Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Arhitectura


Index » inginerie » » constructii » Arhitectura
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII


AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII


AUTORIZAREA EXECUTARII     LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

1 LUCRARILE DE CONSTRUCTII A CAROR EXECUTIE SE SUPUNE AUTORIZARII

1.1 - Emiterea unei autorizatii de construire este necesara in urmatoarele cazuri, conform Legii 50/1991 (republicata):a - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie, reparare sau de reabilitare pentru orice fel de constructii si a instalatiilor aferente acestora;

b - lucrarile de interventie de orice fel la constructiile cu valoare de monument istoric sau de arhitectura, inclusiv la constructiile din zonele de protectie a acestora;

c - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare pentru cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, de transport si distributie a energiei electrice si termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d - imprejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi si parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze sau petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;

f - lucrari provizorii pentru organizarea de santier (daca nu au fost autorizate odata cu lucrarea de baza);

g - organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h - lucrari pentru constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere pe caile si spatiile publice, panouri (corpuri) de afisaj, firme si reclame;

i - lucrari de construire pentru anexe gospodaresti ale exploatarilor agricole situate in extravilanul localitatilor;

j - cimitire (noi sau extinderi).

Lucrarile de consolidare la constructiile multietajate incadrate prin expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public se autorizeaza in regim de urgenta, chiar si in situatia existentei unor litigii pe rolul instantelor judecatoresti privind situatia patrimoniala.

In aceste cazuri, cat si pentru lucrari de interventie de prima necesitate in situatia de avarii, accidente tehnice, calamitati sau alte evenimente speciale, inclusiv la constructiile monument istoric sau din zonele de protectie ale acestora, autorizatia de construire se emite imediat, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

1.3 - Pentru lucrarile de desfiintare - demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor aferente este necesara o autorizatie de desfiintare, care se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire.

1.4 - Nu este necesara emiterea unei autorizatii de construire pentru lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora si anume:

a - reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori si terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b - reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, cand se pastreaza forma si dimensiunile golurilor si tamplariei;

c - reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

d - zugraveli si vopsitorii interioare;

e - zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

f - reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

g - reparatii si inlocuiri de pardoseli;

h - reparatii si inlocuiri de finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive;

i - lucrari de intretinere a cailor de comunicatii si la instalatiile aferente;

j - lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor monument istoric sau de arhitectura, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice locale, dupa caz;

k - lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, amplasate in afara zonelor de protectie pentru zacamintele acvifere;

l - lucrari de constructii funerare subterane sau supraterane din incinta cimitirelor, cu avizul administratiei acestora;

m - lucrari de amplasare de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii, si platforme, precum si fara racorduri si/sau la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Daca lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monument istoric sau de arhitectura sau la cele dispuse in zone de protectie ale acestora este necesara emiterea autorizatiei de construire, cu exceptia celor de la punctele e si j.

EMITENTUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

In conformitate cu Legea 50/1991 (republicata) si a Ordonantei de Guvern 122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea 50/1991 (republicata) emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire este un atribut al autoritatii administratiei publice locale (consilii judetene sau primarii) reprezentate, dupa caz, de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti sau de primarii localitatilor (municipii, orase, comune) in a caror raza administrativa se gaseste imobilul (teren/constructii) pe care urmeaza sa se construiasca.

In functie de particularitatile amplasamentului sau a lucrarilor propuse emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire se face de catre:

a - consiliile judetene pentru investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor sau pentru amplasamente care depasesc limita administrativa a unei singure unitati administrative teritoriale (municipiu, oras sau comuna);

b - primariile municipiilor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel, amplasate in teritoriul administrativ al acestora;

c - primaria generala a municipiului Bucuresti, pentru investitiile care depasesc teritoriul unui singur sector sau sunt realizate in extravilan si pentru lucrari la constructii reprezentand monumente istorice;

d - primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii din teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celora din competenta primariei generale a municipiului Bucuresti;

e - primariile oraselor, pentru toate categoriile de constructii din teritoriul administrativ al acestora, inclusiv la constructii monumente istorice, clasificate conform legii, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile existentei la nivelul primariei a structurii de specialitate competente pentru avizarea documentatiilor de urbanism si de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire;

f - primariile comunelor, pentru locuinte individuale si anexe gospodaresti, precum si cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului judetean pentru celelalte constructii si lucrari care se executa in intravilanul localitatilor, inclusiv pentru lucrari la constructii reprezentand monumente istorice, sau din zonele lor de protectie, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

3 REGLEMENTARILE URBANISTICE

Autorizatia de construire, in conformitate cu Legea 50/1991 (republicata), se emite numai in temeiul si cu respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism, avizate si aprobate conform legii, respectiv ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL - PUG al localitatii (sau planul de amenajarea teritoriului pentru zonele extravilane) in raza carei este dispus imobilul (teren/constructii) pe care se realizeaza noua constructie sau la care se intervine.

PUG prin regulamentul local de urbanism - RLU stabileste conditiile-cadru de amplasare si de realizare ale constructiilor sau de interventie la constructiile existente, corespunzator caracterului zonei sau subzonei (unitatii teritoriale de referinta - UTR) in care se afla imobilul (teren/constructii).

Pentru fiecare unitate teritoriala de referinta - UTR sunt stabilite prin RLU:

- utilizarea functionala (utilizari admise, utilizari admise cu conditionari si utilizari interzise);

- caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni, forme, raport latime/lungime);

- regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice;

- perimetrul edificabil care delimiteaza zona de amplasare a cladirilor pe o parcela, cu precizarea distantelor fata de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public), fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei si fata de alte cladiri de pe aceeasi parcela;

- regimul de inaltime (numarul de niveluri) si inaltimea maxima admisibila a cladirilor (la cornisa si la coama, exprimate in metri fata de terenul amenajat);

- procentul maxim de ocupare a terenului - POT (suprafata construita/suprafata terenului);

- coeficientul maxim de utilizare a terenului - CUT (suprafata desfasurata/suprafata terenului);

- aspectul exterior al cladirilor (forma acoperisului - cu pante sau terasa, raportul plin-gol, finisaje exterioare, culori);

- conditii de echipare edilitara;

- circulatia auto si pietonala, accese;

- stationarea autovehiculelor;

- spatii libere si plantate;

- imprejmuiri;

- conditii privind organizarea de santier.

Dupa caz se mai precizeaza:

- zonele de interdictie provizorie sau definitiva pentru constructii;

- zonele de protectie cum ar fi cele pentru monumentele istorice, luciile de apa sau pentru obiective speciale (unitatile militare, cai de comunicatie rutiere sau feroviare, aeroporturi, etc.);

- alte conditionari specifice pentru o anumita zona sau subzona, definita ca unitate teritoriala de referinta - UTR.

Prevederile RLU permit autorizarea directa a executarii lucrarilor de constructii, cu exceptia celora din zonele sau subzonele (UTR) pentru care conditiile de restructurare si dezvoltare urbana nu au putut fi definite in detaliu prin PUG. In aceste situatii si in cazurile cand se solicita derogari de la prevederile RLU, pentru o zona sau o parcela anume, se impune completarea si modificarea PUG prin elaborarea si aprobarea in conditiile legii a unui Plan urbanistic de zona - PUZ sau a unui Plan urbanistic de detaliu - PUD.

In cazul municipiului Bucuresti derogarile de la PUG si RLU se obtin prin:

- PUZ - pentru modificarea functiuniilor admise, a regimului de construire, inaltimea maxima admisa, CUT si retragerea cladirilor fata de aliniament; PUZ mai este necesar in urmatoarele situatii: operatiuni importante ca arie, volum si complexitate a constructiilor si a lucrarilor de echipare tehnico-edilitara; in zone cu conditii urbanistice speciale prevazute prin PUG sau pentru extinderea perimetrului intravilan.

- PUD (cu ilustrarea de arhitectura) - pentru modificarea POT si a distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioare ale parcelei.

De asemenea este necesara intocmirea unui PUD in cazul parcelelor mai mari de 1500 mp.

Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a - lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

b - lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz a functionalitatii acestora;

c - lucrari de reparare la imprejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d - lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor (foraje, excavatii) necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

e - organizarea taberelor de corturi.

4 CERTIFICATUL DE URBANISM

Certificatul de urbanism este documentul premergator obtinerii autorizatiei de construire, care cuprinde toate informatiile cunoscute privind conditiile juridice, economice, urbanistice si tehnico-edilitare impuse prin legislatia si reglementarile urbanistice in vigoare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe un anumit teren, inclusiv documentele, avizele/acordurile, studiile si proiectele necesare autorizarii.

Pentru obtinerea unui certificat de urbanism, orice persoana fizica sau juridica interesata se poate adresa autoritatii administratiei publice locale (primarie sau consiliul judetean) in a carei raza este imobilul (teren/constructii).

Certificatul de urbanism se emite pentru:

- proiectarea si executarea lucrarilor de constructii (sau desfiintare) de orice fel si pentru care este necesara autorizatia de construire;

- concesionari de terenuri;

- adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate;

- cereri in justitie;

- operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect impartiri sau comasari de parcele, solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la imobil; operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului.

4.1 - Certificatul de urbanism cuprinde toate informatiile cunoscute referitoare la:

- Regimul juridic - natura proprietatii (publica, privata); dreptul de proprietate asupra imobilului (teren/constructii); situarea acestuia in perimetrul intravilan sau in extravilan; eventuala includere in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora, servituti care greveaza imobilul (in conformitate cu Codul Civil), restrictii de construire impuse prin documentatii de urbanism legal aprobate.

- Regimul economic - utilizarea (functiunea) actuala si propusa pentru zona (UTR) in care este dispus terenul (stabilita prin PUG sau PUZ); se precizeaza utilizarile admise, utilizarile admise cu conditionari si utilizarile interzise.

- Regimul tehnic - conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor sau ale interventiilor la constructii existente, impuse conform reglementarilor urbanistice din PUG si din RLU (vezi Capitolul 3).

- Avizele/acordurile, proiectele, studiile si alte documente care sunt necesare pentru emiterea autorizatiei de construire (vezi subcapitolele 5, 6, 7 si 8).

In situatia cand nu exista documentatii de urbanism aprobate sau acestea nu contin elementele necesare autorizarii directe sau daca se solicita o derogare de la RLU, in cazuri bine intemeiate, prin certificatul de urbanism se poate impune elaborarea unui PUZ sau PUD.

Obtinerea avizelor/acordurilor si intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire (PAC) va putea fi facuta numai dupa avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ sau PUD) cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia.

4.2 - Documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism intocmita de catre solicitant (beneficiar), dupa caz de arhitect in numele acestuia, cuprinde urmatoarele:

- Cerere tip (conform modelului F.1 stabilit prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005) completata cu elementele de identificare ale solicitantului (persoana fizica sau juridica) si ale imobilului (teren/constructie), cu precizarea scopului solicitarii certificatului de urbanism. De regula se face in numele detinatorului imobilului (teren/constructie), dar in conformitate cu legislatia in vigoare un certificat de urbanism poate fi solicitat de orice persoana interesata.

- Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului (copii). Prezentarea acestora este obligatorie in cazul operatiunilor notariale. In conditiile cand la marea majoritate a autoritatilor administratiei publice locale (primarii, consilii judetene) nu s-a introdus cadastrul general, prezentarea actelor de proprietate asupra imobilului este necesara si in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru lucrarile de construire/desfiintare.

- Extrasul de carte funciara (obligatoriu numai in cazul solicitarilor pentru instrainarea terenurilor proprietate privata).

- Planul de incadrare in zona (localitate) a terenului, sc.1:2000, 1:5000 sau 1:10.000.

- Planul de situatie, sc. 1:500 sau 1:200, in care sa se evidentieze situatia existenta, iar in cazul certificatului de urbanism pentru lucrarile de construire se prezinta si eventualele propuneri.

Planurile de incadrare in zona si de situatie se vor intocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti si se anexeaza in doua exemplare.

- Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, stabilita in raport cu suprafata de teren, in conformitate cu prevederile legislatiei privind taxele si impozitele locale.

- In cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru lucrari de construire/desfiintare, in functie de complexitatea acestora sau ale amplasamentului, este recomandabil ca documentatia sa fie insotita de un memoriu justificativ in care sa se prezinte succint solutiile arhitectural-urbanistice avute in vedere, daca este cazul ilustrate de planurile si fatadele principale (la nivel de anteproiect). Acestea sunt facultative avand in vedere ca legislatia in vigoare interzice emitentului certificatului de urbanism sa ceara documentatii pentru justificarea solicitarii sau elaborarea unei documentatii de urbanism pentru terenul in cauza si care sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism.

Elaborarea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism este o misiune suplimentara a arhitectului, neinclusa in onorariul (tariful) de proiectare de baza si face obiectul unei tarifari separate.

Termenul legal de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile.

Valabilitatea certificatului de urbanism se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale intre 6 si 24 luni de la data emiterii, functie de complexitatea avizelor sau al studiilor solicitate, de scopul pentru care a fost solicitat si de mentinerea valabilitatii prevederilor din documentatiile de urbanism si de amenajarea teritoriului. Uzual se acorda o valabilitate de 12 luni, cu un drept legal de prelungire o singura data cu 12 luni.

Cererea de prelungire, redactata pe un formular tip, la care se anexeaza originalul certificatului de urbanism, trebuie depusa la autoritatea emitenta cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.

Certificatul de urbanism odata emis de catre autoritatile administratiei publice locale are si valoarea unui contract pe baza caruia beneficiarul (solicitantul) face cheltuielile pentru obtinerea avizelor/acordurilor si elaborarea studiilor si proiectelor solicitate pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Obtinerea si elaborarea tuturor acestora in conditiile impuse prin certificatul de urbanism obliga autoritatile administratiei publice locale sa emita autorizatia de construire solicitata.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.

5 AVIZELE, ACORDURILE SI DOCUMENTATIILE PENTRU EMITEREA ACESTORA, ALTE DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

In conformitate cu Legea 50/1991 (republicata), pentru simplificarea procedurilor de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, se prevede ca prin grija emitentului autorizatiei de construire sa fie obtinute avizele/acordurile privind amplasamentul retelelor edilitare si asigurarea utilitatilor cat si cele privind securitatea la incendiu (PSI), protectia civila, protectia mediului si sanatatea publica si care fundamenteaza un ACOD UNIC.

Emiterea acordului unic revine in sarcina structurilor specializate din cadrul autoritatilor administratiei publice locale (primarie sau consiliu judetean) prin Comisiile de Acorduri Unice - CAU, din care fac parte si reprezentantii institutiilor abilitate sa elibereze avizele/acordurile precizate mai sus.

In cazul primariilor (de la nivelul comunelor si oraselor mici) care nu au capacitatea sa organizeze Comisii de Acorduri Unice, acestea vor inainta documentatiile si fisele tehnice aferente acestora catre forul imediat superior (consiliul judetean) care va elibera acordul unic, pe baza caruia primaria va emite autorizatia de construire.

Celelalte documente si eventualele avize specifice impuse prin certificatul de urbanism se obtin prin grija beneficiarului (solicitantului) autorizatiei de construire.

5.1 Avizele / acordurile care fundamenteaza acordul unic, eliberate pe baza fiselor tehnice si a documentatiilor elaborate de proiectant si care se obtin prin grija emitentului autorizatiei de construire (privind amplasamentul retelelor edilitare si asigurarea utilitatilor si cele privind protectia civila, securitatea la incendiu, protectia mediului si sanatatea publica).

Continutul-cadru pentru documentatiile necesare emiterii acestei categorii de avize si acorduri se stabileste de catre fiecare emitent in parte conform Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005 si este de regula urmatorul:

5.1.1 - Avizele privind amplasamentul retelelor edilitare si asigurarea utilitatilor emise de administratorii retelelor si serviciilor pentru:

- alimentarea cu apa;

- canalizare;

- alimentarea cu energie electrica;

- alimentarea cu gaze naturale;

- telefoane;

- salubritate;

- dupa caz pentru alte utilitati, in functie de existenta acestora si de relatia posibila cu noua constructie.

Documentatiile se intocmesc distinct pentru fiecare tip de retea edilitara sau serviciu urban si cuprind in situatiile curente urmatoarele (in copie):

- certificatul de urbanism;

- dovada dreptului de proprietate asupra terenului;

- planul de incadrare in zona;

- planul de situatie - doua exemplare (planurile anexa vizate spre neschimbare la certificatul de urbanism).

5.1.2 - Avize/acorduri emise de institutiile teritoriale specializate pentru:

- securitatea la incendiu - PSI;

- protectia civila;

- protectia mediului (acordul de mediu);

- sanatatea populatiei (avizul sanitar).

- Documentatia pentru avizul privind securitatea la incendiu (PSI) se intocmeste in conformitate cu Ordinul MI 791/1998 pentru constructiile prevazute de HGR 448/2002 si cuprinde urmatoarele (in copie):

- cerere-tip

- opisul documentelor cuprinse in documentatie (doua exemplare);

- certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- dovada dreptului de proprietate asupra terenului;

- memoriu tehnic de arhitectura;

- scenariu de siguranta la foc, intocmit conform metodologiei aprobate de Ministerul Administratiei si Internelor (vezi continutul-cadru din Capitolul 7 - anexa 03);

- planurile tuturor nivelurilor, sectiuni caracteristice, fatade;

- referatul verificatorului atestat pentru cerinta "C - siguranta la foc".

- Documentatia pentru avizul de protectie civila se intocmeste in conformitate cu Ordinul MAI 602/02.12.2003 si cuprinde urmatoarele (in copie):

- certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- dovada dreptului de proprietate asupra terenului,

- memoriul tehnic general (sau arhitectura) avand un capitol privind protectia civila sau memoriu tehnic de specialitate;

- planul subsolului si sectiune caracteristica prin adapostul de protectie civila si prin tunelul de evacuare (doua exemplare);

- schemele instalatiilor electrice si de filtroventilatie.

In HGR 560/2005 se stabilesc categoriile de constructii care trebuiesc prevazute cu adaposturi pentru protectia civila.

- Documentatia pentru acordul de mediu, in cazul constructiilor cu impact nesemnificativ asupra mediului, cuprinde (in copie):

- certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- dovada dreptului de proprietate asupra terenului;

- memoriu tehnic privind protectia mediului;

- memoriul general sau de arhitectura (dupa caz), eventual si memoriul tehnic privind instalatiile generale si dupa caz cele tehnologice;

- anuntul publicitar privind intentia executarii constructiei;

- avizele privind asigurarea utilitatilor (apa, canal, energie electrica);

- avizul (sau contractul) de salubritate;

- avizul de vidanjare (in cazul inexistentei in zona a retelei publice de canalizare);

- dupa caz alte avize sau acorduri impuse prin certificatul de urbanism, decizia favorabila a Inspectoratului teritorial de protectia mediului privind studiu de impact si realizarea etapei de dezbatere publica;

- planurile tuturor nivelurilor, sectiune caracteristica.

- Documentatia pentru avizul sanitar se intocmeste conform Ordinului MS 331/1999 si cuprinde:

- certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- dovada dreptului de proprietate asupra terenului;

- de regula se prezinta memoriul tehnic general sau memoriile tehnice pentru arhitectura si instalatii generale;

- planurile si sectiunile caracteristice de arhitectura, in care sa se evidentieze modul de rezolvare functionala, procesul tehnologic, alimentarea cu apa, canalizarea si tratarea apelor uzate, colectarea si tratarea deseurilor, masurile de combatere a poluarii si de protectie sanitara.

Dupa caz se mai pot solicita: studiul de impact asupra sanatatii populatiei, acordul vecinilor, certificatul unic de inregistrare si actele de constituire a firmei (in cazul persoanelor juridice) sau autorizatia de exercitare a unei activitati independente.

5.1.3 - Fisele tehnice pentru emiterea acordului unic, corespunzator pentru fiecare aviz/acord sunt completate, semnate si stampilate de catre proiectant si fac parte din fiecare documentatie descrisa mai sus.

Formularele tip pentru fisele tehnice (modelele F.8.1; F.8.2; F.8.3; F.8.4; F.8.5 prevazute prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005) se primesc de la emitentul autorizatiei de construire odata cu eliberarea certificatului de urbanism.

- Fisele tehnice pentru avizele privind amplasamentul retelelor edilitare si asigurarea utilitatilor cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investitii; caracteristicile tehnice specifice ale investitiei (amplasament, tip de bransament/racord, caracteristicile tehnice asigurate prin proiect, modul de indeplinire a cerintelor avizatorului, modul de indeplinire a conditiilor si restrictiilor impuse).

- Fisele tehnice pentru avizele/acordurile privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si cel sanitar cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investitii; caracteristicile tehnice specifice ale investitiei (in functie de tipul de constructie); modul de indeplinire a cerintelor avizatorului; modul de indeplinire a conditiilor si restrictiilor impuse (conform legislatiei si normativelor tehnice specifice fiecarui domeniu pentru care se solicita avizul).

Continutul documentatiilor si fiselor tehnice pentru emiterea avizelor/acordurilor prezentate mai sus poate fi completat si actualizat de catre avizatori functie de cerintele impuse de domeniile lor de competenta sau/si de conditiile locale.

Fisele tehnice (in doua exemplare) si documentatiile elaborate de catre proiectant sunt incluse in documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, care se depune la autoritatea administratiei publice locale (primarie sau consiliu judetean).

Termenele legale pentru rezolvarea acestor avize si acorduri (inclusiv pentru acordul unic) sunt incluse in termenul de 30 de zile pentru emiterea autorizatiei de construire, in conditiile unor documentatii complete si care propun solutionari tehnico-functionale conforme cu cerintele si conditionarile legale impuse de catre avizatori.

In situatia cand unul sau mai multi avizatori solicita intemeiat modificari de solutii fata de documentatia supusa avizarii, in maximum 5 zile de la depunere, aceasta se returneaza beneficiarului (proiectantului) pentru completare, cu decalarea corespunzatoare a termenului de emitere a autorizatiei de construire.

Elaborarea documentatiilor pentru avizele/acordurile care fundamenteaza acordul unic se face pe baza proiectului tehnic si sunt incluse in onorariul (tariful) de proiectare de baza.

5.2 Avizele/acordurile specifice si alte studii obtinute prin grija beneficiarului (solicitantului) autorizatiei de construire pe baza unor documentatii elaborate de proiectant - Acestea sunt impuse prin certificatul de urbanism in situatii speciale, determinate de natura investitiei, de particularitati functionale si/sau de relatiile posibile cu amplasamentul noii constructii si care se refera de regula la zonele de protectie sau de restrictie instituite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate potrivit legii pentru monumente istorice sau ale naturii, obiective militare, cai de comunicatie si instalatiile aferente acestora (aeroporturi, autostrazi, drumuri nationale, cai ferate, etc.), in jurul luciilor de apa s.a.

Avizele specifice se emit de catre institutiile administratiei publice centrale sau de serviciile descentralizate ale acestora sau a altor institutii sau organisme abilitate si care dupa caz pot fi:

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, - Autoritatea Aeronautica Civila Romana, - Administratia Drumurilor Nationale, in cazul autorizarii lucrarilor in zonele de siguranta si de protectie ale infrastructurilor de transport public si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie;

- Ministerul Culturii si Cultelor, pentru avizul comun cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in cazul autorizarii executarii lucrarilor de orice natura la cladirile reprezentand monumente istorice si la cele din zonele lor de protectie, cuprinse in listele aprobate potrivit legii si pentru avizul Comisiei de specialitate pentru autorizarea lacasurilor de cult si a anexelor acestora;

- Ministerul Apararii Nationale - Statul Major General, - Ministerul Administratiei si de Interne, - S.R.I. si alte institutii similare, dupa caz, in situatia autorizarii lucrarilor situate in apropierea zonelor de protectie a obiectivelor cu caracter special, precum si in zonele de interes pentru apararea nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conformitate cu legislatia specifica;

- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in situatia autorizarii lucrarilor pe terenuri cu destinatie agricola;

- Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - C.N. 'Apele Romane', in cazul autorizarii lucrarilor in arii naturale protejate;

- Inspectia de Stat in Constructii - ISC, prin inspectoratele teritoriale, dupa caz, pentru:

a) documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei (ROL) precum si documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor HGR 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

b) amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejarii constructiilor din vecinatatea acestora;

c) executia de constructii in vecinatatea drumurilor nationale;

d) interventiile asupra constructiilor existente;

e) solutiile de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate in urma dezastrelor, in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru.

Continutul documentatiilor pentru obtinerea acestei categorii de avize sunt stabilite de fiecare emitent in parte, functie de problematica in cauza.

Taxele legale pentru obtinerea avizelor/acordurilor specifice sunt stabilite de fiecare institutie in parte si avizul se elibereaza de la caz la caz in termen de circa 15 - 30 de zile.

Avizul Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC (teritorial) solicitat in cazul interventiilor la constructii existente (subzidiri la constructiile invecinate la calcan, extinderi, supraetajari, consolidari, reconstruiri integrale sau partiale sau alte operatiuni de acest tip la constructii existente) se obtine pe baza unei documentatii care cuprinde:

- certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- planul de situatie (privind amplasamentul constructiilor propuse) sc.1:200 sau 1:100;

- acordurile notariale solicitate prin certificatul de urbanism (declaratia privind inexistenta unor litigii referitoare la teren si dupa caz al vecinilor, etc.);

- expertiza tehnica (in doua exemplare) sau acordul (avizul) proiectantului initial;

- avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau al Directiei Monumentelor Istorice (daca este cazul);

- aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local - HCL si avizul Comisiei Tehnice de Urbanism - CTU (inclusiv planul de reglementari urbanistice), in cazul conditionarii emiterii autorizatiei de construire de elaborarea unui PUD sau PUZ;

- referatele verificatorilor de proiecte atestati (inclusiv legitimatiile vizate la zi ale acestora si a expertului tehnic);

- studiu geotehnic;

- proiectul pentru autorizatia de construire - PAC (lista de semnaturi a elaboratorilor, memoriile tehnice privind arhitectura, structura de rezistenta (in doua exemplare), instalatii generale, piesele desenate pentru partea de arhitectura, planul si detaliile de fundatii, eventuale detalii tehnologice pentru protejarea constructiilor existente alipite la calcan, detalii de sprijinire ale taluzurilor la sapaturi, etc.).

Avizul proiectantului initial al cladirii in cazul interventiilor la constructii existente se obtine pe baza unei documentatii stabilite de comun acord intre acesta si proiectantul interventiilor propuse.

In situatia ca proiectantul initial este necunoscut acest aviz poate fi inlocuit de o expertiza tehnica elaborata de un expert atestat.

Alte studii sau documentatii impuse prin certificatul de urbanism in situatii particulare de amplasament sau/si functionare cum ar fi dupa caz: - studii de insertie in sit, de circulatie, istorice, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului, ridicarea topo a terenului s.a.

Aceste studii vor fi elaborate de arhitectul cu drept de semnatura sau de catre alti proiectanti de specialitate sub coordonarea arhitectului cu drept de semnatura - sef de proiect, conform exigentelor emitentului autorizatiei de construire.

Elaborarea documentatiilor pentru avizele/acordurile specifice si a altor studii precizate la pct. 5.2 sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse in onorariul (tariful) de proiectare de baza si fac obiectul unor tarifari separate.

5.3 Documentele si actele de natura juridica si administrativa a caror obtinere este numai de competenta beneficiarului

Dovada dreptului de proprietate asupra terenului/constructiilor, intabulat in Cartea Funciara, in copie legalizata (obligatorie in orice situatie) si care poate fi: titlul de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de partaj voluntar, act de donatie, certificat de mostenire, hotarari judecatoresti definitive de reconstituire sau de recunoastere a dreptului de proprietate sau contract de concesiune, de comodat ori de inchiriere al terenului/constructiilor (in aceste ultime cazuri cu acordul autentificat al proprietarului de drept privind executarea lucrarilor de constructie solicitate).

Declaratia pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, prin care se precizeaza ca nu sunt pe rolul instantelor judecatoresti litigii privind dreptul de proprietate asupra terenului/constructiilor care fac obiectul autorizatiei de construire/desfiintare (obligatorie in orice situatie).

Acordurile vecinilor, autentificate de un notar public, in cazurile cand proprietatile invecinate sunt afectate de lucrarile propuse, cum ar fi: - alipirea la calcan cu o constructie invecinata care necesita subzidiri sau consolidari ale acesteia; - imprejmuiri pe limitele dintre proprietati; - functiunile noii constructii sunt poluante; - schimbarea totala sau partiala a destinatiei unei parti (apartament sau alte spatii) din cladiri colective de locuit existente, daca prin natura noii functiuni se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii, etc.).

Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (unde este cazul). Documentatiile pentru obtinerea acestei aprobarii se intocmesc conform prevederilor din Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 897/07.09.2005 si au un continut-cadru, proceduri de avizare/aprobare si taxe de emitere diferentiate functie de urmatoarele:

- situarea terenului in extravilanul sau intravilanul localitatii;

- suprafata de teren care urmeaza sa fie scoasa din circuitul agricol (pana la un hectar, intre un hectar si 100 ha si peste 100 ha);

- categoria de folosinta a terenului (arabil, livezi, vii, paduri, fanete);

- clasa de fertilitate a terenului

Certificat privind atribuirea unui nou numar postal - daca este cazul.

Alte acorduri legale privind situatia patrimoniala a terenului si care au fost cerute prin certificatul de urbanism.

Contractul cu o societate comerciala de salubritate pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din lucrarile de construire sau de demolare.

5.4 Dovada luarii in evidenta a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizatia de construire/desfiintare PAC/PAD, a carei obtinere este numai de competenta arhitectului cu drept de semnatura

Acest document a fost impus prin Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata) si se obtine pe baza unei cereri (vezi formularul tip OAR - Capitolul 7, anexa 07) adresate Filialei teritoriale a OAR in evidenta careia figureaza arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnatura care a elaborat, semnat si parafat proiectul respectiv.

Dovada de luare in evidenta a PAC/PAD (vezi formularul tip OAR - Capitolul 7, anexa 08) mai certifica capacitatea legala a arhitectului/conductorului arhitect de a exercita dreptul de semnatura la data elaborarii PAC/PAD, cat si asumarea de catre acesta a intregii responsabilitati privind continutul si calitatea proiectului de arhitectura, in conformitate cu prevederile Legii 184/2001 (republicata).

6 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Autorizatia de construire constituie baza legala pentru executarea unei constructii si asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea acesteia, reprezentand un act de autoritate al administratiei publice locale.

Solicitantul autorizatiei de construire poate fi orice persoana fizica sau juridica cu drept de proprietate asupra terenului pe care se construieste sau care detine un contract de concesiune (cu acordul autentic al proprietarului de drept pentru executarea lucrarilor de constructii) sau de inchiriere a terenului (numai in cazul constructiilor provizorii si cu acordul autentic al proprietarului de drept).

In Capitolul 7 - Anexa 06 se prezinta sub forma de schema etapele pentru obtinerea autorizatei de construire.

ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI

MISIUNILE ARHITECTULUI

Asigurarea documentelor si actelor legale a caror obtinere este numai de competenta sa;

Asigurarea intocmirii documentatiilor (dosarelor) pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dupa caz si de desfiintare);

Asigurarea verificarii tehnice a proiectului - faza PAC;

Obtinerea in mod direct a avizelor si autorizatiei de construire (dupa caz si de desfiintare) sau mandatarea pentru aceasta a unei terte persoane (eventual arhitectul);

Achitarea tuturor taxelor legale si a celorlalte cheltuieli aferente obtinerii avizelor si autorizatiei de construire (desfiintare).   

MISIUNI SPECIFICE

Elaborarea documentatiilor si a fiselor tehnice pentru obtinerea avizelor aferente acordului unic, cerute prin CU;

Elaborarea proiectului pentru autorizatia de construire - PAC (extras din proiectul tehnic).

Prezentarea proiectului - faza PAC verificatorilor atestati stabiliti sau agreati de catre beneficiar.

Sustinerea documentatiilor si a PAC - partea de arhitectura, daca este cazul, in fata organismelor de avizare abilitate si completarea sau/si modificarea documentatiilor conform cerintelor justificate ale acestora.

Obtinerea dovezii de luare in evidenta Filialei teritoriale a OAR a partii de arhitectura din PAC/PAD.

MISIUNI SUPLIMENTARE

Elaborarea daca este cazul a documentatiilor pentru obtinerea avizelor specifice pentru PAC/PAD

Elaborarea daca este cazul a proiectului pentru autorizatia de desfiintare - PAD;

Intocmirea documentatiilor (dosarelor) pentru obtinerea autorizatiei de construire (si desfiintare);

Obtinerea avizelor si autorizatiilor ca mandatar al beneficiarului.

6.1 Proiectul pentru autorizatia de construire - PAC este un extras din proiectul tehnic si are un continut-cadru stabilit prin Anexa nr.1, litera A din Legea nr.50/1991 (republicata), obligatoriu pentru toate categoriile de constructii ale caror lucrari de executie se supun autorizarii, cu exceptiile prezentate in subcapitolul urmator si pentru care se admite elaborarea unui proiect cu un continut simplificat.

Proiectul pentru autorizatia de construire - PAC poate fi elaborat numai de arhitecti cu drept de semnatura si conductori arhitecti cu drept de semnatura (pentru constructii incadrate la categoria de importanta redusa) pentru partea de arhitectura si de ingineri (subingineri) de specialitate, cu studii universitare si diploma de licenta recunoscuta de statul roman, pentru partea de structura si de instalatii si care au o forma legala de exercitare a profesiei.

Piesele scrise si desenate (al caror continut-cadru a fost detaliat in subcapitolul 2.6) sunt urmatoarele:

a - Piese scrise:

- foaia de titlu a proiectului si lista cu semnaturile proiectantilor, cu precizarea in clar a numelui si a partii din proiect de care raspund; in cazul elaborarii PAC cu subproiectanti de specialitate (pentru structura si/sau instalatii generale) se mentioneaza firmele respective si responsabili de proiecte;

- borderourile pieselor desenate si scrise;

- memoriu general (daca este cazul);

- memoriu tehnic pentru arhitectura;

- memoriu tehnic pentru structura de rezistenta;

- memoriile tehnice pentru instalatiile generale aferente constructiei (termice-climatizare, electrice, sanitare, gaze);

- memoriu tehnic pentru dotari si instalatii tehnologice (daca este cazul);

- referatele verificatorilor de proiecte atestati (altii decat proiectantii) si care sunt agreati de catre beneficiar;

- studiul geotehnic;

- devizul general al lucrarilor, intocmit conform HGR (vezi subcapitolul 2.7 si Capitolul 7 - Anexa 05), pe baza caruia se stabileste taxa de autorizare.

b - Piese desenate:

Planuri generale:

- planul de incadrare in zona - sc. 1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000 (dupa caz);

- planurile de situatie - sc.1:500, 1:200 sau 1:100, privind amplasarea tuturor constructiilor subterane sau supraterane care se mentin, se desfiinteaza si cele propuse, intocmite pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti.

Arhitectura (dupa caz pentru fiecare corp de cladire), sc. 1:100 sau 1:50:

- planurile tuturor nivelurilor (subsol, parter, etaje, mansarda);

- planul acoperisului (invelitoarea);

- sectiuni caracteristice;

- toate fatadele, care sa cuprinda si fatadele cladirilor invecinate la calcan, in cazul in care noua constructie este incadrata intr-un front construit existent;

- desfasurarea frontului stradal in care se incadreaza noua constructie - sc. 1:200 sau 1:100 (daca este ceruta prin certificatul de urbanism sau prin avizul privind protectia monumentelor istorice, pentru constructii propuse in zone protejate);

- detalii privind modul de alcatuire a imprejmuirii (plan, elevatie, sectiune caracteristica) sc.1:20, in cazul cand se solicita autorizarea acesteia odata cu noua constructie.

Structura de rezistenta

- planul de fundatii, sc. 1:50, cu evidentierea modului de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- detalii de fundatii;

- detalii tehnologice privind lucrarile de subzidire sau de protectie a cladirilor invecinate la calcan (daca este cazul);

- proiectul pentru structura complet (in cazul constructiilor cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri).

Instalatii generale

- schemele functionale si parametrii principali pentru toate instalatiile aferente constructiei (termice, electrice, sanitare, gaze).

Dotari si instalatii tehnologice - in situatia cand investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica sau/si volumetrica a constructiilor.

- desene de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic.

In cazul interventiilor la o constructie existenta se va prezenta releveul acesteia (planuri, sectiuni, fatade sc.1:100 sau 1:50), iar pe plansele cu lucrarile propuse se vor marca distinct elementele existente, care se mentin, cele care se desfiinteaza si cele care se adauga.

In situatii exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit legii vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - PAC, de exemplu STUDIU DE INSERTIE pentru o constructie amplasata intr-o zona protejata.

Fiecare plansa din PAC va avea in partea dreapta-jos cartusul de identificare (cu un continut prezentat pentru proiectul tehnic, vezi subcapitolul 2.2.6) si va fi stampilata cu parafa arhitectului cu drept de semnatura (partea de arhitectura) si cu stampila biroului de proiectare.

Memoriile tehnice si planurile vor fi stampilate si semnate de catre verificatorii de proiecte atestati corespunzator domeniilor lor de competenta si dupa caz de expertul tehnic atestat (pentru interventiile la o constructie existenta sau a detaliilor de fundatii si de tehnologie pentru alipirea la o constructie existenta).

In cazul lucrarilor de mica amploare elementele de organizare de santier se pot preciza pe planul de situatie detailat. In cazul lucrarilor de mari dimensiuni se prezinta separat si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE), insotit de avizele specifice. In cazul in care proiectul de organizare a executiei nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru constructia propriu-zisa, acesta va face obiectul unei autorizatii separate (vezi subcapitolul 8).

6.2 - Proiectul pentru autorizatia de construire - PAC in forma simplificata

In conformitate cu Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005, pentru facilitarea obtinerii autorizatiei de construire, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizatia de construire - PAC cu un continut simplificat pentru urmatoarele tipuri de constructii, situate in afara zonelor de protectie stabilite prin lege:

- locuintele individuale P si P+1E, din mediul rural, resedinte principale realizate din fondurile persoanelor fizice;

- anexe gospodaresti ale locuintelor: bucatarii de vara, grajduri (pentru animale mari), hambare, fanare, patule, magazii, soproane, garaje, fantani, latrine uscate, fose vidanjabile, spatii pentru activitati mestesugaresti de prelucrare secundara a produselor agricole si silvice si care alcatuiesc impreuna cu locuinta o unitate functionala distincta, rezervoare pentru combustibil lichid sau gazos, imprejmuiri;

- racorduri si bransamente la utilitati;

- anexe ale exploatatiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentru animale, platforme pentru furaje, patule, imprejmuiri de pasuni, spatii de cazare temporara pe timpul campaniilor agricole;

- constructii provizorii cu utilizare temporara: targuri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, constructii temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, politice, religioase, etc.), tabere de corturi si rulote.

Pentru tipurile de constructii mentionate mai sus, continutul simplificat al proiectului pentru autorizatia de construire este prezentat in Anexa 4 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate pri Ord. MTCT 1430/2005.

Elaborarea proiectului pentru autorizatia de construire - PAC, extras din proiectul tehnic, este inclusa in onorariul (tariful) de proiectare de baza.

6.3 Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se intocmeste prin grija beneficiarului, eventual cu concursul proiectantului si cuprinde doua categorii principale de documente si anume:

a - documente/acte de natura juridica sau administrativa de care este

responsabil in exclusivitate beneficiarul (cele prezentate la pct. 5.3) sau arhitectul cu drept de semnatura (prezentat la pct. 5.4);

b - documentatii de natura profesionala (arhitectural-urbanistica si tehnica) pe care le elaboreaza si de care raspunde proiectantul, respectiv arhitectul cu drept de semnatura sau a caror elaborare de catre alti specialisti abilitati o coordoneaza arhitectul in calitate de sef de proiect (proiectant general) si care sunt urmatoarele: - proiectul pentru autorizatia de construire - PAC (dupa caz de desfiintare - PAD sau/si de organizare a executiei lucrarilor - POE), toate fisele tehnice si documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor de natura arhitectural-urbanistica si tehnica, verificari si expertize tehnice, eventual alte studii.

Continutul - cadru al documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire este urmatorul:

- CERERE (formular tip - model F.9 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata), semnata de beneficiar;

- ANEXA la cerere (din formularul tip - model F.9) completata, stampilata si semnata de catre proiectantul general sau de catre beneficiar;

- CERTIFICATUL DE URBANISM si plansele anexa (planul de incadrare in zona si planul de situatie) vizate spre neschimbare - copii;

- DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI (intabulat in Cartea Funciara) - copie legalizata;

- DECLARATIE pe proprie raspundere, autentificata la un notar public, privind inexistenta pe rolul instantelor judecatoresti a unor litigii referitoare la imobil (teren - constructii), in original;

- ACORDUL VECINILOR, autentificat la un notar public - daca este cazul, in original;

- APROBAREA pentru scoaterea terenului din circuitul agricol - daca este cazul, copie;

- CERTIFICAT privind atribuirea unui nou numar postal - daca este cazul, copie;

- Hotararea Consiliului Local - HCL privind aprobarea PUZ sau PUD, inclusiv avizul Comisiei Tehnice de Urbanism - CTU si plansa avizata cu reglementarile urbanistice din PUZ sau PUD - daca este cazul, copii;

- FISELE TEHNICE (doua exemplare) SI DOCUMENTATIILE TEHNICE pentru AVIZELE/ ACORDURILE, care se obtin prin grija emitentului autorizatiei, impuse prin certificatul de urbanism pentru emiterea ACORDULUI UNIC;

- AVIZELE/ACORDURILE SPECIFICE impuse prin certificatul de urbanism (altele decat cele pentru acordul unic) si care au fost obtinute prin grija beneficiarului - copii;

- ACORDUL PROIECTANTULUI INITIAL al cladirii, in cazul interventiilor de orice fel la constructii existente (in situatia ca proiectantul initial este necunoscut acest acord este inlocuit de o EXPERTIZA TEHNICA elaborata de un expert atestat);

- ALTE STUDII DE SPECIALITATE cum ar fi: studii de insertie in sit, de circulatie, istorice, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului, ridicarea topo a terenului s.a. (dupa caz, conform prevederilor din certificatul de urbanism);

- AUTORIZATIA DE DESFIINTARE (in cazul demolarii unor constructii existente pe amplasament) - copie;

- PROIECTUL PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - PAC - in doua exemplare, verificat tehnic de catre verificatori atestati;

- DOVADA LUARII IN EVIDENTA a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizatia de construire - PAC emisa de catre Filiala teritoriala a OAR in evidenta careia figureaza arhitectul / conductorul arhitect care a semnat si parafat proiectul de arhitectura;

- PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - POE - in doua exemplare (cu un continut - cadru prezentat in Cap.8); - in acest caz se vor anexa si avizele specifice organizarii de santier impuse prin certificatul de urbanism si care pot fi: - avizele pentru utilitati, - avizul de circulatie, - avizul pentru ocuparea temporara a domeniului public, - avizul sanitar privind organizarea de santier s.a.;

- CONTRACTUL cu o societate comerciala de salubritate pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din lucrarile de construire.

- DOVADA ACHITARII TAXELOR LEGALE PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC SI AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (in copie);

Documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire se depune la autoritatea administratiei publice locale (primarie sau consiliu local) dupa ce a fost verificata de structura specializata a acesteia.

Arhitectul cu drept de semnatura, dupa caz, ceilalti proiectanti de specialitate au obligatia, impusa prin lege, de a sustine solutiile tehnice ale proiectului in fata Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sau a altor organisme abilitate, la solicitarea membrilor acesteia, precum si de a introduce in documentatie modificarile si/sau conditiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. In aceste conditii faza din contractul de proiectare referitoare la elaborarea documentatiilor pentru avize si a proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare este de drept finalizata numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.

6.4 Taxe, termenul de emitere, valabilitatea autorizatiei de construire si durata executarii lucrarilor autorizate

La depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire beneficiarul are obligatia achitarii urmatoarelor:

TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, calculata conform legislatiei privind impozitele si taxele locale si care este de:

- 1% din valoarea devizului general - cheltuieli aferente investitiei de baza C+I pentru lucrarile de constructii altele decat locuintele (vezi Capitolul 7 - Anexa 04, - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1 - Constructii si instalatii sau Anexa 05, capitolul I - valoarea lucrarilor de constructii si instalatii C+I);

- 0,5 % din valoarea C+I din devizul general pentru constructiile de locuit.

In cazul constructiilor cu functiuni mixte care includ si spatii de locuit taxa se va calcula proportional, corespunzator ponderii functiunii de locuit din totalul suprafetei desfasurate totale.

Valoarea lucrarilor de construire declarata in cererea de autorizatie nu poate fi mai mica decat valoarea fiscala a constructiei raportata la suprafata construita desfasurata.

TAXA PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC, care rezulta din cuantumul taxelor stabilite de fiecare emitent pentru avizul sau acordul eliberat.

TAXA PENTRU TIMBRUL DE ARHITECTURA, stabilita prin Legea 121/2002 pentru aprobarea OG 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de creatie, de 0,5 0/00 din valoarea lucrarilor autorizate, colectata de emitentul autorizatiei, pe care apoi o vireaza in contul Uniunii Arhitectilor din Romania.

TERMENUL LEGAL DE EMITERE a autorizatiei de construire este de maxim 30 de zile de la inregistrarea cererii, in conditiile unei documentatii complete si care nu necesita modificari ale solutiilor tehnice impuse pentru avizarea fiselor tehnice din componenta acordului unic.

In acest context trebuie sa aratam ca durata legala totala pentru obtinerea unei autorizatii de construire este urmatoarea:

- 30 de zile pentru emiterea certificatului de urbanism,

- circa 30 de zile pentru eventualele avize obtinute prin grija beneficiarului,

- 30 de zile pentru emiterea acordului unic si autorizatiei de construire.

Rezulta o perioada de minimum trei luni (in care nu este inclusa durata pentru elaborarea documentatiilor si proiectelor). Acest interval poate fi mult mai mare in cazul elaborarii, avizarii si aprobarii unui eventual PUD (PUZ) sau care de regula se prelungeste din cauza obstacolelor birocratice aparute pe parcursul procesului de avizare si autorizare.

VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE se stabileste pentru maxim 12 luni, timp in care este obligatorie inceperea executarii lucrarilor de construire.

DURATA EXECUTARII LUCRARILOR AUTORIZATE (distincta fata de perioada de valabilitate) este stabilita in mod curent intre 12 si 24 de luni si este apreciata de catre emitentul autorizatiei in raport cu solicitarea facuta, gradul de complexitate al lucrarilor si de interesul public din zona in care se executa constructia. Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata executarii lucrarilor.

Termenul de valabilitate a autorizatiei de construire sau dupa caz durata executarii lucrarilor se poate prelungi o singura data pentru o perioada de maxim 12 luni.

6.5 Obligatii ale titularului autorizatiei de construire

6.5.1 - Obligatii fata de autoritati

a - Inainte de inceperea executarii lucrarilor autorizate:

- sa anunte inceperea lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC (teritorial), pentru care se folosesc formularele tip F.17 si F.18 stabilite prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata), aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005;

- sa plateasca in contul ISC o taxa de 0,1% din valoarea declarata a lucrarilor autorizate pentru cheltuielile statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii;

- sa monteze la locul santierului un panou de identificare a lucrarilor, alcatuit conform modelului stabilit prin Ord. MLPAT 63N/1998 (Anexa 8 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicata, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005).

b - Pe parcursul executarii lucrarilor:

- sa plateasca esalonat in contul ISC o taxa de 0,7% corespunzator valorii stadiilor fizice executate, pentru activitatile statului de elaborare a reglementarilor tehnice si pentru controlul calitatii constructiilor.

Daca lucrarile de executie nu se incadreaza in termenul stabilit prin autorizatia de construire, beneficiarul este obligat sa solicite prelungirea acesteia. Cererea de prelungire, la care se anexeaza originalul autorizatiei de construire, trebuie depusa la autoritatea emitenta cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate (dupa caz a duratei stabilite pentru executarea lucrarilor). Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei platite initial.

Prelungirea autorizatiei determina ultimul termen pentru executarea integrala a lucrarilor. Dupa acest termen continuarea lucrarilor de construire se poate face numai dupa emiterea unei noi autorizatii pentru restul de lucrari ramase de executat.

c - La terminarea executarii lucrarilor:

- cu cel putin 15 zile inainte de expirarea duratei de executie sa regularizeze taxa de autorizare pe baza valorii reale a lucrarilor de construire executate;

- sa inscrie constructia in Cartea Funciara, pe baza unei documentatii cadastrale;

- sa declarare la organele financiare teritoriale constructiile in vederea impunerii;

- dupa caz, sa obtina autorizatia pentru desfasurarea unei activitati economice sau a autorizatiei sanitare de functionare.

6.5.2 - Obligatii privind asigurarea cerintelor de calitate in constructii - care decurg din prevederile Legii r. 10/1995 (impreuna cu regulamentele de aplicare a acesteia):

a - Incredintarea executarii lucrarilor numai cu persoane juridice autorizate in domeniul constructiilor.

b - Urmarirea executiei lucrarilor de constructii realizata prin dirigintele de santier autorizat, ca reprezentant angajat al beneficiarului, care supravegheaza ca executia lucrarilor sa respecte autorizatia de construire si proiectul tehnic pentru executia lucrarilor pe baza caruia a fost emisa.

c - Intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

d - Efectuarea receptiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

e - Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei, care se face dupa receptia finala a lucrarilor, pe toata durata existentei acesteia, beneficiarul (proprietarul) avand obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor, conform prevederilor legale.

Detalierea problematicii prezentate mai sus este facuta in sucapitolele 4.1 si 4.

7 AUTORIZATIA DE DESFIINTARE

Atunci cand eliberarea amplasamentului, in vederea realizarii unei noi constructii, impune demolarea unei constructii existente este necesar ca inaintea emiterii autorizatiei de construire sa se solicite o autorizatie de desfiintare (demolare) pentru aceasta.

Autorizatia de desfiintare se emite tot de catre autoritatile administratiei publice locale pe aceeasi baza legala si metodologica ca si cea pentru autorizatia de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM pentru desfiintare (demolare) se poate emite separat de certificatul de urbanism pentru construire sau dupa caz prevederea demolarii se face in certificatul de urbanism pentru lucrarile de construire.

Documentatia necesara pentru obtinerea certificatului de urbanism pentru desfiintare este similara cu cea pentru lucrarile de construire, cu precizari specifice privind constructia care se va desfiinta.

7.1 Avizele pentru emiterea autorizatiei de desfiintare impuse prin certificatul de urbanism pot fi dupa caz urmatoarele:

Avizul institutiei publice teritoriale care gestioneaza evidenta monumentelor istorice si care se obtine prin grija beneficiarului pe baza unei documentatii elaborate de catre arhitect. Acest aviz este eliberat de catre Muzeul de Istorie al Municipiului Bucuresti sau de Directia de Cultura a Municipiului Bucuresti (pentru zonele protejate) in cazul capitalei sau de catre muzeele judetene de istorie sau de catre directiile de cultura de la nivelul judetelor.

Documentatia necesara pentru obtinerea acestui aviz se compune de regula din urmatoarele:

- cerere (dupa caz formular tip);

- dovada dreptului de proprietate asupra cladirii care se va demola (copie);

- certificatul de urbanism care prevede demolarea si planurile anexa vizate spre neschimbare (copii);

- memoriu de prezentare a constructiei care se demoleaza (anul construirii, scurt istoric al constructiei, eventual numele arhitectului, stilul arhitectural, sistemul constructiv, materiale de constructie, functiuni, nivelul de echipare cu instalatii, gradul de uzura, etc.);

- plan de situatie (cu marcarea constructiei sau a partii de constructie care se va demola) sc. 1:500 sau 1:200;

- releveul constructiei care se va demola (planurile tuturor nivelurilor, sectiuni si fatade) sc.1:100 sau 1:50;

- fotografii color, de ansamblu si de detaliu - format minimum 9 x 13 cm;

- taxa de avizare (stabilita de catre institutia care emite avizul).

Avizul Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) in cazul demolarii partiale a unei constructii si care se obtine pe baza unei documentatii similare cu cea pentru interventiile la constructiile existente (vezi pct. 5.2).

Avizele privind debransarea de la retelele edilitare - dupa caz (energie electrica, telefoane, gaze naturale, termoficare, etc.) emise de furnizorii de utilitati pe baza unor fise tehnice si documentatii asemanatoare cu cele pentru avizele de amplasament ale retelelor edilitare din cadrul acordului unic pentru construire (pct. 5.1.1 si 5.1.3).

Contractul cu o unitate sau o societate comerciala specializata pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din demolare.

7.2 Proiectul pentru autorizatia de desfiintare - PAD - va fi elaborat de catre proiectanti autorizati (arhitecti sau conductori arhitecti cu drept de semnatura si ingineri cu diploma de licenta recunoscuta de statul roman) in conformitate cu Anexa nr.1 litera B din Legea 50/1991 republicata.

Complexitatea proiectului pentru autorizatia de desfiintare - PAD poate diferi foarte mult, fiind determinata de urmatoarele particularitati:

- amplasarea constructiei: izolata sau alipita la o constructie existenta si distantele dintre constructia care se demoleaza si vecinatati (constructiile care se pastreaza, domeniul public);

- dimensiunile constructiei;

- regimul de inaltime: parter sau P+1E sau constructie cu mai multe niveluri;

- sistemul constructiv: paianta/lemn, zidarie, structura in cadre din beton armat sau metalica;

- elemente de patrimoniu care se pastreaza sau/si trebuie recuperate.

Toate acestea, dupa caz, impun o tehnologie de demolare specifica, cu prevederea de masuri corespunzatoare de protectie a mediului (vecinatatilor) si a executarii lucrarilor de demolare.

- Piese scrise

- foaia de titlu a proiectului si lista cu semnaturile proiectantilor, cu precizarea in clar a numelui si a partii din proiect de care raspund;

- borderourile pieselor scrise si desenate;

- memoriu tehnic care sa prezinte constructia care se demoleaza - amplasamentul, scurt istoric (anul construirii), arhitecti sau mesteri cunoscuti, stilul arhitectural, sistemul constructiv, materiale de constructie, functiuni, nivelul de echipare tehnico-edilitara, gradul de uzura, elemente de patrimoniu care urmeaza a se preleva, etc.;

intr-un capitol (sau memoriu) distinct se va prezenta tehnologia de executie a demolarii cu precizarea masurilor de protectie a eventualelor constructii invecinate, a mediului inconjurator si de protectia muncii;

- in cazul constructiilor alipite la calcanul unei alte constructii care se pastreaza, prin certificatul de urbanism se poate solicita ca tehnologia de demolare sa fie fundamentata pe baza unei expertize tehnice a cladirii invecinate, care se anexeaza memoriului.

- fotografii color, de ansamblu si de detaliu, format minim 9 x 13 cm.

- Piese desenate

- plan de incadrare in zona (localitate) sc.1:2000, 1:5000 sau 1:10000;

- plan de situatie sc. 1:500, 1:200 sau 1:100, cu marcarea parcelei cadastrale, a constructiei sau a partii de constructie care se va demola si a constructiilor care se mentin, retele edilitare care se dezafecteaza si a celor care se mentin, modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor; (planurile de incadrare in zona si de situatie se redacteaza pe suporturi topografice vizate de Oficiu de cadastru judetean sau al municipiului Bucuresti);

- releveul constructiilor care se vor demola - sc.1:100 sau 1:50, cu evidentierea spatiilor si functiunilor existente, indicarea cotelor si materialelor existente (planurile tuturor nivelurilor, planul acoperisului, sectiuni caracteristice si toate fatadele);

- in situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor de demolare.

Fiecare plansa va avea in partea dreapta - jos cartusul de identificare si va fi stampilata si semnata la fel ca la proiectul pentru autorizatia de construire.

7.3 Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare se intocmeste prin grija beneficiarului (proprietarul constructiei care se demoleaza), de regula cu concursul proiectantului si se compune din urmatoarele:

- CERERE - formular tip (acelasi ca cel pentru autorizatia de construire), semnata de proprietarul constructiei;

- ANEXA la cerere (formular tip, acelasi ca cel pentru autorizatia de construire) completata si semnata de catre proiectant sau proprietarul constructiei;

- CERTIFICATUL DE URBANISM care prevede desfiintarea si planurile anexa vizate spre neschimbare - copie;

- DOVADA DREPULUI DE PROPRIETATE asupra constructiei care se desfiinteaza (intabulat in Cartea Funciara) - copie legalizata;

- DECLARATIE pe proprie raspundere, autentificata la un notar public, privind inexistenta pe rolul instantelor judecatoresti a unor litigii referitoare la imobil (teren - constructii), in original;

- CERTIFICAT eliberat de Administratia Financiara care sa ateste valoarea fiscala a constructiei care se demoleaza, pentru calcularea taxei de autorizare;

- AVIZELE/ACORDURILE privind desfiintarea, impuse prin certificatul de urbanism - copii;

- PROIECTUL PENTRU AUTORIZATIA DE DESFIINTARE - P.A.D. (in doua exemplare);

- DOVADA LUARII IN EVIDENTA a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizatia de desfiintare - PAD emisa de catre Filiala teritoriala a OAR in evidenta careia figureaza arhitectul / conductorul arhitect care a semnat si parafat proiectul de arhitectura;

- CONTRACTUL cu o societate comerciala de salubritate pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din lucrarile de demolare.

- DOVADA ACHITARII TAXEI LEGALE pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare (in original).

TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE se calculeaza conform legislatiei privind impozitele si taxele locale si reprezinta 0,1% din valoarea fiscala a constructiei sau a partii de constructie care se demoleaza.

Autorizatia de desfiintare se elibereaza in aceleasi conditii de valabilitate si de durata a executiei ca si autorizatia de construire.

Elaborarea documentatiilor pentru avize si a proiectului pentru autorizatia de desfiintare - PAD sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse in onorariul (tariful) de proiectare de baza si fac obiectul unor tarifari separate.

8 AUTORIZATIA PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER   

Autorizatia de organizare a executiei lucrarilor este necesara in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se solicita odata cu autorizarea lucrarilor de baza sau face obiectul unei documentatii separate.

Avizele/acordurile specifice pentru organizarea de santier, impuse prin certificatul de urbanism pot fi dupa caz: avizele privind asigurarea racordurilor provizorii la retelele edilitare; - avizul de circulatie; - avizul pentru ocuparea temporara a domeniului public; - avizul sanitar privind organizarea de santier; - contractul cu o societate prestatoare de servicii privind evacuarea molozului rezultat in urma executarii lucrarilor de constructie s.a.

PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - POE conform Anexei nr.1, litera C din Legea 50/1991 (republicata) are urmatorul continut:

- Piese scrise

- foaia de titlu a proiectului si lista cu semnaturile proiectantilor, cu precizarea in clar a numelui, calitatii si a partii din proiect de care raspund;

- borderourile pieselor scrise si desenate;

- memoriu tehnic care sa prezinte descrierea lucrarilor provizorii, organizarea incintei, asigurarea si procurarea de materiale si echipamente, asigurarea racordurilor si bransamentelor provizorii la retelele de utilitatile urbane din zona, accesele si imprejmuirile provizorii, precizari privind masurile de protectia muncii si de securitate la incendiu (PSI).

- Piese desenate

- planul general privind organizarea de santier, sc 1:100 sau 1:200 (in cazul lucrarilor de mare amploare), va fi redactat conform planului de situatie privind amplasarea viitoarei constructii si va cuprinde dispunerea tuturor amenajarilor si constructiilor provizorii necesare lucrarilor de executie (baracamente, depozite inchise sau deschise pentru materiale, platforme de lucru, amplasarea utilajelor de ridicat, rampa de spalare autocamioane, imprejmuirea provizorie, accesele in santier, etc.); dupa caz, se marcheaza suprafetele de teren din domeniul public sau/si privat ocupate temporare de lucrarile de santier (pentru care s-a obtinut inchirierea) si eventualele devieri temporare ale circulatiei pietonale sau/si auto si se prevad masurile de protectie si de semnalizare ale santierului.

Documentatia pentru emiterea autorizatiei de organizare a executiei lucrarilor, taxele si conditiile de valabilitate si de durata a executarii lucrarilor sunt aceleasi ca pentru autorizatia de construire.

Elaborarea documentatiilor pentru avize si a proiectului pentru autorizarea organizarii de santier - POE sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse in onorariul (tariful) de proiectare de baza si fac obiectul unor tarifari separate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate