Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani


Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani
Universitatea „Al. I. Cuza”

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Specializarea Contabilite si Informatica de Gestiune

Anul 3

MONOGRAFIE CONTABILA
SPITALUL DE COPII BOTOSANI

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara

Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu personalitate juridica in subordinea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Botosani.”

Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, publica sau privata, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigura servicii medicale.”* Spitalul de Copii Botosani este monospecializat in acordarea de servicii medicale, oferindu-le in special copiilor, persoanelor pana in 18 ani.

Are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei

persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.

Activitatea sanitara a spitalului se desfasoara atat in cladirea sa construita in sistem modular si pavilionar cat si in cabinete scolare, gradinite si cabinete scolare de stomatologie.Activitatea medico-sanitara principala se desfasoara atat in aceeasi curte (corpurile A,B, C, BFT) si corpul D aflat la 75 metri distanta, cat si in locatie separata, respectiv sectia Distrofici/Recuperare Pediatrica aflata la cca. 3 km distanta. (ANEXA 1)

Structura organizatorica a spitalului cuprinde Sectii (Pediatrie 1, A.T.I., Pediatrie 2, Chirurgie Pediatrica, Recuperare Pediatrica), Compartimente (Cardiologie, Dermato-Venerologie, Recuperare, Hematologie, Alergologie, Ortopedie, Primire urgente, etc.), Laboratoare (Analize medicale, Radiologie, Anatomie Patologica, Sanatate Mintala, Recuperare, Imagistica), Cabinete Medicale ( scolare, scolare stomatologie, din gradinite), Farmacie. Spitalul de Copii Botosani are si un Ambulatoriu de Specialitate care cuprinde mai multe cabinete cu diferite specializari. Laboratoarele sunt unice, deservind atat paturile cat si ambulatoriul de specialitate.(ANEXA 2)

Organe de conducere si natura ordonatorului de credite

Conducerea unitatii cuprinde: Consiliul de Administratie, Comitetul Director si Consiliul Medical.

Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul membrilor sai , cu majoritate simpla din numarul total. La sedintele Consiliului de Administratie vor participa reprezentanti ai sindicatelor, care nu au drept de vot, iar in functie de specificul problemelor ce urmeaza a fi analizate, pot fi invitati specialisti din cadrul unitatii cat si din afara.Atributiile Consiliului de Administratie sunt:

aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare anuale, in conditiile legii;

organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de Director General, Director General Adjunct Medical si a celorlalte functii de director, in baza regulamentului aprobat in acest scop de prin ordin al Ministrului Sanatatii.Numeste in functii pe cei care au promovat concursul;

aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului;

aproba planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar;

analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor Comotetului Director si activitatea Directorului General;

negociaza, prin Presedinte si Directorul General, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurari de Sanatate;

analizeaza eficienta activitatii unitatii si propune organelor ierarhic superioare adoptarea, in functie de necesitate, a structurii si capacitatii unitatii;

stabileste masuri pentru aprovizionarea tehnico-materiala a unitatii;

stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal sanitar a regulilor de etica profesionala si ia masurile necesare pentru prevenirea incalcarii acestor reguli, pentru sanctionarea abaterilor potrivit legii, si altele.

Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Comitetul Director. Membrii Comitetului Director sunt numiti pe o perioada de 4 ani de catre Consiliul de Administratie, prin concurs.Comitetul Director conduce itreaga activitate a spitalului intre sedintele Consiliului de Administratie , in conformitate cu hotararile acestuia fiind format din: Director General, Director General Adjunct Medical Contabil Sef si Director Administrativ.Atributiile Comitetului Director sunt:

elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

fundamenteaza si supune spre aprobare Consiliului de Administratie planul de achizitii publice, precum si a lucrarilor de investitii, de reparatii curente sau capitale ce se realizeaza intr-un exercitiu financiar;

raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune de imbunatatirea activitatii spitalului;

prezinta Consiliului de Administratie informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul aflat in administrare si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

elaboreaza planul anual pentru prevenirea, supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si-l supune spre aprobare Consiliului de Administratie;

In cadrul Spitalului de Copii Botosani se organizeaza si un Consiliu Medical, care se compune din medici sefi de sectii, sefi de laboratoare sau compartimente ale spitalului. (ANEXA 3)

Directorul General este ordonator tertiar de credite.

Modalitati de infiintare si componenta activului patrimonial

Spitalul de Copii Botosani s-a infiintat ca institutie publica cu personalitate juridica prin Hotarare de Guvern la 01 ianuarie 1993. Pana la acea data functiona ca sectie a Spitalului Judetean. Sediul social este Bulevardul Mihai Eminescu Nr. 16, Botosani, cod fiscal 3372548.

Componenta activului la sfarsitul anului 2005:

Nr. Crt

Simbol cont

Denumire cont

Sume (RON)

Mijloace fixe

Active fixe necorporale

Active fixe in curs

Obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata

Disponibilitati cu destinatie speciala

Disponibilitati din activitatea sanitara

Alte valori

Debitori

Disponibil pentru sume de mandat si sume depozit

Clienti

Medicamente si materiale sanitare

Materiale de intretinere si gospodaresti

Alimente

Materiale cu caracter functional

Alte materiale

Materiale in prelucrare

Surse de finantare

„Spitalele functioneaza pe principiul autonomiei financiare, pe baza sumelor prevazute in contractele pentru furnizarea de servicii medicale, precum si din sume obtinute, in conditiile legii, de la persoane fizice si juridice si isi elaboreaza, aproba si executa bugetele proprii de venituri si cheltuieli.”(Legea spitalelor nr 270/2003)

Sursele de finantare ale Spitalului de Copii Botosani sunt:

bugetul de stat;

bugetul local;

bugetul asigurarilor sociale de sanatate;

venituri proprii;

sponsorizari.

Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre consiliul de administratie cu conducerea casei de asigurari de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Analizand activitatea din punct de vedere financiar- contabil din perioada 2004-2005 se constata ca s-au gestionat fonduri in valoare totala de 9 228 654 lei RON, avand ca surse de finantare:

buget de stat- actiuni = 755 000 lei RON;

programe- Prg. 3, interv. 11  = 108 850 lei RON;

bugetul asigurarilor sociale de sanatate = 7 393 469 lei RON;

credite bugetare- investitii  = 400 000 lei RON;

venituri proprii = 13 984 lei RON;

sponsorizari = 20 609 lei RON;

cont depozit = 5 990 lei RON;

buget local- investitii = 531 101 lei RON.

Angajarea cheltuielilor din bugetul de stat si din bugetele locale se poate face numai in limita creditelor bugetare anuale aprobate. Creditele bugetare aprobate pentru cheltuielile unui exercitiu bugetar nu pot fi folosite pentru finantarea cheltuielilor altui exercitiu bugetar.

Contul 940 „Credite bugetare aprobate” tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget conform B.V.C. 2005.In debitul acestui cont se inregistreaza la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercixiului bugetar, care majoreaza creditele bugetare aprobate. In creditul contului 940 se evidentiaza diminuarile sau anularile de credite efectuate in cursul exercitiului care jmicsoreaza creditele bugetare aprobate. Soldul contului repreinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

Contul 950 „ Angajamente bugetare” inregistreaza sumele rezervate in vederea efectuarii cheltuielilor bugetare in limita creditelor bugetare aprobate. La inceputul anului s-a preluat in debitul contului soldul contului 960 „Angajamente legale” de la finele anului 2004, in limita creditelor bugetare aprobate, respectiv luna decembrie, furnizori de utilitati, etc.

Contul 960 „Angajamente legale” evidentiaza sumele aferente angajamentelor legale aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate. Spitalul de Copii Botosani nu are arierate pe 2004, iar cele din 2005 reprezinta lichidare decembrie 2005, utilitati etc. si sunt acoperite de creditele aprobate pe 2006.

Deschidere de credite din Bugetul de Stat

Finantarea cheltuielilor prevazute in bugetul de stat se efectueaza pe baza creditelor bugetare deschise de Ministerul de Finante, la cerere, ordonatorilor principali de credite.

Ministerul Sanatatii se adreseaza celor ce au gestiunea bugetara finantatoare printr-o cerere de deschidere de credite bugetare (intocmita in 3 exemplare) pentru fiecare capitol de cheltuieli aprobat, cu desfacere pe categorii de cheltuieli, insotita de o nota justificativa. Acestia analizeaza documentele primite prin corelarea intre bugetul finantator aprobat si bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sanatatii.

Decizia de declansare a finantarii, sub forma unei autorizatii date – cunoscuta sub denumirea de deschidere de credite bugetare apartine finantatorului – Ministerului de Finante si este indreptata catre Trezoreria Finantelor Publice a municipiului Bucuresti, unde sunt deschise conturile pentru bugetele publice si fondurile speciale, precum si pentru ordonatorii principali de credite aflati cu sediul in municipiul Bucuresti. La acest nivel al Trezoreriei Finantelor Publice a municipiului Bucuresti deschiderea de credite bugetare inseamna trecerea sumelor de bani solicitate si aprobate din contul bugetului finantator in contul Ministerul Sanatatii.

Concomitent cu deschiderea de credite bugetare prin autorizarea data Trezoreriei, Ministerul Sanatatii este informat de actiune printr-un alt exemplar al cererii de deschidere de credite bugetare.

Ordonatorul principal de credite bugetare, respectiv Ministerul Sanatatii, va solicita credite pentru nevoi proprii si pentru ordonatorii subordonati. In solicitarea creditelor bugetare va mentiona valoric suma solicitata, capitolul de cheltuieli din clasificatia bugetara unde se regaseste, iar in nota explicativa prezinta, intr-o desfasurare sintetica, structura cheltuielilor pe subcapitole, iar in cadrul lor pe cheltuieli curente si cheltuieli de capital.

Practic, cererile de deschidere de credite bugetare sunt insotite de dispozitie de repartizare a creditelor bugetare de primit cu directionare catre ordonatorii subordonati.

Din acest moment, finantarea continua cu partea a doua, respectiv – repartizarea creditelor bugetare.

Repartizarea creditelor bugetare presupune aceeasi initiativa in actiune; Ministerul Sanatatii prin dispozitie bugetara de repartizare a creditelor bugetare se adreseaza Trezoreriei Finantelor Publice unde isi are deschis cont, dispunand ca din contul sau o anumita suma sa treaca in contul ordonatorilor subordonati care isi au decshise conturile la aceeasi trezorerie a Finantelor Publice sau la o unitate din teritoriu.

Incepand din acest moment poate fi declansata finatarea la acest nivel.

Principalele elemente pe care trebuie sa le contina o cerere pentru deschiderea de credite sunt*:

incadrarea sumelor solicitate in volumul creditelor aprobate si neconsumate pe prima perioada pentru care se solicita creditele respectiva;

codificarea conturilor corespunzatoare clasificatiei corespunzatoare clasificatiei bugetare si planului de conturi pentru activitatea trezoreriei;

corectitudinea notelor justificative pentru categoriile de cheltuieli mentionate in cererile pentru deschiderea creditelor bugetare, in scopul stabilirii nivelului disponibilitatilor, a cheltuielilor preliminare si pe aceasta baza a determinarii marimii creditelor ce pot fi deschise.

incadrarea valorii totale a dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor in totalul creditului bugetar, cat si pe subdiviziunile acestuia.

Fluxurile informationale generate de procedura de finantare prin bugetul statului pot fi schematizate astfel:

*Tatiana Mosteanu, Buget si trezorerie publica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997, pag. 305

Schema fluxurilor care se stabilesc la acordarea creditelor bugetare pe linia cheltuielilor de personal la Spitalul de Copii Botosani

Momentele prezente in finantarea se refera la:

manifestarea initiativei Ministerului Sanatatii prin intocmirea cererii de deschidere de credite bugetare si a documentelor insotitoare;

transmiterea documentelor bugetare mentionate catre finantator;

analiza documentelor primite de finantator de la Ministerul Sanatatii;

inregistrarea deschiderii de credite bugetare in evidenta finantatorului (unul din cele 3 exemplare);

dispozitia data Trezoreriei Finantelor Publice a municipiului Bucuresti cu care trebuie autorizata in deschiderea creditelor bugetare catre MS;

6. decshiderea propriu-zisa a creditelor bugetare prin trecerea acestora din contul bugetului public in contul MS;

inregistrarea in evidenta Trezoreriei Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare in contul MS;

informarea MS de catre finantator, printr-un alt exemplar din cele 3, de faptul ca i s-a deschis credirul in contul sau de la Trezoreria Finantelor Publice;

manifestarea initiativei MS in repartizarea de credite bugetare;

intocmirea documentelor bugetare de repartizare;

adresarea acestor documente Trezoeriei Finantelor Publice a municipiului Bucuresti;

concretizarea tehnica a repartizarii creditelor de Trezoreria Finantelor Publice, respectiv cu repartizarea creditelor prevazute in dispozitii catre ordonatorii subordonati celui principal;

consemnarea in evidenta Trezoreriei Finantelor Publice a repartizarii creditelor bugetare catre ordonatorii subordonati;

12. Transmiterea ca repartizare a creditelor bugetare de la Trezoreria Finantelor Publice a municipiului Bucuresti la Trezoreria Finantelor Publice din teritoriu;

13. Consemnarea in evidenta Trezoreriei Finantelor Publice din teritoriu a repartizarii catre ordonatorii subordonati MS;

14. Informarea ordonatorilor subordonati MS de repartizarea creditelor bugetare cuvenite.

Dispozitia bugetara este un document tipizat care poate fi intocmit in trei situatii distincte:

de repartizare de credite bugetare de la ordonatorul principal la cei subordonati;

de retragere la initiativa ordonatorului principal de la cei subordonati;

de restituire la initiativa ordonatorului subordonat catre ordonatorul superior.

4.2 Deschidere de credit din bugetele locale

Administratia bugetelor locale se asigura de catre consiile locale. La acest nivel functia de ordonator principal de credite este indeplenita de primar sau, dupa caz, si de consiliul judetean. Tehnica de finantare din bugetul local se numeste – alocare de fonduri sau mijloace banesti. Cheltuielile din bugetul local se efctueaza in limita prevederilor legale, cu repartizarea acestor cheltuieli pe trimestre. Sursele de acoperire a cheltuielilor sunt veniturile proprii si transferurile din bugetul statului pentru echilibrarea Bugetului Local respectiv. Practic, atat pentru bugetul local, cat si pentru consumatorii de fonduri din bugetul local sunt decshise conturi de disponibilitati, in care se fac incasari si din care sunt angajate plati in limita incasarilor existente.

Cheltuielile, pe capitole si subcapitole, sunt angajate, in sensul realizarii lor, numai daca sunt disponibilitati in contul specific al Bugetului Local. Daca fondurile banesti nu sunt suficiente, cheltuielile sunt ordonate potrivit cu anumite urgente si acoperite integral sau partial, urmand ca diferenta neacoperita sa fie rezolvata in perioada urmatoare. Rolul principal in finantare revine ordonatorului principal de credite bugetare – primarul/presedintele Consiliului Judetean – care se adreseaza cu o solicitare de fonduri organului financiar local, prin care se solicita banii necesari desfasurarii de actiuni cu referire la activitatea proprie a Consiliului Judetean, dar si a ordonatorilor subordonati financiar. In actiune este implicata si Trezoreria Finantelor Publice. Aici sunt deschise conturi in legatura cu executia de casa a bugetului local pentru finantator privind unitatea administrativ-teritoriala, privind ordonatorii principali de credite si conturi pentru ordonatorii tertiari de credite bugetare.

Potrivit cu aceasta solicitare, compartimentul de specialitate in gestiunea Bugetului Local dispune printr-un document specific – dispozitie bugetara ca o suma de bani sa treaca din contul Bugetului Local in contul ordonatorului principal de credite. Acesta este informat de alimentarea contului sau si poate angaja finantarea. Printr-o dispozitie bugetara de repartizare ordonatorul principal dispune catre Trezorerie ca din contul sau anumite sume sa treaca in contul ordonatorilor subordonati. Dupa alimentare, ordonatorii subordonati sunt informati de catre Trezorerie pentru a declansa finantarea proprie.

Schema fluxurilor care se stabilesc la acordarea creditelor bugetare pe linia cheltuielilor material si servicii la Spitalul de Copii Botosani

Momentele principale se refera la:

manifestarea initiativei ordonatorului principal de credite;

prin intocmirea solicitarii de fonduri privind activitatea proprie si solicitarea adresata organului financiar local;

analiza solicitarilor de fonduri prin compararea bugetului local aprobat cu bugetul de venituri si cheltuieli al ordonatorului principal de credite bugetare in stransa legatura cu subdiviziunile corespunzatoare, cu luarea in considerare a disponibilitatilor existente in contul bugetului local si a prioritatilor de finantare din acesta;

intocmirea dispozitiei bugetare/ordin de plata catre Trezorerie cu referire la suma dispusa pentru alimentare din contul bugetului local in contul OPC;

virarea sumei dispuse de OPC din contul bugetului local in contul ordonatorului principal de credite bugetare;

alimentarea contului de disponibil al ordonatorului principal de credite bugetare;

informarea ordonatorului principal de credite bugetare de alimentarea contului sau de la Trezorerie;

dispozitia data de ordonatorul principal de credite bugetare (de repartizare) Trezoreriei unde are cont deschis pentru a se alimenta contul de disponibil al ordonatorilor subordonati financiar din bugetul local;

virarea sumei din contul ordonatorului principal de credite bugetare catre ordonatorii subordonati;

alimentarea contului de disponibil al ordonatorului tertiar de credite bugetare;

informarea ordonatorului tertiar de credite bugetare privind alimentarea contului sau de disponibil de la Trezorerie.

Evidenta creditelor aprobate se tine cu ajutorul contului 940 – “Credite bugetare aprobate”. In acest cont, la inceputul fiecarui trimestru se inregistreaza alocatiile bugetare aferente trimestrului respectiv, aprobate prin planul propriu de cheltuieli, iar in cursul trimestrului eventualele majorari ale alocatiilor aprobate. In credit se inregistreaza diminuari sau anulari de credite. El se desfasoara analitic pe fise de operatiuni bugetare pe fiecare articol, alineat in parte conform clasificatiei bugetare. Deschiderea, respectiv repartizarea de credite bugetare nu reprezinta o atribuire efectiva de mijloace banesti, ci numai o operatie preliminara care urmeaza sa se materializeze in finantare abia odata cu dispozitia ordonatorilor de credite pentru efectuarea a platilor.

Evidenta acestor operatii se tine in conturi in afara bilantului la Trezoreria municipiului unde unitatea sanitara are deschis cont, cat si la Directia De Sanatate Publica a Judetului Botosani, tot in cont in afara bilantului. Pe baza si in limita creditelor deshise (repartizate), unitatea de invatamant efectueaza plati din mijloacele Bugetului de Stat si din mijloacele Bugetului Local. Aceste plati efectuate poarta denumirea de plati nete de casa. Acestea exprima volumul exact al finantarii bugetare.

Pentru a delimita platile efectuate de ordonatorul de credite unitatea sanitara are deschise la Trezoreria municipiului Botosani conturi analitice pe structura clasificatiei bugetare unde este tinuta evidenta cheltuielilor bugetare. Totalul sumelor inregistrate in contul unitatii exprima cheltuielile care s-au efectuat de la bugetul de stat, respectiv Bugetul Local, de ordonatorul tertiar, respectiv spitalul.

In contabilitatea institutiei sanitare, evidenta platilor nete de casa, deci a finantarii se tine folosindu-se contul 700 – “Finantarea bugetara privind anul curent” si contul 702 – “Finanatarea bugetara din anii precedenti”. La sfarsitul anului contul 700 – “Finantare bugetara privind anul curent” se debiteaza prin creditul contului 410 – “Cheltuieli din mijloace bugetare” pentru preluarea cheltuielilor efective realizate in cursul anului pe seama mijloacelor puse la dispozitie din bugetul de stat, mai putin cheltuielile legate de unele operatii incepute in anul expirat si care se vor continua in anul urmator (investitii necentralizate, operatii capitale).

In urma acestor operatii, contul 700 – “Finantare bugetara privind anul curent” ramane de regula cu sold creditor. Acest sold reflecta existenta unor plati nete de casa mai mari decat cheltuielile efectuate, valoarea materialelor achizitionate si existente in stoc, mijloacele in creante, precum si cheltuielile efectuate pentru lucrari de constructii finantate prin planul de cheltuieli sau pentru reparatii capitale neterminate pana la sfarsitul anului. El poate sa ramana dupa preluarea cheltuielilor si cu sold debitor. In acest caz, soldul exprima existenta unor cheltuieli efective peste volumul finantarii bugetare in anul respectiv.

Destinatia veniturilor obtinute

In cadrul bugetului de stat cu titlul de „Transferuri” au fost finantate cheltuieli de personal, cheltuieli de capital si cheltuieli pentru programe de sanatate.

Finantarea primita pentru cheltuielile de personal, in suma totala de 755 000 lei RON a acoperit activitatea celor 69 de salariati care si-au desfasurat activitatea sanitara in cele 9 cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice si 15 gradinite.De la bugetul de stat au fost finantate cheltuieli de capital in suma totala de 400 000 lei RON pentru investitia „Spalatorie- bucatarie” din cadrul Spitalului de Copii Botosani si s-au cheltuit 402 001 lei RON. Tot de la bugetul de stat a fost finantat programul de sanatate in suma totala de 108 500 lei RON- programul III si s-au cheltuit in totalitate.

Programul III Interventia 17/1

Nr.crt.

Denumire

Cantitate

Valoare

Echipamente pentru fluide medicale

Monitoare T.I. si A.T.I.

Pulsoximetre copii

Pulsoximetre MM

Aspiratoare

TOTAL

De la bugetul local s-au primit 531 101 lei RON din care s-au cheltuit 488 804 lei RON pentru obiectivul „Reabilitare centrala termica si amenajarea instalatiilor de gaze naturale” din sediul spitalului si 42 297 lei RON pentru acelasi obiectiv din sectia Recuperare Pediatrica.

La titlul „Transferuri”, cheltuielile in plus fata de platile nete de casa reprezinta drepturile de personal aferente lichidarii pe luna decembrie 2005, influentate de lichidarea lunii decembrie 2004.

In cadrul bugetului de asigurari sociale de sanatate au fost aprobate cheltuieli de personal si cheltuieli materiale in suma totala de 7 428 062 lei RON din care pentru cheltuieli de personal a fost finantata suma totala de 5 085 114 lei RON, pentru cheltuieli materiale suma totala de 2 339 462 lei RON. Fondurile alocate au fost cheltuite in proportie de 99,11%.Veniturile proprii ale unitatii se realizeaza din incasarile de taxe insotitori, cheltuieli de spitalizare, certificate adoptie, parcari auto, taxe de vizita, etc.

Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmatoarele surse:
a) amortizarea calculata lunar si cuprinsa in cheltuielile spitalului;
b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
c) sponsorizari cu destinatia 'dezvoltare';
d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului financiar;
e) sume rezultate din inchirieri, vanzari sau concesionari.
Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator necesare desfasurarii activitatii spitalului si se aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli. Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator, fiind folosit cu aceeasi destinatie.

Natura cheltuielilor de personal si cum se fundamenteaza

Natura cheltuielilor de personal se icadreaza in cheltuielile curente, inscrise la titlul I, si cuprind: cheltuieli cu salariile, contributii pentru asigurari sociale de stat, contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributii pentru asigurarile sociale de sanatate, detasari, deplasari, transferari.

Finantarea primita de la bugetul de stat sub titlul „Transferuri” pentru cheltuielile de personal in suma totala de 755 000 lei RON a acoperit activitatea celor 69 de salariati care si-au desfasurat activitatea sanitara in cele 9 cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice si 15 gradinite.

Cheltuielile de personal sunt finantate si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate cu suma de 5 085 141. Pe articole bugetare situatia se prezinta astfel:

Art.10 „Cheltuieli cu salariile”, s-au alocat fonduri in suma totala de 3 770 040 lei RON. Cheltuielile efective mai mari fata de platile nete de casa reprezinta drepturile salariale ale lunii decembrie 2005,influentate de lichidarea lunii decembrie 2004 si se regasesc in contul 230.

Art.11, 12, 14, 16 „Cheltuieli CAS, ajutor somaj si asigurari sociale de sanatate”, finantarea a fost asigurata la nivelul platilor in suma totala de 1 313 984 lei RON iar cheltuielile mai mari reprezinta viramentele lunii decembrie 2005 influentate de viramentele lunii decembrie 2004 si se regasesc in componenta conturilor 231, 232, 233, 235.

Art.13 „Deplasari”, fonduri alocate de 727 lei RON si cheltuite 579 lei RON.

Detalierea cheltuielilor de personal

Nr   Rd

Denumire indicator

Cod

Prevederi

Plati efectuate

Cheltuieli efective

anuale

trimestriale

A

B

C

Cheltuieli (cod 01+69)

A. Cheltuieli curente

(Cod.02+20+34+36+49)

Titlul I. Cheltuieli de personal

(Cod. 10+11+12+13+14+15)

Cheltuieli cu salariile

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatii de conducere

Spor de vechime

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prime de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plati cu ora

Fond pentru conventii civile

Alte drepturi salariale

Contributii pentru asigurari sociale de stat

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj

Contributii pentru constituirea fondului de asigurari de sanatate

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari, detasari in tara

Tichete de masa

Natura cheltuielilor materiale, pentru servicii si dimensionarea lor

Cheltuielile materiale si pentru servicii sunt de natura cheltuielilor curente si sunt finantate de la bugetul de stst si de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Detalierea cheltuielilor de materiale si servicii:

Nr. crt

Denumire indicator

Cod

Prevederi

Plati

Efectuate

Cheltuieli efective

Anuale

Trimestriale

A

B

C

Titlul II. Cheltuieli materiale si servicii

(Cod.21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitareMedicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie

Incalzit

Iluminat si forta motrica

Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Alte materiale si prestari servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Materiale pentru laborator

Materiale pentru radiologie

Materiale pentru ecografii

Materiale pentru explorari functionale(EKG,probe respiratorii,etc )

Piese de schimb si repararea curenta a echipamentelor

Alte materiale si prestari servicii cu caracter functional

Obicte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Echipament

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

Reparatii curente

Carti si publicatii

Alte cheltuieli

Protectia muncii

Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

8.Taxe si impozite

Calcule si fundamentari privind obligatiile bugetare

Impozitul pe venit din salarii

Impozitul pe venituri din salarii reprezinta o componenta de baza a impozitului pe venit global, asa cum aceasta este definita in Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit. Impozitul pe venituri din salarii este un impozit direct, constituindu-se intr-o sursa permanenta de venituri la bugetul statului, si este reglementat pe langa celelalte legi si ordonante si de Legea noului Cod fiscal.Sunt considerati platitori de impozit tot personalul spitalului care isi presteaza activitatea in cadrul unitatii.

Obiectul impozitului, il constituie veniturile din salarii care sunt realizate din:

salariile de baza;

sporurile de orice fel;

indemnizatiile;

recompensele si premiile de orice natura;

sumele primite pentru concediul de odihna;

sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca sau pentru concediu de maternitate sau de crestere a copilului pana la varsta de 2 ani

Calculul impozitului pe venituri din salarii se face pe baza informatiilor cuprinse in fisa fiscala. Fisa fiscala va fi completata de platitorul de venituri din salariile obtinute si impozitul retinut si virat in cursul anului, precum si rezultatul regularizarii impozitului anual. Exista 2 modele de fisa fiscala:

fisa fiscala pentru functia de baza – FF1

fisa fiscala pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza – FF2.

In continuare voi prezenta un exemplu privind operatiunile ce se desfasoara la Spitalul de Copii Botosani. Salariatul pe care l-am luat ca exemplu este de secretar sef, cu un salariu de baza de 3.900.000 lei, avand un spor de conducere de 10%, o vechime in munca de 25%, spor stabilitate 15%, spor incordare neuropsihica 18%.

Salariul de baza

Ind.conducere 10%

Spor stabilitate 15%

Spor incordare neuropsihica 18%

Venit pentru sp.vechime

Spor de vechime 25%

Premiu 2%

VENIT BRUT

Contributia la asigurarile sociale de stat 9.5%Contributia la asigurarile sociale de sanatate 6.5%

Contributia la fondul de somaj 1%

Total contributii

Cheltuieli profesionale

Deducere personala

Total deduceri

Baza calcul pentru impozit

Impozit lunar

Salariul net

Venitul brut s-a obtinut astfel:

salariul de baza + indem. conducere 10% + vechime 25% + spor stabilitate 15% + spor incordare neuropsihica 18% + premiu 2%

Total contributii

contributia la asigurarile sociale de stat 9,5% + contributia la asigurarile sociale de sanatate 6,5% + contributia la fondul somaj 1%.

Toate contributiile (9,5%, 6,5%, 1%) au fost inmultite la venitul brut.

Cheltuielile profesionale sunt 15% din deducerea personala de baza.

Deducerea personala de baza este suma fixa stabilita prin lege: 2.000.000 lei

Baza de calcul pentru impozit

venitul brut – total contributii – cheltuielile profesionale – total deduceri

Impozitul lunar

[432.000+23% (3.578.716-5.800.000)]

Salariul net:

venitul brut – total contributii – impozitul pe salariu.

Contributii la asigurarile sociale de stat

Baza legala

Legea nr. 19/2000, modificata si completata cu O.U.G. nr.49/2001 si O.U.G. nr. 107/2001

Subiectii impunerii sunt contribuabilii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sunt:

asigurarile, care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

angajatorii;

Baza de calcul lunara a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie: salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul individual de munca in cazul asiguratilor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca,

Exemplu de calcul:

Voi considera salariul brut de 7.082.790 lei

a)      CAS platit de angajat:

CAS = 9,5% * 7.082.790 = 672.865 lei

b)      CAS platit de angajator:

CAS = 24,5% * 7.082.790 = 1.735.284 lei

Daca fodul de salarii este de 447.000.000 lei, atunci:

CAS = 24,5% * 447.000.000 = 109.515.000 lei

Contributia la constituirea fondului de somaj

Baza legala

Legea nr. 76/2002 privind protectia somerilor si reintegrarea lor profesionala

O.G. nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002

O.G. nr. 147/2002 prentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

Subiectii impunerii sunt persoanele fizice incadrate in munca pe baza unui contract individual de munca.

Baza de calcul este aceeasi ca si la contributii la asigurarile sociale de stat,

Exemplu de calcul:

Salariul brut este de 7.082.790 lei

Fond salarii este de de 447.000.000 lei

a)      Contributia angajatului este:

CFAS = 1% * 7.082.790 = 70.828 lei

b)      Contributia angajatorului

CFAS = 3,5%*7.082.790 = 247.898 lei – raportat la salariul brut

CFAS = 3,5%*447.000.000 = 15.645.000 lei – raportat la fondul de salarii

Contributia la asigurarile sociale de sanatate

Baza legala O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Subiectii impunerii. Obligatia virarii pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei fizice sau juridice care angajeaza persoane cu contract individual de munca sau conventii civile

Baza de calcul este aceeasi ca si la contributii la asigurarile sociale de stat.

Exemplu de calcul

Salariul brut este de 7.082.790 lei

Fond de salarii este de 447.000.000 lei

a)      contributia angajatorului

CASS = 7% * 7.082.790 lei = 495.795 lei – raportat la salariul brut

CASS = 7%*447.000.000 lei = 31.290.000 lei – raportat la fondul de salarii

b)      contributia angajatului

CASS = 6,5% * 7.082.790 lei = 460.381 lei

Declaratiile privind contributiile sociale se completeaza de catre angajatori, pe fiecare contributie in parte. Aceasta se depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale, la unitatea fiscala a orasului Botosani, in format electronic si listat.

9. Organizarea contabilitatii unitatii

Spitalul de Copii Botosani isi organizeaza si conduce contabilitate proprie in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in Planul general de conturi. Raspunderea pentru organizarea contabilitatii ii revine Contabilului-Se, care are studii economice superioare. Intreaga activitate financiar- contabila se organizeaza pe compartimente distincte: directii, servicii, birouri, compartimente functionale.

10. Operatiuni contabile privind clasele de conturi

Cheltuielile curente si cele de capital ale institutiei publice se finanteaza de la bugetul local in baza creditelor aprobate prin bugetele proprii de venituri si cheltuieli.Prin deschiderea creditelor bugetare, ordonatorul de credite are dreptul sa dispuna efectuarea platilor necesare realizarii actiunilor aprobate prin bugetele proprii. Evidenta acestora se tine cu ajutorul contului 940 ‚Credite bugetare aprobate”, in debitul caruia se inregistreaza creditele bugetare aprobate institutiei publice in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli propriu.Contabilitatea analitica a creditelor bugetare aprobate se tine pe titluir, articole si alineate de cheltuieli in cadrul fiecarui subcapitol al bugetului aprobat.

Ordonatorul tertiar de credite evidentiaza creditele bugetare primite prin repartizare de la ordonatorul superior, pe baza dispozitiei bugetare, in debitul contului 944 „Credite deschise pentru cheltuieli proprii”.

Cheltuielile angajate si neplatite in exercitiul bugetar precedent (2004) se achita din creditele bugetare aprobate in acest scop pentru anul 2005.De exempolu, suma de 46 745 000 lei Ron se preia la inceputul exercitiului bugetar curent (2005), atatin debitul contului 950 „Angajamente bugetare”, ca angajamente bugetare initiale, cat si in debitul contului 960 ‚Angajamente legale”, ca angajamente legale initiale.Diferenta dintre creditele bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile

( ct. 940/10) si creditele bugetare angajate pentru astfel de cheltuieli (ct.950/10) reprezinta creditele bugetare disponibile.In limita acestui disponibil se intocmeste de catre compartimentul personal propunerea de angajare a unei cheltuieli. (ANEXA 4 ). Angajamentele legale de la sfarsitul exercitiului bugetar anterior si angajamentele legale curente , platile efectuate in baza angajamentelor legale din contul 700.02 „Finanatarea de la bugetul local” si soldul angajamentelor legale care mai trebuiesc platite se regasesc in situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului. (ANEXA 5 ).

Operatiuni contabile:

  1. Virarea sumei de 25 000 lei RON unei gradinite:
  1. Achitarea contributiei institutiei la asigurarile sociale de stat (23 000 lei) si a contributiei personalului pentru asigurarile sociale de stat (2 570 lei):

3.Inchiderea contului de cheltuieli si a celui de finantare bugetara:

4. Cumpararea de alimente de la furnizor ( 45 000 lei), plata acestuia din contul de finantare bugetara, consumarea alimentelor in valoare de 42 000 lei si inchiderea contului care evidentiaza cheltuielile spitalului prin contul de finantare bugetara:

5.preluarea la sfarsitul anului a soldului creditor de 3 000 lei al contului de finantare care evidentiaza existenta unor plati nete de casa mai mari decat cheltuielile efectuate in anul 2005:

6. Incasarea cu titlu gratuit a sumei de 245 000 lei RON:

7. achizitionarea unui mijloc fix in valoare de 65 000 lei:

8. receptionarea mijlocului fix:

9.plata furnizorilor de imobilizari:

10. Transferul mijloacelor fixe la o alta institutie publica ( Spitalul Judetean):

11.depunerea unor sume incasate de la debitori in contul de finantare bugetara:

12. primirea de materiale prin transfer:

13. cumpararea de materiale cu numerar, conform bonului fiscal:

14.materiale procurate din avansuri spre decontare:

15. deunerea numerarului la banca:

16. Virarea sumei de 450 000 lei la buget:

17. Inregistrare drepturi salariale aferente lunii decembrie 2005:

18.Retineri din salarii in suma de 7 650 000 lei:

19. achitarea salariilor datorate personalului:

11. Documente comune si specifice

Nr

crt.

Denumirea documentului

Persoanele care poarta Raspunderea intocmirii

Data intocmirii

Termenele predarii documentelor

Destinatia documentelor

Chitante

Casierul

institutiei

La depunere numerar

La data depunerii

Se inregistreaza in registrul de casa dupa care se preda la contabilitate

Foaie de varsamant

Casierul institutiei

La depunerea numerarului la Trezorerie

Zilnic daca este cazul

Un exemplar ramane la Trezorerie,unul la casa

Cecurile pentru ridicarea de numerar

Contabil serviciul financiar, casierul institutiei

Cand se ridica numerar din Trezorerie

Zilnic daca este cazul

Trezoreria care deserveste institutia

Deconturile pentru cheltuieli deplasare

Titularul decontului si verifica serviciul contabilitate

La inapoiere din delegatie

Zilnic odata cu predarea registrului de casa

Serviciul contabilitate pt. inregistrare

Decontul de cheltuieli

Titularul decontului: sefii de compartimente

Cand se fac cheltuieli

Imediat dupa efectuarea cheltuielii

De la casierie la serviciul contabilitate

Dispozitie de plata aavansurilor spre decontare

Titularul avansului si sefii de compartiment

Cand se solicita

Dupa intocmire si aprobare

La casierie pt. Plata dupa care se preda la contabilitate

Statele pentru plata salariilor

Serviciul personal-salarizare

Chenzina I

Chenzina II

Cu doua zile inaintea platii salariilor

La casierie plata apoi se preda la serviciul contabilitate

Statele pentru plata concediilor

Serviciul personal-salarizare

Cand se solicita si conform planificarii

Dupa intocmire si aprobare

La casierie pt. Plata dupa care se preda la contabilitate

Registrul de casa. Foaia detasabila

Casierul institutiei

Zilnic

Zilnic

Contabilitate

Dispozitie de incasare si plata

Serviciul financiar, contabilitate

Cand este cazul

Anexa la extrasele de cont

Cu extrasele de cont la contabilitate

Extrase de cont de la Trezorerie

Contabilul sau casierul

Se ridica periodic de la Trezorerie

A doua zi de la ridicare

Dupa verificarea la ghiseu se preda la contabilitate

Procese verbale de receptie

Comisia de receptie

Cand se procura bunuri materiale

Dupa receptia si inregistrarea in magazie

Contabilitate impreuna cu facturile

Bonuri de consum

Sef compartiment aprovizionare

La solicitare, periodic sau lunar

Cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare

Pe baza de centralizator, 2 exemplare, contabilitate

Note de contabilitate

Contabilul sef

Zilnic

Saptamanal

La contabilitate pentru inregistrare

12.Inventarierea bunurilor

Inventarierea se efectueaza de catre o comisie numita de conducatorul institutiei publice, prin dispozitie scrisa, comisie formata din cel putin doua persoane. In componenta comisiei intra specialisti in domeniul economic, tehnic, administrativ, precum si alti salariati cu pregatire corespunzatoare. Nu pot face parte din comisie sefii compartimentelor unde se gasesc spre pastrare sau se folosesc bunurile materiale sau banesti supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta acestora.

Potrivit normelor de reglementare privind inventarierea patrimoniului comisiile de inventariere trebuie sa completeze urmatoarele documente:

Lista de inventariere (cod 14-3-12 si 14-3 12/b)

Extras de cont (cod 14-6-3)

Listele de inventariere se intocmesc intr-un singur exemplar, de regula anual, la toate institutiile bugetare.Extrasele de cont de format A5 sunt folosite la comunicarea/ solicitarea de la debitori a sumelor ramase neachitate ; se intocmesc in trei exemplare de catre compartimentele financiar-contabiledin unitatile incasatoare.

La incheierea operatiunilor de inventariere , comisia intocmeste un „ Proces verbal de inventariere”, in care se inscriu toate constatarile cu privire la plusurile si minusurile constatate, referiri la modul cum se desfasoara activitatea unitatii inventariate. (ANEXA 6 ).

14. Situatii financiare anuale si trimestriale

Situatiile financiare se compun din bilant, cont de executiebugetara si anexe.Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv.

Situatiile financiare trimestriale si anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei institutiei. Aceste situatii se intocmesc de catre institutiile publice , se semneaza de catre conducatorul acesteia si de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil. (ANEXELE 8, 9,10)

15.Depunerea situatiilor financiare

Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care au deschise conturile, bilantul contabil si contul de executie bugetara pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati, care trebuie sa coincida cu cele din conturile corespunzatoare deschise la unitatile de trezorerie.

Un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale se depune la organul ierarhic superior, respectiv la Directia de Sanatate Publica Botosani.Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 ani.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate