Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
» Contract de vanzare – cumparare - exemplu


Contract de vanzare – cumparare - exemplu
Contract de vanzare – cumparare

Nr. ………….. din data de ……………….

1. Partile contractante

Societatea comerciala ……………..  cu sediul in ……………………, inregistrata la Reg. Comertului cu nr. ………………, C.U.I ………………., IBAN…………….., deschis la .,reprezentata prin …………………., in calitate de Vanzator

si

Societatea comerciala ………………………, cu sediul in …………………………, nr. Inreg. R. C. ……………………………, cod fiscal ………………………….., reprezentata prin …………………………….. in calitate de Cumparator.
2. Obiectul si valoarea contractului

Art. 2.1. Obiectul contractului il reprezinta cumpararea produselor cu caracteristicile precizate in Anexa 1 din prezentul contract.

Art. 2.2. Vanzatorul se obliga sa furnizeze Cumparatorului produsele mentionate, iar Cumparatorul se obliga sa achite aceste produse conform prevederilor prezentului contract.

Art.2.3. Valoarea  totala a contractului  este  ……………, valoare produse  ……………. .

3. Modalitati de plata si livrare

Art. 3.1. Cumparatorul va face plata catre Vanzator, prin ordin de plata semnat si stampilat de banca sau in numerar, in lei, conform desfasuratorului de plati stabilit de comun acord in contract.

In cazul in care pe perioada de derulare a contractului media aritmetica a ratei inflatiei depaseste 10%, Vanzatorul va emite la sfarsitul contractului o factura pentru diferenta de pret rezultata la valoarea contractului, factura pe care Cumparatorul se angajeaza sa o achite.

Art. 3.2. Articolele conform contractului se vor achita conform Anexei nr. 2. Termen de livrare: maxim 15 de zile de la plata avansului.

Art. 3.3. Cumparatorul are obligatia de a plati sumele prevazute in contract si de a respecta termenele de plata pentru care se angajeaza.

4. Penalitati

Art. 4.1. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor contractuale, partea din culpa va plati partii prejudiciate o penalitate de 0,1 % pe zi din valoarea contractului.

5. Conditii de garantie si service

Art. 5.1. Vanzatorul este obligat sa asigure garantia de buna functionare a produselor BTL livrate, de la punerea in functiune timp de 12 luni. Service-ul este asigurat gratuit in 48 de ore la sediul firmei BTL Romania sau in maxim 5 zile de la anuntarea defectiunii la sediul Cumparatorului, acesta suportand cheltuielile de transport.

Art. 5.2. Garantia isi pierde valabilitatea in cazul in care utilizatorul intervine asupra aparatelor sau exploateaza aparatele in alte conditii decat cele mentionate in instructiunile de instalare si utilizare. Garantia este valabila numai in cazul in care Cumparatorul a efectuat plata conform prezentului contract.

6. Litigii

Art. 6.1. Orice litigii legate de incheierea, executarea si/sau interpretarea prezentului contract, sunt, prin acordul partilor, de competenta instantelor de la sediul vanzatorului.

Art. 6.2. Toate litigiile decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate de instanta competenta material de la sediul vanzatorului, ……………………..

7. Clauze finale

Art. 7.1. Orice modificare legislativa cu incidenta asupra prezentului contract atrage dupa sine adaptarea corespunzatoare a acestuia, prin act aditional.

Art. 7.2. In cazul in care Cumparatorul nu achita in termen doua rate consecutive, ratele deja achitate vor fi considerate plata la uzura aparaturii si vor fi retinute iar bunurile livrate vor fi recuperate de Vanzator.

Art. 7.3. Pana cand proprietatea bunurilor livrate trece in favoarea Cumparatorului, acesta este responsabil de orice defectiune, dauna facuta bunurilor si va suporta orice cheltuiala legata de  aducerea bunurilor in aceeasi stare cantitativa si calitativa ca la livrare.

Art. 7.4. Prezentul contract a fost intocmit pe data de ………………… in doua exemplare cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte contractanta si s-a semnat de partile in cauza.

Vanzator                                                                       Cumparator

ANEXA NR.1

la contractul  de vanzare – cumparare

Nr. ……………………. din data de ……………….

Nr crt

DENUMIRE PRODUS

Cant.

(buc.)

(per.)

Pret unitar fara TVA 

Pret total fara TVA

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTAL

        Valoarea totala cu TVA a contractului este de …………………..

 Vanzator                                                       Cumparator

                       

    ANEXA NR. 2

la contractul  de vanzare – cumparare

Nr. ………………. din data de ……………

Rata

Valoare (RON, TVA  inclus)

Termen de plata

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Rata 4

TOTAL

     Vanzator                                                 Cumparator

                 Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contracte
CONTRACTELE CONSENSUALE
FORMAREA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL
QUASI-CONTRACTELE
Efectele contractului de donatie
Efectele contractului de arendare
CONTRACTE PE OPTIUNI
Conditiile cerute pentru pret in contractul de vanzare-cumparare
Incetarea contractului de inchiriere
Dreptul de preemtiune
Contractul de vanzare internationala – Studiu de caz