Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PRACTICA DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA


PRACTICA DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA


  1. Prezentarea  institutiei publice in care se desfasoara practica.

1.1.

Teritoriul comunei PRODULESTI se afla situat in partea central sudica

a judetului Dambovita la aproximativ 20 Km sud de municipiul Tirgoviste.

Se invecineaza la nord si est cu T.C. Salcioara, la sud-est cu T.C. Branistea si T.O. Titu, la sud cu T.C. Costestii din Vale, iar la vest cu T.C. Matasaru.

Comuna Produlesti cuprinde trei localitati si anume:

-Produlesti, resedinta de comuna,

-Brosteni si Costestii din Deal , sate apartinatoare care insumeaza o populatie de 3570 locuitori in circa 1241 de gospodarii precum si 10 obiective social-culturale: scoala, biserica, primaria, dispensarul, gradinita, politie, camin cultural, posta, etc.Primaria comunei Produlesti judetul Dambovita , are ca obiect de activitate profesionala organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care potrivit legii sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Automonia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.

1.2.

Primaria comunei Produlesti a luat fiinta ca obiectiv in anul 1902.

1.3.

Legislatia pe care primaria comunei Produlesti isi desfasoara activitatea este:

-Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si

functionarea autoritatilor administratieie publice locale.

Autoritatea administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul primariei Produlesti este Consiliul local, ca autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva, ce functioneaza ca autoritatii ale administratiei publice locale si rezolva treburile din comuna in conditii legii.

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al comunei.

Legea nr. 141/2004 pentru modificarea si completarea Legii

administratiei publice locale nr. 215/2001,

Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/ 2003privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere monoparentala,

1539/2003 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

Legea nr. 601/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei,

Ordonanta de urgenta nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice,

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

Ordonanta de urgenta nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005,

Legea nr. 333/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr . 73/2000 privind Fondul pentru mediu.

Hotararea 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de diciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice,

Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii,

Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

Legea nr. 334/ -Legea bibliotecilor,

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie,

Hotararea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului registrului declaratiilor de interese,

Legea nr. 672/2002 privind auditul intern,

Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

Hotarara Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,

Legea nr 125/1996 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,

Legea nr. 339/2004 Lege -cadru privind descentralizarea,

Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatilor publice centrale si locale,

Legea nr. 223/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale,

Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor,

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica regimul juridic al acesteia,

Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala,

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,

Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate,

Ordonanta de urgenta nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,

Hotararea nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate,

Hotararea privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2005 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a poroduselor agricole,

Hotarare nr. 656/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator ,

Hotararea nr 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotararii ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei in pietele agroalimentare,

Hotararea Guvernului nr. 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

O.U.G nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara/alocatia de sustinere pentru familia monoparentala.

1.4.

Obiectivul fundamental urmarit la nivelul comunei Produlesti este investitia "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Produlesti judetul Dambovita".

Necesitatea realizarii investitiei: in prezent locuitorii din zona

folosesc pentru incalzirea locuintelor, lemne de foc si carbuni, iar pentru prepararea hranei folosesc gaze lichefiate si lemne de foc. Acelasi tip de combustibil sunt folositi si pentru incalzirea spatiilor societatilor comerciale si a obiectivelor social-culturale.

Pentru inlocuirea acestor tipuri de combustibili, se propune alimentarea cu gaze naturale a comunei Produlesti, necesara pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor , in scopul indeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene. Prin punerea in functiune a acestei investitii se va realiza implicit si crearea unui mediu de viata sanatos, precum si cresterea confortului pentrtu cei 3570 locuitori din comuna noastra.

Valoarea estimata a lucrarilor de investitie, retea de distributie si postul de masura, este de 35 000 000 mii lei, preturile pot fi diminuate sau marite in functie de indicele national de statistica calculat intre luna semnarii contractului si luna decontarii.

1.5.

Ministerul Administratiei si Internelor este ministerul coordonator care

acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice

locale si aparatului propriu al acestora, in scopul aplicarii uniforme a legislatiei in vigoare , pentru interpretarea corecta a legilor si hotararilor Guvernului si pentru realizarea atributiilor ce le revin potrivit legii. Colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice la stabilirea corecta si echitabila, in concordanta cu resursele existente si cu solicitarile primite din teritoriu, a prevederilor bugetului de stat referitoare la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si la transferurile bugetare.

1.7.

Organigrama primariei Produlesti se prezinta astfel:

  1. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata

2.1.

Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar,

Bugetul local reprezinta actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an, este instrumentul de planificare si de conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ- teritoriale, deasemenea reflecta fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale, modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor.

Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului. Autonomia financiara a acestora este absolut necesara, deoarece autonomia administrativa nu ar fi posibila fara autonomie financiara, care-i asigura suportul material al functionarii. Administratia locala se bazeaza pe principiile descentralizarii si autonomiei locale. Aceasta necesita un cadru legislativ si mecanisme necesare adecvate privind finantele administratiilor locale, prin aceste reglementari se urmareste; delimitarea patrimoniului public aflat in proprietatea statului, crearea instrumentelor administrative necesare autoritatilor locale pentru indeplinirea atributilor care le revin acestora, asigurarea conditiilor pentru asumarea responsabilitatii privind dezvoltarea locala. Principiul autonomiei locale presupune dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor publice locale de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.

Gradul de autonomie locala rezulta din independenta deplina sau partiala in formarea veniturilor, competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor, asigurarea echilibrului bugetar si gestionarea excedentului sau a deficitului anual iar organele administratiilor publice locale au competenta de a introduce impozite si taxe locale.

Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale

pe anul 2007

PRIMARIA PRODULESTI  mii lei

Nr

crt

Clasificatia

Total buget

Trim I

TrimII

TrimIII

TrimIV

VENITURI TOTAL

Venituri proprii

Venituri curente

Venituri fiscale

Impozite directe

Impozite si taxe de la populatie

Imp. pe cladiri de la per. fizice

Taxe asupra mij. de transport detinute de persoane fizice

Impozitul pe teren de la persoane fizice

Alte impozite de la populatie

Taxa pe teren

Imp. Pe cladiri si terenuri de la pers. Juridice

Imp. Pe cladiri de la persoane juridice

Imp. Pe terenuri de la persoane juridice

Alte impozite directe

Taxe asupra mij. de transport detinute de persoane juridice

Impozite indirecte

Alte impozite indirecte

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

VENITURI NEFISCALE

DIVERSE VENITURI

Ven. din recuperarea clet. de judecata, imputatii di despagubiri

Venituri din amenzi

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pe venit pt protectia pers. Cu handicap,cultura,culte

Sume alocate de cons. Judetean

Sume defalcate din imp. Pe venit pt ajutor social

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VA. ADAUGATA

Sume defalcate din taxa pe val. adaugata pt inst. de invatamant

SUBVENTII

Subventii primite de la alte

bugete

Subventii primite de la bg. asig pt. somaj

CHELTUIELI TOTAL

C. curente

C. de personal

C. materiele si serviciiTransferuri

T. neconsolidabile

Burse

Ajutoare sociale

Ajutor pt incalzirea locuintei

Dobanzi

Dobanzi aferente datoriei publice locale

Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente

SERVICII PUBLICE GENERALE TOTAL

Autoritati publice

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Autoritati executive

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -TOTAL

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri neconsolidabile

Burse

Ajutoare sociale

Ajutoare pentru incalzirea locuintei

INVATAMANT

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Trans. neconsolidabile

Burse

Iavatamant prescolar

Invatamant primar si gimnazial

CULTURA RELIGIE SI ACT. PRV. ACT. SPORTIVA

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Biblioteci publice comunale

Camine culturale

Culte religioase

Activitatea sportiva

ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII, PENSII

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Transferuri

Transferuri neconsolidabile

Ajutoare sociale

Ajutor pentru incalzirea locuintei

CHELTUIELI DE CAPITAL

Ajutor social

Drepturile asistentului personal

Drepturile pv. asistenta sociala

SERVICII SI DEZV. PUBLICA SI LOCUINTECheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Iluminat

Alte actiuni pv. servicii, dezv pb.

TRANSPORTURI SI COMINICATII

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

Strazi

PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI

Dobanzi aferente datoriei publice

Cheltuieli curente

Dobanzi

Dobanzi aferente datoriei publice locale

Dobanzi comisioane

2.2.

Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati;

Consiliul judetean a sprijinit institutia analizata in anul 2004 la rectificarea din semestrul II prin alocarea de venituri suplimentare la Bugetul local, pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli, necesare bunei desfasurarii a activitatilor unitatilor scolare, sociale si administrative ;

- UNITATI SCOLARE total 100.mil lei, din care:

(3 scoli + 3 gradinite)

- lemne foc 40.mil lei

- igienizare 15.mil lei

- gard imprej. 20.mil lei

- agreg. frigorifice 15 mil lei

- mobilier 10.mil lei

- PRIMARIE total 380 mil lei ,

din care:

- salarii 110 mil lei

- reparatii capitale 90 mil lei

- calculator 30 mil lei

- mobilier 150 mil lei

- SOCIALE total 150 mil lei,

din care:

- Legea 416/2001 100 mil lei

- Asistenti personali 50 mil lei

- ADMINISTRATIV - GOSPODARESTI total 620 mil lei,

din care:

- inv.ALIM. CU APA 200 mil.lei

- inv STE INTROD GAZE 250 mil lei

- iluminat public 50 mil.lei

- transport agreg. minerale 20 mil.lei


Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

IN ANUL 2003

Nr rd.

Denumirea indicatorilor

Initial

Anual

Realizat

VENITURI TOTAL

VENITURI PROPRII-TOTAL

VENITURI CURENTE

VENITURI FISCALE

IMPOZITE DIRECTE

IMP. SI TAXE DE LA POPULATIE

Imp. pe venit. liber prof, meseriasilor,

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

Taxa asupra mij. de transport detinute de persoane fizice

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

Alte impozite si taxe de la populatie

TAXA PE TEREN

IMP. PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

ALTE IMPOZITE DIRECTE

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

Alte incasari din impozite directe

IMPOZITE INDIRECTE

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxe judiciare de timbru

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

Taxe extrajudiaciare de timbru

VENITURI NEFISCALE

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

DIVERSE VENITURI

Venituri din recuperarea ch. de judecata, imputatii si despagubiri

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

Venituri din concesiuni si inchirieri

VENITURI CU DETINATIE SPECIALA

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

Taxe speciale

PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea ugetelor locale

SUBVENTII

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

CHELTUIELI TOTAL

SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATI PUBLICE

Autoritati executive

INVATAMANTInvatamant prescolar

Invatamant primar si gimnazial

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

Biblioteci publice comunale

Camine culturale

Alte institutii si actiuni pv. cultura, religia,

ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

Ajutor social

Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav

Alte actiuni privind asistenta sociala

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

Alimentari cu apa , statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare

Introducere de gaze naturale in localitati

Alte actiuni privind servicii, dezvpltare publica si locuinte

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA

Servicii publice finantate din taxe speciale

C H E L T U I E L I

(ale bugetului local pe 2004)

mii lei

TOTAL CHELTUIELI 10 480 000

din care;

1.Cheltuieli Autoritati publice -cap. 51.02 3 088 000

din care: - Personal 2 938 000

-Materiale 150 000

2. Cheltuieli Invatamant - cap. 57.02 4 511 500

din care: -Personal 4 281 500

-Materiale 200 000

-Transferuri burse 30 000

3. Cheltuieli biblioteca -cap 59.02 230 000

din care: -Personal 107 000

-Materiale 18 000

-Subventii 105 000

4. Cheltuieli Asistenta sociala, -cap. 60.02 2 100 000

5. Cheltuieli Seviciu Dezv.Publica -cap. 63.02 300 000

din care: -Materiale 300 000

6. Transporturi si comunicatii - cap. 68.02 50 500

din care: -Materiale 50 500

7. Alte cheltuieli comisioane si dobanzi - cap. 88.02 200 000

V E N I T U R I

(ale bugetului local pe 2004)

mii lei

TOTAL VENITURI 10 480 000

-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ------ din care:

- venituri proprii - 1 222 500

cote si sume defalcate din imp pe venit 31 02 - 4 946 000

din care:

-cote defalcate imp pe venit 31 02 01 - 100 000

- sume pentru echilibrare 31 02 02 - 3 312 000

- sume aloc Cons.Jud 17% 31 02 03 - 1 534 000

sume defalcate tx pe val. adaugata 33 02 01 - 4 311 500

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata

3.1.

In vederea aplicarii dispozitiilor H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul la nivelul Primariei Produlesti s-a initiat planul de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul programului, avandu-se in vedere termenele stabilite pentru indeplinirea masurilor de respectare a datelor limita fixate prin actul normativ de mai sus:

masuri stabilite :

-persoana desemnata sa asigure relatia cu publicul se numeste Dinca Aurelia

si este referent in cadrul acestei institutii.

-programul de lucru s-a stabilit astfel ca in zilele lucratoare sa fie asigurat accesul cetatenilor intre orele 9,00 si 17,00 si in trei zile pe saptamana intre orele 9,00 si 19,00 , iar sambata intre orele 9,00 si 14,00.Programul de lucru cu publicul este afisat la loc vizibil.

-persoana destinata sa asigure relatia cu publicul este obligata sa poarte ecuson, si nu este implicata in activitati de prelucrare a informatiilor si de eliberare a documentelor,

-punctul de lucru cu publicul este organizat intr-un loc accesibil fiind asigurata marcarea acestui loc,

-spatiul destinat activitatii cu publicul este amenajat corespunzator fiind conditii civilizate de lucru, Primaria Produlesti dispune de sala dotata cu mobilier corespunzator si cu aparatura necesara preluarii si inregistrarii in format electronic al cererilor,

-persoana desemnata sa asigure relatia cu publicul in institutia analizata are urmatoarele obligatii:

-sa dea dovada de disciplina in relatiile cu cetatenii, si in cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea,

-sa fie calm, politicos si respectuos, sa manifeste o atitudine pozitiva si rabdare in relatia cu cetateanul,

-sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la cetateni,

-sa formuleze raspunsuri legale, complete si corecte si sa se asigure ca acestea sunt intelese de cetatean.

3.2

Comunicarea interna se refera la schimbul de mesaje ce se realizeaza in interiorul institutiei, atat pe verticala, cat si pe orizontala. Comunicarea este formala atunci cand mesajele sunt transmise pe canale prestabilite. Atunci cand informatiile circula prin canale ce nu se inscriu in sfera relatiilor de subordonare, este vorba de comunicare informala.

Comunicarea de sus in jos este initiata de seful institutiei si este indreptata catre compartimentele subordonate. De obicei, este folosita pentru transmitetrea de dispozitii si directive , pentru explicarea regulamentelor si practicilor specifice organizatiilor, ca si pentru delimitarea responsabilitatilor functionarilor. In institutiile publice eficiente, comunicarea formala de sus in jos are ca scop si motivarea functionarilor, ca si punerea lor periodica la curent cu rolul, scopurile si strategia aleasa de institutie

3.3.

Transparenta decizionala, potrivit Legii nr 52/2003 este obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la procesele verbale ale sedintelor publice.

Accesul liber la informatiile de interes public -Legea nr 544/2001- instituie accesul la informatie drept regula, iar limitarea accesului, drept exceptie si consacra principiul transparentei in activitatea autoritatilor si institutiilor publice, obliga institutiile publice sa comunice din oficiu anumite categorii de informatii si sa dea publicitatii cel putin anual, un raport periodic de activitate.

Aceasta lege stabileste termene precise, modalitati si structuri responsabile pentru informarea publica a cetateanului, precizeaza limitele accesului la informatie, exceptand in mod legitim anumite categorii de informatii, stabileste sanctiuni administrative si permite persoanei actionarea in instanta a institutiilor publice daca persoana considera ca ii este lezat dreptul privind accesul la informatie, prevede adoptarea masurilor necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.

  1. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia,

Prezentam analiza depunerii dosarului de alocatie familiala complementara:

-familia care solicita alocatie familiala complementara trebuie sa realizeze venituri lunare pe membru de familie mai mici de 168 lei,

-cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiilor se intocmesc de reprezentantul familiei si se depun la primaria localitatii in a carei raza teritoriala locuieste familia,

-dreptul la alocatiile familiale complementare se stabilesc numai pe baza cererii intocmite de reprezentantul familiei,

-in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii,

-raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta sociala,

-stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, prin care se comunica solicitantilor acordarea sau respingerea cererii,

-dreptul la alocatia familiala complementara se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii,

-pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiilor familiale complementare, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale cererea, certificata de primar insotita de dispozitie, pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, dupa cum arata;

ROMANIA

JUD.DAMBOVITA

COM. PRODULESTI

PRIMARIA

Tel/Fax : 0245.682284

Nr..din .....2005

BORDEROU

PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA ALOCATIA COMPLEMENTARA

NR

CRT

NUME SI PRENUME

REPREZ. LEGAL

COD NUMERIC REPREZ. LEGAL

DOMICILIUL

Popescu Ilie

Produlesti

PRIMAR, INTOCMIT,

-in cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare are obligatia ca, in termen de 5 zile sa comunice in scris primarului modificarile intervenite,

- in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familiala complementara, primarul dispune efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni,

-suspendarea platii alocatiei familiale complementare, se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste, prin dispozitie scrisa a primarului,

-decizia directorului executiv al directiei teritoriale precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.

Date statistice cu care opereaza institutia;

Nr

crt

Denumirea documentului

Anul 2004

Anul 2005

Dispozitii ale primarului

Hotarari ale consiliului local

Certificat de nastere

Certificat de casatorie

Certificat de deces

Anexa 1 -succesiuni

Adeverinta pentru venit

Adeverinta pentru spital

Adeverinta pentru eliberarea biletelor pentru transport gratuit

Adeverinta pentru eliberarea BI

Adeverinta pentru achizitionarea unui telefon

Dosar ajutor social

Inscrieri TMT

Autorizatii de constructie

Certificat de urbanism

Dosar de alocatie de stat

Dosar alocatie complementara

Dosar de alocatie monoparentala

Eliberare bilete de proprietate

Eliberare certificat de producator

5.Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata

Proiectul prezentat este "Alimentarea cu apa in comuna Produlesti"

intre :

-AGENTIA SAPARD - Romania, cu sediul in Strada Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucuresti, reprezentata legal de Gheorghita Corbu, in functie de Director General, in calitate de Autoritate Contractanta, pe de o parte,

si

- Consiliul local al comunei Produlesti, judetul Dambovita, cod fiscal 4449380 cu sediul in comuna Produlesti, judetul Dambovita, reprezentant legal Grigore Marin in functia de Primar, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte.

Titularul investitiei este Consiliul Local al comunei Produlesti.

Proiectant general S.C "A&A" S.R.L. Targoviste,

Subproiectant de specialitate: Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Ingineria Mediului si Biotehnologii,

Beneficiar: Primaria comunei Produlesti.

Valoarea totala eligibila a Proiectului face obiectul finantarii nerambursabile si este estimata la 20 984 139 079 lei.

Agentia SAPARD sa angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maximum 20 984 139 079 lei echivalenta cu 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Durata de executie a proiectului asa cum se mentioneaza in Cererea de finantare a fost de 11 luni, termenul limita de executie a fost

30 septembrie 2004. Durata de valabilitate a contractului cuprinde perioada de executie a proiectului la care se adauga 5 ani de la data ultimei plati facuta de Autoritatea Contractanta.

Pentru realizarea alimentarii cu apa a comunei Produlesti s-au prevazut doua foraje avand H=75m, amplasate in partea de sud -vest a localitatii Produlesti, pe islazul comunal ce este proprietate a primariei. Din puturi apa este pompata intr-un rezervor de inmagazinare de 200mc. Adiacent rezervorului s-a realizat o statie de clorinare si un grup de exploatare.reteaua este realizata din polietilena de inalta densitate avand diametre cuprinse intre 75-160 mm . Pe retea sunt montate cismele stradale si hidranti pentru stingerea unui eventual incendiu. Prin realizarea acestor lucrari este asigurat debitul de cca. 6,5 l/s necesar pentru consumul casnic al celor 3570 de locuitori precum si a utilitatilor social-culturale si de productie existente pe teritoriul comunei. Prin realizarea acestei investitii s-au creat 10 noi locuri de munca .

Realizarea si functionarea obiectivului;

-perioada de executie este de 365 zile,

-functionarea obiectivului a fost preconizata pe 20 ani,

-forajele pentru puturile de captare a apei au fost de mare adancime si a exploatat acviferul freatic existent.

-din puturile de captare apa trece in rezervorul de stocare, statia de clorinare, statia de pompe si in final la reteaua de conducte in sat. Statia de pompe este prevazuta cu doua pompe centrifuge, una activa si una de rezerva, amplasata in camera de vane a rezervorului.

6. Acte administrative. Circuitul documentelor.

In cadrul Primariei Produlesti circuitul documentelor se realizeaza astfel;

Cetatean = functionarul relatia cu publicul = primar

Primar = functionarul responsabil cu rezolvarea cererii = functionarul relatia cu publicul = cetatean

7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punctul de vedere al:

-legalitatii si regularitatii,

-incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, stabilite potrivit legii.

In institutia analizata - Primaria Produlesti- controlul financiar preventiv se exercita de contabilul primariei Rizea Gheorghe si are urmatoarele obiective generale;

-realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiei in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta,

-protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei,

-respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii,

-dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Conducatorul institutiei publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, precedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern:

- asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prin evaluare sistematica,

- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie,

- asigurarea competentei si integritatii personalului de executie si de conducere, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolul controlului intern,

- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern,

- supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si obligatia de a actiona prompt, corect si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau in realizarea unor activitatii in mod neeconomic, ineficace sau ineficient.

- reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern,

- inregistrarea de indata si in mod corect a tuturor operatiunilor si evenimentelor semnificative,

- asigurarea unei conducerii competente la toate nivelurile,

- accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza in principal:

-angajamentele legale si credite bugetare,

-deschiderea si repartizarea de credite bugetare.

8. Resursele umane in institutia analizata

8.1

Relatiile publice sunt privite in prezent tot mai mult ca un proces de management continuu, avand ca rezultat stategii si obiective bine definite. Comunicatorul are nevoie de anumite calitati cum ar fi: inteligenta, stapanire de sine, inventivitate, curaj, dorinta de a-si asuma raspunderi, creativitate. In activitatea de relatii publice, a cunoaste regulile este mai important decat a avea talent, a opera planificat este mai productiv decat a lucra dupa ureche.

8.2.

Selectionarea si incadrarea personalului se bazeaza pe patru elemente care sunt:

-studii atestate de certificate sau diplome,

-vechimea in munca,

-postul detinut anterior,

-calitatilor,cunostiintele, deprinderile, aptitudinile sicomportamentele persoanelor in cauza.

Recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice. In mod exceptional, autoritatile sau institutiile publice pot organiza ori, dupa caz, pot solicita organizarea concursului, in conditiile prezentei hotararii, in situatia in care functiile publice se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute ca functii publice vacante in planul de ocupare a functiilor publice.

La concursurile organizate pentru recrutarea functionarilor publici pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea in corpul functionarilor publici , candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului.

Concursul consta in trei etape, dupa cum urmeaza :

-selectarea dosarelor de inscriere,

-proba scrisa,

-interviu.

In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici se constituie comisii de concurs , respectiv comisii de solutionare a contestatiilor , prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, in conditiile legii.

Perioada de stagiu este etapa din cariera functionarului public cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant, in urma promovarii concursului de intrare in corpul functionarilor publici, si data numirii ca functionar public definitiv. Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea lor practica, insusirea specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea , precum si a exigentelor administratiei publice.

Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de conducatorul unitatii sau institutiei publice , la propunerea conducatorului compartimentului in care sa isi desfasoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane.

In scopul cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice, functionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.

8.3.

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante. Promovarea poate fi:

a)      definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare,

b)      temporara, atunci cand functia publica de conducere sau, dupa caz, functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se ocupa pe perioada determinata, in conditiile legii.

Criteriile de evaluare a activitatii functionarului public debutant sunt:

-cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate,

-cunoasterea principiilor care guverneaza administratia publica si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice,

-adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor,

-rationamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect intre diverse optiuni in indeplinirea atributiilor de serviciu,

-comunicare, respectiv usurinta in transmiterea ideilor, in scris si verbal, fluenta in scris, incluzand capacitatea de a scrie clar si concis,

-capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia,

-conduita in timpul serviciului,

-alte calitati care il recomnada pentru cariera de functionar public.

Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie:

Realizarea obiectivelor:

se caracterizeaza prin stabilirea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluata,

Adaptabilitate:

capacitatea de a indeplini activitatile pe care le presupune realizarea atributilor corespunzatoare functiei publice si a unor atributii delegate , capacitatea de a desfasura eficient activitati de rutina intr-u cadru strict reglementat,

Asumarea responsabilitatilor:

reprezinta capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea, capacitatea de a invata din greseli si de a nu mai repeta,

Capacitatea de a rezolva problemele:

capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin identificarea solutilor adecvate de rezolvare si asumarea riscului,

Capacitatea de implementare:

capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfaurarea activitatilor in mod corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor,

Capacitatea de analiza si sinteza:

capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat,

Creativitate si spirit de initiativa:

se caracterizeaza prin atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor, prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente, atitudine pozitiva fata de idei noi, inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate,

Capacitatea de a comunica:

aptitudinea de a transmite si recepta cu usurinta informatiile, in scris si verbal,

Capacitatea de a lucra independent:

capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta,

Capacitatea de a lucra in echipa:

Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva,de a transmite si de a influenta idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia,

Capacitatea de consiliere:

capacitatea de a oferi sprijin informational, cu argumentare solida, justificata corespunzator si prezentata in mod adecvat atunci cand este solicitat,

Capacitatea de indrumare:

capacittea de a oferi informatia adecvata desfasurarii unei anumite activitati si de a oferi sprijin in valorificarea acesteia,

Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice:

aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou, copiatoare , faxuri, proiectoare,

Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei:

presupune cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a unei imagini favorabile,

Conduita in timpul serviciului:

implica respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, in relatiile cu functionarii publici, cu cetatenii, precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici.

8.4.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici si stabileste un cadru general pentru:

-corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice,

-aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv,

-asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale,

-identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Evaluarea activitatii functionarului public debutant consta in aprecierea modului de dobandire a cunostiintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare indeplinirii atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata.

8.6.

Avand personal cu vechime apreciabila in munca de administratie, activitatea acestora se impleteste cu activitatea celor tineri, fiind necesara adaptarea vechilor metode si stiluri de munca prin perfectionare si antrenare la noile metode de lucru, fiind necesara angajarea de noi cadre conform cerintelor actuale .

9. Elemente privind strategia institutiei analizate


Salariatii din cadrul primariei constituie alaturi de primar unul din factorii determinanti ai culturii organizationale, numarul, pregatirea, varsta, sexul, temperamentul acestora sunt tot atatia parametri umani care marcheaza in multiple si diverse moduri sistemul de valori al personalului, cerintele, ateptarile normele si comportamentul organizational. Informatizarea, prin birotica si softurile care-i sunt asociate, marcheaza puternic continutul si modalitatile de realizare a mincii tuturor salariatilor, reflectandu-se in sistemul de valori, aspiratii si asteptari in simboluri, ceremonii, roluri, statuturi, mituri.

9.2.

Situatia ecomonica a institutiei influenteaza cultura organizationala prin restrictiile, respectiv facilitatile economice practicate, prin intensitatea stresului economic asupra evolutiei firmei si a salariatilor in cadrul sau.

Sistemul de management al organizatiei, prin caracteristicile sale metodologico-manageriale, decizionale, si structural-organizatorice , are o puternica influenta configuratiei culturii organizationale. Un sistem de management bine cristalizat, cu o ridicata functionalitate, bazat pe o puternica motivare a salariatilor si grupurilor de personal din cadrul organizatiei, faciliteaza formarea unei culturi organizationale puternice.

9.3.

Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Produlesti pentru perioada urmatoare 1-3 ani,

ECONOMIC

-Acordarea de facilitati ( terenuri , spatii, scutiri de taxe si impozite) agentilor economici care vor sa desfasoare activitati productive, sau prestari de servicii pe teritoriul comunei,in vederea crearii de locuri de munca,

-Sprijin calificat producatorilor agricoli, crescatorilor de animale si persoanelor care doresc sa puna bazele unor ferme agricole; in ce priveste aprovizionarea, distribuirea semintelor si ingrasamintelor chimice si substantelor pentru combaterea buruienilor,

IN DOMENIUL EDILITAR GOSPODARESC

-Introducerea de gaze naturale si apa potabila in comuna noastra,

-Repararea suprafetei drumurilor din cele 3 sate componente comunei,

-Repunerea in functiune a iluminatului public in cele trei sate componente comunei,

-Infintarea unei piete agro-alimentare, pentru comercializarea excedentului de produse din zona,

IN DOMENIUL INVATAMANTULUI

-Finalizarea lucrarilor de reparatie la scoala Brosteni, inceperea reparatiei la scoala Costesti-Deal, precum si a imprejmuirilor tuturor scolilor si gradinitelor din comuna,

-Sprijinirea unitatilor scolare prin gasirea de sponsori pentru dotare cu tehnica de calcul si birotica la nivelul tehnicii actuale,

IN DOMENIUL SANATATII

-Sprijin pentru repararea celor 2 unitatii sanitare din patrimoniul comunei, a dotarii acestora cu mobilier si tehnica adecvata precum si asigurarea alimentarii cu apa potabila a dispensarului Produlesti, -Asigurarea conditiilor pentru functionarea mai eficienta a farmaciei dispensarului, personalului, specializat pentru asigurarea asistentei medicale a locuitorilor pe intreaga durata a zilei,

IN DOMENIUL CULTURAL-SPORTIV

-Repararea si reintegrarea in activitatea cultural-educativa a Caminului cultural din Produlesti,

-Gasirea de sponsori locali pentru reinfiintarea si inscrierea in campionat a echipei de fotbal, asigurarea bazei sportive din Produlesti,

9.5.

Surse de finantare pentru realizarea obiectiveleor fundamentale, la nivelul institutiei analizate sursele de finantare sunt; bugetul de venituri si cheltuieli, si finantari venite de la Consiliul Judetean prin rectificari,

9.6.

- Alimentare cu apa in comuna Produlesti,

- Infiintare distributie gaze naturale in comuna Produlesti.

10 . Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata

puncte forte:

primaria Produlesti dispune de personal de specialitate perfectionat si pregatit pentru toate domeniile de activitate, in conformitate cu cerintele actuale,

colaborare si buna intelegere in relatiile dintre functionarii primariei precum si intre consilierii locali,

colaborare cu toate institutiile de pe raza comunei,

este pus un accent deosebit pe relatiile de cooperare, de colaborare, usurinta in stabilirea si mentinerea contactelor umane,

primaria Produlesti beneficiaza de o intrunire lunara -un sfat al batranilor-cu care se discuta probleme legate de localitate,

un avantaj pentru localitatea analizata este si asezarea geografica cu legaturi in toate directiile,

infrastructura foarte buna,

mobilizare la realizarea sarcinilor, se creaza o atmosfera de lucru proprie afirmarii,

puncte slabe;

- buget local insuficient datorita starii economice a populatiei majoritar

agrara,

populatia localitatii este imbatranita, cu venituri mici iar natalitatea

scazuta,

dotare insuficienta cu aparatura in privinta informatizarii si tehnici de

calcul,

recomandari,

antrenarea populatiei la actiuni edilitar-gospodaresti care sa completeze deficitul bugetar cu care se confrunta institutia,

achizitionarea de sisteme informatice (noi echipamente tehnologice)

atragerea de noi investitori prin crearea de conditii pentru diverse activitati,

gasirea de solutii pentru a ne face cunoscuti la nivel national si chiar international prin mass- media,

o mai buna antrenare in privinta colectarii impozitelor si taxelor de la populatie.

asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale,

crearea unor conditii favorabile, de implicare a subordonatilor la procesele de fundamentare, adoptare si aplicare a deciziilor,

evaluarea rezultatelor , pentru depistarea cauzelor care au provocat "abateri pozitive" si "negative" si sa adopte unele decizii de corectie sau actualizare ce se impun,

gasirea celor mai adecvate modalitati organizatorice, informationale, decizionale, de a concepe si promova un instrumentar managerial eficace pentru adaptarea permanenta a acestora la cerintele mediului, aflat intr-o continua transformare si evolutie.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate