Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
» REGULAMENT PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZA, EXECUTA, VERIFICA SI EXPLOATEAZA INSTALATII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC


REGULAMENT PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZA, EXECUTA, VERIFICA SI EXPLOATEAZA INSTALATII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC
regulament

pentru AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZA, EXECUTA, VERIFICA SI EXPLOATEAZA INSTALATII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

REVIZIA 4

Capitolul I - Cadrul legislativ
Art. 1)      „Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic” denumit in continuare “Regulament”, este emis in conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit. m) din legea energiei electrice nr. 13 / 2007, precum si cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109, din 12 februarie 2008

Art. 2)      In conformitate cu cerintele normelor in vigoare, activitatile de proiectare, executare, verificare si exploatare a instalatiilor electrice din Sistemul Electroenergetic National se realizeaza de catre electricieni autorizati si/ sau operatori economici atestati de Autoritatea competenta.

Art. 3)      Autorizarea electricienilor se realizeaza de catre Autoritatea competenta, in baza competentelor acesteia stabilite la art.11 alin.(2) lit. t) din legea energiei electrice nr. 13/ 2007, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Capitolul II - Scop

Art. 4)      Regulamentul stabileste conditiile de autorizare pentru electricienii care proiecteaza si executa lucrari de instalatii electrice, incluzand:

a)     procedura de autorizare,

b)     procedurile de organizarea si desfasurare a examenului de autorizare,

c)     procedura de reautorizare, pentru electricienii care au detinut legitimatie emisa de Autoritatea competenta,

d)     competentele, drepturile si obligatiile electricianului autorizat;

e)     conditiile de suspendare sau de retragere a autorizatiei, respectiv de aplicare a sanctiunilor electricienilor autorizati.

Art. 5)      Regulamentul precizeaza:

a)     Modul de autorizare a electricienilor care exploateaza instalatii electrice,

b)     Modul de desfasurarea a activitatilor in domeniul verificarii proiectelor si lucrarilor de instalatii electrice.

capitolul III - DomeniuL de aplicare

Art. 6)      Prevederile Regulamentului se aplica

a)     persoanelor fizice, romane sau straine, rezidente in Romania, care solicita autorizarea in vederea desfasurarii, pe teritoriul Romaniei si cu respectarea legilor si a normelor in vigoare aplicabile in domeniul energiei electrice, a activitatilor de proiectare si/ sau executare de lucrari de instalatii electrice;

b)     persoanelor fizice care, in desfasurarea activitati de exploatare a instalatiilor electrice executa lucrari de mentenanta/ intretinere/ reparatii curente ale acestora, ca parte componenta a activitatii de exploatare, cu respectarea obligatiilor precizate la Art. 10).

Art. 7)      Prevederile Regulamentului nu se aplica la autorizarea personalului care desfasoara activitati de proiectare si/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizarii lor in instalatiile electroenergetice.

capitolul IV - Definitii si abrevieri

Art. 8)      In contextul Regulamentului se aplica urmatoarele definitii si abrevieri:

Termen/ Abreviere

Definitie

 

Autoritate competenta

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, https://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia

 

Autorizare

Activitatea de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit legitimatie, prin care se acorda unei persoane fizice dreptul de a desfasura in conditiile legii activitati de proiectare (inclusiv de a oferi asistenta tehnica la executarea lucrarilor) si/ sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrarilor) a lucrarilor de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National

 

Bransament

Instalatia de racordare la joasa tensiune.

 

Capacitate energetica

Instalatia de producere a energiei electrice sau termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente electrice

 

Conducerea executarii unei instalatii electrice

Activitatea de coordonare organizatorica si tehnica, de urmarire, de catre un electrician autorizat, a executarii unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare; este o componenta a activitatii de executare a instalatiei

 

Consumator de energie electrica

Clientul final, persoana fizica sau juridica, care cumpara energie electrica pentru consumul propriu.

 

Departamentul de specialitate

Departamentul de Acces la Retea si Autorizare in domeniul energiei electrice, din cadrul Autoritatii competente.

 

Directia de specialitate

Directia de Licente si Autorizatii in domeniul energiei electrice, din cadrul Autoritatii competente.

 

Electrician autorizat

Persoana fizica, titulara a unei legitimatii emise de Autoritatea competenta, autorizata in conditiile prezentului Regulament pentru a desfasura, conform competentelor acordate, activitati de proiectare/ executare a instalatiilor electrice racordate la SEN

 

Exploatare (tehnica) a instalatiilor electrice

Supravegherea permanenta a functionarii instalatiilor electrice, pregatirea si coordonarea manevrelor, realizarea operatiilor si manevrelor in mod nemijlocit intr-o instalatie electrica, in vederea functionarii sigure si economice a acesteia, cu respectarea reglementarilor tehnice, de securitate si sanatate in munca si in domeniul protectiei mediului, stabilite prin legislatia in vigoare.

 

Instalatie electrica

Ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional intre ele, de regula amplasate intr-un spatiu comun si exploatate de aceeasi formatie operativa; sunt incluse partea electrica a centralelor electrice, retelele electrice si instalatiile electrice de utilizare; instalatia electrica este racordata la SEN.

 

Instalatie electrica de utilizare (a energiei electrice)

Instalatii electrice care apartin unui consumator si sunt situate in aval fata de punctul de delimitare de cele aferente retelei electrice apartinand operatorului de distributie/ transport a energiei electrice; instalatia electrica de utilizare creeaza conditiile de alimentare cu energie electrica a receptoarelor.

Instalatie electrica interioara

Instalatie electrica de utilizare de joasa tensiune aferenta constructiilor civile si industriale, realizata in interiorul acestora.

Mentenanta

Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor aflate in exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate.

 

Ministerul de resort

Ministerul Economiei si Finantelor sau orice succesor al acestuia avand atributii in domeniul energiei.

 

Norme

Standarde, coduri, regulamente, reglementari, instructiuni, prescriptii energetice, hotarari si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale.

 

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/ sau executie de lucrari.

 

Operator economic atestat

Operator economic, persoana juridica, titular al unui Atestat acordat de catre Autoritatea competenta in conformitate cu RAOE, a carui valabilitate nu a expirat.

 

Operator de retea

Operator de distributie/ Operator de transport si de sistem.

 

Operator de distributie a energiei electrice

Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice.

 

Operator de transport si de sistem

Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si dezvoltarea retelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice.

 

Persoana fizica cu activitate independenta

Persoana fizica care desfasoara prin forte proprii activitati economice in mod independent in baza unei autorizatii emise de autoritati ale administratiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 300/2004.

 

Putere instalata

Putere activa nominala a unui receptor sau grup energetic indicata in documentatia tehnica a fabricii constructoare, care este inscrisa pe placuta indicatoare sau care este indicata de fabricant; puterea instalata totala este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice.

 

Responsabil tehnic cu executia

Persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate in realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilitatii de personal calificat si de echipamente specifice, care sa dea garantia respectarii exigentelor de calitate stabilite in prevederile legale si de documentatia aferenta realizarii lucrarilor de montaj, verificata si aprobata.

 

Retragere a autorizarii

Anularea dreptului de practica in calitate de electrician autorizat, incluzand anularea legitimatiei emise de catre Autoritatea competenta

 

Retea electrica

Ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie a acestora, statii electrice si alte echipamente electrice conectate intre ele, prin care se transmite energia electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator; reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;

 

Retea electrica de distributie

Reteaua electrica cu tensiune de linie nominala pana la 110 kV inclusiv.

 

Retea electrica de transport

Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV

 

Serviciul de specialitate

Serviciul Atestari, din cadrul Autoritatii competente

 

Suspendare a autorizarii

Retragere a dreptului de practica in calitate de electrician autorizat si a legitimatiei corespunzatoare, de catre Autoritatea competenta, pentru un interval de timp determinat

 

Supraveghere a executarii unei instalatii electrice

Activitatea organizatorica si tehnica de urmarire, de catre un electrician autorizat, a executarii unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare; este o componenta a activitatii de executare a instalatiei.

 

Sistemul Electroenergetic National

Ansamblu al instalatiilor electrice interconectate prin care se realizeaza activitatile de producere, transport, conducere operativa, distributie si utilizare a energiei electrice din Romania.

 

Verificator de proiecte

Persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale in conformitate cu exigentele cuprinse in prevederile legale, care indeplineste urmatoarele atributii: verificarea existentei continutului-cadru a documentatiei, pe faze de proiectare, incadrarea documentatiei in exigentele legale inclusiv a normelor PSI, de securitatea si sanatate in munca, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitatii solutiilor adoptate in documentatii, verificarea conformitatii documentatiei de executie a lucrarilor de montaj dotari tehnologice cu reglementarile legale si tehnice specifice.

 

CM

Carnet de munca.

 

CIM

Contract individual de munca.

 

CV

Curriculum vitae; se intocmeste in conformitate cu prevederile HG nr. 1021/25-06-2004 (modelul este prezentat in Anexa 8 din Regulament.

 

DARAE

Departamentul de Acces la Retea si Autorizare in domeniul energiei electrice, din cadrul Autoritatii competente.

 

ITM

Inspectorat Teritorial de Munca.

 

(MEC)

Ministerul Economiei si Comertului, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care si-a incetat activitatea ca urmare a HG nr. 386 din 25 aprilie 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor.

 

MEF

Ministerul Economiei si Finantelor.

 

RAOE

Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competenta si aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 24/20-07-2007.

 

SAE

Serviciul Atestare din cadrul DARAE.

 

Vicepresedinte

Vicepresedinte ANRE in domeniul energiei.

 

capitolul V - Documente de referinta

Art. 9)      Regulamentul are la baza urmatoarele documente de referinta:

a)     Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu completarile si modificarile ulterioare;

b)     OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008;

c)     Legea nr. 230/ 2006 a iluminatului public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 517/ 2006;

d)     Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646/ 26.07.2006;

e)     Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

f)      Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001, actualizata la 28.07.2006, privind regimul juridic al contraventiilor;

g)     Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31.08.1999, aprobata cu modificari prin Legea 440/2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 502 din 11 iulie 2002;

h)     Hotararea Guvernului nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109, din 12 februarie 2008

i)      Hotararea Guvernului nr. 1425/ 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, publicate Monitorul Oficial al Romaniei nr. 882, din 30 octombrie 2006;

j)      Hotararea Guvernului nr. 49 din 29 ianuarie 1999 privind infiintarea centrului national de recunoastere si echivalare a diplomelor, publicata in: Monitorul Oficial al Romaniei nr. 53 din 5 februarie 1999;

k)     Ordinul comun nr. 5/ 93/ 20.03.2007 al presedintelui ANRE si al presedintelui ANRSC pentru aprobarea contractului –cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320/ 2007;

l)      Ordinul ministrului Industriei si Comertului nr. 293/1999 privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 628 din 23 decembrie 1999;

m)   Ordinul ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 543 din 1 noiembrie 2000;

n)     Ordinul ministrului Industriei si Resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 186 bis din 25 martie 2003, cu modificarile ulterioare (Ordinul MIR nr. 268/2006);

o)     Ordinul ministrului Economiei si Comertului nr. 324/2005 pentru aprobarea „Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 782 din 29 august 2005;

p)     Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1346/14-08-2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

q)     Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitatii de mentenanta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 916 din 16 decembrie 2002;

r)      Ordinul presedintelui ANRE privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic”;

s)     Legea nr. 506/17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

CAPITOLUL VI - Autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de exploatare a instalatiilor electrice

Art. 10)   (1) Exploatarea instalatiilor electrice se face de catre operatorul economic care este titular al unei licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice, emise de Autoritatea competenta, cu personal autorizat pentru exploatare in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Exploatarea instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electrica se face cu personal autorizat pentru exploatare, in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectand, dupa caz, si conventia de exploatare incheiate cu operatorul de retea la retelele caruia sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul consumatorului.

Autorizarea electricienilor care desfasoara activitatea de exploatare a instalatiilor electrice se realizeaza prin grija operatorului economic angajator, in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in baza instructiunilor proprii pe care angajatorul are obligatia sa le elaboreze.

Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este conferita prin Talonul de autorizare emis in conformitate cu instructiunile proprii de aplicare a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate de operatorul economic angajator, care detine in patrimoniu instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National.

CAPITOLUL VII - Verificarea proiectelor si lucrarilor de instalatii electrice

Art. 11)   Verificarea proiectelor de instalatii electrice interioare, se realizeaza in conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, de catre elaborator, prin grija electricianului autorizat care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Art. 69) lit. A) sau prin grija operatorului economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competenta in conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 12)   Verificarea instalatiilor electrice interioare, in timpul executarii acestora (verificarea preliminara) si inainte de punerea in functiune (verificarea definitiva), precum si controlul executarii instalatiei electrice in vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de incercari si verificari, se vor face cu respectarea normelor tehnice si de securitate si sanatate a muncii, aplicabile, in vigoare, prin grija executantului, respectiv a electricianului autorizat care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Art. 69) lit. A) sau a operatorului economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 13)   Verificarea proiectelor de instalatii electrice de racordare sau utilizare la joasa tensiune, altele decat cele mentionate la Art. 11), se realizeaza in conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, de catre operatorul economic atestat, care detine un atestat de tip B sau Bp emis de Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 14)   Verificarea instalatiilor electrice de racordare sau utilizare la joasa tensiune, altele decat cele mentionate la Art. 12), se face cu respectarea normelor tehnice si ale celor de securitate si sanatate a muncii aplicabile, in vigoare, prin grija operator economic atestat executant, care detine un atestat de tip B sau Be emis de Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile RAOE.

Art. 15)   Verificarea proiectelor de instalatii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic National se face de catre specialisti atestati de Ministerul Economiei si Comertului ca „Verificator de proiecte” in conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002 privind aprobarea OG nr. 95/1999 si Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr. 323/2000, nr. 88/2003 si nr. 324/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 16)   Verificarea instalatiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic National se face de catre specialisti atestati de Ministerul Economiei si Comertului ca „Responsabil tehnic cu executia” in conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002 privind aprobarea OG nr. 95/1999 si Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr. 323/2000, nr. 88/2003 si nr. 324/2005.

CAPITOLUL viIi - Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de proiectare si executare de instalatii electrice

Art. 17)   (1) Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de proiectare a instalatiilor electrice racordate la SEN, se realizeaza de catre Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

a)   Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de executare, inclusiv lucrari de intretinere/ mentenanta/ reparatii curente, ale instalatiilor electrice racordate la SEN, se realizeaza de catre Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

b)  Calitatea de electrician autorizat este conferita prin legitimatia emisa de Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile Art. 66) din Regulament.

Art. 18)   (1) Electricienii autorizati pentru proiectarea/ executarea de instalatii electrice racordate la SEN, pot avea urmatoarele grade de autorizare: I, II, III si IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III si IV sunt definite doua tipuri de autorizari:

a)     autorizare de tip A, pentru proiectare de instalatii electrice;

b)     autorizare de tip B, pentru executare/ verificare de instalatii electrice.

Art. 19)   autorizatiile enumerate la Art. 18) confera, in functie de tip si grad, urmatoarele competente:

a)     gradul I, pentru executare de instalatii electrice interioare, cu o putere instalata cel mult egala cu 10 kW si la o tensiune mai mica de 1 kV;

b)     gradul II A, pentru proiectare de instalatii electrice de utilizare, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;

c)     gradul II B, pentru executare de lucrari de instalatii electrice de utilizare, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;

d)     gradul III A, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kv;

e)     gradul III B, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kv;

f)      gradul IV A, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata;

g)     gradul IV B, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata.

CAPITOLUL IX - Procedura de autorizare pentru proiectare si executare de instalatii electrice

Art. 20)   Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de proiectare/ executare a instalatiilor electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National se face pe baza de examen.

Art. 21)   Etapele procesului de autorizare sunt:

a)   Inscrierea la examenul de autorizare,

b)   Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare in calitate de candidat,

c)   Examinarea candidatilor,

d)   Emiterea legitimatiei.

Art. 22)   (1) Comitetul de reglementare al Autoritatii competente poate aproba autorizarea gradul IVA, fara examen, a inginerilor proiectanti principali gradul I, din cadrul institutelor de proiectare de profil sau profesorilor/ conferentiarilor universitari din cadrul facultatilor de profil electric, la cererea acestora, daca solicitantii indeplinesc urmatoarele conditii:

Calificare profesionala/ specializare in domeniul retelelor electrice,

Vechime in activitatea de proiectare/ didactica de minim 20 de ani si experienta profesionala recunoscuta.

(2) Cererea de autorizare va fi insotita de CV si documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cartii de munca, etc) care demonstreaza indeplinirea conditiilor precizate la alin. (1).

9.1. Inscrierea la examenul de autorizare

Art. 23)   Pentru inscriere la examen, solicitantul inregistreaza sau transmite prin Serviciul postal, in vederea inregistrarii, la Autoritatea competenta, documentele precizate la Art. 25).

Art. 24)   (1) Participarea la primul examenul de electrician autorizat, indiferent de gradul si tipul solicitat, este permisa numai dupa ce candidatul face dovada ca a urmat un curs de pregatire teoretica, organizat de un furnizor de formare profesionala sau institutie de invatamant superior.

(2) Cursul trebuie sa aiba un continut corespunzator tematicii si bibliografiei recomandate de Autoritatea competenta si va fi organizat de societati comerciale de formare profesionala autorizate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in conformitate cu prevederile HG nr. 522/2003. Organizatorii acestor cursuri vor obtine in prealabil aprobarea Autoritatii competente.

(3) Cursurile vor respecta tematica/ bibliografia publicata pe pagina de Internet a Autoritatii competente.

Art. 25)   Documentele necesar a fi anexate cererii tip intocmita conform Anexei 1 – Modelul 1 din Regulament, in vedere inscrierii la examenul de autorizare sunt:

a)     copie a actului de identitate

b)     copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta pregatirea profesionala

lucratorii calificati vor transmite copia Certificatului de absolvire a cursului de calificare, din care reies: durata cursului si specializarea absolventului,

lucratorii calificati care sunt absolventi ai invatamantului obligatoriu de 10 ani, vor transmite copii ale Diplomei de absolvire si Certificatului de absolvire a cursurilor de calificare, din care reies: profilul liceului si specializarea profesionala/ practica a absolventului;

lucratorii calificati care sunt absolventi ai scolilor profesionale vor transmite copia Diplomei de absolvire a scolii profesionale, din care reies: durata cursurilor, profilul scolii si specializarea profesionala si practica a absolventului,

absolventii de licee vor transmite copii ale Diplomei de bacalaureat si Atestatului sau Certificatului de calificare, din care reies: profilul liceului si specializarea profesionala si practica ale absolventului;

absolventii de scoli tehnice post-liceale (din care reiese calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia Diplomei de absolvire din care reiese: durata cursurilor, profilul scolii si specializarea profesionala si practica ale absolventului;

absolventii cursurilor de invatamant superior vor transmite copia diplomei de inginer/ subinginer, din care reiese profilul si specializarea absolventului;

c)     lista cuprinzand lucrarile efectuate, atributiile/ functiile, in domeniul instalatiilor electrice, care sa ateste vechimea si experienta dobandite de electrician, conform cerintelor gradului de autorizare solicitat; lista:

se intocmeste de catre solicitant, conform precizarilor din Anexa 2,

se semneaza de actualul angajator (dupa caz),

informatiile incluse in lista trebuie corelate cu informatiile continute in carnetul de munca

d)     copia integrala a carnetului de munca, care sa ateste experienta profesionala in domeniul in care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul;

e)     document care atesta absolvirea unui curs de pregatire teoretica in conformitate cu obligatia precizata la art. Art. 24) si Art. Art. 71);

f)      copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare

Art. 26)   Candidatul care a fost declarat „Respins” la oricare dintre examenele de autorizare organizate in sesiunile anterioare ale Autoritatii competente, precum si titularul de legitimatie de electrician autorizat, la expirarea acesteia, se poate inscrie la un nou examen inregistrand sau transmitand prin Serviciul postal, in vederea inregistrarii, la Autoritatea competenta, o cerere de autorizare pentru acelasi grad si tip, insotita de urmatoarele documente:

a)     copie a actului de identitate;

b)     copie a/ ale diplomei/ diplomelor de calificare profesionala;

c)     document care atesta absolvirea unui curs de pregatire teoretica in conformitate cu obligatia precizata la art. Art. 24) si Art. 71);

d)     copie a legitimatiei de electrician autorizat;

e)     copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 27)   Persoanele fizice straine rezidente in Romania, pentru inscriere la examen vor transmite, pe langa documentele precizate la art. Art. 25) si copia documentului de echivalare a diplomelor pe teritoriul Romaniei, eliberata de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, conform competentelor stabilite prin HG nr. 49/1999.

Art. 28)   solicitantul achita tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autoritatii competente, fie in contul acesteia.

Art. 29)   Operatorii economici care proiecteaza/ executa lucrari de instalatii electrice racordate la SEN, pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajati, transmitand catre Autoritatea competenta o solicitare conforma cu Anexa 1 – Modelul 2 din Regulament, precum si:

a)     lista solicitantilor,

b)     cate un dosar pentru fiecare solicitant, care sa cuprinda cererea de autorizare, copie a ordinului de plata si documentatia precizata la Art. 25)

9.2. Acceptarea solicitantului de a participa la examenul de autorizare

Art. 30)   Verificarea cererii de autorizare si a documentelor anexate transmise de solicitant se face de catre serviciul de specialitate din cadrul Autoritatii competente.

Art. 31)   Acceptarea la examenul de autorizare se face numai in cazul in care sunt indeplinite concomitent urmatoarele cerinte:

a)   Cererea de autorizare intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1,

b)  Documentatia anexata cererii de autorizare este completa si sunt demonstrate indeplinirea conditiilor de autorizare privind:calificarea profesionala (absolvirea unor studii de specialitate), conform precizarilor de la Art. 32) ;

practica profesionala in domeniul instalatiilor electrice, conform precizarilor de la Art. 32)

Art. 32)   Candidatii care indeplinesc conditiile de calificare si de experienta profesionala cumulate , pot fi acceptati la examen pentru ambele tipuri de autorizare la acelasi grad sau grade diferite, cu plata integrala a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a cel mult 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare; in aceste cazuri, pentru obtinerea legitimatiei, candidatii dau un singur examen.

Art. 33)   Trecerea la un grad de autorizare superior sau obtinerea unui alt tip de autorizatie, se poate face prin promovarea unui nou examen de autorizare, cu conditia indeplinirii cerintelor de calificare si experienta profesionala cumulate pentru ansamblul activitatilor pentru care solicitantul este si solicita sa fie autorizat.

Art. 34)   Conditiile de calificare (studii) si experienta profesionala in domeniul instalatiilor electrice pentru fiecare grad/ tip sunt urmatoarele:

(1) Pentru gradul I

a)     lucratori calificati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practica de cel putin 3 ani in executarea instalatiilor electrice;

b)     lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 1,5 ani, specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor, cu o practica de cel putin 2 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

c)     lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani, specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii, cu o practica de cel putin 1 an in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

d)     absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializare de lucrator calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii, cu o practica de cel putin 1 an in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

e)     absolventi ai scolilor tehnice post-liceale, cu diploma in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor;

f)      ingineri si subingineri avand specializare intr-unul dintre domeniile: energetica, electrotehnica, electromecanica, instalatii pentru constructii;

g)     ingineri si subingineri cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. f) de mai sus), cu o practica de cel putin 1 an in executarea instalatiilor electrice.

(2) Pentru gradul II A:

a)     absolventi ai scolilor tehnice post-liceale, cu diploma in domeniile energetic, electrotehnic, electromecanic, cu o practica de cel putin 2 ani in proiectarea instalatiilor electrice;

b)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatile: energetica, electrotehnica, electromecanica, instalatii, cu o practica de cel putin 1 an in proiectarea instalatiilor electrice;

c)     ingineri si subingineri cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. b) de mai sus), cu o practica de cel putin 2 ani in proiectarea instalatiilor electrice;

(3) Pentru gradul II B:

a)     absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializare de lucrator calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii, cu o practica de cel putin 3 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

b)     absolventi ai scolilor tehnice post-liceale, cu diploma in domeniile energetic, electrotehnic, electromecanic, cu o practica de cel putin 2 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

c)     absolventi ai scolilor tehnice post-liceale, cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. b) de mai sus), cu o practica de cel putin 3 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

d)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatile: energetica, electrotehnica, electromecanica, instalatii, cu o practica de cel putin 1 an in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice;

e)     ingineri si subingineri cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. d) de mai sus), cu o practica de cel putin 2 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice.

(4) Pentru gradul III A:

a)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatea energetica, electrotehnica, electromecanica, cu o practica de cel putin 2 ani in proiectarea sau executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV;

b)     ingineri si subingineri cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. a) de mai sus), cu o practica de cel putin 3 ani in proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV;

c)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatea instalatii, cu o practica de cel putin 4 ani in proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV.

(5) Pentru gradul III B:

a)     absolventi ai scolilor tehnice post-liceale cu diploma in specialitatea energetic, electrotehnic, electromecanic, cu o practica de cel putin 4 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV;

b)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatea energetica, electrotehnica, electromecanica, cu o practica de cel putin 2 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV;

c)     ingineri si subingineri cu diploma in profil electric (alte specialitati tehnice decat cele de la lit. b) de mai sus), cu o practica de cel putin 3 ani in executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV;

d)     ingineri si subingineri cu diploma in specialitatea instalatii, cu o practica de cel putin 3 ani in executarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 1 kV.

(6) Pentru gradul IV A:

a)     ingineri cu diploma in specialitatea electroenergetica, cu o practica de cel putin 3 ani in proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV;

b)     ingineri cu diploma in alta specialitate energetica (de exemplu: termoenergetica, hidroenergetica, etc.), electrotehnica, electromecanica, cu o practica de cel putin 4 ani in proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV;

c)     subingineri cu diploma in specialitatea electroenergetica, cu o practica de cel putin 4 ani in proiectarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV.

(7) Pentru gradul IV B:

a)     ingineri cu diploma in specialitatea electroenergetica, cu o practica de cel putin 3 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV;

b)     ingineri cu diploma in alta specialitate energetica (de exemplu: termoenergetica, hidroenergetica, etc.), electrotehnica, electromecanica, cu o practica de cel putin 4 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV;

c)     subingineri cu diploma in specialitatea electroenergetica, cu o practica de cel putin 4 ani in executarea sau exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decat 20 kV.

Art. 35)   Prin experienta profesionala (practica) in activitatile de proiectare, executare sau exploatare, dobandita de catre candidatul la autorizare, se intelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a instalatiilor electrice racordate la sisteme energetice, astfel:

a)     activitatea de elaborare proiecte in domeniul instalatiilor electrice desfasurata de catre solicitant ca:

o      persoana fizica cu activitate independenta,

o      angajat a unui operator economic atestat in conformitate cu RAOE,

o      membru, vicepresedinte sau presedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de retea sau al unui institut de proiectare avand compartimente de proiectare in domeniul instalatiilor electrice;

b)     activitatea de executare de instalatiilor electrice, care a fost efectuata de catre solicitant ca persoana fizica cu activitate independenta sau angajat a unui operator economic atestat in conformitate cu RAOE;

c)     activitatea de exploatare a instalatiilor electrice, care a fost efectuata de catre solicitant, ca angajat a unui operator economic titular de licenta emisa de Autoritatea competenta sau a unui operator economic avand calitatea de consumator de energie electrica, industrial sau asimilat.

9.3. Examinarea candidatilor

a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

Art. 36)   (1) Examenul de autorizare a electricienilor se organizeaza, de regula, de doua ori pe an, in sesiune de primavara si respectiv de toamna.

(2) Prin Decizie a presedintelui ANRE, se pot organiza sesiuni extraordinare pentru autorizarea electricienilor, denumite „extrasesiuni”.

Art. 37)   (1) Examenul de autorizare consta in sustinerea unei probe scrise, cu subiecte care sa verifice cunostintele candidatilor in domeniul pentru care se solicita autorizarea.

(2) Bibliografia generala recomandata si lista cuprinzand tematica pentru sustinerea examenului se publica pe pagina de Internet a Autoritatii competente.

Art. 38)   (1) Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului se afiseaza la sediul si pe pagina de Internet a Autoritatii competente, cu minim 30 de zile inainte de data la care incep inscrierile.

(2) Termenul final de inregistrare a cererilor de autorizare este de regula, de 30 zile inainte de data fixata pentru inceperea perioadei de desfasurarea examenului.

(3) Pentru buna desfasurare a examenelor, Autoritatea competenta poate limita numarul cererilor inregistrate in fiecare sesiune.

Art. 39)   In functie de numarul candidatilor si de locul in care acestia isi au domiciliul sau isi desfasoara activitatea, Autoritatea competenta decide numarul si localizarea, pe teritoriul tarii, a centrelor in care urmeaza sa se desfasoare examenul de autorizare; anuntul privind nominalizarea centrelor in care se desfasoara examenul se publica la sediul si pe pagina de Internet a Autoritatii competente la 5 zile de la incheierea perioadei de inscrieri la examen.

Art. 40)   Cu 10 zile inainte de perioada stabilita pentru desfasurarea examenului, pe pagina de Internet a Autoritatii competente, se publica:

a)     „Lista candidatilor”, cuprinzand solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu precizarea centrului si datei la care sustin examenul;

b)     „Lista solicitantilor care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament” pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu indicarea motivelor de neindeplinire.

Art. 41)   Solicitantii aflati in situatia de la Art. 40) lit. b) din cauza lipsei unor acte sau datorita unor neclaritati legate de acestea, pot fi inclusi in „Lista candidatilor” cu conditia solutionarii completarilor sau clarificarilor solicitate de Autoritatea competenta, cu cel putin 5 zile inainte de perioada de desfasurare a examenului.

Art. 42)   Candidatii pot participa la examen in centrele de examinare mentionate in dreptul numelui fiecarui candidat in lista intocmita conform prevederilor Art. 40) lit. a).

Art. 43)   Candidatii sunt examinati de comisii numite prin decizie a presedintelui Autoritatii competente, la propunerea departamentului de specialitate.

Art. 44)   Comisiile de examinare au urmatoarele atributii:

a)   Asigurarea organizarii si desfasurarii examenului,

b)   Preluarea lucrarilor de examen,

c)   Verificarea lucrarilor de examen,

d)   Intocmirea si publicarea listelor cu rezultatele examenului,

e)   Emiterea legitimatiilor,

f)    Transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competenta pentru evidenta si arhivare.

Art. 45)   (1) Comisia de examinare are in componenta 5 membri, dintre care cel putin trei fac parte din Autoritatea competenta; membrii comisiei sunt: un presedinte, un vicepresedinte, doi experti si un secretar.

(2) Din Comisia de examinare pot face parte cadre didactice din invatamantul superior din cadrul facultatilor de profil energetica, electrotehnica, electromecanic instalatii sau politehnic, caz in care Autoritatea competenta asigura, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazarii si indemnizatiei pentru activitatea prestata;

(3) Un membru al unei comisii de examinare poate fi inlocuit, in cazuri justificate, cu acordul presedintelui Autoritatii competente, de catre o persoana nominalizata ca inlocuitor sau de un membru al unei alte comisii de examinare.

(4) Activitatea comisiei se desfasoara in prezenta a minimum 4 membri.

Art. 46)   Subiectele de examen sunt propuse de membrii comisiilor de examinare, cu 10 zile inainte de sustinerea examenului si sunt aprobate de directorul general al departamentului de specialitate.

Art. 47)   (1) Subiectele de examen pentru gradul I, constau intr-o singura proba - chestionarul tip grila, continand 30 de subiecte, cu cate trei variante de raspuns pentru fiecare subiect.

(2) Subiectele de examen, pentru gradele II, III si IV cuprind doua probe constand in:

a.     un chestionar tip grila, continand 30 de subiecte, cu cate trei variante de raspuns pentru fiecare subiect si

b.     o aplicatie numerica.

Art. 48)   (1) Pentru examen, comisia elaboreaza, pentru gradele II, III si IV, mai multe variante de aplicatii numerice si chestionare - grila.

(2)Chestionarele - grila pentru gradul I si II contin cate un singur raspuns corect pentru fiecare subiect.

(3) Chestionarele - grila pentru gradele III si IV (tipurile A, B, A+B) contin unul sau doua raspunsuri corecte pentru fiecare subiect.

Art. 49)   Dupa aprobare, variantele de chestionare - grila si variantele de aplicatii numerice se multiplica corespunzator numarului de candidati inscrisi pentru sustinerea examenului pentru fiecare grad/ tip de autorizare, dupa caz; documentele se introduc in plicuri, care se sigileaza.

Art. 50)   Fiecarui chestionar - grila, avand atasata aplicatia numerica, i se atribuie un cod format dintr-un numar de identificare si din indicativul corespunzator gradului de autorizare pentru care s-a intocmit.

b) Desfasurarea examenului de autorizare

Art. 51)   In data si la ora programata pentru examen, candidatii sunt acceptati in salile de examen, pe baza listelor intocmite de serviciul de specialitate, cu urmatoarele precizari:

a) acceptarea in sala se realizeaza in ordine alfabetica, in baza actului de identitate;

b) candidatii sunt fotografiati.

Art. 52)   (1) Fiecare candidat primeste, in functie de gradul/ tipul de autorizare, dupa caz, urmatoarele documente: chestionar – grila, formular continand aplicatia numerica si formular de inscriere a raspunsurilor la chestionarul - grila.

(2) Formularele de inscriere a raspunsurilor si de aplicatie numerica contin o zona in care fiecare candidat isi inscrie datele personale; zona se pliaza, se sigileaza si se stampileaza de catre membrii comisiei.

(3) Formularele pentru inscrierea raspunsurilor sunt prezentate in Anexele 6 si 7.

Art. 53)   Durata alocata rezolvarii subiectelor de examen este diferita functie de gradul la care participa candidatul, dupa cum urmeaza:

a)   la gradele I si II – o ora,

b)   la gradele III si IV – doua/ trei ore.

Art. 54)   Dupa rezolvarea subiectelor de examen, candidatul preda supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semneaza pentru predarea lucrarii in listele utilizate la accesul in sala.

Art. 55)   (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta in vederea solutionarii subiectelor de examen; orice incercare de frauda din partea unui candidat in timpul desfasurarii probei scrise de examen, se sanctioneaza cu eliminarea candidatului respectiv din examen, cu inscrierea in toate documentele de examen referitoare la acest candidat a mentiunii „eliminat din examen”.

(2) Eliminarea din examen se face numai in prezenta presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de examinare.

Art. 56)   Comisia de examinare procedeaza la verificarea lucrarilor, notand cu culoare rosie in rubrica „Rezultatul verificarii” a fiecarui formular de inscriere a raspunsurilor, punctajul acordat la fiecare subiect.

Art. 57)   La notarea subiectelor se aplica urmatoarele reguli:

a)     se acorda 1 punct in cazul in care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corecta de raspuns;

b)     se acorda 0 puncte, in cazul contrar celui de la lit. a);

c)     se acorda 0,5 puncte in cazul in care grila de examinare este de tipul mentionat la Art. 48) alin. (3) si subiectul are doua variante corecte de raspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

d)     notarea aplicatiilor numerice se efectueaza conform unui barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru fiecare aplicatie numerica, iar punctajul maxim este de 5 puncte si este stabilit dupa urmatoarele criterii:

a)     precizarea formulelor de calcul,

b)     inlocuirea datelor in formulele de calcul,

c)     efectuarea calculelor,

d)     precizarea unitatilor de masura pentru variabilele utilizate in formulele de calcul,

e)     stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

Art. 58)   Dupa verificarea tuturor lucrarilor, in prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare, se procedeaza la desigilarea lucrarilor (desfacerea zonei formularelor de inscriere a raspunsurilor pe care sunt inscrise datele personale ale fiecarui candidat) si intocmirea listelor cu rezultatele examenului.

Art. 59)   Se considera ca au promovat examenul candidatii la gradul I care au obtinut minimum 24 puncte la chestionarul - grila si, de asemenea, candidatii la gradele II, III si IV care au obtinut minimum 24 puncte la chestionarul - grila si minimum 3 puncte la aplicatia numerica.

Art. 60)   In listele cu rezultatele examenului se inscrie calificativul 'Admis', daca s-au obtinut, la ambele probe de examen, punctajele minime precizate la Art. 59), sau 'Respins', daca cel putin unul dintre punctajele obtinute este sub valoarea precizata la Art. 59).

Art. 61)   Rezultatele examenului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de catre membrii comisiei de examinare si la care se anexeaza listele cu rezultatele examenului; procesul-verbal, precum si documentele de examen ale candidatilor se arhiveaza la sediul Autoritatii competente.

Art. 62)   Listele cu rezultatele examenului se afiseaza, in termen de 15 zile de la data desfasurarii examenului, pe pagina de Internet a Autoritatii competente, precum si, dupa caz, in fiecare centru de examinare.

Art. 63)   Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea si rezultatele examenului se inregistreaza la Autoritatea competenta in termen de 5 zile de la termenul final de publicare a rezultatelor.

Art. 64)   Reverificarea lucrarilor ale caror rezultate sunt contestate se face de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a presedintelui Autoritatii competente, avand componenta diferita de cea a comisiei de examinare.

Art. 65)   analizarea contestatiilor se face in cel mult 20 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora, rezultatul facandu-se public pe pagina de Internet a Autoritatii competente; rezultatele analizei contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor si se arhiveaza impreuna cu documentele de la centrul de examinare respectiv.

9.4. Emiterea legitimatiei

Art. 66)   (1) Candidatul declarat „Admis” in urma examenului primeste calitatea de electrician autorizat, atestata prin legitimatia eliberata de catre Autoritatea competenta.

(2) Legitimatia este nominala, netransmisibila si valabila pe teritoriul Romaniei; formatul legitimatiei este prezentat in Anexa 3.

(3) Legitimatiile se inregistreaza, in ordinea emiterii, intr-un registru electronic de evidenta, conform modelului prezentat in Anexa 4; numarul de legitimatie este numarul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autoritatii competente dupa obtinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul Autoritatii competente.

(4) Legitimatiile se emit si se elibereaza candidatilor declarati „Admis”, de regula, in ziua si la locul de desfasurare a examenului.

Art. 67)   Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare se vor pastra, pe durata de valabilitate a legitimatiei, la sediul Autoritatii competente, documentele examenului.

Art. 68)   Legitimatia eliberata in conditiile Regulamentului este valabila pentru o perioada de 5 ani de la data promovarii examenului.

Capitolul X - Drepturi ale electricianului autorizat

Art. 69)   Electricianul autorizat are dreptul sa exercite activitati in conformitate cu competentele aferente gradului si tipului de autorizare, astfel:

A)   In calitate de persoana fizica cu activitate independenta sau ca membru al unei asociatii familiale:

a.      electricianul autorizat poate proiecta instalatii electrice interioare, cu o putere instalata cel mult egala cu 10 kW, daca este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emisa de Autoritatea competenta, pentru unul dintre gradele IIA, IIIA sau IVA,

b.     electricianul autorizat poate executa/ verifica prize de pamant, instalatii electrice interioare, la joasa tensiune cu o putere instalata cel mult egala cu 10 kW, daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

i. este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emisa de Autoritatea competenta, pentru unul dintre gradele IIB, IIIB sau IVB,

ii. este titular al unui act de abilitare (diploma, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii muncii,

iii. asigura executarea/ verificarea instalatii electrice interioare prin asocierea/ impreuna cu un alt electrician autorizat, care indeplineste conditiile mentionate la punctele i) si ii) de mai sus, desfasurandu-si activitatea, de asemenea, ca persoana fizica cu activitate independenta.

c.      electricianul autorizat poate proiecta instalatii electrice de utilizare la joasa tensiune, daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

i. este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emisa de Autoritatea competenta, pentru unul dintre gradele IIIA sau IVA,

ii. este titular al unui act de abilitare (diploma, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii muncii,

iii. asigura proiectarea instalatiilor electrice de utilizare prin asocierea/ impreuna cu un alt electrician autorizat, care indeplineste conditiile mentionate la punctele i) si ii) de mai sus, desfasurandu-si activitatea, de asemenea, ca persoana fizica cu activitate independenta.

d.     electricianul autorizat poate executa/ verifica prize de pamant, instalatii electrice de utilizare la joasa tensiune daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

i. este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emisa de Autoritatea competenta, pentru unul dintre gradele IIIB sau IVB,

ii. este titular al unui act de abilitare (diploma, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii muncii,

iii. asigura executarea/ verificarea instalatii electrice de utilizare prin asocierea/ impreuna cu un alt electrician autorizat, care indeplineste conditiile mentionate la punctele i) si ii) de mai sus, desfasurandu-si activitatea, de asemenea, ca persoana fizica cu activitate independenta.

B)    In calitate de angajat al unui operator economic care desfasoara activitati in baza unor atestate emise de catre Autoritatea competenta, conform prevederilor RAOE, astfel:

i. Electricianul autorizat gradul/ tipul IIA, IIIA sau IVA coordoneaza elaborarea proiectului de catre un colectiv de electricieni calificati/ autorizati, dupa caz.

ii. Electricianul autorizat gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB care executa/ verifica instalatia electrica coordoneaza si/ sau supravegheaza executarea/ verificarea lucrarii de catre o echipa de electricieni calificati/ autorizati, dupa caz.

C)    In calitate de angajat al unui operator economic avand calitatea de operator de retea sau consumator de energie electrica, industrial sau asimilat, electricianul autorizat gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, executa/ coordoneaza activitati de intretinere/ reparatii/ verificare ale instalatiilor electrice din patrimoniul operatorului economic.

Art. 70)   (1) Electricienii autorizati care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica cu activitate independenta cu respectarea prevederilor art. Art. 69) lit. A) din Regulament, au dreptul sa intocmeasca documentatii ale instalatiilor de utilizare proiectate/ executate/ verificate si de a le inregistra la operatorul de retea.

(2) La inregistrarea dosarului instalatiei electrice de utilizare la operatorul de retea, electricienii vor prezenta operatorului de retea si urmatoarele documente:

a)       Copia legitimatiei,

b)      Copia Certificatului de inregistrare fiscala

Capitolul XI - Obligatii ale electricianului autorizat

Art. 71)   Pentru pregatirea teoretica corespunzatoare a persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul energiei electrice, electricienii autorizati au obligatia de a urma un curs de pregatire teoretica organizat de un furnizor de formare profesionala sau institutie de invatamant superior cel putin o data la 5 ani.

Art. 72)   (1) Electricianul autorizat are obligatia sa puna legitimatia la dispozitia unui singur operator economic, la care este salariat, in scopul atestarii acestuia, in conformitate cu prevederile RAOE.

(2) Electricienii autorizati trebuie sa se conformeze obligatiei de la Art. 72) alin. (1) in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei reglementari.

Art. 73)   Electricianul autorizat are obligatia de a respecta urmatoarele cerinte si conditii asociate legitimatiei de electrician autorizat:

a)       de a cunoaste si respecta prevederile legale privind modul in care isi poate desfasura activitatea, prevederile regulamentului si ale reglementarilor emise de Autoritatea competenta aplicabile activitatii sale; in acest scop, electricianul autorizat:

nu va desfasura activitati in calitate de persoana fizica cu activitate independenta fara a detine autorizatie emisa de autoritatile administratiei publice si Certificat de inregistrare fiscala, emise de autoritatile competente in conformitate prevederilor legale in vigoare;

va respecta normativele tehnice (de proiectare si/ sau executare), in vigoare, in sectorul energiei electrice;

va respecta normele legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

b)       de a executa lucrari numai in limita competentelor acordate de gradul si de tipul de autorizare obtinute;

c)       de a executa lucrari in instalatiile electrice numai cu obtinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d)       de a executa lucrari de instalatii electrice numai pe baza de proiecte intocmite de electricieni autorizati sau operatori economici atestati;

e)       de a respecta proiectul in baza caruia executa instalatia electrica; in cazul constatarii unor neconformitati de orice natura, electricianul autorizat este obligat sa sesizeze proiectantul;

f)        de a nu semna documentatii de orice fel pentru lucrari pe care nu le proiecteaza, executa sau nu le supravegheaza direct;

g)       de a avea un comportament corect, etic si profesional, in relatia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine in contact in relatia profesionala;

h)       in cazul in care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica cu activitate independenta, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la incheierea contractului, copii ale documentelor legale in baza carora isi desfasoara activitatea (legitimatia de electrician autorizat, Certificatul de inregistrare fiscala); pe parcursul realizarii lucrarii, electricianul autorizat va avea in permanenta asupra sa documentele mentionate si le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i)        de a participa la receptia si la punerea in functiune a instalatiei electrice de utilizare proiectata/ executata, in cazul in care i se solicita acest lucru de catre beneficiarul sau operatorul de retea la care urmeaza a se racorda instalatia electrica de utilizare;

j)        de a solicita operatorului de retea punerea sub tensiune a instalatiilor electrice executate, dupa receptionarea acestora si incheierea tuturor contractelor prevazute de lege in vederea alimentarii cu/ furnizarii energiei electrice;

k)       de a nu executa lucrari, manevre sau interventii sub orice forma in instalatiile operatorilor de retea si/ sau de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport fara contracte incheiate cu operatorul de retea in patrimoniul caruia se afla acestea;

l)        de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport in alte scopuri decat cele prevazute prin legislatia in vigoare;

m)     de a prezenta Autoritatii competente, la solicitarea acesteia, orice date si informatii necesare desfasurarii propriei activitati;

n)       de a permite verificarile, inspectiile si controalele prevazute prin reglementari sau dispuse de Autoritatea competenta;

o)       de a aplica orice masuri dispuse de Autoritatea competenta.

Capitolul XII - Raspunderi si sanctiuni

Art. 74)   In conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, nerespectarea cerintelor precizate la Art. 71), reprezinta contraventie.

Art. 75)   Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac in conditiile Legii.

Art. 76)   Sanctiunile contraventionale pot fi asociate cu urmatoarele masuri ale Autoritatii competente:

a)     Avertisment sau suspendarea autorizarii, pe termene cuprinse intre o luna si un an;

b)     Retragerea autorizarii, cu drept de prezentare la o noua examinare;

c)     Retragerea autorizarii, fara drept de prezentare la o noua examinare.

Art. 77)   Decizia Autoritatii competente de aplicare a masurilor precizate la art. Art. 76) va tine seama de tipul si efectele incalcarii cerintei sau conditiei de valabilitate asociata legitimatiei (precizate la art. Art. 71)), precum si de modul in care decizia Autoritatii competente influenteaza alimentarea cu energie electrica a consumatorului.

Art. 78)   Electricianul autorizat sanctionat are dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, conform prevederilor legale in vigoare, sanctiunea/ masura aplicata de Autoritatea competenta.

Art. 79)   Sanctiunile contraventionale, precum si masurile aplicate de Autoritatea competenta se consemneaza intr-un registru de evidenta intocmit de Autoritatea competenta si:

a)     se comunica electricianului autorizat sanctionat si, dupa caz, angajatorului acestuia si operatorului de retea,

b)     se publica pe pagina de Internet a Autoritatii competente; titularii de licente si atestate emise de Autoritatea competenta au obligatia sa se informeze cu privire la sanctiunile aplicate de Autoritatea competenta.

Art. 80)   In termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicarii privind aplicarea sanctiunii de suspendare sau de retragere a autorizarii, cel sanctionat va preda legitimatia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al Autoritatii competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizarii, titularul isi va ridica personal legitimatia de la departamentul de specialitate al Autoritatii competente.

Capitolul XIII - Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 81)   Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza si executa instalatii electrice se stabilesc si se actualizeaza anual, prin Ordin al presedintelui Autoritatii competente, publicat in Monitorul Oficial.Art. 82)   La expirarea duratei de valabilitate a legitimatiei, calitatea de electrician autorizat poate fi redobandita in urma promovarii unui nou examen pentru autorizare, in conditiile Regulamentului.

Art. 83)   Titularii de licente pentru producerea, transportul sau distributia energiei electrice au obligatia sa afiseze la sediile centrale ale filialelor, sucursalelor, in locuri cat mai vizibile, anunturile privitoare la organizarea si desfasurarea examenelor de autorizare.

Art. 84)   Operatorii de retea au obligatia de a asigura, conform prevederilor art. 41 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 90/2008, punerea sub tensiune a instalatiilor electrice de utilizare doar daca documentatiile acestora, depuse la operatorul de retea, sunt intocmite de:

a)     operatori economici atestati de Autoritatea competenta, titulari de atestate emise pentru activitati corespunzatoare tipului de instalatie electrica de utilizare sau

b)     electricieni autorizati care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Art. 69) din Regulament, cu respectarea prevederilor , pentru instalatiile electrice interioare.

Art. 85)   Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat, poate solicita Autoritatii competente, in scris, cu 3 zile anterior datei de desfasurare a examenului:

a)     reprogramarea participarii la examen intr-un alt centru de examinare sau in urmatoarea sesiune de examinare organizata de Autoritatea competenta,

b)     retragerea cererii de autorizare.

(2) Sumele incasate de Autoritatea competenta nu se restituie:

a)     candidatului care nu se prezinta la examenul la care a fost acceptat,

b)     candidatului care nu promoveaza examenul de autorizare,

c)     candidatului care a fost acceptat pentru a sustine examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea inregistrata la Autoritatea competenta,

d)     solicitantului care nu indeplineste conditiile de participare la examen, inclus in lista intocmita conform prevederilor Art. 40) si Art. 41).

Art. 86)   (1) Legitimatiile de electrician autorizat pierdute, se declara nule intr-un ziar local; electricianul autorizat poate solicita Autoritatii competente, emiterea unui duplicat.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aproba, anual, prin Ordin al presedintelui Autoritatii competente.

Art. 87)   Legitimatiile emise de Autoritatea competenta in urma examenelor de autorizare a electricienilor, organizate in baza Ordinelor presedintelui ANRE nr. 4/2004, 9/2005, 55/2005 si 24/2007 raman valabile pana la expirarea lor, titularii avand obligatia de a se conforma si respecta prevederile prezentului Regulament.

Anexa 1

Model 1 de cerere pentru inscriere la examenul de electrician autorizat

Catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE

Bucuresti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2

Domnule Presedinte,

Subsemnatul __________ ______ ____ _________________, domiciliat in localitatea _________________ str. _____ _______ ______ ___________ nr. ___, Bloc _____, scara ____, etaj ____, ap. ____, judet (sector) __________________, cod postal _______________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ___________, Cod Numeric Personal (CNP) _____ _______ ______ _________, eliberat de politia ______________ la data ______________, nascut in anul ____ luna ____ ziua ____ in localitatea __________________ judetul (sectorul) ___________________

va rog sa-mi aprobati inscrierea la examenul de electrician autorizat, grad ___ tip ______.

Sunt absolvent al __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ din localitatea __________________, conform diplomei/ certificatului/ atestatului/ actul de studii nr. _________ din data _______________, eliberat de __________ ______ ____ ___.

Am o practica de _____ ani si ____ luni in domeniul instalatiilor electrice, efectuata la:

__________ ______ ____ ____________ in perioada __________________.

__________ ______ ____ ____________ in perioada __________________.

__________ ______ ____ ____________ in perioada __________________, conform documentelor anexate prezentei cereri.

Pana in prezent am efectuat activitatile de exploatare si/ sau lucrarile de proiectare si/ sau executare prezentate in CV/ Nota.

Pentru sustinerea cererii de autorizare anexez urmatoarele documente:

o       copie a actului de identitate;

o       copii ale actelor de pregatire profesionala;

o       lista cuprinzand lucrarile/ activitatile efectuate/ realizate;

o       copia carnetului de munca (dupa caz)

o       alte documente __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

o       copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Pot fi contactat la telefon nr. ________________, e-mail _____ _______ ______ _______________.

Declar pe propria raspundere ca de acord ca ANRE sa prelucreze datele mele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile[3].

Declar pe propria raspundere ca am luat cunostinta de prevederile din regulamentul de autorizare, conform carora nu imi vor fi returnate sumele achitate, in urmatoarele cazuri:

a) daca nu indeplinesc conditiile de autorizare,

b) daca nu indeplinesc conditiile de calificare si experienta necesare gradului/ tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare,

c) daca nu ma prezint la examen, cu exceptiile prevazute in Regulament,

d) daca nu promovez examenul.

Sumele achitate imi vor fi returnate doar daca imi retrag cererea de autorizare inainte de a fi analizata de ANRE.

Data_______________ Semnatura _________________

Model 2 de solicitare de catre un operator economic

a autorizarii angajatilor cu calificare de electrician

Catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE

Bucuresti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2

Domnule Presedinte,

Subsemnatul __________ ______ ____ , in calitate de _____ _______ ______ _______ (administrator/ director general/ etc.) al operatorului economic __________ ______ ____ __________________, cu sediul social in localitatea ________________, str. _____ _______ ______ __________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judetul __________, cod postal ____________, solicit inscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajatii proprii.

Mentionez ca operatorul economic pe care il reprezint:

o    este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _J/_____/___________,

o    are codul fiscal (codul unic de inregistrare, CUI) _____ _______ ______ _______ si

o    contul nr. __________ ______ ____ _______ deschis la Banca __________________ sucursala _____ _______ ______ ________ (denumirea/ localizarea sucursalei bancii unde este deschis contul).

In scopul comunicarii cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, va aduc la cunostinta ca pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum si la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil ____________.

Cererea este insotita de.

a)     lista solicitantilor,

b)     o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare,

c)     cate un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuala si documentatia precizata la Art. 25)

Semnatura + Stampila

ANEXA 2

Model pentru intocmirea listei de lucrari

Nr. crt.

Denumirea lucrarii sau

activitatii desfasurate/ Obiective ale lucrarii

Tipul lucrarii/ activitatii*[4]

Tensiunea (kV)

Angajator

(conform CM)

Semnatura,

Anex a 3

Model legitimatie electrician autorizat

Fata:

ANRE Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul Energiei

Loc pentru fotografie

LEGITIMATIE Nr. ___/________

ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/ Tipul

Numele _____ _______ ______ _________

Prenumele _____ _______ ______ _______

CNP _____ _______ ______ ____________

Valabilitate _____ _______ ______ ______

Verso:

Titularul acestei legitimatii are competenta sa: proiecteze si/ sau sa execute lucrari de instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autorizatie

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor prevazute in Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de ANRE.

Semnatura autorizata,

Stampila Electrician autorizat

Anexa 4

Model pentru registrul electronic de evidenta a legitimatiilor de electrician autorizat

Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul Energiei

Numar Legitima

tie

Data examinarii

Electrician -

Nume si prenume

Cod numeric personal

Grad/ Tip autorizare

Judet

Localitate

Sanctiuni aplicate

Anexa 5

Model - Formular de inscriere a raspunsurilor la chestionarul - grila pentru gradele I si II

(pagina 1)

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Grad I si II

Numele _____ _______ ______ _________

Prenumele _____ _______ ______ _________

B.I./ C.I. seria ______ nr. ______________

CNP _____ _______ ______ _________

Formular de inscriere a raspunsurilor

Instructiuni de completare a formularului

a) Se citeste cu atentie fiecare subiect si se apreciaza care este varianta corecta de raspuns; la fiecare intrebare exista o singura varianta corecta de raspuns;

b) Se marcheaza numai cu pix albastru spatiile corespunzatoare variantei corecte de raspuns din dreptul intrebarii respective. De exemplu, daca la intrebarea 2 se considera corecta varianta b) iar la intrebarea 3 se considera corecta varianta c), formularul se completeaza astfel:

Intrebarea

nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

c) Nu se noteaza subiectele in dreptul carora candidatii au facut corecturi sau stersaturi in formularul de inscriere a raspunsurilor.

Anexa 6 (continuare)

(pagina 2)

Intrebarea

nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

PunctajPunctaj total

Semnaturi (membrii ai Comisiei de examinare),

Anexa 6

Model - Formular de inscriere a raspunsurilor la chestionarul - grila pentru gradele III si IV

(pagina 1)

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

Grad III si IV

Numele _____ _______ ______ _________

Prenumele _____ _______ ______ _________

B.I./C.I. seria ______nr.______________

CNP _____ _______ ______ _________

Formular de inscriere a raspunsurilor

Instructiuni de completare a formularului

a) Se citeste cu atentie fiecare subiect si se apreciaza care este varianta corecta de raspuns; la fiecare intrebare pot exista una sau doua variante corecte de raspuns;

b) Se marcheaza numai cu pix albastru spatiile corespunzatoare variantei sau variantelor corecte de raspuns din dreptul intrebarii respective. De exemplu, daca la intrebarea 1 se considera corecte variantele a) si b), iar la intrebarea 2 se considera corecta numai varianta c) formularul se completeaza astfel:

Intrebarea

nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

c) Nu se noteaza subiectele in dreptul carora candidatii au facut corecturi sau stersaturi in formularul de inscriere a raspunsurilor.

Anexa 6 (continuare)

(pagina 2)

Intrebarea

nr.

Varianta a

Varianta b

Varianta c

Punctaj

Punctaj total

Semnaturi (membrii ai Comisiei de examinare),

Anexa 7

Model CV

curriculum vitae

format European

Informatii personale

Nume

Telefon

Fax

E-mail

Nationalitatea

Data nasterii

Experienta in munca

Data (de la – la)

Numele si adresa angajatorului

Tipul de activitate sau sectorul

Ocupatia sau pozitia

Activitatile principale si responsabilitatile detinute

Se vor enumera toate lucrarile semnificative, corespunzatoare perioadei de angajare, pe tipuri de lucrari de proiectare si/ sau executare indicandu-se nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrarilor - parti proiectate si/ sau executate precum si responsabilitatea directa avuta in realizarea acestora.

Sectiunea „Experienta in munca” se multiplica

in functie de numarul locurilor de munca

Educatie si formare

• Data (de la – la)

• Numele si tipul de organizatie care asigura educatia si formarea

• Titlul calificarii acordate

Sectiunea „Educatie si formare” se multiplica in functie de numarul

organizatiilor care au asigurat formarea profesionala

Abilitati si competente personale

Achizitionate in cursul vietii si al carierei dar nu neaparat dovedite prin certificate si diplome formale

Limba materna

Alte limbi

Abilitati pentru citit

Abilitati pentru scris

Abilitati pentru vorbit

Abilitati si competente organizationale

Coordonarea si administrarea oamenilor, proiectelor si bugetelor; la locul de munca.

Abilitati si competente technice

Computer, tipuri specifice de echipament, utilaje, etc.

Alte abilitati si competente

Permis(e) de conducere

Informatii suplimentare

Anexe

Semnatura titularuluiDin punct de vedere al numarului de ani de experienta profesionala

Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2006 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se atribuie Codul de inregistrare fiscala, in conformitate cu Procedura aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1346/14-08-2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 744/31-08-2006.

ANRE asigura prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind folosite, in conditiile legii, pentru completarea bazei de date proprii si publicarea pe site a listelor de participare la examen in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Precizati: P – proiectare, Ex. – executare, Expl. – exploatare.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate