Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV LA INSTITUTIILE PUBLICE


CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV LA INSTITUTIILE PUBLICE
Controlul financiar preventiv la institutiile publice

Controlul financiar preventiv este o activitate prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora.

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal, urmatoarele:

angajamentele legale si bugetare;
deschiderea si repartizarea de credite bugetare

modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

efectuarea de plati din fonduri publice;

efectuarea de incasari in numerar;

vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

alte tipuri de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor sau propuse de conducatorul institutiei in functie de specificul acesteia.

Controlul financiar preventiv are ca si continut verificarea sistematica a operatiunilor circumscrise in obiectul sau de activitate, din punctul de vedere al legalitatii si regularitatii, precum si al incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in mod unitar in urmatoarele forme:

controlul financiar preventiv propriu

controlul financiar preventiv delegat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.

1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

Institutiile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil. Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

Evidenta angajamentelor se organizeaza, se tine, se actualizeaza si se raporteaza conform metodologiei stabilite de Ministrul Finantelor Publice. Acest minister organizeaza controlul financiar preventiv propriu si pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita de contabilul-sef prin viza de control financiar preventiv propriu. În functie de volumul si complexitatea activitatii, contabilul-sef poate imputernici, cu aprobarea ordonatorului de credite, si alte persoane din subordinea sa sa exercite acest control, precizand limitele imputernicirii.

Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare si care poarta viza de control financiar preventiv propriu. Aceasta viza se exercita prin semnatura persoanelor in drept si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal. În vederea acordarii vizei de control, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documente justificative corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva. Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care au intocmit documentele respective, si care raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor generate de documentele justificative intocmite si certificate.

Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund solidar pentru legalitatea, regularitatea si pentru incadrarea in limitele angajamentelor bugetare aprobate, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu. Daca dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre compartimentul de specialitate juridica, proiectul de operatiune va fi vizat mai intai de seful compartimentului juridic, caruia i se poate cere avizul ori de cate ori se apreciaza ca necesitatile impun acest aviz.

Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata, prin sarcinile de serviciu, in efectuarea operatiunii supuse controlului financiar preventiv. De asemenea, exercitarea functiei de ordonator de credite este incompatibila cu exercitarea functiei de contabil-sef sau contabil.

2. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

Pentru efectuarea acestui control, Ministerul Finantelor Publice numeste unul sau mai multi controlori delegati, in functie de volumul si complexitatea activitatii institutiei publice in cauza, a carui conducator are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat au al bugetului oricarui fond special.Ministerul Finantelor Publice stabileste:

tipurile de operatiuni ce se supun acestui control;

limitele valorice peste care se efectueaza controlul;

documentele justificative care trebuie sa insoteasca operatiunile;

modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune.

Controlorii delegati exercita viza de control asupra proiectelor de operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar preventiv propriu al institutiei publice. Viza se acorda sau se refuza in scris, pe formular tipizat, care trebuie semnat si parafat cu sigiliul personal al controlorului delegat. Înainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligatia de a informa in scris ordonatorul principal de credite despre intentia sa de refuz precizand si motivele refuzului. O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua numai daca este autorizata prin hotarare a Guvernului. Pentru operatiunile pentru care s-a refuzat viza de control financiar propriu, ordonatorii de credite pot dispune, pe propria raspundere efectuarea operatiunilor, numai daca prin acestea nu se depaseste angajamentul bugetar aprobat. În asemenea cazuri, contabilul sef are obligatia sa informeze in scris serviciile publice, centrale sau teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, si organul ierarhic superior al institutiei publice.

Controlorul delegat este functionar public, angajat al Ministerului Finantelor Publice si trebuie sa posede studii superioare economice sau juridice si o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 7 ani.

Controlorii delegati nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe langa care sunt numiti. Lor li se interzice exercitarea activitatilor de comert, activitatilor publice cu caracter politic si participarea la administrarea sau conducerea unor societati comerciale sau civile. Functia de controlor delegat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

Controlorii delegati sunt organizati in Corpul controlorilor delegati ce functioneaza ca un compartiment distinct in structura Ministerului Finantelor Publice, condus de un controlor financiar sef si doi adjuncti, numiti prin hotararea Guvernului pentru un mandat de 6 ani.

Atributiile controlorilor delegati sunt, in principal, urmatoarele:

ë executarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operatiuni ale ordonatorului principal de credite;

ë supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor;

ë informarea directa a ministrului finantelor, prin rapoarte lunare, cu privire la situatia curenta a angajamentelor efectuate, la vizele acordate si situatiile de refuz de viza; cate o copie de pe raport se transmite intotdeauna controlorului financiar sef si ordonatorului principal de credite pe langa care este numit;

ë formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului principal de credite sau la cererea ministrului finantelor;

ë elaborarea de propuneri si proiecte privind perfectionarea controlului financiar preventiv;

ë participarea la activitatile corpului controlorilor delegati;

ë indeplinirea altor atributii stabilite de ministrul finantelor.

Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent si este obligat sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile si documentele analizate.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
MONOGRAFII CONTABILE REZOLVATE SI PROPUSE SPRE REZOLVARE
Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar
Contabilitatea si auditul sub impactul noilor tehnologii
Contabilitatea marfurilor la S.C. MONCOM S.R.L.
Pentru obtinerea certificatului de competente profesionale - Tehnician in Activitati Financiare si Contabile - Studiul de calitate , distributie, prom
METODE DE ORGANIZARE A STOCURILOR-- INVENTARIEREA
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT
Distinctia intre imobilizari necorporale si cheltuieli
CONTABILITATEA FINANTARILOR BUGETARE


loading...