Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» PLAN STRATEGIC de dezvoltare a Facultatii de Navigatie si Transport Naval in perioada 2008-2012


PLAN STRATEGIC de dezvoltare a Facultatii de Navigatie si Transport Naval in perioada 2008-2012
PLAN STRATEGIC

de dezvoltare a Facultatii de Navigatie si Transport Naval

in perioada 2008-2012

1. Introducere

Planul strategic de dezvoltare a Facultatii de Navigatie si Transport Naval pentru perioada 2008-2012 este elaborat pe fundalul unor schimbari profunde la nivel national in invatamantul superior, unde se desfasoara o reforma a incheierii tranzitiei si a compatibilizarii cu structuri si performante acceptate in spatiul european.
Alinierea Romaniei la normele si standardele UE, in domeniul invatamantului, presupune reformarea acestuia pe toate planurile, cuprinzand un complex de masuri menite sa converteasca acest sector al vietii economico-sociale dintr-un invatamant predominant wwreproductiv, intr-unul creativ si replasarea cercetarii stiintifice la baza studiilor universitare. Astfel, sunt vizate urmatoarele directii de actiune:

a)      Imbunatatirea infrastructurii si continuarea informatizarii tuturor;

b)      Crearea unui parteneriat si, in general, a unei noi interactiuni uni­­versitati, pe de-o parte, si mediul inconjurator economic, administrativ si cul­tu­ral pe de alta parte;

c)      Introducerea unui management orientat spre competitivitate si performanta, dis­tan­tat deo­potriva de centrism si populism;

d)      Integrarea in formele noi ale or­ga­ni­za­rilor comune, integrarea in reteaua interna­tio­nala a in­sti­tutiilor din invatamant.

2. Misiunea si principalele obiective strategice

Misiunea Facultatii de Navigatie si Transport Naval este subordonata masurilor mentio­nate in cadrul reformei invatamantului romanesc con­temporan. Astfel, facultatea isi propune realizarea urmatoarelor obiective strategice:

a)      Sa furnizeze Romaniei si Europei specialisti bine pregatiti teoretic si prac­tic, la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva pentru piata maritima europeana si mondiala;.

b)      Crearea cadrului necesar pentru integrarea invatamantului de navigatie si de inginerie economica in transporturi in mediul economic romanesc si european.

c)      Continuarea si extinderea parteneriatelor strategice cu facultati din Uniunea Europeana, Japonia si SUA, precum si stabilirea unor noi relatii.

d)      Includerea Facultatii de Navigatie si Transport Naval intre cele mai bune facultati din tara in ceea ce priveste oferta academica si cercetarea stiintifica.

e) O mai buna promovare a Facultatii de Navigatie si Transport Naval pe plan intern si international.

Pentru realizarea misiunii enuntate, Facultatea de Navigatie si Transport Naval isi va diversifica oferta educationala si stiintifica, cautand un raport op­tim intre componenta pregatirii profesionale si componenta cercetarii stiintifice. Aceasta va permite atragerea de noi surse de finantare, inclusiv din sectorul privat, ala­turi de finantarea bugetara care va avea o pondere din ce in ce mai mica.

3. Scopurile si obiectivele academice

Facultatea de Navigatie si Transport Naval cuprinde doua domenii si     specializari , dupa cum urmeaza:

A) Invatamant ciclul de Licenta (Bologna)

a) Domeniul Inginerie Navala si Navigatie cu specializarea:

- Inginerie Economica Industriala pe patru sectiuni, invatamant de cinci ani, in lichidare

b) Domeniul Inginerie si Management , cu specializarea:

- Inginerie economica in domeniul transporturilor

C) Invatamant postuniversitar de MASTER:

a)      Legislatie maritima internationala

b)      Management maritim si portuar

c)      Maritime Safety

d)      Multimodal Transport Management

Actuala structura functionala a Facultatii de Navigatie si Transport Naval va suferi modificari pentru adaptarea ei la cerintele economiei roma­nesti si economiei europene. Modificarile preconizate vizeaza imbunatatirea continutului unor specializari, si aparitia de noi oferte si directii de predare si de cercetare stiintifica. Aceste modificari au in vedere consolidarea specializarilor de invatamant postuniversitar de tip Master astfel:

Management maritim si portuar;

Navigatie si Transport Naval

Ingineria si Managementul Sistemelor Logistice

Asigurarea unei educatii permanente si a unei pregatiri continue a specialistilor din domeniile adiacente catedrelor Navigatie si Transport Naval, oferta de predare, cercetare si servicii va fi urmatoarea:Scoala postuniversitara de studii in domeniul maritim

identificarea tuturor posibilitatilor pentru introducerea invatamantului doctoral;

4. Numarul de studenti

Numarul de studenti admisi la Facultatea de Navigatie si Transport Naval va avea o evolutie diferentiata in functie de specializare. Pentru specializarea Navigatie si Transport Maritim si Fluvial numarul de studenti se va mentine constant sau va scadea usor in concordanta cu cerintele pietei maritime internationale, in timp ce pentru specializarea Inginerie economica in transporturi numarul de studenti va creste cu 10% anual. Aceste evolutii preconizate tin cont de absorbtia potentiala a ab­sol­ventilor de mediul economic, a ofertei de locuri de munca in perspectiva ori­zon­tului de timp de 5 ani, cat si a spatiilor de invatamant realizabile, astfel incat pro­cesul de invatamant sa nu sufere.

Un complex de masuri ce vor fi aplicate va duce la reducerea numarului de stu­denti repetenti sau exmatriculati, la sfarsitul acestei perioade se prognozeaza sa se ajunga la un procent tot mai ridicat de absolventi in raport cu cei admisi in fa­cul­tate. Procentele preconizate sunt de 80% absolventi la domeniul Navigatie si transport maritim si fluvial si 95% la domeniul Inginerie si Management.

5. Strategia de tehnologie didactica

O prioritate absoluta a strategiei in domeniul didactic o constituie pregatirea calitativa a studentilor, pentru a face fata, la un nivel superior, cerintelor dezvoltarii economiei romanesti si pietei internationale a fortei de munca.

Conceperea planurilor de invatamant si con­ti­nutul pro­gramelor analitice a disciplinelor trebuie sa fie in atentia majora a ca­dre­lor didactice, avandu-se in vedere urmatoarele obiective:

a)      Continuarea actiunilor de corelare a disciplinelor intr-o suc­ce­siu­ne fireasca, tinandu-se cont de ofertele prin pachete de discipline facul­ta­tive in pla­nul de invatamant.

b)      Perfectionarea sistemului de credite transferabile care, prin natura sa, va pre­­tinde o atitudine mai responsabila a studentului fata de procesul de in­va­tamant, iar cadrelor didactice o preocupare de structurare a planurilor de in­vatamant in con­cordanta cu acest sistem.

c)      Adecvarea disciplinelor predate prin natura, numar, continut si cuantum de ore cu tendintele pe plan international, cu nevoile firmelor si a ins­ti­tu­tii­lor pe plan na­tional si international.   

d)      Mentinerea pana la 20-25% a ponderii bacalaureatului in punctajele formelor de admitere in invatamantul superior, corelat cu cresterea calitatii pregatirii absolventilor de liceu.

e)      Imbunatatirea eficientei activitatilor practice din anii de studiu pentru ambele specializari, prin co­ma­sa­rea acestora intr-un singur interval (sem. I sau II al anului IV), dupa ce stu­dentii au cunostinte de specialitate. Practica sa fie o disciplina normata ca oricare din disciplinele de ba­za, incheiata cu examen si sustinerea unui proiect realizat la locul des­fa­su­rarii - in firme. Aceasta ar presupune o restructurare a planului de in­va­ta­mant fara lungirea duratei de scolarizare si ar prezenta urmatoarele avan­taje:

practica se va putea desfasura la firme pe baza de caiet de practica si activitatea va fi evaluata atat de specialistii din firma cat si de cadrele didactice ale universitatii;

legatura intre invatamant si productie ar putea fi adusa la un nivel superior;

tematica activitatilor practice ar putea viza aspecte concrete ale firmei, des­­fasurata pe baze contractuale cu avantaje pecuniare in functie de re­zultate.

6. Strategia de cercetare stiintifica

In domeniul cercetarii stiintifice, planul de strategie al Facultatii de Navigatie si Transport Naval prevede relansarea aces­teia, dupa perioada de stagnare din ultimii ani. In termeni generali ai cer­cetarii, au fost identificate trei domenii interdisciplinare la care se estimeaza ca for­ta de cercetare a catedrelor facultatii poate aduce o contributie nationala sem­nificativa. Aceste domenii se refera la urmatoarele:

management si marketing in transportul maritim;

cercetari operationale in transporturi;

siguranta si securitatea transportului maritim

cercetari pentru protectia mediului marin;

De asemenea, va fi sprijinita activitatea de cercetare a cadrelor didactice tinere, pentru ca acestia sa sustina in termen referatele si tezele de doctorat. Alte strategii in aceasta directie vor urmarii:a)      Dezvoltarea unor activitati care pot constitui premise pentru obtinerea de fi­nantari de granturi din partea CNCSU si CNFIS, pentru urmatoarele do­menii:

probleme ecologice;

dezvoltarea informaticii si a cooperarii cu universitati de prestigiu in do­meniul navigatiei si managementului;

promovarea tineretului in activitati de cercetare manageriala.

b)      Imbunatatirea activitatii de la Studii MASTER prin colaborari ale cadrelor didactice si studentilor direct cu firme interesate pe probleme din ca­­drul planului de invatamant sau in afara lui.

c)      Dezvoltarea unor activitati directe de colaborare cu firme in care com­pe­ten­ta colectivului catedrelor facultatii este necesara.

d)      Crearea premiselor necesare pentru initierea unui centru de excelenta in management si marketing naval.

e)      Legarea aspectelor teoretice cu cele practice in cadrul activitatilor didac­ti­ce si de cercetare cu studentii.

f)        Sesiune de comunicari stiintifice studentesti desfasurata la nivel national;

g)      Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice si studentilor sub auspiciile Zilei Marinei si cu alte ocazii.

7. Strategia colaborarii interne si internationale

Facultatea de Navigatie si Transport Naval isi propune, in planul strategic pe urmatorii cinci ani, sa extinda cooperarile in domeniile didactic si stiin­ti­fic atat in interiorul, cat si in exteriorul tarii. In interior, se va intensifica co­la­bo­ra­rea cu facultatile avand specializari similare domeniului inginerie si management (Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara etc.), precum si cu societatii comerciale, regii autonome din acest domeniu de activitate. In exterior, se va continua colaborarea in cadrul unor pro­gra­me ERASMUS cu armatori din Europa si cu alte universitati de marina. De asemenea, se va intensifica colaborarea cu Academia Navala din Bulgaria, Politehnica din Catalunia, Universitatea Tehnica din Istanbul etc.

Facultatea intentioneaza sa extinda in urmatorii ani cooperarea in domeniul for­marii si pregatirii studentilor prin in­ter­mediul schimburilor de studenti.

8. Strategia privind resursele umane

O politica dinamica a resurselor umane recunoaste faptul ca personalul re­pre­zinta ­o investitie majora de care depinde calitatea procesului didactic si stiin­tific.

Facultatea de Navigatie si Transport Naval va promova in urmatorii cinci ani o politica de intinerire a catedrelor, prin retinerea in invatamantul superior a celor mai buni absolventi, asi­gu­rand in fiecare an ocuparea a unu sau doua posturi de preparatori. Pro­mo­varea ca­drelor se va desfasura conform normelor existente, elaborate de Ministerul Edu­ca­tiei Nationale si Senatul Universitatii Maritime din Constanta.

Pentru a mentine un inalt nivel de competenta, facultatea va incuraja vi­zi­tele cadrelor didactice in universitati straine, precum si participarea lor la sesiuni stiin­tifice din tara si din strainatate.

9. Strategia de gestionare a bazei materiale

Baza materiala a facultatii a devenit insuficienta avand an vedere cresterea rapida a numarului de studenti si de aceea se propune ca masura strategica constructia unei cladiri noi pentru sali de curs, laborare si spatii de cazare studenti la baza nautica. De asemenea se propune modenizarea simulatoarelor existente si achizitionarea unor simulatoare noi.

10. Strategii privind informatia, documentarea, biblioteca

In aceasta directie, Facultatea de Navigatie si Transport Naval isi propune ca obiective strategice urmatoarele:

a)       Alocarea de fonduri pentru reviste si publicatii de prestigiu din strainatate;

b)      Informatizarea bibliotecii Universitatii Maritime din Constanta;

c)       Acces de la catedre in baza de date a bibliotecii;

d)      Dezvoltarea bibliotecii catedrelor si utilarea unui spatiu destinat acestora;

e)       Cresterea numarului de calculatoare conectate la internet, la fiecare catedra, pentru a usura accesul la documentare pentru toate cadrele didactice.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate