Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Principiile dreptului civil


Principiile dreptului civil
Principiile dreptului civil

Normele ce alcatuiesc dreptul civil au in vedere urmatoarele principii fundamentale:

a)   Garantarea dreptului la proprietate

Acest principiu este inscris in art. 44 din Constitutia Romaniei[1] si este dezvoltat in amanunt in Codul civil si alte legi.

Codul civil roman, in art. 480 prevede ca: „Proprietatea este dreptul ce‑l are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele prevazute de lege”.
In continuare, in art. 481 din Codul civil se mai precizeaza: „nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afara numai pentru cauza de utilitate publica si primind o dreapta si prealabila despagubire”, iar apoi, in art. 482, se dispune: „proprietatea unui bun mobil sau imobil da drept asupra tot ce produce lucrul si asupra tot ce se uneste, ca accesoriu, cu lucrul intr‑un mod natural sau artificial”.

Normele dreptului civil reglementeaza continutul dreptului de proprietate, respectand dispozitiile dreptului roman in aceasta materie, adica: dreptul de a avea in stapanire (posesie) jus posidendi”; dreptul de a uza de lucru potrivit destinatiei sale jus utendi”; dreptul de a culege fructele bunului care produce fructe jus fruendi”; dreptul de a dispune de lucru jus abutendi”.

Pe langa aceste dispozitii ale Codului civil, mai exista o serie de legi si acte normative prin care se prevad masuri in vederea apararii si garantarii dreptului de proprietate[2].

b)   Principiul egalitatii in fata legii

Acest principiu este consacrat in art.16 din Constitutia Romaniei[3], pentru persoanele fizice, in art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, astfel: „Sexul, rasa, nationalitatea, religia, gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii”.

c)   Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele colective

In acest sens, Decretul nr.31/1954[4], precizeaza ca „drepturile civile ale persoanelor sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale materiale si culturale in acord cu interesul obstesc, potrivit legii si regulilor de convietuire”. Drepturile civile „pot fi exercitate numai in conformitate cu scopul lor economic si social” (art.3 din Decretul nr. 31/1954). Exercitarea drepturilor civile cu incalcarea acestui principiu constituie „abuz de drept” si se sanctioneaza ca atare.

d)   Principiul ocrotirii si garantarii drepturilor subiective civile

Acest principiu este consacrat in „Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactul international cu privire la drepturile civile”, pact la care a aderat si Romania prin Decretul nr.212/1974[5].

Constitutia Romaniei prevede in art.11(2) ca, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, iar art.20 „Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului[6], cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte. Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele, privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile” In conformitate cu dispozitiile cuprinse in aceasta reglementare de drept international art.26 din Pact, „toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, drept la o ocrotire egala din partea legii”.

In cazul in care se produce o incalcare a unui drept subiectiv civil, se poate obtine restabilirea lui pe calea procesului civil.

(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.

(6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.

Legea fondului funciar nr.18/1991; Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente; Legea privind autorizarea lucrarilor din constructii nr.50/1991; Legea administratiei publice locale nr.215/2001; Legea privind reorganizarea unitatilor economice nr.15/1991 etc.

(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.

(4) In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale.

Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, a fost publicat in B.Of.nr.8/30.01.1954.

Decretul 212/1974 a fost publicat in B.Of.nr.146/20.11.1974.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala ONU, la 10 decembrie 1948.

Art.57 din Constitutie „Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizi trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti.”Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate