Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Legislatie


Index » legal » Legislatie
Regulamentul directiei de supraveghere a uniunii nationale a caselor de ajutor reciproc


Regulamentul directiei de supraveghere a uniunii nationale a caselor de ajutor reciproc


REGULAMENTUL DIRECTIEI DE SUPRAVEGHERE A UNIUNII NATIONALE A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIATILOR DIN ROMANIA

Capitolul I - DISPOZITII GENERALEPrezentul Regulament al Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale s-a elaborat in baza art.26 din Statutul Uniunii Nationale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania.

Art.1.1 Directia de supraveghere este organizata la nivelul Uniunii Nationale din personal salariat de specialitate financiar-contabilitate, angajat al Uniunii Nationale si al uniunilor teritoriale judetene.

Directia de supraveghere are autonomie de decizie privind activitatea desfasurata.

Directia de supraveghere are atributiile si competentele care ii revin potrivit Statutului Uniunii Nationale si potrivit prezentului regulament.

CAPITOLUL II -ATRIBUTIILE SI COMPETENTELE

DIRECTIEI DE SUPRAVEGHERE A UNIUNII NATIONALE

Art.2 Atributiile si competentele Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale:

asigura documentarea permanenta si colaboreaza cu serviciile de specialitate ale institutiilor de profil pentru functionarea si dezvoltarea sistemului de supraveghere a caselor de ajutor reciproc, in conformitate cu standardele nationale si internationale;

elaboreaza si perfectioneaza setul de indicatori, procedurile si normele privind supravegherea starii de performanta a caselor de ajutor reciproc, in concordanta cu normele si standardele nationale si internationale din domeniu;

redacteaza norme metodologice privind calculul indicatorilor de supraveghere pe baza situatiilor financiare periodice raportate de casele de ajutor reciproc (balante de verificare, bilanturi contabile si conturi de rezultate);

transmite normele metodologice sub forma unui ghid metodologic privind indicatorii de supraveghere a caselor de ajutor reciproc. Acestea contin modul de calcul al indicatorilor de supraveghere pe baza situatiilor financiare periodice, sistemul de raportare si interpretare a indicatorilor in cadrul fluxului informational-decizional;

asigura instruirea persoanelor implicate in activitatea de supraveghere cu privire la continutul economic, semnificatia indicatorilor de performanta financiara, metodologia de calcul al acestora si sistemul de culegere, transmitere si procesare a datelor pe suport electronic;

acorda asistenta tehnica si asigura indrumarea de specialitate din punct de vedere al supravegherii starii de performanta a caselor de ajutor reciproc;

2.7 primeste de la uniunile teritoriale judetene indicatorii de baza si indicatorii de supraveghere a caselor de ajutor reciproc elaborati pe formularele tipizate, pe suport electronic si in format tiparit;

asigura coerenta si pertinenta informatiilor, efectueaza corectia si valideaza datele primite din teritoriu;

asigura procesarea informatiilor, estimeaza abaterile indicatorilor de supraveghere fata de valorile din perioada anterioara, fata de media pe Uniunea Nationala si fata de valorile standard de referinta din domeniu;

stabileste lista caselor de ajutor reciproc aflate in dificultate si

semnaleaza uniunilor teritoriale judetene disfunctionalitatile sesizate;

atentioneaza casele de ajutor reciproc asupra abaterilor indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare;

solicita uniunilor teritoriale judetene inspectarea caselor de ajutor reciproc care au inregistrat abateri ale valorilor indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare;

intocmeste si inainteaza secretarului executiv al Uniunii Nationale rapoarte periodice de supraveghere privind starea de performanta a caselor de ajutor reciproc, natura abaterilor constatate, punctele critice ale activitatii caselor de ajutor reciproc, riscurile din mediul intern si extern, precum si propuneri privind programul de inspectare a caselor de ajutor reciproc aflate in dificultate;

organizeaza si efectueaza inspectii la casele de ajutor reciproc cu probleme in respectarea normelor, indicatorilor si standardelor de referinta, in scopul identificarii cauzelor care au stat la baza deficitului de performanta, stabilirii diagnosticului financiar si elaborarii cailor si masurilor de redresare a acestora;

instituie procedura de supraveghere speciala si aproba strategia de redresare, procedurile de lucru si alte masuri pentru casele de ajutor reciproc aflate in dificultate;

monitorizeaza derularea procedurii de supraveghere speciala a caselor de ajutor reciproc, pe baza rapoartelor periodice scrise, primite de la comisia de supraveghere speciala privind indeplinirea masurilor, procedurilor si a strategiei de redresare, la termenele prevazute in aceasta;

hotaraste incetarea sau continuarea supravegherii speciale;

instituie procedura de administrare speciala si monitorizeaza derularea acesteia pe baza informarilor si rapoartelor primite de la comitetul de administrare speciala;

hotaraste incetarea sau continuarea administrarii speciale;

informeaza periodic, dupa caz, Biroul executiv sau Consiliul director al Uniunii Nationale si raporteaza anual Conferintei Nationale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania despre starea de performanta a caselor de ajutor reciproc, natura abaterilor constatate, punctele critice ale activitatii acestora si riscurile din mediul intern si extern, precum si despre activitatea desfasurata de Directia de supraveghere a Uniunii Nationale;

exercita orice alte atributii necesare desfasurarii activitatii de supraveghere.

Art.3 Responsabilii cu supravegherea

Responsabilii cu supravegherea activitatii caselor de ajutor reciproc din cadrul uniunilor teritoriale judetene sunt persoane de specialitate financiar-contabilitate.

Responsabilii cu supravegherea sunt subordonati ierarhic si metodologic directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale, iar administrativ, directorilor economici si birourilor executive ale uniunilor teritoriale judetene in cadrul carora isi desfasoara activitatea.

Responsabilii cu supravegherea din cadrul uniunilor teritoriale judetene au urmatoarele atributii specifice pentru activitatea de supraveghere desfasurata:

a. se documenteaza permanent si participa activ la instruirile organizate de Uniunea Nationala sau de uniunea teritoriala judeteana din care fac parte pe tema activitatii de supraveghere a caselor de ajutor reciproc;

b. propun Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale modele de indicatori, metode si metodologii de calcul eficient/relevant al acestora;

c. participa la elaborarea instructiunilor metodologice privind indicatorii de supraveghere;

d. primesc indicatorii de supraveghere de la casele de ajutor reciproc, corecteaza, valideaza si completeaza, dupa caz, aceste formulare in format electronic, printr-un dialog permanent cu conducerea statutara a casei de ajutor reciproc si cu cea a uniunii teritoriale judetene, potrivit normelor metodologice primite de la Directia de supraveghere a Uniunii Nationale;

e. efectueaza analiza economico-financiara a caselor de ajutor reciproc pe baza indicatorilor de supraveghere;

f. intocmesc raportul de supraveghere a activitatii economico-financiare a tuturor caselor de ajutor reciproc;

g. prezinta conducerii uniunii teritoriale judetene raportul de supraveghere;

h. atentioneaza, in scris, casele de ajutor reciproc si uniunile teritoriale judetene asupra inregistrarii abaterilor indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare;

i. sesizeaza uniunile teritoriale judetene asupra oportunitatii efectuarii inspectiilor la casele de ajutor reciproc care au inregistrat abateri ale indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare;

j. transmit Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale indicatorii de supraveghere, in forma solicitata de aceasta, care trebuie insotiti de raportul de supraveghere a activitatii economico-financiare, conform pct.f;

k. asigura instruirea persoanelor implicate in activitatea de supraveghere la nivelul caselor de ajutor reciproc in privinta semnificatiei si continutului economic al indicatorilor de supraveghere, a metodologiei de calcul al acestora si a sistemului de culegere, transmitere si procesare a datelor;

l. transmit caselor de ajutor reciproc materialele elaborate de Directia de supraveghere referitoare la reglementarea si desfasurarea activitatii de supraveghere;

m. asigura corectitudinea, coerenta, pertinenta si valideaza indicatorii de supraveghere;

n. efectueaza inspectii la casele de ajutor reciproc cu probleme deosebite in scopul identificarii cauzelor care au stat la baza deficitului de performanta, stabilirii diagnosticului financiar si identificarii cailor si masurilor de redresare;

o. propun instituirea supravegherii si/sau administrarii speciale a caselor de ajutor reciproc aflate in dificultate, elaboreaza rapoarte de evaluare scrise pe care le inainteaza directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale;

p. propun masuri de redresare a caselor de ajutor reciproc aflate in dificultate pe care le inainteaza directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale;

r. participa, propun si elaboreaza specificatii economico-financiare privind proceduri si sisteme de prelucrare a datelor specifice activitatii de supraveghere, diagnoza, planificare operationala si strategica;

s. informeaza directorul Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale asupra stadiului sarcinilor primite, a solutiilor adoptate in realizarea acestora si argumentelor care au stat la baza lor;

t. participa la actiunile de dezvoltare a activitatii de supraveghere, la elaborarea si testarea solutiilor si la aplicarea procedurilor experimentale;

u. indeplineste alte atributii specifice activitatii de supraveghere.

CAPITOLUL III - SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII

CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

Art.4 Directia de supraveghere asigura supravegherea prudentiala a activitatii caselor de ajutor reciproc pe baza indicatorilor CAREL.

Art.5 Desfasurarea activitatii de supraveghere

Directia de supraveghere elaboreaza setul de indicatori, metodologia de calcul si procedurile de procesare a informatiilor, pe care le transmite uniunilor teritoriale judetene in vederea inaintarii acestora caselor de ajutor reciproc.

Responsabilii cu supravegherea din cadrul uniunilor teritoriale judetene primesc indicatorii CAREL, verifica conformitatea datelor raportate cu cele din bilantul contabil si contul de rezultate, pertinenta informatiilor, corelatiile dintre acestea, corecteaza erorile impreuna cu casele de ajutor reciproc si valideaza indicatorii de supraveghere.

Responsabilii cu supavegherea centralizeaza la nivel teritorial datele reprezentand indicatorii de supraveghere a caselor de ajutor reciproc.

Responsabilii cu supravegherea analizeaza indicatorii de supraveghere in interdependenta si in trend si elaboreaza raportul de supraveghere; transmit Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale tabloul centralizator si raportul de supraveghere.

Responsabilii cu supravegherea atentioneaza, in scris, casele de ajutor reciproc si uniunile teritoriale judetene asupra:

a. abaterilor indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare in vigoare in vederea adoptarii masurilor necesare respectarii normelor de prudentialitate;

b. existentei unor situatii critice ale activitatii caselor de ajutor reciproc (de solvabilitate, risc de imprumut, plasament, lichiditate, protectie a fondurilor sociale etc.) in vederea adoptarii masurilor necesare eliminarii disfunctionalitatilor.

Responsabilii cu supravegherea monitorizeaza activitatea economico-financiara prin prisma indicatorilor CAREL, individual la casele de ajutor reciproc de la art.5.5.

Responsabilii cu supravegherea intocmesc raportul de supraveghere pentru casele de ajutor reciproc aflate in dificultate, prin care motiveaza propunerea instituirii procedurilor de inspectie, de supraveghere speciala sau de administrare speciala, in cazul:

a. mentinerii sau deteriorarii indicatorilor de supraveghere prudentiala de la valorile de referinta si/sau statutare in vigoare;

b. mentinerii sau accentuarii situatiilor critice ale activitatii caselor de ajutor reciproc (de solvabilitate, risc de imprumut, plasament, lichiditate, protectie a fondurilor sociale etc).

CAPITOLUL IV - INSPECTIA ACTIVITATII

CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

Art.6 Inspectia activitatii caselor de ajutor reciproc se initiaza in situatiile in care se constata abateri ale indicatorilor de supraveghere de la valorile de referinta si/sau statutare.

Art.7 Procedura de inspectie se initiaza de catre Directia de supraveghere a Uniunii Nationale, la propunerea acesteia sau la propunerea uniunii teritoriale judetene, dupa informarea prealabila a secretarului executiv.

Art.8 Inspectia poate fi efectuata de reprezentantul Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale si/sau de reprezentantul acesteia din teritoriu, la care pot fi cooptati si alti specialisti in domeniul contabilitatii, analizei financiare si diagnozei starii de performanta a caselor de ajutor reciproc.

Art.9 Inspectia are in vedere situatia indicatorilor de performanta financiara a casei de ajutor reciproc pentru care se reevalueaza abaterile de la valorile inregistrate anterior, de la valorile medii ale uniunii teritoriale judetene si Uniunii Nationale si de la standardele de referinta si/sau statutare in vigoare.

Art.10.1 Persoanele desemnate in acest sens vor efectua inspectia activitatii pentru problemele care au generat inregistrarea disfunctionalitatilor si vor efectua analiza economico-financiara a casei de ajutor reciproc.

In vederea stabilirii raportului de cauzalitate dintre deficitul de performanta si factorii care au determinat aceasta stare, se verifica:

a.  documentele financiar-contabile primare si de sinteza;

b.  legalitatea inregistrarilor contabile;

c. conformitatea statutului propriu cu statutul cadru , conformitatea activitatii desfasurate cu statutul propriu al casei de ajutor reciproc, respectarea aplicarii Contractului Colectiv de Munca si a Contractului individual de munca, fisele posturilor etc.;

d. conformitatea raportarilor efectuate cu normele si Regulamentul Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale;

e.  respectarea reglementarilor legale in vigoare;

f.  registrul unic de evidenta a membrilor;

g.  actele de control ale cenzorilor proprii, ale uniunii teritoriale judetene si ale altor organe de control;

h.  hotararile organelor de conducere statutara a casei de ajutor reciproc.

Art.11 Finalizarea inspectiei

Inspectia se finalizeaza cu un raport de analiza economico-financiara pe structura-cadru SWOT (Anexa nr.2), care trebuie sa contina:

a.           capitolele deficitare ale activitatii casei de ajutor reciproc inspectate cu evidentierea abaterilor indicatorilor de supraveghere care au determinat initierea procedurii de inspectie;

b.          punctele forte si punctele slabe;

c.           oportunitatile si riscurile din mediul extern;

d.          obiectivele inspectiei si documentele verificate;

e.           deficientele constatate;

f.           cauzele deficientelor;

g.          estimarea capacitatii de remediere a deficientelor;

h.          propuneri, dupa caz, cu privire la:

masurile necesare eliminarii disfunctionalitatilor;

strategia de redresare a casei de ajutor reciproc aflata in dificultate;

3. efectuarea unui control de fond al activitatii casei de ajutor reciproc de catre uniunea teritoriala judeteana;

instituirea supravegherii speciale;

instituirea administrarii speciale;

lichidarea casei de ajutor reciproc.

Raportul de analiza este prezentat directorului economic al uniunii teritoriale judetene si inaintat directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale.

CAPITOLUL V -SUPRAVEGHEREA SPECIALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

Art.12.1 Directia de supraveghere poate hotari asupra masurii de instituire a supravegherii speciale in vederea redresarii casei de ajutor reciproc in urmatoarele situatii:

a. nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limita prevazuta in standardele de referinta si/sau statutare in vigoare;

b. inregistreaza un deficit curent semnificativ;

c. existenta altor deficiente semnalate in raportul de inspectie.

Supravegherea speciala se instituie de catre Directia de supraveghere a Uniunii Nationale pe o perioada ce nu poate depasi 120 zile.

Art.13 Comisia de supraveghere speciala

Activitatea de supraveghere speciala este asigurata de Comisia de supraveghere speciala.

Comisia de supraveghere speciala este numita de directorul Directiei de supraveghere, cu avizul secretarului executiv al Uniunii Nationale, dupa consultarea uniunii teritoriale judeteane.

13.3 Comisia de supraveghere speciala este formata din minim 3 persoane, specialisti ai Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale, responsabili cu supravegherea si/sau alti specialisti in domeniul financiar - contabil din cadrul uniunii teritoriale judetene si este condusa de un coordonator.

Art.14 Directorul Directiei de supraveghere notifica uniunea teritoriala judetena si casa de ajutor reciproc despre instituirea procedurii de supraveghere speciala asupra acesteia.

Art.15 Atributiile si competentele Comisiei de supraveghere speciala:

urmareste respectarea procedurilor economico-financiar-contabile, elaborate de Uniunea Nationala si Ministerul Finantelor Publice, de catre casa de ajutor reciproc aflata in supraveghere speciala si dispune masuri de corectare a operatiunilor, in vederea uniformizarii proceselor economico-financiare si juridice desfasurate de aceasta;

propune masuri economico-financiare in conformitate cu standardele de prudentialitate si legislatia in vigoare;

completeaza si detaliaza la nivel operational strategia de redresare pentru casa de ajutor reciproc asupra careia s-a instituit procedura de supraveghere speciala;

urmareste implementarea procedurilor, masurilor si a strategiei de redresare de catre conducerea statutara a casei de ajutor reciproc;

monitorizeaza aplicarea masurilor de supraveghere speciala de catre conducerea statutara a casei de ajutor reciproc;

urmareste derularea realizarii obiectivelor, masurilor, alocarii resurselor si respectarii termenelor de realizare a acestora, conform strategiei de redresare;

informeaza directorul Directiei de supraveghere prin rapoarte scrise, asupra modului de aplicare si a rezultatelor obtinute in urma derularii strategiei de redresare, conform termenelor de realizare a obiectivelor stabilite prin aceasta.

Art. 16 Strategia de redresare

Strategia de redresare trebuie sa contina:

a.       obiectivele de redresare - specificarea capitolelor activitatii casei de ajutor reciproc care se vor redresa si estimarea valorii indicatorilor de supraveghere;

b.      modalitatile si masurile de realizare a obiectivelor;

c.       resursele necesare realizarii obiectivelor;

d.      persoanele responsabile de implementarea masurilor conform pct.b;

e.       termenele de realizare ale masurilor conform pct.b.

Strategia de redresare se supune aprobarii directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale.

Art.17 Comisia de supraveghere speciala notifica uniunea teritoriala judeteana si casa de ajutor reciproc si sesizeaza, in scris, Directia de supraveghere a Uniunii Nationale cu privire la aparitia urmatoarelor situatii:

a.       abateri de la strategia de redresare, de la aplicarea procedurilor, masurilor si normelor instituite prin supravegherea speciala;

b.      nerespectarea de catre conducerea statutara a casei de ajutor reciproc a strategiei de redresare, procedurilor, masurilor si normelor legale in vigoare;

c.       alte dificultati intalnite pe parcursul derularii procedurii de supraveghere speciala a casei de ajutor reciproc.

Art.18 Directia de supraveghere poate solicita conducerii statutare a casei de ajutor reciproc suspendarea din functie a persoanelor vinovate de aparitia situatiilor de la art.17 si numirea altor persoane.

Art.19 Rapoartele Comisiei de supraveghere speciala

Comisia de supraveghere speciala elaboreaza rapoarte intermediare si raport final de supraveghere la expirarea termenului pentru care s-a instituit procedura de supraveghere speciala.

Rapoartele de supraveghere trebuie sa contina informatii cu privire la:

a. solvabilitatea casei de ajutor reciproc, conform standardelor de

referinta si/sau statutare in vigoare;

b. rezultatul financiar curent;

c. alte aspecte relevante ale activitatii casei de ajutor reciproc;

d. rezultatele masurilor de supraveghere speciala.

Rapoartele intermediare si raportul final de supraveghere sunt inaintate concomitent directorului Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale, uniunii teritoriale judetene si casei de ajutor reciproc.

Art.20.1 Comisia de supraveghere speciala nu se substituie conducerii statutare a casei de ajutor reciproc.

In perioada exercitarii supravegherii speciale, conducerea statutara a casei de ajutor reciproc nu poate hotari masuri contrare celor dispuse de Comisia de supraveghere speciala.

Art.21 Rapoartele Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale

Directia de supraveghere a Uniunii Nationale elaboreaza un raport final scris, la sfarsitul perioadei de supraveghere speciala, pe baza concluziilor Comisiei de supraveghere speciala si a propriilor evaluari.

Raportul final al Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale trebuie sa contina:

informatii cu privire la rezultatele masurilor de supraveghere speciala;

(2) propuneri cu privire la:

a. continuarea procedurii de supraveghere speciala;

b. instituirea procedurii de administrare speciala;

c. alte masuri de reorganizare si/sau restructurare a activitatii casei de ajutor reciproc aflate in dificultate.

Raportul final al Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale este inaintat, concomitent, secretarului executiv si uniunii teritoriale judetene, in vederea dispunerii masurilor statutare care se impun.

CAPITOLUL VI -ADMINISTRAREA SPECIALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

Art.22 Administrarea speciala

Administrarea speciala se instituie in urmatoarele situatii:

a. nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limita prevazuta in standardele de referinta si/sau statutare in vigoare;

b. exista date certe cu privire la intrarea casei de ajutor reciproc in stare de insolvabilitate in urmatoarele 90 de zile;

c. masurile de supraveghere speciala nu au dat rezultate in perioada derularii acestei proceduri;

d.  exista alte disfunctionalitati si/sau situatii, conform raportului de inspectie ;

e.  aparitia situatiilor de la art.17.

Administrarea speciala se instituie de catre Directia de supraveghere, cu avizul secretarului executiv al Uniunii Nationale, dupa consultarea uniunii teritoriale judetene, pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile.

Administrarea speciala este organizata de catre uniunea teritoriala judeteana, dupa notificarea primita de la Directia de supraveghere a Uniunii Nationale.

Activitatea de administrare speciala este asigurata de un comitet de administrare speciala, desemnat de uniunea teritoriala judeteana.

Art.23 Comitetul de administrare speciala

Comitetul de administrare speciala este format din 3 membri si este condus de coordonator.

Membrii Comitetului de administrare speciala, inclusiv coordonatorul acestuia, sunt desemnati de uniunea teritoriala judeteana.

Art.24 Atributiile si competentele Comitetului de administrare speciala

24.1 instiinteaza personalul casei de ajutor reciproc cu privire la introducerea procedurii de administrare speciala;

stabileste conditiile optime pentru conservarea activelor si incasarea creantelor in interesul membrilor C.A.R. si a celorlalti creditori;

in termen de 30 de zile de la numire, prezinta uniunii teritoriale judetene si Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale, un raport scris referitor la starea financiara a casei de ajutor reciproc aflata in regim de administrare speciala, la posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al solvabilitatii, anexand documente care sa ateste potentialul de redresare si tendintele inregistrate.

Art.25 In perioada exercitarii administrarii speciale, Comitetul de administrare speciala preia integral atributiile consiliului director al casei de ajutor reciproc, iar activitatea acestuia se suspenda.

Art.26 Directia de supraveghere a Uniunii Nationale hotaraste, in termen de 30 de zile de la primirea raportului Comitetului de administrare speciala asupra:

a. prelungirii activitatii acestuia;

b. sistarii procedurii de administrare speciala.

Art.27 Sistarea procedurii de administrare speciala

Sistarea procedurii de administrare speciala este hotarata de Directia de supraveghere a Uniunii Nationale, impreuna cu uniunea teritoriala judeteana, in urmatoarele situatii:

    1. activitatea casei de ajutor reciproc s-a redresat din punct de vedere financiar si se incadreaza in indicatorii de supraveghere stabiliti;
    2. adoptarea masurilor privind fuzionarea casei de ajutor reciproc sau altor masuri de reorganizare si/sau restructurare a activitatii acesteia;
    3. declansarea procedurilor de dizolvare a casei de ajutor reciproc, conform legii.

In situatia prevazuta la art.27.1, pct.a, casa de ajutor reciproc isi va relua activitatea sub controlul conducerii sale statutare.

CAPITOLUL VII - REGLEMENTARI INTERNE ALE DIRECTIEI DE

SUPRAVEGHERE A UNIUNII NATIONALE

Art.28 In vederea aplicarii prevederilor prezentului regulament, a Statutului Uniunii Nationale si a legislatiei in vigoare, Directia de supraveghere a Uniunii Nationale poate emite norme cu caracter obligatoriu si proceduri de lucru pentru supravegherea prudentiala a activitatii caselor de ajutor reciproc.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate