Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI. COMPETENTE IN REGLEMENTAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI VENITURILE BUGETULUI LOCAL


PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI. COMPETENTE IN REGLEMENTAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI VENITURILE BUGETULUI LOCAL


PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI. COMPETENTE IN REGLEMENTAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia local in municipiul Petrosani este Consiliul Local.

Potrivit specificului fiecarei localitati, consiliile locale au organizate anumite comisii de specialitate.

Consiliul Local al municipiului Petrosani are organizate urmatoarele comisii de specialitate:

1. Comisia pentru dezvoltarea economico - sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat;2. Comisia pentru urbanism si realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator;

3. Comisia pentru servicii publice si comert;

4. Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala;

5. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Consiliul local, dezbate si adopta bugetul de venituri si cheltuieli al administratiei publice pe articole, capitole, subcapitole, anexe.

Se pronunta asupra eventualelor contestatii, dupa care aproba proiectul bugetului local printr-o hotarare a Consiliului local.

Consiliul local hotaraste contractarea de imprumuturi. Datoria publica locala angajata prin contractarea de imprumuturi reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ - teritoriale.

Prin L 571/2003 privind Codul fiscal, sunt stabilite anumite competente ale Consiliilor Locale cu privire la impozitele si taxele locale.

In functie de conditiile locale specifice zonei, Consiliul Local are competenta de a aproba majorarea impozitelor si taxelor cu pana la 20%, in termen de 30 de zile de la publicarea Normelor Metodologice pentru aplicarea L 571/2003 pentru Codul fiscal privind impozitele si taxele locale in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.112/2004.

Hotararea de majorare, de regula se adopta in luna mai a fiecarui an si se aplica in anul fiscal urmator.

Consiliile locale, in cursul lunii mai a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la:

a)  stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin Ordonanta sunt prevazute limite minime si maxime ;

b)  stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa, intre limitele prevazute de Ordonanta, de hotararea Guvernului prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza sau actualizeaza ;

c)  stabilirea altor taxe locale ;

d)  stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform L 571/2004 privind Codul fiscal;

e)  reducerea sau scutirea de impozit pe terenul aferent investitiei;

f)  delimitarea zonelor atat in intravilan cat si in extravilan ;

g)  procedura de acordare a unor facilitati fiscale unor persoane ;

h)  adoptarea oricaror alte hotarari privind aplicarea Ordonantei si a Normelor Metodologice pentru aplicarea L 571/2003 privind Codul fiscal.

In timpul anului Consiliile Locale pot hotari :

1) acordarea de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de ajutor de somaj, alocatie de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesionala, pentru persoanele cu handicap gradul I si II ;

2) in cazul calamitatilor naturale, scutirea de la plata impozitului si taxelor locale, atat in cazul persoanelor fizice cat   si al persoanelor juridice ;

3) in cursul lunii noiembrie a fiecarui an fiscal consiliile locale adopta hotarari pentru avizarea constructiilor speciale car nu sunt supuse impozitului pe cladiri, hotarari ce se aplica in anul fiscal urmator.

1. REGLEMENTARI ALE CONSILIULUI LOCAL PETROSANI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, STABILITE PRIN H.C.L. 197/2005

In cazul impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice se stabileste cota de 0,2 %, pentru calcularea valorii impozabile a cladirii determinata potrivit criteriilor de evaluare prevazute in L 571/2003 privind Codul fiscal.

Valoarea impozabila pe mp. de suprafata desfasurata a cladirii este determinat conform Anexei  5.

Aceasta valoare se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate constructiile, dupa cum urmeaza:

-inainte de 01.01.1954, cu 15%,

-intre anii 1951-1978, cu 5 %.

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 nivele si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Impozitului pe cladiri datorat de contribuabili persoane juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15 %.

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste ca fiind de 5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea penrsoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

Cladirile care au fost amortizate potrivit legii, cota impozitului pe cladiri este de 1 %.

Valoarea impozabila a cladirilor amortizate integral se reduce cu 15%.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 15.03 inclusiv, a impozitului pe cladiri datorat pentru intreg anul in curs, contribuabilii persoane fizice beneficiaza de o bonificatie de 10%.

Nu se datoreaza impozit pentru cladirile prezentate in Anexa 3.

CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRI

Calculul impozitului pe cladiri pentru persoane fizice:

Impozitul pentru cladirile detinute de personae fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii exprimata in mp, cu valoarea corespunzatoare din tabelul prezentat in Anexa 5.

Suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol, ale balcoanelor, loggiilor. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum   si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare 1,20.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea valorii impozabile cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in Anexa 5.

In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 etaje si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

In functie de data finalizarii constructiei, valoarea impozabila se reduce cu:

-15% pentru cladirile finalizate inainte de 01.01.1950,

-cu 5% pentru cladirile finalizate intre 31.12.1950-.01.01.1978.

Calculul impozitului pe cladiri pentru persoanele juridice:

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice,  se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare stabilite de consiliile locale asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.

Prin valoare de inventar inscrisa in evidenta contabila se intelege valoarea de intrare a cladirilor in patrimoniu, si care dupa caz poate fi:

a) costul de achizitie, pentru cladirile procurate cu titlu oneros;

b) costul de productie, pentru cladirile construite de unitatea patrimoniala;

c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activitate, tinandu-se seama de valoarea cladirilor, cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;

d) valoarea de aport - de utilitate acceptata de parti - pentru cladirile intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii / fuziunii, conform statutelor si contractelor, determinata prin expertiza, potrivit legii;

e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale.

La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii.

Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.

Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar. Proprietar este locatorul/finantatorul pana la data expirarii contractului de leasing, cand se transfera utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra cladirii.

Impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se determina pe baza valorii negociate intre parti si inscrise in contract. Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de leasing, impozitul pe cladiri se determina dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau juridica.

Valoarea negociata intre parti corespunde valorii totale a contractului de leasing.

IMPOZITUL PE TEREN

Impozitul pe teren se datoreaza de toti contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in raza administrativ teritoriala al municipiului Petrosani.

Acest impozit este anual si se stabileste in suma fixa pe mp. de teren, in mod diferentiat in intravilanul localitatii, pe ranguri si zone, conform Anexei 6.

Impozitul pentru terenurile din intravilanul localitatii, inregistrata in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu terenuri cu constructii impozitul se calculeaza conform Anexei 6.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 15.03 inclusiv, a impozitului pe teren datorat pentru intreg anul in curs, contribuabilii persoane fizice beneficiaza de o bonificatie de 10%.

Nu se datoreaza impozit pentru terenurile prezentate in Anexa 4.

CALCULUL IMPOZITULUI PE TEREN

Impozitul pe teren se stabileste in functie de numarul de mp. de teren, rangul localitatii si zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de mp. cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul prezentat in Anexa 6.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrata in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste astfel:

-prin inmultirea numarului de mp. de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul prezentat in Anexa 6 ;

-prin inmultirea rezultatului obtinut prin calculul prezentat anterior  cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in tabelul prezentat in Anexa6.

In cazul unui teren aflat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este de 1 leu/ha.

Lista cuprinzand terenurile si cladirile pentru care nu se datoreaza impozit precum si facilitatile fiscale sunt prezentate in Anexa 3, 4.

IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Impozitul asupra mijloacelor de transport, cu tractiune mecanica, se calculeaza  in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 200 cm.cubi sau fractiune din acestea, conform Anexei 7.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an contribuabilul persoana fizica beneficiaza de o bonificatie de 10%.

De la plata taxei asupra mijloacelor de transport, sunt scutite institutiile publice si persoanele juridice care au ca profit de activitate transportul de calatori in comun in regim urban.

Resursele banesti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima de peste 12 tone si se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructia drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si 40% la bugetul judetean.

Pesoanele fizice si juridice straine care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport au obligatia de a achita integral taxa datorata la data luarii in evidenta de catre Compartimentul de Specialitate al Primariei municipiului Petrosani.

Anexa 8 cuprinde cuantumul taxelor stabilite prin HCL 197/2006 de catre Consiliul Local Petrosani.

FUNDAMENTAREA SI EVALUAREA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

Bugetul, practic este documentul care prezinta previziunea pentru o anumita perioada de timp (an, semestru, trimestru, luna) atat a veniturilor cat  si a cheltuielilor unei unitati administrativ - teritoriale.

Veniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe, din venituri cu destinatie speciala si alte venituri precum si din cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Fundamentarea si evaluarea veniturilor Bugetului Local se face tinand seama de legislatia in vigoare, de nevoile ce trebuiesc satisfacute in cursul unui an bugetar, de indicele de inflatie si prin comparatie si previziune, pe baza veniturilor si cheltuielilor Bugetului Local al anilor precedenti.

Deoarece veniturile Bugetului Local sunt atat venituri cu debit cat si venituri fara debit, nu se poate face o evaluare exacta a acestuia, din acest motiv, legislatia permite rectificarea, in cursul anului, a Bugetului Local.

Cuantumurile si categoriile veniturilor cu debit, ce formeaza Bugetul Local al Primariei municipiului Petrosani pentru anul 2006 sunt urmatoarele:

-impozitul pe cladiri persoane fizice: 42.521,32 lei;

-impozitul pe teren persoane fizice: 72.110,44lei;

-taxe mijloace de transport detinute de persoane fizice: 65.669,11 lei;

-taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat: 19.482,45 lei;

-impozitul pe cladiri, persoane juridice: 608.029,60 lei;

-impozitul pe teren, persoane juridice: 39.609,16 lei;

-taxe mijloace de transport detinute de persoane juridice: 79.407,99lei.

Ca venituri fara debit ce formeaza Bugetul Local al Primariei municipiului Petrosani pentru anul 2006, se cunosc:

-impozitul pe spectacole: 7.030,63 lei;

-taxe si tarife pentru eliberarea de licente: 11.254,85 lei;

-taxe extrajudiciare: 150.345,66 lei;

-varsaminte din profitul net al regiilor autonome aflate in subordinea Primariilor: 53.887,26lei;

-varsaminte de la institutiile publice: 179.861,53 lei;

-diverse venituri: 363.592,72 lei;

-venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul statului: 130.417,43 lei;

-alte incasari din impozite directe: 14.940,24 lei;

-cote defalcate din impozitul pe salarii: 6.872,32 lei;

-sume defalcate din T.V.A. : 7.179.080,00lei;

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 6.384.096,78lei;

-din care 300.000,00 lei ca suma de la Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetului local.

-subventii din fonduri speciale de solidaritate sociala: 425,16 lei;

-subventii pentru sustinerea drepturilor copilului: 425,16 lei;

Cele mai cunoscute venituri proprii fara debit ce formeaza bugetul local sunt cele cuprinse in categoria "Diverse venituri" adica:

-venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata: 25,00 lei

-venituri din amenzi si alte sanctiuni; 18.101,27 lei;

-restituiri de fonduri din anii precedenti: 51.903,88 lei;

-venituri din concesiuni si inchirieri: 139.801,75 lei;

-incasari din alte surse: 154.660,80 lei.

Conform comunicarii C.N.H. nr. 78/12.01.2006, inaintata de Compania Nationala a Huilei S.A. Primariei municipiului Petrosani pentru cota defalcata din impozitul pe venit (2000 - 2006) datorat bugetului local, suma neachitata este de 4.932, 40 mii lei.

Pentru anul 2006 se estimeaza o valoare de 3.000,67 mii lei, suma fiind impartita pe subunitati astfel:

E.M. Livezeni -2.463,88 mii lei;

S.C.S.M. -258,00 mii lei;

E.P.C.V.J. -72,00 mii lei;

Sediu C.N.H. -206,79 mii lei.

TOTAL  3.000,67 mii lei

ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI COMPETENTE ALE SERVICIULUI "IMPOZITE SI TAXE LOCALE"

Serviciul " Impozite si taxe" functioneaza ca parte integranta a Directiei Economice a Primariei municipiului Petrosani.

Numarul total al personalului angajat in cadrul acestui serviciu este de 14.

Structura organizatorica a personalului este urmatoarea :

- functii de conducere: 1 sef serviciu impozite si taxe;

- functii de executie :1 consilier, 1 inspector, 7 referenti, 1 analist programator, 1 arhivar, 1 casier

Atributii, sarcini si indatoriri ale personalului angajat al serviciului  Impozite si taxe  :

1. sef serviciu :

- verifica pe teren sinceritatea declaratiilor depuse de agentii economici, asigura depunerea de catre acestia a declaratiilor de impunere si ii determina pe restantieri sa plateasca sumele restante si aplica, daca este cazul masurile legale de urmarire silita ;

- intocmeste la termen situatiile si informarile scrise si telefonice cu privire la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;

- studiaza si isi imbunatateste permanent cunostintele profesionale, asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozite si taxe datorate de contribuabili;

- efectueaza  periodic si ori de cate ori este cazul verificari a agentilor economici urmarind realizarea programului de control;

- pregateste actiunea de control fiscal prin culegerea tuturor datelor si informatiilor disponibile;

- verifica corectitudinea si realitatea operatiilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale;

- efectueaza activitatea de executare silita ca reprezentant al organului de executare silita intocmind instiintari, titluri executorii, somatii, aplicand sechestru daca este cazul;

- pe baza documentatiei prevazuta face propuneri conducerii primariei in legatura cu acordarea de amanari si esalonari, reduceri, scutiri, restituiri de sume reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere;

- poarta raspunderea pentru confidentialitatea continutului dosarelor penale si a lucrarilor executate.

2. Consilier I, categoria A, clasa I, gradul I:

calculeaza la inceputul perioadei de impunere impozitul pe cladiri, teren, taxa teren, alte impozite si taxe prevazute de legislatie;

- conduce matricola pentru mijloace de transport in care opereaza si modificarile survenite;

- intocmeste borderoul de debite sau scaderi la inceputul fiecarui an si de cate ori este cazul pentru teren, cladiri pe baza declaratiilor de impunere depuse de agentii economici, avand in vedere legislatia in vigoare si opereaza in registru rol;

- urmareste si incaseaza ramasitele la impozite si taxe, opereaza modificari intervenite in cadrul acestora cu respectarea prevederilor legale;

- ia masuri ca pana la finele anului fiscal sa lichideze toate pozitiile de rol din evidentele nominale si sa justifice fiecare pozitie nelichidata in parte;

- intocmeste la termen situatiile si informarile scrise si telefonice cu privire la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoanele juridice;

- intocmeste si pastreza in bune conditii si siguranta dosarele fiscale, asigura pastrarea secretului de serviciu;

- intocmeste corect si complet dosarele finale si celelalte documente referitoare la impunerea agentilor economici;

- pregateste actiunea de control fiscal prin culegerea tuturor datelor si informatiilor disponibile referitoare la contribuabil si activitatea desfasurata prin consultarea dosarului fiscal si a altor acte de control anterior intocmite si de alte organe de control;

- poarta raspunderea pentru confidentialitatea continutului dosarelor penale si a lucrarilor executate.

3. Inspector , categoria A, clasa I, gradul I:

- conduce evidenta incasarii redeventei aferente contractelor de concesiune incheiate de Primaria municipiului Petrosani cu persoane fizice ;

- conduce evidenta incasarii redeventei aferente contractelor de concesiune incheiate de Primaria municipiului Petrosani cu persoane juridice ;

- conduce evidenta incasarii chiriei aferente contractelor de inchiriere incheiate de Primaria municipiului Petrosani cu persoane fizice si juridice ;

- intocmeste note de plata cu specificatia debitului de incasat, diferentelor de curs valutar si a eventualelor majorari ;

- raspunde de evidenta corecta a veniturilor obtinute in baza contractelor de concesiune si inchiriere ;

- introduce  datele pentru calculul salariilor si intocmirea statelor de plata pentru salariatii din Primarie, Cantina, Biblioteca, Muzeu si Sera de Flori ;

- intocmeste fisa fiscala 1 si 2 pe baza datelor oferite de programul de calcul al salariilor.

4. Referent - categoria C, clasa I, gradul 2:

- calculeaza la inceputul perioadei de impunere impozitul pe cladiri, teren, taxa teren, alte impozite si taxe prevazute de legislatie;

- conduce matricola pentru teren si cladiri in care opereaza si modificarile survenite;

- urmareste si incaseaza ramasitele la impozite si taxe, opereaza modificari intervenite in cadrul acestora cu respectarea prevederilor legale;

- intocmeste corect si complet dosarele finale si celelalte documente referitoare la impunerea agentilor economici;

- studiaza si isi imbunatateste permanent cunostintele profesionale, asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozite si taxe datorate de persoane juridice;

- efectueaza periodic si ori de cate ori este cazul verificarea agentilor economici urmarind: realizarea programului de control stabilit lunar; daca sunt depuse toate declaratiile si situatiile prevazute de legislatia in vigoare; corectitudinea si realitatea operatiilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale;

- complecteaza lunar registrul inspectorului cu privire la impozitele, taxele si majorarile stabilite prin actele de control in vederea intocmirii situatiilor centralizate privind evaziunea fiscala si sursele atrase la bugetul local;

- determina si comunica impozitul si taxele cu debit datorate de agentii economici, persoane juridice;

- poarta raspunderea pentru confidentialitatea continutului dosarelor penale si a lucrarilor executate;

- in baza borderourilor de debite/scaderi va asigura inregistrarea cronologica, sistematica a registrului rol, va determina centralizarea debitelor si incasarilor, precum si ramasitele prin intocmirea documentelor precizate de legislatia in vigoare si solicitate de organele de drept. Va confrunta cu trezoreria eventualele neconcordante intre registru rol si trezorerie.

5. Referent 1 - categoria C, clasa II, gradul 1:

- calculeaza la inceputul perioadei de impunere impozitul pe cladiri, teren, taxa asupra mijloacelor de transport;

- repartizeaza anual in cadrul perioadei de impunere debitele stabilite in matricola, totalizeaza debitele si da borderoul de debite centralizat;

- conduce matricola pentru teren, cladiri si mijloace de transport in care opereaza si modificarile survenite;

- reporteaza anual taxa pentru autovehicule evidentiate in matricole si stabileste taxe  auto pentru cazurile noi sau la care au intervenit modificari;

- asigura inmanarea la timp a instiintarilor de plata ;

- identifica restantierii la plata si aplica masurile legale de executare silita;

- intocmeste acte de insolvabilitate pentru cazurile care sunt in aceasta situatie la impozite si taxe, amenzi, imputatii si cheltuieli penale mentinandu-se in evidenta si efectuand verificari pana la prescrierea debitelor;

- pentru debitele primite spre incasare de la alte unitati intocmeste instintare de plata, urmareste incasarea debitului si confirma in termen primirea debitului;

- intocmeste borderouri de debite scaderi pentru impozite si taxe;

- analizeaza in prealabil continutul scrisorilor repartizate pentru a stabili ce probleme se ridica si daca contestatiile au fost depuse in termen si s-a platit taxa de timbru datorata;

- verifica dupa acte si pe teren situatiile sesizate in prezenta celui in cauza, pretinzand la nevoie documentele necesare;

- face propuneri de solutionare in functie de situatia de fapt si de drept si a convingerii personale asigurand efectuarea cercetarilor in termenul stabilit;

- rezolva cererile, contestatiile, reclamatiile si sesizarile in termen de 20 de zile;

- aplica contraventii si sanctiuni conform dispozitiilor legale in ce priveste impozitele si taxele locale;

- raspunde de inscrierea corecta a debitelor privind certificatele si adeverintele eliberate in baza documentelor cele au in evidenta.

6. Referent 2 - categoria C, clasa II, gradul 1:

- conduce rolurile cu evidenta nominala, contabila a contribuabililor in care inscrie toate operatiunile de debitare, scadere si restituire;

- intocmeste note de plata cetatenilor care se prezinta pentru achitarea sumelor datorate consiliului local la termenele de plata prevazute de lege sau ori de cate ori este necesar;

- opereaza sumele incasate cu chitante in registrele rol;

- debiteaza rolurile cu impozitele si taxele aparute in cursul anului;

- intocmeste tabele cu contribuabilii care beneficiaza de bonificatii si le preda inspectorilor de impozite si taxe pentru a le da la scadere;

- ofera informatii, lamuriri contribuabilior in legatura cu situatia existenta in rol;

- intocmeste listele de ramasita respectiv suprasolviri la finele anului;

- raspunde si semneaza pentru operatiunile facute in evidentele rol.

7. Referent 3 - categoria C, clasa II, gradul 1:

- intocmeste trimestrial situatia privind "contul de debite - incasari" confruntand incasarile din aceste conturi cu evidentele din roluri;

- ridica din doua in doua zile de la agentul fiscal (casier) centralizatoarele chitantelor tip unic si desfasoara incasarile pe tipuri de venit;

- conduce evidenta taxelor de viza, a autorizatiilor;

- intocmeste lunar borderoul de debite sau scaderi pentru veniturile din amenzi, imputatii, cheltuieli penale;

- intocmeste lunar situatia incasarilor pe fonduri si situatia lichidarii pozitiilor din rol;

- raspunde si semneaza pentru corecta indeplinire a situatiilor.

8. Analist Programator - gradul IV

- introduce baza de date in programul de calcul al impozitelor si taxelor locale in vederea stabilirii impozitelor pe cladiri, teren si taxe asupra mijloacelor de transport la contribuabilii persoane fizice si persoane juridice;

- opereaza modificarile aparute la debite ca urmare a suplimentarii de debite, scaderi, restituiri de sume, radieri;

transfera debite si ramasite la sfarsitul anului;

- prelucreaza pe calculator somatii pentru restantieri;

introduce datele pentru calculul salariilor si intocmirea statelor de plata pentru salariatii din Primarie, Sera de Flori, Cantina, Biblioteca, Muzeu;

- introduce datele pentru calculul salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si intocmeste statele de salarii aferente;

- introduce datele pentru calculul lunar al foilor de boala si pentru salariile cuvenite personalului platit din bugetul asigurarilor sociale;

- introduce datele pentru calculul lunar al indemnizatiei cuvenite consilierilor locali si intocmeste statele de plata;

- introduce datele pentru calculul indemnizatiei cuvenite colaboratorilor angajati cu contract de prestari servicii si intocmeste statele de plata;

- intocmeste fisa fiscala 1 si 2 pe baza datelor oferite de programul de calcul al salariilor;

- raspunde de evidenta corecta a impozitelor si taxelor locale in limita corectitudinii dosarelor preluate spre prelucrare si a debitelor transmise pe baza borderourilor de debite - scaderi;

- raspunde de introducerea si prelucrarea corecta a datelor pentru calculul salariilor, foilor de boala si a fiselor fiscale 1 si 2.

9. Arhivar

- asigura evidenta, pastrarea si conservarea dosarelor pentru fiecare contribuabil in parte;

- asigura echivalarea documentelor si elibereaza copii si extrase de pe documente in conditiile prevazute de lege;

- intocmeste impreuna cu compartimentele de specialitate nomenclatorul dosarelor si-l supune spre aprobare Consiliului Judetean;

- ia masuri pentru selectionarea si conservarea arhivei si asigura predarea materialelor selectionate la arhivele statului;

- sesizeaza conducerea Primariei in caz de pierdere, ardere, distrugere sau sustragere a documentelor din arhiva;

- primeste si inregistreaza intreaga corespondenta a Biroului Impozite si Taxe;

- efectueaza operatiile de iesire a actelor si se ingrijeste de expedierea acestora.

10.Casier - gradul I

-tine evidenta in extras de rol a contribuabililor;

-incaseaza direct cu chitantier sumele platite de cetateni cu respectarea ordinei de incasare a debitelor, plata majorarilor de intarziere la debitele achitate peste termen;

-intocmeste zilnic borderoul desfasurator al incasarilor pe feluri de impozite si taxe;

-varsa la termen la trezorerie sumele incasate;

-identifica restantierii la plati si aplica masurile legale de urmarire la plata sau urmarire silita;

-pentru cei insolvabili sau disparuti intocmeste actele necesare pentru trecerea in evidenta separata;

-pentru cei trecuti in evidenta separata se va face cel putin o data pe an verificarea starii de fapt a contribuabilului;

-pentru debitele primite de la alte unitati intocmeste instiintari de plata, urmareste incasarea acestora si confirmarea in termen;

ia masuri ca pana la finele anului sa lichideze pe cat posibil toate pozitiile de rol, justificand fiecare pozitie nelichidata;

-respecta Ordinul 466/1993, privind disciplina in unitate.

Personalul angajat la serviciul "Impozite si taxe" are obligatia de a indeplini orice alte sarcini date de catre sefii ierarhic superiori, precum si indatorirea de a pastra secretul de stat si secretul de serviciu in conditiile legii, de a pastra confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia la cunostinta in exercitarea functiei.

INCASAREA, URMARIREA SI CONTROLUL VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

Veniturile Bugetului Local sunt percepute ca resurse financiare care stau la baza programarii cheltuielilor unei unitati administrativ - teritoriale, in vederea satisfacerii nevoilor socio - culturale ale comunitatii pe care o reprezinta.

Institutiile publice isi acopera cheltuielile din diverse surse - venituri proprii interne si/sau externe de la bugetul statului si unitatile bancare.

In vederea asigurarii resurselor financiare ce constituie venituri ale Bugetului Local, este necesara urmarirea si stabilirea cat mai atenta a materiei impozabile si taxabile.

Conform prevederilor legale in vigoare, in ceea ce priveste veniturile realizate din impozite si taxe, materia impozabila se stabileste in urma declaratiilor (de avere) pe care fiecare contribuabil, persoana fizica si juridica, au obligatia sa le depuna la Serviciul Impozite si Taxe Locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii unui bun mobil sau imobil.

Declaratiile tip ce trebuie sa le completeze un contribuabil sunt prezentate in Anexa 10.

In urma acestor declaratii, sunt stabilite debitele datorate ca impozit, evidentiindu-se in registrul matricol, nominal, pe fiecare contribuabil in parte si pe fiecare bun supus impozitarii.

Orice schimbare survenita in cursul unui an in masa materiei impozabile, in urma declararii de catre contribuabil, se evidentiaza in borderouri - in cazul dobandirii se numesc borderouri de debit, iar in cazul instrainarii, se numesc borderouri de scadere.

Inregistrarile facute in registrul matricol, borderourile de debit sau scadere, cat si platile facute de contribuabil sunt evidentiate in registrul rol, conform Anexei 10. 

L 571/2003 privind Codul fiscal stabileste posibilitatea efectuarii platii impozitelor si taxelor trimestrial, iar termenele de plata pentru fiecare trimestru sunt:

- pentru trimestrul I - 15 martie; pentru trimestrul II - 15 iunie; pentru trimestrul III - 15 septembrie; pentru trimestrul IV - 15 noiembrie. 

Nerespectarea acestor trimestre atrage dupa sine sanctionarea prin aplicarea asupra sumelor restante a majorarilor si penalitatilor de intarziere. 

Conform Ordonantei Guvernului, publicata in Monitorul Oficial 81/01.02.2002, modificata cu Ordonanta Guvernului publicata in Monitorul Oficial 942/23.12.2002, plata impozitelor si taxelor se face si informatizat incepand cu 1 februarie 2003. In cazul impozitelor si taxelor locale, termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani. 

Daca debitorul nu isi plateste de buna voie obligatiile datorate bugetului local, organele de executare silita, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita.

Organul de executare va trimite o instiintare de plata debitorului, prin care i se notifica acestuia sumele datorate, aceasta instiintare fiind un act premergator executarii silite. Modelul unei instiintari de plata este prezentat prin Anexa 10.

Daca debitorul nu isi achita, in termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile restante, se va trece la executarea silita. Executarea silita incepe prin comunicarea unei somatii insotite de o copie certificata de pe titlul executoriu, modelele imprimatelor folosite in acest caz fiind prezentate la Anexa 10. In sensul verificarii realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor fiscale, de catre contribuabili, a investigarii si constatarii evaziunii fiscale, se organizeaza control fiscal.

Controlul fiscal, in cazul creantelor bugetare se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimente de specialitate.

Compartimentele de specialitate sunt in drept sa solicite informatii de la:

a) persoanele fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor;

b) autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice dau de interes public;

c) institutiile publice sau private care inregistreaza sub orice forma, incheieri de contracte, circulatia marfurilor pe cai de comunicatie de orice fel, alte asemenea.

Compartimentele de specialitate trebuie:

a) sa cunoasca si sa aplice corect prevederile legislatiei contabile si fiscale si formele de aplicare a lor;

b) sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia insotita de actul de identitate, precum si delegatia semnata de conducatorul compartimentului.

Inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal la domiciliu, resedinta, sediu sau punctul de lucru al contribuabilului, acesta are dreptul:

- sa fie informat in legatura cu actiunile de control, prin transmiterea unui aviz de verificare cu cel putin 5 zile inainte;

- sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile ce ii revin.

Controlul fiscal se desfatoara o singura data pentru fiecare impozit/taxa locala si pentru fiecare perioada supusa impozitarii/taxarii.

Rezultatul controlului fiscal se consemneaza in mod obligatoriu in procese - verbale de control, note de constatare, procese - verbale de constatare a contraventiilor.

Procesul - verbal de control va fi semnat de functionarul public care a efectuat controlul fiscal, caruia ii revine responsabilitatea pentru constatarile inscrise in acesta, precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.

Procesul - verbal de control constituie titlu de creanta pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de catre contribuabil si cele datorate, inclusiv accesoriile si penalitatile stabilite.

Constatarile cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile/taxabile se consemneaza in nota de constatare.

In nota de constatare se inscriu situatiile de fapt constatate, precum si masurile operative pentru remedierea deficientelor constatate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate