Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Formarea, Constituirea si Compunerea consiliilor judetene


Formarea, Constituirea si Compunerea consiliilor judetene


Formarea consiliilor judetene


In conformitate cu Legea alegerilor locale nr. 70 (1991, republicata in 1996 cu modificarile ulterioare, consiliile judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat......(1)....

Alegerea directa se face pe circumscriptii electorale identice cu unitatile administrativ-teritoriale pe baza votului exprimat, in cazul consilierilor, prin scrutin de lista, si a primarilor, prin scrutin uninominal, fiecare cetatean avand dreptul la cate un singur vot pentru alegerea consiliului local, a celui judetean si a primarului.

Alesii locali sunt primarul, consilieri locali si consilierii judeteni a caror regim juridic este stabilit prin statul alesului local.Dreptul de vot se exercita in localitatea in care alegatorul isi are domiciliul sau in care si-a stabilit resedinta.

Alegerile pentru consilii sunt valabile indiferent de numarul participantilor la vot din totalul celor inscrisi in listele electorale din circumsriptia respectiva.

Constituirea consiliilor judetene

Consiliul judetean este autoritate a administratiei publice judetene.....(1)..

Autoritatile administratiei publice sunt organizate intr-un sistem ceea ce face ca intre acestea sa se statorniceasca.

Autoritatile administratiei publice sunt acele autoritati publice care sunt organizate in sfera realizarii functiei executive si care reprezinta public statul si unitatile administrativ-teritoriale, ca persoane juridice.

Autoritatile administratiei publice sunt organizate intr-un sistem ceea ce face ca intre acestea sa se statorniceasca anumite raporturi juridice, dar numai in interiorul sistemului, nu si in afara acestuia, fapt ce-i asigura functionarea ca sistem.

Astfel, in structura acestui sistem, intalnim autoritati ale statului. Seful Statului, Guvern, ministere, servicii descentralizate ale acestora, prefecti - care sunt organizate si functioneaza in principal pe baza principiului subordonarii ierarhice, dar si autoritati nestatale, alese de colectivitati locale consilii judetene, consilii locale, primari - care nu se subordoneaza nici intre ele si nici fata de autoritatile statale, functionand in principal pe baza principiului autonomiei locale.

Desi Sectiunea a-2-a din Capitolul V al titlului III din Constitutie se intituleaza "Administratia publica locala" dupa cum de altfel este denumita si de legea organica in materie, mai vorbim si de "autoritatile administratiei publice judetene", considerand ca aceasta sintagma exprima mai corect atat structura acestor autoritati cat si raporturile specifice dintre ele, precum si cu autoritatile publice organizate la nivel central.

Din punctul de vedere al competentei teritoriale, autoritatile administratiei publice nu pot fi decat locale sau centrale. Autoritatile publice locale au competenta intr-o anumita unitate administrativ-teritoriala.2

Consiliile sunt compuse din consilieri alesi.

Constituirea consiliului nou ales se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarea alegerilor, iar convocarea in prima sedinta de constituirea se face de catre prefect.

La aceeasi sedinta pot participa prefectul sau reprezentantul sau legal. Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi.

In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in acelasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului.

Daca nici la cea de-a doua convocare reuniunea nu este legal constituita se va proceda la o noua convocare, de catre prefect, peste alte 3 zile, in acelasi conditii.

In situatia in care consiliul nu se poate intruni nici la a treia convocare, datorita absentei fara motive temeinice a consilierilor, prefectul in declara vacante prin ordin, locurile consilierilor alesi absenti nemotivat de la cele trei convocari anterioare, iar daca acestia nu pot fi inlocuiti cu supleanti inscrisi in listele de candidati respective, se vor organiza alegeri partiale, de completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerile locale.

Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a facut imposibila prezenta acestora la sedinta, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau unor evenimente de forta majora.

Ordinul prefectului de declarare vacanta a locurilor consilierilor absenti motivati poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencis administrativ in termen de 5 zile de la comunicare, iar hotararea primei instante de judecata este definitiva si irevocabila.

Apreciem ca pe durata judecarii procesului nu se vor putea desfasura noile alegeri partiale pentru a evita situatia anularii judiciare a ordinului prefectului si implicit, reintegrarea in functie a consilirilor contestatori, concomitent cu existenta altui sau altor consilieri nou alesi in locul celor infirmati administrativ, deoarece, in acest caz, am fi in prezenta unui consiliu supranumeric ilegal.Legea nu reglementeaza situatia absentei partiale nu de la toate cele trei sedinte de convocare a noului organ a consilierilor, cand apreciem, prin iterpretare consiliul se poate constitui legal la oricare din sedintele in care relizeaza consumul legal necesar, prin absenta motivata a unor consilieri.

Lucrarile alege prin vot deschis dintre membrii sai pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3-7 consilieri.

Comisia astfel constituita va trece de indata, in cadrul aceleiasi sedinte, la examinarea legalitatii alegerii fiecarui consilier, incepand chiar cu cei care compun, propunand planului validarea sau invalidarea mandatului ( a certificatului doveditor al alegerilor eliberat de biroul de circumscripte electorala).

Propunerea de invalidare se face in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala, constatata conform Legii privind alegerilor locale (de catre Biroul Electoral Central).

Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta, fara participarea la vot a persoanei al carie mandat este supus respectivei operatiuni.

Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contecios administrativ in termen de 5 zile de la adaptare, in cazul celor vizati si prezentei la sedinta, sau in cazul celor absenti, de la comunicarea hotararii.

Hotararea instantei trebuie sa fie pronuntata in termen de 3 zile, nefiind definitiva si irevocabila, deci, in consecinta supusa, conform Legii conteciosului administrativ, recursului la instanta superioara.

Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, consiliul va proceda la completarea locurilor ramase vacante de pe lista de supleanti a partidului sau aliantei vizate, iar daca acest lucru nu este posibil, va organiza noi alegeri, partiale, de completare a locurilor vacante.

Consilierii a caror mandate au fost validate depun in fata consiliului urmatorul juramant in limba romana: "Jur sa respect Constitutia si legiile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in putere si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei, orasului, judetului... Asa sa-mi ajute Dumnezeu."

Desi legea nu o spune, apreciem ca in functie de religie fiecare isi poate invoca propria divinatate. Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.

Consilierii care refuza depunerea juramantului sunt considerati demisionati de drept desi legea ar fi trebuit sa ii considere demisi de drept, intrucat demisia este rezultatul propriei vointe exclusive a celui in cauza, ceea ce nu este cazul aici.

In situatia in care consilierul ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic, aliantei politice sau electorale respective, daca pana la validare acestea confirma in scris apartenenta celui in cauza la partid.

In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, iar numarul de consilieri se reduce sub 2/3, se vor organiza alegeri partiale de completare in termen de 30 zile, in conditiile Legii privind alegerile locale.

Dupa validarea mandatelor si depunerea juramantului de catre cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului, consilierul care a condus sedinta declara consiliul legal constituit.

Consilierii, in asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, exercita o functie de autoritate publica, bineficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiu autoritatii de stat si care dispun de o protectie juridica deosebita.

Dupa acest moment consiliul va alege, dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii celor in functie, un presedinte de sedinta, care va conduce dezbaterile pe o perioada de cel mult trei luni, semnand hotararile adoptate.

Acest presedinte poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor judetean acesta alege, pentru toata durata mandatului sau din randul consilirilor, un presedinte si doi vicepresedinti.


Compunerea consiliilor judetene


Consiliile sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, secret, direct si liber exprimat, in baza scrutinului de lista pentru un mandat de patru ani. Consiliul fiind organ ales, membrii sai nu pot fi numiti sau investiti de drept......(1).....In exercitarea mandatului la consilierii judeteni sunt in serviciul colectivitatii locale.

Fiecare consilier judetean este obligat sa prezinte un raport annual de activitate, care va fi facut public de catre secretar.

Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie stabilita conform legii.


Numarul acestora este stabilit prin ordinul prefectului in functie de populatia unitatii administrativ-teritoriale, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile dupa cum alegerile au loc in primul sau in al doilea semestru al anului in care sens:

in cazul consiliilor locale numarul consilierilor este cuprins intre 5-31

in cazul consiliilor judetene intre 31-37

Consiliul General al Municipiului Bucuresti are 55 de consilieri

Acest numar este constant pe toata durata mandatului autoritati respective, iar prin cresterea sau diminuarea populatiei el nu sufera modificari, iar in cazul reduceri numerice a membrilor pe parcursul mandatului, va trebui rezolvata completarea lui (macar pana la 2/3 din total), fie cu ajutorul supleantilor de pe listele de candidati fie prin organizarea de noi alegeri partiale.

Evident in cazul dizolvarii consiliului si a organizarii de noi alegeri anticipate numarul de locuri se va reactualiza conform datelor statistice privind populatia unitatii administrativ-teritoriale respective.

Consilierii judeteni trebuie sa aiba numai cetatenia romana si varsta de cel putin 23 de ani, impliniti in ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul in respectiva unitate administrativ-teritoriala, precum si inexistenta interdictiei de asociere in partide politice.

Calitatea de consilier judetean este incompatibila, conform legii, cu:

a)      functia de prefect si de subprefect

b)      calitatea de functionar public in aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, al prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judetean, al celor descentralizate apartinand ministerelor si autoritatilor publice centrale de specialitate si cu calitatea de angajat al autoritatilor administratiei publice locale, respective sau in cadrul aparatului propriu al prefectului din judetul respectiv.

c)      functia de manager sau membru in consiliul de administratie al regiilor autonome si de conducator al societatilor comerciale infiintata de consiliile judetene

d)     calitatea de primar si de viceprimar

e)      calitatea de secretar, deputat, ministru, secretar si subsecretar de stat si cele asimilate acestora

f)       interdictia societatilor comerciale la care alesii judeteni sunt manageri, actionari seminificativi, asociati, administratori, cenzori, membrii in consiliile de administratie sau care detin functii de conducere de a incheia contracte comerciale cu autoritatile administratiei publice din care fac parte cu legiile autonome locale sau societatile comerciale locale.

Evident, in toate aceste situatii persoanele in cauza pot participa la alegeri si pot fi alese in functia de consilier, insa starea de incompatibilitate intervine in mod efectiv numai dupa validarea mandatului celui in cauza.

Acesta va trebui sa opteze in termen de 10 zile dupa acest moment asupra calitati pe care vrea sa o mentina, dupa care vrea sa o mentina, dupa care, in lipsa optiunii exprese pentru calitatea de consilier, in proxima sedinta de consiliu, presedintele de sedinta va supune validarii mandatul supleantului de pe lista partidului, aliantei politice sau electorale respective.Alte incompatibilitati se pot stabili numai prin lege.

Asa, de exemplu, chiar legea in cauza (art. 83 alin 2) stabileste interdictia de asociere politica pentru secretarul localitatii ori Statutul functionarilor publici stabileste, in mod generic, incompatibilitatea dintre calitatea de functionar public cu orice alta functie publica.

Incompatibilitatea este o situatie ce opereaza de drept, in virtutea legii, ea nu se decide ci doar se constata de catre consiliu, motiv pentru care mandatul celui in cauza nu trebuie invalidat.

Totusi, daca cel in cauza, inlaturat din consiliu, prin validarea unui supleant, se va considera vatamat in dreptul sau de ales, apreciem ca se poate adresa instantei de contencios administrativ pentru apararea acestui drept pretins incarcat sau vatamat.

Calitatea de consilier judetean se dobandeste din momentul depunerii juramantului, mentinandu-se pe toata durata consiliului ales, respectiv 4 ani, pana la consituirea noului consiliu.

Evident, orice scurtare sau prelungire a mandatului consiliului, din care face parte cel in cauza, determina hotarator si durata mandatului acestuia.

Tot astfel, consilirul judetean provenit din lista supleantilor ori cel ales in urma alegerilor partiale de completare a locurilor vacante va avea in mandat mai scurt de 4 ani, deoarece incheie mandatul in derulare al organului din care face parte si care este in functie.

Calitatea de consilier inceteaza de drept, in urmatoarele situatii:

demisie

incompatibilitate

schimbarea domiciliului intr-o unitate administrativ-teritoriala;

imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada maxima de 6 luni consecutive, cu exceptia cazului de suspendare in urma arestarii preventive a consilierului (art. 99 alin 1, desigur, sub rezerva solutiei de constatare a nevinovatiei penale)

constatarea, dupa validare, ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incarcare a Legii alegerilor locale;

punerea sub interdictie pe cale judecatoreasca prin hotarare judecatoreasca penala definitiva;

lipsa nemotivata de la trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului;

deces

Toate aceste cazuri reprezinta, indiferent de sursa lor generatoare (actul sau faptul juridic), modalitati de pierdere de drept a calitatii de consilier instituite de lege, constate, iar nu decise prin hotararea consiliului judetean care, in asemenea cazuri, are un efect pur declarativ fata de imprejurarile produse, fiind adoptata la propunerea presedintelui consiliului judetean.

In cazurile schimbarii domiciliului, a imposibilitatii exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de sase luni consecutive si a lipsei nemotivate de la trei sedinte consecutive ale consiliului, hotararea acestuia se poate ataca in contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare, fara obligatia reclamatului de a efectua precedura administrativa prealabila judecatii, hotararea primei instante fiind definitiva si irevocabila.

Consilierul judetean poate fi suspendat din functie, ceea ce reprezinta o incetare temporala a exercitiului mandatului sau.

Suspendarea este de drept numai in cazul masurii arestarii sale preventive despre care se comunica, de indata, prefectului de catre pachetul sau instanta de judecata care a dispus-o.

Prefectul va emite un ordin prin care constata suspendarea mandatului de consilier judetean, pe intreaga durata pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Ordinul de suspendare se comunica, de indata, consilierului si, desi legea nu o supune, apreciem ca acesta il poate ataca in fata instantei de contecios administrativ.

Daca consilierul suspendat a fost gasit nevinovat - fiind scos de sub urmarire penala de catre parchet ori achitat de instanta de judecata - el isi va relua mandatul (daca este posibil), avand dreptul la despagubiri. Daca, dimpotriva, este condamnat pur hotarare penala definitiva, mandatul sau inceteaza (definitiv) inainte de termen, fiind demis din functie, cand va avea de suportat o pedeapsa privativa de libertate care-l impiedica in exercitarea functiei.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate