Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
» Atributiile specifice si drepturi conferite de reglementarile in vigoare, cadrul legislativ


Atributiile specifice si drepturi conferite de reglementarile in vigoare, cadrul legislativ


Atributiile specifice si drepturi conferite de reglementarile in vigoare, cadrul legislativ.

Tipuri de actiuni de supraveghere si control

       In cadrul misiunilor specifice, echipele mobile pot efectua urmatoarele tipuri de actiuni de supraveghere si control:

- controlul mijloacelor de transport aflate in trafic rutier prin oprirea acestora in locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile, cat si prin actiuni dinamice de selectie si oprire;

- controale inopinate privind verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege in legatura cu autorizarea, productia, transformarea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea, expedierea, transportul, marcarea, comercializarea, utilizarea finala a produselor supuse accizarii;- supravegherea si verificarea agentilor economici, a locurilor si obiectivelor despre care sunt detinute date si informatii ca depoziteaza produse supuse vamuirii sau accizarii, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale sau a legislatiei fiscale privind produsele accizabile;

- efectuarea de investigatii, cercetari si verificari in scopul prevenirii si sanctionarii fraudelor specifice;

- participarea la actiunile de supraveghere derulate prin sistemul electronic de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, in conformitate cu normele emise de autoritatea vamala;

- participarea la efectuarea controlului mijloacelor de transport rutiere, a navelor, aeronavelor si trenurilor la trecerea frontierei externe, inclusiv in raza de competenta a birourilor vamale, in cazurile in care sunt semnalate incalcari ale reglementarilor vamale.

Cadrul legislativ:

-HG 110/18.02.2009 privind organizarea si functionarea ANV;

-CODUL VAMAL al Romaniei cu modificarile ulterioare aprobat prin Legea 86/2006;

-REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar cu modificarile ulterioare;

-REGULAMENTUL (CEE) nr. 2454/1993 din 2 iulie  privind dispozitii de aplicare a reglementarii (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar cu modificarile ulterioare;

-REGULAMENTUL (CEE) nr. 918/2003 privind instituirea unui regim Comunitar de scutiri de drepturi vamale cu modificarile ulterioare;

-REGULAMENTUL de aplicare al Codului Vamal al Romaniei aprobat prin HG 707/2006 cu modificarile ulterioare ;

-LEGEA 571/2003 cu modificarile ulterioare privind CODUL FISCAL;

-Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

-Norme de aplicare a Codului de procedura fiscala ,aprobate prin H.G. nr.1050/2004;

-Ghidul inspectiei fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ;

-Regulamentul de aplicare al Codului Fiscal al Romaniei aprobat prin HG 44/2004;

-Legea nr. 344/2005 privind respectarea drepturilor de propietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire ;

-Regulamentul de aplicare la Legea nr. 344/2005,aprobat prin HG 88/2006 , cu modificarile ulterioare;

- Lege nr. 182/ 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

-Codul rutier;

- Normelor metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr 7521 /2006;

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1304/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

- L 12/1990- Privind protejarea populatiei impotriva actelor de comert ilicit ;

- L 241/2005- Legea evaziunii fiscale ;

- O.G. 190/ 2000- Legea metalelor si pietrelor pretioase ;

- L 252 / 2005- Registrul unic de control ;

- Normele B.N.R- privind regimul valutar al Romaniei.

Avand in vedere obiectivele, directiile si masurile prioritare pentru anul 2009, cuprinse in programul de guvernare in ceea ce priveste intarirea controlului vamal cat si pe caile de transport interne in scopul apararii intereselor financiare ale UE si ale bugetului de stat, cat si pentru punerea in aplicarea a masurilor pe termen scurt privind cresterea gradului de colectare a veniturilor provenind din accize, respectiv drepturi de import si alte impozite si taxe datorate bugetului de stat in cadrul operatiunilor de vamuire, in scopul optimizarii organizarii, planificarii si desfasurarii activitatilor specifice echipelor mobile din structura autoritatii vamale, concomitent cu reducerea riscurilor de coruptie in randul lucratorilor acestei structuri, activitatile specifice echipelor mobile se vor desfasura astfel:

PERSONALUL ECHIPELOR MOBILE

Directorii DRAOV/DJAOV trebuie sa asigurare stabilitatea personalului ce incadreaza birourile/compartimentele echipe mobile. Este obligatorie asigurarea functionarii la nivelul fiecarei directii judetene a cel putin unei echipe mobile formata din 3 lucratori stabili;

Lucaratorii echipelor mobile vor desfasura misiunile specifice in uniforma specifica echipelor mobile compusa din: bocanc, pantalon si bluzon cu benzi reflectorizante, tricou inscriptionat, cascheta, vesta reflectorizanta iar in functie de anotimp, scurta sau geaca. Ecusonul de identificare trebuie afisat la vedere.

In cazuri exceptionale se pot efectua misiuni in tinuta civila: livrari supravegheate, investigatii operative in zone urbane, operatiuni de flagrant, etc.

ORGANIZAREA, PLANIFICAREA SI DESFASURAREA MISIUNILOR

Fiecare DRAOVsi DJAOV este obligata sa intocmeasca un plan de prioritati privind prevenirea si combaterea fraudelor din domeniul de competenta.

Planul trebuie sa contina in principal urmatoarele:

Cunoasterea si analiza detaliata a specificului operatiunilor vamale din zona de responsabilitate;

Identificarea operatorilor cu produse accizabile pe fiecare judet si analiza specificului activitatii acestora;

Analiza fenomenelor de frauda si a faptelor care au dus la nerespectarea reglementarilor vamale si din domeniul produselor accizabile;

Determinarea principalelor caracteristici ale rutelor de trafic, stabilirea zonelor si punctelor principale pentru efectuarea supravegherii si controlului miojloacelor de transport;

Identificarea riscurilor specifice din zona de responsabilitate, evaluarea acestora, stabilirea tipurilor de actiuni pentru contracarare, definirea parametrilor de misiune pentru planurile periodice;

Definirea zonelor si formularea principalelor directii pentru efectuarea investigatiilor, supravegherilor si verificarilor de catre echipele mobile;

Raportarea rezultatelor actiunilor de control si a misiunilor derulate, analiza acestora in scopul cresterii eficientei actiunilor de control;

COORDONAREA, INDRUMAREA, CONTROLUL SI VERIFICAREA ACTIVITATII ECHIPELOR MOBILE

I.       Coordonarea activitatilor si misiunilor echipelor mobile va fi asigurata de catre Directia Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale prin Serviciul Coordonare Echipe Mobile care va desfasura urmatoarele activitati:

controlul, analiza si orientarea activitatilor derulate la nivelul directiilor regionale in vederea indeplinirii obiectivelor ce le revin din planurile strategice ale autoritatii vamale.

verificarea si evaluarea misiunilor planificate si care se efectueaza la nivel judetean regional si national, elaborarea masurilor necesare pentru eficientizarea acestora;

controleaza inopinat modul de indeplinire a misiunilor. In cazuri de neindeplinire a misiunilor planificate se va sesiza conducerea DSAOV - ANV pentru luarea masurilor imediate.

asigurarea comunicarii operative intre nivelul central, regional si judetean prin intermediul Dispeceratului care gestioneaza consola de comanda a Sistemului Vamal de Radiocomunicatii(SVR).

urmareste permanent prin intermediul sistemului AVL pozitionarea pe harta a echipelor aflate in misiuni cu scopul asigurarii suportului necesar indeplinirii misiunilor.

evalueaza personalul component al echipelor mobile si intocmeste rapoarte.

realizarea si mentinerea unui nivel corespunzator de pregatire a personalului echipelor mobile, in concordanta cu prevederile actelor normative referitoare la supravegherea si controlul vamal si al produselor accizabile;

instruirea periodica a sefilor structurilor de echipe mobile de la nivelul judetean si regional in scopul aplicarii unitare a metodelor si tehnicilor de actiune specifice;

asigurarea cooperarii la nivel central, regional si local cu celelalte institutii abilitate in baza protocoalelor, programelor sau planurilor incheiate de autoritatea vamala.

II.     In vederea indeplinirii cu eficienta a activitatilor si misiunilor specifice echipelor mobile, seful Serviciului Coordonare Echipe Mobile propune Vicepresedintelui ANAF desemnarea de coordonatori regionali. Nominalizarea acestora se va face prin Nota aprobata de Vicepresedintelui ANAF.

Coordonatorii regionali vor desfasura urmatoarele activitati:

a)     asigura stabilirea obiectivelor si prioritatilor de actiune la nivelul directiilor regionale aflate in coordonare;

b)     analizeaza planurile bilunare de misiuni, propune avizarea acestora sau modificarea unor misiuni astfel incat acestea sa fie corelate cu obiectivele stabilite la nivelul directiilor regionale;

c)     asigura schimbul de date si informatii intre Serviciul Coordonare Echipe Mobile, birourile si compartimentele similare din teritoriu in scopul aplicarii unitare a reglementarilor privind supravegherea si controlul vamal si al operatiunilor cu produse supuse platii accizelor;

d)     centralizeaza si analizeaza modul de indeplinire a misiunilor echipelor mobile din cadrul structurilor pe care le coordoneaza si intocmesc analize si rapoarte privind indeplinirea obiectivelor stabilite;

e)     participa la efectuarea verificarilor inopinate a modului de desfasurare a misiunilor echipelor mobile din cadrul directiilor regionale si judetene;

f)      participa la activitati de control si evaluare a activitatii birourilor si compartimentelor echipe mobile;

III. Planificarea misiunilor echipelor mobile va fi efectuata avand in vedere urmatoarele elemente:

a)     masurile ce trebuiesc aplicate si actiunile ce trebuiesc derulate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea fraudelor conform competentelor;

b)     necesitatea efectuarii unor actiuni supraveghere si control directionate si judicios corelate la nivel regional, prin concentrarea resurselor in functie de prioritatile stabilite prin planurile anuale si trimestriale;

c)     rezultatele analizei zonelor si profilelor de risc si evaluarea indicatorilor de risc;

d)     datele si informatiile detinute, precum si constatarile rezultate in urma actiunilor precedente cu privire la manifestarea fenomenelor de frauda in zona de responsabilitate;

e)     solicitarile primite din partea altor institutii ale statului;

IV. In cadrul directiilor judetene, coordonatorul compartimentului echipe mobile, in colaborare cu seful biroului de specialitate, va intocmi Planul bilunar de misiuni pentru echipele mobile proprii. Directia judeteana va inainta Planul bilunar de misiuni directiei regionale astfel:

- pentru perioada 1-15 ale lunii pana pe data de 24 ale lunii anterioare;

- pentru perioada 16-30 /31, pana pe data de 10 ale lunii in curs;

La nivelul directiilor regionale seful Biroului Echipe Mobile va centraliza planurile bilunare de misiuni inaintate de catre directiile judetene din subordine, le va analiza si va prezenta sefului SSOVMA concluziile reiesite, impreuna cu propunerile sale. In baza dispozitiilor acestuia va intocmi planul bilunar de misiuni al directiei regionale respective, asigurand coerenta actiunilor de control si supraveghere si eliminand suprapunerile de misiuni.

Planul bilunar de misiuni intocmit si aprobat de conducerea directiei regionale cuprinzand si misiunile planificate la nivelul directiilor judetene subordonate, va fi inaintat pentru avizare prin sistemul Lotus, serviciului de coordonare de la nivelul central, dupa cum urmeaza:

pentru perioada 1-15 ale lunii pana pe data de 27 ale lunii anterioare;

pentru perioada 16-30 /31, pana pe data de 12 ale lunii in curs;

Coordonatorul regional analizeaza planul bilunar de misiuni avand in vedere urmatoarele criterii principale:

a)     justificarea masurilor si a actiunilor propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, in baza rezultatelor obtinute si a riscurilor identificate in zona de responsabilitate pentru perioada la care se refera planul bilunar;

b)     gradul si frecventa de acoperire a sectoarelor din zona de responsabilitate, in baza obiectivelor propuse;

c)     repartitia judicioasa a misiunilor pe tipuri, locatii de control, zile si intervale orare;

d)     utilizarea eficienta a resurselor;

e)     gradul de incadrare in timpul de lucru;

f)      evitarea suprapunerii in timp si spatiu a misiunilor echipelor mobile.

Analiza planului bilunar, impreuna cu propunerile, masurile si activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in vederea coordonarii structurilor din teritoriu, se prezinta pentru avizare directorului Directiei Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale de catre seful SCEM.

Dupa obtinerea avizului directorului D.S.A.O.V., coordonatorii regionali informeaza directiile regionale, cu privire la avizarea planului bilunar de misiuni iar acestea transmit directiilor judetene din subordine, misiunile stabilite ce urmeaza a fi desfasurate in perioada respectiva.

In cazul in care Planul bilunar de misiuni este avizat cu propuneri de modificari sau nu este avizat si acesta trebuie refacut partial sau in totalitate, propunerile de modificare ori motivatiile care au stat la baza neavizarii, se transmit prin sistem Lotus directiilor regionale de catre coordonatorii regionali, pana cel tarziu cu o zi inaintea inceperii perioadei din luna la care se refera planul respectiv. Directia regionala este obligata sa opereaze modificarile solicitate si transmite informatic Planul bilunar de misiuni in forma finala Serviciului Coordonare Echipe Mobile.

Modelul Planului bilunar, Ordinului de Misiune, Raportului privind indeplinirea misiunilor si a Fisei de avizare sunt continute in Planul de masuri pentru optimizarea organizarii, planificarii si desfasurarii activitatilor specifice echipelor mobile din structura autoritatii vamale si indeplinirea obiectivelor stabilite pentru autoritatea vamala, in perioada 01 februarie - 30 iunie 2009, transmis tuturor DRAOV la data de 11.02.2009 cu nr. 7966/1/EM/.

Modificarile de plan se vor aproba numai de catre directorul DSAOV sau de catre Vicepresedintele ANAF, la propunerea sefului SCEM.

V. In cadrul misiunilor specifice, echipele mobile pot efectua urmatoarele tipuri de actiuni de supraveghere si control:

a)     controlul mijloacelor de transport aflate in trafic rutier prin oprirea acestora in locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile, cat si prin actiuni dinamice de selectie si oprire; Aceasta activitate trebuie sa fie continuta in cel putin 60% din totalul misiunilor planificate;

b)     controale inopinate privind verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege in legatura cu autorizarea, productia, transformarea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea, expedierea, transportul, marcarea, comercializarea, utilizarea finala a produselor supuse accizarii;

c)     supravegherea si verificarea agentilor economici, a locurilor si obiectivelor despre care sunt detinute date si informatii ca depoziteaza produse supuse vamuirii sau accizarii, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale sau a legislatiei fiscale privind produsele accizabile;

d)     efectuarea de investigatii, cercetari si verificari in scopul prevenirii si sanctionarii fraudelor specifice;

e)     participarea la actiunile de supraveghere derulate prin sistemul electronic de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, in conformitate cu normele emise de autoritatea vamala;

f)      participarea la efectuarea controlului mijloacelor de transport rutiere, a navelor, aeronavelor si trenurilor la trecerea frontierei externe, inclusiv in raza de competenta a birourilor vamale, in cazurile in care sunt semnalate incalcari ale reglementarilor vamale.

Personalul incadrat la structurile de echipe mobile nu vor desfasura activitati de supraveghere permanenta.

Pe timpul desfasurarii actiunilor operative de control inopinat in cadrul misiunior stabilite, echipele mobile vor pune in aplicare prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste:

a)     constatarea si sanctionarea contraventiilor vamale;

b)    constatarea infractiunilor prevazute in legislatia vamala si in domeniul produselor accizabile;

c)     constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute prin Codul de procedura fiscala privind operatiunile cu produse accizabile;

d)    constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute prin alte acte normative care intra in competenta autoritatii vamale si pentru care lucratorii echipelor mobile au calitatea de agenti constatatori;

e)     retinerea ori confiscarea in conditiile prevazute de lege a marfurilor si bunurilor supuse reglementarilor vamale sau pentru produse accizabile ;

f)      propunerea revocarii, suspendarii sau anularii autorizatiilor de antrepozite fiscale ori acordate pentru operatiuni cu produse accizabile;

g)     punerea la dispozitia organelor de urmarire penala a datelor, informatiilor si probelor in legatura cu descoperirea savarsirii unor acte care intrunesc elementele unei infractiuni;

h)    participarea la actiuni de livrare supravegheata derulate in cooperare cu structuri apartinand institutiilor abilitate;

i)      identificarea si comunicarea incalcarii unor prevederi legale care sunt constatate si sanctionate prin competenta altor institutii;

j)      participarea la actiuni de supraveghere si control inopinate, ori pentru organizarea unui flagrant, ca urmare a solicitarii altor institutii cu atributii in domeniul vamal sau al produselor accizabile;

k)    culegerea datelor si informatiilor referitoare la operatiuni vamale sau cu produse accizabile, asupra carora se ridica suspiciunea de incalcare a prevederilor legale si care pot fi diseminate, stocate si valorificate prin efectuarea unor verificari ulterioare sau care fac obiectul initierii de consemne sau alerte ale autoritatii vamale.

Pe timpul desfasurarii misiunilor, personalul echipelor mobile trebuie sa raspunda permanent la apelul efectuat prin SVR (Sistemul Vamal de Radiocomunicatii).

Planificarea misiunilor in zonele de trafic rutier trebuie sa tina cont de zonele cu acoperire radio. Se vor evita locurile/zonele in care nu este semnal radio.

Sefii BEM / CEM si sefii de echipe sunt obligati sa mentina statia portabila in permanenta functiune pentru a fi apelati prin apel privat la orice ora. Exceptie fac doar perioadele de CO sau CM. Pentru asigurarea confortului, in timpul liber volumul difuzorului se va diminua la 0 pentru traficul radio dar nu si in cazul apelurilor private simplex/duplex.

La plecarea in misiunea planificata, echipa mobila va apela prin apel de grup Dispeceratul ANV iar la intoarcerea din misiune, inaintea intocmirii raportului de indeplinire a misiunii, se va anunta verbal prin apel de grup sfarsitul misiunii si rezultatele obtinute.

Sefii BEM vor monitoriza permanent localizarea echipelor mobile proprii (DRAOV/DJAOV) prin intermediul sistemului AVL deservit de catre dispecerul de serviciu din cadrul DRAOV. Verificarea permanenta a gradului de indeplinire a misiunilor revine sefului BEM care este obligat sa instiinteze deindata cazurile in care la nivel regional sau judetean, se constata neindeplinirea misiunilor specificate in planurile bilunare. Instiintarea se va face verbal prin apel SVR si in scris la seful SCEM care va dispune masurile imediate care trebuiesc intreprinse.

Alte actiuni punctuale in afara misiunilor programate se pot efectua doar cu avizul directorului DSAOV sau a Vicepresedintelui ANAF, conducatorul ANV. Solicitarile vor fi transmise prin fax la 3193523 sau 3193524.

Neindeplinirea misiunilor specifice in conditiile specificate de planurile de misiune reprezinta abatere disciplinara. Responsabili de indeplinirea misiunilor planificate de catre echipele mobile din componenta DRAOV si DJAOV(componente ale DRAOV) sunt sefii Birourilor Echipe Mobile.

Sistemul Vamal de Radiocomunicatii

I. Repartizarea terminalelor portabile si mobile la nivel regional si judetean este urmatoarea:

toate echipamentele de radiocomunicatii sunt setate in mod individual de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale avand un numar si o codificare ,,alias" unice.

Codificarea numerelor de telefon s-a facut in functie de locatia unde terminalul este distribuit. Astfel grupul de 6 cifre reprezinta:

a)     prima cifra, 6 reprezinta ,, Sistemul Vamal de Radiocomunicatii (SVR) "

b)     urmatoarele trei cifre reprezinta prefixele judetene,

c)     ultimele 2 cifre reprezinta ordinea ierarhica conform schemei de personal, astfel:

01 - functiile de conducere (director DRAOV/DJAOV)

02 - functiile de director adjunct DRAOV si Sef SOVMA

03 - functiile de Sef BEM DRAOV si CEM DRAOV

04 - sef echipa mobila (in ordine descrescatoare sefii de echipa)

05 - membrii echipelor mobile.

Pentru diferentierea intre radiotelefoanele mobile montate pe autovehicule si cele portabile consta in cifra 5 care delimiteaza plaja numerica. In acest caz toate numerele de telefon care contin cifra 5 (si urmatoarea, 6.) sunt numerele de telefon apartinand autovehiculelor.

Ierarhizarea acestora se face identic ca in cazul terminalelor portabile.

In cazul numerelor ,,alias", acestea contin codificarea specifica birourilor vamale.

Exemplu: DRAOV Bucuresti

Adresa portabil

Alias portabil

602101 - Director DRAOV

RODRVBU-001

602102 - Director Adjunct DRAOV

RODRVBU-002

602103 - Sef SOVMA

RODRVBU-003

602104 - Sef BEM

RODRVBU-004

602105 - Sef echipa

RODRVBU-005

602106 - Sef echipa

RODRVBU-006

Adresa mobil

Alias Mobil

602151 - auto Director DRAOV

RODRVBU-101

602152- auto Director Adjunct DRAOV

RODRVBU-102

602153- auto Sef Serviciu

RODRVBU-103

602154- auto Sef BEM

RODRVBU-104

602155- auto echipa mobila

RODRVBU-105

Exemplu: DJAOV Giurgiu

Adresa portabil

Alias portabil

Director DJAOV

ROBU3910-001 (391 - Giurgiu)

604602 - sef. CEM

ROBU3910-002

604603 - lucrator EM

ROBU3910-003

604604 - lucrator EM

ROBU3910-004

Adresa mobil

Alias mobil

auto Director DJAOV

ROBU3910-101

52 - auto echipa mobila

ROBU3910-102

II. In cazul autovehiculelor de serviciu dotate cu statii mobile, aceasta actiune s-a efectuat in baza tabelului nominal transmis de catre Directia Economica, Investitii si Administrarea Serviciilor - ANV catre Contractorul S.C. CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.

Pentru asigurarea sustenabilitatii Proiectului Phare, este interzisa detasarea sau imprumutul autovehiculelor dotate cu sistem de radiocumunicatii la alte servicii/birouri sau alte unitati vamale. Autovehiculele in cauza se vor afla in dotarea unitatilor vamale conform tabelului susmentionat, acestea fiind monitorizate GPS in mod automat si permanent cu scop de operationalizare integrata a echipelor mobile la nivel national. Istoricul pozitionarii pe harta a autovehiculelor se stocheaza timp de 1 an in Serverul sistemului de monitorizare si comunicatii aflat la Serviciul de Telecomunicatii Speciale. De asemenea este interzisa utilizarea statiilor portabile de lucratori ce nu fac parte din structurile de echipe mobile sau care nu sunt in functiile stabilite conform Referatului de necesitate care a stat la baza atribuirii Proiectului PHARE.

Repartizarea trebuie efectuata astfel incat pentru fiecare echipa mobila cel putin doi lucratori trebuie sa detina radiotelefoane portabile.

III. Pana la data de 30.06.2009 este necesara organizarea in ture a serviciului de Dispecerat la nivelul tuturor DRAOV.

Personalul ce va deservi activitatea de permanenta poate face parte si din alte servicii/birouri/compartimente din structura directiilor regionale.

In incaperea unde se va desfasura activitatea de Dispecerat se va monta sistemul AVL care va permite vizualizarea pe harta nationala a tuturor autovehiculelor de serviciu. Pentru asigurarea confidentialitatii datelor, conform acordului de confidentialitate semnat intre ANV si STS, accesul persoanelor in aceasta incapere va fi restrictionat, categoria de personal care va avea acces urmand a fi stabilita de catre conducerea DRAOV.

Dispecerului DRAOV i se va repartiza o statie portabila cu care va tine legatura radio permanenta cu Dispeceratul ANV si echipele mobile aflate in misiune, astfel fiind in masura sa asigure suportul desfasurarii misiunilor prin accesarea baze de date nationale sau locale.

Metodologia de lucru a Sistemului Vamal de Radiocomunicatii (SVR) se va transmite tuturor DRAOV si DJAOV dupa data de 30.07.2009, cand se va incheia actiunea de distributie si montaj.

 1. la nivelul tuturor DJAOV nu sunt distribuite statii portabile si nici autovehicule de serviciu dotate cu statii mobile, catre directorii adjuncti.
 2. statiile portabile existente la DJAOV sunt distribuite astfel:

director - radiotelefon cu terminatia 01.

sef compartiment echipe mobile, terminatia 02;

in cazul DJAOV care au mai multe echipe mobile, sefii acestora vor detine statiile cu terminatii numerice 03, 04, etc;

tuturor lucratorilor din cadrul compartimentelor echipe mobile, terminatiile numerice in ordine descrescatoare;

 1. statiile mobile montate pe autovehiculele DJAOV se utilizeaza astfel:

director - auto cu statia mobila terminatia 101;

echipele mobile - toate autovehiculelor aflate in dotarea unitatii care au montate statii mobile;

 1. statiile portabile care vor fi in plus dupa distribuire vor ramane in rezerva echipelor mobile;
 2. este interzisa utilizarea statiilor portabile de catre persoane neautorizate (rude, prieteni, etc);
 3. pe timpul desfasurarii misiunilor, personalul echipelor mobile este obligat sa detina statia portabila in functiune pe grupul de lucru regional. In cazurile in care se constata faptul ca echipa mobila nu raspunde la apelul de grup de 3 ori consecutiv, acest fapt constituie abatere disciplinara.
 4. in cazurile in care nu exista semnal in zona de desfasurare a misiunilor, se comunica acest fapt la dispeceratul regional prin apel sau mesaj GSM.
 5. este interzisa executarea misiunilor specifice de echipe mobile in cazul in care statia mobila si sistemul GPS nu functioneaza corespunzator. Urmarirea permanenta a functionalitatii sistemelor de radiocomunicatii se verifica de catre seful BEM/CEM la fiecare etapa de pregatire a misiunii pentru fiecare echipa mobila, urmand ca pe timpul desfasurarii misiunilor dispecerul de serviciu sa apeleze echipa cel putin o data la 2 ore. In cazurile in care seful BEM/CEM nu indeplineste sarcina de a urmari permanent functionalitatea sistemelor de radiocomunicatii se considera abatere disciplinara.
 6. autovehiculele tip Skoda si Bora care deservesc directorii DRAOV, DJAOV, Directorii adjuncti DRAOV si sefii SOVMA care au montate statii mobile, pot fi utilizate pentru nevoile utilizatorilor ex: deplasari banca, sedinte, etc;
 7. autovehiculele Skoda aflate in folosinta echipelor mobile si autovehiculele tip Nissan , VW Jetta si VW Transporter se vor afla strict distribuite personalului component al echipelor mobile, si nu pot fi utilizate in alte scopuri decat in misiunile specifice echipelor mobile, conform planificarilor bilunare sau a ordinelor de misiune; Responsabilitatea in acest caz revine directorului DRAOV /DJAOV care poate fi sanctionat disciplinar in cazul in care nu indeplineste aceasta sarcina.
 8. este interzisa folosirea (chiar si ocazionala) a autovehiculelor achizitionate din fonduri PHARE Nissan , VW Jetta si VW Transporter, de catre alte persoane in afara celor care isi desfasoara activitatea in cadrul birourilor/compartimentelor/serviciilor echipe mobile si doar in scopul indeplinirii misiunilor specifice;
 9. este interzisa detasarea sau imprumutul autovehiculelor dotate cu sistem de radiocomunicatii la alte servicii/birouri sau alte unitati vamale;
 10. este obligatoriu ca autovehiculele apartinand formatiunilor de echipe mobile sa fie dotate permanent cu echipamentele IT (camera video, multifunctional, laptop, 2 invertoare 12V/220V/150W) achizitionate din fonduri europene. In cazurile in care autovehiculul de serviciu nu este folosit o perioada de timp sau conditiile atmosferice pot cauza echipamentelor (frig sau caldura excesive), echipamentele pot fi stocate la sedii, dar pe timpul desfasurarii misiunilor specifice, aceste trebuie sa fie localizate in interiorul portbagajului.
 11. sefii de birouri echipe mobile (DRAOV) si sefii de compartimente echipe mobile (DJAOV) sunt direct raspunzatori de modul de folosire a echipamentelor PHARE pentru fiecare locatie. Acestia au obligatia ca saptamanal sa verifice autovehiculele si toate echipamentele din punct de vedere al functionalitatii acestora. In cazurile in care se constata defectiuni se anunta dispeceratele regionale dupa care se anunta reprezentatntul local al Contractorului pentru remedierea defectiunilor in perioada de garantie.
 12. constituie abatere disciplinara grava cazul de pierdere sau furt a statiei portabile sau mobile. In astfel de cazuri se anunta in timpul cel mai scurt dispeceratul ANV in vederea demararii verificarilor conditiilor in care s-a produs incidentul, comunicarea catre STS a blocarii radiotelefonului si ulterior recuperarea debitului de la lucratorul in inventarul caruia se afla echipamentul. DSAOV - SCEM va efectua verificarile operative cu scopul identificarii conditiilor in care s-au s-au intamplat evenimentele.
 13. in cazurile in care se constata interventii neautorizate asupra echipamentelor de radiocomunicatii, costul reparatiei va fi suportat de catre lucratorul vamal in inventarul caruia se afla acesta.
 14. decuplarea echipamentelor de radiocomunicatii / GPS constituie abatere disciplinara grava.
 15. Compartimentul Verificari Interne sau DSAOV - Serviciul Coordonare Echipe Mobile vor verifica respectarea regulilor sus mentionate pe toata perioada in care ANV trebuie sa asigure sustenabilitatea in cadrul    Proiectelor PHARE.
 16. echipamentele de radiocomunicatii montate pe autovehiculele de serviciu au un consum redus de curent in momentele de stationare. Sisteme identice sunt folosite de catre structurile de politie, vama, ambulante, pompieri in toate tarile UE si sunt proiectate pentru folosinta structurilor operative. In acest sens se presupune ca autovehiculele ruleaza cel putin 8 ore pe zi. Astfel, daca se constata la nivelul DRAOV sau DJAOV consumul total al tensiunii din acumulatori, rezulta faptul ca mijloacele de transport nu sunt necesare acelor formatiuni, lungile perioadele de inactivitate provocand imobilizarea autovehiculelor. Pentru o mai buna folosire a acestor mijloace va rugam sa instiintati DSAOV - SCEM daca se identifica autovehicule in excedent cu scop de a fi repartizate unitatilor vamale unde acestea pot fi folosite in parametri normali.

Pregatirea de baza a lucratorilor echipelor mobile pentru efectuarea misiunilor ce se desfasoara in trafic rutier

Realizarea unui control rutier consta in selectionarea unui vehicul in circulatie pentru a-l extrage din flux in vederea verificarii daca marfurile, persoanele ce se gasesc la bord si mijlocul de transport sunt conforme din punct de vedere al diverselor reglementari pe care vama este insarcinata sa le aplice.
In aceeasi masura se poate proceda la controlul identitatii persoanelor care intra sau ies din teritoriul vamal sau care circula in raza de competenta a autoritatii vamale.

Se disting trei tipuri de interventii - controale:
- controalele filtru, de scurta durata, instalate acolo unde se gasesc amenajari rutiere de securitate;
- controale dinamice, fondate pe tehnica interceptarii mijlocului rutier in cursul circulatiei;
- barajul, dispozitiv greu de pus in practica, doar in cazuri speciale, care presupune efective numeroase si care se efectueaza in mod special in actiunile de colaborare cu forte de politie si jandarmi de regula la solicitarea acestora.

Controale filtru

In cadrul misiunilor cotidiene, aceste controale privesc toate categoriile de vehicule.     Controalele rutiere modifica, in general, conditiile normale de circulatie ale celorlalte vehicole. Ca atare, durata controalelor nu trebuie sa fie excesiva din motive de securitate. In vederea asigurarii acestor conditii optime de securitate, este recomandat a se limita durata controalelor rutiere, la o perioada optima atit pentru atingerea obiectivelor propuse cit si pentru asigurarea conditiilor de securitate.

In timpul controalelor rutiere efectuate in zonele urbane, trebuie sa se tina seama, in masura in care este posibil, de disconfortul creat de prezenta prelungita a vehicolelor selectate pentru control participantilor la trafic.

      Controalele filtrante sunt flexibile, putind fi deplasate in cursul actiunii lor, in functie de orare si de itinerarii, in functie de cunoasterea pe care echipa mobila o are despre trafic.

Selectia autovehiculelor care circula in trafic rutier

Principiu

In functie de obiectivele de control alese la plecare, personalul echipei mobile insarcinat cu selectia, trebuie sa repereze tintele interesante, si in cea mai mare parte a timpului, sa efectueze semnalari de oprire la adresa conducatorilor acestor vehicule pentru a le extrage din fluxul de circulatie si a le supune controlului .

Amplasarea si organizarea locului de control

a) amplasarea locului de control :

       Controlul mijloacelor de transport in traficul rutier se executa de regula:

- pe ariile de acces cu viteza mare ( marile axe de trafic );

- in locurile unde codul rutier impune o viteza redusa sau oprire obligatorie cum sunt intersectie cu oprire obligatorie sau sensuri giratorii amenajate (este vorba despre sensurile giratorii ale caror margini sunt amenajate sau prezenta panourilor de semnalizare permitand folosirea unui dispozitiv de control) ;

- in parcari si arii de stationare (suprafete de stationare, statii - service, etc.);

- pe drumurile clasice, cu precizarea ca prin configurarea lor sa se permita realizarea unui control foarte sigur.

         Locul amenajat pentru controlul mijloacelor de transport in traficul rutier, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- tronson drept al drumului( cel putin 500m. fata/ spate); in acest fel se asigura suficient timp de vizualizare a pozitiei in care se afla echipa mobila si dispozitivul de control.

- pe timp de noapte, pozitionarea trebuie aleasa in functie de zonele puternic luminate.

- parcarea, platoul sau zona in care se va efectua activitatea de stationare pentru control sa fie in afara partii carosabile, dar sa permita patrunderea / iesirea din zona destinata controlului in mod facil.

- in apropiere sa existe o localitate.

- sa nu fie vizibil de la mare distanta din autovehicule, astfel incat acestea sa se poata sustrage controlului;

- interventia sa nu perturbe traficul iar autovehiculele sa poata fi extrase si introduse in trafic in conditii de siguranta;

- amenajarea locului si amplasarea indicatoarelor rutiere sa permita incetinirea autovehiculelor in conditii de siguranta;

- semnalul radio si de telefonie mobila sa permita comunicarea clara si continua cu sediul propriu si dispeceratul central;

- stabilirea amplasamentului sa nu se afle pe o cale rutiera in rampa sau panta, pe autostrada, pe sradute de acces sau de iesire, pe benzile de oprire de urgenta si a refugiilor de proximitate, pe locurile de oprire de urgenta, la o bifurcatie sau o intersectie periculoasa, la iesirea sau in apropierea curbelor cu vizibilitate redusa;

- organizarea locului de control sa asigure vizibilitatea si legatura intre toti membrii echipei mobile;

- pozitia lucratorului care efectueaza supravegherea locului de control, sa permita interventia oportuna in situatia in care unul din ceilalti membrii ai echipei mobile solicita sau are nevoie de ajutor;

- pozitionarea autovehicolului echipei mobile sa permita plecarea imediata fara a perturba traficul rutier din zona;

b) organizarea locului

    Organizarea locului in vederea controlul mijloacelor de transport in traficul rutier realizeaza urmatoarele obiective :

- faciliteaza pozitionarea membrilor echipei mobile, in functie de repartitia rolurilor in prealabil adoptate;

- indica in mod clar conducatorului vehiculului selectat, locul unde trebuie sa stationeze in timpul controlului;

          In momentul pozitionarii dispozitivului pe teren, si in plus a panourilor reflectorizante, aria de control trebuie sa fie materializata, de fiecare data cand este posibil, prin conurile de semnalizare Lübeck (si mai ales cand absenta marcajului pe sol nu permite participantilor la trafic sa distinga clar axa de ciculatie a zonei de control).

- utilizarea vehiculului de serviciu ca mijloc de semnalizare de control; Vehiculul de serviciu este plasat de preferinta la intrarea in aria de control luata in sensul circulatiei, vehiculul stationand in fata lui. Aceasta pozitionare in spatele vehiculului prezinta cele mai bune garantii de securitate pentru buna desfasurare a misiunii astel :  un lucrator se poate duce la vehicolul selectat, mentinandu-l pe acesta in campul sau vizual si agentii pot circula in jurul vehiculului controlat fara a trece prin fata acestuia

In functie de configurarea locului, autoturismul de serviciu poate sa fie plasat in sus pe partea laterala, dar, in orice caz, niciodata in fata vehiculului controlat, din motive de risc pe care aceasta pozitionare le-ar avea. In ceea ce priveste plasarea in sus, este de ajuns sa se asigure ca aceasta pozitionare nu ingreuneaza semnalizarea controlului si eventuala urmarire.

Este interzis, atat ziua cat si noaptea, controlul unui vehicul mentinandu-l stationat pe carosabil.

c) Dispozitive utilizate :

- Mijloace materiale:

* Vehicole: cel putin 1

* Vehicole: inscriptionate obligatoriu si prevazute cu sistem acustic si vizual de avertizare

- Echipament rutier:

* Panouri mobile din polipan cu inscriptia VAMA- CUSTOMS pentru demarcarea zonei de control a echipei mobile

* Triunghiuri reflectorizante

* Conurile Lubeck

- Echipament personal echipe mobile:

* Binoclu (pentru selectare);

* Veste reflectorizante purtate de catre personalul insarcinat cu selectia pe timp de noapte, si daca este cazul, de zi;

* Combinezoane;

* Salopete;

* Bastoane luminoase, de noapte, pentru personalul insarcinat cu selectia

* Lanterne ;

         * Telefoane mobile sau statii radio de emisie receptie

- Materiale diverse:

* Trusa testare droguri

* Endoscop cu fibra optica

* Sonda rigida

* Oglinda cu brat telescopic si lanterna

* Pager detectare radiatii

* Trusa de scule

* Trusa de prim ajutor

- Documente vamale:

* Specifice activitatii echipelor mobile

- Sigilii vamale

2.1.3. Sarcinile lucratorilor din cadrul echipei mobile

Este demonstrat ca aspectul vestimentar al membrilor unei echipe de control impune respect; ca atare vestimentatia trebuie sa fie identica pentru toti membrii echipei.

Membrii unei echipe mobile de control sunt: un sef de echipa si minim 2 lucratori insotiti eventual si de agenti vamali din cadrul altor compartimente, specialisti (Antidrog si Produse cu Regim Special, Combaterea Contrafacerii Bunurilor, etc.), echipe canine, in functie de tipul misiunii ce urmeaza a se efectua .

Seful echipei mobile

        Efectueaza pregatirea lucratorilor inainte de plecarea in misiune, in ceea ce privesc raspunderile si sarcinile ce revin fiecarui lucrator pe timpul desfasurarii actiunilor operative si verifica:

- continutul si completarea ordinului de misiune;

- existenta mapei cu documentele si formularele necesare pe timpul misiunii;

- dotarea cu echipament individual de protectie adecvat a lucratorilor desemnati in echipa mobila prin ordinul de misiune;

- cunoasterea de catre lucratorii desemnati in echipa mobila a atributiilor ce le revin pe timpul misiunii;

- asigurarea si buna functionare a mijloacelor tehnice de control, monitorizare si comunicare, cat si existenta materialelor necesare pentru selectia si oprirea in trafic a mijloacelor de transport

- starea de functionare, documentele mijlocului de transport si existenta cantitatii de carburant necesara pentru indeplinirea misiunii;

Asigurarea securitatii dispozitivului si a participantilor la trafic ramane preocuparea constanta a sefului de echipa.

       Operativ la locul de desfasurare al controlului, seful echipei, este lucratorul care se situeaza linga masina de interventie, are in raza vizuala intreg tabloul activitatilor, comunicatiile, dirijeaza mijlocul de transport extras din trafic catre locul controlului si asigura protectia lucratorului care efectueaza controlul urmarind desfasurarea acestuia si reactiile persoanelor aflate in timpul controlului. Acesta tine in permanenta legatura cu toti membrii echipei mobile .

Lucratorul nr.1

           Efectueaza selectia autovehiculelor care circula in trafic rutier utilizind semnalele rutiere specifice in functie de obiectivele de control. Dupa momentul scoaterii autovehiculului din trafic, acesta se deplaseaza catre autovehiculul de interventie si preia eventual telecomunicatiile si supravegherea locului de control. De asemenea urmareste in permanenta traficul rutier si informeaza ceilalti lucratori despre aparitia posibilelor tinte.

Lucratorul nr.2

            Efectueaza controlul documentelor si al mijlocului de transport, stabilind impreuna cu seful echipei mobile incadrarea in reglementarile in vigoare.

2.1.4. Utilizarea semnalelor formale specifice agentului rutier

        Se utilizeaza trei tipuri de semnalizare in conformitate cu prevederile Codului rutier care trebuie sa fie efecuate, astfel incat sa fie vazute fara nici o ambiguitate de catre soferul vehiculului ce urmeaza a fi controlat.

- incetinirea traficului;

- selectionarea vehicolelor destinate controlului;

- extragerea din flux, sau reintroducerea vehiculului in trafic, imediat ce controlul a fost terminat;

            Personalul echipei mobile insarcinat cu semnalizarea, se plaseaza in mod diferit pe carosabil, in functie de ceea ce executa:

- semnalizari de incetinire: sunt efectuate plecand din marginea axei de circulatie;

- semnalizari de selectie, de oprire, de extragere si de reintroducere sunt efectuate pe partea de circulatie controlata, personalul echipei mobile fiind usor indreptat catre margine.

     Agentul desemnat sa faca selectia din trafic, este obligatoriu sa fie vizibil si dotat cu vesta reflectorizanta, iar semnalele de oprire trebuiesc executate ferm.

2.1.5. Controlul documentelor insotitoare ale mijlocului de transport

1.Principii 

- Agentul stabilit pentru verificarea documentelor si a unitatii de transport trebuie sa aiba o atitudine ferma si respectuoasa.

- In mod obligatoriu agentul care intra in contact verbal cu soferul trebuie sa se prezinte cu nume, prenume, institutia din care provine si care este scopul opririi.

- Atentia agentului care poarta discutia trebuie indreptata si asupra comportamnetului soferului cu care intra in contact.

- Intrebarile ce vor fi puse trebuie sa fie ferme si scurte, iar la momentul raspunsurilor persoana chestionata trebuie privita in ochi.

- Toate elementele pot fi confirmate de declaratiile soferului si de studiul discului tahografului, care va putea sa reconstituie itinerariul.

2.Documentele autovehiculului rutier de transport marfa

- Obligatorii: Certificat de imatriculare, atestare de asigurare, licenta de transport, discurile tahografului.

- Facultative: Fise tehnice, contract de inchiriere, contract de lucru, etc..

- Auxiliare: Factura de cumparare a mijlocului de transport,documente de transport straine, vignete de circulatie.

Analiza documentelor legate de transport, a facturilor sau certificatelor sanitare, permit verificarea presupusului statut al marfurilor si conditiile de transport.

Discul tahograf este obligatoriu:

-pentru toate transporturile de marfuri cu greutate superioara cifrei de 3,5 tone ;

-pentru toate transporturile in comun de mai mult de 9 persoane.

Lectura acestuia permite retrasarea transportului astfel:viteza camionului,distanta parcursa, orarul soferului. In timpul controlului soferul trebuie sa poata prezenta: discul zilei, discurile saptamanii in curs, discul ultimei zile a saptamanii precedente.

3. Documente privind incarcatura sunt :

Declaratia vamala sau carnet TIR ,

Facturi(mod de plata, autenticitate, antet ),

Certificate sanitare ,

 Bonuri de cantarire sau livrare ,C.M.R.

- marfurile transportate pot necesita anumite precautii (fixare,ambalaje speciale etc.), materiale specifice, ca instalatiile frigorifice sau remorci special amenajate.

- Este important sa cunoastem regimul marfurilor, mai ales daca este vorba de un retur de marfuri refuzate si sa le apreciem valoarea sau marfurile a caror valoare nu justifica financiar transportul.

4. Conducatorul auto:

In general, soferii rutieri internationali dispun de un pasaport. Buletinul poate totusi sa fie suficient (deplasari intre state membre UE).

        Documentele privind soferul sunt: Permis de conducere pentru camion de mare tonaj (validitate - data obtinerii) · Buletin · Pasaport · Contract de lucru · Note de hotel, de restaurant, harta « retea» · Bilet de avion

       Un interogatoriu rapid permite cunoasterea derularii calatoriei (locul incarcarii, descarcarii, itinerariu) si sa aflam daca este vorba despre un sofer rutier profesional, sau de ocazie. Declaratiile acestuia trebuie confirmate cu diferitele documente prezentate in timpul controlului.

        Daca la bord se gasesc doua persoane, verificati motivul prezentei celei de a doua. Este intr-adevar vorba despre un sofer?

Conducatorul auto trebuie analizat prin: aspect vestimentar , profesional sau ocazional, de cat timp este angajat ,daca este insotit (permis de conducere, motiv) , atitudine (cunoaste actele ,isi cunoaste incarcatura , isi cunoaste patronul), obiceiurile unui sofer rutier, pasaport (aspect).

Controlul mijlocului de transport

a) Generalitati

        Personalul echipei mobile opreste vehiculul, deschide eventual portiera soferului plasandu-se putin in spate si solicita oprirea contactului. Poate eventual sa invite soferul sa puna cheile pe bord. Apoi invita soferul sa coboare. Daca personalul echipei mobile estimeaza ca are motive de a se teme pentru securitatea sa, poate solicita ajutorul organelor specializate ( politie sau jandarmerie ).

         Ceilalti ocupanti ai vehicolului sunt controlati in aceeasi maniera, unul cate unul.

Apoi, personalul echipei mobile procedeaza la verificarea metodica si sistematica a vehiculului controlat.

Persoanele controlate nu trebuie sa se afle in masina atata timp cat controlul masinii nu este efectuat.

Este de amintit ca atata timp cat vehiculul este ocupat de mai multe persoane, agentul insarcinat cu legaturile poate veni sa ajute pe colegul sau insarcinat cu protectia.

Un control cu un caracter initial limitat sau partial se va extine in functie de indicii ce apar pe parcurs. Este obligatoriu ca la orice descoperire de orice natura ar fi aceasta sa nu se opreasca controlul , dimpotriva acesta se va extinde pentru a nu se omite si alte spatii de ascundere

        Aspectul general al mijocului de transport poate furniza elemente de suspiciune prin: culoare neobisnuita, revopsit (foste marci comerciale vizibile), recarosat, urme de demontare banalizat sau identificat, osie ridicata, roti de rezerva (prezenta si dimensiuni) rezervoare frigorifice (motor - tip de caroserie) placi TIR, urme exterioare (noroi - nisip), Vignette de circulatie, nepotrivire a ansamblului (Tractor vechi + remorca inchiriata)

          Prezenta documentelor: facturi, fax (adresa livrare), acte de identitate , aranjarea documentelor, harti rutiere (itinerarii speciale) ,bani (numerar sau cecuri) ,bagaje (corespund soferului ?) , note de hotel, de restaurant sau bilete de avion , discurile precedente ale tahografului , obiecte neobisnuite (scule,fierarie, telefoane,..),gasite in autovehicul dau indicatii privind legalitatea transportului.

b) CONTROLUL CAMIOANELOR

In principal, se apreciaza ca, controlul automarfarelor trebuie sa respecte aceleasi principii generale ale tuturor mijloacelor de transpor rutiere , avand deasemenea in atentie specificul constructiv si cel legat de marfa transportata.

1.Controlul vizual primar al camioanelor

Control unui mijloc de transpor marfa nu se poate disocia de o analiza de risc prealabila, de evaluarea indicilor de suspiciune privin marfa, ruta, comportamentul soferului, rentabilitatea transportului, studiul amanuntit al documentelor vamale, comerciale si de transport.

         Controlul vizual primar are in vedere:

-verificare integritatii sigiliului, a prelatei, a cablului sigiliului;

-aspectul cabinei , culoare , revopsire sau recarosare;

-osii ridicate, roata de rezerva care nu se potriveste cu rotile montate;

-aspectul rezervorului, sistemului de prindere al acestuia rezervoare suplimentare;

-cutiile de scule si de alimente;

-aspectul agregatului frigorific;

-constructia si atasarea paravantului;

-necooncordante de tip cap nou/remorca veche sau invers;

-aranjarea obiectelor din cabina , inclusiv profesionalism in aranjarea documentelor.

2. Controlul fizic de baza al camioanelor

se controleaza bordul camionului prin demontare sau folosirea fibroscopului.

-se controleaza scaunele si patul din cabina.

-se controleaza instalatia de aer, zona casetofonului, boxelor, torpedoului.

-se controleaza usile , panourile laterale ,podeaua , tavanul si spatele cabinei.

-exteriorul cabinei se controleaza in scopul vizualizarii urmelor de reparatii recente.

-se controleaza compartimentele laterale.

-se rabate cabina si se controleaza motorul si sistemul de aer , filtrul de aer , bateria etc.

ATENTIE la asigurarea cabinei

-se verifica cu atentie rezervorul de combustibil (cel suplimentar daca este cazul ) in scopul identificarii eventualelor zone de acces , se verifica sistemul de prindere al acestora.

-se controleaza cutiile de scule si cutiile laterale de alimente.

-in situatia automarfarelor frigorifice , se verifica functionarea agregatului frigorific , temperatura din compartimentul frigorific prin studiul diagramei de temperatura.

-la controlul dedesubtului automarfarului se controleaza zona lonjeroanelor , spatiul dintre acestea, care poate sa fie inchis cu scinduri de catre sofer pentru transportul diverselor bunuri. Tot aici se verifica sistemul de prindere al capului tractor de remorca si stalpii de sustinere ai remorcii.

-o atentie deosebita se acorda paravantului de deasupra cabinei , care poate crea un spatiu de ascundere cu volum forte mare:

-controlul compartimentului de marfa se asociaza cu controlul fizic al acesteia.

-controlul marfii se efectueaza prin descarcare totala sau dupa caz partiala prin culoare in lungimea sau pe latimea camionului.

-dupa descarcare se efecueaza controlul interior al compartimentului de marfa , a podelei , partilor laterale , frontale sau tavanului remorcii.

-la camioanele carosate se verifica cu atentie spatiile constructive , care prin inlaturarea materialelor izolante , pot genera spatii goale de ascundere.

-se verifica existenta unui eventual spatiu frontal special amenagat ,inclusiv prin masurarea dimensiunii remorcii (pe exterior comparativ cu interior ) , sau folosirea aparatului de masurat distante , sau prin numararea panourilor.

-se utilizeaza masina de gaurit , fibroscopul si busterul.

-rotile se verifica ca la autoturisme , dar se poate proceda si dupa cum urmeaza:

Binenteles ca un aspect principal al verificarii , asupra caruia nu insistam , consta in controlul fizic al marfurilor transportate in automarfar.

Daca este necesar, controlul este specializat cu diverse scule , cu cainele antidrog si cu instalatiile cu Rx sau vapor tracer sau se ia decizia unui control fizic extins.

CONTROLUL AUTOCARELOR SI MICROBUZELOR

Controlul acestor mijloace de transport trebuie sa respecte acelesi principii generale enuntate. In plus de cele de mai sus se va avea in vedere particularitatile functionale ale acestora.

-la autocare se controleaza in mod suplimentar spatiile functionale , constructive , respectiv toaleta , locasurile de dormit ale copilotului , etajera bagajelor de mana care cuprinde in interior si instalatia de aer si sonorizare , frigiderul etc.

-se verifica deasemenea calele de marfuri si daca e cazuri remorca atasata.

-la microbuse se are in vedere structura de rezistenta a caroseriei , tavanul , podeaua care poate fi foarte usor dublata , mai ales la microbusele adaptate la transport marfuri.

d) CONTOLUL FIZIC AL RULOTELOR

In mod suplimentar fata de metodica generala aplicabila autoturismelor , camioanelor sau microbuselor , cu care are asemanari , la rulote se verifica si spatiul de locuit:

-se verifica instalatiile de aer conditionat , rezervorul de apa , precum si spatiul si instalatiile sanitare.

-se verifica bucataria si accesoriile si aparatura din aceasta.

-se verifica mobilierul rulotei , care poate ascunde multe spatii goale pretabile ascunderii marfurilor de contrabanda.

-se verifica izolatia interioara a spatiului de locuit.

e) CONTROLUL AUTOTURISMELOR

Controlul fizic al autoturismului presupune indeplinirea sistematica , pas cu pas , a mai multor etape care sa permita o rigurozitate si o cronologie in inspectie , precum si efectuarea unei tehnici metodice de verificare .

Principalele etape de desfasurarea a controlului fizic, dupa coborarea pasagerilor , descarcarea bagajelor si controlul acestora sunt:

- controlul vizual primar al autoturismului ,

- controlul fizic de baza

- controlul fizic extins.

1. Controlul vizual primar al autoturismelor

Are o importanta deosebita deoarece releva date primare cu privire la aspectul autoturismului , vechimea sa , eventuala inmatriculare recenta , gradul de lasare/inarcare , mirosuri puternice suspecte in interior (pentru disimularea mirosului drogurilor) elemente de fixare aflate pe podea (suruburi piulite , chiar diverse scule ) , mocheta pusa incorect , cauciucuri prea noi sau prea vechi , urme exterioare de sudura , reparatii , vopsea proaspata , obiecte suspecte aflate in autoturism etc.

       Este important ca aceste informatii primare sa fie coroborate cu informatiile desprinse din aspectul si comportamentul soferului si calatorilor , interogarea acestora , aspecul bagajelor , sau alti indicatori de suspiciune.

2. Controlul fizic de baza al autoturismelor:

Trebuie efectuat un control metodic al interiorului habitaclului, porbagajului, compartimentului motorului , exterior , dedesubt .

Controlul interiorului

-verificarea bordului , prin pornirea instalatiei de aerisire /incalzire climatizare (nefunctionarea acestora poate indica sptii de circulare a aerului blocate de bunuri ascunse in interior ) , demontarea bordului , demontarea capacelor de aerisire , casetofonului , scrumirei , capace boxe, astfel se poate permite vizualizarerea cu fibroscopul;

-verificarea portierelor , incepand cu ridicarea /coborarea geamurilor( nefunctionarea poate indica marfuri ascunse in portiera ) , spatiul se poate vizualiza si prin departarea chederului cu o lamela de plastic si vizualizarea cu o lanterna . Daca e cazul se demonteaza panoul usilor sau capacele boxelor;

ATENTIE : orice operatiuni asupra sistemelor de securitate SRS , Airbeg frontal , Airbeg lateral , centuri tensionate cu capse pirotehnice sunt interzise , se efectuiaza numai de personal tehnic autorizat.

-verificarea scaunelor fata , spate ,tetiere , husele acestora , atentie la compartimentele functionale constructive ale autoturismului ;

-verificarea podelei autoturismului prin ridicarea covoraselor, mochetei , atentie la urme de vopsire ,mastic sau lipire proaspata. ( atentie dedesubt exista conducte si cablori electrice);

-verificarea tavanului autoturismului , plafonierei , parasolar , retrovizoare , trapa.

Controlul portbagajului

-ridicarea mochetei.

-controlul spatiilor rotii de rezerva si trusei de scule.

-controlul compartimentelor constructive laterale pentru trusa sanitara si extinctor.

-controlul zonei contraaripilor.

-controlul zonei frontale (corespunzatoare spatelui banchetei ).

-se acorda atentie zonelor cu imbinari , suduri , vopsea , mastic, recent aplicate , zonei echipametelor de iluminare a spatelui.

Controlul motorului si al compartimentului acestuia:

-se verifica ca tuburile sa fie si fisele electrice sa fie corect racordate ;

-se controleaza zona radiatorului si sistemului de iluminare care trebuie sa functioneze corect;

-verificarea bateriei (urme proaspete de montare pe borne, exces de vaselina pe acestea) ATNTIE la capacul bateriei care poate fi lipit (bateria se poate demonta , scoase celulule , in interior se introduce o baterie mica de motocicleta si astfel se creaza un spatiu pentru marfuri de contrabanda );

-controlul locasului stergatoarelor de parbriz care contine motorasul acestora , filtrul polen , ventilatorul de incalzire;

-se verifica capota motorului , care poate avea sau nu aparatoare protectie in interior;

-se acorda atentie filtrului de aer in interiorul caruia se pot ascunde marfuri de contrabanda;

Controlul exteriorului autoturismului

- bare protectie / spoilere fata/spate , care pot fi din plastic , metal ,goale pe dinauntru , char si cu loc de acces constructiv;

-blocuri lumini , faruri , stopuri;

-contraaripi fata sau spate ( atentie la masinile cu 2 usi , spatiul corespunzator contraaripilor spate este foarte voluminos) , spatiul se poate vizualiza cu fibroscopul;

-praguri , se cauta urme de reparatii recente.

Controlul dedesubtului autoturismului :

- se efectueaza prin vizualizare , urcand autovehicului pe rampa , prin ridicare pe elevator sau in canal de vizitare;

-se controleaza zona puntilor fata/ spate;

-se controleaza zona pragurilor ,arcadelor rotilor , rezervorului , lonjeroanelor.

3. Controlul extins al autoturismului

A preciem ca acest gen de control se efectueaza cu aparatura si in locatii speciale de catre specialisti sau tehnicieni , cu echipamente speciale.

Controlul rotilor , inclusiv de rezerva

-intitial se observa prezenta urmelor de lubrefianti , zgarieturi , ampreente de maini , urme pe prezoane;

-semne care pot indica montarea/ demontarea recenta ;

 -se verifica, ca tot setul de roti sa aiba model identic sau apropiat , si grad identic de uzura;

Se poate lasa un pic de aer care va fi mirosit de cainele antidrog. Rotile de rezerva sau demontate se lovesc in lateral cu maner de surubelnita , sunetul trebuie sa indice gol (sunet infindat indica roata plina ) .

Deasemenea o roata aruncata de pamant sare mai sus daca este goala.

-controlul rotilor se extinde verificarea cu buster-ul , prin dejantarea acestora cu echipamente speciale , precum si prin vizualizare cu tunelul Rx;

-demontarea rotilor permite controlul zonelor arcadelor rotilor;

-barele de protectie se demonteaza cu atentie si se manipuleaza astfel incat sa nu se deterioreze;

Rezervorul

-se controleaza dupa ce este golit in prealabil (Atentie la pericolul de explozie ) ,

-se verifica functionarea jojei de combustibil , imbinarea racordurilor , urme proaspete de vopsire , sudura sau ferestre de acces.

Interiorul poate fi compartimentat astfel rezultand doua spatii:unul pentru combustibil , altul pentru marfa de contrabanda . Controlul se poate executa cu ajutorul fibroscopului (ATENTIE : caine antidrog nu simte drogurile ascunse in rezervor )

- controlul zonelor autoturismului in care se afla amplasate sistemele de siguranta de tip SRS Airbaguri frontale sau laterale , centuri pretensionate trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizati.

Esential, in prima faza a controlului este nesceasr a putea elimina din obiectul controlului spatiile mari ca habitaclul, port-bagajul, partea de dedesubt a scaunelor.

Portierele

        Portierele vehiculelor moderne contin un anumit numar de elemente, lasand totodata un spatiu nefolosit, care poate utilizat de persoanele care planuiesc frauda (banda laterala antisoc, airbag, difuzor, motor electric pentru geamuri, blocare centralizata a portierelor).

Inainte de orice demontare, coborati geamul (cu manivela sau electric) si verificati, cu ajutorul unei lampi electrice, interiorul portierei, dupa ce ati indepartat garnitura folosind o placheta din plastic.

Daca nu puteti altfel, trebuie sa demontati tapi seria interioara, prin extragerea niturilor, clemelor sau suruburilor. Procedati delicat, pentru a evita distrugerea acestor elemente, adesea din plastic fragil.

Daca acest procedeu nu este posibil, puteti accede la portiera demontand difuzorul.

Scaunele

De regula, toate scaunele vehiculelor au spatii care pot fi utilizate pentru disimularea marfurilor.

In mai multe tipuri de vehicule, accesul la rezervorul de carburant se poate face ridicand bancheta din spate, sau prin bascularea spatarului din spate.

Locasuri artizanale pot fi disimulate si la nivelul scaunului din spate, spre port-bagaj. In cele mai multe cazuri, acest tip de locas poate fi descoperit datorita faptului ca adancimea port-bagaj ului este redusa corespunzator, sau pentru ca apar urme de decupare sau de lipici.

Alte vehicule pot sa contina, sub scaune, fie componente electronice (centrale airbag), fie bateria.

Locasurile goale pot fi folosite pentru disimularea marfurilor care fac obiectul fraudei.

In unele vehicule exista locasuri din constructie amenajate pentru diverse obiecte sau bagaje.

Tabloul de bord si consola centrala

        Tablourile de bord nu sunt usor de demontat, din cauza numeroaselor conexiuni electrice sau mecanice care le corespund.

Totusi, numeroase vehicule ofera posibilitatea unei examinari a partii ascunse a tabloului de bord, prin simpla indepartare a cutiei pentru manusi.

Alte solutii consta in vizualizarea (pe deasupra, sau din fata) dupa demontare, a orificiilor de ventilatie, a radioului, a scrumierelor, sau a difuzoarelor.

Podeaua

       Numeroase vehicule au, din constructie, podea dubla, folositapentru depozitarea cabluri lor, tuburilor si pentru izolarea termica si fonica.

Este evident ca unele persoane pot profita de situatie pentru a ascunde aici produse de contrabanda.

Un prim control trebuie sa ne permita sa ne asiguram de prezenta unei podele duble (deschidem portierele si punem mana intinsa pe podeaua din interiorul vehiculului, iar cealalta mana intinsa sub sasiul acestuia).

Un al doilea control ne permite sa verificam utilizarea acestui locas (urme de demontare, de lipici sau de vopsea proaspata, de mastic nou etc.)

Aripile din spate

        Aripile din spate pot oferi un spatiu mai mult sau mai putin important, in functie de natura vehiculului. In principiu, vehiculele cu trei usi dispun de volume importante in aceste aripi.

Controlul se poate efectua din habitacol, dupa ce elemente ca difuzoare, scrumiere, panouri rigide si tapiterii au fost inlaturate.

Plafoniera

        In general, la nivelul plafonierei, vehiculele prezinta o tapi serie, rigida sau din panza intinsa, care acopera toata suprafata.

Totusi, intre aceasta tapiserie si caroserie exista spatii vi de care ar putea fi utilizate in mod fraudulos.

De mentionat ca unele accesorii montate pe plafoniera pot avea si ele locasuri (parasolar, iluminare interioara, cutie pentru ochelari, retrovizor interior). Toate aceste elemente trebuie sa poata fi sondate cu usurinta.

Bateria

       In general, bateria vehiculelor se gaseste sub capota motorului, dar ea mai poate fi situata si in portbagaj sau sub scaune.

Una din metodele folosite consta in a inlatura partea superioara a bateriei, apoi elementii si acidul.

Acestea din urma vor fi inlocuite de o baterie de motocicleta, mai mica, dar care va furniza energia necesara functionarii vehiculului. Spatiul astfel eliberat va fi utilizat pentru ascunderea marfurilor.

Locasul stergatoarelor din fata

        Este vorba de amplasarea motorului stergatoarelor, precum si a ventilatorului de incalzire. Aceste elemente sunt inserate din ce in ce mai des in mulaje din plastic.

In noile game de vehicule gasim adesea in acest loc si filtrul de polen care protejeaza climatizarea.

Cu ocazia unui control, trebuie sa verificam functionarea sau prezenta acestor elemente, care pot sa lase loc unui spatiu foarte generos pentru disimularea marfurilor.

Port-bagajul

         Este locul traditional pentru transportul bagajelor, dar si pentru disimularea marfurilor in vederea trecerii frauduloase.Inainte de a incepe vizitarea port-bagaj ului, trebuie sa facem un anumit numar de verificari:

o Continutul corespunde declaratiilor soferului?

o Bagajele sunt suficient de mari in raport cu durata sejurului?

o Exista urme de vopsea, de solvent, de mastic ?

o Podeaua port-bagaj ului pare prea inalta?

o Adancimea port-bagaj ului pare prea mica?

Cand port-bagajul este golit de continutul sau vizibil, ridicati mocheta. Pentru un mare numar de modele, trebuie sa apara amplasamentul rotii de rezerva, sau locasuri pentru cutiile cu scule etc.

Alte modele dispun de roata de rezerva, dispusa dedesubtul port-bagaj ului, intr-un cadru metalic. In acest tip de vehicule remarcam adesea un locas natural plasat in sasiu, accesibil de cele mai multe ori prin demontarea placii mineralogice din spate.

Unele modele au roata de rezerva pe verticala, in port -bagaj, sprijinita de peretele lateral.

Locasuri goale pot exista intre spatarul din spate si acela al rotii de rezerva, in port-bagaj.

Barele de protectie

       Pe vehiculele recente, cea mai mare parte a barelor de protectie sunt din material plastic, mulat si fixat cu suruburi, nituri sau cleme.

Barele de protectie insele pot servi la ascunderea marfurilor, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul ca aceste elemente sunt in general constituite din corniere metalice goale in interior, care pot servi la randul lor de ascunzatoare. Acest aspect revine in discutie si pentru lonjeroanele de sasiu, care, fiind goale pe dinauntru, pot servi la ascunderea marfurilor.

Printre tehnicile de descoperire a prezentei marfurilor, trebuie sa notam:

· Odata capota motorului deschisa, unele aripi au orificii care ne permit sa vedem din interior

· Demontarea indicatorilor de schimbare de directie din fata si din spate, pentru a avea acces la interiorul aripilor

· Portierele fiind deschise, anumite aripi au orificii accesibile pe montantul portierelor · Demontarea eventuala a barelor de protectie, pentru a verifica prezenta marfurilor in spatele bridelor de fixare

· In unele cazuri, este necesar sa demontam rotile pentru a vizualiza interiorul cavitatilor corespunzatoare.

Compartimentul motor

De regula, vehiculele fabricate in prezent dispun de o prezentare a motorului aproape identica, de cand deschidem capota.

Mai multe elemente merita o atentie speciala de indata ce exista o banuiala despre prezenta de marfuri de contrabanda.

Capota motorului

Majoritatea vehiculelor actuale este echipata cu capote care sunt tapisate cu un material izolantfonic.

Se poate intampla ca marfurile sa fie ascunse in acest material, sau sa-I inlocuiasca integral.

Filtrul de aer

De regula este vorba despre o cutie speciala din plastic in care este inserat un element filtrant din hartie. Aceasta cutie, la care se ajunge usor, se deschide dupa ce s-au inlaturat clemele.

Cutia poate servi, desigur, de ascunzatoare pentru tot felul de marfuri.

Rezervorul de carburant

Natura materialului folosit pentru fabricarea rezervorului va fi diferita (tabla sudata, stantata sau plastic), in functie de varsta vehicul ului sau de natura carburantului.

Rezervoarele por fi amplasate in port-bagaj, langa spatarul scaunelor din spate, intr-una din cavitatile pentru rotile din spate, sub port-bagaj.

Un minimum de reguli de protectie trebuie sa fie respectate inaintea oricarei interventii asupra sistemului de alimentare cu carburant.

Se pot verifica indicii urmatori :

loja functioneaza?

Exista canistre in port-bagaj?

Gasim numeroase facturi de carburant (date apropiate si in cantitati mici) Rezervorul prezinta urme de demontare ?

Urmele de murdarie de pe rezervor sunt normale ?

Rezervorul a fost revopsit recent?

Sunt vizibile alte manipulari exteme ?

In cazul in care avem indoieli, este necesar sa observam placa demontabila, situata de regula deasupra rezervorului, care permite accesul la sistemul de joje inclus in rezervor. Acest acces permite, intr-adevar, ascunderea de pachete, sau alte ambalaje ermetice care contin marfuri trecute fraudulos in interiorul rezervorului.

O alta metoda consta in modificarea rezervorului gol, prin in-cluderea de compartimente sudate si ermetice, invizibile din exterior.

CONCLUZIE

-In locurile amenajate in trafic,de regula se executa controlul documentar , control vizual primar, control fizic de baza,  eventual cu cainele antidrog , la  mijlocului de transport.

-Dca se ia decizia unui control extins , total , atuncieste preferabil ca mijlocul de transport sa se insoteste la o locatie corespunzatoare .

2.1.7. Prelevarea probelor

MANAGEMENTUL PERICOLULUI

Documentul legal de baza este legea protectiei muncii, care stipuleaza ca este obligator respectarea sanatatii si a unui mediu de munca sigur pentru angajati.

Acestia trebuie sa cunoasca exact toate riscurile, pericolele si cum sa se apere contra acestora pe durata activitatii lor.

OAMENII PE PRIMUL LOC !!! (I)

Oamenii,

''..vor fi complect constienti de natura pericolului/precautiei ce urmeaza a fi luata ;

".nu vor manca, nu vor bea sau fuma atunci cand manipuleaza materialul prelevat ;

".vor fi instruiti in ceea ce priveste utilizarea imbracamintei si echipamentului si echipamentului de protective personala (PPE) si a altor aparate furnizate pentru siguranta, inclusive extinctoarele de incendiu, etc. ;

".vor cunoaste regulile de prim ajutor ;

".vor raporta orice intamplare sau situatie neobisnuita (ex.-in cazul in care nu se simt bine) ;

".vor fi insotiti de o a doua persoana care va asigura siguranta prevalatorului (personal de rezerva gata sa ajute sau sa une dupa ajutor).

Oamenii trebuie sa aiba :

- acces sigur la si de la locul unde se efectueaza prelevarea ( nu prelevati probe in cazul in care exista conditii nesigure ! , ex. spatii inchise) ;

- un loc de lucru sigur cu lumina si aerisire adecvata ;

- dispozitivele folosite pentru prelevare trebuie aranjate in asa fel incat sa se potriveasca scopului lor, ( inclusiv in vederea limitarii cantitatii totale luate dupa cat este necesar pentru analiza sau indicat de catre legislatie ) ;

- etichete pentru identificarea adecvata a pericolului asociat cu mostrele ( inainte de prelevare insemnati containerele pentru a indica natura si riscurile asociate cu mostra ) ;

- mijloace pentru a trata scurgerile care pot aparea pe durata prelevarii de lichide ;

- posibilitatea de a asigura re-inchiderea satisfacatoare a tuturor pachetelor si punctelor de prelevare deschise ;

2.1.8. Documente

D ocumentele specifice activitatii echipelor mobile care se intocmesc ca urmare a controalelor si verificarilor efectuate pe timpul misiunilor sunt:

- proces verbal - se intocmeste in urma controlului inopinat desfasurat in legatura cu operatiunile derulate de catre un agent economic in domeniul produselor accizabile, in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Titlul VII si Titlul VIII din Codul fiscal privind autorizarea, productia, transformarea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea, expedierea, transportul, marcarea, comercializarea, utilizarea finala a produselor supuse accizarii, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1304/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

- proces verbal de control - se intocmeste in urma verificarilor efectuate in legatura cu operatinile vamale derulate de catre un agent economic, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr. 7521/2006;

- nota unilaterala - se intocmeste in urma verificarilor efectuate in legatura cu operatinile vamale derulate de catre un agent economic, in situatia in care nu s-au constatat abateri sau incalcari ale reglementarilor vamale, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr . 7521/2006;

- proces- verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor - se intocmeste in cazul in care se constata fraude vamale ori in legatura cu operatiunile cu produse accizabile sau alte fraude pentru care autoritatea vamala are prevazuti ca agenti constatatori lucratorii echipelor mobile care se sanctioneaza contraventional, conform prevederilor O.G. nr.2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr.180/2002, cu completarile si modificarile ulterioare;

- proces - verbal de ridicare/ restituire de inscrisuri/ - se va intocmi atunci cand pe timpul verificarilor in legatura cu operatiuni vamale, membrii echipei mobile considera ca pentru finalizarea verificarilor efectuate in teren este necesara ridicarea de documente, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr 7521/2006 ;

- proces - verbal de prelevare probe - se intocmeste atunci cand se preleveaza probe de care membrii echipei mobile, conform metodologiei stabilita prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F. nr. 9250/2006 modificat prin Ordinul nr, 356/2008;

- adeverinta de retinere bunuri - se va intocmi conform prevederilor H.G. 47G/1987, cu completarile si modificarile ulterioare in cazul in care in timpul misiunii, membrii echipei decid retinerea unor marfuri sau bunuri in vederea confiscarii, acestea urmand a fi depozitate in magaziile proprii;

- proces - verbal de sigilare/desigilare - se intocmeste de lucratorii echipelor mobile in momentul apicarii sau ridicarii sigiliilor vamale, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr. 7521/2006;

- nota de prezentare - se incheie de echipa mobila dupa incheierea procesului verbal de control si se intocmeste conform Normelor metodologice pentru realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior nr 7521 /2006;

2.1.9. Utilizarea echipelor canine 

 Controlul cu cainele antidrog -este indicat sa se desfasoare inainte de toate etapele de control .

Se desfasoara cu usile inchise ale autoturismului in interior fata , in portbagaj , in interior spate , in exteriorul autoturismului si in final asupra bagajelor.

2.1.10.Masuri de siguranta a personalului in misiune

a) GENERALITATI

Seful echipei mobile, raspunde de respectarea regulilor si conditiilor stabilite pentru indeplinirea misiunilor, conduce actiunile echipei mobile, coordoneaza punerea in aplicare a metodelor de control operativ.Acesta vegheaza la pozitionarea dispozitivului de control pe teren, urmarind respectarea permanenta a normelor de securitate.

Seful echipei mobile poate solicita amanarea sau anularea misiunii in una din urmatoarele situatii:

- cand nu pot fi remediate deficientele constatate inainte de plecarea in misiune si care pe timpul misiunii ar putea pune in pericol securitatea sau integritatea corporala a membrilor echipei mobile;

- in cazul in care constata ca unul din lucratorii echipei mobile nu a parcurs instructajul obligatoriu sau nu indeplineste conditiile referitoare la normele de tehnica a securitatii muncii;

- in cazul in care constata ca unul din membrii echipei mobile nu poate indeplini in conditii corespunzatoare atributiile ce-i revin si nu se pot lua masuri pentru inlocuirea acestuia.

Este interzisa plecarea in misiune a echipei mobile in situatia in care sistemele electronice pentru comunicare si monitorizare nu functioneaza in parametrii pentru care au fost instalate si puse in functiune pe mijloacele auto de transport.

Asigurarea securitatii dispozitivului si a participantilor la trafic ramane preocuparea constanta a sefului de echipa. Acesta poate decide suspendarea sau intreruperea controlul rutier, atunci cand conditiile meteorologice nu permit unui vehicul sa se opreasca in conditii de securitate satisfacatoare, fie din cauza soselei, fie din cauza unei vizibilitati insuficiente (gheata, zapada, ceata, ploaie puternica, etc.).

Controalele in general pot duce la situatii conflictuale intre membrii echipei mobile si conducatorii mijloacelor de transport; pentru evitarea acestor situatii trebuie ca in zona de stationare si control a mijloacelor de transport selectate sa nu existe mai mult de un autovehicul. La momentul existentei in zona a doua sau mai multe mijloace de transport, nemultumirea conducatorilor auto poate fi amplificata de numarul acestora.

b) Reguli de securitate in controlul fizic al mijloacelor de transport :

-este obligatorie folosirea echipamentelor si sculelor potrivite , precum si instruirea de specialitate a echipei de control;

-lucratorul care efectueaza controlul fizic va avea in vedere securitate proprie , a colegilor si a persoanelor controlate;

-lucratorii sunt responsabili de integritatea vehiculelor , a continutului (bagaje sau marfuri) si a echipamentelor folosite;

-nu se folosesc scule , salopete sau maini murdare in inspectia interioara a vehiculelor;

-se folosesc echipamente de protectie adecvate : pentru protectia capului , casti (parul lung se strange ) , casca antifonica , ochelari protectie , salopeta , vesta reflectorizanta , bocanci si manusi protectie (nu se recomanda purtarea bijuteriilor);

-se asigura iluminarea suficienta a ariei de control;

-nu se fumeaza in timpul controlului;

-nu se miroasa /gusta/ ating substante necunoscute;

-la inspectia sistemelor electrice se deconecteaza acumulatorul;

-se acorda atentie pericolului de explozie , electrocutare , contaminare cu produse inflamabile , toxice sau corosive;

-locatia de control trebuie sa fie in plan drept , autovehicolul asigurat , frana de mana trasa;

-la automarfare se asigura rabatarea corecta si completa a cabinei;

-instalatiile speciale:GPL ABS SRS , centuri pretensionate nu se demonteaza decat de tehnicieni autorizati;

-pe parcursul controlului se monitorizeaza in permanent reactia comportamentul si miscarile persoanelor controlate.

c) Principii de baza privind securitatea in timpul controlului fizic

- Daca nu sunteti siguri de o problema , cereti ajutor !

- Daca sunteti in dificultate , cereti ajutor

- Daca nu stiti ce faceti , opriti-va !

- Nu puneti mainile in locurile unde ochii nu pot sa vada !

- Piesele unui autovehicul pot fi inlocuite dar nu si partile trupului uman.

Respectarea regulilor elementare de igiena si protectie la locul de munca reprezinta un aspect esential in cadrul controlului unui vehicul.

Lucratorii vamali:

1. Sa nu fumeze.

2. Sa poarte haine potrivite, manusi de protectie.

3. Sa lase deoparte bijuteriile care i-ar putea deranja (bratara, inele, colier). Agentii femei care au parul lung sa si-l stranga.

4. Sa cunoasca si sa stie sa utilizeze corect materialul util controlului.

5. Cand controleaza un rezervor de carburant, sa se asigure ca ventilatia este corecta.

6. Cand un agent vrea sa intre sub un vehicul, sau in interior, va trebui sa-si informeze in prealabil colegii.

7. Sa se asigure ca vehiculul controlat stationeaza corect si ca nu deranjeaza.

8. In caz de indoiala sau ezitare fata de anumite manevre, sa ceara ajutor sau asistenta colegilor sau serviciilor specializate.

Vehiculul :

~ Sa se asigure ca vehiculul este imobilizat corect, cu motorul .. oprit si ca frina de parcare este eficace.

~ In cazul transportarii de materiale periculoase, sa interpreteze corect etichetele de protectie.

~ Sa se asigure, inainte de inceperea controlului, ca soferul ramane in apropierea serviciului, pentru a evita orice manevra periculoasa (manipulare a sistemului de hidraulic, de franare etc.) ~ Sa nu uite ca vaporii de carburant sunt explozivi, inflamabili si nocivi, ca si fumul.

~ In cazul cautarii in tabloul de bord, sa deconecteze in prealabil bateria.

~ In cazul demontarii, sa se asigure de un raspuns corect. Sa nu uite ca siguranta conducatorului este si ea importanta.

~ Daca are indoieli sau dificultati, sa ceara ajutor sau asistenta colegilor sau unui serviciu specializat.

Controale dinamice

Tehnica controalelor dinamice, este utilizata atat pentru interceptarea camioanelor cat si pentru cea a vehiculelor usoare, daca mijloacele de care dispune autoritatea vamala, adica daca raportul de putere intre vehicolul de serviciu si cel al participantului la trafic, este favorabil serviciului.

Aceste controale vizeaza trei aspecte:

- obiectivul vehiculului controlat si semnalarea sa la echipajul mobil insarcinat cu interceptarea ;

- interceptarea propriu-zisa;

- controlul vehiculului, si a pasagerilor sai.

In cazul controalelor dinamice efectuate de catre un vehicul, acesta trebuie sa fie inscriptionat si prevazut cu sistem acustic si vizual de avertizare.

Echipele mobile utilizeaza in traficul rutier pe parcursul deplasarii catre locurile de control  in principal sistemul de patrulare, si au posibilitatea  opririi mjloacelor de transport aflate in trafic.

1.Oprirea mijlocului auto aflat in miscare in trafic rutier

Controalele dinamice pot, in principiu, sa fie realizate pe caile rutiere, cu exceptia cailor cu trei sensuri si zonelor urbane cu o circulatie foarte densa, cu rezerva de a dispune de o arie de control care sa prezinte toate garantiile de securitate.

Sunt deci folosite pe autostrazi, strazi cu patru sensuri, drumuri nationale si secundare. In zona urbana, aceasta tehnica nu este posibila decat daca infrastructurile rutiere de acces sau caile de circulatie se preteaza la un astfel de control.

Pe autostrazi, este de amintit ca este absolut interzis controlul folosind refugiile de proximitate a posturilor de urgenta, sau benzile de oprire de urgenta.

In cazul controalelor dinamice efectuate de catre un vehicul, acesta trebuie sa fie inscriptionat si prevazut cu sistem acustic si vizual de avertizare.

2. Controlul mijlocului de transport

a) Notiuni Specifice

Aceste controale sunt adaptate misiunilor in care se cunoaste cu precizie unitatea sau unitatile de transport ce urmeaza a fi controlate. In acest caz echipa sau echipele mobile beneficiaza de efectul surpriza, care trebuie speculat la maximum.

La aproierea din spate fata de unitatea de transport care trebuie oprita, la cca. 30 m de aceasta, se porneste consola luminoasa dupa care se porneste sirena. In acest moment se procedeaza la semnalizarea stanga cu intentia de depasire, iar la inscrierea in depasire ocupantul locului dreapta fata va face semn de oprire cu paleta reflectorizanta.

In cazul in care semnalele nu par a fi receptionate in mod corect, se va utiliza gigafonul, fara a se intra in microfonie, cu urmatoarele cuvinte:" Opriti pe partea dreapta! Control vamal! " . Daca unitatea de transport este inmatriculata in strainatate se foloseste expresia: " Pull over! Customs check! "

In momentul in care unitatea de transport vizata incetineste viteza se va proceda la depasirea acesteia si dispunerea autoturismului echipei mobile in fata sa. Se va evita in acest moment folosirea brusca a franelor. Pe timpul efectuarii acestor manevre vor functiona semnalele acustice si vizuale.

La oprire, soferul echipei mobile va ramine la volan, iar ceilalti membrii se vor apropia de unitatea de transport de pe lateral, solicitand conducatorului auto sa coboare. Se va urmarii pe cat posibil, in timpul cel mai scurt, ca unitatea de transport sa fie scoasa de pe carosabil prin insotirea intr- o zona propice pentru control.

Unitatea de transport va fi indreptata catre zona de control, aleasa pentru garantii de securitate

Dupa interceptare si oprire controlul vehiculului, si a pasagerilor sai, se va desfasura in conformitate cu modalitatile prezentate anterior.

b) Dispozitiv de utilizat in controalele dinamice

- Mijloace materiale

* Vehicole: cel putin 1 (in cazul patrularii eficienta creste cand se utilizeaza 2 vehicule din care unul nu este inscriptionat si ruleaza inaintea celuilalt).

* Vehicole: inscriptionate obligatoriu 1  si prevazut cu sistem acustic si vizual de avertizare.

- Echipament rutier:

* Panouri mobile cu inscriptia VAMA- CUSTOMS pentru demarcarea zonei de control a echipei mobile

* Triunghiuri reflectorizante

* Conurile Lubeck

- Echipament personal echipe mobile:

* Binoclu (pentru selectare);

* Veste reflectorizante purtate de catre personalul insarcinat cu selectia pe timp de noapte, si, daca este cazul, de zi

* Combinezoane

* Salopete

* Bastoane luminoase, de noapte, pentru personalul insarcinat cu selectia

* Lanterne

- Mijloace de legatura:

* Telefoane mobile sau statii radio de emisie receptie

- Materiale diverse:

* Trusa testare droguri

* Endoscop cu fibra optica

* Sonda rigida

* Oglinda cu brat telescopic si lanterna

* Pager detectare radiatii

* Trusa de scule

* Trusa de prim ajutor

- Documente vamale:

* Specifice activitatii echipelor mobile

- Sigilii vamale

3. Procedee specifice in cazul refuzului

In cazurile de nesupunere la semnalul de oprire, se va proceda la urmarirea autovehicului fugar dar nu se va forta depasirea acestuia.

Urmarirea autovehicului se va face de la o distanta care sa permita evitarea oricarui pericol. Aceasta situatie va fi comunicata de urgenta coordonatorului compartimentului.

Seful echipei mobile va apela prin dispecerul de serviciu la organele de politie in vederea opririi mijlocului de transport comunicand datele necesare.

Baraje rutiere

Utilizarea echipelor mobile pentru efectuarea de baraje rutiere nu este o procedura uzuala si nu se foloseste ca metoda de lucru decat la solicitarea altor institutii (politie,jandarmerie etc).

Pentru utilizarea acestui dispozitiv se folosesc forte umane numeroase precum si mijloace materiale si legale specifice care nu se afla la dispozitia autoritatii vamale.

Totusi la solicitarea altor institutii, echipele mobile ale autoritatii vamale pot participa la asemenea misiuni in urma instructiunilor primite si a obiectivelor urmarite, ocupind un anumit loc in dispozitiv.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate