Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii




Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Stabilirea functiilor publice. procedura avizarii în conditiile prevederilor art. 107 din legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare


Stabilirea functiilor publice. procedura avizarii în conditiile prevederilor art. 107 din legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare


STABILIREA FUNCTIILOR PUBLICE. PROCEDURA AVIZARII ÎN CONDITIILE PREVEDERILOR ART. 107 DIN LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI (R2), CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda aviz privind stabilirea functiilor publice numai daca institutia/autoritatea publica in cauza se afla sub incidenta situatiilor legale prevazute de dispozitiile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru fiecare din cazurile prevazute de articolul de lege amintit, autoritatea/institutia publica solicitanta trebuie sa transmita un set de documentate standard, astfel incat Agentia sa poata constata indeplinirea conditiilor de legalitate si sa acorde avizul prealabil, obligatoriu si conform tuturor actelor administrative din administratia publica in temeiul dispozitiilor art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.



Astfel, intrucat avizul Agentiei este prealabil si obligatoriu tuturor actelor administrative, fiecare autoritate/institutie publica solicitanta are obligatia de a elabora si de a   transmite:

un proiect de act administrativ (proiect de hotarare a consiliului judetean sau a consiliului local) in cadrul caruia trebuie indicat exact temeiul legal al modificarii care urmeaza a fi adoptate, respectiv art. 107, art. 112 din Legea nr. 188 1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

totodata, autoritatea/institutia publica solicitanta intocmeste nota de fundamentare, nota care sta la baza proiectului de act administrativ si care cuprinde toate modificarile aduse structurii de functii publice precum si temeiurile legale in baza carora s-au operat, reprezentand motivarea in fapt si in drept a modificarilor aduse structurii de functii publice,

statutul nominal de personal este necesar sa fie actualizat cu toate modificarile supuse avizarii

precum si organigrama, care trebuie sa redea in mod fidel toate structurile organizatorice care compun autoritatea/institutia publica respectiva, precum si realatiile de subordonare dintre acestea. Mentionam faptul ca entitatile organizatorice prevazute in statul nominal trebuie sa se regaseasca in organigrama si vice versa.

Avand in vedere complexitatea cadrului legal in domeniul functiei publice si al functionarilor publici, depinzand de modificarile aduse structurii de functii publice, documentatia standard prezentata poate fi completata cu documente suplimentare. Toate documentele transmise Agentiei trebuie asumate de catre conducatorul autoritatii/institutiei publice solicitante, respectiv semnate si stampilate pe fiecare pagina si transmise in original, in doua exemplare. Unul dintre exemplare ramane la ANFP, iar celalalt se intoarce la autoritatea/institutia publica solicitanta purtand stampila ANFP,, AVIZAT ANFP"

Prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare prezinta urmatoarele situatii in care autoritatile/institutiile publice au obligatia de a solicita aviz privind stabilirea functiilor publice din partea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici:

A. Stabilirea de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, se stabileste de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare autoritate/institutie publica stabileste functiile publice, respectiv posturile de natura contractuala din cadrul institutiei publice in functie de atributiile din fisa postului fiecarui angajat. Astfel, daca in urma analizei atributiile aferente fiselor de post se regasesc atributii dintre cele prevazute de dispozitiile art. 2 alin. (1) si (3), autoritatea/institutia publica are obligatia de a stabili posturile respective drept functii publice.

Este cazul unor domenii specifice pentru care legislatia in vigoare permite stabilirea atat a posturi de natura contractuala, cat si functii publice, stabilirea acestora se realizeaza prin analiza prerogativelor de putere publica din cadrul fiselor de post.

B. Intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a promovarii in clasa si in grad profesional a functionarilor publici.

Promovarea in clasa se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1932/ pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfassurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici.

Astfel potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) din actul normativ amintit, promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare in clasa se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati intr-o functie publica de executie de grad profesional asistent sau, dupa caz, principal, din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului in conditiile prevazute de legislatia privind salarizarea unitara a personalului din administratia publica. Transformarea functiei publice nu se poate realiza intr-o functie publica de auditor sau de consilier juridic.

Astfel, autoritatea sau institutia publica are obligatia sa solicite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice, in conditiile prevazute la art. 107 alin. (1) lit. b) si alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999, (r2),cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor documente:

   a) solicitarea privind avizul de functii publice, cu indicarea temeiului legal prevazut de art. 107 din Legea nr.188/ (r2),cu modificarile si completarile ulterioare

   b) proiectul actului administrativ pentru aprobarea structurii de functii publice;

   c) referatul de aprobare al actului administrativ prevazut la lit. b), care trebuie sa cuprinda motivarea in fapt si in drept a modificarii intervenite in structura de functii publice, cu identificarea denumirii, a clasei si a gradului profesional ale functiei publice detinute de functionarul public si ale functiei publice pe care urmeaza a fi promovat, precum si salariul stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, respectiv cu respectarea dispozitiilor art. ;

   d) raportul final al examenului de promovare in clasa a functionarului public, in original;

   e) alte documente necesare in aceasta situatie, stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea listei documentelor necesare obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si a modalitatii de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice.

Dupa primirea avizului privind functiile publice, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite, in termen de 5 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica, in conditiile legii.

Transformarea postului ca urmare a promovarii in grad profesional in temeiul prevederilor art. 64 din legea nr. 188/1999 privind Statutul functioanrilro publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 128 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr.1173/2008, are loc cu avizul prealabil si obligatoriu al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Solicitarea de transformare a postului in urma promovarii in grad profesional cuprinde:

indicarea denumirii, a clasei si a gradului profesional a functiei publice detinute de functionarul public si a functiei publice ce urmeaza a fi transformata,

raportul final al examenului/concursului de promovare in grad,

precum si fisa postului completata cu noi atributii potrivit nivelului functiei publice in care se promoveaza.

Autoritatile si institutiile publice pot efectua modificari de natura celor mentionate mai sus o singura data pe trimestru. Pe cale de consecinta, avizul Agentiei se solicita si se emite trimestrial.

C. Transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate.

Autoritatile si institutiile publice pot efectua modificari de natura celor mentionate mai sus o singura data pe trimestru. Pe cale de consecinta, avizul Agentiei se solicita si se emite trimestrial.

În cazul modificarilor mentionate de lit. c), autoritatea/institutia publica transmite Agentiei documentele standard, precum si un tabel care va cuprinde denumirea functiei publice vacante transformate, denumirea functie publice solicitata pentru a fi avizata si incadrarea acesteia in structura organizatorica.

D. Modificarea calitatii posturilor prin transformarea posturilor ocupate in baza unui contract individual de munca in functii publice, respectiv prin transformarea functiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevazute activitatile cuprinse la art. 2 alin. (1) si (3) in posturi vacante sau ocupate ce urmeaza a fi ocupate in baza unui contract individual de munca.

Potrivit dispozitiilor art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) din acelasi act normativ, au obligatia de a stabili functii publice in conditiile prevazute la art. 107 daca cel putin 70% din atributiile fiecarui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publica.

Astfel, persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea 188/1999 intr-o pondere de cel putin 70% din totalul atributiilor fi numite in functii publice de

executie daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 54 din Legea 188/1999 si conditiile de vechime

in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.

Totodata, prevederile articolului 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, dispun in cuprinsul alin. (5) si alin. (6) ca in situatia in care se constata ca atributiile posturilor aferente functiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica in conditiile stabilite de lege, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa le transforme in posturi de natura contractuala, in termen de maximum 45 de zile de la data constatarii. În situatia prevazuta, titularul functiei publice transformate poate opta, in termen de maximum 15 zile lucratoare, intre:

 a) ocuparea postului in regim contractual;

 b) eliberarea din functia publica, in conditiile legii.

  • Pentru ambele cazuri mentionate de prevederile art. 111 din acelasi act normativ, autoritatea/institutia publica solicitanta are obligatia de a transmite Agentiei documentele standard, respectiv proiectul de act administrativ, nota de fundamentare, statul nominal de personal, organigrama, precum si un tabel individualizat pentru fiecare din cele doua cazuri prevazute de lege.
  • Astfel, pentru transformarea prevazuta de dispozitiile art. 111 alin. (1), tabelul va cuprinde urmatoarele informatii obligatorii: denumirea postului de natura contractuala, nivelul studiilor functionarului care ocupa respectiva functie,scopul principal al postului, vechimea in specialitatea studiilor[1], denumirea functiei publice cu precizarea gradului profesional, precum si ponderea atributiilor ce presupun prerogative de putere publica .

Pentru transformarea prevazuta de dispozitiile art. 111 alin. (5), tabelul va cuprinde denumirea postului de natura contractuala, nivelul studiilor functionarului care ocupa postului de natura contarctuala, scopul principal al postului, vechimea in specialitatea studiilor, denumirea functiei contractuale propusa, precum si ponderea prerogativelor de putere publica aferenta postului supus transformarii.

Autoritatile si institutiile publice pot efectua modificari de natura celor mentionate mai sus o singura data pe trimestru. Pe cale de consecinta, avizul Agentiei se solicita si se emite trimestrial.

E. Modificarea structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, in cazul in care se modifica structura de functii publice

În acest caz prevazut de prevederile art. 107 se are in vedere modificarile intervenite in structura organizatorica a autoritatii/institutiei publice in temeiul prevederilor art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, respectiv modificarile intervenite in componenta numerica legala a structurilor organizatorice tip birou, serviciu, directie sau directie generala.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/ privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de executie precum si o functie publica de conducere de sef birou, desfiintarea acesteia din urma, atrage redenumirea entitatii organizatorice in compartiment, intrucat nu se mai justifica existenta structurii tip birou. Astfel de modificari intervenite in structura organizatorica a autoritatii sau institutiei publice trebuie sa primeasca avizul prealabil al Agentiei.

În situatia prezentata, este necesar transmiterea catre Agentie a documentelor standard, respectiv proiectul de act administrativ, nota de fundamentare, statul nominal de personal si organigrama.

F. Reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor functii publice

În conformitate cu prevederile art. 36, art. 100 si ale art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:

a)     se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;

b)     sunt reduse atributiile unui compartiment;

c)     este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;

d)     este schimbata structura compartimentului.

Aplicarea acestor prevederi se face cu respectarea urmatoarelor criterii:

a)     categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;

b)     indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;

c)     pregatirea profesionala;

d)     sa fi desfasurat activitati similare.

În cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica. În situatia in care nu poate fi realizata numirea in conditiile de mai sus, functionarul public este eliberat in conditiile dispozitiilor art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii

În cazul reorganizarii activitatii sau institutiei publice, conducatorul institutiei poate realiza o mutare definitiva cu tot cu post, prin alocarea postului respectiv ca urmare a necesitatii institutionale identificate de catre conducatorul autoritatii/institutiei publice.

G. Înfiintarea sau desfiintarea unor functii publice

Înfiintarea sau desfiintarea unor functii publice din cadrul autoritatilor/institutiilor publice se realizeaza cu avizul prealabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si avand la baza in cazul infiintarii unor functii publice, acordul ordonatorului principal de credite, in conformate cu prevederile art. 36 alin. din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, pot aproba, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestor posturi. Modificarea calitatii posturilor vacante se face si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

În situatia prevazuta de prevederile art. 107 lit. g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si compeltarile ulterioare, autoritatea sau institutia publica solicitanta trebuie sa transmita documentele standard, si anume:

Ø     proiectul de act administrativ, nota de fundamentare cu motivarea in drept si in fapt a tuturor modificarilor, statul nominal de personal si organigrama.

  • În cazul desfiintarii unui post, reducerea este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
  • Totodata, reducerea unei functii publice poate fi justificata si in cazul reducerii cheltuielilor bugetare insa cu obligativitatea aplicarii prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare daca functia publica supusa desfiintarii este ocupata.

Astfel, daca functia publica supusa desfiintarii este ocupata, eliberarea din functia publica se realizeaza cu respectarea prevederile art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, este necesar respectarea dispozitiilor art. 36 din acelasi act normativ, respectiv in perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza. Totodata, daca functia publica supusa desfiintarii este de conducere, in acest caz se aplica prevederile art. 100 din acelasi act normativ si mai apoi dispozitiile art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere daca autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public. În cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

În perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. În perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici. Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea sau institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. În cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere. Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

În situatia in care functionarul public se afla in concediu medical, concediu de maternitate sau concediu pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta decat din initiativa functionarului public.

Ca urmare a eliberarii din functia publica, in conditiile prevederilor art. 99 din acelasi act normativ, functionarul public intra in corpul de rezerva gestionat la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, autoritatea/institutia publica respectiva are obligatia de a comunica Agentiei actele administrative de eliberare din functiile publice, insotite de actele de studii ale functionarilor publici, copie dupa carnetul de munca, copie dupa CI/BI precum si a datelor de contact ale functionarilor publici eliberati, in vederea inregistrarii in corpul de rezerva.

H. Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale din punctul de vedere al salarizarii si al structurii carierei pe categorii, clase si grade profesionale.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 188/ prin functiile publice generale se intelege ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale; functiile publice specifice reprezentand ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.

Astfel, categoria functiilor publice generale este stabilita de catre prevederile art. 14 din acelasi act normativ, categoria functiilor publice specifice regasindu-se in lista functiilor publice, anexa la Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin alte acte normative privind organizarea si functioanarea unor autoritati/institutii publice, precum functiile publice de inspectori de munca reglementate drept functii publice specifice prin prevederile Hotararii Guvernului nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric; stabilirea functiilor publice din cadrul structurilor organizatorice ale politiei comunitare drept functii publice specifice de agenti comunitari, potrivit prevederilor art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 2295/2004 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei Comunitare.

Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale din punctul de vedere al salarizarii si al structurii carierei pe categorii, clase si grade profesionale se stabileste cu avizul prealabil si obligatoriu al Agentiei avand in vedere dispozitiile art. 1 alin. (2) din Anexa III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, care dispun ca echivalarea salariului stabilit pentru functiile publice specifice, altele decat cele prevazute in anexa la prezenta lege, se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in raport cu clasificarea functiilor publice si natura competentelor si ale art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, care prevad ca personalul care ocupa functii specifice care nu se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat, prin asimilare sau echivalare, in baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, in functii care se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, iar salarizarea se face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.

Autoritatea/institutia publica solicitanta trebuie sa transmita Agentiei documentatia standard, precum si tabelul pentru echivalare cuprinzand urmatoarele elemente:denumirea funcsiei publice specifice, nivelul studiilor necesare ocuparii functiilor publice specifice, functia publica de executie propusa (denumire, grad profesional, treapta de salarizare).

În situatia in care, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc masuri din categoria celor prevazute de dispozitiile art. 107 din Legea nr. 188/ se aproba cu modificari sau completari, ordonatorii principali de credite din administratia publica locala au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici aceste acte administrative in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aprobarii lor prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, hotarare a consiliului judetean.

În situatia mai sus mentionata, autoritatile administratiei publice locale pot pune in aplicare dispozitiile hotararii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, numai dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. În acest caz, avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se emite in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii actelor administrative.



Conform prevederilor art. 3, lit. l) din H.G. nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, vechimea in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice reprezinta experienta dobandita in temeiul unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a invatamantului in Romania.





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate