Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL


ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL


ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL

(convocare, ordinea de zi, proiectele de hotarari, procesul verbal al sedintei

dosarul special al sedintei)Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.

In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de indata.

Convocarea

Convocarea se face, in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ - teritoriale, astfel, in cazul:

- sedintelor ordinare cu cel putin 5 zile inaintea sedintei;

- sedintelor extraordinare cu cel putin 3 zile inaintea sedintei;

- in caz de forta majora si de maxima urgenta convocarea consiliului local se poate face de indata.

Convocarea consiliului local se face prin dispozitie de convocare  a primarului in care vor fi precizate:

- data,

- ora,

- locul desfasurarii,

- ordinea de zi a acesteia.

Invitatia de sedinta

Preia o parte din dispozitia de convocare.

Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:

- data,

- ora,

- locul desfasurarii,

- ordinea de zi a acesteia,

- mentiunea ca materialele sedintei pot fi studiate inaintea asteia la locul stabilit anterior (acesta il veti stabili dvs. in functie de posibilitati, de ex: sala de sedinte, sediul primariei, biroul secretarului localitatii, s.a.),

- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali si semnatura de confirmare a primirii invitatiei la sedinta de consiliu.

Ordinea de zi

Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor.

Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde

proiecte de hotarari, insotite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local;

rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului;

timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor;

alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

in ordinea de zi NU va fi cuprins ca si un punct distinct "Diverse"

Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 40 alin. (2) si (4) (adica a sedintelor extraordinare si cele convocate de indata).

Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective. Aducerea la cunostinta publica a ordinii de zi trebuie consemnata intr-un proces verbal de afisare.

Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi, aprobata la inceputul sedintei de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

Proiectele de hotarari

Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului, consilierilor sau cetatenilor. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritatii administratiei publice locale.

Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

Proiectele de hotarari se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului.

Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.

Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

Proiectele de hotarare vor fi aduse la cunostinta publicului, prin afisare cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice.

Deci, proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local, cu exceptia proiectelor de hotarari asupra carora se delibereaza in cadrul sedintelor extraordinare si de indata.

In cadrul sedintei de consiliu, asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

Odata adoptate, in urma supunerii la vot, hotararile consiliului local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. Secretarul nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala sau ca depaseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului local. In acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.

Secretarul va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data adoptarii. Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop. Asadar, e necesar sa fie intocmit un registru special in care vor fi inregistrate adresele de inaintare ale hotararilor si dispozitiilor.

Procesul verbal al sedintei

Pentru fiecare sedinta de consiliu se intocmeste, de catre secretarul localitatii, un proces verbal al sedintei.

In procesul verbal se va mentiona:

- felul sedintei de consiliu (ordinara/extraordinara);

- data sedintei;

- locul sedintei;

- dispozitia de convocare a sedintei (art.40, alin.8 Legea 215/2001);

- prezenta;

- ordinea de zi a sedintei, modificari ale acesteia in cazurile expres prevazute de lege;

- aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare, eventualele obiectiuni;

- dezbaterile generale si pe articole asupra proiectelor de hotarari;

- modul si rezultatul votului;

- hotararea/hotararile si numarul acestora ce iau nastere in urma votarii.

Procesul verbal al sedintei va fi semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu (presedintele de sedinta) si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

Consilierul care conduce sedintele de consiliu, impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.

Inaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitie consilierilor, in timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior il va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. In acest caz, secretarul va intocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal.

Dosarul special al sedintei

Pentru fiecare sedinta de consiliu se intocmeste, de catre secretarul localitatii, un dosar special al sedintei respective.

Dosarul special al sedintei contine:

- opisul dosarului, cu actele pe care acesta le contine si numarul de pagini;

dispozitia de convocare a sedintei cu respectarea termenelor legale si avizata de secretar;

dovada publicitarii in mass-media printr-un proces verbal de afisare;

prezenta consilierilor la sedinta consemnata intr-un tabel nominal de prezenta pe care il va semna fiecare consilier local prezent si va fi contrasemnat de secretar;

procesul verbal al sedintei;

hotararile adoptate in sedinta respectiva;

toate proiectele de hotarari trecute pe ordinea de zi;

avizul comisiei de specialitate si raportul compartimentului de resort pentru fiecare proiect de hotarare in parte;

alte materiale(adrese, cereri, documente) supuse dezbaterii.

Toate documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana, in caz contrar prin grija primarului se va asigura traducerea in limba romana tuturor acestor documente.

Dosar special al sedintei va fi numerotat, sigilat si semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal in proxima sedinta de consiliu.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate