Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» FORMULARUL CERERII DE FINANTARE


FORMULARUL CERERII DE FINANTARE
FORMULARUL CERERII DE FINANTARE
INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR COMUN PENTRU TOATE PROGRAMELE OPERATIONALE

finantate din

Instrumente Structurale

Acest formular al cererii de finantare trebuie completat atat pentru cererile de finantare in cazul proiectelor cat si in cazul schemelor de grant luate in ansamblu. Solicitarile individuale de grant vor avea un format mai simplu si vor fi elaborate de catre administratorii schemelor de granturi.

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANTARE

1. Informatii privind solicitantul

2. Descrierea proiectului

3. Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala

4. Bugetul proiectului/ Surse de Finantare

5. Lista de anexe

____________________

INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE

Se completeaza de catre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Institutia ………………………..

Data inregistrarii …………………

Numele si prenumele persoanei care inregistreaza…………………………..

Numar de inregistrare…………….

Semnatura……………………………

Numar cerere de proiecte……,….. in discutie

0.      INFORMATII PRIVIND TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Selectati tipul asistentei comunitare nerambursabile pentru care aplicati:

0.1  FEDR

0.2  FSE

0.3  FC

1.      INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1        SOLICITANT

          Numele organizatiei:   ……………………………………..

          Cod de inregistrare fiscala  …(de la fisc)…………………………….

          Cod unic de inregistrare ………(de la Registrul Comertului)…………

          Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ………………………..

          Adresa postala:                       ……………………………………..

          Adresa posta electronica        ………………… ………………….(daca este cazul)

1.2         TIPUL SOLICITANTULUI: 

- persoane juridice de drept public: organele statului, institutiile de stat, unitatile administrativ-teritoriale, societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regii autonome

- persoane juridice de drept privat

- persoane juridice de drept privat si utilitate publica

- persoana fizica autorizata

- biserici, etc.

In cazul in care solicitantul este o societate comerciala cu capital public sau privat sau regie autonoma  va rugam sa completati urmatoarele:

Anul infiintarii societatii comerciale/ regiei autonome………………..

Date despre societate comerciala/regie

Anul n*-1

Anul n*-2

Anul n*-3

Numar de angajati

Cifra de afaceri

Rezultatul net din bilant/ Profitul din activitatea de baza in ultimii 2 ani

n – anul depunerii cererii de finantare

           

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, sa semneze si sa reprezinte organizatia)

          Nume                            ………………………….

          Functie                                       …………………………

           Numar de  telefon       ………………………….

          Numar de  fax              …………………………..

          Adresa posta electronica        …………………………..

  1.4   PERSOANA DE CONTACT

          Nume                            ………………………….

          Functie                                       …………………………

           Numar de  telefon       ………………………….

          Numar de  fax              …………………………..

          Adresa posta electronica        …………………………..

1.5     BANCA

          Banca/ Sucursala:               …………………………

          Cod IBAN:                   ……………………………

1.6     SPRIJIN ACORDAT IN PREZENT SAU ANTERIOR DE CATRE UNIUNEA EUROPEANA

          Ati beneficiat de asistenta nerambursabila din fonduri publice sau de imprumut din partea IFI in ultimii 5 ani?                            

            Da/Nu

          Daca da, va rugam specificati urmatoarele informatii pentru 5 proiecte:

Titlul proiectului si nr. de referinta  ………………………

Valoarea proiectului…………………(in lei)

Sursa de finantare…………………….

          Va rugam sa specificati daca pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a mai fost solicitat sprijin financiar din bugetul de stat sau fonduri UE?

            Da/Nu

          Daca da, va rugam specificati urmatoarele informatii:

          Denumirea programului si nr. de inregistrare a proiectului ………………………

          Sursa de finantare…………………………….

          Va rugam sa specificati daca pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a mai fost primit sprijin financiar din bugetul de stat sau fonduri UE?

            Da/Nu

          Daca da, va rugam specificati urmatoarele informatii:

Titlul proiectului si nr. de referinta  ………………………

Valoarea proiectului…………………(in lei)

Sursa de finantare…………………….

2.         DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT

 

SCHEMA DE GRANTURI

 


2.1 TITLUL PROIECTULUI

          ……………………………

2.2     AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI OPERATIONAL SI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENTIE

Se vor insera  rubrici care prezinta:

- PO, Axele Prioritare, domeniile majore  de interventie, operatiunile indicative

Pentru fiecare operatiune se va specifica tipul de ajutor de stat aferent, daca e cazul.

2.3 LOCATIA PROIECTULUI

Se vor insera rubrici, astfel: Romania, regiunile/ judetele/ localitatile, cu posibilitatea de a selecta mai multe variante.

2.4 DESCRIEREA PROIECTULUI

obiectivul proiectului (se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum si la realizarea obiectivului general al PO)

context (se va preciza daca proiectul pentru care se solicita finantarea este o faza a unei operatiuni mai complexe, explicandu-se daca fazele acestuia din urma sunt independente din punct de vedere tehnic si financiar si ce criterii s-au folosit in departajarea lor)

activitati previzionate a se realiza

resursele materiale implicate in realizarea proiectului

rezultate anticipate (in cazul proiectelor de infrastructura se vor specifica principalele caracteristici tehnice si elemente componente ale lucrarii)

populatia/ grupul tinta

justificarea necesitatii implementarii  proiectului 

Pentru schemele de granturi, pe langa elementele de mai sus, trebuie atinse si urmatoarele aspecte: prezentarea procedurilor de evaluare si selectie a proiectelor aplicantilor individuali, descrierea modului in care se va face cererea de proiecte, descrierea modului in care se vor face platile individuale. In cazul IMM se va completa urmatorul tabel:

Estimarea nr. de companii implicate sau care vor primi ajutor prin proiect

Numar

…din care conduse  de femei si/sau aflate in proprietatea unei femei

…din care conduse  de minoritati nationale si/sau aflate in proprietatea minoritatilor nationale

…din care conduse  de persoane cu dizabilitati si/sau aflate in proprietatea unei astfel de persoane

Companii cu 1 – 9 angajati

Companii cu 10 – 49 angajati

Companii cu 50 – 250 angajati

Total

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.5   MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Precizati care sunt resursele umane alocate proiectului (existente si viitoare), precum si metodologia de implementare a proiectului (se vor enumera si descrie activitatile de la pct.2.6)

…………………………………………………………………………………………………..

2.6 DURATA PROIECTULUI

Data inceperii……………..

Data finalizarii…………….

2.7   CALENDARUL ACTIVITATILOR

Completati tabelul de mai jos cu activitatile care au avut loc pana la momentul depunerii cererii de finantare si previzionate a se realiza in vederea implementarii proiectului, precum si datele la care acestea s-au realizat si se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:

Activitate

De la….

Pana la….

Responsabil

1.

_________luna_______an

_________luna_______an

2.

_________luna_______an

_________luna_______an

3.

_________luna_______an

_________luna_______an

4.

_________luna_______an

_________luna_______an

2.8       INDICATORI

Completati valoarea prognozata a  indicatorilor (results and outputs) din tabel.

AM vor introduce indicatorii specifici fiecarui domeniu de interventie/operatiune.

INDICATORI

Valoare la inceputul perioadei de implementare

Valoare la sfarsitul perioadei de implementare

Rezultat imediat

Rezultate


Descrieti/ cuantificati orice rezultat imediat aditional sau rezultat direct  din implementarea  proiectului care nu este inclus in tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adaugata pentru proiect  (includeti maxim 5 asemenea indicatori). 

2.9 Precizati partenerii implicati in derularea proiectului, completand tabelul de mai jos:

Denumire organizatiei partenere

Tipul organizatiei partenere

Mod de implicare financiar

Mod de implicare in implementare

 

2.10  RELATIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

            

DENUMIRE

MOD DE RELATIONARE

PROGRAM

STRATEGIE

PROIECT

ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NATIONAL/ REGIONAL

2.11     TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Organizatia este platitoare de TVA?

                   Da/Nu

Exista activitati in cadrul proiectului pentru care solicitati finantare conform prezentei cereri, pentru care organizatia este platitoare de TVA ?

                   Da/Nu

Daca DA va rugam sa prezentati codul de platitor de TVA pentru activitatile desfasurate.

2.12 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitati finantarea generator de venituri?

                   Da/Nu

2.13 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

2.14 IMPACTUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Asistenta financiara nerambursabila pe care o solicitati va avea rolul sa:

a) accelereze implementarea proiectului

                   Da/Nu

Indiferent de raspuns  trebuie o justificare

b) este esentiala pentru implementarea proiectului

                   Da/Nu

Indiferent de raspuns  trebuie o justificare

2.15 INFORMARE SI PUBLICITATE

Prezentati detalii privind masurile propuse de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara nerambursabila (ex. tipul masurii, descrierea, costul estimat, perioada) ………………………………………………………………………………………………….

3.         CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLATIA NATIONALA

      

3.1 Va rugam sa explicati modul in care proiectul va respecta principiul “poluatorul plateste” (daca este cazul)

In cazul in care proiectul nu respecta acest principiu, va rugam sa prezentati motivele pentru aceasta

.……………………………………………………………………………………………………

            .……………………………………………………………………………………………………

3.2  DEZVOLTAREA DURABILA

Explicati modul in care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabila …………

3.3 EGALITATEA DE SANSE

Subliniati modul in care principiul privind egalitatea de sanse a fost integrata in elaborarea si implementarea proiectului………. fie in activitatile fie in managementul proiectului, mentionand orice componenta specifica care arata acest lucru.

3.4 ACHIZITII PUBLICE

Va rugam sa completati formularul privind programul achizitiilor publice:

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea estimata

(Lei)

Procedura

aplicata

Data estimata pentru inceperea procedurii*

Data estimata pentru finalizarea procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finantarea

NOTA: Petru achizitiile publice efectuate inainte de semnarea acordului de finantare (cu respectarea OUG  34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate.

4.PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALA

Nr. crt

Denumire cheltuiala

Valoare cheltuiala

Procent eligibil

Valoare eligibila

conform

Reguli eligibilitate (HG, reguli specifice)

Ajutor de stat

1

2

3

5

6

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

I

Categoria de cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

…

Contributia in natura

II

Categoria de cheltuieli pentru investitia de baza

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

…

Contributia in natura

III

Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

IV

Cheltuieli ocazionate de achizitionarea licentelor, brevetelor, marcilor, know-how-ului

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

V

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

VI

Costuri pentru consultanta si studii

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

VII

Costurile de personal ale participantilor la proiectul de formare GENERALA/ SPECIFICA

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

VIII

Costuri de personal pentru instructori formare GENERALA/ SPECIFICA

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

IX

Cheltuieli de deplasare ale instructorilor si ale participantilor la formare GENERALA/ SPECIFICA

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

X

Alte cheltuieli curente cum ar fi cele pentru materiale si rechizite

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 
3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XI

Amortizarea instrumentelor si echipamentelor

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XII

Costuri pentru consultanta si studii

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XIII

Costurile serviciilor de consiliere privind actiunea de formare

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XIV

Costurile salariale aferente personalului angajat pe locurile de munca nou create

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XV

Costurile privind angajarea muncitorilor defavorizati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XVI

Costul construirii, instalarii si extinderii amplasamentului in care isi vor desfasura activitatea persoanele cu dizabilitati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XVII

Costul care se refera la administrare si transport ce rezulta din angajarea persoanelor cu dizabilitati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XVIII

Costul adaptari locului de munca in cazul angajarii persoanelor cu dizabilitati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XIX

Costul achizitionarii si adaptarii echipamentului destinat utilizarii de catre persoanele cu dizabilitati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XX

Costul angajarii de personal destinat asistentei la locul de munca a persoanelor cu dizabilitati

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXI

Costurile suplimentare ce rezulta din inchirierea, amenajarea si functionarea standului pentru prima participare la targuri si expozitii

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXII

Cheltuieli pentru achizitionarea de instalatii/ echipamente/ utilaje

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXIII

Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri mobile

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXIV

 Alte cheltuieli

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXV

Cheltuieli pentru darea in exploatare

 

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

XXVI

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

 

 

 

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

1

Cheltuiala 1

 

 

 

 

2

Cheltuiala 2

 

 

 

 

3

Cheltuiala 3

 

 

 

 

…

……………..

 

 

 

 

…

Cheltuiala n

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

Total buget proiect

 

 

Valoare totala eligibila

Fiecare AM va selecta categoriile de cheltuieli eligible corespunzatoare domeniul de interventie/ axei prioritare pentru care se va face cererea de proiecte.

Fiecare AM va completa procentele corespunzatoare de eligibilitate, pe fiecare cheltuiala, in functie de regulile nationale de eligibilitate, regulile specifice  si de schemele de ajutor de stat.

4.2  PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Prezentati detalierea surselor de finantare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANTARE

VALOARE

I

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI

II
VALOAREA NEELIGIBILA A PROIECTULUI

III
VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI

1
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

2
CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI

2.1

Contributia in numerar

2.2

Contributia in natura

2.3

Imprumut

In cazul in care este un singur solicitant tabelul de mai sus va fi completat in functie de natura acestuia (public/ privat/ONG). In cazul in care proiectul este realizat in parteneriat, se va detalia corespunzator  pct.2 din tabel.

6. ANEXE SI CERTIFICAREA APLICATIEI

6.1 LISTA ANEXELOR

In continuare se poate gasi o lista a posibilelor anexe/ documente de clarificare mentionate oriunde in acest formular.

ANEXE

Statut sau documente de asociere / Extras de la Registrul Comertului cu informatii despre actionari, capital social

Bilanturile oficiale pe ultimii trei ani1

- inclusiv Contul de Profit si Pierdere

Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obtinuta de la Administratia Financiara) 1

Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic

Hotararea AGA/CA de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate  sau hotararea Consiliului Local, Judetean sau orice  alt act oficial al organizatiei

Documente de confirmare a contributiei solicitantului

Detalii privind contributia in natura 2

Scrisoarea de bonitate din partea bancii, in cazul imprumuturilor

Declaratia partenerilor ca sunt de acord sa intre in proiect

Harta locatiei activitatii proiectului

Aviz de mediu

Analiza impactului de mediu

Autorizatia de constructie, precum si alte avize/aprobari solicitate de lege 3

Titlu de proprietate pentru teren/ imobil, informatii cu privire la valoarea respectivelor active 4  sau act de concesiune, daca este cazul

Contracte de inchiriere (unde este cazul)

Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de ajutor public pentru achizitionarea respectivelor imobile, astfel: in ultimii 10 ani pentru cladiri si in ultimii 6 ani pentru terenuri 5

Plan de afaceri

Studiu de fezabilitate

Proiectul tehnic

Analiza Cost – Beneficiu

CV-urile persoanelor implicate in managementul implementarii proiectului

Note pentru Autoritatile de Management:

1: doar daca este cazul (pentru sectorul privat)

2: este necesara prezentarea de detalii, inclusiv – dupa caz – rapoarte ale evaluatorilor independenti

3: doar pentru proiectele care implica realizarea de cladiri si achizitionarea/alte operatiuni de terenuri

4: titlurile de proprietate vor trebui insotite de un raport de evaluare (independent) ale respectivelor imobile sau terenuri

Raportul de evaluare este necesar in cazul in care va fi solicitata rambursarea valorii de achizitie a bunurilor respective, sau daca se doreste ca valoarea acestora sa fie recunoscuta ca si contributie in natura la realizarea proiectului.

5: conform regulilor de ajutor de stat

Se mai pot cere potentialilor solicitanti, ca si anexe, urmatoarele documente:

Studii de piata, evaluari

Previziuni de cash-flow pentru perioada de referinta a proiectului (inclusiv detalii privind veniturile previzionate – cele care decurg implicit din natura proiectului – inclusiv pentru proiectele generatoare de venituri)

Autoritatile de Management vor stabili masura in care aceste documente sunt necesare si gradul lor de detaliere  in functie de marimea proiectului, tipul operatiunii / domeniului major de interventie.

6.2 DECLARATIE 

Confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte si asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat.

Inteleg ca daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv aceasta sectiune, ar putea fi respins.

            Data     

                                                                                                                      Functia ocupata in organizatie                                                                                                                               Nume (litere mari de tipar)  

           

           

                                  

                                                                                                                      Semnatura     Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


Planul judetean de urgenta in caz de pandemie
PLEDOARIE PENTRU O COOPERARE INSTITUTIONALA INTENSIFICATA LA NIVELUL AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE:
DIMENSIUNEA FUNCTIEI PUBLICE IN TARILE EUROPENE. TENDINTE SI PROGRESE
Formarea specialistului in Relatii Publice
FINANTAREA BUGETARA
NOUL MANAGEMENT PUBLIC SI MISIUNEA INSTITUTIILOR PUBLICE
Clasificarea actelor administrative
Trasaturile actului administrativ
Implicatiile practice ale Ordonantei de Urgenta nr.105/2009 asupra personalului din sectorul public
Aspecte Privind Organizarea Teritoriului in Municipiul Craiova