Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
FORMULARELE OFERTEI


FORMULARELE OFERTEI
FORMULARELE OFERTEI

Formular 1.           Scrisoare de inaintare

Nr. . / ........(Nr. de inregistrare in evidenta ofertantului)
OFERTANTUL ...... (denumirea/numele)

Adresa: .............

Telefon :.............

Fax :..............

E-mail: ..............

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: Autoritatea Contractanta . Adresa.., Romania , Telefon , fax:

Ca urmare a anuntului de participare aparut in S.E.A.P. , nr. ..... din ...., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari aferente proiectului .. , noi .................. va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ..... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 4 copii in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],

..

(semnatura autorizata/ stampila)

Inregistrata la sediul Autoritatii Contractante (., Romania) cu nr/

Formular 2.           Formular de oferta

Titlul proiectului:

Operator economic

..

(denumirea/numele)

Catre .

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam (denumirea lucrarii), pentru suma de ..(suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de .. (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in

conformitate cu graficul de executie anexat, in .(perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ..zile, (durata

in litere si cifre), respectiv pana la data de ..(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

|_| nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data __/__/____

.., (semnatura), in calitate de legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ..(denumirea/numele operatorului

economic)

Formular 3.           DOCUMENT PRIVIND garantiA pentru participare cu oferta la procedura de atribuiRe a contractului de achizitie publica

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)

Catre .(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica . (denumirea contractului de achizitie publica), noi .. (denumirea bancii / societatii de asigurari), avand sediul inregistrat la (adresa bancii / soc. de asigurari ), ne obligam fata de (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de . (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa in urmatoarele conditii :

conditionat ( dupa constatarea culpei persoanei garantate ) , sau

neconditionat , la prima cerere a autoritatii contractante , pe baza declaratiei acesteia cu privire al culpa ofertantului

( se va bifa optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului)

In cererea sa, autoritatea contractanta va trebui sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul . (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .. (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .. (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta scrisoare / polita de asigurari ( se va selecta optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului) este irevocabila .

Prezenta garantie este valabila pana la data de .

Parafata de Banca/ Societatea de asigurari

. (semnatura autorizata) in ziua . luna . anul . .

Formular 4.           Scrisoare de GARANTIE bancara / polita de asigurare de buna EXECUTIE

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)

Cu privire la contractul de achizitie publica (denumirea contractului),

incheiat intre , in calitate de contractant (antreprenor) si ..,

in calitate de achizitor (beneficiar) , ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de , reprezentand ..% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termen de 28 de zile , dupa primirea de catre noi a cererii si a declaratiei dumneavoastra , care sa specifice cel putin unul din urmatoarele motive :

a.       Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale pana la finalizarea perioadei de executie a contractului sau in perioada de notificare a defectelor si va preciza suma pe care Antreprenorul o datoreaza Beneficiarului

b.      Valabilitatea garantiei nu a fost prelungita corespunzator.

Plata se va face in mod :

conditionat ( dupa constatarea culpei persoanei garantate ) , sau

neconditionat , la prima cerere a beneficiarului , pe baza declaratiei acesteia cu privire al culpa ofertantului

( se va bifa optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului)

Prezenta garantie este irevocabila si este valabila pana la data de .. ( 70 zile dupa expirarea perioadei de notificare a defectelor )

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea

Parafata de Banca / Societatea de asigurari in ziua luna .. anul

Formular 5. GARANTIE PENTRU PLATA AVANSULUI

Denumirea Contractului___________________________________________________

Numele si adresa Beneficiarului_____________________________________________

___________________________________pe care Contractul il defineste ca Beneficiar)

Am fost informati ca ________________________(denumit in continuare "Antreprenor") este antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract si ca doreste sa primeasca plata in avans, motiv pentru care in Contract este prevazuta obligatia acestuia de a obtine o garantie.

La cererea Antreprenorului, noi (numele bancii / societatii de asigurari )___________________, ne angajam irevocabil prin prezenta sa va platim, in calitatea dumneavostra de Beneficiar, orice suma sau sume care sa nu depaseasca in total valoarea de____________("valoarea garantata"), adica_____________) dupa primirea, de catre noi, a cererii si a declaratiei dumneavoastra care sa specifice:

(a)                ca Antreprenorul nu a restituit avansul platit in conformitate cu conditiile de Contract, si

(b)               Ca Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiile referitoare la utilizarea si justificarea avansului si

(c)                suma pe care Antreprenorul nu a restituit-o.

Aceasta garantie va deveni efectiva la primirea de catre Antreprenor [a primei transe] a platii in avans. Suma garantata va fi redusa cu sumele restituite catre dumneavostra din avansul platit, dupa cum este evidentiat in certificatele de plata emise de catre dumneavostra potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 din conditiile de Contract. Ca urmare a primirii (de la Antreprenor) a unei copii din fiecare certificat de plata, noi va vom transmite cu promptitudine, in consecinta, o notificare referitoare la suma garantata revizuita dupa reducerea sumei garantate cu procentul corespunzator..

Orice cerere de plata trebuie sa contina semnatura (semnaturile) dumneavostra care trebuie sa fie autentificata(e) de catre bancherul dumneavostra sau de un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de noi, la adresa noastra, pana la, sau inainte de date de (70 de zile dupa expirarea Perioadei de terminare estimata)("data de expirare") data la care acesta garantie va expira si ne va fi restituita.

Am fost informati ca Beneficiarul poate cere Antreprenorului sa extinda valabilitatea garantiei daca avansul platit nu a fost restituit cu 28 de zile inainte de data de expirare a prezentei garantii. Ne angajam sa va platim valoarea garantata dupa primirea de catre noi a cererii si declaratiei dumneavostra scrise, care sa specifice ca avansul platit nu a fost restituit si ca valabilitatea garantiei nu a fost prelungita corespunzator.

Prezenta garantie este valida si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului , dar cel tarziu pana la data de ...... ( data estimata pentru terminarea lucrarilor )

Aceasta garantie va fi guvernata de legile din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, publicate cu nr. 458 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor aratate mai sus.

Data_________ Semnatura/ Stampila institutiei emitente

Formular 6. GARANTIE pENTRU RETINERI

Denumirea Contractantului____________________________________________________

Numele si adresa Beneficiarului________________________________________________

_________________________ ______________(pe care Contractul il defineste Beneficiar).

Am fost informati ca _________________________(denumit in continuare "Antreprenor") este antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract si doreste sa pimeasca plata pentru [parte din] sumele retinute, situatie pentru care in Contract este prevazut sa obtina o garantie.

La cererea Antreprenorului, noi (numele Bancii / Societatii de asigurari ) _________________________________ ne angajam irevocabil prin prezenta, sa va platim, in calitatea dumneavoastra de Beneficiar, orice suma sau sume care sa nu depaseasca in total valoarea de______________________

("valoarea garantata", adica __________________) pe baza primirii de catre noi a cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice:

a)                  ca Antreprenorul nu si-a indelinit obligatia (obligatiile) de a remedia o defectiune pentru care este raspunzator potivit prevederilor Contractului si,

b)                  natura acestei defectiuni.

Responsabilitatea noastra potrivit acestei garantii nu va depasi valoarea totala a retinerilor, platita Antreprenorului de catre dumneavoastra, asa cum este evidentiat in certificatele de plata emise de dumneavoastra.

Orice cerere de plata trebuie sa contina semnatura (semnaturile) dumneavoastra .Cererea dvs. trebuie sa fie primita de noi, la adresa noastra, pana la, sau inainte de data de (70 de zile dupa expirarea Duratei de Executie estimata) _________________________("data de expirare") , data la care aceasta garantie va expira si ne va fi restituita.

Am fost informati ca Beneficiarul poate cere Antreprenorului sa execute valabilitatea garantiei daca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau de receptia finala nu a fost emis, potrivit Contractului, cu 28 de zile inainte datei de expirare a prezentei garantii , sau au fost emise cu obiectiuni , iar problemele constatate cu acea ocazie nu au fost solutionate. Ne angajam sa va platim valoarea garantata dupa primirea de catre noi, a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice ca defectiunile constatate nu au fost remediate in termenul legal stabilit , din cauze imputabile Antreprenorului si / sau ca valabilitatea garantiei prezente nu a fost prelungita corespunzator.

Aceasta garantie va fi guvernata de legile din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, publicate cu nr.458 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor aratate mai sus.

Data ..... Semnatura:.......

Formular 7. FORMULAR CONTRACT DE LUCRARI

Contract de lucrari nr. . data

In prezentul contract se va interpreta dupa cum urmeaza: executantul va fi inlocuit cu termenul contractor iar achizitorul cu termenul de beneficiar.

PARTEA 1:

1.      In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre:

(denumirea autoritatii contractante)

Adresa .

Telefon/fax .

Numar de inmatriculare .

Cod fiscal .

Cont trezorerie .

Reprezentata prin . (denumirea conducatorului)

Functia .

in calitate de beneficiar

Pe de o parte

Si

(denumirea operatorului economic)

Aadresa .

Telefon/fax .

Numar de inmatriculare .

Cod fiscal .

Cont trezorerie/banca .

Reprezentata prin . (denumirea conducatorului)

Functia .

in calitate de contractor

Pe de alta parte.

2.      Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.    contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b.    beneficiar si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.    pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d.    amplasamentul lucrarii - locul unde contractorul executa lucrarea;

e.    forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f.      zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3.      Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul 'zi' ori 'zile' sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

PARTEA 2:

Se vor aplica clauzele generale , speciale si anexa la oferta prevazute in Volumul 2, Sectiunile 1 si 2.

Partile au inteles sa incheie astazi,., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

Formular 8.                  Imputernicirea notariala

Va rugam sa atasati aici Imputernicirea notariala, care autorizeaza semnatarul ofertei , toata documentatia aferenta si contractul de lucrari.

Semnatura : ..

(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului)

Data: .

Formular 9.                  Informatii generale despre ofertant

a.      Numele Companiei ........................

b.      Adresa Inregistrata .....

c.      Telefon ...... Fax .. E-mail ..

d.      Numele si nationalitatea Directorilor si Asociatilor

..

..

e.      Tipul Companiei (Individuala, Parteneriat, Corporatie, etc)

..

f.        Descrierea Companiei

..

g.      Tara de origine a Companiei

..

h.      Numarul de ani de experienta ca Antreprenor

- in tara de provenienta ....

- pe plan international ... ..

i.        Datele de inregistrare

..

(Va rugam anexati o copie dupa certificatului de inregistrare impreuna cu statutul legal al companiei)

j.        Participarea cu actiuni in companie. Proportie (%)

..

k.      Numele si adresa/adresele companiei/companiilor asociate care sunt implicate in proiect, iar unde este cazul, numele si adresa companiei-mama / filiala / subantreprenorul / altul:

..

l.        In cazul unei filiale, in ce masura (daca exista) compania-mama este implicata in proiect?

..

m.    Companiile straine vor indica daca au sau nu sediul in tara Autoritatii Contractante, in conformitate cu reglementarile in vigoare. (scop pur informativ)

..

n.      Va rugam atasati o organigrama a Companiei dvs., indicand posturile de director si functiile.

o.      Va rugam furnizati Informatiile referitoare la numarul de angajati, detaliat mai jos:

-       Directori si Manageri .

-       Personalul administrativ .

-       Personalul tehnic .

-       Manager de proiect .

-       Ingineri proiectanti .

-       Ingineri de santier .

-       Inspectori .

-       Sefi de echipa .

-       Mecanici .

-       Tehnicieni .

-       Operatori de utilaje .

-       Soferi .

-       Personal calificat pe alte domenii .

-       Forta de munca necalificata .

-       Alte categorii .

Total

p.      Persoana de contact pentru aceasta aplicatie:

Nume

Compania

Adresa

Telefon

Fax

e-mail

Semnatura / stampila : ...

(persoana/persoanele autorizate sa semneze din partea Ofertantului)

Data .........

Formular 10.      Identificarea financiara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARUL CONTULUI

 

 

 

NUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD POSTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMAR TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOANA DE CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E - MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NR. TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA

 

 

 

NUMELE BANCII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA FILIALEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD POSTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NUMARUL CONTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARUL

(doar daca este diferit de titularul contului)

NUME 



ADRESA 



ORAS 

COD POSTAL 

OBSERVATII :

STAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI BANCII

(OBLIGATORII AMBELE)

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA + SEMNATURA TITULARULUI CONTULUI :

(Obligatoriu)

 

 

 

 

 

 

 

Formular 11.        DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Operator economic

..

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . ..(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

(In cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

Semnatura ...

(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea Ofertantului)

Data ..

Formular 12.      Date despre ASOCIERE

i. Nume Lider ...

ii.                    Adresa ...

...

Telefon .. Fax...E-mail.

iii. Agentia din Romania (in cazul unei asocieri cu un partener principal strain)

Adresa .

...

Telefon .Fax...

iv. Numele partenerilor

a ...

b ..

c ..

etc. ...

v Acord care guverneaza constituirea asocierii

a. Data semnarii: ..

b. Locul: ...

vi Propunerea pentru impartirea responsabilitatilor intre parteneri (in procente %) indicand tipul lucrarilor efectuate de catre fiecare dintre ei.

...

...

...

Semnatura : ..

(persoana sau persoanele autorizate sa semneze pentru Ofertant)

Data : ................

Formular 13.      SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII

Furnizati detalii referitoare la sistemul standard de asigurarea calitatii pe care il utilizati in societate si procedurile de executie utilizate in domeniul contractului.

Formular 14.      Declaratie privind eligibilitatea

Operator economic

..

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii. Operator economic,

(semnatura autorizata) ..

Formular 15.      Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Operator economic

..

(denumirea/numele)

Subsemnatul (a) (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de..(zi/luna/an), organizata de .

.. (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a)     nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b)    nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c)     mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ..;

c1 ) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit integral si in bune conditii obligatiile contractuale avute si prin prestatiile realizate nu am adus prejudicii beneficiarilor .

d)    nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic

..

(semnatura autorizata)

Formular 16.     

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si181

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Operator economic sustinator

.

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca :

a ) nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

b) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. b);

c 1 ) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit integral si in bune conditii obligatiile contractuale avute si prin prestatiile realizate nu am adus prejudicii beneficiarilor .

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor facute documentele doveditoare de care dispun si pe care ma oblig sa le pun la dispozitia autoritatii contractante , la solicitarea acesteia .

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
..
(stampila si semnatura autorizata , data)

Formular 17.      Declaratie financiara recapitulativa (bilant)

a.      Capitalul de baza

Suma ............ Lei / Euro

b.      Valoarea anuala a lucrarilor ( de orice natura ) realizate pentru fiecare din ultimii 3 ani.

LEI

2006

2007

2008

In tara

In strainatate

Total

EURO

2006

2007

2008

In tara

In strainatate

Total

c.      Valoarea aproximativa a lucrarilor similare cu prezentul contract executate :

LEI

2006

2007

2008

In tara

In strainatate

Total

EURO

2006

2007

2008

In tara

In strainatate

Total

in tara si in strainatate

d.      Copii dupa auditul financiar din ultimii 3 ani ai companiei (cu traducerea in limba romana) (va rugam sa le atasati )

EURO

2006

2007

2008

1. Total activelor

2. Totalul datoriilor

Valoarea Neta

(1 minus 2)

3. Active curente

4. Datorii curente

Fond de rulment

(3 minus 4)

5. Profit brut

6. Pierderi

e.      e. Numele si adresa bancilor cu care lucreaza ofertantul :

..

f.        De asemenea va rugam sa anexati:

1.      O scrisoare de referinta din partea bancii cu care compania lucreaza, despre situatia financiara a companiei si

2.      O declaratie bancara/ polita de asigurare despre disponibilitatile financiare/ facilitatile de creditare (a se declara suma maxima pentru facilitatile de creditare) in conformitate cu clauza 5.3.1 din volumul 1, sectiunea 1.

Semnatura : ...

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data: ...

Formular 18.      Trecutul LitigIos (cazierul juDiCiAR)

Va rugam sa prezentati informatii pentru fiecare litigiu aferent contractelor de lucrari finalizate in ultimii 5 ani.

Se va folosi o pagina separata pentru fiecare membru al unei asocieri.

Anul

Numele operatorului economic cu care s-a stabilit un litigiu si cauza litigiului

Situatia litigiului la data depunerii ofertei ( finalizata sau nefinalizata)

Rezolutia stabilita de organul competent

Valoarea disputata in litigiu

(valoarea echivalenta in LEI sau EURO)

Semnatura: ..

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data: ...

Formular 19.      ExperienTa ca antreprenor

1.        Lista contractelor de natura similara executate in ultimii 5 ani

Numele proiectului

Valoarea totala a lucrarilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul ( in LEI sau EURO )

Durata contractului

*

Data inceperii

Partea realizata de ofertant din total lucrari / proiecte

( % )

Autoritatea contractanta si adresa acesteia

Rolul ofertantului in contract : Antreprenor principal (P) sau subcontractor (S)

Nr. certificatului de receptie finala

Emis , la data de

A)            In tara de origine

B)In strainatate

* durata efectiv realizata pana la receptia finala  

Daca aceasta durata difera de cea contractata initial se va descrie motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul) si care va fi sustinut prin acte aditionale incheiate cu beneficiarul

2.        Detaliile contractelor de natura si complexitate similara.

( se va folosi o foaie separata pentru fiecare contract care demonstreaza cerintele de calificare)

Numele Ofertantului in nume propriu / membrului asocierii / subcontractorului:

Folositi o foaie separata pentru fiecare contract.

1.

Contract

Titlul contractului:

Numarul contractului :

Tara:

Valoarea contractului (in Lei sau Euro):

2.

Angajatorul (Autoritatea Contractanta)

Nume :

Adresa :

Telefon:

Fax:

3.

Consultantul de Supervizare

Nume:

Adresa:

Telefon:

Fax:

4.

Natura lucrarilor si caracteristicile relevante pentru contractul indeplinit de catre Ofertant:

5.

Rolul in contract (check one)

Singurul Antreprenor Subantreprenor pentru ......% din valoarea contractului

Lider de contract Membru al unei societati mixte cu ......% din valoarea contractului

Proiectant

6.

Valoarea contractului/subcontractului/ parteneriatului final (echivalentul in LEI sau EURO la adjudecarea lucrarii si la data finalizarii acestuia ).

LEI / EURO ............

7.

Data adjudecarii:

8.

Data terminarii:

9.

Durata contractului/subcontractului conform contractului original

Ani luni

10.

Cerinte specifice : Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, indicati natura acestora si modul lor de solutionare:

11.

Pentru pozitia de antreprenor unic sau antreprenor principal ( Liderul de contract ), se va indica suma echivalenta in LEI si natura lucrarilor majore (mai mult de 10% din valoarea contractului) preluate de catre subantreprenori, daca au existat.

Semnat si stampilat de catre reprezentantul Autoritatii Contractante sau de Consultantul de Supervizare

Nume:

Telefon:

Adresa:

Fax:

Pozitia:

Semnatura :

Data:

3.        Proces verbal de receptie finala / scrisori de referinta ( recomandari )

Ca dovada a experientei anterioare, ofertantul trebuie sa prezinte un Proces verbal de receptie finala, pentru executia contractului respectiv , iar pentru contractele de proiectare o scrisoare de referinta din partea beneficiarului sau a Consultantului de Supervizare .

Semnatura: ..

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data: ...