Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Finante banci


Index » business » » economie » Finante banci
» ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE


ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE
Încasarea veniturilor bugetare prin trezorerie

1. Obligatia calcularii si varsarii impozitelor si taxelor

Veniturile bugetare sunt constituite din impozite, taxe si contributii sociale datorate de agentii economici, institutii si persoane fizice, precum si din varsamintele institutiilor publice si alte venituri aprobate anual prin lege de catre Parlament. Veniturile sunt prevazute in bugete pe capitole si subcapitole, corespunzator subdiviziunilor clasificatiei bugetare.

Obligatia calcularii si varsarii la termen a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte datorate statului revine agentilor economici si institutiilor publice. De asemenea, agentii economici si institutiile publice au obligatia de a calcula, retine (stopaj la sursa) si varsa la buget impozitul pe veniturile din salarii, din dividende, din dobanzi sau drepturi de autor, precum si din alte venituri realizate de persoanele fizice pe baza de contract. Totodata, agentii economici si institutiile publice au obligatia ca, pe baza documentelor de executie silita prin poprire, transmise de organele fiscale, sa retina din drepturile de salarii ale personalului propriu, sumele datorate si neachitate la termen de unii salariati si sa le vireze trezoreriei in raza careia isi au domiciliul, pentru a fi evidentiate la incasari si scazute din rolurile fiscale.
În cazul calcularii obligatiilor bugetare de catre agentii economici si institutiile publice, organele fiscale verifica, pe baza declaratiilor de impozit, deconturilor sau altor raportari, modul de determinare a sumelor datorate si respectarea termenelor de plata.

În cazul impozitelor si taxelor de la populatie (altele decat cele realizate prin stopaj la sursa) calculul se realizeaza de catre organele fiscale, care comunica persoanelor fizice debitele stabilite pentru anul fiscal respectiv (se aplica metoda impunerii si debitarii), in vederea achitarii lor.

Veniturile bugetare se incaseaza in contul trezoreriei astfel

prin virare din initiativa agentilor economici, din conturile lor deschise la bancile comerciale in contul trezoreriei in raza careia agentul economic isi are domiciliul fiscal si din initiativa institutiei publice, prin virare din contul institutiei deschis la trezorerie in contul de venituri al bugetului deschis tot la trezorerie, folosindu-se ca document ordinul de plata;

plata in numerar direct la casieria trezoreriei, precum si incasarea prin agenti fiscali.

Veniturile incasate prin trezorerie sunt urmarite si evidentiate distinct pe bugete cu ajutorul conturilor (vezi Planul de conturi pentru activitatea trezoreriei), si anume:

Veniturile bugetului de stat (contul sintetic 20);

Veniturile bugetului local (contul sintetic 21);

Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 22);

„Venitul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” (contul 26);

„Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj”(contul 28);

Fondurile cu destinati speciala (contul 30, dezvoltat in analitic pe fiecare fond in parte);

Disponibilitati ale institutiilor publice (cont 50 dezvoltat in analitic pe surse de provenienta).

În cadrul fiecarui buget se asigura evidenta realizarii veniturilor pe surse de venituri – capitole si subcapitolele din clasificatia bugetara – precum si pe platitori (agenti economici, institutii publice, persoane fizice), prin sistemul de deschidere si codificare a conturilor de venituri.

Încasarea veniturilor prin trezorerii prezinta unele particularitati in functie de natura veniturilor, categoria platitorului, formele de plata si instrumentele folosite, organul de incasare etc.

2. Plata impozitelor si taxelor de catre agentii economici si institutiile publice

Agentii economici si institutiile publice achita impozitele, taxele si contributiile datorate la buget astfel:

prin depunerea la casieria trezoreriei a sumelor in numerar reprezentand impozite, taxe si contributii pentru care se elibereaza chitanta;

prin ordin de plata (tip trezorerie) pe baza caruia banca comerciala, in cazul agentilor economici sau trezoreria, in cazul institutiilor publice, achita impozitul, taxa sau contributia datorata bugetului, la trezoreria in raza careia sunt inregistrate fiscal.Documentele de plata prin cont a impozitelor, taxelor si contributiilor se intocmesc pentru fiecare categorie de venit bugetar si parcurg un anumit traseu.

Astfel, ordinele de plata intocmite de agentii economici, completate cu toate elementele necesare, se depun la sediu bancii comerciale unde acestia isi au conturile. Prin sistemul electronic de plati sumele sunt transmise la trezorerie prin sucursala Bancii Nationale din judet, (care gestioneaza contul curent al trezoreriei). Dupa operarea sumelor in contul agentului economic i se elibereaza extrasul de cont. Agentii economici care au legatura cu institutiile publice au deschis la trezorerii un cont de disponibilitati, simbolizat 5069 „Disponibil al agentilor economici”. În aceste cazuri ordinul de plata se depune direct la trezorerie.

Unitatile trezoreriei statului care primesc documentele de plati de impozite, taxe si contributii depuse de agentii economici (si institutiile publice) grupeaza aceste documente in pachete pe cele 4 tipuri de operatiuni, dupa caz (plati mici sau plati mari initiate in relatia cu sistemul bancar si plati locale initiate intre trezorerii din acelasi judet sau plati interjudetene initiate intre trezorerii) cu scopul intocmirii fisierelor pentru prelucrarea datelor in sistem informatic. Fisierele ce contin plati validate se transmit (prin Lotus Notes) la Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana, impreuna cu un borderou (raport) care cuprinde numarul total de operatiuni din fisier si suma totala a acestora.[1]

Impozitele, taxele si contributiile privesc bugetele gestionate prin trezorerii din diferite localitati. Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana, prin Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica, va intocmi fisiere pe trezorerii care cuprind incasarile prin virament aferente conturilor de venituri bugetare sau de disponibilitati administrate de aceste trezorerii si carora le va transmite fisierele respective de incasari. Pe baza lor, trezoreriile inregistreaza incasarile in debitul contului 61 „Cont corespondent al trezoreriei” si crediteaza dupa caz, conturile de venituri pe fiecare categorie de buget, fonduri speciale sau mijloace extrabugetare (20, 21, 22, 26, 28, 30 sau 50).

3. Încasarea veniturilor rezultate din activitatea institutiilor publice

În ceea ce priveste veniturile rezultate din activitatea proprie a institutiilor publice, destinatia acestora poate fi, dupa caz: se varsa ca venituri la buget; se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor bugetare, potrivit unor dispozitii legale; se utilizeaza ca mijloace extrabugetare sau fonduri speciale, in functie de regimul de finantare al institutiilor. Astfel, institutiile publice finantate integral de la buget, varsa veniturile proprii realizate in contul bugetului din care sunt finantate, iar cele autofinantate integral sau partial le retin pentru autofinantare.

În functie de regimul legal al destinatiei veniturilor institutiilor publice, operatiunile de incasare si varsare a veniturilor proprii se efectueaza astfel:

a. Încasarea veniturilor proprii in numerar prin casieria institutiei

Pentru serviciile prestate si lucrarile executate catre populatie, institutiile publice incaseaza contravaloarea acestora in numerar prin casierie proprie pe baza de chitanta eliberata platitorului. Veniturile proprii incasate se depun in conturile corespunzatoare deschise la trezorerie, potrivit destinatiilor legale ale acestora. Depunerea sumelor se realizeaza pe baza de foaie de varsamant iar sumele se vor inregistra la trezorerie, dupa caz, in conturi de venituri bugetare (20, 21, 22, 26, 28) in contul institutiei, pentru acoperirea cheltuielilor institutiei sau in contul de mijloace extrabugetare sau fonduri speciale (30 sau 50).

b. Încasarea prin virare direct in cont a veniturilor realizate de institutii publice

Contravaloarea serviciilor prestate, a lucrarilor executate si a livrarilor de materiale si produse catre agentii economici si alte institutii publice se poate incasa de catre institutia respectiva, dupa caz, pe baza:

ordinului de plata intocmit de catre agentul economic (institutia publica) pentru institutia beneficiara a sumei, cu inscrierea codului contului in care se va vira suma;

cecului, intocmit de catre unii agenti economici pentru incasarea veniturilor de catre institutiile autofinantate, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, lucrarilor executate si livrarilor de marfuri si materiale. Acest cec se intocmeste pe seama institutiei beneficiare, iar pe cec se trece codul contului in care se va incasa suma. Cecul se prezinta trezoreriei in raza careia este inregistrata fiscal institutia. Acesta verifica existenta disponibilitatilor in contul clientului sau si apoi efectueaza operatiunile de plata. Dupa operarea cecului in contul agentului economic ca plata se inregistreaza veniturile in contabilitatea trezoreriei.Institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, conturi escrow la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei sau in valuta, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti[2].

Este interzis institutiilor publice sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin banci, cu exceptia incasarilor si platilor efectuate in valuta, precum si a cazurilor de deschidere a conturilor escrow la banci, in care se pastreaza la dispozitia institutiilor anumite sume in lei sau in valuta.

4. Încasarea impozitelor si taxelor de la persoanele fizice prin trezorerie

Impozitele si taxele datorate de persoanele fizice din municipii si orase se incaseaza prin casieria trezoreriei, care este organizata in acest scop.

Pentru achitarea impozitelor si taxelor datorate, persoanele fizice prezinta serviciului (biroului) incasarea si evidenta veniturilor, instiintarile de plata primite de la organele fiscale, prin care sunt comunicate debitele din impozite, taxe, amenzi etc. ce urmeaza a fi achitate in anul fiscal respectiv. În lipsa acestora, contribuabilii pot prezenta; chitantele de plata din perioadele trecute; declaratii de impunere ale organelor fiscale, procese verbale de contraventii; alte documente din care sa rezulte natura si felul obligatiei de plata catre buget, precum si informari verbale pe baza carora se pot stabili impozitele si taxele de plata.

Pe baza documentelor prezentate de contribuabili si a evidentei nominale condusa de trezorerie, serviciul (biroul) incasarea si evidenta veniturilor intocmeste un aviz de plata care se transmite casieriei. Pe baza lui, in urma platii, se intocmeste foaia de varsamant cu chitanta, ca document justificativ de incasare a sumelor de la persoanele fizice.

Începand cu anul 2000 impozitele si taxele locale se platesc la casieriile proprii ale primariilor, prin aceleasi proceduri, ca urmare a trecerii atributiilor privind aceste impozite si taxe, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. De asemenea, sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si veniturile extrabugetare ale institutiilor publice, se incaseaza prin casieriile proprii ale institutiilor care gestioneaza bugetele respective, daca legea nu prevede altfel.

5. Alte organe implicate in incasarea impozitelor si taxelor

În comune si orase, de regula, incasarea impozitelor si taxelor se efectueaza de catre agentii fiscali, care elibereaza chitante pentru sumele incasate. Agentii incasatori din orase depun sumele incasate la casieria trezoreriei pe baza de foaie de varsamant. La primirea sumei casierul trezoreriei inapoiaza depunatorului un exemplar din foaia de varsamant. Sumele incasate in comune de agentii fiscali se depun, de regula, la oficiile postale cu un borderou si li se elibereaza acestora chitanta. Pe baza borderoului agentului fiscal, oficiul postal intocmeste ordin de plata pentru virarea sumelor in contul trezoreriei.

Pentru unele impozite si taxe si mai ales pentru amenzi, la care se intampina greutati in incasarea acestora de la contribuabili rau platnici, unitatile teritoriale pot angaja remizieri pe baza de conventie civila, a caror salarizare se face pe baza de cota procentuala din sumele incasate. Remizierii elibereaza chitante tip MFP si depun sumele la trezorerie cu foaie de varsamant tip trezorerie.

În baza dispozitiilor legale, Ministerul Finantelor Publice poate incheia conventie cu Casa de Economii si Consemnatiuni pentru incasarea unor impozite, taxe si amenzi de la persoanele fizice, prin unitatile sale teritoriale. În acest caz unitatile CEC elibereaza chitante pentru sumele incasate si grupeaza zilnic sumele incasate intr-un borderou pe conturile de venituri bugetare deschise pe bugete, capitole si subcapitole. Sumele incasate zilnic se varsa a doua zi in contul corespondent al trezoreriei cu ordin de plata, la care se anexeaza borderoul cu desfasurarea incasarilor pe conturi, impreuna cu o copie de pe foile de varsamant – chitanta eliberata persoanelor fizice.

La primirea ordinului de plata cu borderoul desfasurator, serviciul (biroul) incasarea si evidenta veniturilor verifica incadrarea corecta a veniturilor pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si pe bugete, concordanta sumei din ordinul de plata cu cea din borderoul desfasurator, existenta foilor de varsamant anexe la borderoul desfasurator si concordanta cu sumele inscrise in acesta. Apoi documentele se inregistreaza in contabilitatea sintetica si analitica.

Odata cu infiintarea trezoreriei statului veniturile bugetare incasate prin unitatile CEC s-au redus mult. De asemenea, s-a redus si rolul bancilor in executia bugetara. Ele doar mijlocesc platile agentilor economici (cu conturi deschise la banci) catre sistemul bugetar, plati sub forma de impozite, taxe si contributii.

Anumite venituri se incaseaza la buget prin intermediul unitatilor vamale. Este vorba de: taxele vamale si taxa pe valoarea adaugata, incasate de la persoanele juridice pentru importul de marfuri, taxele vamale incasate de la persoanele fizice si alte venituri rezultate din activitati vamale (confiscari de sume, chirii, amenzi si alte taxe).

Pentru incasarea veniturilor, unitatile vamale au deschise conturi distincte pentru aceste venituri la trezoreria de care apartin.

Încasarea taxelor vamale si a celorlalte venituri bugetare se poate face fie in numerar contra chitanta, fie pe baza de fila CEC sau cu ordin de plata, intocmite de platitor pe numele organului vamal si cu indicarea conturilor de venituri de la trezorerie.Organele vamale au obligatia ca in 24 de ore de la percepere sa depuna numerarul in conturile trezoreriei sau sa depuna pe baza de borderou cecurile si ordinele de plata la trezoreria teritoriala. Dupa verificare documentele sunt introduse in circuitul bancar pentru decontare.

În cazuri mai rare, mai ales in localitatile greu accesibile, achitarea obligatiilor fiscale se mai poate face prin oficiile postale, care transmit in final sumele incasate trezoreriilor la care sunt arondati contribuabilii.

6. Amanarea, esalonarea, compensarea sau restituirea veniturilor bugetare

Agentii economici si ceilalti contribuabili pot solicita, in anumite situatii, amanarea sau esalonarea platii unor impozite si taxe, prin cerere adresata organelor fiscale. Acestea au obligatia sa analizeze si sa solutioneze cererile respective.

În cazul rezolvarii favorabile, aprobarea de esalonare sau de amanare a platii unor impozite si taxe se comunica trezoreriei de catre organele de urmarire fiscala din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

Serviciul / biroul incasarea si evidenta veniturilor din cadrul trezoreriei verifica documentele justificative dupa care ele se folosesc pentru inregistrarea in evidenta analitica pe platitori. Competente de acordare a amanarii sau esalonarii, precum si a altor inlesniri (scutiri, reduceri) la plata impozitelor si taxelor locale, au si consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, in functie de bugetul la care se incaseaza acestea.

Contribuabilii pot solicita ca, in cazul in care la unele impozite si taxe au varsat mai mult decat se cuvenea legal, sumele varsate in plus sa fie trecute in contul altor impozite si taxe datorate de catre acelasi platitor. Aceasta operatiune poarta denumirea de compensare intre impozite si taxe.

Cererile de compensare se prezinta, de catre contribuabili, trezoreriei care, prin serviciul / biroul incasarea si evidenta veniturilor, verifica si analizeaza: existenta plusului de incasari la unele debite din impozite si taxe ale platitorului, la care nu mai apar termene de plata; existenta unor debite de impozite si taxe ale aceluiasi platitor, la care urmeaza sa se efectueze incasari de sume.

Rezultatul verificarii se consemneaza intr-un referat, la cererea contribuabilului, dupa care se aproba de catre directorul trezoreriei, in cazul municipiilor, sau directorul administratiei finantelor publice, in cazul oraselor si comunelor.

Compensarea, la aceeasi sursa de venit a sumelor platite in plus, se efectueaza de catre platitor prin retinerea lor din sumele datorate la termenele de plata urmatoare, cu conditia ca aceste sume sa fie comunicate si trezoreriei.

În cazul in care agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice au varsat la buget unele venituri, care ulterior se constata ca au fost varsate necuvenit sau in sume mai mari decat prevad reglementarile in vigoare, au dreptul sa solicite restituirea lor.

Restituirea are loc la cererea justificata a platitorului adresata trezoreriei, cerere care, pe langa ale elemente, trebuie sa cuprinda in mod expres: suma solicitata a fi restituita, scopul si documentele din care rezulta incasarea sumei, dovada din care rezulta ca suma a fost varsata ca necuvenita bugetului etc.

Cererea de restituire, bine documentata, se verifica si analizeaza de serviciul /biroul incasarea si evidenta veniturilor, urmarindu-se: temeiul legal in baza caruia s-a efectuat plata sumelor la buget; daca suma solicitata a fost efectiv incasata; cererea de restituire sa fie prezentata in cadrul termenelor de prescriptie prevazute de lege etc.

Rezultatul verificarii si analizei se consemneaza intr-un referat ce se va aproba de conducerea trezoreriei. Atunci cand solicitarea de restituire este aprobata, restituirea se face prin virament, in baza unei note contabile, daca beneficiarii sunt agenti economici sau institutii publice. Prin aceasta nota se debiteaza contul de venituri sintetice si analitice al bugetului in cauza si se crediteaza contul corespondent al trezoreriei, virarea sumelor facandu-se in contul agentului economic de la banca comerciala si, respectiv, in contul institutiei publice de la trezorerie.

În cazul contribuabililor – persoane fizice – sumele aprobate a fi restituite se platesc prin casieria trezoreriei direct persoanei in cauza, pe baza referatului aprobat.Pentru detalii, vezi Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 945/04.07.2005, pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de decontare ale trezoreriei statului in sistemul electronic de plati.

Vezi Ordonanta de Urgenta nr. 146/31-10-2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in M. O. nr. 824/14-11-2002.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate