Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si armonizarea contabilitatii romanesti cu prevederile cuprinse in directivele europene


Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si armonizarea contabilitatii romanesti cu prevederile cuprinse in directivele europene


Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si armonizarea contabilitatii romanesti cu prevederile cuprinse in directivele europene

Legislatia Romaniei s-a pus in concordanta cu prevederile Directivei a IV-a a Comunitatii Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate. S-au asigurat, totodata, posibilitati superioare de reflectare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare specifice economiei de piata.

Optiunea pentru sistemul continental s-a facut din necesitatea de a se adopta un cadru aliniat Directivei a IV-a a CEE din 13 iunie 1978 - referitoare la armonizarea contabilitatilor in cadrul Uniunii Europene - pastrandu-se insa, in paralel, traditia contabilitatii romanesti. Directiva reglementeaza conventiile si principiile pentru intocmirea bilanturilor, a conturilor de profit si pierderi si a rapoartelor de gestiune. Aceste elemente au fost preluate integral de Romania prin Legea contabilitatii.Sunt in curs de adoptare standardele cuprinse in Directiva a VII-a, cu privire la conturile consolidate. Si-a gasit corespondent, in schimb, Directiva a VIII-a, vizand conventiile, modul de organizare si statutul juridic al expertilor contabili si contabililor autorizati.

Sistemul contabil romanesc a fost stabilit dupa o analiza a normelor revazute ale Comitetului International de Standarde Contabile (IASC). El urmareste asigurarea posibilitatilor de comparare a bilanturilor contabile din Romania cu cele din alte tari.

Drept urmare, preocuparile nationale privind armonizarea documentelor contabile de sinteza cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale sunt concretizate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 403 din 4 octombrie 1999, respectiv volumul 1, capitalul 1, "Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderii", sectiunea 4, "Forma si continutul situatiilor financiare ale intreprinderii".

Astfel, potrivit prevederilor acestei reglementari:

a.       bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in forma de bilant prezentate in subcapitolele anterioare;

b.      contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentate in subcapitolele anterioare;

c.       situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte elementele enumerate in formatul situatiei fluxurilor de trezorerie conform subcapitolelor anterioare.

Fiecare element obligatoriu in bilantul si contul de profit si pierdere al unei intreprinderi poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru activitatea intreprinderii.

Bilantul unei intreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ si pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul adoptat.

a) In situatia in care specificul activitatii intreprinderii necesita astfel de dezvoltari, bilantul si contul de profit si pierdere vor respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu, detalierile efectuandu-se numai la pozitiile numerotate cu cifre arabe;

b) Structura bilantului si contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale se admit derogari de la acest principiu. Orice derogare trebuie prezentata in notele la conturile anuale, impreuna cu modificarile care au determinat-o.

Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu cifre arabe pot fi combinate intr-un singur element in situatiile financiare ale unei intreprinderi, adica:

a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea situatiei patrimoniale, a profitului sau intreprinderii pentru exercitiul financiar respectiv, sau

b) combinatia imbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate in acest fel vor fi prezentate in notele la conturile anuale.

Contul de profit si pierdere al unei intreprinderi trebuie sa prezinte separat, in notele la conturile anuale, repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:

a)      dividendele propuse spre a fi platite;

b)      sumele repartizate la rezerve;

c)      sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

d)      alte repartizari prevazute de lege.

Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilantul contabil sau contul de profit si pierdere al unei intreprinderi, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentat intr-o coloana separata. Fac exceptie situatiile financiare ale intreprinderii care se afla in primul an de aplicare a prezentelor reglementari, cu conditia ca situatiile financiare ale anului precedent sa fie anexate acestora.

In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent inscrise in bilant si contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel incat sa se asigure comparabilitatea. Particularitatile retratarii si motivele pentru care a fost facuta trebuie prezentate in notele la conturile anuale.

Nu se vor mentine in bilant si contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

Formatul pentru bilant este urmatorul:

A.     Active imobilizate

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire ( cand legislatia permite imobilizarea acestora )

Cheltuieli de dezvoltare ( cand legislatia permite imobilizarea acestora )

Concesii, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale daca au fost achizitionate contra unei plati si nu trebuie prezentate la litera A, fie create de societate in cazul in care legislatia permite inscrierea acestora in active.

Fondul comercial, in cazul in care a fost achizitionat

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

Imobilizari corporale

Terenuri si constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizari financiare

Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

Creante asupra societatilor din cadrul grupului

Titluri sub forma de interese de participare

Creante din interese de participare

Titluri detinute ca imobilizari

Alte creante

Actiuni proprii ( cu indicarea valorii nominale )

B.     Active circulante

Stocuri

Materii prime si consumabile

Productia in curs de executie

Produse finite si marfuri

Avansuri pentru cumparari de stocuri

Creante

Creante comerciale

Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

Sume de incasat din interese de participare

Alte creante

Creante privind capitalul subscris si nevarsat

Investitii financiare

Titluri de participare in societati din cadrul grupului

Actiuni proprii ( cu indicarea valorii nominale )

Alte investitii financiare

Casa si conturi la banci

C.     Cheltuieli in avans si venituri angajate

D.    Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri

Datorii comerciale-furnizori

a.       Efecte de comert de platit

b.      Sume datorate societatilor din cadrul grupului

c.       Sume datorate privind interese de participare

d.      Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

E.     Active circulante, respectiv obligatii curente nete

F.      Total active minus datorii curente

G.    Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor, atata timp cat nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri

Datorii comerciale-furnizori

Efecte de comert de platit

Sume datorate privind interesele de participare

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

H.    Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

Provizioane pentru impozite

Alte provizioane

I.       Venituri in avans si cheltuieli angajate

J.      Capital si rezerve

Capital subscris ( prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat )

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Rezerve legale

Rezerve pentru actiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul exercitiului financiar

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.

In cazul in care un element de activ sau o obligatie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, ralatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentata fie sub elementul la care apare, fie in notele la conturile anuale, daca prezentarea este esentiala pentru intelegerea conturilor anuale.

Actiunile proprii si actiunile detinute in filiale vor fi prezentate numai la posturile prevazute pentru acesta.

Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel, in cazul in care nu exista nici o obligatie de a le inregistra in bilant ca datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele la conturile anuale. Se face distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia romaneasca, cat si intre acestea si tipurile de garantii pe care legislatia romaneasca nu le recunoaste.

Cu exceptia situatiilor mentionate la punctul 4.5, pentru fiecare element care se prezinta in cadrul postului "active imobilizate" sau in notele la conturile anuale trebuie furnizate urmatoarele informatii:

a) valorile corespunzatoare ce privesc acest element, la inceputul si la incheierea exercitiului financiar;

b) miscarile privind acest element ocazionate de:

- modificarea valorii ( inclusiv reevaluari ) in cursul exercitiului;

- intrari de active in timpul exercitiului financiar;

- iesiri de active in timpul exercitiului respectiv;

- transferurile de active catre si din acel post bilantier efectuate in timpul exercitiului.

Valorile prezentate se determina pe baza unuia dintre urmatoarele criterii:

a)          costul de achizitie sau costul de productie;

b)          orice alt criteriu mentionat de reglementari, fara a se tine seama de amortizare si de provizioanele pentru depreciere;

Pentru fiecare element de activ imobilizat se prezinta urmatoarele:

a)      valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si sfarsitul exercitiului;

b)      valoarea amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiul financiar respectiv;

c)      valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane in cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate din patrimoniu;

d)      valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor care privesc exercitiile anterioare.

Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, sunt prezentate la elementul bilantier "Terenuri si constructii".

Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, nu sunt incasate pana la incheierea acestuia, se prezinta la "Cheltuieli in avans si venituri angajate", acestea fiind inregistrate prin conturile de creante corespunzatoare. Acest element se prezinta in bilant la litera C, iar daca veniturile sunt semnificative, se prezinta in notele la conturile anuale.

Veniturile incasate inainte de data inchiderii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, impreuna cu care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv, vor fi platite in cursul unui exercitiu ulterior, se prezinta la "Venituri in avans si cheltuieli angajate", acestea din urma fiind inregistrate prin conturile de datorii corespunzatoare. Acest element se prezinta in bilant la litera I. Daca sunt semnificative, cheltuielile se prezinta in notele la conturile anuale.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate in ceea ce priveste natura lor, dar care, la data inchiderii bilantului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau ca data de producere.

De asemenea, se constituie provizioane avand ca scop acoperirea cheltuielilor care isi au originea in exercitiul in curs sau intr-un exercitiu anterior, clar precizate in ceea ce priveste natura lor, care la data inchiderii exercitiului pot fi probabile sau certe, dar nedeterminate in ceea ce priveste valoarea sau data producerii lor.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ.

Suma provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli trebuie corelata strict cu riscurile sau cheltuielile previzibile.

Provizioanele care figureaza in bilant la postul "Alte provizioane" trebuie prezentate in notele la conturile anuale, in masura in care acestea sunt semnificative.

Contul de profit si pierdere ( conform Ordinului nr. 24 din 20 februarie 2001 ) are urmatoarea structura:

Cifra de afaceri neta;

Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie in curs de executie;

Productia imobilizata

Alte venituri din exploatare;

a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabile;

b) alte cheltuieli din afara;

Cheltuieli cu personalul;

a)      Salarii;

b)      Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii;

a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale;

b) Ajustarea valorii activelor circulante;

Alte cheltuieli din exploatare

Profitul sau pierderea din exploatare;

Venituri din interese de participare;

Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului;

Venituri din dobanzi si alte venituri similare, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului;

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante;

Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor ce privesc societatile din cadrul grupului;

Profitul sau pierderea din activitatea curenta;

Venituri extraordinare;

Cheltuieli extraordinare;

Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara;

Impozitul pe profit;

Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus;

Rezultatul exercitiului financiar;

Rezultatul pe actiune:

- de baza;

- diluat.

Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului ( profit sau pierdere ).

Rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent, cat si pentru cel precedent, indiferent ca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu prevederile IAS 33, "Rezultatul pe actiune".

In notele la conturile anuale se prezinta explicatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare, cu exceptia cazului in care aceste valori sunt semnificative pentru aprecierea rezultatelor. Similar, se prezinta veniturile si cheltuielile ce se refera la exercitiul financiar precedent.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate