Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
IMPOZITE SI TAXE LOCALE


IMPOZITE SI TAXE LOCALE


IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Impozitul este o sursa de venit bugetar, care are la baza legea, iar ca subiecti platitori persoanele fizice si juridice, denumite generic contribuabili.

A aparut odata cu aparitia statului, cu scopul de a asigura functiile acestuia si alte servicii publice.

Cuvantul impozit sugereaza ideea de a impune, de a obliga. Impozitul este definit ca fiind o 'prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general.'Impozitul nu trebuie sa fie discriminatoriu, el trebuie sa fie stabilit si sa urmeze aceleasi reguli pentru toti contribuabil Trebuie sa fie impersonal, neutru si legitim.

Taxa este o suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acesteia de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public

Taxele reprezinta o contributie prin care sunt acoperite cheltuielile necesare serviciilor solicitate, platile facute pentru servicii si lucrari efectuate in mod direct si imediat de catre organele sau institutiile specializate.

Taxele si impozitele indeplinesc trei functii:

1. Contributia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii, ca o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice care realizeaza venituri impozabile sau taxabile;

2. Redistribuirea unor venituri primare sau derivate - reprezinta operatiunea de preluare a unor resurse in vederea repartizarii lor pentru satisfacerea unor interese generale ale societatii;

3. Reglarea unor fenomene economice sau sociale.

Clasificarea impozitelor este prezentata in Anexa 2.

1.CATEGORII DE IMPOZITE

Impozitul pe cladiri

Se stabileste si se calculeaza avand ca baza legala L 571/2003 privind Codul fiscal.

Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

Prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de alte asemenea.

Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice, la dimensionarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural, asupra valorii impozabile a cladirii, determinata conform criteriilor si normelor de evaluare prevazute in L571/2003 privind Codul fiscal.

In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta, impozitul pe cladiri se majoreaza astfel:

a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)  cu 75% pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

d)  cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.

Anexa 10 prezinta declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, datorat.

Ordinea numerica se determina in raport de anul dobandiri cladirii indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.

Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.

Pentru cladirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar. Astfel impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,5 - 1,5%   pana la data primei reevaluari in contabilitate.

Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Scaderea de la impunere, in cursul anului pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, se face cu data de intai a lunii urmatoare cele in care s-a produs una din aceste situat Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.

Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili si se plateste semestrial in doua rate egale, astfel: pana la 30 martie, 30 septembrie, e.

Nu se datoreaza impozit pentru cladirile prezentate in Anexa 3.

Impozitul pe teren

Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul localitatilor datoreaza impozit pe teren .

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, pe ranguri de localitati si zone, respectiv categorii de folosinta a terenurilor .

Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai ale lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.

In situatia in care in cursul anului fiscal se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit acesta modificare.

Impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren.

Lista cuprinzand terenurile care nu sunt supuse impozitului este prezentata in Anexa 4.

Impozitul pe spectacole

Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca denumite spectacole datoreaza impozit pe spectacole calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau in suma fixa pe metru patrat in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul .

Institutiile publice nu datoreaza impozit pe spectacole.

Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive, impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea de cote procentuale, iar pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata pe care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare.

Cuantumul impozitului pe spectacole se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ - teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive.

Pentru determinarea impozitului se aplica coeficientul de corectie.

Platitorii de impozite pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei care realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.

Platitorii de impozite pe spectacole sunt obligati:

-sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, decontul de impunere sau declaratia potrivit modelelor aprobate de normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale ;

- sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;

- sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;

- sa puna la dispozitia organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.

2. CATEGORII DE TAXE 

Impozit asupra mijloacelor de transport

Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din acestia.

Resursele banesti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 10 tone, se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructia drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si 40% la bugetul judetean.Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si respectiv, de 40 % la bugetul municipiului Bucuresti.

Pentru remorci, semiremorci si rulote, taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora.

Sunt scutite de la plata taxei autoturismele, motocicletele cu atas si motociclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situat

Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing, taxa se datoreaza de catre proprietar.

Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutiti de la plata taxei.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in doua rate egale, astfel: pana la 30 martie, si pana la 15 septembriePentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.

Persoanele fizice sau juridice straine care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate.

Taxa pe teren

Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, aflate in administrarea sau folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale sau a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren.

Taxa se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitat Unitatile de transport feroviar sunt scutite de la plata taxei pe teren.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, contribuabilii, persoane fizice si juridice, datoreaza taxe diferentiate.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.

La terminarea lucrarilor, beneficiarii autorizatiei de constructie, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, valoare reala a lucrarilor in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire .

Cuantumul taxelor prevazute se stabilesc de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.

Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, oraselor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si 50 % la bugetul judetean .

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciu de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens .

Cota procentuala si cuantumul taxei prevazuta in suma fixa se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea.

Taxa datorata se stabileste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza isi desfasoara activitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa devine exigibila-data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorata se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar, situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au durata mai mare de un an, taxa se plateste pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Contribuabilii care datoreaza taxa au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul de local, in doua rate semestriale.

Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.

Taxa nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.

Taxa hoteliera

Pentru sederea in municipii, orase sau comune, consiliile locale pot institui taxa hoteliera ce se datoreaza de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

Taxa se stabileste pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5% aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere.

Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice care realizeaza cazarea o data cu luarea in evidenta a acestora si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

In cazul in care taxa hoteliera este inclusa in chitanta sau costul biletului de odihna sau tratament, persoanele juridice vor vira la bugetul local suma incasata cu acest titlu, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna sau tratament in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

Alte taxe

In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ - teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 0,10 lei si 10,00 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice .

Consiliile locale pot institui taxe zilnice pentru detinerea in proprietate sau in folosinta de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de consiliile locale.

Consiliile locale pot stabili taxe pentru vehiculele lente in suma fixa cuprinsa intre 2,6 lei/an si 26,00 lei/an


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate