Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Domeniul de aplicare - insolventa


Domeniul de aplicare - insolventa
Domeniul de aplicare - insolventa

1. Categorii de datorii

Starea de insolventa arata ca debitorul nu face fata platilor: nu are lichiditatile necesare sa-si achite datoriile. Aceste datorii banesti exigibile ale debitorului, care nu pot fi acoperite cu fondurile banesti de care dispune, nu trebuie sa fie neaparat datorii comerciale, asa cum se prevedea in art. 695 C.com. si in art.1 al textului initial al Legii nr.64/1995, precum si in art.1 al textului republicat la 13 decembrie 1999. Ele pot fi de orice natura: bugetare, salariale, comerciale ori civile.

Formula introdusa in Legea nr. 64/1995 prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 si preluata de Legea nr. 85/2006 se fundamenteaza pe incapacitatea de plata, care in mod firesc si necesar, se raporteaza la totalitatea obligatiilor din patrimoniul unic al debitorului. Separarea artificiala a datoriilor dupa natura lor juridica nu se justifica nici juridic nici practic din perspectiva conceptului de insolventa ca stare de fapt. Aceasta stare este indivizibila pentru ca insusi patrimoniul debitorului este indivizibil in raport cu fiecare dintre creditori sau cu o parte din ei. Patrimoniul oricarei persoane, inclusiv al debitorului supus unei astfel de proceduri, care constituie gajul tuturor creditorilor sai, cuprinde atat obligatii reglementate de legea comerciala cat si obligatii civile. Or, este dificil sa lichidezi acest patrimoniu in totalitatea sa in fata creditorilor cu creante comerciale nesocotind interesele creditorilor titulari de creante civile.
2.Categoriile de debitori fata de care se aplica legea

Categoriile de comercianti fata de care se aplica procedura, odata cu intrarea in vigoare a legii privind procedura insolventei sunt :

- societatile comerciale, inclusiv sucursalele din Romania ale societatilor comerciale straine (Legea nr. 31/1990 ) ;

- societatile cooperatiste (Legea nr. 1/2005 ) ;

- cooperativele de consum si cooperativele mestesugaresti, denumite organizatii cooperatiste, asociatiile teritoriale ale cooperativelor de consum si mestesugaresti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 (partea ramasa neabrogata prin Legea nr.1/2005 )privind organizarea si functionarea cooperatiuni mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, ale Legii nr. 109/1996 (partea ramasa neabrogata prin Legea nr.1/2005) privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile ulterioare;

- persoanele fizice care actioneaza individual sau in asociatii familiale (Legile nr.509/2002 si nr. 300/2004 ).

Categoriile de necomercianti fata de care este aplicabila procedura sunt :

- societatile agricole ;

- grupurile de interes economic[7] ;

- orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

3.Variante ale procedurii

Legea nr.85/2006 reglementeaza doua variante ale procedurii insolventei:

- procedura generala prev. de art.1 alin. 1;

- procedura simplificata prev. de art 1 alin. 2.

Procedura generala se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa prezumata ca fiind vadita sau un stare de insolventa iminenta :

- societatilor comerciale ;

- societatilor cooperative ;

- organizatiilor cooperatiste ;

- societatilor agricole ;

- grupurilor de interes economic ;

- oricaror alte persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice (de exemplu, asociatiile, fundatiile,operatorii pietei de capital, etc.).

Categoriile de debitori fata de care se aplica procedura simplificata sunt enumerate la alin. 2. Aceste categorii de debitori sunt supusi procedurii simplificate daca se afla in stare de insolventa prezumata si se incadreaza in urmatoarele situatii:

- sunt comercianti persoane fizice, actionand individual;

- sunt comercianti persoane fizice, actionand in asociatii familiale;

- sunt comercianti inclusi in enumerarea din alin. 1 al art. 1 pct.1-6 si indeplinesc una din urmatoarele conditii:

1. nu detin nici un bun in patrimoniu;

2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;

3. administratorul nu poate fi gasit;

4. sediul nu mai existe sau nu corespunde adresei din registrul comertului si nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. 1 lit. b, c, e si h in termenul prevazut de lege ;

- priveste societatile comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive ;

- vizeaza debitorii care si-au declarat prin cererea introductive intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara.Monitorul oficial nr.1066 din 17 noiembrie 2004

Monitorul oficial nr. 172 din 28 februarie 2005

Monitorul oficial nr. 23 din 9 februarie 1990
Monitorul oficial nr. 252 din 18 octombrie 1996

Monitorul oficial nr. 581 din 6 august 2002

Monitorul oficial nr. 576 din 29 iun ie 2004

I.Turcu, Noi potentiali debitori in insolventa-necomerciantii, in R.D.C. nr. 11/2003, p.7

Art.1 al.1 prevede "(1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):

1. societatile comerciale;

2. societatile cooperative;

3. organizatiile cooperatiste;

4. societatile agricole;

5. grupurile de interes economic;

6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Art. 28 prevede "(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:

a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;

b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;

c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;

d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive;

e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie;

f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;

h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate;

i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;

j) o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;

k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996 si ca administratorii, directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. 21/1996, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;

l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.

(2) Daca debitorul nu dispune, la momentul inregistrarii cererii, de vreuna dintre informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - f) si h), va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 10 zile; daca nu o va face, cererea sa va fi considerata o recunoastere a starii de insolventa a patrimoniului sau, caz in care judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de intrare in procedura simplificata, conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d).
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate