Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme


Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Ecologie


Index » educatie » » geografie » Ecologie
Protectia padurilor si a vegetatiei forestiere


Protectia padurilor si a vegetatiei forestiere
Protectia padurilor si a vegetatiei forestiere

1. Concepte

Terenurile cu destinatie forestiera, acoperite de paduri sau alte forme de vegetatie forestiera alcatuiesc fondul forestier national. Potrivit Codului silvic (art.1), fondul forestier national este format din paduri, terenuri destinate impaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, iazuri, albii ale paraielor, terenuri neproductive incluse in amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate. Fondul forestier national mai cuprinde: terenurile in curs de regenerare, cele degradate si poienile stabilite prin amenajamentele silvice sa fie impadurite; pepinierele, solariile, plantatiile, culturile de rachita si cele cu arbusti ornamentali si fructiferi; terenurile destinate asigurarii hranei vanatului si animalelor din dotarea unitatilor silvice; terenurile date in folosinta temporara personalului silvic, terenurile ocupate de constructii si cele aferente acestora, drumuri si cai ferate forestiere, fazanerii, pastravarii, crecatorii de animale etc.
Padurea este definita (art.2 din Codul silvic) ca fiind acea suprafata de teren acoperita cu vegetatie forestiera si cu o intindere mai mare de 0,25 hectare.

Fondul forestier national este constituit din: fondul forestier proprietatea publica a statului; fondul forestier proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii); fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamand sau a altor persoane juridice; fondul forestier proprietate privata indiviza a unor categorii de persoane fizice (fostii composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora); fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.

2. Cadrul legislativ

Protectia juridica a fondului forestier este asigurata prin urmatoarele acte normative: Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, Legea nr.26/1996 Codul silvic, Legea fondului funciar nr.18/1991, Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere conform Legii nr.18/1991, Ordonanta Guvernului Romaniei nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national etc.

3. Protectia padurilor si a vegetatiei forestiere

Reconstructia ecologica, regenerarea si ingrijirea padurilor, asigurarea sanatatii acestora se realizeaza in conformitate cu regulile impuse de amenajamentele silvice si studiile de specialitate de catre Regia nationala a Padurilor care are, potrivit legii, in administrarea sa intreg fondul forestier national proprietate publica.

Masurile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor care prezinta pericol pentru paduri si zonele de vegetatie forestiera se stabilesc de catre ministerul Apelor si Protectiei Mediului impreuna cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Detinatorii cu orice titlu ai padurilor, vegetatiei forestiere si pajistilor au o serie de obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca in scopul protejarii fondului forestier. Dintre acestea retinem pe cele mai importante:

sa mentina suprafata impadurita a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;

sa exploateze masa lemnoasa numai in limita posibilitatii padurilor, stabilita de amenajamentele silvice si aprobate prin lege;

sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic;

sa asigure exploatarea rationala, organizarea si amenajarea pajistilor, in functie de capacitatea de refacere a acestora;

sa exploateze resursele padurii, fondul cinegetic si piscicol, in limitele potentialului de regenerare, potrivit prevederilor legale etc.

Detinatorii de paduri si terenuri cu vegetatie forestiera mai au obligatia sa aplice intocmai masurile de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, potrivit legii si programelor de actiuni stabilite si sa coreleze tratamentele ce se efectueaza in paduri cu cele care se aplica la culturile agricole, precum si pe pasuni si fanete.

Protectia sanitara a padurilor constitute o preocupare fundamentaa a ministerului de resort. Acesta prin Regia Nationala a Padurilor ia masuri de lichidare a enclavelor si de corectare a perimetrului padurilor prin schimburi de terenuri ori prin cumparare, pe baza de acte autentice. Regia poate cumpara terenuri degradate proprietate privata sau poate prelua asemenea terenuri, daca ele sunt donate de catre detinatori, in vederea impaduririi. Dobandirea unor astfel de terenuri se face in numele statului. De asemeni, Regia preia in administrare terenurile degradate proprietate publica incluse in perimetre de ameliorare si prevazute a fi impadurite.

Reducerea suprafetei padurilor, in general a fondului forestier proprietate publica este interzisa. Prin exceptie, se admite ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier si folosirea in alte scopuri decat cele silvice, cu respectarea cerintelor legale, pentru: constructii cu destinatii militare, cai ferate, sosele de importanta deosebita, linii electrice de inalta tensiune, forari, sonde si echipamente aferente acestora, conducte magistrale de transport gaze sau petrol ori pentru lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa.

Legea admite si scoaterea temporara a unor terenuri din fondul forestrier proprietate publica pentru folosirea in alte scopuri decat productia silvica, cu sau fara defrisarea vegetatiei existente. Titularul unor astfel de aprobari va plati Regiei Nationale a Padurilor chiria pentru terenul respectiv si dupa caz: contravaloarea pierderii de crestere ca urmare a taierii masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii stabilita in amenajamentele silvice, chetuielile corespunzatoare reinstalarii vegetatiei forestiere si intretinerii acesteia pana la realizarea starii de masiv, precum si valoarea obiectivelor existente care se dezafecteaza ca urmare a transmiterii terenului. Titularul aprobarii scoaterii temporare a unor terenuri din fondul forestier va depune la Regia Nationala a Padurilor, inainte de preluarea terenului, o garantie echivalenta cu taxa legala prevazuta pentru scoaterea definitiva de terenuri din circuitul silvic. Dupa plata obligatiilor pentru folosirea temporara a terenului fondului silvic in alte scopuri si repredarea terenului in fondul forestier, titularul aprobarii va putea primi inapoi garantia depusa.

Proprietarii de paduri si terenuri din fondul forestier privat au obligatia sa le gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia mediului, in special a padurilor. Modul de gospodarire a fondului forestier privat este stabilit prin amenajamentele silvice, care se intocmesc pe tipuri de padure si pe ansamblul localitatii, fara a afecta dreptul de proprietate. Nerespectarea acestor reguli constituie contraventie sau infractiune, dupa caz. Cheltuielile aferente intocmirii acestor amenajamente silvice se suporta de la bugetul de stat.

Prorietarii fondului forestier privat trebuie sa se ingrijeasca de regenerarea padurilor (dupa taiere) in cel mult doi ani, cu sprijinul tehnic al Regiei Nationale a Padurilor, daca acest lucru de cere. In cazul in care proprietarul nu isi respecta aceste obligatii din motive imputabile lui, ministerul de resort, dupa somatie, va dispune Regiei Nationale a Padurilor executarea, prin ocolul silvic, pe contul proprietarului, a lucrarilor de reimpadurire si intretinere, pana la regenerarea definitiva.Detinatorii de paduri proprietate privata au obligatia sa le mentina in stare buna de sanatate si sa execute la timp lucrarile de igiena, precum si cele de protectie, cu sprijinul tehnic al Regiei Nationale a Padurilor. Ei vor semnala ocolului silvic, imediat ce se constata, aparitia de boli si daunatori si vor executa lucrarile de combatere cu mijloace proprii sau prin unitati specializate, contra cost.

Detinatorii unor asemenea paduri vor fi sprijiniti in actiunile lor de paza a padurilor si stingerea incendiilor de padure de catre organele silvice, prefectii, consiliile judetene si locale, unitatile de politie, unitatile si formatiunile de pompieri, unitatile Ministerului Apararii Nationale, potrivit atributiilor ce le revin prin lege.

Controlul asupra modului in care se aplica regimul silvic in padurile proprietate privata se organizeaza de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor care constata faptele care contravin acestui regim si aplica, potrivit legii, sanctiuni ori sesizeaza dupa caz organele de urmarire penala.

Detinatorii de paduri proprietate privata si persoanele juridice sau fizice care exploateaza masa lemnoasa sunt obligate sa recolteze numai arborii marcati de personalul silvic, sa respecte regulile silvice in domeniu si cele referitoare la circulatia materialului lemnos prevazute de lege. Marcarea si evaluarea arborilor destinati taierii se fac la cerere de catre personalul silvic autorizat. Odata cu plata acestor prestatii, proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.

Vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national se administreaza de catre proprietarii acesteia, se gospodareste potrivit scopului pentru care a fost creata si este supusa unor norme tehnice, silvice si de paza.

Legea interzice defrisarea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier in urmatoarele situatii: in zonele in care ea indeplineste functii speciale de protectie pe terenurile cu inclinare mai mare de 30 de grade; inainte de atingerea varstei exploatabilitatii stabilita prin norme tehnice. De asemenea, este interzisa taierea, incendierea si distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jnepenisurilor.

Detinatorii unor astfel de terenuri au obligatia sa asigure paza vegetatiei respective, sa ia  masuri de prevenire si stingere a incendiilor, sa respecte dispozitiile cu privire la protectia padurilor.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor organizeaza controlul asupra modului in care se aplica regulile silvice de paza a acestor terenuri.

Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor privind protectia padurilor

Pentru incalcarea prevederilor specifice cuprinse in  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului poate fi antrenata raspunderea civila, contraventionala si penala, dupa caz. In legislatia speciala privind protectia fondului funciar, la aceste trei forme ale raspunderii juridice se mai adauga inca doua: raspunderea disciplinara si raspunderea materiala. Aceasta se explica prin aceea ca legislatia silvica stabileste nu putine prohibitii si obligatii pe seama angajatilor unitatilor silvice care, pentru faptele savarsite in cadrul raportului juridic de munca pot fi trasi la raspundere disciplinara sau/si materiala de catre cei care ii angajeaza (adica de catre unele unitati silvice).
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Ecologie


Ecologie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie
loading...