Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Obiective si activitati ale Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi


Obiective si activitati ale Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi


Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi


Obiective si activitati ale Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi


INTRODUCERE


"Serviciul public este un organism administrativ creat de stat, judet sau comuna, cu o competenta si puteri determinate, cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al Administratiei publice.[1] "Inspectoratul Teritorial de Munca este instituția publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritații Sociale și Familiei - ordonator principal de credite și Inspecției Muncii - ordonator secundar de credite, prin care se exercita atribuții de autoritate de stat, in domeniul muncii, relațiilor de munca, securitații și sanatații in munca, in fiecare județ și in municipiul București.

Inspectoratul Teritorial de Munca are atributii in domeniul stabilirii locurilor de munca unde controleaza incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii, stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru, stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata, s.a., dar si in domeniul securitatii si al sanatatii in munca unde acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora, coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu, controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale, s.a

In țara noastra, problemele legate de munca, erau reglementate sub diverse forme inca din sec. XIII - XIV, cand existau diferite bresle și corporații. In anul 1880 apar unele modificari esențiale in domeniul muncii, prin apariția industriei in Romania și astfel au aparut primele acte normative cu caracter general, care aveau funcția de a reglementa noile probleme: Legea repaosului duminical, Legea invațamantului profesional.

Dupa primul razboi mondial, prin decretul-lege nr. 1327/1920 se inființeaza "Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale" avand drept scop ocrotirea și organizarea muncii. De-a lungul timpului denumirea acestei instituții a cunoscut mai multe variante: "Ministerul Muncii, Sanatații Publice și Ocrotirilor Sociale", "Ministerul Muncii, Cooperației și Asigurarilor Sociale", "Ministerul Muncii, Sanatații și Ocrotirilor Sociale".

Reforma economica și importantele schimbari care au intervenit in anul 1990 au facut necesra inființarea unei instituții publice aflata in subordinea Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale și Inspecției Muncii prin care sa se exercite atribuții de autoritate de stat, in domeniul muncii, relațiilor de munca, securitații și sanatații in munca. Astfel au aparut Inspectoratele Teritoriale de Munca.


OBIECTIVE SI ACTIVITATI ALE INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA IASI


Activitatea fiecarui Inspectorat Teritorial de Munca se desfașoara pe teritoriul județului in care iși are sediul, in cazul de fața in municipiul Iași. Inspecția Muncii aproba, dupa caz, extinderea limitelor de competența ale Inspectoratului, la propunerea justificata a acestuia, pe teritoriul altor județe.

Inspectoratul exercita controlul aplicarii unitare a prevederilor legale in domeniile sale de competența la toate persoanele juridice și fizice, denumite in continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

Alte oboective ale ITM sunt informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare si furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii.

Inspectoratul se mai ocupa atat cu asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale cat si cu initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu.


Activitatea Inspectoratului este coordonata, indrumata și controlata de Ministerul Muncii, Solidaritații Sociale și Familiei și Inspecția Muncii.

Inspectoratul Teritorial de Munca este organul de specialitate aflat in subordinea Inspecției Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor și a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relațiile de munca, securitatea și sanatatea in munca la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și alte categorii de angajatori, cu exepțiile prevazute de lege.

In indeplinirea obiectivelor Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca a preluat atribuțiile care reveneau Camerelor de Munca din cadrul Direcțiilor Generale de Munca și Protecție Sociala conform prevederilor Legii nr.130/1999, cu modificarile ulterioare, precum și atribuțiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protecția Muncii stabilite de Legea protecției muncii nr.90/1996 și de alte acte normative in vigoare.

Activitatea Inspectoratului se organizeaza și se desfașoara conform Programului anual de activitați și acțiuni, elaborat pe baza Programului Inspecției Muncii aprobat de Inspectorul General de Stat al Inspecției Muncii.

Inspectoratul este condus de un inspector șef, numit in condițiile legii de ministrul Muncii și Protectiei Sociale, la propunerea Inspectorului General de Stat al Inspecției Muncii, ajutat de doi inspectori șefi adjuncți și un contabil șef numit prin decizia Inspectorului General de Stat al Inspecției Muncii.

Inspectorii șefi adjuncți au in subordine directa compartimentele privind relatiile de munca si, respectiv, securitatea si sanatatea in munca.

In subordinea directa a inspectorului sef functioneaza compartimentele:

a)  financiar, resurse umane, sistem informational si administrativ, conduse de un sef de serviciu;

b) legislatie-contencios;

c)  audit intern;

d) informare si relatii cu publicul.

Inspectoratul exercita controlul aplicarii unitare a prevederilor legale in domeniile sale de competența la toate persoanele juridice și fizice, denumite in continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

Activitatea de control a Inspectoratului se face in baza planului anual de control actualizat trimestrial și a graficului lunar aprobat de inspectorul șef. Aceste documente cuprind unitațile programate pentru control, tipul controlului și fondul de timp necesar.

Inspectoratul stabilește tipul de control care poate fi de fond, de sondaj sau tematic, timpul necesar efectuarii acestuia și frecvența, in funcție de volumul activitații desfașurate de unitate, de nivelul de risc al activitaților, de evoluția indicatorilor specifici activitații de protecția muncii.

Pentru probleme deosebite, Inspectia Muncii organizeaza campanii naționale sau controale tematice care devin prioritare pentru Inspectorat.

Periodic inspectoratul organizeaza pe sectoare de activitate acțiuni de informare a conducatorilor persoanelor juridice și dupa caz a unor lucratori, pentru cunoașterea noilor reglementari in domeniu, a cauzelor și imprejurarilor accidentelor grave și a acțiunilor organizate de Inspectia Muncii.

Activitatea Inspectoratului se desfașoara in zilele lucratoare, cu respectarea dispozițiilor legale privind zilele de repaos și de sarbatori legale. Excepție fac inspectorii de munca care au repartizate in control unitați cu foc continuu, pentru care inspectorul șef aproba, dupa caz, alte zile de repaos saptamanal.

Pentru zilele de repaos și de sarbatori legale precum și pentru partea zilelor lucratoare in afara programului de lucru, inspectorul șef va organiza serviciul de permanența la domiciliu.

Avand in vedere ca Inspectoratul are atributii in domeniul stabilirii locurilor de munca si in domeniul securitatii si sanatatii in munca, personalul din interiorul acestuia are, in mod automat, activitati privind indeplinirea acestora.

Atributiile personalului sunt in mai multe domenii, dintre care amintim :

controlul securitatii si sanatatii in munca ;

consultanta, expertiza si asistenta tehnica in probleme de securitate si sanatate in munca ;

inscrieri, completari si certificari carnete de munca ;

evidenta angajatori, inregistrari si evidenta contracte individuale de munca si conventii civile de prestari servicii, etc.

In ceea ce priveste controlul securitatii si sanatatii in munca, personalul ITM asigura aplicarea corecta și unitara a legilor și a celorlalte acte normative care reglementeaza securitatea și sanatatea in munca in sectoarele public, mixt și privat, notificand prin inscrisuri neconformitațile, controleaza pe parcursul executarii și la punerea in funcțiune a unor obiective, instalații și utilaje aplicarea și asigurarea masurilor de securitate și sanatate in munca, verifica modul de organizare și funcționare a comitetelor de securitate și sanatate in munca, controleaza modul in care sunt indeplinite obligațiile unitaților referitoare la instruirea personalului privind normele de protecția muncii, urmarește respectarea de catre persoanele fizice și juridice a condițiilor pentru care s-a eliberat autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii, controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor, controleaza aplicarea dispozițiilor legale referitoare la certificarea echipamentelor tehnice, a echipamentelor individuale de protecție la producatori, importatori și utilizatori, controleaza modul in care se face inregistrarea, evidența și raportarea accidentelor de munca și bolilor profesionale de catre agenții economici, verifica modul in care au fost duse la indeplinire masurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetarii accidentelor de munca, analizeaza și propune avizarea dosarelor de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporara de munca intocmite de persoanele juridice conform legii, cerceteaza sub aspectul cauzelor și al raspunderilor accidentele care au produs invaliditate, deces, precum și accidentele colective și incidentele periculoase, intocmind dosar de cercetare, analizeaza și soluționeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare sesizarile și reclamațiile in legatura cu protecția muncii, controleaza modul in care conducerile agenților economici instruiesc angajații privind cunoașterea riscurilor de imbolnavire profesionala și a masurilor preventive ce se impun,

analizeaza periodic impreuna cu agenții economici sau cu organismele interesate frecvența și cauzele accidentelor de munca și imbolnavirilor profesionale in vederea stabilirii masurilor de prevenire, organizeaza intalniri trimestriale cu persoanele juridice sau fizice din teritoriu, pentru informare și consiliere, controleaza daca persoanele juridice sau fizice autorizate sa presteze servicii in domeniul protecției muncii respecta condițiile de acreditare, controleaza modul in care se acorda și se utilizeaza echipamentele individuale de protecție (EIP) și echipamentele individuale de lucru (EIL),

controleaza sub aspectul organizarii, dotarii și funcționarii, stațiile de salvare din unitați, mijloacele de acordare a primului ajutor și impune inființarea acestora, cand este cazul, informeaza Inspecția Muncii asupra unor deficiente grave aparute in unitați, verifica masurarea periodica a eficienței instalațiilor de protecție prin legare la pamant (prize de pamant), evalueaza capacitatea psihoprofesionala a salariaților in vederea repartizarii lor pe locuri de munca.

[1] Iordan Nicola, Managementul serviciilor publice locale", Ed. All Beck, Bucuresti, 2003, p. 76

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate