Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Organizarea selectiei pentru furnizorii de servicii profesionale


Organizarea selectiei pentru furnizorii de servicii profesionale


Organizarea selectiei pentru furnizorii de servicii profesionale

1. IntroducereScopul si definitia activitatii de organizare a selectiei pentru furnizorii de servicii profesionale :

Activitatea care se desfasoara la nivelul agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca si are ca scop stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca furnozorii de servicii de formare profesionala pentru a implementa cursuri de calificare la un nivel performant , intr-un cadru caracterizat prin transparenta, libera concurenta, tratament egal si confidentialitate, se atribuie un contract de achizitie publica.

Principiile care guverneaza activitatea de selectie :

- Principiul liberei concurente, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de servicii, fara discriminari de orice natura, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;

- Principiul eficientei utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

- Principiul transparentei, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

- Principiul tratamentului egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

- Principiul confidentialitatii, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

2. Obiectivul proiectului :

Obiectivul proiectului consta in crearea unui sistem unitar de selectie a furnizorilor de formare profesionala in sistemul ANOFM, avand in vedere ca in prezent se desfasoara neunitar, fiecare agentie judeteana avand procedura proprie de selectie a furnizorilor de formare profesionala .

3. Strategii ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca din perspectiva europeana in domeniul formarii profesionale

3.1. Prezentarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - ANOFM , s-a infiintat in anul 1998, cu denumirea Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, urmare a adoptarii Legii nr. 145 din 9 iulie 1998 , publicata in M.O. nr. 261 din 13 iulie 1998, ca institutie publica de interes national , cu personalitate juridica , in subordinea Ministerului Muncii .

Agentia Nationala organizeaza si coordoneaza, la nivel national, activitatea de ocupare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca .

Conform ART. 8 din ORDONANTA nr. 129 din 31 august 2000 (**republicata**) privind formarea profesionala a adultilor

(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la propunerea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.

(3) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii fortei de munca:

a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala autorizati;

c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii.

3.2. Formarea profesionala continua -cadrul european si national

Hotararea Guvernului nr. 875 din 2005 pentru aprobarea STRATEGIEI pe termen scurt si mediu pentru formarea profesionala continua, 2005-2010 publicat in M.O. nr 747 din 2005 stabileste avand in vedere indeplinirea obiectivului strategic Lisabona: Uniunea Europeana sa devina pana in 2010 'cea mai competitiva si dinamica economie bazata pe cunoastere din lume, capabila de o crestere economica durabila, cu locuri de munca mai bune si mai multe si o mai mare coeziune sociala.' In acest context, invatarea pe tot parcursul vietii ar trebui abordata ca o necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere.

Strategia urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua, transparent si flexibil, care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor companiilor de forta de munca calificata.

Este important sa investim in formarea profesionala continua. Transformarile economice din ultimul timp si noile oportunitati aparute solicita din partea fiecarei persoane un efort de adaptare si, in special, de construire a propriilor calificari pe baza 'blocurilor' de cunostinte dobandite in momente de timp si situatii diferite. Educatia si formarea profesionala, indiferent daca se desfasoara in cadrul unui sistem formal, la locul de munca sau in mod informal, reprezinta pentru fiecare cheia evolutiei in cariera si a dezvoltarii personale.

Strategia a fost elaborata avand in vedere tinta de la Lisabona - nivelul mediu de participare la procesul de invatare pe tot parcursul vietii sa fie, pana in 2010, de cel putin 12,5% pentru populatia adulta (grupa de varsta 25-64 ani)- in concordanta cu Programul de guvernare 2005-2008, care prevede ca obiectiv major al politicii educationale si de formare profesionala investitia in capitalul uman ca fiind investitia cea mai profitabila pe termen lung.

Problema formarii profesionale continue este importanta pentru sustinerea transformarii fortei de munca, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinte, facilitand astfel mobilitatea intre diferite sectoare de activitate.

Acumularea de cunostinte si abilitati permite imbunatatirea pozitiei pe piata muncii, ducand in acelasi timp si la cresterea productivitatii. Schimbarile rapide in toate domeniile determina un spectru al nevoilor de noi competente mult mai dinamic. Investitia in formare aduce beneficii atat persoanei cat si intregii societati.

In acest moment, in domeniul formarii profesionale continue sunt implicate o diversitate de institutii si parteneri sociali, pentru viitor impunandu-se dezvoltarea si diversificarea parteneriatelor intre organizatiile patronale si cele sindicale, asociatiile profesionale, organizatiile non-profit si ale societatii civile la toate nivelurile: local, regional, national si european.

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor au definitivat cadrul legislativ pentru formarea profesionala a adultilor, fiind adoptate acte normative prin care au fost aprobate.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj se finanteaza formarea profesionala atat pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca cat si pentru alte categorii prevazute in lege.

Grupele de beneficiari care beneficiaza gratuit de formare profesionala sunt: somerii indemnizati si neindemnizati, persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar, persoanele care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii, persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repartiere sau dupa eliberarea din detentie, persoane aflate in detentie; persoane care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului; persoane care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar; persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate; persoane care isi desfasoara activitatea in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Pe langa aceste categorii de persoane, din bugetul asigurarilor pentru somaj mai sunt finantate si 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat al agentilor economici. Aceste programe de formare profesionala sunt organizate in scopul prevenirii somajului, iar agentii economici care beneficiaza de aceasta facilitate sunt selectionati in conditiile legii Cadrul de sprijin european.

Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2004-2010, elaborata in conformitate cu obiectivele si liniile directoare ale Strategiei Europene de Ocupare, scoate in evidenta importanta masurilor active de ocupare, mai ales a formarii profesionale a adultilor .

4. Legislatia privind organizarea programelor de formare profesionala in sistemul ANOFM

Prevederile LEGII nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupaii fortei de munca reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.

(2) Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.

(3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

(4) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.

(1)Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(2) Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

(3) Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.

Planul National de Formare Profesionala cuprinde Planurile Judetene de Formare profesionala .

Conform HOTARARII nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora.

Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, denumiti in continuare furnizori, cu care incheie contracte potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, care au fost autorizati in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.[3]

Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare de catre Comisiile Judetene de autorizare a furnizorilor de formare profesionala coordonate de Consiliul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor . Comisiile de autorizare si secretariatele tehnice isi au sediul la directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Autorizarea se acorda pentru o perioada de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.

Conform ART. 29 din HOTARAREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora:

(1) In cazul in care programele de formare profesionala se realizeaza prin furnizori, selectarea acestora in vederea incheierii contractelor prevazute la art. 28 alin. (1) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin procedura de cerere de oferta, de regula o singura data pe an, pentru fiecare meserie sau ocupatie, in conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice si de art. 38 din norme.

(2) Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul in urma cererii de oferta prevazute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

5. Studiu de caz - elaborarea documentatiilor de atribuire pentru achizitionarea serviciului de formare profesionala prin procedura de cerere de oferta

5.1. Procedura Proprie privind Achizitiile publice

pentru servicii de formare profesionala

Avand in vedere:

Prevederile articolului 16, articolelor 35-38; articolul 57 alin. (2), articolul 56; Anexa 2 B din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica se elaboreaza "Procedura Proprie Revizuita privind achizitiile publice pentru servicii de invatamant la , Anexa 2B".

Conform capitolului IV "Procesul de achizitie publica" din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 155/2006, procesul de achizitie publica presupune urmatoarele:

Etapa

Operatiune

Termen /data

Valabil pt. anul 2007-2008

Responsabil

OBS

Intocmirea programului anual al  achizitiilor publice, capitolul servicii de formare profesionala

- identificarea necesitatilor conform planului judetean de formare profesionala aprobat, prezentat in Anexa 1 si 2

- estimarea valorii contractelor pe ocupatii

- alegerea codului   CPV

- ierarhizarea

- alegerea procedurii

- identificarea fondurilor

- elaborarea calendarului

- definitivarea si aprobarea programului de achizitii

Se elaboreaza in decursul ultimului trimestru al anului care urmeaza

Compartimentul

(responsabilul) achizitii publice si Compartimenul Formare Profesionala

Vezi pag. 12-33 din Ordinul 155/2006 al Presedintelui ANRMAP si anexele

Elaborarea documentelor de atribuire

- stabilirea documentatiei tehnice sau documentatiei descriptive(Caietului de sarcini )

- stabilirea clauzelor contractuale (contractului)

- stabilirea criteriului de atribuire, grilei de evaluare

- completarea Fisei de date a achizitiei

- stabilirea formularelor si modelelor

-definitivarea documentatiei de atribuire

Pana la emiterea invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Pana la emiterea invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Pana la emiterea invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Pana la emiterea

invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Pana la emiterea invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Pana la emiterea invitatiei de participare sau publicarea anuntului.

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul)

Compart. financiar

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) +

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) +

Compart. financiar

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) +

Compart. Financiar+

Comp. Juridic

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) +

Compart. financiar

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) +

Compart. financiar

Vezi pag. 33-54 din Ordinul 155/2006 si anexele

Chemarea la competitie

- studiul pietei si consultarea bazei proprii de date si a CNFPA - Registrul furnizorilor de formare autorizati , in vederea identificarii posibililor prestatori de servicii (cod CAEN 8042 Alte forme de invatamant)

- numirea prin decizie a comisiei de selectie a ofertelor

- stabilirea termenului pentru elaborarea si depunerea ofertelor

- transmiterea invitatiilor de participare catre minim trei posibili prestatori de servicii, precum si anunturilor in mass-media , publicarea documentatiei de selectie de site-rile agentiilor

- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire

- primirea solicitarilor de clarificare

- raspuns la solicitarea de clarificari

Inainte de intocmirea invitatiei de participare sau anuntului

La finalizarea documentatiei de atribuire

Cu zece zile inainte de data deschiderii ofertelor

Pana la data limita de depunere a ofertelor

Cinci zile de la ridicarea documentatiei de atrbuire dar nu mai mult cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Doua zile de la inregistrarea solicitarilor de clarificare

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) 

Compartiment

Formare Profesionala

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) 

Compartiment

Formare Profesionala+

Comp. achiz.publ (responsabilul) 

Compartiment

Formare Profesionala

Compartiment

Formare Profesionala

Compartiment

Formare Profesionala

Vezi pag. 54-63 din Ordinul 155/2006 (Ghid) si anexele

Derularea procedurii de atribuire

- primirea ofertelor , daca se depune cel putin o oferta pe o ocupatie este permisa deschiderea si evaluarea ofertei

- deschiderea ofertelor

- examinarea si evaluarea ofertelor

- stabilirea ofertei castigatoare

- anularea procedurii, daca este cazul

- anuntul de anulare a procedurii

Zece zile de la data primirii invitatiei de participare

Data si ora limita solicitata de depunere a ofertelor

La data si ora depunerii a ofertelor

In ziua deschiderii ofertelor dupa ora deschiderii acestora

Dupa examinarea si evaluarea ofertelor

La o zi dupa anularea procedurii

Comp. Administrativ

( Secretariat )

Comisia de evaluare oferte

Comisia de selectie a ofertelor

Comisia de selectie a ofertelor

Comisia de selectie a ofertelor

Comisia de selectie a ofertelor

Conform Ord. 155/2006 cu anexele

Atribuirea contractului de achizitie publica carea sau incheierea acordului cadru

- notificarea si transmiterea rezultatului catre firmele castigatoare si perdante

- perioada de asteptare in vederea depunerii contestatiei (5zile)

- termen solutionare contestatie

- semnarea contractului

- transmiterea catre SEAP a anuntului de atribuire si MO partea VI ( daca este cazul)

La o zi dupa desemnarea castigaorului achizitiei

Cinci zile de la data comunicarii rezultatului procedurii de atribuire

In doua zile de la primirea contestatiei

Cinsprezece zile de la notificare

In ziua semnarii contractului de achizitie publica

Comisia de selectie a ofertelor

Comisia de selectie a ofertelor

Comisia de selectie a ofertelor

Comp. achizitii publice si conducerea Agentiei

Compartimentul achizitii publice in colaborare cu Compartimentul Formare Profesionala

Conform Ord. 155/2006

Incheierea dosarului de achizitie publica

- definitivarea dosarului de achizitie publica

La doua zile dupa semnarea contractului

Compartimentul Formare Profesionala

Derularea contractului

- intrarea in efectivitate

- indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale

La cinci zile de la comunicarea ofertei castigatoare in situatia in care nu

s-au depus contestatii sau 15 zile in cazul depunerii de contestatii

la sfarsitul fiecarei luni in baza pontajelor

Compartimentul achizitii publice in colaborare cu Compartimentul Formare Profesionala

Directia economica+ Compartiment formare profesionala

Finalizarea contractului

- finalizarea contractului

31 dec. ale fiecarui an cu posibilitatea de prelungire justificata cu 4 luni prin act aditional si nota justificativa la contract

Compartimentul achizitii publice in colaborare cu CompartimentulFormare Profesionala

Analiza procesului

- concluzii

- masuri de imbunatatire

-anuntarea ANRMP a Raportului privind contractele atribuite in anul 2008

La 3 luni de la intrarea in efectivitate a contractului

La 10 zile de la data analizarii contractului (concluzii)

In luna martie pentru anul precedent pentru fiecare an de derulare a contractului

Directia economica + Compartimentul Formare Profesionala

Directia economica + Compartimentul Formare Profesionala

Compartimentul achizitii publice in colaborare cu Compartimentul Formare Profesionala

Vezi anexa nr. 2 din HG 925/2006 pt. aprobarea normelor de aplicare

5.2. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Documentatia de atribuire contine urmatoarele documente:

Informatii generale privind autoritatea contractanta

Instructiuni privind data limita care trebuie respectata si formalitatile care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire

Cerintele minime de calificare si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Caietul de sarcini

Instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare

Informatii detaliate privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

  1. Anexe

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta

Denumire Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca

Adresa .......

Telefon ....

Fax: ....

E-mail ......

Persoana de contact .....

Mijloace de comunicare: prin scrisoare recomandata si posta electronica

Instructiuni privind data limita care trebuie respectata si formalitatile care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire

Data limita pentru depunerea ofertelor este: 01. 3.20 8, ora 11.00.

Ofertele se vor deschide in data de 01 03 8, ora 12.00

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.

Formalitati:

Documentatia de atribuire este accesibila direct din directorul Formare profesionala din site-ul www.ajofp.ro

Ofertele se elaboreaza in limba romana cu respectarea formularelor din anexe : informatii generale, experienta similara, tabel nominal formatori, orarul propus, macheta deviz declaratie privind calificarea.

Documentatia va contine un opis cu toate documentele cuprinse in oferta

Toate paginile din oferta vor fi numerotate

Documentele prezentate in copii vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnatura si stampila

Ofertele care nu vor fi intocmite conform celor prevazute in documentatia de atribuire nu vor fi considerate eligibile pentru participarea la selectie.

Ofertantii vor depune oferta, separat pentru fiecare localitate.

Ofertele se depun direct la sediul A.J.O.F.M. secretariat cam.35 et.3, B-dul Gen.Grigore Balan, nr.14, localitatea......, judetul , sau se trimit prin posta pana la data limita sus mentionata intr-un singur exemplar,dupa cum urmeaza:

plicul 1 cu documentele de eligibilitate

plicul 2 cu oferta financiara

plicul 3 cu oferta tehnica

Cele trei plicuri se introduc intr-un plic comun pe care se va trece:

Ofertantul:

Adresa:

"Oferta pentru organizarea cursului de calificare/recalificare/initiere  in ocupatia de pentru

zona/zonele.........

A.J.O.F.M. ..........

.....nr......

A nu se deschide inainte de selectia de oferte,

NOTA:

NERESPECTAREA MODULUI DE PREZENTARE A OFERTEI CONFORM PRECIZARILOR DE LA PUNCTUL 2, ATRAGE DUPA SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI;

NU SE VOR ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.

Cerintele minime de eligibilitate si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Criteriile minime de calificare pentru participarea la selectie sunt urmatoarele:

a.       Situatia personala a candidatului sau ofertantului

b.      Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

c.       Situatia economica si financiara

d.      Capacitatea tehnica si profesionala

Documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie:

Declaratie pe propria raspundere ca furnizorul de formare profesionala nu se afla in nici una dintre situatiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la selectie (original) cf.ANEXEI 3.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ;

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (original) cf.ANEXEI 3.2:

Certificat eliberat de D.G.F.P., care sa ateste ca furnizorul de formare profesionala nu inregistreaza debite la bugetul de stat, sau provenind din neplata contributiilor de asigurari pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de munca s boli profesionale, a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiilor de asigurari sociale (original sau copie)

Certificat eliberat de primaria localitatii unde furnizorul de formare profesionala isi are sediul, care sa ateste ca furnizorul nu inregistreaza debite la bugetele locale (original sau copie)

Statut, contract de asociere si acte aditionale (copii)

Certificat de inregistrare la Registrul Comertului (C.U.I. in copie)

Bilantul contabil pe ultimul an financiar- pag.1 cu viza DGFP si extrasul privind contul de profit / pierdere (copie)

Informatii generale si declaratia privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - conform ANEXEI 3.7.(original) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ;

Autorizatia eliberata de catre Comisia de autorizare judeteana pentru organizarea programelor de formare profesionala in ocupatia pentru care se depune oferta (copie)

Caietul de sarcini

C A I E T D E S A R C I N I

pentru organizarea programelorcursurilor de formare profesionala finantate din bugetul asigurarilor de somaj

A. INFORMATII GENERALE

1. CONTRACTANT

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna

. BENEFICIARII SERVICIILOR DE FORMARE PROFESIONALA

B care eneficiaza in mod gratuit de aceste servicii conform prevederilor Legii nr.76/2002, modificata urmatoarele categorii de persoanedupa cum urmeaza :

persoane care sunt in cautarea unui loc de munca, inregistrate la AJOFM si care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare.

persoane care sunt in cautarea unui loc de munca, inregistrate la AJOFM , care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar

persoane care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare si care sunt inregistrate la AJOFM .

2. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA

AJOFM va organiza in anul 2008 , in baza prevederilor cuprinse in Planul National de Formare Profesionala programecursuri de formare profesionala (calificare) prin intermediul furnizorilor de formare profesionala autorizati, pentru un numar total de . persoane in meseria de . din judetul .

Contractele de prestari servicii se vor incheia pentru cate un grup de cursanti de 28 de persoane in cele 4 zone ale judetului , respectiv zonele X, Y iar in cazul in care vor fi solicitari pe piata muncii numarul de participanti si numarul de cursuri se va suplimenta printr-un act aditional la contract

4.3. OBIECTIVELE SERVICIILOR

4.3.1. OBIECTIVE GENERALE URMARITE

Cresterea gradului de ocupare prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata fortei de munca a persoanelor care beneficiaza de programe de formare profesionala gratuite.

Dobandirea competentelor profesionale prevazute in standardul ocupational.

4.3.2. OBIECTIVE SPECIFICE

Insusirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare pentru desfasurarea activitatii in ocupatia de , la nivelul celor prevazute in standardul ocupational.

Cursurile se vor desfasura conform programului de formare profesionala autorizat in temeiul Legii 375/2002 pentru aprobarea OUG 129/2000, modificata si completata, privind formarea profesionala a adultilor.

4.4. CRITERII SPECIFICE

Oferta depusa de un furnizor de servicii va trebui sa tina cont de urmatoarele criterii

a)-Servicii eligibile : serviciile de formare profesionala pentru ocupatia de. servicii de formare profesionala pentru ocupatiile de : administrator pensiune turistica, agent paza, control acces, ordine si interventie/agent paza si ordine, agricultor/lucrator in gospodarie agroturistica, brutar, bucatar , cofetar , lucrator in structuri pentru constructii , operator introducere, validare si prelucrare date ospatar/ ospatar(chelner) - vanzator in unitati de alimentatie, vanzator/comerciant-vanzator marfuri alimentare, lucrator calificat in cresterea animalelor/lucrator in cresterea animalelor si drujbist .

a)      Organizatii eligibile : furnizori de formare profesionala autorizati, care vor demonstra ca serviciile lor au un standard inalt de calitate (au personal calificat, facilitati, viabilitate financiara etc).

Intrucat programele de formare se vor derula in localitatile X, Z, furnizorii de formare profesionala vor asigura spatii necesare pentru pregatirea teoretica si instruire practica in aceste localitati.

b)a)furnizori de formare profesionala autorizati, care vor demonstra ca serviciile lor au un standard inalt de calitate (au personal calificat, facilitati, viabilitate financiara etc).

a)      Furnizorii din alte judete pot inchiria spatii necesare pentru pregatirea teoretica si instruire practica (de la scoli  si agenti economici din judetul Covasna care au dotarile necesare pentru desfasurarea programelor de formare).

a)      La nivelul judetului Covasna exista formatori cu studii de specialitate, experienta in domeniu si in procesul de formare a adultilor.

b)      c) Conditii de organizare impuse

Organizarea pregatirii se face conform Legii 76/2002 modificata prin O.U.144/2005(M.O.969/01.11.2005), a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 76/2002, aprobate prin H.G.174/2002 (M.O.nr.181/18.03.2002), modificata si completata prin H.G.934/2004 (M.O.nr.558/23.06.04), H.G. 377/2002 (M.O.310/10.05.2002), modificata si completata prin H.G.937/2004 si H.G.410/05.05.2005, Ord.171/2004 (M.O.725/11.08.2004), Legea nr.375/2002, pentru aprobarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata (M.O.436/21.06.2002) si a normelor aferente.

Durata cursului

-conform celor prevazute in programul de formare profesionala autorizat.

Programul cursului

Inceperea cursurilor

Furnizorul are obligatia sa transmita A.J.O.F.M. cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru inceperea fiecarui program solicitat, urmatoarele documente:

Instiintare cu privire la data de incepere si de incheiere a programului de formare profesionala, precum si la data de sustinere a examenului de absolvire;

Orarul cursului

Lista formatorilor, insotita de copii ale actelor de studii care atesta pregatirea acestora si curriculum vitae , in cazul in care vor fi modificari fata de oferta depusa

Copii ale contractelor de munca in baza carora se asigura personalul de predare-instruire, vizate de ITM/contractelor de prestari servicii

Copii ale contractelor de inchiriere a spatiilor pentru desfasurarea pregatirii teoretice si instruirii practice, daca vor fi modificari fata de oferta depusa

Copie dupa adresa inregistrata la Comisia Judeteana de Autorizare prin care s-au comunicat modificarile

Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.

Furnizorul are obligatia sa transmita A.J.O.F.M.Covasna, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru inceperea fiecarui program solicitat urmatoarele documente:

Instiintare cu privire la data de incepere si de incheiere a programului de formare profesionala, precum si la data de sustinere a examenului de absolvire;

Planul de pregatire - graficul desfasurator ;

Lista formatorilor pentru pregatire teoretica si pregatire practica, insotita de copii ale actelor de studii care atesta pregatirea acestora; copii ale contractelor in baza carora se asigura personalul de predare-instruire.

Copii ale contractelor de inchiriere a spatiilor pentru desfasurarea pregatirii teoretie si instruirii practice.

Derularea programului de formare

a.        Pregatirea teoretica si instruirea practica se vor desfasura conform orarului.

b.       Prezenta cursantilor se urmareste de catre formatori, cu ajutorul catalogului.

c.        La instruirea practica efectuata la agentii economici se vor intocmi de catre personalul de specialitate numiti de agentii economici fise de pontaj.

d.       Prezenta se controleaza de catre responsabilul de curs si de catre responsabilul cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.

e.        Reprezentantii AJOFM au dreptul sa verifice modul de derulare al procesului de formare profesionala

f.         Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa respecte planul de pregatire si orarul.

caietul de sarcini.

Prezenta cursantilor se urmareste de catre formatori, cu ajutorul catalogului.

La instruirea practica efectuata la agentii economici se vor intocmi de catre personalul de specialitate numit de agentii economici fise de pontaj sau se utilizeaza un alt sistem de evidenta folosit in unitate.

Prezenta se controleaza de catre responsabilii de curs sau de catre responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.

Reprezentantii AJOFM Covasna au dreptul sa verifice modul de derulare al procesului de formare profesionala

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa respecte planul de pregatire si graficul desfasurator. Parasirea programului de formare profesionala

a.       Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10 % din totalul orelor prevazute in planul de pregatire cursantul va fi exmatriculat, fara a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala pana la data exmatricularii sale, urmand, dupa caz, sa ii fie incetata plata indemnizatiei de somaj.

b.      Furnizorul de formare profesionala exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care cumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si instiinteaza agettia despre persoanele exmatriculate in termen de 3 zile de la data exmatricularii acestora.

c.       AJOFM va notifica furnizorului de servicii asupra modificarii starii persoanelor somere participante la program in termenul legal (persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala pentru incadrare in munca, pentru inceperea unei activitati autorizate potrivit legii, motive medicale etc.)

Absolvirea programului de formare profesionala

a.       Examenul de absolvire se organizeaza in termen de cel mult 10 zile de la finalizarea programului de formare profesionala.

b.      Participantilor la programe de formare profesionala care nu promoveaza examenul de absolvire sau nu se prezinta la sustinerea acestuia li se elibereaza, potrivit prevederilor legale privind certificarea formarii profesionale a adultilor, o adeverinta de participare la programul de formare profesionala.

c.       Beneficiarii de programe de formare profesionala gratuite care nu promoveaza primul examen de absolvire sau nu se prezinta la sustinerea acestuia, pot sustine gratuit examenul de absolvire de cel mult doua ori.

d.      Data sustinerii reexaminarii se stabileste intr-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen.

AJOFM va instiinta furnizorul de formare profesionala despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala ( pentru incadrare in munca, pentru inceperea unei activitati autorizate potrivit legii, motive medicale etc.). Furnizorul de formare profesionala exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care cumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si instiinteaza agentia despre persoanele exmatriculate in termen de 3 zile de la data exmatricularii acestora.

Locul de desfasurare

Pregatirea teoretica se va desfasura in sali spatioase, iluminate, dotate corespunzator procesului didactic.

Instruirea practica se va desfasura in concordanta cu prevederile programelor de

pregatire practica in laboratoare de specialitate si la agentii economici.

Locurile de desfasurare a instruirii practice vor fi locuri de munca active, dotate corespunzator pentru parcurgerea celor prevazute in programa de pregatire.

Practicantii vor fi repartizati pe lucrari ( in echipe de lucru) pentru a executa activitati specifice, gradate din punct de vedere al complexitatii, pana la acoperirea totala a programei de pregatire, respectand normele generale si specifice de protectia muncii si PSI.

Pregatirea teoretica se va desfasura in sali spatioase, iluminate, dotate corespunzator procesului didactic.

Instruirea practica se va desfasura in concordanta cu prevederile programelor de pregatire practica, in laboratoare de specialitate si la agentii economici

Locurile de desfasurare a instruirii practiceii vor fi locuri de munca active, dotate corespunzator pentru parcurgerea celor prevazute in programa de pregatire.

Practicantii vor fi repartizati pe lucrari ( in echipe de lucru) pentru a executa activitati specifice, gradate din punct de vedere al complexitatii, pana la acoperirea totala a programei de pregatire, respectand normele generale si specifice de protectia muncii si PSI.

Conditii solicitate pentru instruirea teoretica

Capacitatea salii de curs: 14 persoane

Dotare minima obligatorie: mobilier corespunzator procesului didactic, tabla/flipchart, planse, schite, casete video, software specializat, material demonstrativ, instrumentar specific meseriei, in conformitate cu programa de pregatire.

Suport de curs, carti, manuale;

Ca echipamente pedagogice se vor utiliza: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV.

Conditii solicitate pentru instruirea practica

Locuri de practica cu dotarea necesara pentru parcurgerea itemurilor prevazute in curriculum, cu respectarea normelor de protectie a muncii si protectiei mediului.

In oferta tehnica vor fi prezentate detaliat conditiile in care va fi realizata instruirea practica

Asigurarea conditiilor ca pe durata instruirii practice toti cursantii sa parcurga programa de instruire practica si sa fie pusi in situatii profesionale in conditii de securitate a muncii.

In timpul instruirii practice in meserie, cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de munca

Furnizorul de formare profesionala autorizat va asigura echipamente de protectie pentru somerii participanti la program.

Instruirea practica se va efectua de catre formatorii pentru instruire practica, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica

Pe durata efectuarii practicii la agentii economici, supravegherea si indrumarea participantilor la programul de formare profesionala vor fi asigurate atat de formatori numiti de furnizorul de formare profesionala, cat si de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic.

Se vor intocmi fise de protectia muncii pentru fiecare cursant in parte.

Competenta formatorilor

studii de specialite, experienta in domeniu si in procesul de formare a adultilor.

Predarea se va face cu ajutorul echipamentelor si mijloacelor didactice moderne

Formatorii pentru instruirea practica raspund potrivit legii de insusirea de catre cursanti a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.

Durata de solicitare a serviciilor de catre AJOFM : pana la 31.12.2008.

Conditii solicitate pentru instruirea teoretica:

Capacitatea salii de curs: minim 14 persoane

Dotare minima obligatorie: mobilier corespunzator procesului didactic, tabla/flipchart, planse, schite, casete video, software specializat, material demonstrativ, instrumentar specific meseriei, in conformitate cu programa de pregatire.

Suport de curs, carti, manuale;

Ca echipamente pedagogice se vor utiliza: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV.

Conditii solicitate pentru instruirea practica

Locuri de practica cu dotarea necesara pentru parcurgerea itemurilor prevazute in curriculum, cu respectarea normelor de protectie a muncii si protectiei mediului.

Furnizorul de serviciu va asigura echipamente de protectie. In oferta tehnica vor fi prezentate detaliat conditiile in care va fi realizata instruirea practica

Asigurarea conditiilor ca pe durata instruirii practice toti cursantii sa parcurga programa de instruire practica si sa fie pusi in situatii profesionale in conditii de securitate a muncii.

In timpul instruirii practice in meserie, cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de munca.

Furnizorul de formare profesionala autorizat va asigura echipamente de protectie pentru somerii participanti la program.

Instruirea practica se va efectua de catre formatorii pentru instruire practica, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica.

Pe durata efectuarii practicii la agentii economici, supravegherea si indrumarea participantilor la programul de formare profesionala vor fi asigurate atat de formatori numiti de furnizorul de formare profesionala, cat si de personalului de specialitate numit de fiecare agent economic.

Se vor intocmi fise de protectia muncii pentru fiecare cursant in parte.

Competenta formatorilor

studii de specialite, experienta in domeniu si in procesul de formare a adultilor.

oferta tehnica va cuprinde CV-ul persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului si precum si a celorlalte persoane implicate in indeplinirea contractului.

Pentru formatori se vor anexa copii ale dupa diplomeactelor de studii relevante pentru program si acordul pentru participarea ca formator in cadrul programului de formare profesionalacolaborare

- Predarea se va face cu ajutorul echipamentelor si mijloacelor didactice moderne

Formatorii pentru instruirea practica raspund potrivit legii de insusirea de catre cursanti a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.

Instruirea practica se va efectua de catre formatorii pentru instruire practica, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica.

Pe durata efectuarii practicii la agentii economici, supravegherea si indrumarea participantilor la programul de formare profesionala vor fi asigurate atat de formatori numiti de furnizorul de formare profesionala, cat si de personalului de specialitate numit de fiecare agent economic.

Formatorii pentru instruirea practica raspund potrivit legii de insusirea de catre cursanti a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice. Se vor intocmi fise de protectia muncii pentru fiecare cursant in parte.

Durata de solicitare a serviciilor de catre AJOFM : pana la 31.12.2006.

d) Costuri eligibile:

Cheltuieli de formare profesionala :

cheltuieli de personal aferente personalului de specialitate care desfasoara   activitati de predare-instruire si coordonatorului de program de formare profesionala.

cheltuieli de personal aferente membrilor comisiei de examinare,

cheltuieli pentru materiale de instruire si suport de curs,

cheltuieli cu prestari de servicii cu caracter functional,

cheltuieli de intretinere si gospodarie.

cota parte din cheltuielile administrative ale furnizorului de formare profesionala autorizat

Cheltuieli cu caracter social :

cheltuielile cu rechizitele vor fi suportate de catre furnizorul de formare profesionala si vor fi decontate de catre agentie impreuna cu cheltuielile de formare profesionala. de ex.

cheltuieli pentru abonamente pentru mijloacele de transport in comun sau pentru bilete de calatorie pe mijloacele de transport in comun, in cazul in care pe traseul respectiv nu se elibereaza abonamente - vor fi suportate de catre AJOFM. Cheltuielile cu rechizitele vor fi suportate de catre furnizorul de formare profesionala si vor fi decontate de catre AJOFM impreuna cu cheltuielile de formare profesionala.

e) Monitorizarea serviciilor:

monitorizarea va fi realizata periodic de catre furnizorul de servicii, atat pe parcursul cat si la incheierea contractului si se va concretiza in realizarea Rapoartelor tehnice si financiare lunare, pe care furnizorul le va inainta agentiei.

de asemeneapresupune verificarea directa, de catre reprezentantii AJOFM vor monitoriza, a modului in care sunt implementate serviciile contractate.

tToti furnizorii de servicii trebuie sa accepte vizite neanuntate ale reprezentantilor AJOFM care vor verifica modul de implementare al programului, prezenta formatorilor, a cursantilor, derularea instruirii teoretice / practice.

f) Evaluarea serviciilor : va fi realizata facuta de catre

furnizorul serviciului, prin realizarea rapoartelor tehnice si financiare finale

AJOFM in calitate de finantator al programului de formare atat pe parcursul cat si la incheierea contractului

AJOFM va analiza, pe baza indicatorilor de performanta asumati de furnizor prin ofertaei tehnicae si financiara depusa si in baza contrcatului incheiat cu agentiae, modul derularii serviciului de formare profesionala

a Lde asemenea, la baza evaluarii AJOFM vor sta si informatiileor culese in urma vizitelor de monitorizare, a chestionarelor de satisfactii a clientilor serviciului aplicate de catre reprezentantul AJOFM precum ca si a analizaei , a rapoartelor lunare si a raportuluiorui final e depuse de catre furnizorul de servicii.

Daca se constata neconcordante, AJOFM poate obliga furnizorul de servicii la plata unor penalitati, cuantumul si baza de calcul a acestora fiind stabilite prin contract. Daca se decide aplicarea penalitatilor AJOFM are obligatia de a informa in scris furnizorul de servicii asupra motivelor care au determinat aceste decizii.

REZULTATELE ASTEPTATE

REZULTATELE DE INDEPLINIT

La sfarsitul programului se asteapta urmatoarele rezultate :

Procent de absolvire : min.90%

2.PREZENTAREA RAPOARTELEOR

Furnizorul serviciilor de formare profesionala va transmite rapoarte catre AJOFM, in calitate de beneficiar, conform urmatoarelor prevederi :

2.1. Rapoarte periodice, tehnice si financiare

Raportarea tehnica lunara pentru decontul partial, va cuprinde:

Nota privind desfasurarea activitatii conform programului si orarului propus,

numar participanti, numar persoane retrase, motivele retragerii acestora.

Numar de persoane exmatriculate.Furnizorul de servicii exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care acumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si instiinteaza agentia in termen de 3 zile de la data exmatricularii ;

problemele deosebite aparute in desfasurarea activitatii ;

fisa de pontaj lunar privind prezenta la program al participantilor la curs.

Raportarea financiara lunara pentru decontul partial, va cuprinde :

acte justificative pentru decontarea lunara :

Nota justificativa privind cheltuielile efectuate

deviz lunar cu cheltuielile efectuate

copii ale contractelor de munca vizate de ITM / prestari servicii

copie dupa statele de plata ;

copie dupa fisa de pontaj lunar pentru personalul de predare-instruire ;

copii dupa actele justificative privind plata contributiilor angajatorului aferente salariilor ;

copii dupa facturi, chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional, aferente programului de formare profesionala ;

copii dupa facturi, chitante/ordine de plata pentru plata chiriilor sau pentru cheltuielile de intretinere si gospodaresti, aferente programului de formare profesionala  ;

copii dupa facturi,chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuielile cu rechizitele si tabelul nominal de predare-primire a rechizitelor ;

copii dupa documentele justificative privind alte cheltuieli strict necesare legate de specificul programului de formare profesionala

Rapoartele lunare se depun pana la data de 25 a lunii urmatoare, in vederea efectuarii decontului lunar.

Pe copii se va certifica :  conform cu originalul  cu semnatura si stampila

2.2. Rapoartele tehnice si financiare finale

Se depun la AJOFM , pana la data de 25 a lunii urmatoare in care a avut loc examenul de absolvire al programului de formare profesionala, in vederea efectuarii decontului final si vor contine / vor fi insotite de urmatoarele documente :

Raportul tehnic final va contine :

Nota privind desfasurarea activitatii conform programului si orarului propus ;

o       numar participanti, numar persoane retrase, motivele retragerii acestora. Furnizorul de servicii exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care acumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si instiinteaza organizatorul in termen de 3 zile de la data exmatricularii ;

o       problemele deosebite aparute in desfasurarea activitatii ;

o       observatii, concluzii ;

copie dupa proiectele didactice, care includ planificarea orelor ;

copie dupa procesul verbal de absolvire al programului de formare profesionala, avand numarul de inregistrare de la secretariatul Comisiei judetene de autorizare ;

copie dupa fisa de pontaj/fisele de pontaj privind prezenta cursantilor;

Raportul financiar final, care va cuprinde :

Nota justificativa privind cheltuielile efectuate

deviz postcalcul ;

state de plata  pentru formatori si examinatori (copie);

copii ale contractelor de munca/ contractelor civile de prestari servicii pentru examinatori,

copii dupa actele justificative privind plata contributiilor aferente salariilor ;

copie dupa fisa/fisele de pontaj lunar pentru personalul de predare-instruire ;

copii ale documentelor de plata pentru certificatele de calificare/absolvire si supliment.

copii dupa facturi, chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional ;

copii dupa facturi, chitante/ordine de plata pentru plata chiriilor ;

copii dupa documentele justificative privind alte cheltuieli strict necesare legate de specificul programului de formare profesionala

copii dupa facturi,chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuielile cu rechizitele si tabelul nominal de predare-primire a rechizitelor ;

Pe copii se va certifica :  conform cu originalul  cu semnatura si stampila

5.Instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare

Raportul final se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare in care a avut loc examenul de absolvire al programului de formare profesionala, in vederea efectuarii decontului final.

E. OFERTA TEHNICA

Va cuprinde:

Cap.1. Obiectivul ofertei, numarul de persoane pentru care se depune oferta/grupa si zona/localitatea in care se va derula programul

Anexe:

1.Formular de oferta

Cap.2. Descrierea furnizorului.Informatii privind experienta firmei. Rezultatele obtinute in urma unor programe similare;

Anexe:

2.1.Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani,

continand valori, perioade de prestare, beneficiari - conform OUG

34/2006

Cap.3. Obiective specifice.Desfasurarea serviciilor propuse ( descriere) ;

Anexe :

3.1. Planul si programele de pregatire, vizate de catre Comisia Judeteana de Autorizare

3.2. Modalitati de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala

3.3. Orarul propus

3.4. Suportul de curs.

Cap.4. Informatii despre personal

Anexe:

4.1.Tabel nominal cu persoanele implicate in activitatea de formare profesionala- conform anexei la caietul de sarcini avand viza Comisiei Judetene de Autorizare

4.2.Curriculum vitae pentru coordonator program de formare profesionala

4.3.Curriculum vitae si copiile dupa diploma pentru formatori

4.4.Acordul formatorilor pentru colaborare

Cap.5. Informatii referitoare la dotarea cu echipamente specifice, spatii, alte facilitati, care demonstreaza capacitatea furnizorului de formare de a livra serviciile propuse

Anexe :

5.1. Oferte sau/si   (pre)contracte de inchiriere, contracte de proprietate

legate de desfasurarea pregatirii teoretice in localitatile X,Y.

5.2. Oferte sau/si   (pre)contracte de inchiriere, contracte de proprietate

legate de desfasurarea pregatirii practice in localitatile X,Y.

5.3. Lista de dotari pentru pregatirea teoretica

5.4.Lista de dotari pentru instruirea practica

Cap.6. Rezultate asteptate/ Indicatori de realizare - rata de absolvire preconizata;

F. OFERTA FINANCIARA

Va cuprinde:

Un deviz privind stabilirea costului pe cursant

Acest cost va fi aplicat pentru toate cursurile organizate in aceasta ocupatie, solicitate de AJOFM pana la 31 decembrie 2008

Fundamentarea cheltuielilor prevazute in deviz

Sumele precizate in deviz au destinatie precisa si limitata si vor fi fundamentate pe baza necesitatii si opurtunitatii lor. De asemenenea sumele prevazute la un capitol de cheltuieli nu pot fi utilizate pentru finantarea unui alt capitol. Costurile serviciilor prestate vor fi estimate in lei.

Plata serviciilor prestate de furnizor se va face lunar conform contractului de prestari de servicii incheiat cu furnizorul de formare profesionala.

Platile lunare se fac in limita a 70 % din suma reprezentand serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala in luna pentru care se face plata. Dupa sustinerea examenului la incheierea programului, se deconteaza furnizorilor diferenta dintre suma repezentand serviciile prestate de acestia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala (absolventi de curs si persoane retrase pentru motive neimputabile) si suma platita in perioada de desfasurare al cursului.

De scos...(Pentru persoanele care indeplinesc conditiile deau fost exmatriculatre, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data indeplinirii conditiilor de exmatriculare

Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala, din motive neimputabile, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data (de scos .comunicarii de catre agentie a) retragerii acestor persoane.

Decontarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor pentru somaj se va efectua, pe baza de documente justificative acceptate de catre AJOFM si in functie de numarul de persoane care au finalizat programul.

Costul mediu pe cursant calculat la terminarea programului de formare profesionala nu poate depasi costul mediu pe cursant din devizul antecalcul.

Sumele prevazute la un capitol de cheltuieli din devizul antecalcul nu pot fi utilizate pentru finantarea altor capitole in devizul postcalcul.

A.J.O.F.M. va suporta cheltuielile de instruire numai pentru perioada in care persoanele participante la programul de formare profesionala beneficiaza de gratuitate, fiindse afla in evidenta agentiei, ca someri.

G. Conditii de prezentare a ofertei

Oferta se va intocmi conform formularelor din anexe : informatii generale, experienta similara, tabel nominal formatori, orarul propus , MACHETA DEVIZ , declaratie privind eligibilitatea.

Caietul de sarcini si toate formularele sunt disponibile pe pagina web a agentiei sau pot fi preluate pe suport magnetic.

H. Documente care atesta eligibilitatea

H.1.   Statut , contract de asociere si acte aditionale (copii)

H.2.  Certificat de inregistrare la Registrul Comertului (copie)

H.3.  Bilantul contabil pe ultimul an financiar (copie)

H.4.  Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una dintre situatiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la selectie;

H.5.  Certificat eliberat de institutia institutiile competentea, care sa ateste ca furnizorul nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiilor de asigurari sociale

H.6.  Copie dupa autorizatia eliberata de catre Comisia de autorizare judeteana pentru organizarea programelor de formare profesionala in ocupatia pentru care se depune oferta.

I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile, conditiile formulate in specificatiile incluse in caietul de sarcini.

Caietul de sarcini, Oferta tehnica si cea financiara vor deveni anexe ale contractului dintre AJOFM si Furnizorul de servicii declarat castigator.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor. Informatii detaliate privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico- economic. Evaluarea ofertei se va realiza conform grilei de evaluare din anexa nr.1. din documentatia de atribuire.

EVALUAREA OFERTELOR

Deschiderea plicurilor, examinarea documentelor si evaluarea ofertelor se va face de catre comisia de selectie si evaluare a ofertelor la sediul agentiei la 10 zile de la lansarea invitatiilor de participare. Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor sunt membrii comisiei de selectie si evaluare a ofertelor precum si reprezentantii legali ai ofertantilor (pentru acestia din urma prezenta este optionala).

In cazul egalitatii dintre doua sau mai multe oferte este desemnata castigatoare oferta apartinand ofertantului/candidatului cu experienta cea mai buna in domeniu

In cazul in care egalitatea persista, se va lua in calcul gradul de dotare al ofertantului .

Daca si dupa evaluarea criteriilor suplimentare egalitatea a doua sau mai multe oferte se mentine, autoritatea contractanta solicita ofertantilor aflati in conditii de egalitate, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul de achizitie se atribuie ofertantului a carui noua propunere financiara are valoarea cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa la sediul .................. in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului procedurii de adjudecare.

ANEXA 1

Grila de evaluare

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI

DE MUNCA

JUDETUL ..........

Denumirea programului:

Denumire ofertant:

Nr.crt.

Criteriu

Nota maxima

Nota pentru oferta (n)

Observatii

OFERTA TEHNICA

A.

EXPERIENTA

Vechimea organizatiei

 Intre 1-3 ani - 1 punct

peste 3 ani - 2 puncte

Experienta anterioara in domeniul formarii profesionale a adultilor

In ultimii 3 ani a organizat peste 1- 5 programe de FP - 1 punct ; peste 5 programe - 2 puncte

Rezultate anterioare pozitive in activitatea de formare profesionala

Cu rata de absolvire 100 % - 1 punct

Cu rata de absolvire si de plasare realizata - 2 puncte 

B.

PERSONAL

Existenta CV-ului pentru formatori

Cel putin un CV lipsa - 3 puncte

CV existent pentru formatori - 6 puncte

Experienta personalului in domeniul respectiv

Experienta in domeniul constructiilor sub 5 ani - 3 punct

Experienta in domeniul constructiilor peste 5 ani - 6 punct 

Experienta pedagogica in domeniul formarii adultilor al personalului

Experienta in formarea adultilor fara curs de formator - 1 punct

Experienta in formarea adultilor insotit de diploma de formator - 3 puncte

Acord de participare la programul de formare

Cel putin un acord lipsa - 1 punct

Toate acordurile existente - 2 puncte

C.

DOTARI

Sediu in localitatea tinta

Spatii adecvate pentru instruire teoretica in localitatea tinta

Spatiu din alta localitate decat localitatea tinta - 2 punct

Spatiu in localitatea tinta - 10 puncte  

Spatii adecvate pentru instruire practica pe toata perioada cursului in localitatea tinta

Spatiu din alta localitate decat localitatea tinta - 2 punct

Spatiu in localitatea tinta - 10 puncte   

Dotare cu echipamente si mobilier necesare furnizarii serviciilor

Existenta listei de echipamente si dotari pentru teorie sau practica - 3 puncte

 Existenta listei de echipamente si dotari pentru teorie si practica - 6 puncte

D.

TEHNICI, METODE, INSTRUMENTE DE LUCRU

Conventii cu potentiali angajatori

Inexistenta conventiilor - 0 puncte

Existenta conventiilor - 2 puncte  

Metoda de lucru si organizare

Existenta descrierii- 5 puncte   

Programul zilnic- orarul

Inexistenta conventiilor - 0 puncte

Existenta conventiilor - 5 puncte   

Obiective specifice, rezultate asteptate, indicatori de realizare, activitati

Rata de absolvire propusa intre 90-99%- 3 puncte  

Rata de absolvire propusa 100%- 5 puncte  

Curriculum-existenta modulelor :inttiere in cautarea unui loc de munca, initiere in activitatea de intreprinzator particular si notiuni de organizare si legislatia muncii)

Existenta partiala a modulelor - 5 puncte

Existenta tuturor modulelor - 10 puncte 

Suport de curs

Existenta partiala a suportului de curs - 5 puncte

Existenta intregului suport de curs - 10 puncte  

Informatia continuta este relevanta si credibila

E.

ASPECTUL GENERAL AL OFERTEI

Nota pentru oferta tehnica

T% (pondere punctaj tehnic)

OFERTA FINANCIARA

Costul mediu pe cursant

x

Nota pentru oferta financiara

F% (pondere punctaj financiar, 50% - 90%)

P(total) = P(financiar) x F% + P(tehnic) x T%

EVALUATOR:

NOTIFICAREA PRIVIND REZULTATUL APLICARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Comunicarea rezultatului procedurii de adjudecare in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va face prin fax, ulterior prin posta, cu confirmare de primire la o zi dupa stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare.

Se va comunica rezultatul procedurii de adjudecare atat ofertantului declarat castigator cat si ofertantilor perdanti.

7.Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Contractul de prestari servicii cadru este prezentat in anexa nr.8.1 din documentatia de atribuire. Contractul de prestari servicii se va incheia dupa comunicarea rezultatului selectiei si expirarea termenul de contestatie - 5 zile. Refuzul sau neincheierea contractului de prestari servicii dupa acest termen - maxim 2 zile, atrage dupa sine pierderea dreptului castigat in urma selectiei, AJOFM rezervand dreptul sa incheie Contractul de prestari servicii cu urmatorul ofertant eligibil din lista selectionatilor.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Autoritatea contractanta va incheia contractul/contractele de furnizare a serviciilor de formare profesionala, cu candidatul/candidatii declarati castigatori, in perioada de valabilitate a ofertei, in termen de 15 zile de la notificarea rezultatului procedurii de adjudecare.

Termenul de derulare a contractului de achizitie atribuit: de la data semnarii pana la 31.12.2008, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional la contract pana la data de 30.04.2009.

ANEXA 2.

CONTRACT

DE PRESTARI SERVICII

Partile contractante:

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .., cu sediul in .., str.... nr..., judetul ..., telefon ..., fax ..., e-mail, cod fiscal ...., cont nr...., deschis la Trezoreria ....., reprezentata prin ....., avand functia de director executiv si prin ....avand functia de director executiv adjunct buget , denumita in continuare organizator.

_____ _______ ______ ______, cu sediul in _______, str.____ nr.___, judetul _____, tel. ____, e-mail ______cod fiscal/cod unic de inregistrare____, cont nr.____, deschis la ____, autorizat, in conditiile legii, sa organizeze programe de formare profesionala pentru ocupatia/competentele comune ocupatiilor _______, cod C.O.R./nomenclator ____, prin autorizatia seria __ nr.____, inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor cu nr._____ , reprezentata prin _____ , avand functia de ______, denumit in continuare furnizor.

Obiectul contractului:

Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesionala pentru dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia / meseria _____, cod nomenclator/cod COR, ____, pentru cel putin o grupa de ____ someri din zona ____ , in conditiile legii si a prezentului contract.

In cazul in care vor fi solicitari suplimentare pe piata muncii pentru aceasta ocupatie, numarul de participanti si numarul de cursuri se vor suplimenta cu conditia mentinerii conditiilor din oferta tehnica si financiara. In acest caz, se va incheia un act aditional la prezentul contract.

Durata contractului:

Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a programelor de formare profesionala pe care organizatorul le solicita furnizorului pana la data de 31 decembrie 2008.

Valoarea contractului:

Valoarea estimata a contractului este de _____lei/grupa.

Taxa pentru participarea la programul de formare profesionala este de ___ lei /persoana

Obligatiile partilor:

A.     Organizatorul:

A.1. Solicita furnizorului derularea programului de formare profesionala si transmite lista cu persoanele care urmeaza a participa la program.

A.2. Instiinteaza furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala, nu mai tarziu de 5 zile, de la luarea la cunostiinta.

A.3. Plateste furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, pe baza devizului postcalcul si a documentelor justificative aceptate de catre agentie (conf.pct.6.)

A.4. Monitorizeaza si au drept de control asupra desfasurarii programului de formare profesionala in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si obligatiile asumate prin prezentul contract .

B.Furnizorul:

B.1. Incepe derularea programului de formare profesionala in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea de catre organizator a solicitarii, conform pct.5.A1.

B.2. Pune la dispozitia organizatorului cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru inceperea fiecarui program de formare profesionala documentele prevazute la art.291 alin.(2) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr.377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

B.3. Presteaza serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale si a metodologiilor in materie, punand accent pe calitatea formarii profesionale.

B.4. Asigura resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfasurarii activitatii de formare profesionala.

B.5. Asigura finalizarea procesului de formare profesionala si sustinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica si, dupa caz, a reexaminarii, in conditiile legii.

B.6. Pune la dispozitia organizatorului, pe parcursul derularii programului de formare profesionala, toate informatiile, documentele solicitate in legatura cu modul de desfasurare a programului.

B.7. Exmatriculeaza persoanele participante la programul de formare profesionala care cumuleaza mai mult de 10% absente nemotivate din totalul orelor de pregatire si instiinteaza agentia despre persoanele exmatriculate in termen de 3 zile de la data exmatricularii acestora.

Modalitati de plata:

Plata serviciilor prestate de furnizor se face lunar, sau integral la finalizarea programului.

Organizatorul achita furnizorului serviciile prestate, pe baza documentelor justificative si a facturilor emise de acesta, in termen de 10 zile de la data primirii facturii.

Platile lunare se fac in limita a 70% din suma reprezentand serviciile prestate, pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala in luna pentru care se face plata.

Dupa finalizarea programului de formare profesionala, urmeaza sa se plateasca furnizorului in baza documentelor justificative, diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala finalizata prin examen de absolvire si suma platita in conditiile punctului 6.2.1.

Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data retragerii acestor persoane din motive neimputabile.

Facturile vor cuprinde perioada calendaristica acoperita (perioada de facturare) si suma

aferenta acestei perioade.

Suma aferenta unei perioade de facturare se calculeaza astfel:

Txc

S = ------------- x (N1 + N2 + .. + Nn)

Op

S = suma facturata

Txc = taxa pentru un cursant prevazuta la pct.4.2.

Op = numar total de ore a programului de formare profesionala, conform programei

N = numarul de ore din programul de formare profesionala derulate in perioada de facturare pentru o persoana participanta la program (n este numarul de persoane participante la programul de formare profesionala in perioada de facturare) , dupa caz astfel :

numarul de ore derulate in perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesionala pe perioada respectiva;

numarul de ore derulate pana la data comunicarii de catre organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate in aceasta situatie;

Perioada de facturare este luna calendaristica in situatia in care platile

se fac lunar astfel ca, suma facturata (S) reprezinta 70% din suma calculata conform formulei, pe baza documentelor justificative prezentate pentru decontare in rapoartele tehnice si financiare, dupa cu urmeaza:

Rapoarte periodice, tehnice si financiare 

Raportarea tehnica lunara pentru decontul partial, catre AJOFM va cuprinde:

-Ø        Nota privind desfasurarea activitatii conform programului de formare profesionala si orarului propus;

-Ø      Numarul de participanti, numarul de persoane retrase, motivele retragerii acestora, cursantii exmatriculati,data exmatricularii ;

-Ø        problemele deosebite aparute in desfasurarea activitatii ;

-Ø        fisa de pontaj lunar privind prezenta la program al participantilor la curs.

Raportarea financiara lunara pentru decontul partial va cuprinde :

acte justificative pentru decontarea lunara :

Nota justificativa privind cheltuielile efectuate

deviz cu cheltuielile efectuate

copii ale contractelor de munca vizate de ITM / prestari servicii, vizate de ITM

copie dupa statele de plata ;

copie dupa fisele de pontaj lunar pentru formatori si coordonatorul de program de formare profesionala ;

copii dupa actele justificative privind plata contributiilor angajatorului, aferente salariilor ;

copii dupa facturi, chitante/bonuri fiscalre/ordine de plata pentru cheltuielile materiale si prestarile de servicii cu caracter functional, aferente programului de formare profesionala ;

copii dupa facturi, chitante/ordine de plata pentru plata chiriilor, sau pentru cheltuielile de intretinere si gospodaresti, aferente programului de formare profesionala  ;

copii dupa facturi,chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuielile cu rechizitele si tabelul nominal de predare-primire a rechizitelor ;

copii dupa documentele justificative privind alte cheltuieli strict necesare legate de specificul programului de formare profesionala

Rapoartele lunare se depun pana la data de 25 a lunii urmatoare, in vederea efectuarii decontului lunar.

Pe copii se va certifica  conform cu originalul  cu semnatura si stampila

Raportul Rapoartele tehnice si financiare finale

Se depun la AJOFSM , pana la data de 25 a lunii urmatoare in care a avut loc examenul de absolvire al programului de formare profesionala in vederea efectuarii decontului final trebuie trimis catre AJOFM si va vor contine / vor fi insotite de urmatoarele documente :

Raportular tehnic final va contine

Nota privind desfasurarea activitatii conform programului si orarului propus ;

numar de participanti, numarul de persoane retrase, motivele retragerii acestora, cursantii exmatriculati si data exmatricularii ;

problemele deosebite aparute in desfasurarea activitatii ;

observatii, concluzii ;

copie dupa proiectele didactice, care includ planificarea orelor

copie dupa procesul verbal de absolvire al programului de formare profesionala avand numarul de inregistrare de la secretariatul Comisiei judetene de autorizare

copie dupa fisa de pontaj/fisele de pontaj privind prezenta cursantilor;.

Raportul financiar final, care va cuprinde :

Nota justificativa privind cheltuielile efectuate

deviz postcalcul ;

statele de plata  pentru formatori si examinatori (copie)

copii ale contractelor de munca/ contractelor civile de prestari servicii pentru examinatori,

copii dupa actele justificative privind plata contributiilor angajatorului, aferente salariilor ;

copie dupa fisa/fisele de pontaj lunar pentru formatori si coordonatorul de program de formare profesionala

copii ale documentelor de plata pentru certificatele de calificare/absolvire si supliment.

copii dupa facturi, chitante/bonuri fiscare/ordine de plata pentru cheltuielile materiale si prestarile de servicii cu caracter functional ;

copii dupa facturi, chitante/ordine de plata pentru plata chiriilor ;

copii dupa documentele justificative privind alte cheltuieli strict necesare legate de specificul programului de formare profesionala

copii dupa facturi,chitante/bonuri fiscale/ordine de plata pentru cheltuielile cu rechizitele si tabelul nominal de predare-primire a rechizitelor ;

copie dupa catalogul participantilor ;

copie dupa proiectele didactice ;

copie dupa catalogul cu rezultatele examenului de absolvire al programului de formare profesionala ;

copie dupa procesul verbal de absolvire al programului de formare profesionala ;

copie dupa fisa de pontaj ai cursantilor pentru ultima luna de curs ;

Pe copii se va certifica :  conform cu originalul  cu semnatura si stampila

Ultima factura, eliberata la finalizarea programului de formare profesionala dupa sustinerea examenului de absolvire va evidentia atat suma facturata pentru ultima luna a programului de formare profesionala cat si diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala (absolventi si retrasi din motive neimputabile) si sumele platite lunar.

Modificarea, suspendarea si incetarea contractului

Modificarea contractului poate fi facuta numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durata limitata. Suspendarea se consemneaza in scris cu 5 zile inainte de data stabilita pentru suspendare.

Incetarea contractului intervine prin acordul partilor sau prin reziliere.

In cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.

Daca partea in culpa, in termen de 5 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.

Cesiunea contractului

Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al organizatorului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract

Penalitati si daune interese:

Neinceperea programului de formare profesionala la data prevazuta la pct.5.B.1. atrage, in sarcina furnizorului, plata unei penalitati egale cu 0,06% din suma prevazuta pentru derularea programului prevazuta la pct.4.1. pentru fiecare zi de intarziere, pana la implinirea termenului prevazut la pct.5.B.1.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevazute la pct.10, furnizorul plateste o penalitate egala cu valoarea estimata a contractului, prevazuta la pct.4.1.

Rezilierea contractului:

Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, in principal, pentru:

Neinceperea programului de formare profesionala in termenul prevazut la pct.5.B.1.

Neremedierea deficientelor constatate in executarea obligatilor contractuale ale furnizorului in termenul prevazut la pct.7.3.2.

Retragerea autorizatiei.

Forta majora:

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.

Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu isi poate indeplini, respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta, in scris, cealalta parte contractanta, in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.

Omisiunea de a anunta, in scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.

Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza a actiona o perioada mai mare de 30 zile, oricare dintre parti are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde penalitati si daune interese.

Solutionarea litigiilor

Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.

Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neintelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.

Alte clauze

Oferta tehnica, oferta financiara si caietul de sarcini constituie anexele 1, 2, si 3 la prezentul contract si fac parte integranta din acesta.

Rapoartele lunare (tehnic si financiar) se depun la A.J.O.F.M. pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care s-a intocmit documentatia.

Raportul final (tehnic si financiar) se va depune la A.J.O.F.M. pana la data de 25 a lunii urmatoare in care a avut loc examenul de absolvire.

Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Organizator, Furnizor,

A.J.O.F.M......

Director Executiv, Director Executiv Adj. Buget,

________ ______________

9.ANEXE conform Ghidului de achizitii publice , Ordinul 155/2006

ØOFERTA TEHNICA SI CEA FINANCIARA INSOTITE DE ANEXELE PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SE DEPUN LA SECRETARIATUL A.J.O.F.M.COVASNA, ET.III. CAM. 3 PANA LA DATA DE . ORA IN 2 EXEMPLARE, IN PLICURI SIGILATE, PE CARE SE VA NOTA "ORIGINAL" SI "COPIE" CARE LA RANDUL LOR SE INTRODUC INTR-UN SINGUR PLIC COMUN,

ØDOCUMENTELE CARE ATESTA ELIGIBILITATEA OFERTANTULUI SE INTRODUC IN PLIC SIGILAT, SI SE INCLUDE IN PLICUL COMUN, ALATURI DE OFERTA.

ØOfertele vor fi deschise in data de , ora 1 la sediul AJOFM Covasna

Compartiment juridic ,

Pe plic se va trece:

Ofertantul:

Adresa:

"Oferta pentru organizarea cursului de calificare/recalificare/initiere in ocupatia de

ORIGINAL/COPIE

A.J.O.F.M.COVASNA

B-ul Gen. Grigore Balan nr.14.

520042..SF.GHEORGHE

JUD.COVASNA

A nu se deschide inainte de selectia de oferte,

6. Concluzii

Programele de formare profesionala asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca , aceste servicii fiind considerate cele mai importante masuri active pentru cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii .

Piata muncii este in dezvoltare continua, schimbarile din economie impun diversificarea ofertei de servicii de formare profesionala. Reteaua ANOFM prin Centrele proprii si regionale neputand acoperi intreaga gama de programe de initiere , calificare , recalificare si perfectionare, trebuie pastrata o permanenta relatie de colaborare intre agentii si furnizorii de servicii de formare profesionala , astfel incat sa se asigure o pregatire profesionala conform standardelor de calitate europene .

Deoarece pana in pezent agentiile de ocupare din tara s-au confruntat cu greutati in elaborarea procedurilor de selectie de oferte, tinand cont de aspectele specifice serviciilor de formare profesionala pentru care a fost nevoie de adaptarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acest proiect ofera un instrument de lucru pentru achizitionarea de servicii de formare profesionala si va usura colaborarea cu furnizorii de formare profesionala autorizati, in sensul ca indiferent din ce judet din tara ar participa la selectia de oferte se impun aceleasi conditii de participare si criterii identice de elaborare a documentatiilor .

Noutatea adusa de proiect consta in elaborarea unei grile de evaluare cu specificarea clara a acordarii punctajelor si imbunatatirea contractului cadru, prin includerea unor clauze suplimentare fata de cele existente in HOTARAREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, respectiv anexa 5 . Necesitatea introducerii acestor clauze suplimentare a aparut ca urmare a experinetei practice si a problemelor identificate in decursul derularii contractelor de prestari servicii de formare profesionala .

7. BIBLIOGRAFIE

. LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru  

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

HOTARAREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

HOTARAREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

Cristache Ristea ( coordonator ) - Proiecte pe domenii de specialitate,

vol. 6 , CNFPPP RasnovArt. 2 din LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupaii fortei de munca

Art 65 din LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupaii fortei de munca

Art.28 HOTARARE nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

ART. 4 din ORDINUL nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate