Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Functia publica in dreptul intern si comunitar


Functia publica in dreptul intern si comunitar


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

BRASOV

PROGRAM DE MASTERAT

STUDII EUROPENE DE ADMINISTRATIE PUBLICA

SEMESTRUL I

REFERAT

Functia publica in dreptul intern si comunitarMunicipiul Cluj-Napoca se afla in partea centrala a Transilvaniei. Se intinde pe o suprafata de 179,5 kmp. inconjurat pe trei parti de dealuri si coline cu inaltimi intre 500 si 700 m, aspectul lui imbraca forma unei adevarate cetati. Municipiul este situat in centrul judetului Cluj, fiind resedinta acestuia.


PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

Primaria Municipiului Cluj Napoca este autoritatea publica prin care se realizeaza autonomia locala in Municipiul Cluj Napoca, ea fiind reprezentata ca autoritate deliberativa de Consiliul local, iar ca autoritate executiva de Primarul Local, carora li se adauga secretarul si aparatul propriu de specialitate. Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca si Primarul Local functioneaza ca autoritati administrative, autonome si rezolva treburile publice din Municipiul Cluj, in conditiile legii, fiind alesi conform Legii alegerilor locale. Consiliul Local al Municipiului Cluj este format dintr-un numar de 26 de consilieri general alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea nr.70/1996 privind alegerile generale. Primaria Municipiului Cluj e constituita din primar Sorin Apostu si 2 viceprimari Laszlo Attila si Radu Marin Moisin.

Primaria Municipiului Cluj este institutie publica cu activitate permanenta, care aduce la indeplinirea efectiva hotararile Consiliului Local al Municipiului Cluj. Sediul P.M.C. se afla pe str. Motilor nr. 1-3. Aparatul propriu al Primariei Municipiului Cluj, prin compartimentele de specialitate: compartimente, oficii, servicii, birouri, directii, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Consuliul Local al Municipiului Cluj, a dispozitiilor Primarului Local al Municipiului Cluj, a tuturor atributiilor ce le revin conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si celelalte acte normative in vigoare. Primarul Local indeplineste o serie de functii si atributii, care il identifica, facandu-l raspunzator, cu instutia pe care o conduce:
. este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale
. raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si asigura coordonarea, indrumarea si controlul compartimentelor prevazute in organigrama.
. reprezinta Municipiul Cluj in relatiile cu alte autoritati publice, persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justitie
. participa la sedintele Consiliului General al Municipiului Cluj conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si O.U.G. nr.22/1997 pentru modificarea si completarea Legii 69/1991. Conducatorii compartimentelor aparatului propriu al Primariei Municipiului Cluj au obligatia de a elabora si aplica masuri care sa asigure indeplinirea hotararilor Consiliului Local al Municipiului Cluj, a dizpozitiilor Primarului Local al Municipiului Cluj si a tuturor atributiilor prevazute de lege. Obiectul de activitate, asa cum se reflecta si din atributiile Primarului Local, este reprezentat in principal de preocuparea primariei pentru satisfacerea nevoilor cetateanului. Astfel, primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul. Primarul Local este raspunzator de asigurarea ordineii publice si linistii locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii. In acest sens ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica. Viceprimarii sunt alesi cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului acestora este egala cu cea a mandatului Consiliului Local al Municipiului Cluj . Primarul Local poate delega viceprimarilor exercitarea unora din atributiile prevazute de lege, in vederea neintreruperii satisfacerii trebuintelor cetatenilor si a indeplinirii obiectivelor pe care Primaria Municipiului Cluj si le-a format.

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului este Cluj constituita din legi, hotarari de guvern si ordonante de urgenta.. Cadrul legal ce sta la baza desfasurarii activitatii Primariei municipiului Cluj , este alcatuit, in primul rand, din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2000, Legea Finantelor Publice Locale nr.189/1998, Legea privind Statutul Functionarilor Publici nr.188/1999, Legea 40/1991, republicata, Ordonanta de Urgenta nr.775/1998, Legea nr.154/1998, Ordonanta de Urgenta nr.24/2000,O.G.nr. 192/2002, precum si alte acte normative in vigoare, necesare bunei desfasurari a activitatii primariei.

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

. Pregatirea si organizarea in bune conditii a sedintelor Delegatiei Permanente si ale Primariei Cluj;
. Verificarea si urmarirea respectarii normelor de tehnica legislativa privind elaborarea si adoptarea proiectelor de hotarari si dispozitii; urmarirea comunicarii si punerii in aplicare a hotararilor adoptate de Consiliul Local si a dispozitiilor emise de presedinte, fata de persoanele juridice interesate;
. Pregatirea si organizarea sedintelor Comisiei Locale Consultative, in colaborare cu Prefectura Judetului Cluj, serviciile publice descentralizate, primariile si toti factorii de raspundere de la nivel judetean;
. Elaborarea si urmarirea finalizarii proiectelor de HG initiate de Consiliul Local Cluj ;
. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate a municipiului Cluj asupra unor imobile existente in proprietatea publica sau privata a judetului
. Actualizarea in permanenta, in site-ul Primariei Cluj a bazei de date constituita in domeniul informatiilor de interes public la nivelul Primariei Municipiului Cluj Napoca, lista actelor administrative si documentelor elaborate de consiliul judetean care constituie informatii de interes public;
. Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public;
. Editarea in Monitorul Oficial al judetului Cluj a actelor si documentelor emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice locale din toate unitatile administrativ-teritoriale, ale Presedintelui Consiliului Local, ale Prefectului judetului si ale serviciilor publice si difuzarea acestuia;
. Organizarea audientelor si urmarirea rezolvarii problemelor ridicate de cetateni, prin implicarea serviciilor din aparatul propriu;
. Colaborarea cu ONG-urile din oras in vederea initierii si derularii unor proiecte in interesul comunitatii.
. Infiintarea unui Birou de Informare pe probleme de administratie.;
. paza sediilor administratiei publice locale, paza bunurilor publice si private ale municipiului Cluj si asigurarea ordinii si linistii cetatenilor;
. implementarea sistemului de management al calitatii in primarie, cerinta a standardului ISO 9001:2000;

Ministerul coordinator

Ministerul Administratiei Publice si Internelor, este cel care coordoneaza si supravegheaza activitatea Primariei Cluj. Constituirea acestui minister este binevenita in conditiile in care se doreste o reforma a administratiei, care presupune o structura ierarhica administrativa a tarii destul de inchegata. Infiintarea Ministerului Administratiei Publice este benefica, cu atat mai mult cu cat ritmul alert cu care se petrec diverse lucruri in tara, conduce la luarea de masuri operative in vederea anihilarii efectelor acestora, urmarirea si coordonarea acestor masuri luate de catre autoritattile locale si judetene din tara intrand in atributiile ministerului.

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul primariei

Facem o scurta prezentare a structurii organizatorice a institutiei, cu elementele componente princpale (primari, viceprimari, secretar, directii si servicii) dispuse ierarhic, pe nivele, sub forma de organigrama si avand legaturi la:
. detalii privind obiectul de activitate al departamentelor;
. informatii de profil al persoanelor importante din segmentul de conducere-management (primar, viceprimari, secretar, sefi de directie).

PRIMAR CONSILIERI PRIMAR SECRETARIAT TEHNIC PRIMAR SECRETAR SECRETARIAT TEHNIC REGISTRU AGRICOL SERVICIU CANCELARIE COMPARTIMENT REGISTRATURA GENERERALA, ARHIVA COMPARTIMENT TEHNORED. MULTIP. SERVICIU CONTECIOS JURIDIC COMPARTIMENT PROBL. TEHNICA ADMINISTRATIVA SI ANALIZA ORGANIZATIONALA COMPARTIMENT PROBL. JURIDICE SI CONTECIOS SERVICIU AUDIT INTERN BIROU GESTIUNE INTERNA BIROU AUDIT INTERN INVATAMANT COMPARTIMENT AUDIT INTERN CULTURA SI SANATATE COMPARTIMENT AUDIT INTERN ASISTENTA SOCIALA SERVICIU MANAGENENT RESURSE UMANE, NTS, PSI INSPECTORATUL PROTECTIE CIVILA SERVICIU ASOCIATII LOCATARI CORP CONTROL PRIMAR SERVICIU RELATII CU PUBLICUL COMPARTIMENT DIALOG CU SOLICITANTII COMPARTIMENT SESIZARI, RECLMATII, AUDIENTE *COMPARTIMENT DISPECERAT SERVICIU LICITATII, AUTORIZARI, LICENTE BIROU LICITATII *BIROU LICENTE SERVICIU DEZVOLTARE DURABILA LOCALA DIRECTIA FISCALITATE DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU IMPOZITE SI TAXE PERS. FIZICE COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE COMPARTIMENT AMENZI SERVICIU IMPOZITE SI TAXE PERS. JURIDICE COMPARTIMENT STABILIRE, IMPUNERE, CONTROL COMPARTIMENT URMARIRE SERVICIU CONTESTATII EXECUTARE SILITA *COMPARTIMENT REL. PUBL. REG. COTES *COMPARTIMENT EXEC. SILITA SERVICIU CULEGERE SI PRELUCRARE AUTOMATA DATE BIROU SECRETARIAT ADMINISTRATIV, CASIERII DIRECTIA URBANISM DIRECTOR ARHITECT SEF SERVICIU STRATEGIE, DEZVOLTARE URBANA SERVICIU DISCIPLINA IN CONSTRUCTII COMPARTIMENT RECLAMA SERVICIU AUTORIZARI BIROU PROIECTARE COMPARTIMENT CONCESIONARE TERENURI *SERVICIU TASARI VICEPRIMAR 2 CONSILIERI VICEPRIMAR SECRETARIAT TEHNIC VICEPRIMAR 1 CONSILIERI VICEPRIMAR SECRETARIAT TEHNIC DIRECTIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIU COMPARTIMENT EVID. DOMENIU PUBLIC COMPARTIMENT EVID. DOMENIU PRIVAT COMPARTIMENT EVID. CARTE CONSTR. *BIROU INCHIR. TEREN BUN. PATRIM. INTOM., URM. CONTR. SERVICIU CADASTRU SI CONCESIONARI BUNURI PATRIMONIALE DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU ADMINISTRARE FOND LOCATIV SI SPATII CU ALTA DESTINATIE COMPARTIMENT OPERATIV SECTOARE COMPARTIMENT CONTRACTE, CHIRII, FOND LOCATIV COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATII SERVICIU EVALUARI, VANZARI SI ACHIZITII CONSTRUCTII FOND LOCATIV COMPARTIMENT EVALUARI-VANZARI, FOND LOCATIV COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA DIRECTOR SERVICIU COMUNICARE RELATII EXTERNE *BIROU DEZVOLTARE PROG. FIN. EXT. BIROU INFORMARE, COLABORARE CU ONG, ETNII SI INSTITUTII PUBLICE DE ASIST.SOCIALA BIROU HCL, DISPOZITII PRIMAR, RELATII CU CONSILIERII SERVICIU MONITORIZARE, RESOCIALIZARE ASIST. SOCIALA SERVICIU STARE CIVILA SERVICIU AUTORITATE TUTELARA BIROU INSOTITORI PERS. HAND. DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC CONTABIL SEF SERVICIU CONTABILITATE GENERALA COMPARTIMENT EVIDENTA CONTABILA PATRIMONIU SERVICIU FINANCIAR CONTABIL SI EVIDENTA ANGAJ. BUGETARE BIROU ELAB. RECT. B.V.C., REPART., CRED. BUGET. SERVICIU CONTABILITATE VENITURI BIROU COMPENSARI BIROU TARIFE-PRETURI SERVICIU INCASARI-PLATI SERVICIU INFORMATIZARE COMPARTIMENT G.I.S. SERVICIU ADM. GOSP., APROV., LICITATII, MAGAZII DIRECTIA TEHNICA

DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU COORDONARE, URMARIRE SI CONTROL SERVICII PUBLICE SERVICIU INVESTITII SERVICIU REPARATII STRAZI, SIGURANTA CIRCULATIEI SI TRANSPORT URBAN COMPARTIMENT SIGURANTA CIRULATIEI, TRANSPORT URBAN SERVICIU APROVIZIONARE, DEPOZITE, INTRETINERE SERVICIU REPARATII CLADIRI

Primarul este cel care indeplineste functia de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor publice locale, pe care il conduce si controleaza, raspunzand de buna functionare a primariei. Primarul reprezinta Municipiul Cluj in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. Primarul local participa la sedintele Consiliului Local avand dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii in cadrul sedintei.


Printre atributiile Primarului se numara:


. Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul.
. Poate propune Consiliului Local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii Consiliului Local, ia masuri pentru organizarea acestor consultari, in conditiile legii;
. Prezinta Consiliului Local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a municipiului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor publuice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local;
. Intocmeste proiectul bugetului Municipiului Cluj si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local;
. Exercita functia de ordonator principal de credite;
. Verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata Consiliului Local cele constatate;
. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii Consiliului Local;
. Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
. Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
. Asigura repartizarea locuintelor sociale in conformitate cu hotararea Consiliului Local;
. Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor, cursurilor de apa din raza orasului precum si pentru decolmatarea vailor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Consiliul Local.
In exercitarea atributiilor sale, Primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual, acestea devenind executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau au fost comunicate persoanelor interesate.
Primarul are posibilitatea de a delega unele dintre atributiile sale viceprimarilor, care sunt alesi de Consiliul Local, din randul membrilor sai, cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie si este schimbat din functie tot de Consiliul Local prin votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie. Mandatul viceprimarului se desfasoara pe durata mandatului Consiliului Local si inceteaza odata cu aparitia de incompatibilitati cu functia acestuia, caz in care Consiliul ia act de incetare a mandatului si alege un alt viceprimar.

Secretarul:
. avizeaza proiectele de hotarare ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul Local;
. asigura aducerea la cunostinta a hotararilor si dispozitilor de interes general;
. tine legatura cu organizatiile de cult din municipiu si face propuneri primarului si Consiliului Local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare.

Viceprimarii:
. exercita atributiile delegate de primar;
. indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produseelor alimentare puse in vanzare;
. supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin municipiului;
. supravegheaza targurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si iau masuri operative pentru buna functionare a acestora;
. asigura intretinerea bunurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
. asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

Consiliul local-comisii

1 Comisia buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului
2 Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologice si protectia mediului inconjurator
3 Comisia pentru servicii publice, gospodarie comunala, comert si privatizare
4 Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement
5 Comisia juridica, de administratie publica, drepturi si libertati cetatenesti, relatii cu cetatenii si apararea ordinii publice

Sedintele: Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al municipiului, participarea la programe de dezvoltare locala, regionala, amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice,ONG-uri, persoane juridice romane sau straine se vor discuta totdeauna in sedinta publica. Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie. In lipsa presedintelui, consiliul este legal constituit in sedinta numai daca unul din vicepresedinti a fost desemnat prin dispozitie, sa-l inlocuiasca temporar de la conducere. Sedinta consiliului local este condusa de primar sau de viceprmarul care il inlocuieste. Ei vegheaza la respectarea regulamentului si mentinerea ordinii in sala de sedinta.
Elaborarea proiectelor de hotarari: Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari apartine primarului, viceprimarilor, consilierilor si comisiilor de specialitate. Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in forma actului normativ, pe articole in conformitate cu normele de tehnica legislativa. Proiectele de hotarari insotite de expunerea de motive, rapoaretele compartimentelor de specialitate avizate de primar sau secretarul general al judetului, precum si documentatiile aferente se vor trimite comisiilor pe domenii de specialitate pentru intocmirea avizului.

Organigrama Primariei Municipiului Cluj Napoca

Primar

Sorin Apostu

Viceprimar

Laszlo Attila

Viceprimar

Radu Moisin

Secretar

Aurora Tarmure

Cabinet primar

Corp control primar

Serviciul Protectie civila, securitate si sanatate in munca - PSI

Octavian Chira

Serviciul Resurse umane

Iosif Madru

Compartimentul Documente secrete

Serviciul Audit public intern

Fabian Muresan

Biroul Strategii de informatizare

Rozalia Fodor

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

Mihail Damian

Biroul Managementul calitatii 

Biroul Relatii si informatii externe

Emilia Botezan

Serviciul Administratie locala, relatii cu asociatiile de proprietari

Sorin Cota

Serviciul Autoritate tutelara

Gabriela Moldovan

Serviciul Arhiva

Serviciul Juridic-Contencios

Alina Rus

Compartimentul Avizare, executare contracte

Serviciul Administrare fond funciar si registru agricol

Lavinia Pop

Compartimentul Registru agricol

Serviciul Relatii cu Consiliul

Dumitru Bobina

Directia de evidenta a persoanelor

Traian Runcan

Serviciul de evidenta a persoanei

Delia Bogdan

Serviciul Informatic si Ghiseul unic

Marton Romulus Skorka

Serviciul Stare Civila

Directia Economica

Director executiv

Olimpia Moigradan

Serviciul Financiar, salarizare

Ioan Bogdan

Biroul Contabilitate

Dorina Petrice

Serviciul Rate, chirii, tarife si preturi

Mihaela Todorut

Serviciul Buget si cheltuieli bugetare

Stefania Madaras

Directia Relatii Comunitare si Turism

Director

Serviciul Protocol secretariat

Florin Morosan

Serviciul Turism si Muzeul de Speologie

Manuela Campean

Biroul de Informare pentru investitori

Directia Urbanism si dezvoltare urbana

Arhitect sef

Director executiv

Corina Ciuban

Serviciul Urbanism

Eugeniu Horodnic

Serviciul Autorizari constructii,

Ramona Rusescu

Compartimentul avize, acord unic

Serviciul strategie urbana, proiectare GIS

Compartimentul Avize, PU

Compartimentul Managementul documentelor si arhivare

Directia Tehnica

Director general

Director executiv

Virgil Porutiu

Serviciul Administrare cai publice

Gabriela Cora

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

Camelia Rarau

Serviciul Tehnic

Gligor Topan

Serviciul Ecologie urbana

Stefan Lucaciu

Serviciul Spatii verzi si monumente istorice

Vasile Moldovan

Serviciul Investitii

Liana Hent

Serviciul Siguranta circulatiei urbane si retele edilitare

Mirela Marinceanu

Serviciul Reabilitare imobile si unitati de invatamant

Adriana Magurean

Biroul Tehnic - scoli, gradinite

Biroul Achizitii publice

Lucia Lupea

Serviciul administrare hale si piete

Compartimentul Monitorizare servicii comunitare de utilitati publice

Serviciul Evidenta parcari

Doina Boca

Directia Patrimoniul Municipiului si evidenta proprietatii

Director general

Director executiv

Dacia Crisan

Serviciul Administrare terenuri

Virginia Muntiu

Serviciul Autorizari comert

Elena Chisluca

Biroul Autorizatii si orare de functionare

Cristina Balgradean

Director executiv

Serviciul Evidenta patrimoniu

Simion Tusa

Serviciul Cadastru si carte funciara

Serviciul Urmarire contracte

Serviciul Administrare locuinte

Gheorghe Chirilean

Biroul Solicitari locuinte

Lucia Iosip

Biroul Spatii cu alta destinatie

Daniel Campean

Biroul Coordonare invatamant preuniversitar de stat

Directia Comunicare si relatii publice

Director executiv

Raimonda Boian

Biroul Invamant, cultura, culte, sport, societate civila

Cristofor Filipas

Biroul Mass media

Iulia Persa

Biroul Strategie si dezvoltare locala, evaluare proiecte

Ramona Bere

Serviciul C.I.C

Directia de Administrare si Paza Proprie

Director

Valer Suciu

Serviciul Administrativ

Adela Rusu

Serviciul Paza si ordine

Gheorghe Turc

Directia Politia Comunitara

Director executiv

Minodora Fritea

Director adjunct

Serviciul Control urbanism si disciplina in constructii

Florin Sandor

Serviciul Control publicitate externa

Serviciul Protectia mediului si igienizare

Mircea Abrudan

Serviciul Inspectie comerciala

Sorin Oltean

Serviciul Ordine si siguranta publica

Alexandru Lolos

Serviciul Control trafic rutier

Serviciul Baze de date, dispecerat si informatii publice

Laura Marginean

Directia Impozite si taxe locale

Director execuriv

Victor Radoi

Director execuriv adjunct

Serviciul Constatare, impunere si control, persoane fizice

Elena Pirau

Serviciul Constatare, impunere si control, persoane juridice

Gabriela Petrovan

Serviciul Incasare, administrare baze de date

Monica Lazar

Serviciul Urmarire creante buget local

Horatiu Curut

Serviciul Urmarire si executare amenzi

El Hayes Roland

Serviciul Inregistrare contestatii, informatii si arhiva

Cantina de ajutor social si pensiune

Horea Balc

Centrul bugetar de administrare crese

Marioara Neamt

Serviciul public de asistenta sociala

Valer Morar

Centrul de zi pentru varstnici nr.1

Centrul de zi pentru varstnici nr.2

Centrul de zi 'Tara Minunilor'

Claudiu Caulea

Clubul Pensionarilor

Augustin Gabor

Casa Municipala de Cultura

Primaria Manastur

Primaria Marasti

Primaria Iris

Primaria Someseni

Primaria Grigorescu

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate