Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Profesorii, scurta prezentare in Republica Moldova


Profesorii, scurta prezentare in Republica Moldova
Profesorii, scurta prezentare in Republica Moldova

1. Cadrele didactice din invatamintul general

In institutiile de invatamint preuniversitar activitatea agentilor educationali la nivel de unitate scolara este reglementata de urmatoarele acte normative: Legea Invatamintului, Statutul-tip al institutiei de cultura generala, Regulamentul privind organizarea si functionarea liceelor, Regulamentele de atestare a cadrelor didactice si manageriale.

Conform actelor normative in vigoare, in invatamintul invatamintului preuniversitar drept cadrele didactice se considera:

educatorul in invatamintul prescolar, primar si special;

logopedul in invatamintul prescolar, primar si special;
psihologul scolar in invatamintul preuniversitar;

invatatorul din invatamintul primar (clasele I-IV);

profesorul in invatamintul secundar (gimnazial, liceal, profesional);

instructorul, maistrul-instructor in invatamintul secundar profesional;

Drepturile personalului didactic vizeaza:

respectarea demnitatii profesorului;

libertatea opiniei;

asigurarea conditiilor eficiente pentru desfasurarea activitatii profesionale, pentru perfectionarea permanenta;

libertatea initiativei profesionale in realizarea obiectivelor educationale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performantelor elevilor intr-un sistem validat si potrivit constiintei proprii, utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamintului, modernizarea procesului de invatamint prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activitati de cercetare stiintifica;

dreptul de a face parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale, culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite.

Personalul didactic de predare are urmatoarele obligatiuni:

studiaza planurile de invatamint, programele analitice, manualele scolare si literatura de specialitate;

intocmeste planificarea calendaristica semestriala;

face proiecte didactice sau schite de proiect pentru lectii;

realizeaza orele de predare la clasa;

asigura eficacitatea procesului instructiv-educativ;

stimuleaza activitatea independenta, initiativa, capacitatile creative ale elevului;

asigura securitatea vietii si sanatatea elevilor in cadrul lectiilor si activitatilor extrascolare;

organizeaza si desfasoara concursurile scolare;

participa la activitatile catedrelor metodice, ale consiliului profesoral;

participa la sedintele si activitatile consiliului de administratie cind este solicitat;

organizeaza si desfasoara orele de dirigentie;

organizeaza meditatii si consultatii cu elevii la disciplina predata;

colaboreaza cu familiile elevilor;

isi imbogateste in permanenta pregatirea in domeniul specialitatii, psihopedagogiei, metodicii predarii disciplinei;

participa la activitatile de perfectionare organizate in scoala si in afara scolii;

isi onoreaza toate obligatiunile prevazute in fisa postului.

In Republica Moldova functioneaza asociatii profesionale ale pedagogilor, constituite in conformitate cu criteriile de divizare a domeniilor profesionale: Societatea de Stiinte Filologice, Societatea Istoricilor, Asociatia Managerilor, Asociatia Profesorilor de Limba Engleza etc. Scopurile acestor asociatii constau in stimularea cercetarii stiintifice si metodologice in domeniul stiintelor respective, imbunatatirea activitatii metodico-didactice a personalului de specialitate din invatamintul de toate gradele, participarea activa la raspindirea cunostintelor in scoala si in afara de scoala, stimularea interesului tineretului pentru studiul stiintelor, sprijinirea activitatii societatilor stiintifice ale elevilor, reprezentarea si promovarea intereselor profesional-didactice si stiintifice ale membrilor sai.

Regulamente nationale cu privire la acordarea gradelor didactice

Conform Legii Invatamintului, confirmarea in functie si conferirea gradelor didactice se efectueaza conform unui Regulament, aprobat de Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului. Pe parcursul anilor, acest regulament a suferit numeroase modificari (redactiile 1999, 2000, 2001, 2003), fapt ce reflecta atit reformele care au loc in sistemul educational, cit si imixtitudinea factorilor de ordin politic. In pofida schimbarilor dictate de conjunctura politica, Regulamentul in vigoare stipuleaza confirmarea in functie si acordarea gradelor didactice in baza competentei profesionale, calitatii activitatilor didactice, pregatirea metodico-pedagogica si psihologica.

Confirmarea in functie a cadrelor didactice se efectueaza obligatoriu o data la 5 ani. Tinerii specialisti sunt confirmati in functie dupa 3 ani de activitate educationala.

Cadrele didactice care solicita conferirea/confirmarea gradelor didactice intii si superior trebuie sa aiba la activ publicatii din experienta pedagogica, participari cu comunicari la conferinte, la seminare metodologice, activitate de formator sau de monitor, de parteneriat profesional.

Gradul didactic doi se confera/confirma in temeiul:

deciziei comisiei unitatii de invatamint, portofoliului de atestare;

sustinerii publice a raportului de autoevaluare.

Gradul didactic intii se confera/confirma in temeiul rezultatelor:

deciziei comisiei unitatii de invatamint, portofoliului de atestare;

sustinerii publice a lucrarii metodice/raportului de autoevaluare la comisia de evaluare republicana;

evaluarii interviului de performanta.

Gradul didactic superior se confera/confirma in temeiul:

deciziei comisiei unitatii de invatamint, portofoliul de atestare;

sustinerii publice a lucrarii stiintifico-metodice/raportului de autoevaluare la comisia de evaluare republicana;

evaluarii interviului de performanta.

Detinatorilor de titluri/grade stiintifico-didactice in pedagogie sau in domeniul disciplinei predate li se confera/confirma gradul didactic superior, iar detinatorilor de diplome de magistru li se confera/confirma gradul didactic doi in temeiul:

deciziei comisiei unitatii de invatamint, portofoliului de atestare;

actului ce confirma titlurile nominalizate.

Cadrele didactice si de conducere pot solicita din initiativa proprie acordarea de grade didactice si manageriale. Pentru gradul superior se acorda un spor la salariu de 50% fata de salariul functiei, pentru gradul intii - 40%, pentru gradul al doilea - 30%.

Atestarea cadrelor didactice si de conducere se realizeaza in trei etape: evaluarea pe teren a cadrelor didactice, elaborarea si prezentarea publica a proiectelor didactice, sustinerea interviului de performanta.

Toate responsabilitatile evaluarii pe teren a cadre didactice sunt delegate unitatilor de invatamint. Comisiile de evaluare sunt create in cadrul institutiilor de invatamint prin decizia Consiliului profesoral. Directiile raionale/municipale si sindicale de ramura monitorizeaza activitatea comisiilor unitatilor de invatamint. In baza rezultatelor atestarii si a deciziilor Comisiei raionale de atestare, directia de invatamint emite ordine de conferire/confirmare a gradelor didactice si manageriale doi.

Reforma in derulare a invatamintului din Republica Moldova a modificat in mare masura sistemul de formare/atestare a personalului didactic. O realizare esentiala in aceasta directie o reprezinta elaborarea si aprobarea Conceptiei de formare a personalului din invatamintul preuniversitar (Hotarirea Colegiului Ministerului Educatiei nr. 6.1 din 03.04.2003), care marcheaza inceputul unor schimbari radicale in procesul de formare continua, punind accentul pe descentralizarea sistemului si delegarea mai multor competente institutiilor de invatamint, comunitatii si directiilor raionale de invatamint. Principiul de baza al Conceptiei consta in faptul ca responsabilitatea dezvoltarii profesionale apartine, mai intii de toate, insusi cadrului didactic.

3. Studiile necesare pentru a deveni cadru didactic in sistemul de invatamint
din Republica Moldova

In Republica Moldova formarea initiala a cadrelor didactice este realizata in institutiile de invatamint mediu de specialitate colegii (educatori pentru institutiile prescolare si invatatori pentru invatamintul primar) si institutiile de invatamint superior universitati (toate categoriile de cadre didactice).

Studiile in colegii finalizeaza cu sustinerea examenelor de absolvire si (sau) cu sustinerea unei lucrari (unui proiect) de diploma si cu eliberarea diplomei de studii medii de specialitate, prin care titularul ei obtine calificarea de specialist cu nivel mediu in profilul si specialitatea respectiva. Absolventii cu diploma de colegiu sint incadrati in cimpul muncii ca educatori in institutiile prescolari sau ca invatatori in scoala primara. De asemenea, ei isi pot continua studiile in invatamintul superior. Absolventii de colegii, care isi continua studiile in invatamintul superior la o specialitate din cadrul profilului studiat in colegiu, efectueaza studiile superioare in termen redus cu un an.

Accentuam, ca pina in prezent nu s-a ajuns la o viziune clara asupra rolului colegiilor cu profil pedagogic in pregatirea cadrelor didactice, existind numeroase propuneri din partea universitatilor de a realiza formarea initiala a educatorilor si a invatatorilor numai in institutiile de invatamint superior.

Formarea initiala a cadrelor didactice pentru toate institutiile de invatamint se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamint superior universitati, academii, institute. In astfel de institutii studiile se incheie cu sustinerea examenului de licenta.

Durata studiilor cu frecventa la zi in invatamintul universitar este de 4 5 ani, iar in invatamintul cu frecventa redusa este mai mare cu un an fata de cel de zi. Pentru absolventii colegiilor, care isi continua studiile in invatamintul universitar in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, termenul de studii poate fi redus cu un an.

Planurile de invatamint in invatamintul superior sint axate pe module de discipline. In functie de destinatia, rolul, sarcina disciplinei in formarea specialistului, sint discipline de pregatire fundamentala, de pregatire generala socioumanista, de pregatire de specialitate (specializare). Dupa gradul de obligativitate si posibilitatea de alegere, in planurile de invatamint se includ discipline obligatorii, optionale si facultative (liber alese).

4. Datele statistice referitoare la cadrele didactice din invatamintul general

Datele statistice ce caracterizeaza componenta cadrelor didactice din invatamintul secundar general sunt prezentate in tabelul 1.Tabelul Cadrele didactice din invatamintul general

Numarul total de cadre didactice

Dezagregate conform gradelor didactice:

grad didactic superior

grad didactic unu

grad didactic doi

fara grad didactic

Dezagregate pe trepte si nivele de    invatamint:

prescolar

clasele I-IV

clasele V-IX

clasele X-XII

Profesori de muzica, arta, cultura fizica

Directori de unitati scolare

directori adjunctidirectori adjuncti educatie

profesori in scoli auxiliare

Dezagregate conform nivelului de pregatire profesionala initiala:

studii superioare

studii superioare incomplete

studii medii speciale

Dezagregate conform vechimii in munca:

experienta pina la 3 ani

experienta 3 8 ani

experienta 8-13 ani

experienta 13 18 ani

peste 18 ani

Sursa: Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2005

Analiza calitativa a nivelului de pregatire a cadrelor didactice din Republica Moldova denota faptul ca majoritatea cadrelor didactice (81,02%) din invatamintului preuniversitar au studii superioare. Tot odata, mentionam faptul ca tinerii specialisti constituie doar 8,34% din numarul total de cadre didactice. Majoritatea cadrelor didactice (58,77%) o constituie persoanele cu o vechime in munca de peste 18 ani, insa "maturizarea" corpului profesoral-didactic nu este insotita si de o crestere a calificarii acestuia, ponderea persoanelor cu grad didactic unu si grad didactic superior fiind relativ mica (6,64%).

Din numarul total de cadre didactice din invatamintul prescolar, primar si secundar general, doar 0,91% au gradul didactic superior, iar 53,30% in general nu au nici un grad didactic.

In opinia autorilor Raportului, cauza acestui fenomen consta in lipsa unor mecanisme eficiente ce ar stimula avansarea profesionala a candidatilor la sustinerea gradelor didactice, lipsa unor standarde profesionale, ce ar orienta activitatea de formare continua si atestare a personalului didactic spre obtinerea unor rezultate relevante si masurabile.

Analiza datelor sondajului efectuat in rindul cadrelor didactice din scoli si licee ne demonstreaza ca cca 40% din ei au absolvit colegiul sau universitatea cu 20 30 de ani in urma, acest procent fiind cu mult mai inalt in localitatile rurale. Evident, aceasta stare de lucruri impune organizarea unor cursuri de perfectionare axate pe metodele moderne de predare-invatare, utilizarea pe scara larga a tehnologiilor informationale si a instruirii asistate de calculator.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate