Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Managementul institutiilor publice


Managementul institutiilor publice
MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE

STUDIU DE CAZ: PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

OBIECTIVUL LUCRARII:
Lucrarea de fata isi propune sa redea intr-un mod succint cadrul legal de infiintare in baza careia isi desfasoara activitatea primaria municipiului Caracal oferind in acelasi timp informatii privitoare la proiectele derulate in prezent de aceasta institutie,obtinute in urma efectuarii practicii in cadrul primariei municipiului Caracal in perioada august 2008.

Lucrarea doreste de asemenea sa faca cunoscuta activitatea primariei Municipiului Caracal tuturor celor care sunt interesati oferind informatii conforme cu realitatea si de actualitate.

Prezentarea institutiei:

Primaria Municipiului Caracal este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Caracal privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Caracal, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Caracal care duce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Caracal si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. 

Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Caracal si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.

De asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Caracal, in conditiile legii.

Totodata, Primarul General reprezinta municipiul Caracal in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

De asemenea, primarul general:

asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a  

prevederilor Constitutiei si punerea in aplicare a legilor, a decretelor

Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului;
-asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local;
-poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum;
-prezinta Consiliului Local, anual sau de cate ori este necesar, informari privind

starea economica a municipiului Caracal, precum si informari asupra modului

de ducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local;
-intocmeste proiectul de buget local si contul de incheiere a exercitiului bugetar

si le supune spre aprobare Consiliului Local;
-ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor,

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor impreuna cu organele specializate ale statului;
-asigura ordinea publica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

Consiliul General al Municipiului Caracal reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Municipiului Caracal.

In relatiile dintre Consiliul General al Municipiului Caracal, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Intre Prefectul Municipiului Caracal, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului Caracal si Primarul General nu exista raporturi de subordonare.

Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel:

Relatii de autoritate ierarhice:

a) subordonarea Viceprimarilor fata de Primarul General;

b) subordonarea directorilor generali, directorilor executivi si sefilor serviciilor independente fata de Primarul General si dupa caz, fata de Viceprimari sau fata de Secretarul General al municipiului Caracal, in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor Primarului General si a structurii organizatorice;

c) subordonarea directorilor generali adjuncti, directorilor executivi adjuncti, sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali, directori sau directori executivi – dupa caz;

d) subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorul general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, seful de serviciu sau seful de birou, dupa caz;

Relatii de autoritate functionale:

- se stabilesc de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Caracal cu serviciile publice si institutiile publice din subordinea consiliului general al Municipiului Caracal, precum si cu regiile autonome si societatile comerciale din subordinea consiliului general sau la care consiliul general al Municipiului Caracal este actionar, in conformitate cu obiectul de activitate, atributiile specifice fiecarui compartiment sau competentele acordate prin dispozitia Primarului General si in limitele prevederilor legale;

Relatii de cooperare:

a) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Caracal sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate consiliului general al Municipiului Caracal sau la care acesta este actionar;

b) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Caracal si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din tara sau din strainatate. Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului sau a competentelor acordate prin dispozitia Primarului General sau hotararea consiliului general al Municipiului Caracal;

Relatii de reprezentare:

- in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primarul General (prin dispozitie), Secretarul General, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria Municipiului Caracal in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din tara sau strainatate;

Relatii de inspectie si control:

- se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control (Directia inspectie si control general, Directia de audit public intern, Directia buget), compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului General si unitatile subordonate consiliului general ala Municipiului Caracal sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului, conform competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr.215/2001 sau prin alte prevederi legale in vigoare.

Documentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Municipiului Caracal sunt ROF-ul, organigrama si fisele de post.

Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Caracal este structurat in trei parti:

Partea I: Dispozitii generale;

Partea a II-a: Structura organizatorica a compartimentelor din Primaria Municipiului Caracal, atributii specifice, relatii functionale;

Partea a III-a: Dispozitii finale.

Organigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si pe baza unor reguli precise.

Organigrama Primariei Municipiului Caracal se prezinta astfel:

Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice din cadrul Primariei Municipiului Caracal sunt :

Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, in functie de volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni);

Determinarea necesarului de posturi si functii (si,in acest context, infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi);

Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale;

Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, in functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie;

Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic;

Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cat posibil, a numarului de niveluri ierarhice;

Principalele surse de finantare a activitatii Primariei Municipiului Caracal.

Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr.215/2001(Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.

Consiliul General al Municipiului Caracal asigura veniturile municipiului Caracal prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii.

Prin regulamentul aprobat de Consiliul General al Municipiului Caracal sunt determinate conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:

rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent. Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net.

subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite.imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale:

-pentru a limita cresterea cheltuielilor publice;

-pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale;

Proiecte si investitii:

managementul deseurilor la nivelul municipiului Caracal (colectare, sortare, depozitare, reutilizare);
-drum de centura pentru traficul greu in municipiul Caracal;
-parc industrial cu specific de confectii;
-canalizarea si modernizarea drumului de trafic greu;
-modernizarea sistemului de alimentare cu apa;
-restaurarea si consolidarea Teatrului National;
-modernizarea sistemului de incalzire;
-sistematizare verticala a cvartalelor de bloc;
-parking, zona centrala;
-canalizare si modernizare strada Craiovei;

Obiective/Oportunitati:


-forta de munca ieftina;
-cladiri si terenuri disponibile pentru firme;
-preturi mici pentru spatii;
-costuri mici privind transportul catre Bucuresti;
-IMM-urile sunt foarte active in sectorul de productie mai ales textil;
-potential agricol;
-o buna infrastructura a drumurilor;


Obiective turistice:


-parcul Constantin Poroineanu - monument al naturii;
-biserica si Curtea Domneasca Mihai Viteazu;
-muzeul Romanati cu sectiile Casa Iancu Jianu si sectia de arheologie;

Materialul informativ acumulat pe parcursul desfasurarii practicii in cadrul primariei Municipiului Caracal imi confera posibilitatea de a va oferi informatii cu privire la particularitatile de strategie din cadrul primariei Municipiului Caracal,dupa cum urmeaza:

Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie;

Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort;

Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate;

Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei;

Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatilede investitii, dotari si achizitii ;

Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata;

CONCLUZII:

Primaria Municipiului Caracal, prin proiectele derulate anterior precum si cele aflate in curs de derulare isi propune o mai buna eficientizare a activitatilor institutiei precum si o cat mai buna gestionare a resurselor financiare punand in acelasi timp accentul pe perfectionarea sistemului de relationare cu cetatenii.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate