Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Arhitectura


Index » inginerie » » constructii » Arhitectura
ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE SANTIER


ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE SANTIER


ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE SANTIER

1 URMARIREA DE SANTIER

Prezenta arhitectului si a proiectantilor de specialitate pe santier este o componenta esentiala a asigurarii calitatii executiei lucrarilor de construire si care din punctul de vedere al legislatiei in vigoare are doua niveluri distincte de exercitare si anume: urmarirea de santier si asistenta tehnica. La aceste activitati se adauga in faza finala a lucrarilor participarea arhitectului (proiectantului) la intocmirea de catre beneficiar a cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI

MISIUNILE ARHITECTULUI

Selectarea ofertelor de la constructori, desemnarea constructorului si semnarea contractului pentru executia lucrarilor (vezi Capitolul 5.2);

Instiintarea emitentului autorizatiei de construire si ISC privind data inceperii lucrarilor de executie;

Angajarea inspectorului (diriginte) de santier;

Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea urmaririi de santier si dupa caz a asistentei tehnice;

Asigurarea intocmirii cartii tehnice a constructiei;

Organizarea receptiei lucrarilor executate.

MISIUNI SPECIFICE

Urmarirea de santier conform prevederilor legale in vigoare;

Participarea la receptia lucrarilor executate.

MISUNI SUPLIMENTARE

Acorda consultanta sau intocmeste cererea de oferta pentru selectarea constructorului, dupa caz poate organiza licitatia pentru atribuirea lucrarilor de executie;

Asistenta tehnica a lucrarilor de executie, conform conditiilor contractuale stabilite cu beneficiarul;

Intocmirea cartii tehnice a constructiei.

Urmarirea de santier constituie o obligatie a arhitectului (proiectantului), stabilita si reglementata prin legislatia in vigoare si este inclusa in onorariul (tariful) de baza si consta din urmatoarele:

1.1 - Verificarea executiei lucrarilor in sensul respectarii prevederilor autorizatiei de construire, activitate prevazuta in Legea 184/2001 (republicata) ca un drept al arhitectului cu drept de semnatura, dar si o obligatie conform Legii 10/1995 si Legii 50/1991 (republicata).

1.2 - Participarea la verificarea si atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire de catre proiectant a calitatii executiei lucrarilor, care este prevazut in proiectul tehnic.

Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de santier, are obligatia sa depuna la Inspectia de Stat in Constructii - ISC (teritoriale sau judetene) programul de urmarire a calitatii, anexat instiintarii de incepere a lucrarilor de construire.

Programul de urmarire a calitatii la fazele determinante va fi vizat de catre ISC, cu precizarea fazelor cand trebuie sa fie prezent si un inspector de stat ISC.

La verificarea pe santier a fazelor determinante trebuie sa participe:

- beneficiarul, reprezentat de dirigintele de santier, atestat de ISC;

- proiectantul (seful de proiect sau/si proiectantul de specialitate responsabil de proiectarea fazei respective de lucrare);

- constructorul, reprezentat de responsabilul cu calitatea din cadrul firmei de constructii, atestat de catre ISC; - in cazul executarii lucrarilor realizate in regie proprie, in conformitate cu legislatia in vigoare, beneficiarul este obligat sa angajeze pe langa dirigintele de santier si un responsabil cu calitatea atestat de ISC;

- inspectorul de stat din ISC, dupa caz, la fazele stabilite la inceperea lucrarilor;

- alti specialisti responsabili in realizarea unei anumite faze determinante (dupa caz topograful, geotehnicianul, etc.).

Dirigintele de santier sau constructorul au obligatia sa convoace inainte cu minimum 48 de ore pe toti cei care trebuie sa participe la verificarea unei fazei determinante.

Intr-o situatie minimala verificarea si atestarea fazelor determinante se refera la urmatoarele aspecte si categorii de lucrari:

- predarea amplasamentului catre constructor si verificarea trasarii (prin arhitect);

- sapatura si natura terenului (prin proiectantul structurii si geotehnician);

- fazele determinante de executie a structurii, in primul rand a lucrarilor ascunse, de tipul armarii placilor, grinzilor si stalpilor (prin proiectantul structurii);

- calitatea executiei zidariei (prin arhitect sau proiectantul structurii);

- verificarea executiei termoizolatiilor si dupa caz a hidroizolatiilor - inundarea terasei (prin arhitect);

- alte aspecte considerate ca importante de catre proiectanti si care au fost prevazute in programele de urmarire a calitatii.

Constatarile verificarilor vor fi consemnate in procese verbale de faze determinante (formulare tip agreate de ISC, asigurate prin grija constructorului), semnate si stampilate de catre toti participantii mentionati mai sus.

Procese verbale de faze determinante impreuna cu procesele verbale de lucrari ascunse vor fi pastrate de beneficiar pentru a fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

1.3 - Stabilirea prin dispozitie de santier a solutiilor de remediere a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului si urmarirea aplicarii pe santier a rezolvarilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre verificatori de proiecte atestati.

2 ASISTENTA TEHNICA

Asistenta tehnica pe santier este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si arhitect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau prin acte aditionale la acesta.

In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau numai pentru parti din proiect (arhitectura-finisaje, structura).

Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:

2.1 - Verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a proiectului, care se desfasoara pe baza unui program periodic (de doua ori pe saptamana, saptamanal, bilunar sau de cate ori este nevoie), pe toata durata lucrarilor sau pe perioade determinate (mai putin recomandabil).

In aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare nu modifica proiectul si autorizatia de construire.

Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note si dispozitii de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.

In cazul completarilor sau modificarilor de solutii se vor intocmi dispozitii de santier, care dupa caz vor fi vizate si de verificatori tehnici de proiecte.

Cand prin dispozitiile de santier se aduc modificari fata de autorizatia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare in conditiile legii.

Emiterea unei noi autorizatii de construire este necesara daca se modifica conditiile de amplasament, aspectul constructiei, solutiile structurale de ansamblu sau daca este periclitata stabilitatea constructiilor invecinate.

Notele si dispozitiile de santier vor fi avizate (insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

2.2 - Consultanta de specialitate acordata beneficiarului privind diverse probleme legate de executia lucrarilor de constructii, cum ar fi pentru:

- angajarea dirigintelui de santier atestat de ISC si dupa caz a responsabilului cu calitatea atestat de ISC, atunci cand lucrarile se executa in regie proprie;

- intocmirea cererilor de oferta pentru alegerea constructorului;

- analiza ofertelor prezentate de constructori si desemnarea constructorului;

- intocmirea cererilor de oferta pentru achizitionarea de furnituri care nu sunt cuprinse in contractul de antrepriza si analizarea ofertelor primite;

- alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor pentru finisaje;

- alegerea marcilor de utilaje sau echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu specificatiile tehnice din proiectul tehnic;

- verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei;

- organizarea receptiei lucrarilor executate.

3 INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

3.1 Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a constructiei si a evolutiei ei in timp.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI - conform Anexei nr.6 la HGR 273/1994 care aproba 'Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora', este urmatorul:

- Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia, borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor fiecarui dosar in parte).

- Capitolul 'A' - Documentatia privind proiectarea:

- acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;

- avize care au fundamentat elaborarea proiectului;

- documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate (arhitectura, detalii de executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii), cu toate modificarile aduse pe parcursul executiei de catre proiectant, constructor sau beneficiar (investitor) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare;

- breviarele de calcul pe specialitati;

- indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

- caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

- Capitolul 'B' - Documentatia privind executia:

- autorizatia de construire (inclusiv planurile-anexa vizate spre neschimbare);

- procesul verbal de predare a amplasamentului si reperul de nivelment general;

- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale executiei;

- in situatia cand executia lucrarilor de construire nu a fost urmarita de un inspector - diriginte de santier atestat si nu s-au incheiat procesele verbale pentru fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor va solicita elaborarea unei expertize tehnice care sa ateste calitatea executiei; dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care se impun si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executarea intocmai a acestora;

- certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul incercarilor de rezistenta ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale autoritatilor de control, registrul de dispozitii si note de santier, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, seisme, temperaturi excesive, etc.), caietele de atasament s.a.

- procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusiv citirile initiale de la care incep masuratorile (daca este cazul);

- expertize tehnice, verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este cazul).   

- Capitolul 'C' - Documentatia privind receptia lucrarilor executate:

- procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;

- alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

- Capitolul 'D' - Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:

- prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;

- proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este cazul);

- acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;

- procesele verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;

- Jurnalul principalelor evenimente (schimbarea proprietarului, explozii, inundatii, seisme, temperaturi excesive, etc.).

Pentru constructiile de locuit cu pana la doua niveluri si constructiile de importanta redusa continutul cartii tehnice se rezuma la autorizatia de construire, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cel final (la expirarea perioadei de garantie).

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija beneficiarului (investitorul sau proprietarul), inaintea receptiei lucrarilor pentru toate obiectele de constructie definitivate si care au fost supuse regimului de autorizare. La intocmirea cartii tehnice a constructiei pe langa beneficiarul (investitorul sau proprietarul) constructiei, eventual reprezentat de dirigintele de santier, mai participa proiectantul - pentru capitolele 'A' si 'D' (primele trei aliniate) si constructorul - pentru capitolul 'B'.

Cartea tehnica a constructiei se pastreaza de catre beneficiarul (proprietarul) constructiei, care are obligatia completarii acesteia pe toata durata de existenta a constructiei.

3.2 Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora reprezinta procedura prin care beneficiarul (investitorul) certifica executarea lucrarilor prevazute prin proiectul tehnic si detaliile de executie in conformitate cu prevederile contractuale si ale autorizatiei de construire.

Conditiile de efectuare a receptiei sunt stabilite de HGR 273/1994 care aproba 'Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora'.

Receptia se efectueaza in doua etape distincte:

- receptia la terminarea lucrarilor, efectuata la terminarea completa a unui obiect de investitie sau a unei parti independente din acesta si care poate fi utilizat separat;

- receptia finala, care se efectueaza dupa perioada de garantie si remedierea eventualelor obiectiuni facute la receptia terminarii lucrarilor.

Beneficiarul (investitorul) va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor, termen care nu trebuie sa depaseasca durata de executie a lucrarilor stabilita prin autorizatia de construire.

Comisia de receptie se numeste de catre beneficiar (investitor) si trebuie sa aiba cel putin cinci membri, dintre care unul este reprezentantul emitentului autorizatiei de construire.

In cazul cladirilor cu inaltimea mai mare de 28,00 m, cu sali aglomerate cu o capacitate de peste 150 de persoane, a hotelurilor, spitalelor, caminelor de copii si batrani sau pentru persoane cu handicap, beneficiarul este obligat sa includa in comisia de receptie si un reprezentant desemnat de Inspectoratul teritorial pentru stari de urgenta - pentru securitatea la incendiu.

La receptia lucrarilor si interventiilor executate la cladiri - monument istoric sau de arhitectura in comisia de receptie va fi inclus si un reprezentant desemnat de Directia de cultura sau dupa caz de Ministerul Culturii si Cultelor.

Proiectantul si constructorul lucrarilor nu pot face parte din comisia de receptie, avand numai calitatea de invitati.

Proiectantul, de regula arhitectul-sef de proiect in calitate de autor al proiectului va intocmi un referat privind executia lucrarilor si modul de respectare a autorizatiei de construire care va fi prezentat comisiei de receptie.

Comisia recomanda admiterea receptiei atunci cand nu a fost incalcata autorizatia de construire si nu exista obiectiuni sau cele care s-au ridicat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei.

Comisia respinge admiterea receptiei in situatia cand se constata vicii grave, care prin natura lor nu realizeaza una sau mai multe cerinte de calitate sau/si se constata abateri de la prevederile autorizatiei de construire, impunand efectuarea de expertize tehnice, reproiectari si reautorizari ale executiei de lucrari.

Cu ocazia receptiei lucrarilor executate beneficiarul este obligat sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, pe baza costurilor reale rezultate din devize si situatii de lucrari platite prin facturi si chitante, inclusiv pentru materialele aprovizionate direct sau care au fost puse in opera in regie proprie.

Pe baza procesului verbal de receptie si a autorizatiei de construire, beneficiarul Comanda intocmirea documentatiei cadastrale si apoi poate inscrie noua constructie cu rol fiscal la organele financiare teritoriale din cadrul primariei, respectiv o poate intabula in Cartea Funciara.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate