Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE


CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE
CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE

I. Partile contractante :

a) SC. Invest SRL cu datele de identificare din antet, reprezentata prin , in calitate de consilier imobiliar, numita in continuare PRESTATOR.

b) D-l/D-na_____________________________________, cu domiciliul in localitatea___________________, str._______________, nr.___,bl.___,sc.___,et.___,ap.____, posesor al B.I/C.I seria____, nr.___________,eliberat de__________, la data de__________, si SC________________________________________, cu sediul in localitatea____________________, str. _____________________, nr.__ _, bl.__, sc.__,et.__, ap.___, Nr. ORC___________,CUI___________, reprezentata prin D-l/D-na________________________ _________, cu domiciliul in loc____________________, str.____________________, nr.____, bl.___, sc.___,et.___, ap.____, posesor al B.I/C.I seria____, nr._____________,eliberat de___________,la data de___________,numit in continuare BENEFICIARII. Obiectul contractului :

Vanzatorul, in calitate de proprietar al imobilului situat in loc_____________, teren in suprafata de________, parcela nr______, inscris in C.F. nr._________________, Top________________, titlu de prop nr_____________,codul_____________,imputerniceste PRESTATORUL sa intermedieze vanzarea/inchirierea imobilului de mai sus.

Descrierea imobilului:

Teren cu suprafata de 5800 mp, situat in comuna Corunca.

III. Pretul de vanzare :

Partile au stabilit de comun acord ca pretul de vanzare a imobilului sa fie de 465.357 ron (adica patrusutesaizecisicincitreisutecincizecisisapte ron).

IV. Obligatiile prestatorului :

a) Se va folosi de propriul sistem de reclama/publicitate in vederea vanzarii imobilului;

b) Va contacta potentiali cumparatori si ii va conduce sa viziteze imobilul;

c) Va negocia cu cumparatorul, pretul de vanzare-cumparare in numele vanzatorului;

d) Va oferi consultanta de specialitate in domeniu imobiliar.

V. Obligatiile beneficiarului :

a) Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului un comision in suma de 59.357 ron ( adica cincizecisinouademitreisutecincizecisisapte ron);

b) Beneficiarul se obliga sa nu trateze direct si nici prin alt intermediar cu privire la oferta prezentata de prestator, in caz contrar, beneficiarul , in conformitate cu art. 1066 Cod Civil, se obliga sa plateasca prestatorlui 3x valoarea comisionului.

c) Refuzul platii comisionului echivaleaza cu tratarea in mod direct cu proprietarul.

d) Beneficiarul se obliga sa plateasca comisionul datorat prestatorului la data primei chirii/ intocmirii antecontractului.

e) Beneficiarul acestui contract se obliga sa nu tranzactioneze si sa nu foloseasca datele imobilului pus spre inchiriere/vanzare si prezentat de SC Student Invest SRL, nici rudelor de gradul I/II, in caz contrar in conformitate cu art 1066 Cod Civil, se obliga sa plateasca prestatorului 60% din valoarea totala a tranzactiei, reprezentand comision prestari servicii.
f) In cazul in care beneficiarul contractului de vizionare este angajat/delegat/actionar al unei firme pe care o reprezinta, si foloseste doar actul de identitate iar imobilul se inchiriaza/cumpara pe datele firmei, atunci firma se obliga sa achite prestatorului un comision de 100%(daca se trateaza in mod direct cu proprietarul).

VI. Raspunderea Contractuala :

Vanzatorul raspunde de eventualele vicii ascunse si nedeclarate ale imobilului ce va fi declarat in actul autentic. Parteneriatul dintre parti va inceta inaintea semnarii la notar a contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre beneficiarul acestui contract.

Forta majora si cazul fortuit, apara partile de raspundere.

Clauzele prezentului contract pot fi modificate doar cu acordul ambelor parti consemnat inscris.

VII. Dispozitii finale :

Orice litigii intervenite intre parti se vor rezolva pe cale amiabila la sediul firmei prestatorului, in caz contrar se pot adresa instantelor judecatoresti competente din municipiul Targu Mures.

Incheiat astazi,______________, in ___ exemplare cu o valoare originala egala, cate unul pentru fiecare parte.

Prestator, Beneficiar,

Nume/Prenume si Semnatura Nume/Prenume si Semnatura

_________________________________ _________________________________


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contracte
Ipoteza valabilitatii contractului
Revocarea donatiilor pentru survenienta de copil
CONTRACTELE FORMALE SAU SOLEMNE
QUASI-CONTRACTELE
Efectele obligatiei de garantie in caz de evictiune consumata
Vanzarea unei mosteniri si vanzarea cu pact de rascumparare
Principiul irevocabilitatii donatiilor
Revocarea donatiilor intre soti
Contractul de schimb
Contractul de schimb