Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Arhitectura


Index » inginerie » » constructii » Arhitectura
BREVIAR LEGISLATIV - ARHITECTURA


BREVIAR LEGISLATIV - ARHITECTURA


BREVIAR LEGISLATIV     - ARHITECTURA

Acte legislative (Legi; Ordonante de Urgenta ale Guvernului - OUG; Ordonante de Guvern - OG; Hotarari ale Guvernului Romaniei    - HGR; Ordine departamentale), normative tehnice, standarde si indicatoare de deviz din domeniul proiectarii de arhitectura, urbanismului si amenajarea teritoriului, constructiilor, instalatiilor si din domenii complementare, care au constituit baza documentara pentru lucrarea de fata.

Lista prezentata mai jos nu are un caracter exhaustiv si este supusa unor permanente modificari determinate de fluiditatea legislativa, fiind actualizata pana in semestrul I 2005. Aceasta cuprinde o selectie de acte normative de uz curent, specificate in Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata) si Buletinul constructiilor - volumul 1/2005, cu o serie de completari privind practica proiectarii de arhitectura.n   Organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, modificata si completata prin Legea nr.43/2004 (republicata in MOR - Partea I, nr.771/23.08.2004);

Documentele cu caracter normativ aprobate de Conferinta Nationala a OAR din 30-31 mai 2005:

- Regulamentele de functionare ale OAR;

- Codul deontologic al profesiei de arhitect;

- Onorariile de referinta;

Legea nr. 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de creatie, modificata si completata prin OG 123/2000, aprobata prin Legea 121/2002;

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

n   In domeniul urbanismului

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Cai de comunicatie;

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a - Apa;

Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - Zone protejate;

Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural;

Codul civil;

HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completarile si modificarile ulterioare;

HGR nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

HGR nr.1519/16.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania;

Ordinul MLPAT 21/N/2000 - Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Ordinul MLPAT 13/N/1999 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General - PUG;

Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ;

Ordinul MLPAT 37/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - PUD.

Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor;

n   In domeniul constructiilor

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata prin Legea nr.125/1996, Legea nr.453/2001, Legea nr.401/2003 si Legea nr.199/2004 (republicata in MOR - Partea I, nr.933/13.10.2004);

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 587/2002);

Legea nr.114/1996 privind locuinta cu modificarile ulterioare (republicata);

OG nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobata si modificata prin Legea nr.707/2001;

OG nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.325/2002;

OG nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea 50/1991 (republicata);

HGR nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (regulamente privind: activitatea de metrologie in constructii; conducerea si asigurarea calitatii in constructii; stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii; certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii);

HGR nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

HGR nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

HGR nr.1179/2002 pentru aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, completata de HGR nr.935/2003;

Ordinul comun MFP 1013/6.06.2001 si MLPAT 874/12.06.2001 pentru aprobarea Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii publice de servicii (capitolele privind fazele si continutul proiectelor pentru executarea lucrarilor de constructii);

Precizari comune ale ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor nr.5.122/N/1.384/178/1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0,5 din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor;

Ordinul MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

n   In domeniul administratiei publice

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.326/2001 privind serviciile de gospodarie comunala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Legea in.213/1998 privind proprietatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

n   In domeniul proprietatii funciare

Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, cu modificarile ulterioare;

Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu modificarile ulterioare (OUG nr.70/ 2001);

Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 897/07.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

n   In domenii complementare

Legea nr.98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica;

Legea nr.45/1994 privind apararea nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 137/1995 privind protectiei mediului, republicata, cu modificarile ulterioare;

Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila;

Codul fiscal - 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, modificata si completata cu OG nr.114/2000, aprobata cu Legea nr.126/2001;

OUG nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.486/2003;

OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001;

OG nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr.212/1997, cu modificarile ulterioare;

OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile ulterioare;

OG nr.47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr.124/1995, cu modificarile ulterioare;

OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

HGR nr.540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile ulterioare;

HGR nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;

HGR nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului;

HGR nr.28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile ulterioare;

HGR nr.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii /autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;

HGR nr.560/2005 privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie civila si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda;

Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult;

Ordinul ministrului sanatatii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice;

Ordinul ministrului de interne nr.791/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

Ordinul ministrului de interne nr.84/2001 privind aprobarea Metodologiei de intocmire si continutul cadru pentru 'Scenariu de siguranta la foc';

Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.799/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;

Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene si a directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sa indeplineasca atributiile prevazute la art.74 -103 din Legea nr.18/1991, republicata;

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 602/02.12.2003 privind intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie civila.

n   Normative si standarde din domeniul constructiilor si instalatiilor aferente, din care precizam pe cele uzuale:

NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995;

NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare;

NP 009-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii;

NP 010-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee;

NP 011-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii;

NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora;

NP 021-1997 - Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta;

NP 022-1997 - Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta;

NP 023-1997 - Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati;

P 117-1983 - Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale;

NP 24-1997 - Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme;

NP 25-1997 - Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane;

NP 004-2003 - Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si post-utilizarea spatiilor de distributie a carburantilor la autovehicule (benzinarii);

NP 051-2001 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la cerintele persoanelor cu handicap;

NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii;

NP 064-2002 - Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladirile de locuit;

P 102-2001 - Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila;

P 118-1999 - Normativ privind siguranta la foc a constructiilor;

MP 008-2000 - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-1999;

GT 030-2001 - Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate;

NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea incendiilor;

C 300-1994 - Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu;

C 58-1996 - Normativ privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii;

C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;

C 107/1-1997 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit;

C 107/2-1997 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cea de locuit;

C 107/3-1997 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;

C 107/4-1997 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit;

C 107/5-1997 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul;

GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit;

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri;

C 125-2005 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri;

GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile;

ST 030-2000 - Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performante antistatice;

NE 001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri;

P 100-1992 - Normativ privind protectia antiseismica a constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

NE 019-2003 - Calculul si alcatuirea structurilor din lemn amplasate in zone seismice (completare la capitolul IX din normativul P 100-1992);

P 2-1985 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie;

P 7-2000 - Normativ privind fundarea pe terenuri sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare);

P 10-1986 - Normativ privind calculul si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii, cu completarile si modificarile din 1988 si 1991;

NP I 7-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c;

I 20-2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;

NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

I 9-1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

I 5-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare;

GP 051-2000 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici;

Ordinul MEC 58/2004 - Normele tehnice privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

I 31-1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL);

P 130-1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

MP 031-2003 - Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale;

P 95-1977 - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale;

NE 005-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansam-blurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante);

NE 006-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansam-blurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile interioare.

STAS 10903/2/1979 - Determinarea sarcinii termice in constructii;

STAS 297/2/1998 - Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;

STAS 2965/1987 - Scari. Prescriptii generale de proiectare;

STAS 6131/1979 - Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor;

STAS 3302/2 - Pantele invelitorii;

STAS 4908/85 - Calculul suprafetelor (ariilor) construite, desfasurate;

STAS 10101/1992 - Actiuni in constructii, incarcari;

STAS 6472/2-83 - Temperatura de calcul pentru vara;

SR 10907/1-97 - Temperatura de calcul pentru iarna;

STAS 10101/20-90 - Viteza de calcul a vanturilor;

STAS 10101/21-92 - Incarcarile date de zapada;

n   Indicatoare de norme de deviz (elaborate de INCERC, editiile 1981-83)

ARHITECTURA si STRUCTURA DE REZISTENTA:

C - lucrari de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social-culturale;

Iz - lucrari de izolatii de pentru constructii si instalatii;

RpC - lucrari de reparatii si dezafectari (demolari) la constructii.

INSTALATII GENERALE:

I - instalatii de incalzire;

G - instalatii de gaze;

E - instalatii electrice;

S - instalatii sanitare.

Lucrarile conexe constructiilor, cum ar fi drumurile (D), terasamentele (Ts), lucrari hidrotehnice (H1, H2), etc. sunt cuprinse in indicatoare de norme de deviz specifice.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate