Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Proceduri de drept adminitrativ - Procedura sanctionarii functionarilor publici


Proceduri de drept adminitrativ - Procedura sanctionarii functionarilor publici
Referat

Proceduri de drept adminitrativ

Facultatea de economie si administrarea afacerilor
Specializarea : Stiinte administrative

Procedura sanctionarii 
functionarilor publici

Procedura sanctionarii functionarilor publici

Comisiile de disciplina sunt structuri deliberative , fara personalitate juridica ,independente in exercitarea atributiilor ce le revin , care au componenta de a analiza faptele functioarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare , prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii , dupa caz .

Comisia de disciplina are in componenta 3 membri titulari , functionari publici definitivi numiti in functia publica pe perioada nedeterminata .Doi membri sunt desemnti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice , iar al treilea membru este desenat , dupa caz , de organizatia sau organizatiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru care este organizata comisia de disciplina in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat . Aleferea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret .

Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplina se desemneaza , in conditiile prevazute mai sus cate un membru supleant . Membrul supleant isi desfasoara activitatea in absenta membrului titular corespunzator , respectiv in cazul incare mandatul acestuia a incetat inainte de termen , in conditiile prezentei hotarari .

Membrii titulari si membrii supleantiai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de trei ani cu posibilitatea reinoirii mandatului .

Presedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titulari dintre acestia >I situatia in care nu se poate intruni majoritatea , va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau in caul in care acesta nu exista , membrul care are cea mai mare vechime in functia publica .

Comisia de disciplina are un secretar titular , un secretar supleant , numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de trei ani , cu posibilitatea reinoirii mandatului . Secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supleant nusnt membri ai comisiei de disciplina .

Comisia de disciplina competenta sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita in cadrul autoritatii sau institutiei publice ierarhic superioare , pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele urmatorilor functionari publici :

a)      conducatori ai autoritatilor sau institutiilor publice aflate in subordinea ori sub autoritatea acesteia ;

b)      conducatori ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ -teritoriale ;

c)      conducatori ai serviciilor publice infiintate in subordinea sau sub autoritatea autoritatilor administratiei publice locale .

Poate fi desemnat membru in comisia de disciplina functionarul public care indeplineste urmatoarele conditii :

are o buna reputatie prifesionala si o conduita corespunzatoare in exercitarea functiei publice ;

are studii superioare ;

este functionar public definitiv , numit pe perioada nedeterminata ;

nu este sot , ruda sau afin , pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele care au competenta legala de a numi membrii in comisia de disciplina , cu persoanele care au competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara sau cu ceilalti functionari publici desemnati membri in comisie .

Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda in cazul in care :

sotul , ruda sa afinul sau , pana la gradul al patrulea inclusiv , exercita cu caracter temporar functia care implica competenta legala e a numi reprezentanti in comisia de disciplina ori de a aplica sanctiunea disciplinara , pentru perioada numirii temporare in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public care are calitatea de membru in comisia de disciplina , pentru cercetarea administrativa in cauza ;

este in concediu e odihna , medical sau alt concediu , este delegat ori detasat in cadrul altei autoritati sau institutii publice ori este suspendat din functia publica pentru perioada concediului, delegarii sau suspendarii raportului de serviciu , dar nu mai mult de 6 luni consecutive ;

comisia de disciplina a primit o sesizare din partea sau cu privire la un functionar public cu care membrul comisiei de disciplina este sot, ruda sau afin , pana la gradul al patrulea inclusiv , pentru cercetarea administrativa in cauza ;

s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata ca abatere disciplinara anterior prounerii comisiei de disciplina pentru solutionarea cauzei , pentru cercetarea administrativa in cauza ;

comisia de disciplina a primit o sesizare indreptata impotriva sa , pentru cercetarea administrativa in cauza ;

Extinderea retelei de parte Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.

Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

-intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

-neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

- absente nemotivate de la serviciu;

- nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;

-interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

-nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;

-manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

-desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;

-refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;

-incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;

-alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.

Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisa;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an;

e) destituirea din functia publica.

La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.

Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.

In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.

Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.
Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.

Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau, dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat.

Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.

Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 5 inalti functionari publici, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza.

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate in conditiile legii.

Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri:

- desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;

- desemnarea unui functionar public in calitate de presedinte si membru in comisia de disciplina;

- desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara;

- ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;

- in orice alte situatii prevazute de lege.

Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:

a) functionarului public interesat;

b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

c) presedintelui comisiei de disciplina;

d) altor persoane prevazute de lege.

Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.

Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.

Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.

De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.

Argument

Am ales acest referat "Procedura sanctionarii functionarilor publici "deoarece mi-am dorit sa aflu cat mai multe despre functionarii publici inclusiv despre sanctionarea functionarilor publici .Eu cred ca acea persoana numita functionar public face abuz de putere incalcand anumite principii:.

  • Selectarea functionarilor publici exclusiv dupa criteriul competentei ;
  • Egalitatea sanselor la intrarea si la promovarea in corpul functionarilor publici ;
  • Stabilitatea functionarilor publici ;

Eu cred ca functionarul public trebuie sa vina in ajutorul persoanelor publice are rolul de a reprezenta interesele autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu personae fizice sau juridice de drept public sau privat , din tara si din strainatate , in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice , precum si reprezentrea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , Realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice .
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate