Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROLUL CONFORMARII


SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROLUL CONFORMARII


SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROLUL CONFORMARII

Implementare directive

Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC),transpusa prin OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin L 645/2002

Realizarea cerintelor de implementare ale acestei directive care au intrat in sarcina Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea sunt prezentate in continuare :

Activitati realizate in anul 2007:

S-a realizat constientizarea agentilor economici care intra sub incidenta Directivei IPPC, privind obligatia de a respecta termenele masurilor din planurile de actiune

S-a raportat la ARPM Galati stadiul investitiilor pentru agentii economici care intra sub incidenta Directivei IPPC.

Au fost depuse documentatiile in vederea reinoirii autorizatiilor integrate de mediu pentru SC Alum SA , SC Energoterm SA si SC AKER Tulcea SA.

S-a verificat impreuna cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea stadiul realizarii masurilor din Planurile de actiune atat pentru societatile care nu au perioada de tranzitie cat si pentru cele care au perioada de tranzitie.

Au fost efectuate un numar de 13 controale comune si anume:

3 la SC Energoterm SA

3 la SC Alum SA

3 la SC Tremag SA

1 la SC Tabco-Campofrio SA

1 la SC Carniprod SRL

2 la SC Aker Tulcea SA

Reactualizarea inventarelor instalatiilor/activitatilor IPPC la nivel nivel local

Directiva Consiliului nr. 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere, transpusa prin HG 541/ 2003 privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere

Directiva vizeaza instalatiile termoenergetice a caror putere termica instalata este egala sau mai mare de 50 MWt si care furnizeaza energie electrica si energie termica populatiei.

In judetului Tulcea intra sub incidenta acestei directive urmatoarele instalatii :

CET apartinand SC ALUM SA

CAF apartinand SC ENERGOTERM SA

Societatile mentionate au intocmit Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor pentru instalatii mari de ardere in vederea respectarii plafoanelor de emisii stabilite. Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor pentru SC ALUM SA a fost inclus in Programul National de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere.

S- a realizat in anul 2007:

Masurile cuprinse in acest program au fost verificate impreuna cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea si raportate la ARPM Galati.

S-au efectuat 5 controale comune cu GNM CJ Tulcea.

SC ALUM SA Tulcea - este cuprins in Programul National de Reducere a Emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere -masurile au termen scadent 31.12.2007

Stadiul realizarii masurilor :

Trecerea la functionarea mixta pe pacura si gaz metan - s-a incheiat contract cu TRANS GAZ SA Medias privind racordarea la SNTGN. Elaborat proiect retea interna de gaze de catre SC PETRO PROIECT SA.- masura realizata

Montare arzatoare cu NOx redus :realizata( s-au montat la calcinare si la cazanul C2AP1)

Modernizare cazan : inlocuit ventilatoare la doua cazane de la CET.

Utilizarea pacurii cu sulf < 1%- societatea a inceput sa achizitioneze pacura cu continut redus de sulf de la SC ARPECHIM SA Pitesti.

Directiva Consiliului nr. 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase (SEVESO), transpusa prin HG 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

Reactualizarea inventarelor instalatiilor care se afla sub incidenta Directivei SEVESO . Societatile din judetul Tulcea supuse acestei directive sunt :

SC ALUM SA Tulcea

SC AKER TULCEA SA

SC TREMAG SA Tulcea

SC STAR 2000 SA Tulcea

SC PETROM SA

In vederea implementarii acestei Directive s-a efectuat :

reinventarierea instalatiilor care intra sub incidenta HG.804/2007 , care au fost transmise la ARPM Galati.

au fost efectuate 10 controale impreuna cu GNM CJ Tulcea si ISU DELTA Tulcea pentru verificarea modului de aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore si reinventarierea in functie de capacitatile de stocare.

S-a raportat la ARPM Galati Baza de date RISAGEN actualizata.

Directiva COV-solventi

In judetul Tulcea sub incidenta acestei Directive intra SC AKER Tulcea SA, SC Memphis SRL si SC Samuel Prest SRL

.S-au efectuat 1 control comun cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea in vederea reinventarierii unitatilor care intra sub incidenta HG.699/2003, modificat si completat cu HG.1902/2004.I

Realizarea inventarului instalatiilor care intra sub incidenta COV-solventi a fost transmis la ARPM Galati in luna iulie 2007, respectiv luna octombrie 2007.

S-a raportat la ARPM Galati si la ANPM situatia implementarii Directivei COV solventi sub care intra SC AKER SA Tulcea, ce detine autorizatia integrate de mediu nr. 10/05.02.2007

a)     S-au efectuat 29 verificari comune pentru inventarierea/reinventarierea instalatiilor IPPC, LCP, SEVESO, COV (solventi) , urmarirea calendarului de depunere a solicitarilor de emitere a autorizatiilor integrate de mediu;

b) In vedrea realizarii de investitii cu finantare SAPARD s-a eleberat un aviz pentru achizitionare de utilaje si s-au efectuat 14 controale pentru verificarea realizarii investitiilor

c) S-au efectuat 31 controale comune cu GNM Comisariatul Judetean Tulcea in vederea verificarii conformitatii actelor de reglementare, respectarii obligatiilor de mediu asumate, a realizarii investitiilor de mediu planificate de catre agentii economici si autoritatilor administratiei locale prin finantare fonfuri SAPARD si fonduri proprii si solutionarii a 5 sesizari .

Respectarea cadrului legal in procesul decizional

Procesul decizional in cadrul A.P.M. Tulcea - emiterea deciziilor interne cat si luarea deciziilor in vederea emiterii actelor de reglementare - a urmat intocmai prevederile legislatiei de mediu in vigoare .

Optimizarea activitatilor privind emiterea actelor de reglementare, urmarirea aplicarii procedurilor specifice si a legislatiei de mediu in vigoare, avand ca efecte cresterea numarului de acte de reglementare emise, raportat la numarul de solicitari ( avize de mediu, acorduri de mediu, autorizatii de mediu)

In parcurgerea etapelor procedurale de emitere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, au fost respectate termenele stipulate in legislatia de mediu in vigoare, respectiv:

- Legea nr. 265/2006 privind aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr. 84 /2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii ;

- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.

- OM al MMDD nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul ta

- Ordinul MMGA nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de emitere a acordurilor de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr.1076/2004 privind aprobarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

- Ordinul MMGA nr.876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

- Ordinul MMGA nr.818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu - modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005;

Nu au fost semnalate sesizari legate de nerespectarea duratelor etapelor din procedurile de reglementare.

Numarul de avize de mediu emise/ numar solicitari avize

- avize de mediu - solicitari 12

- emise 7 din care 1 pentru privatizare si 6 pentru incetarea activitatii

- 5 avize urmeaza procedura de emitere

Numarul de acorduri de mediu emise/ numar solicitari acorduri

- notificari pentru proiecte de investitii noi si modificarea celor existente, aferente activitatilor cu impact nesemnificativ asupra mediului si fisa tehnica cu stampila tip A

- solicitari 251

- emise 239

- notificari pentru proiecte de investitii noi si modificarea celor existente, aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului si fisa tehnica cu stampila tip B

- solicitari 73

- emise 62

- acorduri de mediu - - solicitari - 11

- emise 13

Numarul de autorizatii de mediu emise/numar solicitari

- solicitari autorizatii de mediu - 263

- emise - 243, din care:

- autorizatii de mediu fara bilant de mediu - 239

- cu bilant de mediu - 4

- revizuiri autorizatii de mediu - 86

-vize/prelungiri autorizatii de mediu-202

In conformitate cu HG nr 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe la APM Tulcea s-au primit in cursul anului 2007 un numar de 176 de solicitari pentru planuri si programe, dupa cum urmeaza:

-pentru un numar de 98 de solicitari s-a decis ca nu intra sub incidenta HG 1076/2004

-pentru un numar de 63 solicitari pentru planuri si programe s-a decis in urma analizei in Comitetul Special Constituit ca nu este necesara evaluarea de mediu

-la trei solicitari s-a renuntat

-un solicitant nu s-a prezentat in comisie

-pentru o singura solicitare s-a stabilit in urma etapei de incadrare necesitatea efectuarii evaluarii de mediu si anume, beneficiar S.C. MGN IMPEX S.R.L PUZ- Ansamblu rezidential; solicitarea a fost transmisa la ARPM GALATI.

-un numar de 10 solicitari au fost transmise la ARPM Galati.

Asigurarea calitatii actelor de reglementare emise

Actele de reglementare au fost emise in termenele stipulate de legislatia in vigoare.

Planurile, programele, proiectele si activitatile supuse procedurilor de reglementare sunt analizate in Comisia de Analiza Tehnica constituita la nivelul APM Tulcea, in baza Deciziei 321/31.03.2006 a ANPM si a Ordinului Prefectului nr.288/2006, respectiv in Comitetul Special Constituit, aprobat prin Ordinul ARPM Galati nr.10/01.11.2006.

Deciziile finale de emitere a actelor de reglementare sunt luate in cadrul Comisiei Interne de Analiza, constituita la nivelul autoritatii teritoriale de mediu.

Decizia finala se comunica solicitantilor si se face publica prin anunturi in mass-media , primarii sip e site-ul APM Tulcea.

Urmarirea conformarii activitatilor prestate de agentii economici fata de actele de reglementare emise si de actele normative privind protectia mediului

In conformitate cu angajamentele rezultate din procesul de negocieri al Capitolului 22 Mediu in vederea aderarii la Uniunea Europeana, Serviciul Autorizari si Controlul Conformarii a aplicat obiectivele si cerintele Directivelor CE transpuse in legislatia nationala, astfel:

Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), pentru cele 9 instalatii de pe teritorilul judetului, apartinand :

- SC ALUM SA Tulcea-

Producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate, materii prime secundare, prin procese metarulgice, chimice sau electrolitice;

Instalatie de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW

- SC FERAL SRL Tulcea

Producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate, materii prime secundare, prin procese metarulgice, chimice sau electrolitice;

- SC TREMAG SA Tulcea

Fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie

- SC TABCO CAMPOFRIO SA Tulcea

Abator cu capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50t/zi

- SC CARNIPROD SRL Tulcea - Complex crestere porci - Km 4

Instalatie pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete

- SC PIG COM SA Satu Nou

Instalatie pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete

- SC ENERGOTERM SA Tulcea

Instalatie de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW

-SC AKER TULCEA SA- Instalatii pentru tratamentul suprafetelor periculoase care utilizeaza solventi organici > 200 t/an

Pana in prezent au fost emise 8 autorizatii integrate :

SC ALUM SA autorizatia integrata de mediu nr.9/05.02.2007 cu termen de valabilitate 15.10.2007.Autorizatia este in procedura de reinnoire.

SC TREMAG SA autorizatia integrata de mediu nr.2/03.01.2007 cu termen de valabilitate 30.10.2007. Datorita modificarii capacitatii proiectate prin dezafectarea cuptoarelor 1 si 3 societatea a iesit de sub incidenta Directivei, fiind in procedura de autorizare dupa O.876/2004.

SC FERAL SRL autorizatia integrata de mediu nr.23/06.08.2007 cu termen de valabilitate 01.06.2013.

SC TABCO-CAMPOFRIO SA autorizatia integrata de mediu nr.14/04.05.2007 cu termen de valabilitate 31.01.2009.

SC CARNIPROD SRL autorizatia integrata de mediu nr.06/29.01.2007 cu termen de valabilitate 30.09.2010

SC ENERGOTERM SA autorizatia integrata de mediu nr.28/06.12.2006 cu termen de valabilitate 30.06.2007. Au fost realizate masurile din planul de actiune si a fost reactualizata, autorizatia integrata de mediu in data de 23.10.2007,cu termen de valabilitate pana in 23.10.2017.

SC AKER TULCEA SA autorizatia integrata de mediu nr.10/05.02.2007 cu termen de valabilitate 30.10.2007. Au fost realizate masurile din planul de actiune si a fost reactualizata, autorizatia integrata de mediu in data de 25.10.2007,cu termen de valabilitate pana in 25.10.2017.

SC PIGCOM SA autorizatia integrata de mediu nr.27/19.10.2007 cu termen de valabilitate 31.10.2010

Activitati realizate in anul 2007:

S-a realizat constientizarea agentilor economici care intra sub incidenta Directivei IPPC, privind obligatia de a respecta termenele masurilor din planurile de actiune

S-a raportat la ARPM Galati stadiul investitiilor pentru agentii economici care intra sub incidenta Directivei IPPC.

Au fost depuse documentatiile in vederea reinoirii autorizatiilor integrate de mediu pentru SC Alum SA , SC Energoterm SA si SC AKER Tulcea SA.

S-a verificat impreuna cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea stadiul realizarii masurilor din Planurile de actiune atat pentru societatile care nu au perioada de tranzitie cat si pentru cele care au perioada de tranzitie.

Au fost efectuate un numar de 13 controale comune si anume:

3 la SC Energoterm SA

3 la SC Alum SA

3 la SC Tremag SA

1 la SC Tabco-Campofrio SA

1 la SC Carniprod SRL

2 la SC Aker Tulcea SA

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer, proveniti din instalatii mari de ardere (LCP), pentru :

- SC ALUM SA Tulcea

- SC ENERGOTERM SA Tulcea

Societatile mentionate au intocmit Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor pentru instalatii mari de ardere in vederea respectarii plafoanelor de emisii stabilite. Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor pentru SC ALUM SA a fost inclus in Programul National de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere.

S-au facut verificari impreuna cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea pentru verificarea modului de realizare a masurilor cuprinse in Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi .

S- a realizat in anul 2007:

Masurile cuprinse in acest program au fost verificate impreuna cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea si raportate la ARPM Galati.

S-au efectuat 5 controale comune cu GNM CJ Tulcea.

SC ALUM SA Tulcea - este cuprins in Programul National de Reducere a Emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere -masurile au termen scadent 31.12.2007

Stadiul realizarii masurilor :

Trecerea la functionarea mixta pe pacura si gaz metan - s-a incheiat contract cu TRANS GAZ SA Medias privind racordarea la SNTGN. Elaborat proiect retea interna de gaze de catre SC PETRO PROIECT SA.- masura realizata

Montare arzatoare cu NOx redus :realizata( s-au montat la calcinare si la cazanul C2AP1)

Modernizare cazan : inlocuit ventilatoare la doua cazane de la CET.

Utilizarea pacurii cu sulf < 1%- societatea a inceput sa achizitioneze pacura cu continut redus de sulf de la SC ARPECHIM SA Pitesti

Investitii deosebite derulate la nivelul judetului Tulcea de catre agentii economici care intra sub incidenta directivei IPPC

Agentii economici care intra sub incidenta Directivei IPPC si-au propus si au realizat conform Planului de actiune. parte integranta al autorizatiilor integrate de mediu, investitii de mediu in vederea realizarii conformitatii.Cele mai importante invrstitii in anul 2007au fost realizate de urmatorii agenti economici :

SC ALUM SA TULCEA

a)Factorul de mediu aer

1.Adaptarea arzatoarelor la CET in vederea functionarii cu gaze naturale si pacura

Valoare propusa :200 mii Euro

Valoare realizata:273,6 mii Euro

2.Racord la SNT conducta de gaz metan si construire retea interna de distributie.

Valoare propusa :1400 mii Euro

Valoare realizata 958,5 mii Euro

3.Proiecte arzatoare pentru modernizare cazane C2AP si C 105.

Valoare propusa 101,5 mii Euro

Valoare realizata:23,9 mii Euro

4.Echipare calcinator static cu arzatoare adaptate la functionarea cu gaze naturale si pacura.

Valoare propusa :268 mii Euro

Valoare realizata: 170,6 mii euro

5.Inlocuirea electrofiltrului 2 cu filtru cu saci pentru minimizarea emisiei de pulberi

Valoare propusa :190 mii Euro

Valoare realizata: 365,8 mii euro

Valoarea totala realizata pentru factorul de mediu aer este:1768,5 mii Euro

Investitiile au fost incepute in anul 2006 si finalizate in anul 2007.Valoarea totala investita pentru aer in acest interval este de 4847,5 mii Euro

b) Factor de mediu apa

1.Dotarea statiei de descarcare a pacurii cu separatoare de hidrocarburi cu capacitate mai mare

Valoare propusa :30 mii Euro

Valoare realizata: 31,6 mii euro

c) Factor de mediu sol

1.Reabilitarea platformei pe care se afla rezervoarele de acid sulfuric si clorhidric prin impermeabilizarea antiacida a zonei si realizarea unei reborduri pentru colectarea eventualele scurgeri din rezervoare.

Valoare propusa :15 mii Euro

Valoare realizata: 10,5 mii euro

2.Amenajare halda deseuri solide si consolidare dig.

Valoare realizata:35,5 mii Euro

SC TABCO-CAMPOFRIO SA

Factor de mediu aer:

1.Modernizare instalatie frig

Valoare propusa:1200 mii Euro

Valoare realizata:1032,686 mii Euro

SC ENERGOTERM SA

Factor de mediu aer

1.Sistem de monitorizare continua a gazelor de ardere si pulberilor

Valoare propusa:40 mii euro

Valoare realizata :78,34 mii euro

Colaborari:

- S-a colaborat cu GMN CJ Tulcea la verificarea masurilor din Planurile de actiune al autorizatiilor integrate de mediu si din PNRP.Au fost realizate un numar de 13 controale comune.

- S-a colaborat cu GNM CJ Tulcea cu ARPM Galati la verificarea amplasamentelor in vederea reinnoirii autorizatiilor integrate de mediu cu fara perioada de tranzitie , cat si pentru verificarea masurilor din planurile de actiune.S-au efectuat un numar de 4 controale comune.

- Colaborare cu ARPM Galati in procedura de emitere a autorizatiilor integrate de mediu.S-a participat la analiza documentatiilor, verificarea amplasamentelor, puncte de vedere la planurile de actiune.

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II).

Sub incidenta Directivei SEVESO II intra urmatoarele societati:

SC ALUM SA - risc major

SC AKER TULCEA SA- risc minor

SC PETROM SA- risc minor

SC TREMAG SA- risc minor

SC STAR 2000 SA- risc minor

In vederea implementarii acestei Directive s-a efectuat :

reinventarierea instalatiilor care intra sub incidenta HG.804/2007 , care au fost transmise la ARPM Galati.

au fost efectuate 10 controale impreuna cu GNM CJ Tulcea si ISU DELTA Tulcea pentru verificarea modului de aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore si reinventarierea in functie de capacitatile de stocare.

S-a raportat la ARPM Galati Baza de date RISAGEN actualizata

-A fost incheiat un Protocol de colaborare intre ANPM, GNM si ISU pentru verificare obiectivelor care intra sub incidenta Directivei SEVESO II.Conform acestui Protocol a fost realizat un Program comun de verificari pantru anul 2007.

Au fost realizate un numar de 10 controale comune SEVESO II.( cate 2 pentru fiecare obiectiv);

Directiva Consiliului nr.1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) provenite din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii, pentru agentul economic:

In judetul Tulcea sub incidenta acestei Directive intra SC AKER Tulcea SA, SC Memphis SRL si SC Samuel Prest SRL

.S-au efectuat 1 control comun cu reprezentanti ai GNM CJ Tulcea in vederea reinventarierii unitatilor care intra sub incidenta HG.699/2003, modificat si completat cu HG.1902/2004.I

Realizarea inventarului instalatiilor care intra sub incidenta COV-solventi a fost transmis la ARPM Galati in luna iulie 2007, respectiv luna octombrie 2007.

S-a raportat la ARPM Galati si la ANPM situatia implementarii Directivei COV solventi sub care intra SC AKER SA Tulcea, ce detine autorizatia integrate de mediu nr. 10/05.02.2007.

Au fost efectuate un nr. de 29 de verificari cu reprezentantii Comisariatului Judetean Tulcea al GNM, la obiectivele care intra sub incidenta Directivelor CE.

Scopul verificarilor commune a fost pentru stabilirea urmatoarelor prioritati in vederea implementarii Directivelor:

adoptarea politicii de prevenire a acccidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, refacerea /completarea acestora si prezentarea masurilor de prevenire si interventie in caz de accidente cu substante periculoase;

stadiul realizarii masurilor cuprinse in planurile de actiune parte integranta a utorizatiilor integrate de mediu atat pentru cele fara perioada de tranzitie cat si pentru cele cu perioada de tranzitie;

verificarea amplasamentelor obiectivelor IPPC in vederea reactualizarii autorizatiilor fara perioada de tranzitie;

verificarea stadiului realizarii masurilor cuprinse in Programul National de Reducere Progresiva a Emisiilor pentru obiectivele care intra sub incidenta Directivei LCP

reinventarierea obiectivelor care intra sub incidenta Directivelor IPPC, SEVESO II, LCP si COV-solventi;

Raspunsul in termen la sesizarile venite din teritoriu

In perioada 01.01.2007 - 31.12.2007 s-au inregistrat la Serviciul ACC al APM Tulcea un numar de 12 sesizari,

Sesizarile au fost formulate de catre persoane fizice / juridice si O.N.G. -uri iar APM Tulcea a raspuns acestor sesizari in termen legal comunicand datele si informatiile solicitate.

PROIECTE IMPORTANTE CE SE DERULEAZA LA NIVELUL JUDETULUI TULCEA

In cursul anului 2007, au fost demarate unele proiecte pentru construirea unor statii de epurare si a lucrarilor de canalizari aferente. Printre acestea, amintim:

- Consiliul local al comunei Sarichioi a solicitat la APM Tulcea acord de mediu pentru obiectivul de investitii: "Construire canalizare menajara in sistem centralizat si statie tratare ape uzate" in localitatea Sarichioi.

Valoarea de investitie estimativa a lucrarilor este de 3900000 lei, din care pentru protectia mediului 1700000 lei.

- Consiliul local Nufaru a solicitat la APM acord de mediu pentru obiectivul de investitii "Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Nufaru.

Valoarea de investitie estimativa a lucrarilor este de 4105824 RON

- SC ECOREC SA Tulcea - Depozit zonal pentru deseuri municipale asimilabile si industriale nepericuloase ; volum depozitare 1,7 mil. mc - Tulcea

- acord de mediu emis in baza studiului de impact de catre ARPM Galati

- valoare investitie - 9 200 000 lei; toata valoarea pentru protectia mediului.

Acte de reglementare emise pentru proiecte de anvergura, finantate din:

Fondul de mediu

- Reconstructia ecologica a Lacului Ciuperca - titular Primaria Municipiului Tulcea

- s-a emis notificare de tip B fara acord de mediu

- Valoare investitie 2 908 885 euro

- Durata executiei - 18 luni

ISPA - Proiecte prioritare in cadrul programului

"Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in Sectorul de apa potabila si apa uzata EuropeAid/119083/D/SV/RO/Masura ISPA-2003/P/PA013-04"

1. Pentru - Sistem Municipiul Tulcea - titular SC AQUASERV SA TULCEA

- s-a emis acord de mediu in baza studiului de evaluare a impactului asupra mediului

- Valoare investitie 66 042 000 euro, din care

pentru apa potabila - 38 998 000 euro

pentru apa uzata - 27 044 000 euro

- Perioada de derulare a proiectului

2.Pentru Orasul Isaccea - titular Primaria Orasului Isaccea

- s-a emis notificare tip B fara acord de mediu

- Valoare investitie 7 515 000 euro, din care

- pentru apa potabila - 3 492 000 euro

- pentru apa uzata  - 4 023 000 euro

- Perioada de derulare a proiectului

3. Pentru Orasul Macin - titular Primaria Orasului Macin

- s-a emis notificare tip B fara acord de mediu

- Valoare investitie 10 449 000 euro, din care

- pentru apa potabila - 883 000 euro

- pentru apa uzata  - 9 566 000 euro

- Perioada de derulare a proiectului

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate