Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
Protocol privind recunoasterea reciproca a serviciilor oferite clientilor comuni


Protocol privind recunoasterea reciproca a serviciilor oferite clientilor comuni
PROTOCOL

PRIVIND RECUNOASTEREA RECIPROCA A SERVICIILOR

OFERITE CLIENTILOR COMUNI
NR. 59/07.05.2008

Partile:

S.C. ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol 31-33, sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului J40/304/1991, Cod Unic de Inregistrare 336290, autorizata sa functioneze de CSA in baza deciziei nr. 16/07.11.2001, numar de inregistrare in Registrul Asiguratorilor RA 023/10.04.2003, reprezentata legal prin domnul Boris Schneider, Director General, in calitate de Asigurator,

si

S. C. COMPANIA DE PAZA SHELTER SECURITY S.R.L, cu sediul in Str. Prutului,nr.66,Voluntari,Ilfov , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/23/181/2008 avand cont IBAN RO23RZBR0000060010033174, deschis la Raiffeisen Colentina, cod fiscal RO18310250 , reprezentata de catre Domnul Alin Ionescu, Director General, in calitate de Furnizor de servicii de monitorizare GPS,

au convenit incheierea prezentului protocol, in urmatoarele conditii:

Art.1 Obiectul Protocolului - stabilirea unei relatii de colaborare intre parti cu privire la oferirea de produse si servicii de asigurare de catre Societatea ASIROM catre potentialii clienti ai Furnizorului serviciului de monitorizare GPS ..

Art.2 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se incheie pe o durata de un an si intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti.

Protocolul se reinnoieste automat daca niciuna din parti nu il denunta cu minim 30 zile inainte de expirare, printr-o notificare scrisa cu confirmare de primire transmisa celeilalte parti.

Art.3 CONDITII GENERALE DE COOPERARE

In executarea prezentului protocol Societatea ASIROM :

a)     va incheia prin salariatii proprii sau prin intermediari in asigurari imputerniciti de clienti, contracte de asigurare auto-casco, pentru riscurile de avarii si furt, cu un discount de 10 % din prima, clientilor care sunt in posesia unor autovehicule dotate cu sistem de monitorizare GPS;

b)     recunoaste ca, dat fiind ca echipamentele de monitorizare raman in proprietatea si dupa montarea acestora pe autovehicule, in caz de dauna din riscuri asigurate la aceste echipamente, Beneficiarul politei de asigurare este .pana la incidenta valorii daunei produse echipamentelor GPS montate la client,

c)     eventuala diferenta dintre indemnizatie (din care s-a scazut si eventuala fransiza) si aceasta valoare, va fi acordata Asiguratului;

d)     va informa potentialii clienti despre beneficiile oferite de sistemul de monitorizare GPS si discountul oferit in situatia cand vehiculul va fi echipat cu acest sistem, punandu-le la dispozitie coordonatele Furnizorului de servicii de monitorizare GPS;

e)     indica Furnizorului de servicii de monitorizare GPS persoana/persoanele de contact care vor gestiona colaborarea dintre parti.

In executarea prezentului protocol Furnizorul de servicii de monitorizare GPS

a)     va informa potentialii clienti despre discountul oferit de ASIROM la incheierea politei auto-casco, in situatia cand opteaza pentru sistemul de monitorizare GPS;

b)     va indica clientilor coordonatele persoanei/persoanelor de contact de la ASIROM care vor incheia asigurareac)     va transmite catre ASIROM lista unitatilor care monteaza sisteme de monitorizare GPS;

d)     va comunica ASIROM, orice schimbare in caracteristicile de functionare ale sistemului de monitorizare de cate ori este cazul;

e)     va permite reprezentantilor ASIROM, verificarea modului de functionare al sistemului de monitorizare, de cate ori se va considera necesar;

Art.4 CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

Fiecare Parte va mentine confidentialitatea oricaror date, informatii, documente, know-how, referitoare la organizarea interna, afacerile si clientela apartinand celeilalte parti, aflate cu ocazia derularii cooperarii ce face obiectul prezentului protocol.

Obligatia de confidentialitate continua si dupa incetarea valabilitatii prezentului protocol, pe o perioada nelimitata. Incalcarea acestei obligatii atrage dupa sine plata de daune-interese de catre partea in culpa in vederea acoperirii oricaror prejudicii aduse celeilalte parti sau tertilor (inclusiv clientilor). Prin exceptie, Partile vor putea dezvalui informatii confidentiale doar in cazurile expres prevazute de lege.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite doar in masura in care prin aceasta nu se va aduce atingere dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 677/2001 privind pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art.5 FORTA MAJORA

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea unei parti executarea obligatei contractuale a acesteia este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.

Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz; In termen de 15 zile se vor transmite actele doveditoare ale existentei fortei majore, certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele de mai sus, a inceperii sau incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.

Forta majora suspenda executarea prezentului protocol. Prelungirea cazului de forta majora pe o durata mai mare de 30 zile atrage incetarea de plin drept a protocolului.

Art.6 MODIFICAREA SI INCETAREA PROTOCOLULUI

Orice modificare a prezentului protocol va fi facuta in forma scrisa, prin act aditional semnat de ambele parti.

Incetarea prezentului protocol poate interveni in una din urmatoarele situatii:

a) pe baza notificarii prealabile a deciziei de denuntare a protocolului de catre oricare dintre partile contractante, transmisa cu 30 de zile inainte de data la care se doreste incetarea acestuia;

b) pe baza retragerii autorizatiei uneia dintre parti de a indeplini functii esentiale pentru exercitarea efectiva a dispozitilor contractului.

Incetarea sau rezilierea prezentului protocol nu are nici un efect asupra contractelor/ politelor de asigurare incheiate in baza acestuia, pana la data incetarii/ rezilierii contractelor de asigurare. Aceste contracte/ polite vor ramane valabile si in vigoare, conform prevederilor lor contractuale.

Art.7. DISPOZITII SPECIALE

Prevederile prezentului protocol se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

Orice alte situatii legate de colaborarea intre parti se vor reglementa prin negocieri, urmate de incheierea de acte aditionale la prezentul protocol.

Incheierea prezentului protocol de cooperare nu confera partilor exclusivitate, acestea putand derula acorduri similare si cu alti parteneri contractuali.

Nici una din parti nu are dreptul sa transfere, in tot sau in parte, oricare dintre drepturile si obligatiile asumate pe baza acestui Protocol unei alte persoane fara acordul prealabil, in scris, al celeilalte parti.Fiecare parte declara si garanteaza celeilate ca este o societate constituita in mod legal, care functioneaza conform legislatiei Romaniei si ca detine dreptul deplin, puterea si autoritatea de a incheia prezentul protocol si de a isi indeplini obligatiile asumate in cadrul acestuia.

Cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, orice notificare, acord sau consimtamant ce trebuie date de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului protocol, vor fi date in forma scrisa, prin fax ori prin alte mijloace ce asigura confirmarea primirii, la adresele indicate mai jos. Toate notificarile vor fi considerate a fi fost facute la data la care acestea au fost primite.

ASIROM

Bucuresti, Sector 2, bd. Carol I nr. 31-33

Fax: 021 / 317.81.75; 021 / 317.81.13

CP SHELTER SECURITY

ILFOV,Voluntari,Prutului 66

Fax:021/240.77.04

Orice schimbari de adresa intervenite ulterior semnarii prezentului protocol vor fi notificate in cel mai scurt timp posibil de la data la care schimbarea respectiva a avut loc si vor fi opozabile de la data comunicarii.

Art.8 LEGEA APLICABILA SI CLAUZA COMPROMISORIE

Prezentul protocol este supus legislatiei romanesti in vigoare.

Neintelegerile referitoare la interpretarea si/sau executarea protocolului se solutioneaza de catre instanta competenta potrivit legii.

ART.9 ANEXELE LA PREZENTUL PROTOCOL SUNT:

Anexa 1: Conditia de asigurare auto-CASCO ASIROM

Prezentul Protocol s-a incheiat si semnat astazi 07.05.2008 in Bucuresti, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte,

ASIGURATOR, FURNIZOR SERVICII MONITORIZARE GPS,

asirom CP SHELTER SECURITY SRL

Boris SCHNEIDER Alin IONESCU

Director General Director General
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate