Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Ecologie


Index » educatie » » geografie » Ecologie
» Protectia mediului artificial


Protectia mediului artificial
Protectia mediului artificial

1. Conceptele de “mediul artificial” si “habitat uman”

Mediul artificial este reprezentat de “realizarile “omului, atat la nivelul asezarilor umane (localitati: sate, comune, orase; cladiri, strazi etc.), cat si in spatiul din afara acestora (cai de comunicatii: cai ferate, sosele, autostrazi, sisteme de transport al energiei electrice, tuneluri, viaducte, baraje etc.).

Habitatul uman este constituit dintr-o comunitate traind pe o suprafata bine definita. Dezvoltarea acestei comunitati in scopuri productive implica transformarea mediului natural intr-un mediu artifical, care include o varietate de structuri si instalatii proiectate in scopul creerii conditiilor favorabile activitatii productive si recreerii umane, precum si altor activitati ale vietii.
Asemeni mediului natural, cel artificial este supus si el degradarii si poluarii, trebuind sa fie protejat in sensul bunului mers al desfasurarii vietii si tuturor activitatilor umane.

2. Cadrul legislativ privind asigurarea protectiei mediului artificial

Protectia mediului artificial este legal asigurata atat sub aspect global – prin norme cuprinse in Constitutie si in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cat si printr-o serie de reglementari speciale, precum: Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul etc.

3. Masuri si modalitati de realizare a protectiei mediului

In vederea respectarii principiilor ecologice si asigurarii unui mediu de viata sanatos, organelor centrale si locale ale puterii executive le revin o serie de sarcini pe care le realizeaza in temeiul atrubitiilor stabilite de lege.

Autoritatea centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii: elaboreaza si promoveaza strategia nationala de mediu in general, inclusiv recomandarile pentru strategiile si politica in domeniu, precum si planificarea de mediu, corelata cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism; creaza cadrul organizatoric care sa permita accesul la informatii si participarea la deciziile privind mediul, inclusiv cu privire la planurile de dezvoltare a teritoriului si urbanism; in situatii speciale, are imputernicirea de a declara zone de risc inalt in anumite regiuni ale tarii si obligatia de a elabora, impreuna cu alte organisme, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in acele zone.

In vederea indeplinirii atributiilor de mai sus, aceasta autoritate centrala actioneaza prin intermediul organelor sale teritoriale, care sunt agentiile pentru protectia mediului.

In privinta protectiei mediului artificial un rol important il au consiliile locale, care raspund pentru: imbunatatirea microclimatului urban prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, infrumusetarea si protectia peisajului si mentinerea curateniei stradale; amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a se prejudicia salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei; respectarea regimului de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a monumentelor istorice etc., fiind interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora; adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa.

4. Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului

Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 autoritatile competente pentru protectia mediului conduc procedura de reglementare si emit (in favoarea persoanelor fizice si juridice), dupa caz, avize de mediu, acorduri si autorizatii/autorizatii integrate de mediu, in conditiile legii.

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Aprobarea planurilor si programelor, la orice nivel ierarhic, este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program.

Acordul de mediu este decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului. Este vorba despre activitati din opt domenii care, prin natura lor sau in raport cu anumiti parametri tehnico-functionali, prezinta un pericol potential pentru mediu. Acordul de mediu se emite de catre autoritatea centrala sau teritoriala pentru acele obiective si activitati care sunt prevazute in Legea protectiei mediului.

Acordul de mediu se emite pentru: parcari pentru stationarea unui numar mai mare de 1000 de vehicule (de catre minister), iar pentru un numar mai mic de 1000 de locuri de catre agentiile teritoriale; uzine de gaz, cocserii, instalatii de lichefierea carbunelui – de catre agentiile teritoriale; depozite de resurse minerale de interes national – de catre minister, iar pentru celelalte – de catre agentiile teritoriale; tehnologii de fabricatie, echipamente, aparatura in domeniul protectiei mediului – de catre minister; constructii civile – de catre agentiile teritoriale.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private ori pentru modificarea sau extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Acordul de mediu se emite in paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii.

Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului; el isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu incep in termen de doi ani de la data emiterii, cu exceptia proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pana la finalizarea investitiei.

Autorizatia de mediu este actul tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu. Autorizatia se emite de catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului pentru toate activitatile, cu exceptia cazurilor care fac obiectul unor reglementari speciale, cum ar fi: centrale nuclearo-electrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear, depozite finale de combustibil nuclear ars, precum si importul, tranzitul, exportul de deseuri de orice natura, importul si exportul de culturi de microorganisme, de plante si animale din flora si fauna spontana.

Categorile de obiective si activitati care necesita acorduri de mediu si/sau autorizatii de mediu sunt stabilite in legislatia mediului.

Activitatile desfasurate de structurile componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de mediu.

Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.

Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului. Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pentru activitatile supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Autorizatia de mediu este valabila cinci ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila zece ani. Prin exceptie, autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului.

Autorizatia de mediu este obligatorie pentru activitati ca: cele industriale, indiferent de profil sau de capacitati, transport auto, naval, aerian, pe cale ferata, cu mijloace de transport in comun; producerea de energie electrica si termica; activitati de gospodarire a apelor; activitati de invatamant, cultura si ale cultelor, aparare nationala; spalatorii chimice; cimitire si crematorii umane.Legislatia mediului stabileste si obiective si activitati care necesita studiu de impact. Prin aceasta se contribuie la prevenirea unui risc ecologic potential.

Sunt necesare studii de impact asupra mediului pentru orice activitate sau obiectiv care poate sa aiba un impact deosebit asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea sa (activitatile de transport, de productie, transport si stocare de energie, de eliminare a deseurilor si ambalajelor, de sport, turism si agrement etc.

In vederea obtinerii acordului de mediu, titularul proiectului sau al activitatii este obligat sa depuna la autoritatea teritoriala pentru protectia mediului urmatoarele acte: cererea pentru eliberarea acordului de mediu; descrierea proiectului sau a activitatii, cu principalele informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului; nota privind stadiul de realizare a programului asupra mediului, nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, daca este cazul; dovada platii taxei de autorizare; dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare (afisajul in zona obiectivului si la sediul administratiei publice locale, publicarea in ziare de tiraj, prezentarea prin posturile de radio si televiziune, comunicari scrise, transmise nominal persoanelor si asociatiilor interesate). Indiferent de metoda utilizata, la sediul autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se va afisa o prezentare rezumativa a proiectului sau a actiunii propuse dezbaterii publice.

Programul de conformare este – in esenta – un plan de masuri care cuprinde etape ce trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre autoritatea competenta, in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului. El este necesar pentru orice obiectiv care continua sau care isi inceteaza activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara.

Evaluarea prejudiciului se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare.

Programul de conformare cuprinde lucrarile si masurile ce se vor lua pentru protectia mediului, specificand: normele de emisii aplicabile activitatii si termenul final de conformare; descrierea proiectelor si a masurilor necesare incadrarii in normele stabilite, etapizarea programului de conformare cu specificarea termenului de realizare a fiecarei lucrari si/sau masuri stabilite, cat si performantele fiecarei etape, specificarea surselor de finantare asigurate.

Programul de conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor cauzate mediului prin activitatile anterioare.

Titularul proiectului sau al activitatii are datoria sa informeze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului ori de cate ori intervine o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii acordului sau autorizatiei de mediu.

Autoritatea competenta stabileste daca este necesara revizuirea acordului sau autorizatiei de mediu.

Suspendarea acordului de mediu si a autorizatiei de mediu poate avea loc dupa o somatie prealabila cu termen, pentru nerespectarea prevederilor mentionate, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare. Aceasta somatie va cuprinde o descriere a motivului suspendarii si o mentiune legata de perioada de timp pana la aplicarea suspendarii. La expirarea perioadei de raspuns din somatie autoritatea competenta suspenda acordul sau autorizatia de mediu. Perioada de suspendare se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.

Dupa expirarea perioadei de suspendare autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii. Dispozitia de incetare este executorie.

In ceea ce priveste obiectivele situate in afara asezarilor umane este de mentionat faptul ca fiecare dintre ele reprezinta un bun specific, cu un regim si functii proprii. Ele sunt supuse unor influente naturale sau umane negative, adica sunt afectate de poluare, impunandu-se necesitatea protejarii lor tehnice impotriva efectelor degradarii. In aceste conditii, regulamentele de exploatare prevad masuri tehnice de supraveghere, exploatare, intretinere si protejare ale acestora.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Ecologie


Ecologie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie