Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Infiintarea si functionarea antrepozitului vamal


Infiintarea si functionarea antrepozitului vamal


INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA ANTREPOZITULUI VAMAL


Subcapitolul 1 Responsabilitatile utilizatorului de antrepozit.Procedura de autorizare a unui antrepozit vamal.

Responsabilitatile utilizatorului:

respectarea dispozitiilor particulare mentionate in autorizatie;

executarea solidar cu titularul operatiunii a obligatiilor care rezulta din plasarea marfurilor in regim vamal de antrepozit, inclusiv organizarea evidentei materiale a marfurilor antrepozitate, in forma prescrisa de biroul vamal.

Autoritatii vamale nu ii revine nici o responsabilitate in ceea ce priveste derularea de catre titularul regimuli vamal de antrepozit si conservarea marfurilor antrepoziatate.Responsabilitatea autoritatii vamale survine numai atunci cand marfurile au fost pierdute sau cand au suferit stricaciuni din cauza unor neglijente grave sau a unor acte ale functionarilor vamali.Normele legale referitoare la stricaciunile aduse marfurilor sau la pierderea acestora se aplica in mod necorespunzator.

In antrepozitul de tip D principalul responsabil este titularul antrepozitului. Titularul autorizatiei de antrepozit este obligat sa efectueze, cel putin o data pe an un inventar al stocului.

Procedura de autorizare :

-Modul de organizare, precum si documentele privind evidenta materiala a antrepozitului de tip A, B si C sunt supuse autorizarii de catre autoritatea vamala.

-Antrepozitul vamal este destinat, in principal, plasarii marfurilor in regim vamal de antrepozit.

-Sunt interzise infiintarea si functionarea unui antrepozit vamal in cladiri, amplasamente sau in spatii de depozitare in care se desfasoara vanzarea de marfuri cu amanuntul.

-Cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozit, completata conform modelului prezentat in anexa nr.7 la Regulamentul vamal, se adreseaza sefului biroului vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, amplasamentul sau spatiul de depozitare in speta si se intocmeste de catre:

*Gestionarul antrepozitului, in cazul antrepozitului public de tip A si a antrepozitului privat de tip C;

*Titularul operatiunii in cazul antrepozitului public de tip B.

-Cererea se inregistreaza in registrul de intrare- iesire a corespondentei deschis la biroul vamal.

-Seful biroului vamal poate conditiona emiterea autorizatiei de probarea existentei unor conditii normale de desfasurare a activitatii agentilor vamali (de exemplu:cladirea sa fie corespunzator luminata si incalzita, sa dispuna de instalatii sanitare; instalatiile si accesoriile sa corespunda tuturor prescriptiilor privind protectia muncii).

-Infiintarea unui antrepozit public de tip D se ia prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor.

-Atunci cand sunt intrunite toate conditiile cerute de reglementarile legale,biroul vamal care a primit cererea de autorizare decide eliberarea autorizatiei de antrepozit vamal. Modelul acesteia, precum si instructiunile de completare sunt cuprinse in anexa nr. 9 la Regulamentul vamal. Rubricile nr. 1-14 din autorizatia de antrepozit vamal se completeaza de catre detinatorul de antrepozit, iar rubricile nr.15-18 de catre biroul vamal.

-In fiecare autorizatie, la rubrica nr.1 se inscrie numarul de identificare individual compus sin litere urmate de un numar de ordine in serie intrerupta (de exemplu:''XXX``/``Y``/``0001``), in care componentele au urmatoarea semnificatie:

*''XXX``: initialele agentului economic titular de autorizatie;

*''Y``: tipul de antrepozit autorizat;

* numarul de jurnal.

-Autoritatea vamala de control mentionata la rubrica nr.3 din autorizatia de antrepozit vamal, este, in toate cazurile, biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta functioneaza antrepozitul.

-In rubrica nr.10 din autorizatia emisa pentru antrepozitele vamale de tip privat, se face o descriere sumara a marfurilor ce pot fi admise 9 se pot enumera coduri din Tariful vamal de import al Romaniei).

-In rubrica nr.16 din autorizatia de antrepozit vamal se mentioneaza eventualele dispozitii particulare (cum ar fi modalitatile specifice de siguranta si incuiere/descuiere a depozitului) sau numarul de identificare a anexei in care sunt inscrise aceste dispozitii particulare.

-In cazul unui antrepozit public de tip B, in rubrica nr.16 din autorizatie se mentioneaza si obligatia ce revine titularului operatiunii:

*de a verifica daca toate operatiunile de scoatere a marfurilor din antrepozit sunt acoperite de o declaratie vamala;

*de a verifica prezentarea declaratiilor vamale o data cu scoaterea marfurilor din antrepozit;

*de a respecta indatoririle ce decurg din plasarea marfurilor in regim vamal de antrepozit, in special a acelora referitoare la taxele vamale si alte drepturi datorate precum si masurile de alta natura privind importurile.

-Incuierea/descuierea antrepozitului se face in prezenta in mod obligatoriu a agentului desemnat de seful biroului vamal, cu exceptia cazurilor temeinic justificate, situatiilor de forta majora ce decurg din respectarea normelor privind stingerea incendiilor sau a oricaror situatii care impun accesul urgent la marfuri in afara programului de lucru al biroului vamal.


Subcapitolul 2 Revocarea autorizatiei de antrepozit vamal

Revocarea autorizatiei de antrepozit vamal se face prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor, pe baza raportului inaintat de biroul vamal care a acordat autorizatia sau de cel in a carui jurizdictie se gaseste antrepozitul, in cazul unui transfer, si a propunerii intocmite in acest sens de catre directia regionala vamala in subordinea careia se gaseste acesta.

Raportul trebuie sa ia in considerare, in mod obligatoriu, posibilitatile practice si legale de dipunere intr-un alt regim vamal al marfurilor antrepozitate.

Autorizatia de antrepozit vamal poate fi revocata in urmatoarele situatii:

*daca se constata ca prin incalcarea legislatiei in vigoare marfurilor le-a fost data o destinatie neautorizata;

*daca evidenta materiala a marfurilor antrepozitate nu este tinuta corect;

*daca situatiile privind marfurile antrepozitate sau declaratiile aferente acestora ori cele privind intrarile si iesirile de marfuri antrepozitate nu sunt prezentate in termenul prescris de autoritatile vamale;

*daca antrepozitul trebuie desfiintat ca urmare a unor noi dispozitii legale sau a dispozitiilor legale modificate;

*daca pe o perioada de un an nu se intreoduce nici o marfa in antrepozit;

*la cererea titularului autorizatiei.


Subcapitolul 3 Introducerea marfurilor in antrepozit vamal; operatiunile uzuale la care sunt supuse ele.

Introducerea marfurilor romanesti:

Marfurile romanesti provenite din teritoriul Romaniei pot fi introduse intr-un antrepozit vamal pentru perioada necesara pana la momentul parasirii teritoriului tarLa introducerea acestora in antrepozitul vamal se intocmeste si se prezinta, o data cu acestea, o declaratie vamalain detaliu, completata corespunzator codului IM 7;in rubrica nr.37 din aceasta declaratie se inscrie codul 71/11; exemplarul nr.7 (sau 2/7, in cazul folosirii unui program informatic) al declaratiei nu se utilizeaza.

Destinatia acordata marfurilor este supusa verificarilor periodice de catre autoritatea vamala competenta.

Introducerea marfurilor straine:

In antrepozitele vamale pot fi plasate numai marfurile mentionate in autorizatie.Introducerea marfurilor in antrepozit poate fi interzisa de autoritatea vamala atunci cand exista prohibitii sau restrictii justificate,conform dispozitiilor al articolului 86 din Codul vamal al Romaniei.  Cantitatea de marfuri admisa in antrepozitul vamal trebuie sa fie in concordanta cu capacitatea de stocare a cladirii, a amplasamentului sau a spatiilor de depozitare si sa asigure aplicarea dispozitiilor privind exercitarea supravegherii vamale.

Tinand seama de aceste conditii stabilirea cantitatii de marfuri care poate intra zilnic in antrepozitul vamal revine gestinonarului acestuia.

Introducerea marfurilor in antrepozitul vamal se supune dispozitiilor Normelor tehnice de completare ,utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare. In momentul intrarii marfurilor in antrepozitul vamal,titularul operatiunii este obligat sa verifice concordanta datelor de identificare al acestora cu mentiunile cuprinse in declaratia vamala.

Lipsurile, surplusurile sau alte discordante constatate cu privire la marfurile ce urmeaza a fi plasate in regim de antrepozit vamal se mentioneaza de catre titularul operatiunii pe o lista care se anexeaza la exemplarul nr. 8 al declaratiei vamale. In acest caz, exemplarul nr. 8 al declaratiei vamale de plasare a marfurilor in antrepozitul vamal, precum si lista in cauza fac obiectul verificarii exprese din partea biroului vamal: daca se constata diferente, se intocmeste o alta declaratie care sa corespunda datelor reale.

Titularul operatiunii informeaza biroul vamal, imediat ce are cunostiinta despre lipsurile, surplusurile sau discordantele cu privire la marfurile plasate in regim vamal de antrepozit.


Stocarea in comun a marfurilor in antrepozitul vamal  

Intr-un antrepozit vamal se permite stocarea in comun in acelasi spatiu, dar in partide separate, a:

a) marfurilor plasate in regim vamal de antrepozit

b) marfurilor straine plasate in regim de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal

c) marfurilor romanesti.

In cazul in care stocarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal al regimului vamal, operatiunea este permisa numai in cazul marfurilor echivalente (marfuri incadrate la aceeiasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, cu aceiasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice).

Este interzisa compensarea prin echivalent intre marfurile ce pot fi distinse unele de altele.

Stocarea in comun se mentioneaza in rubrica nr. 12 din autorizatia de antrepozit vamal. Aceasta rubrica se utilizeaza si pentru indicarea prescriptiilor speciale care trebuie luate in considerare in vederea identificarii marfurilor.

Marfurile trebuie dispuse in antrepozitul vamal astfel incat accesul in orice moment al agentilor vamali in vederea inventarierii si a controlului stocului sa fie nestingherit.

Agentul vamal desemnat de Biroul vamal cu efectuarea controlului poate, atunci cand considera ca este necesar sa isi impuna exigentele privind modalitatea de dispunere a marfurilor.


Durata antrepozitarii:

Termenul in care marfurile se afla in regim vamal de antrepozit sau in care sunt depozitate intr-un antrepozit vamal nu este limitat prin lege, dar seful biroului vamal stabileste un termen maxim pe parcursul caruia marfurile pot sta la antrepozit.

Termene speciale de antrepozit pot fi, de asemenea, prevazute pentru marfurile perisabile.

Daca in autorizatia de antrepozit vamal a fost mentionat un termen maxim acordat si se solicita motivat prelungirea acestuia, utilizatorul antrepozitului vamal este obligat sa prezinte un nou formular de autorizatie. Acesta se completeaza in mod similar cu cea depusa initial, mai putin rubrica nr. 8. La aceasta rubrica antrepozitarul mentioneaza noul termen solicitat.

Odata cu noua autorizatie de antrepozit vamal se depune si cea emisa anterior.

Cele doua exemplare ale autorizatiei de antrepozit vamal, aprobate anterior, se bareaza de catre biroul vamal cu o linie si se face mentiunea 'anulat'.

Operatiuni uzuale la care pot fi supuse marfurile aflate in regim vamal de antrepozit

* Pe durata regimului vamal de antrepozit marfurile pot fi supuse operatiunilor uzuale preavazute la art. 108 din Codul vamal al Romaniei si la art. 182 din Regulamentul vamal, in conditiile prevazute mai jos si cu aprobarea autoritatii vamale.

Operatiunile uzuale la care pot fi supuse marfurile pe durata regimului vamal de antrepozit includ in mod distinct urmatoarele:

A. Manipulari uzuale necesare pentru asigurarea conservarii marfurilor pe perioada depozitarii,dar care nu determina schimbarea codului tarifar de 8 cifre din tariful vamal de import al Romaniei, cum sunt:

a) ventilarea,uscarea, vanturarea, desprafuirea,operatiunile simple de curatare,reparare a ambalajului, reparatii simple ale stricaciunilor intervenite pe durata transportului sau a regimului vamal de antrepozit, aplicarea sau inlaturarea invelisurilor de protectie aplicate in vederea transportului.

b) Inventarierea marfurilor

c) eliminarea elementelor daunatoare sau contaminate.

d) conservarea prin iradiere sau adaugarea agentilor de conservare

e) tratarea impotriva parazitilor si daunatorilor

f) orice tratament de regularizare a temperaturii, chiar si in cazurile in care acesta determina schimbarea codului tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei.

B.Operatiuni destinate ameliorarii prezentarii sau calitatii marfurilor straine introduse in tara si plasate in regim vamal de antrepozit, cum sunt:

a) inlaturarea cozilor sau scoaterea samburilor fructelor;

b) asamblarea si montarea produselor complete, a pieselor si accesorilor, care nu joaca un rol esential in fabricarea produsului, chiar si cu cele care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei,diferite de cele ale produselor complete, asamblate sau montate (de exemplul: montarea unui aparat radio pe un autovehicul)

c) completarea unor produse cu altele, de unul sau mai multe feluri,chiar si cu unelel care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale marfurilor supuse completarii, in masura in care aceasta nu se schimba natura marfurilor originare (de exemplul: completarea cu aditivi, gaz, benzina sau motorina, esente si cu arome de fructe etc.)

d) diluarea lichidelor, chiar si cu substante de diluare care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale lichidelor de diluat;

e) amestecul marfurilor de acelasi fel, avand calitati diferite, premergatoare obtinerii unei calitati constante sau cerute expres de client, daca aceasta nu schimba natura marfurilor;

f) operatiuni simple de separare a marfurilor.C.Operatiuni de pregatire a marfurilor straine introduse in tara si plasate in regim vamal de antrepozit, cum sunt:

a) ajustarea si reglarea;

b) trierea, filtrarea mecanica, cernerea si strecurarea;

c) ambalarea, dezambalarea, inlocuirea ambalajului, decantarea si tranzvazarea simpla, chiar si in cazul in care se obtin produse incadrate in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale marfurilor originare;

d) aplicarea si modificarea marcajelor, sigiliilor, etichetelor sau a altor semne distinctive similare, daca acestea nu determina atribuirea unei origini diferite de cea reala;

e) probarea si ajustarea sau punerea in functiune a utilajelor, masinilor si a altor dispozitve, aparate sau vehicule;

f) efectuarea de probe necesare pentru verificarea concordantei cu normele de protectie a mediului, sanatatii umane si cu alte standarde sau norme;

g) decuparea si debitarea fructelor sau legumelor uscate;

h) tratamente antirugina;

i) reconstituirea marfurilor dupa transport;

j) conditionarea temperaturii marfurilor in vederea transportului;

k) calcatul textilelor;

l) tratarea electrostatica a textilelor.

Toate manipularile determina, in functie de tipul de antrepozit vamal, inscrierea lor in evidenta materiala a antrepozitului sau/si dupa caz, in declaratiile vamale cu codul IM 7 aferente.

Antrepozitarii nu sunt obligati sa reproduca pe noile ambalaje marcile aplicate pe ambalajele initiale.Prin aplicarea unor noi marci indicatiile originare pot fi inlocuite, dar nu falsificate. Aplicarea de marci sau de alte indicatii susceptibile de a schimba originea marfurilor este interzisa.Pentru calculul drepturilor de import aferente marfurilor aflate in antrepozit vamal, la introducerea acestora in circuitul economic se aplica dispozitiile stabilite pentru importul de marfuri.


Subcapitolul 4 Evidenta materiala a marfurilor aflate in antrepozitul vamal

Gestionarii antrepozitelor de tip A si C raspund de organizarea evidentei materiale privind marfurile, intr-o forma agreata de catre biroul vamal. Forma in care este organizata evidenta materiala poate fi adaptata la organizarea interna a gestionarului (spre exemplul, la programul informatic folosit).Evidenta materiala tinuta de titularul autorizatiei de antrepozit in scopuri comerciale sau logistice poate fi agreata de catre biroul vamal,daca aceasta contine toate datele cerute si daca aceste date sunt ordonate in asa fel incat sa poata fi exploatate de catre serviciile vamale.


Evidenta materiala in antrepozitul de tip B in antrepozitele de tip B nu este obligatorie organizarea evidentei materiale.

Urmarirea miscarii marfurilor din antrepozit se face in mod direct, prin analizarea cumulativa a declaratiilor vamale de antrepozitare (codul IM 7) exemplarul nr.8 al declaratiei vamale.Antrepozitarul inscrie pe acesta sau pe o fisa aferenta iesirile de marfuri din antrepozit de asa maniera incat stocul nelichidat sa poata fi determinat usor in oricemoment.

In momentul in care marfurile ce fac obiectul unei declaratii vamale de plasare sub regim vamal de antrepozit primesc o alta destinatie vamala,iar regimul se inchide prin acea declaratie, utilizatorul antrepozitului o prezinta biroului vamal cu prilejul verificarii lichidar Rezultatul acestei verificari este certificat de biroul vamal pe exemplarele nr 6 si 8 ale declaratiei vamale. Daca declaratia poate fi considerata inchisa, biroul de control restituie exemplarul nr.8 utilizatorului antrepozitului.


Evidenta materiala in antrepozitul de tip D intr-un antrepozit de tip D evidenta materiala este tinuta de catre biroul vamal printr-un registru de evidenta a marfurilor la import, deschis de biroul vamal special in acest scop.

Cantitatile inscrise pe declaratiile vamale de plasare sub regim vamal de antrepozit si verificate de catre agentii vamali sunt incarcate in evidenta materiala a antrepozitului si sunt descarcate cu cantitatile constatate de agenti la iesirea din antrepozit.

Seful biroului vamal poate autoriza tinerea evidentei pe fise de magazie sau prin intermediul unui program informatic.Inscrierile din evidente nu sunt inchise dupa o operatiune de inventariere a marfurilor, chiar si daca aceasta a dus la constatarea unei lipse sau a unui excedent de marfuri. In aceste ultime doua tipuri de cazuri cantitatea de marfuri constatata cu ocazia inventarierei este reportata intr-o noua evidenta, iar agentul vamal insarcinat cu inventarierea completeaza o nota de receptie; datele inscrise trebuie sa coincida cu nota de constatare a lipsurilor sau a surplusurilor de marfuri.

Evidenta materiala de inchide pe data de 31 decembrie a fiecarui an calendraistic.

Cantitatile de marfuri inscrise in evidenta si aflate in stocul antrepozitului vamal se reporteaza in evidenta corespunzatoare noului an calendaristic care urmeaza.Nota de receptie mentionata mai sus nu este modificata si este pastrata ca tara in evidenta.Seful biroului vamal poate stabili alta data de inchidere a evidentei si deschidere a alteia noi, daca aceste operatiuni necesita un volum prea mare de munca fata de personalul si conditiile disponibile.

Seful biroului vamal poate dispune pastrarea evidentei antrepozituluipe baza unor inscrisuri curente,a unor elemente de identificare a marfurilor (de exemplul greutate, litraj, numar de piese etc.).In acest caz nu se intocmeste nota de receptie.


Fisele de stoc: Fisele de stoc sunt utilizate pentru inregistrarea intrarilor si iesirilor de marfuri in si din antrepozitul vamal, din ele putandu-se deduce stocul scriptic existent la un moment dat.

Titularul autorizatiei de antrepozit vamal trebuie sa inscrie datele in fisele de stoc, diferentiate conform urmatoarelor criterii:

a) pe titular de antrepozit vamal (doar pentru antrepozitul de tip A);

b) pe perioada de inchidere (an calaendaristic sau an contabil);

c) pe fel, tip si caliatate ale marfurilor;

d) pe originea marfurilor;

e) pe tara de provenienta, daca este cazul;

f) distinct, pentru marfurile obtinute in regim de perfectionare activa in antrepozitul vamal;

g) distinct, pentru marfurileobtinute in regim de perfectionare pasiva in antrepozitul vamal;

h) distinct, pentru marfurile de aceeasi origine si sosite din aceiasi tara, dar care sunt fracturate in devize diferite.

Modelul fisei de stoc este prezentat in anexa nr.6.


Bilantul periodic al evidentei materiale: Evidenta materiala a antrepozitului vamal este inchisa o data pe an.

Aceasta nu impiedica dreptul titularului de antrepozit sa solicite biroului vamal inchiderea evidentei materiale la intervale de timp mai mici sau dreptul biroului vamal de a impune acest fapt (prestabilit la acordarea autorizatiei de antrepozit sau decizia ulterioara a sefului biroului vamal).Inchiderea evidentei materiale nu trebuie sa coincida cu sfarsitul unui an calendaristic, ci cu inventarul stocului agentului economic.

In momentul prezentarii decontului de inchidere biroul vamal poate dispune efectuarea unui control general asupra miscarilor de stoc.

La completarea rubricilor specifice din declaratia vamala globala se tine seama si de indeplinirea conditiei de concordanta cu iesirile de marfuri ale antrepozitului si de inventarele efectuate in perioada supusa declarar

La inchiderea evidentei materiale se vor face referiri in fisa de stoc. Modelul acestei evidente este prezentat in anexa nr.6.

Evidenta materiala este organizata in mod distinct pentru marfurile straine si, dupa caz, pentru marfurile romanesti din antrepozit.

Daca drepturile de import aferente marfurilor obtinute in regim de perfectionare activa in antrepozitul vamal figureaza pe fisele de stoc, o coloana suplimentara corespunzatoare acestora este deschisa in evidenta materiala a stocului.

Decontul de inchidere, precum si un exemplar al evidentei stocurilor se remit biroului vamal cel tarziu la sfarsitul celei de-a doua saptamani care urmeaza perioadei si sunt insotite de urmatoarele documente:

a) fisele der stoc;

b) declaratiile vamale corespunzatoare modificarilor stocului;

c) declaratiile vamale aferente marfurilor introduse in circuitul economic, validate pe parcursul anului;

d) atunci cand este cazul, declaratiile vamale care stau labaza platii taxelor si a drepturilor de import aferente lipsurilor, pierderilor si erorilor (intocmite in vederea regularizarii acestora).


Utilizarea decontului de inchidere: Titularul autorizatiei de antrepozit vamal are obligatia de a indeplini instructiunile biroului vamal privind regularizarea diferentelor constatate cu ocazia controlului deconturilor.

Dupa regularizarea diferentelor constatate agentul vamal desemnat de biroul vamal face urmatoarea mentiune pe decont:

''Constat conformitatea

Continuare la decont de antrepozit vamal nr

Autorizatie de antrepozit vamal tipnr.

Dat lape data de.

(numele, semnatura si stampila personala)``.

Daca un dosar trebuie transmis pe cale ierarhica pentru decizie in legatura cu neregularitatile constatate si cu aplicarea de contraventii, aprobarea decontului nu poate avea loc decat dupa luarea la cunostinta a deciziei.

Dupa terminarea controlului biroul vamal anunta titularul autorizatiei de antrepozit ca decontul este acceptat si ii remite acestuia evidentele fiselor de stoc.

Celelalte documente referitoare la decont sunt pastrate de catre biroul vamal.


Pastrarea evidentelor si a fiselor de stoc: Titularul autorizatiei de antrepozit vamal este obligat sa pastreze evidentele si fisele de stoc timp de 5 ani de la data inchiderii decontului in care figureaza si sa le prezinte autoritatilor vamale la simpla cerere a acestora.


Decontul final: Decontul final se intocmeste numai in cazul revocarii autorizatiei de antrepozit vamal.

Marfurile aflate in stocul rezultata dupa decontul final trebuie sa primeasca o destinatie autorizata:

*in 30 de zile de la data revocarii autorizatiei, pentru antrepozitele de tip A, C sau D;

*in termenul prevazut in decizia de revocare a autorizatiei, pentru antrepozitul de tip B.


Inventarierea marfurilor din antrepozitul vamal: Biroul vamal este obligat sa inventarieze stocul de marfuri din antrepozitul vamal cel putin o data intr-un an calendaristic.

Pe parcursul inventarului trebuie sa se tina seama de pierderile de marfuri rezultate din cauze naturale, cum este uscarea sau evaporarea (daca acestea sunt admise prin reglementarile legale in vigoare).Aceste posibile pierderi nu pot in nici un caz acoperi scoaterile frauduloase de marfuri din antrepozitul vamal.

In situatia in care se constata, cu ocazia inventarierii, marfuri care lipsesc, pentru acestea se datoreaza taxele vamale si celelalte drepturi de import.

In situatia in care se constata,cu ocazia inventarului, cantitati de marfuri in plus, acestea sunt preluate pe noi declaratii de plasare a marfurilor intr-un antrepozit de tip B in numele aceluiasi titular al operatiun

Aceeasi procedura este aplicata atunci cand diferentele sunt constatate de catre titularul opertinu

Agentul desemnat de biroul vamal pentru realizarea acestei operatiuni ia decizia privind efectuarea unei inventarieri complete sau partiale.

Inventarierea presupune desfacerea coletelor si controlul sumar al cantitatii de marfuri,in functie de datele inscrise cu ocazia plasarii marfurilor in antrepozitul vamal,in prezenta titularului operatiuni.

Atunci cand, cu ocazia inventarierii, agentii vamali constata diferente semnificative intre marfurile aflate in stoc si cele declarate laplasarea in regim vamal de antrepozit sau in cazul unei contestatii, inventarul este efectuat intr-o maniera aprofundata si precisa. In aceste situatii este obligatorie invitarea antrepozitului sau a reprezentantului desemnat de acesta.

Antrepozitarul poate solicita sefului biroului vamal efectuarea unui inventar suplimentar al marfurilor, fara ca actiunea sa fiemotivata de prezumarea unorlipsuri sau neconcordante existente in evidenta.

Agentii vamali insarcinati cu inventarul intocmesc,in doua exemplare,unproces verbal de inventar,pe formularul al carui model este prevazut in anexa nr.4. Un exemplar este remis persoanei interesate, iar celalalt exemplar este destinat biroului vamal pentru evidenta.

Daca stocul real de marfuri gasit cu ocazia inventarului difera de stocul inscris in evidente pe baza documentelor de intrare si de iesire din antrepozit, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) cand stocul real este mai mare decat cel scriptic, diferenta este contabilizata ca intrare;

b) cand stocul real este mai mic decat cel scriptic iar diferenta se datoreaza unei cauze naturale, cantitatea de marfuri care lipseste se inregistreaza intr-o coloana distincta din evidenta materiala a antrepozitului, rezervata inscrisurilor de descarcare; agentul vamal insarcinat cu controlul trebuie sa decida daca aceasta cantitate poate fi acceptata ca pierdere determinata de cauze naturale; pentru marfurile la care prin lege se prevede o pierdere maxima, pierderea poate fi luata in considerare in functie de procentajul maxim admis;

c) cand stocul real este mai mic decat cel scriptic,iar agentul vamal considera ca acest fapt nu poate fi circumscris unei cauze naturale, cantitatea de marfuri care lipseste se inregistreaza ca iesire pentru import. Drepturile de import se platesc de catre titularul regimului vamal, de gestionarul depozitului sau de persoana juridica romana care are drept de dispozitie asupra marf
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate