Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Fizica


Index » educatie » Fizica
MAPA CATEDREI DE FIZICA


MAPA CATEDREI DE FIZICA


Unitatea de invatamant:..

Catedra de fizica

MAPA CATEDREI DE FIZICA

1. Componenta catedrei de fizica:- tabel nominal cu cadrele didactice :

Nr.

crt.

Numele si prenumele profesorului

Facultatea absolvita

Speciali-zarea

Vechi-mea

Gradul

didactic

- incadrarea membrilor catedrei :   

Nr.

crt.

Numele si prenumele profesorului

Incadrarea

trunchi comun

optionale

- orarul membrilor catedrei :

Prof.

ora

ziua

luni

marti

miercuri

joi

vineri

- ziua metodica ;

- tabel cu atributiile responsabilului de catedra si atributiile / responsabilitatile

cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare in catedra de fizica, in comisia

pe arie curriculara, in alte comisii, la nivel de scoala si la nivel de judet 

Nr.

crt.

Numele si prenumele profesorului

Atributii

in catedra de fizica

in comisia pe arie curriculara

in alte comisii din liceu

la nivel de liceul

la nivel de judet

alte atributii

2. Raportul de activitate pe perioada precedenta ( an scolar si/sau semestru):

- raportul de activitate a catedrei de fizica pe semestru si/sau pe anul scolar;

- rapoartele de activitate ale membrilor catedrei de fizica pe semestru si / sau pe

anul scolar;

- fisele de (auto)evaluare a membrilor catedrei de fizica;

- fisa de (auto)evaluare a catedrei de fizica.

. Proiectarea didactica:

Planul de Actiune al Scolii pentru Asigurarea Calitatii ( PASAC);

- planul catedrei pentru indeplinirea PASAC;

- planurile de invatamant pe profile si clase;

- programele scolare pe discipline si clase;

- planificarile calendaristice ale membrilor catedrei de fizica;

- proiectele unitatilor de invatare asociate planificarilor;

- obiectivele activitatii metodice;

- planul managerial al catedrei de fizica pe an scolar/semestru:

Nr.

Crt.

Scop/obiective

Activitati

(actiuni)

Masuri

Echipa respon-sabila

Resurse

Termen

Modali-

tati de

evaluare

mate-

riale

finan-ciare

- planificarea anuala a activitatilor metodice:

Nr.

crt.

Tema/continutul activitatii

Tipul

activitatii

Perioada si locul

Responsa-bilitati

Parteneri

Grup-

tinta

Evaluarea impactului

- planificarea anuala a activitatilor de cercetare si experimentare:

Tema

Context / scop

Actori / autori

Etape

Finalizare

- planificarea semestriala a activitatilor;

- propuneri pentru activitati stiintifice la nivel de scoala;

- planul de imbunatatire a performantei scolare la nivel de catedra;

- Manualul pentru Asigurarea Calitatii;

- alte documente ( planurile de planificare a unor activitati extrascolare s.a. ).

4. Evidenta activitatii catedrei de fizica:

- registrul de procese-verbale;

- fisele cu regulile pentru protectia muncii si PSI;

- fisele de protectia muncii si P.S.I. ale elevilor ( semnate semestrial );

- rapoartele periodice de activitate solicitate de scoala, inspectorat s.a.;

- curriculumurile pentru disciplinele optionale din CD si CDS;

- lista disciplinelor optionale propuse pentru anul scolar urmator;

- dosarul cu materiale cu caracter stiintific, metodic si pedagogic prezentate la

sedintele de catedra, materiale prezentate la activitati desfasurate la nivel de

scoala, materiale prezentate la diverse seminarii, conferinte si intruniri, recenzii, informari;    

- aplicatiile utilizate in cadrul orelor asistate de calculator ( AEL, softuri educa-

tive diverse, utilitare PC, prezentari electronice si multimedia, materiale elec-

tronice concepute de catre profesorii catedrei de fizica );

- fisele de evidenta ale participarii fiecarui membru al catedrei de fizica la ac-

tivitatile scolare si extrascolare;

- evidenta meritelor deosebite, a realizarilor concrete si a publicatiilor membri-

lor catedrei de fizica;

- exemplare din revista scolii, revistele scolare realizate cu elevii, alte reviste si

publicatii, la realizarea carora au colaborat membrii catedrei de fizica;

- portofoliile profesorilor;

- proiecte didactice;

- alte documente.

5. Analiza si diagnoza activitatii catedrei de fizica:

- analiza activitatii catedrei de fizica, pe anul scolar anterior;

- analiza activitatii catedrei de fizica pe semestru;

- analiza activitatii catedrei de fizica la sfarsitul anului scolar curent;

- analiza rezultatelor testarii initiale realizata individual si global, in catedra de

fizica;

- chestionarul cu privire la stilurile de invatare ale elevilor si sinteza stilurilor

invatare, pe clase;

- fisa cu elevii cu nevoi speciale:

TABEL NOMINAL

cu elevii cu nevoi speciale pe anul ...

Nr.

crt.

Numele si prenumele

elevului

Clasa

Profesorul care preda la clasa

Caracterizarea elevului

Observatii

- rapoarte de activitate intocmite la solicitarea conducerii scolii, ISJ s.a.;

- fisele de evaluare a dezvoltarii profesionale ale membrilor catedrei de fizica;

- fisele de observare a activitatii de predare - invatare a membrilor si respon-

sabilului catedrei de fizica realizata de catre responsabilul de catedra/director/

inspectorul de specialitate;

- alte documente specifice.

6. Evaluarea elevilor:

- fisele de evaluare initiala, continua si sumativa a elevilor;

- analiza testelor initiale si sumative, cu concluzii si masuri de imbunatatire;

- analizele si rapoartele statistice si comparative ale testelor de evaluare (initiale si sumative) aplicate elevilor;

- testele aplicate in timpul controlului tematic sau de specialitate efectuat de ISJ interpretate;

- portofoliile elevilor;

- fisele de evidenta a participarii elevilor la diferite activitati aplicative in cadrul catedrei de fizica ( proiecte, portofolii, programe interactive, realizarea materia- lului didactic, fise de lucru, rezolvarea problemelor din revistele de fizica,.).

7. Realizarea performantei scolare:

- la olimpiadele si concursurile scolare:

- evidenta elevilor capabili de performante scolare;

TABEL NOMINAL

cu elevii capabili de performante pe anul ...

Nr.

crt.

Numele si prenumele

elevului

Clasa

Profesorul care preda la clasa

Caracterizarea elevului

Observatii

- evidenta rezultatelor obtinute la olimpiade si concursuri scolare:

TABEL NOMINAL

cu rezultatelor elevilor la olimpiada locala/judeteana/nationala

Nr. crt.

Numele si prenumele

elevului

Clasa

Profesorul

indrumator

Premiul

Anul

Observatii

- graficele de desfasurare a olimpiadelor si concursurilor scolare;

- graficul cu programul de pregatire suplimentara a elevilor pentru concursuri

scolare si bacalaureat;

- tabelele cu rezultatele obtinute la concursurile scolare si la examene;

- evidenta participarii membrilor catedrei de fizica la organizarea si

desfasurarea concursurilor scolare;

- propunerile de subiecte date la concursurile si olimpiadele scolare;

- alte documente de interes.

- la examenul de bacalaureat:

- graficul de desfasurare a bacalaureatului;

- metodologia de desfasurare a bacalaureatului;

- programa probei de fizica din cadrul bacalaureatului;

- propunerile si subiectele date la fizica in anii anteriori la bacalaureat;

- fisele cu rezultatele obtinute de elevi la bacalaureat la proba de fizica, insotite

de o analiza a rezultatelor;

- fisele cu rezultatele admiterii la facultate in cazul absolventilor care au dat

examene de fizica.

8. Perfectionarea membrilor catedrei de fizica:

- ghidul de evaluare a activitatii de perfectionare;

- tematicile de perfectionare la nivel de catedra de fizica/arie curriculara/liceu;

- fisa de evaluare a dezvoltarii profesionale a fiecarui profesor de fizica;

- fisa de evaluare a dezvoltarii profesionale a responsabilului de catedra;

9. Evaluarea activitatii membrilor catedrei de fizica:

- fisa postului, elaborata la nivelul C.N.U.;

- criterii de apreciere ale activitatii didactice;

- fisa individuala a postului de profesor de fizica;

- fisa postului de responsabil de catedra de fizica;

- fisa de evaluare profesionala semestriala/anuala a profesorului de fizica;

- fisa de evaluare profesionala semestriala / anuala a responsabilului catedrei de

fizica.

10. Mijloacele de invatamant:

- fisa cu informatii despre manualele scolare folosite;

- fisele de evidenta a materialelor si mijloacelor didactice folosite la fiecare lec-

tie de catre profesorii de fizica;

- fisa cu bibliografia de specialitate si metodica utilizata in activitatea didactica

si de perfectionare;

- fisa cu materialele didactice/mijloacele de invatamant realizate de catre profe-

sori sau/si elevi pentru activitatea didactica;

- inventarul mijloacelor de invatamant din dotarea catedrei de fizica.

11. Bibliografia:

- criterii de selectie a manualelor;

- lista cu manualele scolare folosite;

- bibliografia recomandata elevilor pe ani de studii/profilul clasei pentru prega-

tirea suplimentara la clasa;

- bibliografia recomandata elevilor pentru pregatirea examenelor si concursuri;

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate