Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel, jud. BIHOR


Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel, jud. BIHOR
BORDEROU

A.

PIESE SCRISE
1.

PAGINA DE TITLU

2.

BORDEROU

3.

MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC

Cap.1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul investitiei

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului

Cap. 2. Informatii generale privind proiectul

2.1  Descrierea situatiei actuale

2.2  Descrierea investitiei

a.       Necesitatea si oportunitatea investitiei

b.      Scenarii tehnico-economice propuse

c.       Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

2.3. Date tehnice ale investitiei

a. Zona si amplasamentul

b. Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

c. Situatia ocuparilor definitive de teren

d.      Studii de teren

e. Caracteristici principale ale constructiilor

f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

2.4. Durata de realizare si etapele principale

Cap. 3. Costurile estimative ale investitiei

3.1. Valoarea totala

3.2 Esalonarea costurilor

Cap. 4. Analiza cost - beneficiu

4.1.    Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

4.2.    Analiza optiunilor

4.3.    Analiza financiara

4.4.    Analiza de senzitivitate

4.5.    Analiza de risc

Cap. 5. Sursele de finantare a investitiei

Cap. 6. Forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

6.1.Locuri de munca create in faza de executie

6.2.Locuri de munca create in faza de operare

Cap.7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

7.1.Valoarea totala

7.2. Esalonarea investitiei

7.3. Durata de realizare

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

7.5. Alti indicatori specifici investitiei

Cap. 8. Avize si acorduri de principiu

Anexe:

Centralizatorul volumelor de lucrari

Calculul volumelor de lucrari

Breviar de calcul

Deviz general reactualizat

- Anexa 1 - Deviz financiar- Cap.3:

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

- Deviz pe obiect: Alimentare cu apa potabila in localitatea Cornitel

- Anexa A3: Deviz capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

necesare obiectivului

 

B.

PIESE DESENATE

Plansa

1.

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Plansa 1

2.

PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA CORNITEL

Plansa 2

3.

SECTIUNI FORAJ. SECTIUNEA 1-1. DETALIU

Plansa 3

4.

DETALII. SECTIUNE CAMIN, SECTIUNE REZERVOR, SECTIUNE TRANSEE- POZARE CONDUCTE

Plansa 4

5.

DETALIU CAMIN DE VANE

Plansa 5

6.

STATIE DE POMPARE APA POTABILA IN LOCALITATEA CORNITEL

Plansa 6

MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC

Capitolul 1 - DATE GENERALE:

1.1. denumirea obiectivului de investitii

,, Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel, jud. Bihor"

1.2. amplasamentul

Teritoriul intravilan si extravilan al localitatii Cornitel

1.3. Titularul investitiei

- Asociatia comunelor Borod, Plopis, Auseu

1.4. beneficiarul investitiei

- Asociatia comunelor Borod, Plopis, Auseu

1.5. elaboratorul studiului

- S.C Aquacon Proiect SA Sibiu

Capitolul 2 - INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

In prezent in localitatea Cornitel, alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se face partial printr-un sistem de tip gospodaresc de alimentare cu apa subterana de adancime mica sau medie, cat si prin fantani, sapate in gospodariile populatiei sau pe domeniul public.

Aceasta situatie este desigur, necorespunzatoare, cu atat mai mult cu cat in localitate sunt oameni cu efective de animale, cu masini si utilaje agricole si cu o activitate economico-sociala intensa.

Se precizeaza ca locuitorii din partea de vest a localitatii Cornitel dispun de o retea de alimentare cu apa potabila realizata prin intermediul unor bransamente la reteaua de distributie existenta in localitatea Borod.

Lipsa unui sistem de alimentare cu apa potabila are efecte negative asupra nivelului de trai al populatiei din localitate, dar si asupra dezvoltarii economice.

2.2 DESCRIEREA INVESTITIEI

a. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Lucrarile de alimentare cu apa au aparut ca o necesitate a completarii lucrarilor de infrastructura, lucrari fara de care, dezvoltarea durabila din punct de vedere economic, urbanistic si social a localitatii Cornitel nu ar fi posibila.

Prin prezentul studiu de fezabilitate se doreste stabilirea unor solutii avantajoase de alimentare cu apa potabila pentru localitatea Cornitel, care sa raspunda tuturor cerintelor cantitative si calitative ale consumatorilor.

Solutia tehnica proiectata in cadrul lucrarilor de alimentare cu apa va avea in vedere urmatoarele aspecte:

-          va utiliza materiale, tehnologii si echipamente de calitate corespunzatoare, in concordanta cu cerintele prezentului, care sa faciliteze realizarea unui sistem functional, cat mai usor de exploatat si care, sa nu permita poluarea mediului inconjurator;

-          va asigura posibilitatea interventiilor de intretinere si reparare a sistemului, pe tronsoane, fara perturbari majore.

Conditiile geografice intalnite in localitatea Cornitel nu creeaza probleme deosebite in ceea ce priveste economicitatea exploatarii viitorului sistem de alimentare cu apa.

Datorita configuratiei terenului, in localitatea Cornitel este necesara amplasarea unei statii de pompare a apei pentru a asigura o presiune corespunzatoare celui mai defavorizat consumator.

Asigurarea unei calitati corespunzatoare a lucrarilor de proiectare va putea fi posibila prin respectarea cadrului normativ atat in ceea ce priveste continutul cadru al documentatiei cat si specificatiile tehnice de proiectare si executare a lucrarilor.

Realizarea acestei investitii va fi urmata, in mod cert de consecinte benefice in ceea ce priveste cresterea nivelului de trai si conservarea sanatatii populatiei.

b. SCENARII TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE

Principii de baza privind investitia:

- Proiectul va respecta conditiile impuse in Planul Urbanistic General si in Regulamentul Local de Urbanism.

- Proiectantul va avea in vedere amplasarea obiectelor ce compun obiectivul de investitie, pe amplasamentele propuse in planul de situatie pentru a realiza cea mai avantajoasa solutie privind lucrarile respective.

- Materialele, tehnologia si echipamentele vor avea o calitate corespunzatoare care sa asigure realizarea unui sistem functional.

- Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL.

Tinand cont de situatia existenta in localitatea Cornitel, prezentul Studiu de fezabilitate a luat in calcul doua alternative:

- Varianta I - varianta de a nu realiza aceasta investitie in localitate;

- Varianta II - varianta de a realiza o investitie benefica din toate punctele de vedere, in limita unor fonduri si intr-o anumita ordine tehnologica.

Varianta I - presupune neinterventia asupra starii existente, aceasta fiind necorespunzatoare;

Aceasta alternativa nu este fezabila deoarece:

- administratia locala este decisa sa intervina si sa deruleze un proiect in domeniul reabilitarii infrastructurii;

- legislatia in vigoare privind protectia mediului si apelor obliga la desfasurare unor investitii corespunzatoare privind alimentarea cu apa in mediul rural.

Varianta II - presupune realizarea unor lucrari prezentate detaliat in studiu.

Aspectele economice relevante ce caracterizeaza aceasta varianta de interventie sunt urmatoarele:

- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a populatiei, cat si asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului si subsolului.

- ridicarea standardului de viata a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea urbanistica si economica a zonei. Pentru aceasta, se va crea posibilitatea reala de bransare, in viitor a tuturor locuitorilor, institutiilor si agentilor economici, la reteaua proiectata.

Din prezentarea celor doua variante rezulta ca Varianta II este optima si se sustine aplicarea acesteia in cadrul studiului.

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde urmatoarele obiecte de investitie:

- Front de captare;

-         Conducta de aductiune;

-         Rezervor de inmagazinare prevazut cu instalatie de clorinare;

-         Retea de distributie a apei potabile prin cismele stradale.

Realizarea prezentului studiu precum si a fazelor urmatoare de proiectare, in cadrul sistemelor de alimentare cu apa, se va face cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare :

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 310/2004 pentru completarea si modificarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile;

- STAS 1342 /1991 "Apa potabila";

- STAS 1343/0-89 "Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale.";

- P 66/2001 "Normativ pentru proiectare si executarea lucrarilor de alimentare si canalizare a localitatilor din mediul rural";

- SR 1343-1/2006 "Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre populate.";

- STAS 1478-90 "Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare.";

- SR 1629/1-81 "Alimentari cu apa. Captarea izvoarelor. Prescriptii de proiectare.";

- STAS 1629/2-96 "Alimentari cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi. Prescriptii de proiectare.";

- STAS 12277-84 "Alimentari cu apa. Statii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare.";

- STAS 10110-85 "Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare.";

- SR 6819-97 "Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, proiectare si date constructive.";

- STAS 4165-88 "Alimentari cu apa. Rezervoare din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale.";

- P73-78 "Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientelor din beton armat si beton precomprimat pentru lichide.";

- SR 4163-1/1995 "Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare";

- SR 4163-2/1995 "Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul";

- STAS 6002/1988 "Alimentari cu apa. Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice";

- STAS 2308-81 "Alimentari cu apa. Capace si rame pentru camine de vizitare.";

- STAS 10617 - 2 /1984 "Tevi din polietilena de inalta densitate. Dimensiuni";

- I.22 /1999 "Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor";

- STAS 9312-87 "Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare.";

- SR 8591-1/1997 "Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in sapatura";

- STAS 9570-1/1989 "Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati";

- STAS 9824-5/1975 "Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri".

Investitia se va realiza in conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificata si completata prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004, respectiv cu parcurgerea in continuare a urmatoarelor etape:

-             intocmirea proiectului tehnic si elaborarea detaliilor de executie;

-             intocmirea Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

-             obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism;

-             obtinerea Autorizatiei de Construire.

Prezenta documentatie se va intocmi in conformitate cu continutul cadru si metodologia prevazuta de H.G. 28/2008.

c. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

Prezenta documentatie a fost intocmita la cererea Primariei comunei Borod pe baza unui contract de proiectare. Continutul documentatiei a fost structurat in conformitate cu prevederile H.G. 28/2008.

Lucrarile de alimentare cu apa se incadreaza, in conformitate cu STAS 4373 in categoria de importanta 4. Conform H.G.766 / 1997- implementare sistem de calitate, aceste lucrari se incadreaza in clasa de importanta IV.

Continutul documentatiei a fost structurat in conformitate cu prevederile Ordinului M.F. si M.L.P.T.L. nr. 1013/2001 corelat cu Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008.

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Cornitel s-a adoptat un sistem de alimentare avand ca sursa de apa puturile de adancime, ce vor capta apa din stratul acvifer prin intermediul pompelor submersibile aferente. Apa bruta va fi pompata prin intermediul conductei de aductiune in rezervorul de inmagazinare propus prevazut cu instalatie de clorinare.

Reteaua de distributie din localitate va fi de tip ramificat, realizata din polietilena de inalta densitate, si va fi prevazuta cu hidranti pentru incendii, camine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale retelei si cismele stradale, prevazute conform STAS 1343/2006.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea frontului de captare, conducta de aductiune are un diametru de 50 mm si lungimea de 50 m intre P1 si P2, iar intre P2 si rezervor aceasta are diametrul de 75 mm si lungimea de 66 m.

Reteaua de distributie avand diametre cuprinse intre 50mm si 140mm are lungimea totala de 11.401 m.

Pe reteaua de distributie vor fi prevazute un total de 23 de cismele stradale, un robinet de sectionare subteran, 11 hidranti de incendiu, 21 camine de vane ( 2 camine de aerisire si un camin de golire).

Pentru livrarea apei la parametri corespunzatori, pana la cel mai defavorizat consumator din localitate este necesara amplasarea unei statii de repompare a apei, conform Planului de situatie anexat.

2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a. ZONA SI AMPLASAMENTUL

Localitatea Cornitel este amplasata in partea de est a judetului Bihor, in Depresiunea Oradea - Vad - Borod cuprinsa intre Muntii Poplis si Muntii Padurea Craiului.

Toate obiectele componente ale investitiei se amplaseaza atat pe terenuri proprietate publica cat si pe domeniu privat, suprafete situate in teritoriul intravilan si extravilan al localitatii Cornitel.

b. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Realizarea sistemului de alimentare cu apa din localitatea Cornitel implica ocuparea diferentiata a terenurilor (ocupare temporara si ocupare definitiva).

Terenurile ocupate temporar si definitiv pentru realizarea obiectelor de investitie din localitate se afla atat in proprietate publica (ampriza drumurilor si strazilor) cat si in proprietate privata (terenuri din intravilanul sau extravilanul localitatii), pentru care se va obtine acordul proprietarilor sau se vor plati despagubiri in functie de suprafetele respective.

Suprafetele vor fi ocupate pentru: organizare de santier, depozitare temporara materiale si echipamente, spatiu necesar conform tehnologiei de executie, zona de protectie a santierului.

Marimea suprafetelor ocupate definitiv a fost stabilita luandu-se in calcul doua necesitati legale:

-          necesitatea asigurarii unor spatii justificate tehnologic;

-          necesitatea instituirii unei zone de protectie sanitara.

La realizarea retelei de alimentare cu apa potabila a localitatii Cornitel terenul va fi ocupat astfel:

-          temporar - pentru realizarea conductei de aductiune si a retelei de distributie

-          definitiv - pentru realizarea frontului de captare, a rezervorului de inmagazinare.

c.       SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN

Modul de ocupare a terenului

Suprafete ocupate (m2)

definitiv

temporar

Zona de lucru si protectie a aductiunii:

- (L = 116 m Cornitel)

-

232

Zona de lucru si protectie a retelei de distributie:

- (L = 11.401 m Cornitel)

-

22.802

Zona de protectie a frontului de captare ( 2 foraje Cornitel)

1.500

-

Statie de pompare apa potabila

36

Zona de protectie a rezervorului (1 buc Cornitel)

1.100

-

TOTAL SUPRAFETE OCUPATE

2.636,0

23.034,0

d. STUDII DE TEREN

STUDIU TOPOGRAFIC

Date generale

Pentru proiectarea sistemului de alimentare cu apa potabila in satul Cornitel au fost necesare masuratori complete in zonele pe care urmeaza a fi amplasate obiectele de investitie. S-au luat in considerare toate punctele caracteristice pentru facilitarea trasarii, si evidentierea diferentelor de nivel.

Masuratorile au fost efectuate cu statia totala TRIMBLE 5600, iar pentru determinarea coordonatelor absolute ( STEREO 70 ) s-au folosit puncte geodezice de ordinul III si ordinul V.

Coordonatele punctelor s-au determinat folosind puncte de coordonate cunoscute existente. Reteaua punctelor de ridicare s-a executat prin metoda drumuiri sprijinita pe doua puncte obtinute prin metoda retrointersectiei din statie pe biserica din Cornitel.

Analiza diferentelor de nivel maxime in profil longitudinal, inregistrate in urma masuratorile topografice efectuate pe amplasament au condus la rezultate pe deplin satisfacatoare in ceea ce priveste posibilitatile de pozare a conductelor de alimentare cu apa fara pericol de alunecare, nefiind necesare lucrari suplimentare pentru combaterea acestora.

STUDIU GEOTEHNIC

Date generale

Crisul Repede este principalul curs de apa ce strabate Depresiunea Vad-Oradea de la est la vest. Ca afluenti ai acestuia, cei mai importanti sunt: Iada, Peta pe partea stanga si Borod pe partea dreapta.

Din punct de vedere geomorfologic, Borodul si afluentii sai strabat nord- vestul Muntilor Apuseni si Depresiunea Borodului.

Paraul Borod, cod cadastral III.- 1- 44.14, are o lungime de 17 km, altitudinea in zona amonte este de 718 m, in zona aval este de 265 m, panta medie este de 27 %o, suprafata bazinului hidrografic este de 118 kmp.

Principalul curs de apa ce strabate localitatea este paraul Cornitel.

DATE GEOLOGICE - GEOTEHNICE

Din punct de vedere geomorfologic, Borodul si afluentii sai strabat nord- vestul Muntilor Apuseni si Depresiunea Borodului.

Dispunerea reliefului in trepte, litologia, clima si vegetatia se reflecta in marea varietate de tipuri genetice de sol cat si in succesiunea lor pe verticala si pe orizontala.

La Sud de Crisul Repede, pe terase si in depresiuni se intalnesc soluri pseudogleice, podzolice si planosoluri formate din depozite argiloase.

Datele geologice se refera la Depresiunea Vad - Borod, zona albiei minore si majore a vailor cercetate.

         Roca de baza se gaseste la diferite adancimi, de la 0.00 m in cazul rocii de baza de natura stancoasa in zona montana, pana la 6 m- in zona Borod - Beznea si este reprezentata prin complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare cenusie - albastruie, plastic - vartoase.

         Rocile de natura stancoasa sunt in general de natura metamorfica sau sedimentare in albiile raurilor, cu un grad mai mare sau mai mic de fisurabilitate si de alterare.

         Formatiunile acoperitoare se suprapun direct peste roca de baza si sunt constituite din orizontul pietrisurilor de terasa.

         In majoritatea zonelor in care s-au executat forajele geotehnice, orizontul argilos de suprafata, lipseste. Este prezent, sub forma lentiliforma orizontul nisipos.

DATE HIDROGEOLOGICE

Cercetarile hidrogeologice in zona, realizata prin cele doua foraje existente au pus in evidenta doua complexe acvifere:freatic si de adancime.

In acest scop a fost folosit un foraj F1, in zona albiei majore a p. Borod in zona localitatii Borod ce prezinta urmatoarea stratificatie:

FORAJ F1

         0.00 - 0,30 m - sol vegetal

         0,30 - 3,10 m - nisip mare cu pietris

         3.10 - 6.00 m - argila marnoasa cenusie - albastruie plastic - vartoasa- roca de baza

Aceasta stratificatie este prezenta in marea majoritate a forajelor geotehnice, prezenta in fisele forajelor anexate studiului.

Ca o stratificatie generala prezentam stratificatia forajului F2:

FORAJ F2

         0.00 - 0,30 m - sol vegetal

         0,30 - 3,30 m - pietris mic si mare nisipos cu bolovanis cu indesare medie

         3,30 - 3,80 m - argila prafoasa cenusie albastruie marnoasa alterata

         3.80 - 6,00 m - argila prafoasa marnoasa cenusie - albastruie plastic - vartoasa- roca de baza

Stratificatia forajelor executate anterior in zona se poate urmari pe fisele forajelor atasate lucrarii impreuna cu analizele de laborator aferente.

APA SUBTERANA

Pe amplasamentele studiate apa subterana este cantonata in orizontul pietrisurilor de terasa, iar nivelul hidrostatic si nivelul stabilizat s- a interceptat in toate forajele, care corespunde cu nivelul cursului de apa.

Limita dintre zona de aeratie si zona de saturatie reprezinta nivelul hidrostatic (freatic), a carui adancime variabila urmeaza aproximativ morfologia terenului.

Un strat acvifer prezinta o zona activa, situata deasupra nivelului hidrostatic, in care exista o miscare permanenta a apei in contact cu aerul. A doua zona, zona pasiva, se situeaza imediat sub nivelul hidrostatic si cunoaste o circulatie a apei, datorita presiunii hidrostatice. Sub aceasta,deasupra stratului impermeabil, apare o zona stagnanta, in care apa continuta este statica.

Stratele acvifere pot fi cu nivel liber sau subpresiune, ascensional sau artezian, monostrat sau multistrat.

In aceste zone acviferul este monostrat, cu nivel liber si in relatie directa cu paraul Borod si afluentii, care il alimenteaza sau il dreneaza.

Se mentioneaza faptul ca din punct de vedere geotehnic, zona optima pentru amplasarea talpii fundatiei este zona de aeratie, iar zona cea mai defavorabila este zona activa.

ELEMENTE CLIMATICE

Teritoriul judetului Bihor este deschis in totalitatea lui circulatiei maselor de aer de la V, o nuanta specifica constituind-o topoclimatul golfurilor depresionare, relativ mai adapostite, al sectorului submontan.

Din punct de vedere climatic, conform SR 174 - 1 regiunea se incadreaza in zona rece, avand urmatoarele caracteristici:

1.

Amplitudinea anuala a temperaturii aerului

-

18oC

2.

Media temperaturilor maxime absolute anuale

-

17oC .18oC

3.

Media temperaturilor minime absolute anuale

-

- 25oC

4.

Cantitatea minima anuala a precipitatiilor

-

1000 mm - 1500 mm

5.

Numarul anual de zile:

- cu inghet (cu t = 0oC)

-

200

6.

Cantitatea precipitatiilor din semestrul cald

-

600 mm

7.

Numarul mediu anual de zile cu precipitatii

-

150 . 200

8.

Numarul mediu anual de zile cu strat de zapada

-

100 . 225

DATE SEISMICE

Perimetrul studiat pentru amplasarea obiectelor de investitie este incadrat cf. Normativului P100 in zona seismica F, caracterizata prin:

-          coeficient de seismicitate Ks = 0,08;

-          perioada de colt Tc = 0,70 s.

Adancimea medie de inghet, conform STAS 6054/77, este de minim 0,80 m de la cota terenului amenajat.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

In urma cercetarilor efectuate pe teren si in laborator s-a constatat ca terenul de fundare prin caracteristicile geotehnice pe care le poseda are asigurata stabilitatea generala si locala.

Stratul - I - din profilele geotehnice este alcatuit din pietris mic si mare, nisipos - cafeniu, cu indesare medie cu urmatoarele caracteristici geotehnice :

γ = 18 - 20 KN/ mc

Ф = 35o

C = 0

E - 50000 kPa

K = 80 - 105 m / zi

Valoarea de baza a presiunii conventionale pe acest strat, pentru fundatii avand latimea talpii B= 1,00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m, conform STAS 3300 / 2 - 85 este p conv = 350 kPa.

In unele zone deasupra rocii de baza se gaseste un strat sub forma de lentile de roca de baza alterata ( argila cafenie - cenusie , marnoasa plastic consistenta cu urmatoarele caracteristici geotehnice :

γ = 15,6 - 15,7 KN/ mc

Ф = 5 - 13o

C = 48 - 76 k Pa

M 2-3 = 6250 - 10000 kPa

e = 1,5 - 1,6

Ip sub 20 % Ic = 0,62 - 0,63

Valoarea de baza a presiunii conventionale pe acest strat, pentru fundatii avand latimea talpii B= 1,00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m, conform STAS 3300 / 2 - 85 este p conv = 200 kPa.

Stratul II - este alcatuit din argila cenusie - albastruie ( roca de baza ) plastic - vartoasa cu urmatoarele caracteristici geotehnice :

γ = 17,9 - 18,08 KN/ mc

Ф = 15o

C = 55 - 57 k Pa

M 2-3 =11111 - 12500 kPa

e = 0,78- 0,80

Ip peste 20 % Ic = 1,0

Valoarea de baza a presiunii conventionale pe acest strat, pentru fundatii avand latimea talpii B= 1,00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m, conform STAS 3300 / 2 - 85 este p conv = 368 kPa.

  Concluzionand asupra datelor prezentate in studiu, se fac urmatoarele precizari:

- pentru obtinerea debitului solicitat de beneficiar, consideram posibila obtinerea acestuia prin executarea a 2 foraje de cca. 100 m

Recomandam ca in documentatia de proiectare si executie a forajului sa se impuna:

-         executia sa se faca in sistem hidraulic cu circulatie inversa cu diametre de sapa adecvate tubarii unei coloane de protectie cu 520 mm in intervalul 30 - 40 m (adancimea este orientativa urmand a fi stabilita functie de situatia concreta intalnita), cimentata in spate pe toata lungimea.

-         tubarea cu coloana de prelungire si coloana filtranta 210 mm (8 5/8') pana la final

-         inainte de tubarea definitiva, efectuarea investigatiilor geofizice pentru identificarea corecta a limitelor formatiunilor acvifere.

-         utilizarea de material filtrant - pietris margaritar tip Faget sort 1-3 sau 3-5 mm functie de granulometria stratelor traversate in spatiul inelar dintre peretele gaurii forate si coloana filtranta

-         spalarea gaurii de foraj de noroi, decolmatarea corecta a filtrelor pana la limpezirea totala a apei

-         echiparea cu pompe submersibile (dimensionate astfel ca sa nu depaseasca debitul optim calculat ) se va face in maximum 90 zile de la data predarii forajului. Adancimea de montare a pompei se va stabili cu executantul, functie de nivelul hidrodinamic - hidrostatic masurat la pomparea experimentala si desigur functie de tipul pompei

-         beneficiarul va asigura conditiile necesare instituirii zonelor de protectie sanitara in jurul forajului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-         dupa terminarea pomparilor se vor recolta probe de apa pentru analiza fizico - chimice prin Inspectoratul Sanitar, singurul organ de decizie finala asupra potabilitatii apei in conformitate cu STAS 1342/1991.

La finalizarea lucrarilor, executantul va preda beneficiarului cartea tehnica a forajului si regulamentul de exploatare, date necesare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

In cazul in care apar neconcordante privind natura terenului in zona este necesar a se solicita prezenta geologului pentru confirmarea naturii terenului si a masurilor ce se impun. 

e. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

Sistem de alimentare cu apa potabila a localitatii Cornitel

In vederea asigurarii sursei de apa pentru alimentarea localitatii Cornitel, se vor prevedea 2 puturi de explorare - exploatare, prin intermediul carora se urmareste interceptarea acviferelor de adancime, astfel incat acestea sa furnizeze o apa corespunzatoare calitativ si in cantitate suficienta pentru cerinta de apa a localitatii.

Conform prescriptiilor date de SR 1629-2/1996, captarile pentru alimentari cu apa se asigura cu perimetru de protectie sanitara, determinat pe baza de studii hidrologice si hidrogeologice, in conformitate cu HG 930/2005. Zonele de protectie trebuie instituite cel mai tarziu pana la darea in exploatare a captarii.

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor din beton armat cu capacitatea de 150 mc.

Alaturat rezervorului s-au prevazut o camera de vane si o constructie cu trei incaperi cu urmatoarele functiuni - depozit tuburi cu clor gazos, aparat clorinare si laborator.

In camera venelor, pe conducta de umplere va fi prevazut un robinet de prelevare a probelor de apa precum si un dispozitiv de masurare a debitelor (apometru).

Tratarea apei in vederea potabilizarii are in vedere reducerea indicatorilor la care se inregistreaza depasiri, pana sub limita impusa de Legea 363/2004 privind calitatea apei potabile.

Actualmente clorinarea este metoda cea mai cunoscuta si cea mai eficace in dezinfectarea apei potabile.

Pentru realizarea procesului de clorinare, instalatia este interconectata cu sistemul de transport a apei si bazinul de stocare a acesteia, precum si la recipientul de stocare a clorului .

Utilizarea instalatiei prezinta urmatoarele avantaje:

- Siguranta in exploatare datorata principiului constructiv si de functionare;

- Durata de viata indelungata datorata calitatii materialelor ;

- Greutate mica si volum redus al componentelor;

- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere.

Componentele instalatiei de clorinare sunt:

Dozatorul cu regulator vacuum controleaza accesul clorului, precum si doza de clor pentru amestec. Dozatorul dispune de:

- tub rotametru si robinet reglare manuala a dozei de clor;

- limitator de presiune 0,5 bar in recipientul de clor cu filtre pentru clor;

- ventil de siguranta pentru accesul clorului in instalatie;

- sistem de siguranta si conducta de evacuare a clorului in afara statiei;

- semnalizare optica a lipsei de clor in instalatie.

Ejectorul reprezinta componenta hidraulica a instalatiei, fiind prevazut cu un ventil de siguranta la refularea apei in instalatie. In ejector se realizeaza amestecul clorului gazos in apa, trecerea apei prin acesta determinand producerea vacuumului in instalatie . Functionarea ejectorului este conditionata de existenta la alimentarea acestuia a debitului si presiunii de alimentare corespunzatoare.

Conectarea la instalatia de apa se face pe filet, prin intermediul unei conducte de 1" prevazuta cu un robinet cu filet interior de 1" si racordata la conducta de apa bruta cu diametrul de 90 mm.

Teava colectoare este un accesoriu care permite montajul pe perete al aparatului de dozare si conectarea la recipientul de clor cu o teava spirala.

Butelia de clor este un recipient vertical de 40 l care contine 50 kg de Cl.

Conductele de injectie in rezervor vor avea diametre de 25 mm si vor fi montate pe peretele rezervorului.

Analiza probelor de apa in faza finala pentru determinarea indicatorilor de calitate se bazeaza pe aplicarea celor mai perfectionate metode reglementate prin standarde si normative.

Aceste probe de apa vor fi analizate in laboratorul propus pe amplasamentul rezervorului de inmagazinare.

Se va cere organelor sanitare sa controleze calitatea apei in retea conform prevederilor "Normelor metodologice pentru supravegherea sanitara a calitatii apei de baut' cu o frecventa de o data pe luna la localitatile sub 5.000 locuitori si o data la 5 zile pentru localitati cu mai mult de 5.000 de locuitori.

In etapa de utilizare (exploatare) a investitiei este garantata siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, fiind asigurate conditiile pentru desfasurarea, in conditii optime, a tuturor activitatilor personalului implicat in functionarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa.

Personalul de exploatare va fi controlat periodic din punct de vedere sanitar fiind supus regulilor cerute pentru persoanele care lucreaza in unitatile de alimentatie publica.

In urma dimensonarii, au rezultat urmatoarele diametre la conductele de transport si de distributie a apei potabile:

- DN 50 mm - L = 50 m - tronson P1 - P2;

- DN 75 mm - L = 66 m - tronson P2 - Rezervor;

- DN 140 mm - L = 1.366 m;

- DN 125 mm - L = 524 m;

- DN 110 mm - L = 4.715 m;

- DN 63 mm - L = 3.973 m;

- DN 50 mm - L = 823 m.

TOTAL: 11.401 m

Pe tronsoanele retelei de distributie s-au prevazut:

Ø      21 camine de vane ( din care : 1 camin de golire si doua camine de aerisire)

Ø      23 cismele

Ø      11 hidranti

Alimentarea cu apa pentru localitatea Cornitel se va face prin cismele stradale, iar hidrantii supraterani de incendiu se vor monta pe conductele retelei cu diametrul minim de 110 mm.

De asemenea, in aceasta localitate este necesara amplasarea unei statii de pompare a apei pentru asigurarea presiunii optime la fiecare consumator.

Conductele se vor poza in sapatura deschisa, in jurul lor asigurandu-se un strat de protectie din nisip de 15 cm grosime.

La subtraversarea paraielor si a drumurilor, conductele vor fi din metal; dupa caz, pentru protectie, conductele vor fi introduse in tuburi metalice.

DESCRIEREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE

Sistem de alimentare cu apa potabila in localitatea Cornitel

Consideratii generale

Stabilirea configuratiei sistemului de alimentare cu apa in localitatea Cornitel, a avut in vedere situatia existenta specifica si a urmarit realizarea acesteia conform normelor tehnice in vigoare.

Sistemul proiectat va asigura:

-          livrarea cantitatilor de apa necesare tuturor consumatorilor prin intermediul cismelelor stradale, indiferent de amplasamentul acestora in teritoriul intravilan;

-          livrarea apei la parametri proiectati (presiune, debit) pe toata durata normata de exploatare;

-          pastrarea calitatii apei conform STAS 1342 - 91 pe toata durata de exploatare ;

-          posibilitatea interventiei secventiale (cu diverse ocazii: intretinere, reparare) fara a perturba functionalitatea de ansamblu a sistemului ;

Structura constructiva a sistemului de alimentare cu apa

Frontul de captare

In vederea asigurarii sursei de apa pentru alimentarea localitatii Cornitel, se vor prevedea 2 puturi de explorare - exploatare, prin intermediul carora se urmareste interceptarea acviferelor de adancime, astfel incat acestea sa furnizeze o apa corespunzatoare calitativ si in cantitate suficienta pentru cerinta de apa a localitatii.

Saparea puturilor se va realiza cu instalatia de foraj 1BA-15V. Metoda de foraj va fi cea rotativ hidraulica, cu circulatia directa a fluidului de foraj (apa - huma - bentonita), pana la o adancime medie cuprinsa intre 100 m - 150 m.

Diametrul sapei va fi de 311 mm, tubarea urmand a se realiza cu tuburi din PEID cu diametrul de 280 mm. In dreptul acviferelor la care gradul de asigurare a debitului corespunzator este cel putin egal cu gradul de asigurare al folosintei pentru localitatea respectiva, se prevad filtre pentru interceptarea panzei freatice.

Puturile vor fi dotate cu pompa submersibila avand caracteristici debit si presiune corespunzatoare pentru pomparea apei in rezervorul de inmagazinare propus. Montarea pompei submersibile se va face cu 5 pana la 10 m sub nivelul hidrodinamic de exploatare normala a putului, dar nu in dreptul filtrelor.

Conform prescriptiilor date de SR 1629-2/1996, captarile pentru alimentari cu apa se asigura cu perimetru de protectie sanitara, determinat pe baza de studii hidrologice si hidrogeologice, in conformitate cu HG 101/1997. Zonele de protectie trebuie instituite cel mai tarziu pana la darea in exploatare a captarii.

Conducta de aductiune

Aductiunea se va realiza intr-un singur fir si va transporta prin pompare debitul de calcul, in rezervorul de inmagazinare propus.

Aductiunea se amplaseaza corelat cu celelalte retele edilitare subterane din zona, si constructii existente, respectandu-se prescriptiile date de STAS 8591/1-1991.

Diametrul aductiunii va fi de 50 mm si de 75 mm, iar materialul ales pentru executia acesteia este polietilena de inalta densitate imbinata prin fuziunea capetelor.

Conducta de aductiune se va poza subteran cu o acoperire de pamant cel putin egala cu adancimea de inghet din zona (0,80 m), conform STAS 6054/77.

Rezervor de inmagazinare

Se prevede realizarea unui rezervor de inmagazinare in scopul acumularii apei potabile, pentru acoperirea varfurilor de consum, incendii si alte consumuri justificate.

La dimensionarea volumului necesar pentru inmagazinarea si compensarea debitelor de apa pentru satisfacerea cerintei de apa potabila a localitatii analizate, s-au tinut cont de prescriptiile date de STAS 4165-88 si astfel a rezultat un rezervor cu o capacitate de inmagazinare de 150 m3.

La amplasarea acestuia s-a avut la baza urmatoarele considerente:

-          distributia apei in reteaua de distributie sa se realizeze gravitational;

-          sa existe posibilitatea de a institui zona de protectie sanitara legala;

-          sa fie asigurate conditii optime de fundare si stabilitate (generala si locala a terenului).

Tipul rezervorului

Rezervorul de inmagazinare este semiingropat, realizat din beton armat, cu sectiunea circulara, protejat hidrofug. Alaturat acestui rezervor s-a prevazut casa vanelor cu instalatia hidraulica aferenta. Volumul de apa acumulat in rezervor va asigura compensarea debitului orar si va facilita acumularea rezervei intangibile de apa pentru stingerea incendiilor.

In afara alegerii formei si dimensiunii rezervorului, la proiectarea acestuia s-a tinut seama de o serie de factori privind functionarea lui, dintre care cei mai importanti sunt izolarea termica si etanseitatea. Alte aspecte ale unei functionari normale vizeaza conditiile curente de functionare de care trebuie sa se tina seama la proiectarea structurii: curatirea rezervorului (prin asigurarea unei pante adecvate radierului), ventilatia, incarcarea si descarcarea acestuia, protejarea conductelor contra coroziunii.

Etanseitatea este cerinta de baza pentru functionarea normala a rezervorului, care trebuie sa constituie pentru apa potabila un volum perfect inchis, fara scurgeri necontrolate. De asemenea, protectia interioara poate sa aiba ca subiect pastrarea nealterata a calitatii apei.

Retea de distributie a apei potabile

La proiectarea retelei de distributie se va avea in vedere asigurarea exigentelor de performanta in constructii conform STAS 12.400/1,2 - 88.

Reteaua va fi proiectata astfel incat sa asigure:

- pastrarea calitatii apei conform STAS 1342 - 91 (apa potabila) pe toata durata de exploatare;

- livrarea apei la parametrii (presiune, debit) proiectati pe toata durata de exploatare;

- posibilitatea spalarii si igienizarii periodice a acestor tronsoane.

Pentru siguranta in exploatare a retelei se va tine cont de:

- agresivitatea solului fata de materialul conductei;

- conditii climatice;

- grad de poluare.

Impotriva acestor factori se vor lua o serie de masuri, de prevederi:

- micsorarea vitezei de curgere;

- respectarea adancimii de inghet, la pozare;

- subtraversari de drumuri, strazi, cursuri de apa etc. protejate;

Traseul retelei de distributie s-a stabilit corelat cu celelalte retele edilitare subterane din localitate, si constructii existente, respectandu-se prescriptiile date de STAS 8591-1/1991 si anume:

- distantele minime in plan orizontal intre fata exterioara a retelei de distributie a apei si celelalte obiective din zona vor fi:

-        1,5 m fata de axa arborilor;

-        3,0 m fata de fundatiile cladirilor;

-        0,5 m fata de borduri, rigole, santuri;

- distantele minime in plan vertical intre conductele de distributie si celelalte retele edilitare subterane in cazul incrucisarilor dintre acestea vor fi:

-        0,25 m deasupra cablurilor electrice;

-        deasupra canalizatiei telefonice.

Conductele ce formeaza reteaua de distributie a apei se vor poza subteran cu o acoperire de pamant cel putin egala cu adancimea de inghet din zona (0,80 m), conform STAS 6054/77.

Reteaua de distributie va fi de tip ramificat si va fi formata din tronsoane prevazute pentru alimentarea cismelelor stradale.

Se mentioneaza ca reteaua de distributie a fost dimensionata astfel incat intr-o faza urmatoare sa se poata realiza bransarea fiecarui consumator la aceasta.

Caminele prevazute cu vane de sectionare vor fi dispuse in intersectiile din care se desprind tronsoane cu lungimea mai mare de 300 m precum si in aliniamente, la distante de maxim 600 m.

Traseul retelei de distributie s-a facut conform SR 8591/1 - 1997 si SR 4163/1 - 1995 si este prezentata in Planul de situatie anexat.

Conductele retelei de distributie vor fi executate din polietilena de inalta densitate cf. STAS 10617 - 2 /1984 si vor fi imbinate prin sudura cap la cap in cazul tronsoanelor principale ce au diametrul nominal mai mare de 110 mm si cu mufe de compresie in cazul tronsoanelor secundare.

Profilul de pozare al conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform recomandarilor producatorului de material tubular si tinand cont de prevederile Normativului I22.

Presiunea maxima in reteaua de distributie va fi de 6 bari.

Presiunea minima la hidrantii de incendiu va fi de 0,7 bari.

Pe reteaua de distributie a apei vor fi prevazute:

-        camine de vane si de golire;

-        hidranti de incendiu;

-        cismele stradale.

Principalele constructii anexa ale retelei de distributie, sunt caminele pentru armaturi.

Acestea vor respecta prevederile STAS 6002/1988 si SR ISO 4064 - 1,2 si vor fi prevazute cu capace din fonta conform STAS 2308/81.

Caminele pentru armaturi vor fi realizate din beton simplu C 6/7,5 monolit. Dimensiunile caminelor au fost alese in functie de posibilitatea interventiei la armaturile pe care acestea le adapostesc.

Pe traseul retelei de distributie a apei potabile vor fi prevazuti hidranti de incendiu Dn 65 mm, in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 500 m, conform STAS 4163-1/1995.

Hidrantii de incendiu vor fi montati pe tronsoanele cu diametrul mai mare de 110 mm si care transporta un debit de minim 5 l/s.

Cismelele stradale se vor amplasa la distanta de maxim 300 m intre ele si vor fi de tip cu robinet automat de inchidere (ingropat), protejat impotriva inghetului. La capetele de retea cismelele stradale se vor amplasa la distanta de cel mult 150 m inainte de ultimul consumator.

Cismelele vor fi montate pe un postament din beton, conform datelor producatorului.

In zona cismelei se vor executa lucrari de drenare a apelor spre santuri de scurgere. De asemenea, in zona de acces a apei in sant, se vor executa lucrari de amenajare a santului pentru a preintampina surparea acestuia.

Se mentioneaza ca la proiectarea retelei de distributie s-a tinut cont si de posibilitatea realizarii bransamentelor de apa la locuintele respective intr- o faza urmatoare.

Caracteristici principale ale statiei de pompare

Statia de pompare a apei potabile propusa in localitatea Cornitel este constructie compusa din camera subterana tehnologica in care sunt montate echipamentele de pompare.

Echipamentele de pompare sunt alcatuite din doua pompe centrifuge de inalta presiune, prevazute cu instalatie de hidrofor, complet automatizata. Cele doua pompe, una activa si o rezerva, vor fi montate pe soclul din beton din constructia subterana.

Caracteristicile principale de functionare ale statiei de pompare sunt:

Q = 0,69 l/s; H = 80 m.

f. SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Lucrarile propuse in actuala documentatie sunt, in cea mai mare parte, lucrari de constructii-montaj.

In cadrul sistemului de alimentare cu apa potabila, echipamentele si utilajele prevazute sunt cele necesare pentru dotarea puturilor si a rezervorului si anume:

-          pompe submersibile pentru dotarea puturilor;

-          instalatie de clorinare a apei.

Montajul lor se executa in conformitate cu caietele de sarcini ce vor fi elaborate de catre proiectant la faza PT + DE, cu personal autorizat.

Utilajele si echipamentele sunt compatibile cu standardele de calitate impuse de U.E.

Exploatarea acestor echipamente impun personal specializat si monitorizare electronica permanenta.

Instalatii aferente constructiilor

Constructiile dotate cu instalatii proprii in cadrul sistemului de alimentare cu apa sunt:

- puturile prevazute cu pompe submersibile;

-          rezervor de inmagazinare prevazut cu instalatie de clorinare a apei.

Cabinele puturilor - sunt prevazute cu instalatii electrice de iluminat si de forta pentru actionarea pompelor si echipamentelor.

Rezervorul de inmagazinare - este prevazut cu instalatii hidraulice, instalatii de aerisire (ventilatie), instalatii electrice, instalatii specifice de automatizare.

Utilitati

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, se va realiza prin intermediul bransamentelor la reteaua de 0,4 kV existenta in localitate, fara a fi necesara amplificarea puterii la consumatori.

In cazul statiei de pompare apa potabila, alimentarea cu energie electrica a panoului de comanda a echipamentelor statiei se va face prin intermediul bransamentelor in cablu pozat subteran.

In toate situatiile, punctul de primire a tensiunii si energiei electrice necesare il constituie firida electrica de bransament F.B. care poate cuprinde si grupul de masura pentru contorizarea energiei electrice consumate. Locul de amplasare a masurii il stabileste furnizorul si constituie limita de proiectare si de proprietate intre furnizor si beneficiar.

g. CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Se precizeaza ca in etapa de executie a lucrarilor propuse in prezenta documentatie s-au prevazut masuri de protectie a mediului care asigura incadrarea lucrarii in conceptul de dezvoltare durabila:

Ø      incadrarea organizarii de santier fara afectarea spatiilor verzi existente in zona; in cadrul acestor lucrari sunt prevazute spatii speciale pentru deservirea muncitorilor (W.C. ecologic).

Ø      sistem de colectare/evacuare a apelor de suprafata in amplasamentele santierelor compatibil cu mediul inconjurator fara contaminare potentiala a panzei freatice/cursuri de ape;

Ø      includerea in caietul de sarcini a obligatiei executantului de amenajare a depozitelor de santier astfel incat sa se evite poluarea solului;

Ø      utilizarea de materiale si tehnologii moderne, cu performante ridicate, usor de manipulat si aplicat;

Ø      in cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrari ce au implicatii asupra mediului se vor prevedea masuri de readucere a terenului inconjurator la starea initiala, sau chiar corectii care sa diminueze impactul negativ asupra mediului.

Prin utilizarea de materiale si solutii moderne, se contribuie la micsorarea si in cele mai multe cazuri la anularea efectului nociv al materialelor de constructii asupra mediului.

In etapa de utilizare (exploatare) a investitiei este garantata siguranta in exploatare, igiena si sanatatea utilizatorilor, fiind asigurate conditiile pentru desfasurarea, in conditii optime, a tuturor activitatilor personalului implicat in functionarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare din cele doua localitati.

Prin solutiile propuse in acest proiect s-a urmarit ca interactiunea mediu - lucrari de constructie, pe intreaga durata de executie si exploatare a acestora, sa fie in limitele admise de lege, sub aspectul modului de colectare si indepartare a apelor reziduale, poluarii fonice, chimice si biologice.

Astfel, prin realizarea acestei investitii se va contribui in mod concret la crearea conditiilor ideale dezvoltarii economice, la asigurarea unor conditii de trai mai bune colectivitatii umane si la imbunatatirea calitatii mediului.

2.4 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Lucrarile de alimentare cu apa in localitatea Cornitel se va putea executa pe parcursul a 6 luni.

Durata maxima de realizare a investitiei s-a determinat in functie de urmatoarele elemente:

-         numarul maxim de ore medii conventionale (O.M.C.) estimate pentru realizarea investitiei;

-         productivitatea medie in constructii similare;

-         numarul mediu de personal angajat.

Etape

Luna

I

II

III

IV

V

VI

Obtinerea de avize, acorduri

x

x

Proiectare si engineering

x

x

Consultanta

x

x

x

x

x

x

Comisioane, taxe si cote legale

x

x

x

x

x

Asistenta tehnica

x

x

x

x

Lucrarile de constructii

x

x

x

x

x

x

Organizarea de santier

x

x

x

x

x

Cheltuieli diverse si neprevazute

x

Capitolul 3 - COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1 VALOAREA TOTALA

Valoarea totala a obiectivului de investitie analizat este de 2.393,862 mii lei din care C+M 2.005,042mii lei.

Valoarea a fost stabilita in preturi 06.10.2008 si Є la cursul 1Є = 3,9430 lei, curs ECB.

Devizul general al investitiei, are continutul structurat pe capitole de cheltuieli, in conformitate cu continutul cadru prevazut de H.G. 28/ 2008.

Pentru evaluarea investitiei s-a tinut cont de o serie de aspecte egale tehnice si economice si anume:

-          preturile pietei la data de referinta pentru principalele resurse: materiale, manopera, utilaj;

-          preturi unitare medii pentru lucrari similare executate sau proiectat in zona in ultima perioada;

-          cerinta beneficiarului de a utiliza materiale de calitate superioara si echipamente tehnologice din U.E.

Structura devizului general - RON - este urmatoarea:

Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 18,012 mii lei

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 148,750 mii lei

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 222,058 mii lei

Cap.4 Cheluieli pentru investitia de baza 1.778,572 mii lei

- Alimentare cu apa potabila localitatea Cornitel

Cap.5 Alte cheltuieli 226,470 mii lei

3.2 ESALONAREA COSTURILOR

Investitia este esalonata pe durata a 6 luni calendaristice cand vor fi executate lucrarile pregatitoare, cele de constructii - montaj precum si cele necesare receptiei finale.

- Total investitie - 2.393,863 mii lei, respectiv 607,117 mii euro

- Constructii - montaj - 2.005,042 mii lei, respectiv 508,506 mii euro

Esalonarea investitiei are la baza urmatoarele considerente:

-         categoriile de lucrari necesare executiei obiectelor ce compun obiectivele de investitie permit abordarea simultana pe mai multe fronturi de lucru;

-         conditionarea tehnologica a operatiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metoda consacrata in constructii;

-         utilajele si echipamentele sunt in cea mai mare parte din import, agreate de Uniunea Europeana.

OBIECT

U.M

CANTITATE

VALOARE

CONSTRUCTII - MONTAJ

mii lei

ESALONARE EXECUTIE

CANTITATE/VALOARE

 

TRIM. I

TRIM. II

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

ml

11.517

2.005,042

6.017

1.047,524

5.500

957,518

Principalele etape de realizare sunt:

1. Etapa pregatitoare:

- elaborarea tuturor documentatiilor tehnico - economice si obtinerea autorizatiei de construire:

Studii de cercetare a terenului de amplasament:

-               geotehnice;

-               topografice;

Proiectul tehnic si detaliile de executie necesare pentru realizarea lucrarilor in santier:

- documentatiile de obtinere a avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si depunerea acestora la avizatori;

- proiectul de autorizare a construirii, intocmit in conformitate cu cerintele in vigoare.

Realizarea acestei etape presupune o perioada de timp de cel putin doua luni calendaristice;

- organizarea licitatiei in vederea selectarii constructorului;

Contractul de executie

Contractul va avea ca anexa importanta GRAFICUL DE EXECUTIE a lucrarilor; se recomanda solicitarea prin caietul de sarcini a unui grafic intocmit prin Metoda Drumului Critic (metoda realizata in activitatea de constructii).

2. Etapa executiei:

Executia lucrarilor se va derula dupa emiterea ordinului de incepere a executiei eliberat de beneficiar si avand la baza urmatoarele:

-         autorizatia de construire eliberata de Consiliul Local Bihor;

-         contractul de executie (cu toate anexele);

-         proiectul tehnic si detaliile de executie.

Lucrarile se vor derula in conformitate cu graficul de executie si cu documentatia tehnica aprobata, vizata spre neschimbare de catre emitentul autorizatiei; controlul calitatii lucrarilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR.

Lucrarile se receptioneaza si se deconteaza lunar in baza situatiilor de lucrari intocmite de executant.

Durata medie de realizare a investitiei se poate determina dupa relatia:

T =

T = durata de realizare a investitiei (luni);

V.I. = valoarea lucrarilor de constructii-montaj (lei);

Wm = productivitatea medie;

N = personal pe santier.

N = 20 persoane.

Capitolul 4 - ANALIZA COST - BENEFICIU

4.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

INVESTITIA: ,, ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATUL CORNITEL, JUDETUL BIHOR"

Obiectivul general al investitiei propuse este acela de a satisface necesitatile privind dezvoltarea durabila locala, prin indeplinirea unui obiectiv din planul de dezvoltare socio-economica al localitatii Borod. In mod specific investitia urmareste satisfacerea cerintelor de consum si a exigentelor de calitate impuse de normele interne si europene, reducererea disparitatilor intre comunitati si regiuni, cit si crearea premiselor dezvoltarii sectorului economic, a activitatilor productive a turismului si agroturismului.

Proiectul vizeaza implementarea unor solutii avantajoase de alimentare cu apa potabila , care sa raspunda tuturor cerintelor locuitorilor din satul Cornitel al comunei Borod.

In prezent, alimentarea cu apa potabila a locuitorilor celor trei localitati se face partial printr-un sistem de tip gospodaresc de alimentare cu apa subterana de adancime mica sau medie, cat si prin fantani, sapate in gospodariile populatiei sau pe domeniul public. Aceasta situatie nu confera premesile unei dezvoltari durabile si nici nu satisface standardele si obiectivele europene de dezvoltare.

Lipsa unor sisteme de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere are efecte negative asupra nivelului de trai al cetatenilor localitatii Borod si asupra dezvoltarii economice.

Realizarea investitiei propuse va favoriza dezvoltarea locala a localitatii Borod, va crea premisele valorificarii resurselor locale prin infiintarea de investitii in domeniul turismului si agroturismului, valorificarea potetialului agricol si zootehnic, de asemenea va duce la cresterea valorii imobilelor si implicit la cresterea bazei impozabile a localitatii.

Investitia de capital

Pentru realizarea investitiei din punct de vedere tehnic s-a propus ca reteaua de distributie a apei potabile sa deserveasca toti locuitorii satului Cornitel. Reateaua va fi realizata din polietilena de inalta densitate, ceea ce va asigura o durata de viata de minim 50 de ani. Reteaua va fi de tip ramificat si va fi prevazuta cu hidranti pentru incendii, camine cu vane si cismele stradale.

Investitia va duce la un sistem de alimentare cu apa centralizat care va asigura necesarul de apa potabila si menajera pentru toti locuitorii comunei.

Investitia in valoare de 2.393.863 Ron, va duce la imbunatirea nivelului de trai si a confortului locuitorilor fiind o instalatie moderna si fezabila, care va functiona corespunzator cerintelor de consum pentru aproximativ 700 de beneficiari.

Finantarea proiectului vizeaza atragerea unei grant in valoare de 2.011.648 lei, respectiv 510.182 Euro si o contributie locala de 382.213 lei, prin accesarea masurii 322 din PNDR "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru ecomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".

Realizarea proiectului presupune urmatoarele categorii de cheltuieli:

a. cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

b. cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

c. cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza

d. alte cletuieli (organizare de santier, comisioane, taxe)

Efectuarea acestor cheltuieli vor urma strategia de contractare pentru proiectul de fata care va respecta procedura legala a achizitiilor publice din Romania, reglementate de Ordonanta de Urgenta nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, in acest proiect fiind aplicabile doua categorii de contracte de achizitie publica (de lucrari si de servicii).

4.2. Analiza optiunilor

Alternativele luate in calcul sunt urmatoarele:

    1. alternativa fara proiect - situatia actuala;
    2. alternativa cu finantare rambursabila - credit bancar;
    3. alternativa cu finantare maxima - grant;

4.3  Analiza economico - financiara

Analiza proiectelor investitionale presupune pe langa analiza financiara si efectuarea analizei economice, privita din doua perspective:

- aspectul economic, in care se urmareste adminisrtrarea cu eficienta maxima a resurselor in mod deosebit cele disponibile, efectuarea analizelor comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investitionale, precum si influenta sau interactiunea cu alti factori;

- aspectul socio- economic cind accentul este pus pe impactul proiectului asupra diferitelor grupuri tinta;

In vederea analizarii alternativelor propuse se vor pune in balanta costurile de realizare a investitiei asa cum au fost ele evaluate in studiul de fezabilitate si costurile de intretinere si operare in raport cu beneficiile prezumate sa le aduca proiectul intr-un orizont de timp de 30 ani care este durata de analiza recomandata pentru un astfel de obiectiv.

Anul 2009 este considerat anul de incepere a derularii proiectului, fiind preconizat ca an de incepere a proiectului, iar anul 2008 este considerat anul 0, intrucit s-au desfasurat unele etape preliminarii (elaborarea studiului de fezabilitate, obtinere de avize si acorduri).

Unitatea monetara in care vom face analiza este Ron intucat se pot cuantifica mai bine costurile si beneficiile proiectului.

Rata de actualizare aleasa este de 8 %, asa cum a fost recomandata de catre finantator pentru analiza in moneda RON.

Dupa contractarea finantarii nerambursabile se va elabora proiectul tehnic si documentatiile tehnice pentru organizarea licitatiei pentru achizitia lucrarilor. Executia lucrarilor de costructie sunt estimate pentru aniul 2009, intreg proiectul avand o durata de implementare de 6 luni.

4.3.1 Evolutia prezumata a tarifelor

La ora actuala pretul mediu de distributie a apei potabila la este de 2,03 Ron/ mc. Daca vom tine cont de indicatorii de crestere a preturilor din anii anteriori si vom prognoza o evolutie asemanatoare ultimilor 4 ani pentru viitor vom cuantifica fluxurile de venituri pe care investitia le-ar genera intr-o perioada de 30 de ani.

An

Indicatorii de crestere a preturilor

2000

145,7

2001

134,5

2002

122,5

2003

115,3

2004

109

2005

106,56

2006

104,3

2007

103

Prezumand si pe viitor o tendinta inflationista asemanatoare evolutia tarifelor la apa ar fi urmatoarea:

An

Pret/ mc apa

Indicii prezumati privind evolutia tarifelor

2008

2,03

103

2009

2,16

104,03

2010

2,32

106,12

2011

2,51

107,18

2012

2,74

108,25

2013

3,03

109,34

2014

3,38

110,43

2015

3,80

111,53

2016

3,80

111,65

Pentru anul 2016 se estimeaza o valoare a mc de apa potabila furnizata la un pret de aproximativ 1 euro.

4.3.2        Evolutia prezumata a costurilor de operare

Vor fi evaluate aceste costurile in varianta fara proiect si cele 2 variante de proiect.

In varianta fara proiect nu putem vorbi despre costuri de operare deoarece la ora actuala nu exista sistem de alimentare cu apa.

In variantele cu proiect costurile de operare si intretinere se refera la cheltuieli cu forta de munca, cheltuieli cu energia electrica si alte utilitati, reparatii de intretinere si piese de schimb. In plus in varianta cu finantare rambursabila se va adauga si costul creditului.

Costuri intretinere sistem:

costuri/ an

Unitati

valoare/unitate

total

forta de munca

2

9900

19800

echipamente si piese de schimb

1

9.775

9775

energie electrica

9600

0,5

4800

Total

 

 

34375

4.3.3        Evolutia prezumata a veniturilor

Varianta I Alternativa fara proiect - situatia actuala;

In situatia actuala localitatea Cornitel nu are retea de alimentare cu apa prin urmare nu exista nici venituri sau beneficii. Varianta fara proiect, aceea de a nu face nimic presupune condamnarea in continuare la disconfort a cetatenilor din acest sat. De asemenea limiteaza in continuare dezvoltarea spatiala si economica a acestei localitati, fiind vorba de zone cu potential major de extindere si dezvoltare.

Varianta cu proiect aduce beneficii insemnate localitatii si in special locuitorilor comunei. Pe de alta parte realizarea investitiei ar duce la valorificarea turistica si agroturistica a zonei, infiintarea de activitati economice noi si dezvoltarea celor existente. De asemenea realizarea investitiei ar favoriza cresterea valorii imobilelor ceea ce ar duce la cresterea bazei impozabile si prin urmare a veniturilor la bugetul local, cit si la dezvoltarea si infiintarea de activitati economice locale si la valorificarea potentialului agricol, turistic.

 

Varianta II Alternativa cu finantare rambursabila din imprumut bancar.

In aceasta situatie este necesar sa luam in calcul si varianta contractarii unui credit in valoare de 2.393.867 lei .

Costul creditului:

Daca luam in calcul un credit pe termen lung cu o perioada de gratie de 3 ani la o dobanda minima de 8 % in lei:

An

Credit

Rata anuala

Sold

Dobanda

Total

 

 

 

 

8%

 

1

2393863

 

2393863

191509

191509

2

 

 

2393863

191509

191509

3

 

 

2393863

191509

191509

4

 

88662

2305201

184416

273078

5

 

88662

2216540

177323

265985

6

 

88662

2127878

170230

258892

7

 

88662

2039217

163137

251799

8

 

88662

1950555

156044

244706

9

 

88662

1861893

148951

237613

10

 

88662

1773232

141859

230520

11

 

88662

1684570

134766

223427

12

 

88662

1595909

127673

216334

13

 

88662

1507247

120580

209241

14

 

88662

1418585

113487

202148

15

 

88662

1329924

106394

195056

16

 

88662

1241262

99301

187963

17

 

88662

1152601

92208

180870

18

 

88662

1063939

85115

173777

19

 

88662

975278

78022

166684

20

 

88662

886616

70929

159591

21

 

88662

797954

63836

152498

22

 

88662

709293

56743

145405

23

 

88662

620631

49650

138312

24

 

88662

531970

42558

131219

25

 

88662

443308

35465

124126

26

 

88662

354646

28372

117033

27

 

88662

265985

21279

109940

28

 

88662

177323

14186

102847

29

 

88662

88662

7093

95755

30

 

88662

0

0

88662

 

 

2393863

 

2993215

 

Se poate observa ca un astfel de credit ar duce la o cheltuiala totala de 2993215 lei. In continuare vom analiza in ce mod este influentat fluxul de venituri de costul creditului.

Evolutia veniturilor in aceasta varianta in care luam in considerare un consum mediu pe persoana de 36 mc/ an:

An

Costuri intretinere

costul creditului

Unitati consumate

Pret/ unitate

Venituri

Flux venituri

 

2010

34375

191509

88200

2,32

204624

-21260

2011

34733

191509

88200

2,51

221382

-4860

2012

35095

191509

88200

2,74

241668

15064

2013

35461

273078

88200

3,03

267246

-41293

2014

35830

265985

88200

3,38

298116

-3699

2015

36204

258892

88200

3,8

335160

40064

2016

36581

251799

88200

3,8

335160

46780

2017

36962

244706

88200

3,8

335160

53492

2018

37347

237613

88200

3,8

335160

60200

2019

37736

230520

88200

3,8

335160

66903

2020

38130

223427

88200

3,8

335160

73603

2021

38527

216334

88200

3,8

335160

80299

2022

38928

209241

88200

3,8

335160

86990

2023

39334

202148

88200

3,8

335160

93678

2024

39744

195056

88200

3,8

335160

100361

2025

40158

187963

88200

3,8

335160

107039

2026

40576

180870

88200

3,8

335160

113714

2027

40999

173777

88200

3,8

335160

120384

2028

41426

166684

88200

3,8

335160

127050

2029

41858

159591

88200

3,8

335160

133711

2030

42294

152498

88200

3,8

335160

140368

2031

42735

145405

88200

3,8

335160

147020

2032

43180

138312

88200

3,8

335160

153668

2033

43630

131219

88200

3,8

335160

160311

2034

44085

124126

88200

3,8

335160

166949

2035

44544

117033

88200

3,8

335160

173583

2036

45008

109940

88200

3,8

335160

180211

2037

45477

102847

88200

3,8

335160

186835

2038

45951

95755

88200

3,8

335160

193454

2039

46430

88662

88200

3,8

335160

200068

Varianta a II - a este una neeconomica, in situatia contractarii unui credit investitia nu reuseste sa genereze fluxuri pozitive decat prin cresterea tarifelor. Creditul a fost analizat din punct de vedere al influientei asupra intregului sistem de alimentare, daca am analiza numai strict pe investitia proipusa fluxurile ar fi negative pe toata durata rambursarii.

Varianta III Alternativa cu finantare maxima

In situatia finantarii proiectului prin grant, vom analiza evolutia fluxurilor de venituri.

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Pret/ unitate

Venituri

Flux venituri

2010

34375

88200

2,32

204624

170249

2011

34733

88200

2,51

221382

186648,8

2012

35095

88200

2,74

241668

206572,9

2013

35461

88200

3,03

267246

231785,2

2014

35830

88200

3,38

298116

262285,7

2015

36204

88200

3,8

335160

298956,3

2016

36581

88200

3,8

335160

298579,1

2017

36962

88200

3,8

335160

298197,9

2018

37347

88200

3,8

335160

297812,8

2019

37736

88200

3,8

335160

297423,6

2020

38130

88200

3,8

335160

297030,4

2021

38527

88200

3,8

335160

296633,1

2022

38928

88200

3,8

335160

296231,7

2023

39334

88200

3,8

335160

295826

2024

39744

88200

3,8

335160

295416,2

2025

40158

88200

3,8

335160

295002

2026

40576

88200

3,8

335160

294583,6

2027

40999

88200

3,8

335160

294160,8

2028

41426

88200

3,8

335160

293733,6

2029

41858

88200

3,8

335160

293301,9

2030

42294

88200

3,8

335160

292865,7

2031

42735

88200

3,8

335160

292425

2032

43180

88200

3,8

335160

291979,7

2033

43630

88200

3,8

335160

291529,8

2034

44085

88200

3,8

335160

291075,2

2035

44544

88200

3,8

335160

290615,8

2036

45008

88200

3,8

335160

290151,7

2037

45477

88200

3,8

335160

289682,7

2038

45951

88200

3,8

335160

289208,8

2039

46430

88200

3,8

335160

288730

Se poate observa ca in aceasta varianta investitia genereaza fluxuri de venituri pozitive si mai mari decat in varianta actuala, intrucit cu aproximativ aceleasi cheltuieli se realizeaza venituri mai mari crescand considerabil consumurile.

Analiza cu factori perturbatori

Daca analizam investitia in acesta varianta in raport cu evolutia numarului de consumatori, prin urmare evolutia veniturilor fiind principalul factor cu influente majore asupra investitiei, in urmatoarele situatii:

Varianta A.

Varianta pesimista cu scaderea populatiei, respectiv a consumatorilor cu 1 %/an

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Pret/ unitate

Venituri

Flux venituri

2010

34375

88200

2,32

204624

170249

2011

34733

87327

2,51

219190

184457

2012

35095

86462

2,74

236906

201811

2013

35461

85606

3,03

259386

223926

2014

35830

84758

3,38

286484

250653

2015

36204

83919

3,80

318893

282690

2016

36581

83088

3,80

315736

279155

2017

36962

82266

3,80

312610

275648

2018

37347

81451

3,80

309515

272167

2019

37736

80645

3,80

306450

268714

2020

38130

79846

3,80

303416

265286

2021

38527

79056

3,80

300412

261885

2022

38928

78273

3,80

297437

258509

2023

39334

77498

3,80

294493

255159

2024

39744

76731

3,80

291577

251833

2025

40158

75971

3,80

288690

248532

2026

40576

75219

3,80

285832

245255

2027

40999

74474

3,80

283002

242002

2028

41426

73737

3,80

280200

238773

2029

41858

73007

3,80

277425

235567

2030

42294

72284

3,80

274679

232384

2031

42735

71568

3,80

271959

229224

2032

43180

70860

3,80

269266

226086

2033

43630

70158

3,80

266600

222970

2034

44085

69463

3,80

263961

219876

2035

44544

68776

3,80

261347

216803

2036

45008

68095

3,80

258760

213751
2037

45477

67420

3,80

256198

210720

2038

45951

66753

3,80

253661

207710

2039

46430

66092

3,80

251150

204720

Se poate observa ca investitia pastreaza fluxuri pozitive chiar la o scadere a consumului cu 1% pe an, desi situatia prognozata este de crestere a consumurilor, investitia facand ca localitatea sa devina una atractiva care sa atraga populatie si prin urmare consumurile vor creste.

Varianta B.

Varianta optimista cu cresterea populatiei respectiv a consumatorilor cu 1 %/ an

An

Costuri intretinere

Unitati consumate

Pret/ unitate

Venituri

Flux venituri

2010

34375

88200

2,32

204624

170249

2011

34733

97020

2,51

243520

208787

2012

35095

106722

2,74

292418

257323

2013

35461

117394

3,03

355704

320244

2014

35830

129134

3,38

436472

400641

2015

36204

142047

3,8

539779

503575

2016

36581

156252

3,8

593756

557175

2017

36962

171877

3,8

653132

616170

2018

37347

189065

3,8

718445

681098

2019

37736

207971

3,8

790290

752553

2020

38130

228768

3,8

869319

831189

2021

38527

251645

3,8

956251

917724

2022

38928

276809

3,8

1051876

1012947

2023

39334

304490

3,8

1157063

1117729

2024

39744

334939

3,8

1272770

1233026

2025

40158

368433

3,8

1400046

1359889

2026

40576

405277

3,8

1540051

1499475

2027

40999

445804

3,8

1694056

1653057

2028

41426

490385

3,8

1863462

1822035

2029

41858

539423

3,8

2049808

2007950

2030

42294

593365

3,8

2254789

2212495

2031

42735

652702

3,8

2480268

2437533

2032

43180

717972

3,8

2728295

2685114

2033

43630

789769

3,8

3001124

2957494

2034

44085

868746

3,8

3301236

3257152

2035

44544

955621

3,8

3631360

3586816

2036

45008

1051183

3,8

3994496

3949488

2037

45477

1156301

3,8

4393946

4348468

2038

45951

1271932

3,8

4833340

4787389

2039

46430

1399125

3,8

5316674

5270244

Comparand cu situatia actuala se poate constata ca o crestere a consumatorilor cu 1% an poate genera o crestere a rentabilitatii economice cu 18 %. Cresterea cu 1 % a consumurilor de la un la altul este una previzibila, in primul rand datorita racordarii la sitem a noilor strazi, cat si datorita tendintei de extindere a localitatii in situatia in care vor fi asigurate utilitatile.

4.4. Analiza financiara

Scopul analizei de fata este acela de a calcula rentabilitatea definiva a proiectului. Rata rentabilitatii proiectului exprima randamentul global al proiectului si faciliteaza analiza variantelor de proiect propuse sub aspect tehnic.

Pentru proiectul de fata vom folosi analize bazate pe actualizare. Aceste metode se bazeaza pe valoarea in timp a banilor investiti, considerand ca o unitate monetara are astazi o valoare diferita fata de cea de peste un an sau o perioada indelungata de timp.

Viabilitatea financiara a unui proiect poate fi apreciata prin calculul urmatorilor parametri: venitul net actualizat (VNA) si rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

  1. Venitul net actualizat (VNA)

Valoarea neta actuala reprezinta surplusul de numerar generat de proiect, exprimat in valoarea actuala. Un proiect este considerat "rentabil" pentru o valoare VNA > 0.

VNA reflecta rentabilitatea unui proiect dar nu este asociat valorii investitiei necesare, de aceea pot exista situatii cand proiecte cu acelasi VNA pot necesita sume de investitii diferite

Formula de calcul VNA:

D D

VNA = ∑ Vt/ (1+i)t - ∑ (It+Ct)/ (1+i)t

t=1 t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investitie

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Pentru acest proiect , pe langa fluxurile de venituri cuantificate, se vor genera si alte benefici soci-economice din care putem aminti urmatoare:

-         beneficiile propagate prin cresterea bazei impozabile, pe de o parte prin cresterea cifrei de afaceri a societatilor comerciale din aria deservita de proiect, pe de alta parte datorita cresterii atractivitatii zonei si cresterii numarului de locuinte;

-         beneficii propagate prin cresterea confortului vietii in general;

-         veniturile acumulate din cresterea impozitelor si taxelor locale;

-         asigurarea distributiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect;

-         dezvoltarea socio-economica locala;

-         dezvoltarea sectorului agricol, beneficii majore pentru sectorul agricol si zootehnic;

-         imbunatatirea factorilor de mediu;

-         imbunatatirea confortului, conditiilor de viata si sanatate a oamenilor;

-         cresterea valorii imobilelor din aceasta localitatea;

-         cresterea atractivitatii zonei;

-         valorificarea eficienta a potentialului economic, turistic si de resurse naturale a localitatii;

A. Valoarea actualizata neta

Pentru calcularea valorii nete actualizate vom cuantifica veniturile generate de investitie incepand cu anul 2010, an in care ar putea deveni functionala investitia, avand in vedere ca perioada de implementare este de 6 luni. Pe langa consumatorii casnici vom lua in calcul si consumul agentilor si a exploatatiilor agricole pentru care investitia este absolut necesara.

De asemenea vom lua in calcul si beneficiile generate la bugetul local din crestearea bazei impozabile, prin cresterea valorii terenurilor si imobilelor, crestrerea atractivitatii zonei, infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice, si prognozam o crestere a veniturilor la bugetul local.

Valoarea neta de actualizare a investitiei:

Pentru investitia de fata vom analiza evolutia investitiei pe o perioada de 30 de ani, perioada recomandata pentru un astfel de obiectiv, la o rata de actualizare de 8 %. Vom lua in calcul cheltuielile cu investitia inclusiv intretinerea si veniturile realizate. Vom lua in calcul consumul mediu pentru care a fost proiectata de 36 mc/ luna/ persoana si vom lua in calcul 2100 de beneficiari directi.

An

cost investitie

cheltuieli de exploatare

total

total venituri

Flux venituri

VNA

i=8

1

2393863

0

2393863

0

-2393863

-2216539,81

2

 

34375

34375

204624

170249

145961,08

3

 

34375

34375

204624

170249

135149,15

4

 

34375

34375

204624

170249

125138,10

5

 

34375

34375

204624

170249

115868,61

6

 

34375

34375

204624

170249

107285,75

7

 

34375

34375

204624

170249

99338,66

8

 

34375

34375

204624

170249

91980,24

9

 

34375

34375

204624

170249

85166,89

10

 

34375

34375

204624

170249

78858,23

11

 

34375

34375

204624

170249

73016,88

12

 

34375

34375

204624

170249

67608,22

13

 

34375

34375

204624

170249

62600,20

14

 

34375

34375

204624

170249

57963,15

15

 

34375

34375

204624

170249

53669,59

16

 

34375

34375

204624

170249

49694,06

17

 

34375

34375

204624

170249

46013,02

18

 

34375

34375

204624

170249

42604,65

19

 

34375

34375

204624

170249

39448,75

20

 

34375

34375

204624

170249

36526,62

21

 

34375

34375

204624

170249

33820,94

22

 

34375

34375

204624

170249

31315,69

23

 

34375

34375

204624

170249

28996,01

24

 

34375

34375

204624

170249

26848,15

25

 

34375

34375

204624

170249

24859,40

26

 

34375

34375

204624

170249

23017,97

27

 

34375

34375

204624

170249

21312,93

28

 

34375

34375

204624

170249

19734,20

29

 

34375

34375

204624

170249

18272,40

30

 

34375

34375

204624

170249

16918,89

 

 

-457551,42

In varianta fara actualizare la o rata de actualizare de 8 % pentru un orizont de timp de 30 de ani VNA = -457551,42, iar raportul cost beneficiu C/B = 0,57.

  1. Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

Aceasta metoda este cea mai folosita pentru aprecierea viabilitatii financiare a unui proiect. RIRF reprezinta acea rata de actualizare pentru care VNA = 0.

D D

∑ Vt/ (1+i)t - ∑ (It+Ct)/ (1+i)t = 0

t=1 t=1

Vt= venitul net in anul t

It = costul de investitie

Ct = cheltuieli de exploatare

i = rata de actualizare

D = durata pentru care se face actualizarea

Daca vom alege un orizont de timp de 30 de ani si vom determina rata de actualizare a investitiei pentru care VNA = 0.

An

Flux venituri

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

 

 

i=5,68

i=5,675

i=5,67

i=5,615

i=5,61

i=5,6

i=5,5

1

-2393863

-2265199,7

-2265306,8

-2265414

-2266593,8

-2266701,1

-2266915,7

-2269064,5

2

170249

152440,01

152454,43

152468,86

152627,7

152642,15

152671,06

152960,63

3

170249

144246,79

144267,27

144287,75

144513,28

144533,81

144574,87

144986,37

4

170249

136493,93

136519,77

136545,61

136830,26

136856,18

136908,02

137427,84

5

170249

129157,77

129188,33

129218,9

129555,71

129586,38

129647,75

130263,36

6

170249

122215,91

122250,61

122285,32

122667,91

122702,76

122772,49

123472,38

7

170249

115647,15

115685,46

115723,78

116146,29

116184,79

116261,83

117035,43

8

170249

109431,44

109472,87

109514,32

109971,4

110013,06

110096,43

110934,06

9

170249

103549,82

103593,92

103638,04

104124,79

104169,17

104257,98

105150,76

10

170249

97984,307

98030,678

98077,073

98589,017

98635,703

98729,148

99668,971

11

170249

92717,928

92766,196

92814,491

93347,552

93396,177

93493,511

94472,958

12

170249

87734,603

87784,43

87834,287

88384,748

88434,975

88535,522

89547,828

13

170249

83019,117

83070,196

83121,309

83685,791

83737,312

83840,456

84879,457

14

170249

78557,075

78609,128

78661,218

79236,653

79289,188

79394,371

80454,462

15

170249

74334,855

74387,63

74440,445

75024,052

75077,349

75184,064

76260,154

16

170249

70339,568

70392,837

70446,148

71035,414

71089,243

71197,03

72284,506

17

170249

66559,016

66612,573

66666,176

67258,831

67312,984

67421,43

68516,119

18

170249

62981,658

63035,319

63089,028

63683,029

63737,321

63846,051

64944,189

19

170249

59596,572

59650,171

59703,821

60297,333

60351,596

60460,276

61558,473

20

170249

56393,426

56446,815

56500,257

57091,638

57145,721

57254,049

58349,263

21

170249

53362,439

53415,486

53468,588

54056,373

54110,142

54217,849

55307,359

22

170249

50494,36

50546,947

50599,591

51182,476

51235,813

51342,66

52424,037

23

170249

47780,431

47832,455

47884,538

48461,371

48514,168

48619,944

49691,03

24

170249

45212,369

45263,738

45315,168

45884,932

45937,097

46041,613

47100,502

25

170249

42782,332

42832,967

42883,664

43445,469

43496,92

43600,013

44645,026

26

170249

40482,903

40532,734

40582,629

41135,699

41186,365

41287,891

42317,56

27

170249

38307,062

38356,03

38405,062

38948,728

38998,546

39098,381

40111,431

28

170249

36248,166

36296,219

36344,338

36878,027

36926,945

37024,982

38020,314

29

170249

34299,93

34347,025

34394,187

34917,414

34965,387

35061,536

36038,212

30

170249

32456,406

32502,508

32548,677

33061,037

33108,026

33202,212

34159,443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-372,31359

837,90043

2049,247

15449,156

16674,189

19127,7

43917,667

Rata interna de rentabilitate interna este situata intre 5,675 si 5,68 %, pentru care VNA este 0.

Pentru o rata de rentabilitate de 5,675 VNA = 837,90 pentru un orizont de timp de 30 de ani.

Beneficii si costuri economice si sociale non-cuantificabile:

Pentru acest proiect , beneficiile anticipate sunt:

-                     veniturile acumulate din cresterea impozitelor si taxelor locale;

-                     beneficii propagate prin cresterea confortului vietii in general;

-                     asigurarea distributiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect;

-                     dezvoltarea socio-economica locala;

-                     dezvoltarea sectorului agricol, beneficii majore ppentru sectorul agricol si zootehnic;

-                     imbunatatirea factorilor de mediu;

-                     imbunatatirea confortului, conditiilor de viata si sanatate a oamenilor;

4.5. Analiza de senzitivitate

Indicatorii analizati sunt Valuarea Neta Actualizata si Rata Interna de Rentabilitate, iar variabilele de influenta sunt veniturile si cheltuielile operationale. Se presupune o variatie a acestora in intervalul +-5%, luandu-se in considerare mai multe combinatii posibile.

 

Specificatie

VAN

RIR

 

varianta de baza

837,90

i=5,675

1

reducerea veniturilor cu 5 %

 

 

1,1

mentinerea constanta a cheltuielilor operationale

1337

i= 5,2

1,2

cresterea cheltuielilor cu 5%

9839

i=5

1.3

cresterea cheltuielilor cu 10%

1494

i=4,95

1,4

scadere cheltuieli cu 5 %

2356

i=5,07

1,5

scadere cheltuieli cu 10 %

4353

i=5,22

2

reducerea veniturilor cu 10 %

2,1

mentinerea constanta a cheltuielilor operationale

1894

i=4,9

2,2

cresterea cheltuielilor cu 5%

3436

i=4,77

2.3

cresterea cheltuielilor cu 10%

3393

i= 4.5

2,4

scadere cheltuieli cu 5 %

2179

i=4.95

2,5

scadere cheltuieli cu 10 %

4128

i=5

3

cresterea veniturilor cu 5 %

 

 

3,1

mentinerea constanta a cheltuielilor operationale

5591

i=6,21

3,2

cresterea cheltuielilor cu 5%

1216

i=6,4

3,3

scadere cheltuieli cu 5 %

4243

i= 6,4

3,4

scadere cheltuieli cu 10 %

11687

i=6,5

Este necesara mentinerea cheltuielilor pana la o crestere de maxim 5 %, depasirea acestui prag ar putea avea impact negative asupra evolutiei economice a proiectului in situatia mentinerii constante a veniturilor. De asemenea scaderea veniturilor in proportie de 10 % afecteaza indicatorii financiari ai investitiei. Cresterea cheltuielilor proportional cu cresterea veniturilor nu va afecta negative indicatorii economici si financiari.

4.6. Analiza de risc

a. Evaluarea riscurilor tehnice / surse de risc tehnic

Nr.

Risc /

Sursa de

risc tehnic existenta

Impactul

potential

negativ

(min.0-max.100) %

Probabilitate

de aparitie

(min.0-max.100) %

Strategie de

reducere

efecte

negative

Perioada de

aparitie in

cadrul

proiectului

Risc acoperit

contactual

(Da/Nu)

1

Intirzieri ale ofertantilor in furnizarea serviciilor

 Intirzierea lucrarilor

80

 50

 Stabilirea de penalitati/ zi de intirziere

(propunere 250 Ron/ zi)

 In implementare

 Da

2

Calitatea necorespunzatoare a lucrarilor executate

  Lucrarile trebuie reluate, durabilitate scazuta a proiectului

50

 20

 Conditii de garantie impuse contractual

 In implementare

 Da

b. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar in proiect

Nr.

Risc /

Sursa de

risc financiar existenta

Impactul

potential

negativ

(min.0-max.100) %

Probabilitate

de aparitie

(min.0-max.100) %

Strategie de

reducere

efecte

negative

Perioada de

aparitie in

cadrul

proiectului

Risc acoperit

contactual

(Da/Nu)

1

 Fluctuatii de pret la materiale

Scaderea calitatii lucrarilor, alegerea materialelor mai ieftine

5

 5

 Impunerea standardelor de calitate

 Perioada executiei lucrarilor

 Nu

2

Fluctuatii la cursul valutar pe perioada implementarii

 Redimensionarea bugetului, fortarea de economii pe alte linii bugetare

10

 10

Cresterea cotei de cofinantare a promotorului,

 Perioada achizitiilor

 Nu

3

 Dezechilibre ale bugetului local;

Dificultati privind cofinantarea proiectului,

10

5

Evidentiarea contributiei in buget ;

Perioada de implementare

Da

c. Evaluarea riscurilor institutionale

Nr.

Risc /

Sursa de

risc institutional existenta

Impactul

potential

negativ

(min.0-max.100) %

Probabilitate

de aparitie

(min.0-max.100) %

Strategie de

reducere

efecte

negative

Perioada de

aparitie in

cadrul

proiectului

Risc acoperit

contactual

(Da/Nu)

1

 Intirzieri in obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor;

Intirzieri in implementare,

10

 5

Atribuirea de responsabilitati legat de avize si acorduri ; Solicitarea in timp util a acestora ;

Perioada de implementare

Da

2

 Lipsa ofertantilor la licitatii

 Reluarea licitatiilor, intirziri

10

 40

Invitatii la toate firmele din zona

 Perioada de achizitii

 Nu

3

Contestatii in urma selectiilor

Intirzierea inceperii lucrarilor

20

60

Caiete de sarcini clare, criterii de evaluare obiective

 Perioada de achizitii

 Nu

4.7. Indicatori

  1. Indicatori de impact

- cresterea veniturilor la bugetul local ;

V = Vn/ Vn-1

- numar de gospodarii racordate la reteaua de alimentare cu apa ;

G = Gn/ G0

- mc de apa consumati:

C = Cn/ C0

n - anul "n"

0 - anul implementarii;

  1. Indicatori cantitativi

Indicatorii cantitativi se vor referi la lucrarile ce vor fi realizate:

-         numar km retea de alimentare cu apa realizati;

-         numar de hidranti montati;

-         numar camine vane realizate;

-         numar cismele stradale instalate;

Capitolul 5 - SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Investitia fundamentata in prezenta documentatie va fi depusa pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 privind sprijinul acordat din " Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala "; cheltuielile considerate neeligibile conform ghidului de implementare a acestui program vor fi suportate din fondurile proprii ale administratiei publice locale.

Intr-o prima faza se va finanta investitia cu un avans de 20 % din totalul general estimat.

- Total investitie - 2.393,863 mii lei, respectiv 607,117 mii euro

- Constructii - montaj - 2.005,042 mii lei, respectiv 508,506 mii euro

Avans 20 %:

- Investitie - 478,772 mii lei, respectiv 121,423 mii euro

- Constructii - montaj - 401,008 mii lei, respectiv 101,701 mii euro

NR

Categoria de plati

 

TOTAL

 

1

Total plati proiect

RON

2393863

EURO

607117

2

Plati institutia finantatoare

RON

2011648

EURO

510182

3

Necesar cofinantare

RON

382213

EURO

96935

Bugetul proiectului si planul de finantare

1 euro = 3.943 lei

NR

Categoria de plati

 

TOTAL

An 1

Total

 

Q1

Q2

Q3

Q4

1

Obtinerea si amenajarea terenului

RON

166762

166762

 

0

0

166762

EURO

42293

42293

 

0

0

42293

1,1

Obtinerea terenului

RON

0

0

 

 

 

0

EURO

0

0

 

 

 

0

1,2

Amenjarea terenului

RON

12618

12618

 

 

 

12618

EURO

3200

3200

 

 

 

3200

1,3

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural

RON

5394

5394

 

 

 

5394

EURO

1368

1368

 

 

 

1368

1,4

Asigurarea utilitatilor

RON

148750

148750

0

 

 

148750

EURO

37725

37725

0

 

 

37725

2

Proiectare si asistenta tehnica

RON

221787

180485

41302

0

0

221787

EURO

56317

45842

10475

0

0

56317

2,1

studii de teren

RON

36250

36250

 

 

 

36250

EURO

9262

9262

 

 

 

9262

2,2

avize acorduri

RON

43479

43479

 

 

 

43479

EURO

11027

11027

 

 

 

11027

2,3

proiectere si egineering