Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» Caiet practica administratie publica


Caiet practica administratie publica
UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA’’ CONSTANTA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

SPECIALIZARE: ADMINISTRATIE PUBLICA

CAIET PRACTICA
1. Descrierea Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local (S.P.I.T.- V.B.L.)

Ca deziderat al aprobarii Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale prin autoeitatile administratiei publice locale au dreptul de a solutiona si gestiona in limitele prevazute de lege, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice , in anul 2001 s-a propus un proiect de hotarare, spre dezbatere si aprobare, privind infiintarea Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, Consiliului Local Municipal, avand ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere si a amenzilor aferente.

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local s-a desprins din aparatul propriu al Primariei Municipiului Constanta, pentru eficientizarea activitatii de incasare si optimizarea serviciilor catre populatie, capatand astfel alti parametrii decizionali prin personalitate juridica proprie si atributul de ordonator secundar de credite.

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local este acatuit conform anexei nr. 1.

Descrierea Serviciului de Urmarire si Executare Silita Amenzi (S.U.E.S.A.)

Scop

Reglementeaza raporturile juridice fiscale privind stingerea creantelor fiscale provenite din amenzi contraventionale si cheltuieli de judecata si executare, ce constituie venituri ale bugetului local.

Domeniu de aplicare

Procedura de urmarire si executare silita amenzi se aplica in toate situatiile ce presupun colectarea amenzilor contraventionale si cheltuielilor de judecata si executare, datorate bugetului local de catre debitorii persoane fizice sau juridice.

Obiective

Corectitudinea tuturor datelor si informatiilor cuprinse in activitate si in actele administrative emise in cadrul procedurii de urmarire si executare silita amenzi.

Indicator: numar acte administrative = numar acte administrative corect intocmite;

numar activitati = numar activitati desfasurate conform legii.

Documente de referinta

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitati si autoritati

Director Executiv

Semneaza actele emise de sef serviciu si inspectorii SUESA.

Aproba procesele verbale de insolvabilitate intocmite de SUESA.

Dispune numirea Comisiei de licitatie pentru valorificare prin vanzare la licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

Director Executiv Adjunct

Avizeaza procesele verbale de insolvabilitate intocmite de SUESA.

Semneaza alaturi de directorul executiv actele emise de catre SUESA.

Sef Serviciu

Participa la licitatii in calitate de membru in Comisia de licitatie, verifica si semneaza documentele necesare acestei operatiuni.

Repartizeaza noile titluri executorii pe inspectori.

Verifica actele privind instituirea si executarea sechestrelor pe bunuri mobile si imobile.

C.F.P.P.

Vizeaza transferuri, compensari si restituiri de sume.

Efectueaza controlul zilnic al incasarilor

Verifica documentele primare ce produc modificari in dosarele de urmarire si executare silita a contribuabilului.

Functionarii SUESA (inspectori, referenti)

Incaseaza sume reprezentand amenzi de circulatie si amenzi contraventionale.

Inregistreaza in evidenta fiscala toti contribuabilii care datoreaza amenzi.

Colaboreaza, solicita relatii, cer informatii, sesizeaza:

Directia Generala a Finantelor Publice pentru identificarea conturilor bancare ale debitorilor;

Organele de Politie pentru identificarea domiciliului debitorului si a altor date inscrise in evidentele acestora;

O.R.C. pentru identificarea sediului debitorului si a tuturor bunurilor urmaribile.

Solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatii necesare urmaririi debitelor prin poprire.

Urmareste debitorul aflat in stare de insolvabilitate, pana la implinirea termenului de prescriptie, verificand daca a dobandit venituri sau bunuri urmaribile dupa declararea starii de insolvabilitate.

Procedeaza la stingerea efectelor procedurii de executare, in cazul in care, pe parcursul acesteia debitul a fost achitat

Instiinteaza institutiile bancare pentru sistarea blocarii conturilor dupa indestularea creantei bugetare.

Efectueaza operatiuni de compensare, instiintand in scris pe platitor despre efectuarea operatiunii, in termenul prevazut de catre prevederile legale in vigoare.

Scade debite pentru cauze de insolvabilitate, intocmind referat in acest sens

Introduce in programul informatic Pegas debite repartizate de seful SUESA.

Descriere activitate pe schema flux

RESPON-SABIL

INTRARI

ETAPE / ACTIUNI

IESIRI

DESCRIERE

ETAPE

Sef Serviciu

- PV predare-primire

Primire titlu executoriu

 


- titlu executoriu

In scopul declansarii procedurii de Urmarire si Executare Silita Amenzi, organele abilitate sa aplice amenzi contraventionale sau judecatoriile trimit printr-o adresa, SUESA titlurile executorii, care trebuie sa cuprinda:

denumirea completa a emitentului;

temeiul legal al transmiterii titlului executoriu spre executare;

numele si prenumele sau denumirea debitorului;

domiciliul sau sediul debitorului;

alte elemente de identificare al acestuia seria si numarul actului de identitate sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala;

natura debitului si suma de plata;

alte informatii necesare incasarii creantelor fiscale prin executare silita.

Sef Serviciu

titlu executoriu


DA

Oval: 4

NU

titlu executoriu

Seful de serviciu verifica respectarea conditiilor de legalitate ale titlului executoriu, precum si daca transmiterea catre SUESA s-a facut in termen legal.

Sef Serviciu

Inspector

Referent

titlu executoriu

Oval: 3. Returnare titlu executoriu

- Adresa de returnare a titlului executoriu catre organul emitent

Dupa analizarea titlului executoriu, in cazul in care acesta nu intruneste elementele necesare declansarii procedurii de executare, seful serviciului repartizeaza unui inspector/ referent actul care trebuie returnat la organul emitent.

Sef Serviciu

- titlu executoriu

Oval: 2Oval: 2

4. Repartizare titlu executoriu

 

- titlu executoriu

Borderou de adaugare a obligatiilor fiscale

Titlul executoriu este inscris in Borderoul de adaugare a obligatiilor fiscale si  repartizat inspectorilor in vederea recuperarii sumelor consemnate in cuprinsul acestuia.

Inspector

Referent

- titlu executoriu

5. Efectuarea executarii

 

- dosar de executare

Dupa repartizarea de catre seful SUESA a titlului executoriu, inspectorul/ referentul deschide pe baza acestuia un dosar de executare

Inspectorii/ referentii din cadrul compartimentului vor proceda la aplicarea modalitatilor de executare asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului persoana fizica sau juridica, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara realizarii sumei inscrise in titlul executoriu, cu actualizarile aferente, precum si a cheltuielilor de executare.

Inspector

Referent

- titlu executoriu

6. Somatia de plata

 

ACHITARE

 

NEACHITARE

 


Oval: 8Oval: 11Oval: 12

- Somatia

- Adeverinta de primire a somatiei

Borderou de scadere a obligatiilor fiscale

Inspectorul/ referentul emite Somatia de plata (primul act de executare) pe care o comunica debitorului personal, impreuna cu o copie certificata a titlului executoriu, printr-o Adeverinta de primire a somatiei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin publicitate. Debitorul urmand sa faca plata si dovada platii in termen de 15 zile de la comunicare. In caz contrar se va trece la aplicarea urmatoarei etape de executare.

Inspector

Referent

- titlu executoriu

7. Poprire

 

ACHITARE

 

NEACHITARE

 

Oval: 12
Oval: 6


Oval: 12

NEACHITARE

 

ACHITARE

 

- Adresa de infiintare a popririi

- Adresa de ridicare a popririi.

Poprirea asupra veniturilor debitorului se instituie printr-o Adresa de infiintare a popririi care va fi transmisa tertului poprit si debitorului personal, de catre inspector/ referent sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca debitorul achita integral datoria, inspectorul/ referentul va emite adresa de ridicare a popririi pentru sistarea blocarii contului si va proceda la inchiderea dosarului de executare. In caz contrar, se va continua procedura de urmarire si execuatre silita.

Inspectori

Referenti

- titlu executoriu

pv de sechestru asupra bunurilor mobile

pv de sechestru asupra bunurilor imobile

Sechestrul asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului se instituie de inspector printr-un Proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile, caz in care va individualiza bunurile mobile sechestrate in Anexa la procesul verbal sau, dupa caz, printr-un Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile. In ambele situatii inspectorul va desemna un custode sau administrator sechestru, caruia i se vor incredinta bunurile mobile sau imobile sechestrate spre pastrare pana la momentul stingerii creantei fata de bugetul local sau al adjudecarii bunurilor in cazul valorificarii acestora.Prin sechestrul asupra bunurilor mobile si imobile SPITVBL dobandeste un drept de gaj sau de ipoteca, drept ce se va inscrie de catre inspector, printr-o adresa, in evidentele AEGRM sau ANCPI sub sanctiunea inopozabilitatii dreptului. Dreptul de gaj sau ipoteca al SPITVBL inceteaza numai daca debitul in legatura cu care s-a nascut acesta se stinge in intregime, caz in care inspectorul va incheia executarea.

Organe de specialitate

- titlu executoriu

9. Evaluare si valorificare bunuri

 
Oval: 7/ 8


- raport de evaluare

Daca debitorul nu stinge creanta, inspectorul va proceda la evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sau imobile sechestrate prin modalitatile de valorificare prevazute de lege.

Comisia de licitatie

- raport de evaluare

- anunt privind vanzarea bunurilor mobile/ imobile

10. Vanzare prin licitatie publica

 


Oval: 12

- pv de licitatie

pv de adjudecare

Inspectorul va face publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru licitatie prin intocmirea Anuntului privind vanzarea bunurilor mobile/ imobile. In vederea valorificarii bunurilor prin licitatie publica Directorul Executiv va dispune constituirea comisiei de licitatie formata din 4 membri (inspectori in cadrul SUESA)

Dupa incheierea licitatiei, inspectorul va incheia Procesul verbal de licitatie in care va consemna modul de desfasurare a licitatiei.

Daca sumele obtinute in urma valorificarii bunurilor nu sting creanta inspectorul va trece la identificarea altor bunuri ale debitorului in vederea evaluarii acestora si va relua procedura de valorificare.

Director Executiv

Sef serviciu

Inspector

- titlu executoriu

Oval: 6


Oval: 5 aniOval: 6, 7, 8, 10

- Pv de constatare a insolvabilitatii

In cazul in care pe parcursul procedurii de urmarire si executare inspectorul constata ca debitorul, persoana fizica sau juridica, nu detine venituri sau bunuri urmaribile si nici nu se poate indeplini procedura de schimbare a sanctiunii cu amenda in obligarea la munca in folosul comunitatii, acesta va intocmi un Proces verbal de constatare a insolvabilitatii care se supune verificarii sefului de serviciu si aprobarii Directorului Executiv.

Dupa aprobarea pv de constatare a insolvabilitatii, inspectorul are obligatia sa urmareasca situatia debitorului declarat insolvabil cel putin o data pe an, repetand, cand este necesar, investigatiile, pana la implinirea termenului de prescriptie (5 ani) a dreptului de a cere executarea.

Inspector

Sef SUESA

- somatia

- adresa de infiintare a popririi

- pv de sechestru asupra bunurilor mobile/imobi-le

- pv de constatare a insolvabilitatii

Oval: 12. Incheiere caz/ dosar


decizie de ridicare a masurilor de executare silita

Borderou de scadere a obligatiilor fiscale

Daca in urma actelor de executare silita se achita debitul datorat, inspectorul va proceda la inchiderea dosarului de executare.

CFPP-ist

- decizie de incheiere caz/ dosar

decizie de incetare a masurilor de executare silita

NU

13. Sunt indeplinite conditiile legale pentru aplicarea vizei?

 DA

- decizie de incheiere caz/ dosar

decizie de ridicare a masurilor de executare silita

Persoana insarcinata cu efectuarea CFPP verifica corectitudinea sumelor incasate, atat formal cat si din punct de vedere al legalitatii si regularitatii.

Inspector

Referent

- dosar de executare

Oval: 14. Arhivare

- dosar de executare

Fiecare inspector/ referent arhiveaza dosarul incheiat in bibliorafturi, in ordine alfabetica si ordine cronologica.

Inregistrari si formulare

Decizie de incheiere a cazului debitorului urmarit (F 3-5-2-1).

Formulare tipizate la nivel national si reglementate de Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 585/2005.

2. Competentele in cadrul S.U.E.S.A. :

Indeplinirea oricaror atributii stabilite prin fisa de post ;

Indeplinirea oricaror atributii stabilite prin acte normative sau acte de conducere ;

Alte atributii stabilite de catre seful de serviciu si/sau de sefii ierarhici superiori.

3.Atributii stabilite:

Insusirea aplicatiilor informatice de evidenta a contribuabililor si a documentelor inerne si externe, folosite de institutie, precum si a modificarilor ulterioare a acestor aplicatii;

Deplasarea pe teren, pe raza municipiului Constanta, la un numar de minimum 9 contribuabili zilnic. Deplasarea se face in echipa de minimum 2 persoane numai dupa primirea somatiei de plata de catre debitor si are ca scop identificarea debitorului, a bunurilor sale urmaribile si a veniturilor sau conturilor pe care le detine, precum si aplicarea masurilor de executare silita prevazute de catre legislatia in vigoare;

Deplasarea pe teren se efectueaza in intervalul orar 09,00-15,30, respectiv 12,00-18,30, in raport de tura efectuata. Inainte de plecarea pe teren, este obligatoriu inscrierea in registrul de deplasari zilnice, contribuabilii si adresa la care are loc deplasarea in ziua respectiva;

Completarea la fiecare dosar de executare silita, stadiul dosarului pe formularul tipizat si rezultatul deplasarilor in teren pentru respectivul dosar. Completarea se face in termen de 1 zi de la orice modificare intervenita;

Intocmirea zilnic, la intoarcerea din teren a unui raport cu privire la activitatea desfasurata;

Intocmirea raportului de sedinta al serviciului atunci cand este desemnat de catre seful de serviciu;

Intocmirea, pana pe data de 02 a lunii urmatoare pentru luna precedenta situatia cu sumele incasate prin procedura de executare silita din dosarele cu care figureza in evidenta;

Intocmirea pana pe data de 02 a lunii urmatoare pentru luna precedent a raportului de activitate;

Intocmirea deciziilor de ridicare a masurilor de executare silita pentru dosarele de executare silita rezolvate;Pastrarea de copii dupa notele interne de care ia la cunostinta si dupa toate rapoartele de sedinta ale serviciului;

Efectuarea in programul de evidenta electronica, toate modificarile legale solicitate prin adresele diferitelor compartimente sau institutii, sau modificarile necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul compartimentului.

Emiterea din programul programul de evidenta electronica, la data de 1 a lunii, a unei liste cu dosarele de executare silita aflate in evidenta sa. Pe baza acestei liste se urmareste: suma totala a debitelor aflate in procedura de executare silita si efectuarea a tuturor demersurilor legale in vederea diminuarii sumei; daca exista dosare de executare silita incasate integral si neinchise in programul informatic; corectitudinea datelor inscrise in programul informatic; numarul de dosare de executare silita cu care figureaza in evidenta;

Transmiterea saptamanal spre avizare sefului de serviciu, in fiecare zi de luni, a dosarele de executare silita despre care exista indicii temeinice ca poate fi pornita procedura de insolvabilitate;

Intocmirea pe teren de referate la fata locului, la domiciliul sau sediul debitorului;

Inscrierea la Biroul de Carte Funciara sau la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare sechestrele impuse asupra bunurilor immobile sau mobile, dupa caz;

Aplicarea si a altor masuri de executare silita prevazute de catre legislatia in vigoare;

Colaborarea cu salariatul repartizat de catre seful de serviciu in vederea intocmirii actelor de executare silita si a altor acte necesare desfasurarii activitatii in cadrul serviciului;

4.Responsabilitati stabilite:

Interzicerea furnizarii de informatii cu caracter fiscal, in scris sau verbal altor persoane cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, fara acordul sefului direct sau a conducerii institutiei.

Gestionarea tuturor documentelor din sectorul de activitate.

Cunoasterea, respectarea si aplicarea intocmai a legislatiei in cadrul atributiilor de serviciu.

Anuntarea oricaror situatii care reclama absenta din sediu in timpul programului, fie in interes de serviciu, fie in interes personal.

Raportarea periodica a activitatii desfasurate si a rezultatelor acesteia.

Rezolvarea corecta si in termen a cererilor, sesizarilor, reclamatiilor si comunicarea rezolutiilor catre cei in drept.

Informarea imediata (in scris) catre seful direct a problemelor aparute in activitate.

Stabilirea de relatii de serviciu cu personalul de specialitate din celelalte compartimente.

Intretinerea si exploatarea corecta a inventarului din dotare.

Respectarea programului de lucru si a programului cu publicul.

Anuntarea in scris a oricaror acte si fapte care impiedica realizarea corecta si la timp a atributiilor.

Intretinerea si exploatarea corecta a inventarului din dotare ;

Adoptarea, in relatiile cu colegii si cu publicul, a unei conduite morale conform prevederilor legale.

Respectarea regulamentului de ordine interioara.

Respecatrea programului de lucru si a programului cu publicul;

Participarea la testarile periodice pentru verificarea nivelului de pregatire profesionala.

Participarea la cursurile de perfectionare la care este trimis de institutie.

Cunoasterea si respectarea cerintelor standardului SREN ISO 9001 si cerintelor SMC.

Cunoasterea, verificarea si respectarea normelor de securitate, sanatate si situatii de urgenta specifice locului de munca;

Arhivarea documentelor conform cerintelor ISO.

5. Activitati desfasurate in zilele de practica

Verificarea urmatoarelor conditii de legalitate, ale titlului executorii transmise de organele abilitate sa aplice amenzi contraventionale (anexa 2) sau titlurile executorii transmise de judecatorii :

- denumirea completa a emitentului ( anexa 2-a);

- temeiul legal al transmiterii titlului executoriu spre executare;

- numele si prenumele sau denumirea debitorului (anexa 2-b);

- domiciliul sau sediul debitorului ( anexa 2-c);

- alte elemente de identificare al acestuia Codul Numeric Personal (anexa 2-d),seria ,numarul actului de identitate, sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala;

- natura debitului si suma de plata ( anexa 2-e);

- dovada comunicari (anexa 2-f)

- alte informatii necesare incasarii creantelor fiscale prin executare silita.

Intocmirea somatiei de plata (anexa 3), primul act de executare, unor debitori ale caror debite devenisera scadente, conform art. 145 alin. 1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea adresei de infiintare a popririi ( anexa 4), in urma informatilor furnizate de catre banci si Inspectoratul Teritorial de Munca, privind veniturile unor debitori aflati in urmarire si executare silita, in baza art. 149 alin. 12 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Elaborat anuntului colectiv de publicitate a somatilor trimise prin posta cu confirmare de primire si necomunicate debitorilor, intocmit in temeiul art. 44 alin. 3 din O.G. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza comunicarea actului administrativ, precum si procesul-verbal de afisare a anuntului pe pagina de internet a institutiei, anuntul a fost afisat concomitent, la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice.

Intocmirea adreselor

aderese de raspuns catre debitorii ;

adrese de returnare a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei catre organul emitent ;

adrese catre Directia Generala a Finantelor Publice

adrese catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Intocmirea deciziilor (anexa 5) de ridicare a masurilor de executare silita ca urmare a inchiderii dosarelor de urmarire, prin stingerea creantelor aflate in cuprinsul acestora.

Operatiuni de arhivare a documentelor conform cerintelor ISO.

6. Aspecte generale ale activitatii surprinse pe timpul practici

Aspecte pozitive:

- cresterea gradului de incasare a debitelor urmarite cu 5% in anul 2010 fata de anul 2009

- inbunatatirea continua a performantelor activitatii prin instrumentarea dosarelor de insolvabilitates

- cresterea gradului de satisfactie a contribuabililor prin rezolvarea reclamatiilor / sesizarilor la nivelul serviciului

imbunatatirea continua a performantelor porofesionale ale angajatilor, prin istruire in domeniul impoyitelor si taxelor

imbunatatirea continua a competentelor angajatilor prin instruire in domeniul de Manageament Integrat-calitate-mediu-ssm

Aspecte negative:

- angajati in numar mic in raport cu volumul de munca ;

- eliberarea unui numar prea mare de acte pentru finalizarea unui caz;

- spatiu restrans

- colaborarea cu alte instituti se face intr-un termen foarte mare

- lipsa normelor metodologice in vederea inlocuirii debitelor restante provenite din amenzi

prin aplicarea pedepsei cu munca in folosul comunitatii

ANEXA NR. 1

Rectangular Callout: e.Rectangular Callout: d.Rectangular Callout: c.Rectangular Callout: f.Rectangular Callout: b.Rounded Rectangular Callout: a.

ANEXA NR. 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate