Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii cadrului didactic din invatamantul primar


Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii cadrului didactic din invatamantul primar
Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii cadrului didactic din invatamantul primar

1. Fisa de evidenta a formelor de evaluare a activitatii invatatorului / institutorului

Propunere de evaluare pe baza standardelor in vederea acordarii definitivarii /certificarii in invatamant

invatatorul stagiar poate obtine definitivarea daca:
Forma de evaluare

Standardul

P

I

E

dovedeste cunoasterea elevilor si centrarea demersului didactic pe copil

cunoaste si utilizeaza continutul discipli­nelor predate

cunoaste si aplica documentele scolare

cunoaste si aplica didactica disciplinelor predate

proiecteaza, desfasoara activitati didactice si evalueaza eficient

face legaturi intra-, inter- si transdisci-plinare

promoveaza aplicarea cunostintelor in contexte reale

evalueaza permanent capacitati si aptitudini

foloseste strategii diverse de evaluare

Forma de evaluareStandardul

P

I

E

valorifica rezultatele evaluarii

demonstreaza capacitati de interrelatio-nare

are capacitati de reflexie asupra propriei activitati

promoveaza un sistem de valori cultu­rale, morale, civice

Legenda;

P = portofoliu

I = inspectie

E = examen (proba scrisa)

2. Proba scrisa

Proba scrisa de evaluare pentru predarea limbii romane in invatamantul primar

Obiectivele probei de evaluare Proba urmareste sa evalueze:

>    capacitatea de a identifica obiectivele de referinta pentru o arie tematica, standardele curriculare si descriptorii de performanta respectivi.

>    capacitatea invatatorului de a evalua, in raport cu descriptorii de performanta, probe scrise.

>    capacitatea de a evidentia punctele tari / slabe ale elevilor evaluati.

>    capacitatea de a proiecta activitati didactice pentru a ameliora / dezvolta unele cunostinte, priceperi si deprinderi.

>    capacitatea de a formula clar si concis obiectivele pentru activitatile respective.

>    capacitatea de a construi teme de diferite tipuri si alte sarcini de lucru, de a preciza mijloacele si materialele didactice pe care le va utiliza in activitatea sa;

>    capacitatea de a alege metode si instrumente de evaluare adecvate obiectivelor propuse.

Standarde evaluate:

I - Cunoasterea copilului;

II - Competente profesionale;

IV - Gestionarea resurselor

V - Demers centrat pe copil VII - Evaluarea.

Continutul probei:

invatatorului i se pun la dispozitie raspunsurile a trei elevi la o proba scrisa de limba si literatura romana, la clasa a IV-a si i se adreseaza urmatoarele doua cerinte:

>    l. Sase realizeze un comentariu in care sa se precizeze:

Aria de continut, obiectivele de referinta si standardele curriculare la care se raporteaza probele scrise analizate;

Gradul de concordanta al probelor analizate cu obiectivele programei;

Nivelul de performanta probat de fiecare elev (din cei 3) si calificativul care ii poate fi acordat prin raportare la descriptorii de performanta corespunzatori;

Punctele tari / slabe ale fiecarui elev, puse in evidenta de raspunsurile date;

Programul de ameliorare / dezvoltare necesar pentru fiecare dintre cei trei elevi ca urmare a raspunsurilor la proba analizata, precizand obiectivele programului, sarcinile de invatare, mijloacele didactice necesare si modalitatile de evaluare care se vor utiliza.

>    2. Sa se prezinte descriptorii de performanta folositi la clasa a IV-a pentru a se evalua (Va fi precizat aspectul la care invatatorul va trebui sa se refere):

intelegerea textului scris;

Identificarea pe text a unor cunostinte sau enunturi care evidentiaza trasaturile fizice si morale ale unui personaj;

Delimitarea fragmentelor logice ale unui text;

Redactarea planului de idei al unui text;

Redactarea rezumatului unui text.

3. Portofoliul

invatatorul va prezenta un portofoliu cu urmatoarele piese si va motiva si interpreta alegerea acestora intr-un eseu despre activitatea unui invatator:

Standardul vizat

Componentele portofoliului

fise individuale de observatii

produse ale activitatii scolare si extrascolare a elevilor

chestionare pentru parinti

mostre de materiale didactice pentru doua arii curriculare la alegere

planificari ale activitatii didactice (anuale, semestriale)

proiecte pentru activitatea curenta scolara

cate un proiect la o disciplina din fiecare arie curriculara pentru mai multe tipuri de lectii

un proiect de activitate extrascolara la alegere

Standardul vizat

Componentele portofoliului

probe utilizate si prelucrarea rezultatelor (cate o mostra pentru evaluarea initiala, pe parcurs si finala la o arie curriculara la alegere) . un material reprezentativ care reflecta utilizarea metodelor alternative de evaluare . fise de activitate, caiete de munca independenta si caiete de teme pentru acasa a doi elevi cu niveluri diferite de performanta . fise de evaluare a greselilor tipice pentru aria curriculara limba si comunicareraport scris asupra colaborarii cu parintii si asupra implicarii elevilor in actiuni cu caracter comunitar . fisa de evidenta a activitatilor realizate in colaborare cu institutii, O. G., O.N.G.

dovezi privind autoperfectionarea: fise de lectura, articole, studii, recenzii, casete audio-video, lucrari metodico-stiintifice, adeverinte, certificate de atestare a participarii la stagii de formare continua

eseu despre activitatea unui invatator

NOTA: Pentru a veni in ajutorul cadrului didactic stagiar care trebuie sa prezinte un portofoliu pentru evaluare, propunem:

fisele individuale de observatii si chestionarele pentru parinti sa fie elaborate intr-un atelier de lucru la care sa participe invatatori, institutori, specialisti in psihologie si pedagogie din centrele de asistenta psihopedagogica si din colegii universitare pedagogice.

aceste fise sa faca parte din pachetul de standarde profesionale pentru Definitivarea in invatamant.

Evaluarea portofoliului prin raportarea la standarde Exemple si tipuri de documente

Portofoliul contine materiale care sunt reprezentative pentru calitatea prestatiei didactice a invatatorului de-a lungul stagiaturii. Aceste materiale sunt mostre ale activitatii elevilor, notate sau comentate de invatator, la care acesta adauga propriile sale reflectii si comentarii. Pe baza acestor evaluari, observatii si reflectii, invatatorul va propune programe de imbunatatire a invatarii copilului pe viitor. Materialele cuprinse in portofoliu vor reflecta competentele sale de proiectare si actiune personalizata, precum si capacitatea invatatorului de a analiza critic rezultatele aplicarii acestor proiecte.

Sunt prezentate in continuare cateva modalitati de organizare a informatiei pe care trebuie sa o contina materialele incluse in portofoliu. Pentru a veni in sprijinul candidatilor sunt

inserate recomandari, indrumari si intrebari, la care materialele inserate trebuie sa raspunda, cu specificarea standardelor pentru care materialul respectiv este relevant.

Pentru fiecare material introdus in portofoliu, candidatul trebuie sa mentioneze explicit standardul profesional avut in vedere atunci cand a conceput activitatile ilustrate prin mate­rialul respectiv.

Se vor prezenta in continuare exemple pentru materialele cuprinse in portofoliu pentru a ilustra activitatea invatatorului la doua discipline scolare:

A, matematica

B. educatie civica

A, 1. Model de prezentare a unui material care ilustreaza competenta invatatorului de evaluare a cunostintelor de matematica ale elevilor in varsta de 7-8 ani.

Disciplina

Varsta/Clasa

Matematica

7-8 ani (clasele I-II)

Standardele probate prin activitatile si materialele cuprinse mai jos: (Se va completa de cadrul didactic)

(Exemplu)

Cunoasterea copilului

Evaluare

Climat psiho-social favorabil

Demers centrat pe copil

Competente profesionale

Reflexie

Gestionarea resurselor

I, II, III, IV, V, VII, IX

Descrierea operatiilor efectuate si a tipurilor de materiale probatorii

Sugestii:

Alegeti doi elevi din clasa d-voastra, unul care sa reprezinte media clasei si unul cu nevoi speciale de invatare (ramasi in urma / aptitudini speciale), alegeti o unitate de invatare si prezentati urmatoarele produse ale activitatii elevilor:

cate o fisa de munca independenta, referitoare la aceeasi unitate de invatare;

cate o fisa de evaluare, referitoare la aceeasi unitate de invatare;

caietele de activitate in clasa ale fiecaruia dintre cei doi elevi;

caietele de teme pentru acasa ale fiecaruia dintre cei doi elevi;

inregistrarea rezultatelor obtinute de toti elevii clasei la unitatea de invatare stabilita (pentru toate tipurile de probe aplicate: orale, scrise, practice, observarea sistemica).

Argumentati alegerea celor doi elevi pe baza caracterizarii colectivului clasei din care acestia fac parte si a prezentarii particularitatilor lor socio-comportamentale.

Realizati un comentariu scris prin care sa va prezentati si sa evaluati activitatea de predare-invatare a unitatii de invatare alese, dupa urmatoarele criterii:

a.    metodologia / strategiile utilizate

b.    rezultatele si eficienta lor

c.    intelegerea si utilizarea conceptelor matematice de catre elevi

d.    intelegerea si utilizarea terminologiei specifice matematicii de catre elevi

e.    eficienta instrumentelor de evaluare folosite

f.    inregistrarea rezultatelor obtinute de elevi pe parcursul desfasurarii unitatii de invatare

g.    analiza rezultatelor obtinute de cei doi elevi cu raportare la stilul si ritmul de lucru individual.

Proiectati cate un program de ameliorare / dezvoltare potrivit fiecaruia dintre cei doi elevi, pentru unitatea de invatare aleasa, in scopul valorificarii potentialului fiecarui copil.

Mod de prezentare a programului de ameliorare, prin comentariu scris, in care se vor preciza cele de mai jos:

Comentariul scris Continutul va cuprinde:

Specificatii referitoare la forma de prezentare (ex. lungime, forma, structura, alte indicatii)

Descrierea contextului instructional Precizarea unitatii de invatare alese si a obiectivelor de referinta corespunzatoare

lungimea descrierii - o pagina A4

titlul si obiectivele

acesteia

Prezentarea materialelor probatorii

pentru cunoasterea elevilor

pentru proiectarea activitatilor de pre­dare-invatare

mijloace si materiale didactice utilizate

instrumentele de evaluare folosite

Adaugati orice document pe care il considerati util

Prezentarea proiectelor a doua activitati propuse elevilor in cadrul programului de ameliorare / dezvoltare:

pentru cei doi elevi alesi

pentru unitatea de invatare aleasa

Proiectele vor contine:

unitatea de invatare

sarcini de invatare

modalitati de evaluare

Fiecare proiect va fi scris pe cel mult doua pagini

Analiza activitatii elevilor

Produsele activitatii celor doi elevi vor

evidentia:

intelegerea conceptelor matematicii

utilizarea terminologiei specifice

capacitatea de redactare a lucrarilor / temelor

Puteti adauga si alte produse ale activitatii celor doi elevi, facute din proprie initiativa (rezolvari si/sau compuneri de exercitii si probleme s.a.) care corespund unitatii de invatare determinate

Autoanaliza pertinentei celor doua proiecte de activitati prin raportare la:

caracteristicile copiilor alesi

caracteristicile intregului colectiv

strategiile de predare-invatare utilizate

modalitatile de evaluare folositealte documente utilizate

Comentariul personal sa fie scris pe maximum trei pagini, de preferinta tehnoredactate

A. 2. Criterii utilizate de evaluatori pentru aprecierea unui material inclus in portofoliu

in vederea evaluarii materialelor probatorii in raport cu standardele profesionale de

Definitivare' in invatamant / certificare pentru profesia didactica, se va aprecia masura in

care activitatea probata prin materialul inclus este compatibila cu standardele.

Pentru aceasta va trebui ca materialele incluse sa dovedeasca prezenta urmatoarelor

aspecte:

Materialul inclus trebuie sa contina dovezi clare si concludente ca invatatorul cunoaste clasa si elevii alesi, lucru demonstrat si de prezentarea produselor muncii elevilor

materialele vor dovedi cunoasterea de catre invatator a caracteristicilor cognitive ale copilului (cunostinte, precizie, exactitate, fluiditate in gandire si in exprimare, creativitate), psihomotorii, atitudinale (perseverenta, motivatie continua), sociometrice (interrelationare, cooperare), climatul familial, starea sanatatii.

prezentarea va evidentia preocuparea invatatorului pentru a asigura dezvoltarea individuala a elevilor si modalitati de creare a unor situatii de natura sa favorizeze obtinerea sucesului in invatare, ceea ce ii motiveaza si ii incurajeaza.

Materialele prezentate trebuie sa contina dovezi clare si concludente ca:

metodele si procedeele folosite sunt adecvate particularitatilor de varsta individuale si de grup ale elevilor

mijloacele si materialele didactice au fost selectionate si folosite pentru a inlesni succesul invatari

instrumentele si metodele de evaluare folosite au fost bine alese pentru a pune in evidenta capacitatea elevilor de a cunoaste si utiliza terminologia specifica matematicii, capacitatea acestora de utilizare a cunostintelor in rezolvarea diferitelor tipuri de probleme

invatatorul are preocupare pentru diferentierea si individualizarea invatarii, pentru crearea unor situatii concrete de activitate care sa asigure succesul copiilor

probele de evaluare prezentate sunt concepute in conformitate cu obiectivele din programa scolara si ofera grade diferite de complexitate a sarcinilor, cu echilibru intre tipurile de itemi

Programul de ameliorare-dezvoltare va prezenta o scurta analiza a rezultatelor ante­rioare ale clasei de elevi, va evidentia ramanerile in urma sau progresele inregistrate si va justifica alegerea sarcinilor de lucru propuse; acestea vor fi adaptate ritmului si stilului de invatare propriu fiecaruia dintre cei doi elevi, dandu-le posibilitatea sa-si evidentieze capacitatile si sa aiba succese.

B. 1. Model de prezentare a unui material care ilustreaza competenta invatatorului de evaluare a cunostintelor de educatie civica ale elevilor in varsta de 9-l1 ani.

Domeniul

Varsta/Clasa

EDUCATIE CIVICA

9-l lani - clasa a IV-a

Standardele probate prin activitatile si materialele cuprinse mai jos: (Se va completa de cadrul didactic)

(Exemplu)

I. Cunoasterea copilului

II.    III, V, VI, VIII, IX, X. - partial

Descrierea operatiilor efectuate si a tipurilor de materiale probatorii

Sugestii:

Demonstrati modul in care realizati comunitatea clasei.

Pentru aceasta elaborati:

un proiect pentru o activitate in clasa

un proiect complementar primului, pentru o activitate in afara clasei

un eseu in care sa evidentiati si sa argumentati valoarea existentei unei comunitati a clasei pentru dezvoltarea armonioasa a fiecarui copil.

Selectati produsele a doi elevi cu niveluri de performanta diferite, obtinute de acestia in activitatea in care au fost antrenati.

Mod de prezentare a proiectului, prin comentariu scris, in care se vor preciza cele de mai jos:

Comentariul scris Continutul va cuprinde:

Specificatii referitoare la forma de prezentare (ex. lungime, forma, structura, alte indicatii)

Prezentarea demersului metodologic proiectat si argumentarea lui in functie de:

varsta elevilor

tipurile de abilitati, de interese, aspiratii

personalitatea grupului scolar

Comentariu de cel mult doua pagini

Prezentarea materialelor probatorii invatatorul va prezenta si va analiza urmatoarele documente:

proiectul de activitate in clasa

proiectul activitatii din afara clasei

eseul

produsele activitatii elevilor

Adaugati orice document pe care il consi­derati util

Analiza activitatii elevilor invatatorul va prezenta:

cine sunt cei doi elevi alesi?

de ce au fost selectati acestia?

un comentariu al evolutiei comportamentale a elevilor alesi, comparand manifestarile copiilor la inceputul anului scolar si in momentul desfasurarii activitatilor

in ce masura produsele elevilor pun in evidenta profilul psihologic al acestora, identificat deja de invatator

Comentariu de cel mult trei pagini

Autoanaliza pertinentei celor doua proiecte de activitati prin raportare la:

caracteristicile copiilor alesi

caracteristicile intregului colectiv

strategiile de predare-invatare utilizate

modalitatile de evaluare folosite

alte documente utilizate

Comentariul personal sa fie scris pe maximum trei pagini, de preferinta tehnoredactate

B. 2. Criterii utilizate de evaluatori pentru aprecierea unui material inclus in portofoliu

in vederea evaluarii materialelor probatorii in raport cu standardele profesionale de

Definitivare' in invatamant / certificare pentru profesia didactica, se va aprecia masura in

care activitatea probata prin materialul inclus este compatibila cu standardele.

Pentru aceasta va trebui ca materialele incluse sa dovedeasca prezenta aspectelor specificate

in standardele vizate:

III. Cunoasterea copilului

III, V, VI, VIII, IX, X. - partial

Modul de elaborare a criteriilor va fi construit dupa aceeasi conceptie ca in exemplul precedent.

ELABORAREA STANDARDELOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR COMPONENTA GRUPURILOR DE LUCRU SI DE FEEDBA CK

Directori scoala generala

Societatea civila

Elevi

Parinti

Agenti economici

Sindicatele din invatamant

PROFESIONISTUL INVATATOR/INSTITUTOR

STANDARDELE PENTRU

PREDAREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

Inspectorate Scolare inspectori generali,

inspectori de specialitate, metodisti

Experti ai Ministerului

Educatiei si Cercetarii

Consiliul National pentru Curriculum Comisia Nationala

invatamant primar, M.E.C.

Psihologi, sociologi

Pedagogi

Profesori gimnaziu diferite specialitati

Educatoare

invatamant

prescolar

Metodicieni colegii / licee pedagogice
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate