre finantare cererile care indeplinesc minim 75% din ponderea criteriilor de evaluare.

14. Aprobarea cererilor

Cererile sunt aprobate de Ministrul Dezvoltarii si Prognozei in limita fondului alocat din bugetul Programului.

1 Conditiile de incheiere a contractelor

Procesul de contractare se va desfasura dupa cum urmeaza:

- Contractul de finantare nerambursabila a cererii

Partile in contractul de finantare nerambursabila vor fi Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si toti beneficiarii finantarii care vor raspunde in nume propriu pentru obligatiile ce si le-au asumat in Cererea de finantare, care este parte integranta a contractului.

Daca un Consiliu Judetean este reprezentantul celorlalte Consilii Judetene implicate in proiect, atunci contractul de finantare se incheie intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si acesta. In acest caz, se va anexa Hotararea Consiliilor judetene implicate in proiect, privind drepturile si obligatiile care rezida din reprezentarea stabilita in cadrul Programului.

Principalele elemente ale contractului sunt:

. obiectul contractului;

. durata de executie a proiectului;

. finantarea proiectului;

. continutul raportului tehnic si financiar precum si sistemul modalitatii de plata;

. obligatii generale;

. raspundere;

. confidentialitate;

. publicitate;

. evaluarea proiectului;

. amendamente posibil de adus contractului;

1. rezilierea contractului;

. rezolvarea litigiilor;

. verificarile tehnice, financiare si contabile;

16. Achizitionarea bunurilor, serviciilor sau lucrarilor in cadrul programului

Achizitionarea de catre beneficiarii ajutorului financiar a serviciilor de proiectare, prevazute in contractul de finantare nerambursabila incheiat intre acestia si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.

17. Plati

Sumele acordate de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei din bugetul Programului reprezinta ajutoarele financiare nerambursabile acordate beneficiarilor, in urma aprobarii Cererilor de finantare.

Ajutoarele financiare nerambursabile sunt efectuate strict in limita valorii totale prevazute in contract.

In vederea obtinerii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarii transmit cererea de plata Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, semnata de reprezentantii Consiliilor judetene implicate in proiect, insotita de documentele justificative originale si copii ale acestora. Astfel, cererea de plata este formulata de reprezentantii Consiliilor judetene implicate in proiect. Daca in contractul de prestari servicii incheiat intre Consiliile Judetene si furnizorul de servicii se prevede ca o faza de proiectare este platita doar de unul din beneficiarii proiectului, atunci cererea de plata poate fi formulata doar de beneficiarul care efectueaza plata.

Daca contractul de prestari servicii este incheiat intre furnizor si doar un Consiliu Judetean, care reprezinta si celelalte Consilii Judetene implicate in proiect, atunci cererea de plata se va formula doar de acesta.

Platile se efectueaza in contul furnizorului serviciului de proiectare, pe masura achitarii contributiei proprii de catre beneficiari, conform derularii contractului de prestari servicii proiectare.

In cazul in care proiectul elaborat se implementeaza in doua judete, pentru fiecare suma solicitata prin cererea de plata, beneficiarii vor face dovada achitarii a 70% din suma contractata, situatie in care Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va vira 30% (valoarea ajutorului financiar nerambursabil) pe masura achitarii de catre solicitant a contributiei proprii.

In cazul in care proiectul elaborat se implementeaza in trei sau mai multe judete, pentru fiecare suma solicitata prin cererea de plata, beneficiarii vor face dovada achitarii a 30% din suma contractata, situatie in care Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va vira 70% (valoarea ajutorului financiar nerambursabil) pe masura achitarii de catre solicitant a contributiei proprii.

Cererea de plata transmisa de beneficiari va fi insotita de urmatoarele documente:

o contractul cu proiectantul/furnizorul de servicii de proiectare;

o facturi originale si copii ale acestora;

o ordinul de plata care sa ateste efectuarea platii de catre beneficiari;

o extrase de cont prin care se face dovada achitarii contributiei proprii de 70% si dupa caz 30%;

o identificarea financiara pentru furnizorul beneficiarului.

Virarea ajutorului financiar nerambursabil se va face in contul deschis la trezorerie de catre furnizorul serviciului de proiectare.

18. Monitorizarea

Monitorizarea va fi bazata pe rapoartele elaborate de fiecare beneficiar, care vor fi analizate de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.

Beneficiarii au obligatia de a efectua catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei raportari anuale privind evolutia obiectivului de investitie sau a lucrarilor de interventie a carui proiectare s-a realizat cu cofinantare prin bugetul Ministerul Dezvoltarii si Prognozei .

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei raspunde de evaluarea rezultatelor si a impactului Programului, precum si de informarea Guvernului si a opiniei publice.

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei elaboreaza periodic rapoarte de examinare calitativa a activitatilor de implementare.

19. Raportarea

19.1. Raportari efectuate de catre Beneficiari

Pentru efectuarea platilor de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, beneficiarii sprijinului financiar inainteaza rapoarte tehnice si financiare privind stadiul activitatii de proiectare si executie a obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventie.

Beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile sunt obligati sa elaboreze:

a. Raport de achizitie avand ca scop prezentarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica si incadrarea in prevederile legale privind achizitiile publice (se anexeaza dosarul achizitiei publice);

b. Rapoarte periodice (intermediare) se intocmesc:

- in 30 zile de la data incheierii elaborarii proiectului (acest raport va contine o copie a proiectului);

- la incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie sau a lucrarilor de interventie.

c. Raport final: la incheierea obiectivului de investitie sau a lucrarilor de interventie, a caror proiectare a fost realizata cu ajutor financiar nerambursabil.

19.2. Raportari efectuate de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei elaboreaza un raport anual privind implementarea Programului, care este prezentat Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala si Guvernului.

20. Controlul

Sistemul de control cuprinde urmatoarele niveluri:

- Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, verifica daca proiectele elaborate cu ajutor financiar nerambursabil au fost executate;

- Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale specializate, colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei pentru realizarea activitatilor de control asupra modului de implementare a Programului;

Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei isi rezerva dreptul de a controla, in etapa de elaborare sau executie, desfasurarea proiectelor finantate prin prezentul Program.

21. Publicitatea Ex-Post

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei in colaborare cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala asigura transparenta si publicitatea ex-post.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate